*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april Vedtægter Nordic Shipholding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S"

Transkript

1 *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S

2 Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab samt udføre dermed beslægtede aktiviteter. 2.2 Formålet kan gennemføres dels direkte, dels indirekte gennem datterselskaber og associerede selskaber m.v. 3 Selskabets kapital og aktier 3.1 Aktiekapitalen udgør DKK ,30. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à nominelt DKK 0, Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige. 3.4 Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 3.5 Aktierne skal være ihændehaverpapirer, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Selskabets aktiebog ejerbog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, der er valgt som aktiebogejerbogsfører på selskabets vegne. 3.6 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog ejerbog. indeholdende en fortegnelse over samtlige navnenoterede aktionærer i selskabet. 3.7 Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.8 Aktierne er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/SNasdaq Copenhagen, og aktierne er udstedt igennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S. 4 Bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital 4.1 Bemyndigelse til at udstede nye aktier Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Kapitalforhøjelserne kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres til, under eller over markedskurs Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Kapital

3 Side 3 forhøjelserne kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres til eller over markedskurs Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i medfør af punkt 4.1 må ikke overstige DKK De ved kapitalforhøjelserne udstedte aktier skal være omsætningspapirer og skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i deres omsættelighed. Aktierne oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som følger af en kapitalforhøjelse i henhold til punkt Bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for konvertering eller til en kurs under, svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for konvertering eller til en kurs svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Den samlede hovedstol for konvertible gældsbreve udstedt i henhold til ovenstående bemyndigelser må ikke overstige DKK Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet konvertible gældsbreve udstedt i henhold til dette punkt 4.2, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april De nye aktier udstedt ved konvertering skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen skal fastsætte øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. En bestyrelsesbeslutning om at udstede konvertible gældsbreve skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve og af konvertering af sådanne konvertible gældsbreve

4 Side Bemyndigelse til at udstede warrants Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Udnyttelseskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller til en kurs under, svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelsen af warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Udnyttelseskursen fastsættes til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller til en kurs svarende til eller over markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants, fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet warrants udstedt i henhold til dette punkt 4.3, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen fastsætter øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for, hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. En bestyrelsesbeslutning om at udstede warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants og af udnyttelse af sådanne warrants. 4a Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants 4a.1 Selskabet har på ordinær generalforsamling den 22. april 2010 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om at udstede warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, til selskabets direktion og medarbejdere, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 21. april 2015 og kan udnyttes ad én eller flere gange. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle

5 Side 5 beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK a.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants. 4a.3 Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. De nærmere vilkår for udstedelse samt udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, derunder om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, der måtte finde sted inden udnyttelsestidspunktet. 4a.4 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. 4a.5 Bestyrelsen er i perioden indtil den 21. april 2015 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK a.6 De nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen til at udstede warrants, skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, derunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier

6 Side 6 4a.7 Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants og i tilfælde af udnyttelse af de udstedte warrants. 4a.8 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 23. juni 2010 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4a.1-4a.7 udstedt warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, jf. vedtægternes punkt 4.b. Pr. den 23. juni 2010 indeholder pkt. 4a.1-4a.7 således bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4a.1-4a.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4a.1-4a.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK b Warrants 4b.1 SlettetPå baggrund af bestyrelsesbeslutning af 23. juni 2010 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4a udstedt stk. warrants, som giver ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 10, i alt nominelt DKK Den fulde ordlyd af bestyrelsens beslutning er i henhold til selskabslovens 170, optaget i vedtægterne som bilag 1, der udgør en integreret del af vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 1,00, i alt nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 0,10, i alt nominelt DKK c Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants 4c.1 Selskabet har på ordinær generalforsamling den 29. april 2011 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om at udstede yderligere warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet til medarbejdere og ledelse i selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med selskabet, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til

7 Side 7 den 28. april 2016 og kan udnyttes ad én eller flere gange. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK c.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants. 4c.3 Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. De nærmere vilkår for udstedelse samt udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, derunder om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, der måtte finde sted inden udnyttelsestidspunktet. 4c.4 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. 4c.5 Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2016 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen i punkt 4c.1 til at udstede warrants. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK c.6 De nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i punkt 4c.1 til at udstede warrants, skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, derunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier. 4c.7 Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyt

8 Side 8 telse af bemyndigelsen til at udstede warrants og i tilfælde af udnyttelse af de udstedte warrants. 4c.8 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 3. maj 2011 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4c.1-4c.7 udstedt warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, jf. vedtægternes punkt 4c. Pr. den 3. maj 2011 indeholder pkt. 4c.1-4c.7 således bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4c.1 4c.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK cc Warrants 4cc.1 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 3. maj 2011 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4c udstedt stk. warrants, som giver ret til tegning af indtil aktier a nominelt DKK 1, i alt nominel DKK Den fulde ordlyd af bestyrelsens beslutning er i henhold til selskabslovens 170, optaget i vedtægterne som bilag 2bilag1, der udgør en integreret del af vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 0,10, i alt nominelt DKK Retningslinjer for incitamentsaflønning 5.1 Slettet. 6 Generalforsamling 6.1 Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisionen forlanger det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages inden 2 uger efter begæringens modtagelse. 6.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, København, Odense, Århus eller på Frederiksberg

9 Side Generalforsamlingen indkaldes med højst 5 ugers varsel og, medmindre selskabsloven tillader en kortere frist, mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, gennem Erhvervsstyrelsens it-system samt ved skriftlig meddelelse (brev eller ) til alle i aktiebogen ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. 6.6 Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsordenen og en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller stk. 5, eller 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af sådanne forslag. Indkaldelsen skal derudover indeholde de yderligere oplysninger, der fremgår af selskabslovens Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt fremsat til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel kan optages på dagsordenen. 6.8 Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. vedtægternes punkt Dagsorden 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Valg af revisorer. 5. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10% af selskabets egne aktier. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 7. Eventuelt

10 Side 10 8 Dagsordenen med tilhørende dokumenters tilgængelighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside 8.1 Medmindre selskabsloven foreskriver en længere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusive dagen for dennes afholdelse): (i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes punkt 6.6. (ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. (iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab. (iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag. (v) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet. 9 Adgangskort, stemmeret og majoritetskrav 9.1 Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes punkt 9.4, besidder aktier i selskabet i overensstemmelse med kravene dertil i vedtægternes punkt 9.4, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage førend generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort. 9.2 På generalforsamlingen har enhver aktionær stemmeret i henhold til nedenstående regler. 9.3 Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes punkt 9.5, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, jf. vedtægternes punkt 9.4. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. 9.4 Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i aktiebogenejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om ak

11 Side 11 tiebesiddelser skal, for at kunne indføres i aktiebogen ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra den pågældende aktionærs kontoførende institut eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. 9.5 Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet således, at brevstemmen er selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. 9.6 Repræsentanter for pressen har adgang til selskabets generalforsamling. 9.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 en stemme. 9.8 En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter. 9.9 En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger, til hvilke der efter selskabsloven kræves enstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet. 10 Generalforsamlingens ledelse og protokol 10.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, derunder forhandlingerne, stemmeafgivningen og dennes resultater Over det på generalforsamlingen passerede, navnlig de trufne beslutninger, skal der føres en af bestyrelsen autoriseret protokol; den underskrives af dirigenten, og den skal anses som fuldt bevisende i enhver henseende Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer. 11 Bestyrelse 11.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt på anden måde i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation

12 Side Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-8 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder forhandlingerne, samt en næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse, af en direktør eller af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. I formandens fravær overtages dennes rettigheder og pligter af næstformanden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden og/eller næstformanden, er repræsenteret. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12 Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 medlemmer Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. En direktør ansættes som administrerende direktør Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. 13 Tegning 13.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør Bestyrelsen kan meddele prokura. 14 Elektronisk Kommunikation 14.1 Alle meddelelser fra selskabet til enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan fremsendes elektronisk via . Meddelelser af generel karakter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, og på sådan måde som måtte være foreskrevet ved lov. Uanset punkt 14.1 kan bestyrelsen til enhver tid beslutte at kommunikere ved almindelig post Selskabet vil indhente adresser fra registrerede aktionærer til brug for fremsendelse af meddelelser mv. Det er aktionærens ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er informeret om den korrekte adresse. Detaljeret information om kravene til sy

13 Side 13 stemer og de anvendte procedurer for elektronisk kommunikation er tilgængelige på selskabets hjemmeside. 15 Regnskabsår og årsrapport 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige eller påbudte afskrivninger og henlæggelser, og i øvrigt i overensstemmelse med god regnskabsskik og de i lovgivningen indeholdte regler. Årsrapporten skal udarbejdes og aflægges på engelsk. 16 Revisor 16.1 Årsrapporten revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april

14 STRICTLY CONFIDENTIAL LEGAL PRIVILEGE BILAG 1 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 1 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S

15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL TILDELING AF WARRANTS ALMINDELIG UDNYTTELSE AF WARRANTS EKSTRAORDINÆR UDNYTTELSE AF WARRANTS - RETSSTILLING I TILFÆLDE AF LIKVIDATION, SPALTNING, FUSION M.V PRAKTISK UDNYTTELSE AF WARRANTS TEGNINGSKURS FOR AKTIER VED UDNYTTELSE AF WARRANTS REGULERING AF VILKÅR FOR WARRANTS VED VISSE ÆNDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD OVERDRAGELSE VILKÅR FOR NYE AKTIER UDSTEDT VED UDNYTTELSE AF WARRANTS KAPITALFORHØJELSE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS OMKOSTNINGER I FORBEINDELSE MED UDSTEDELSE AF AKTIER OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET INSIDERHANDEL SKATTEMÆSSIGE FORHOLD SPROG

16 1 Formål Purpose 1.1 På bestyrelsesmødet i Nordic Shipholding A/S ("Selskabet") den 3. maj 2011 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4c vedtaget følgende nye bestemmelser vedrørende udstedelse af warrants til medarbejderne ("Medarbejderen")("Warrants"). At the board meeting held in Nordic Shipholding A/S (the "Company") on 3 May 2011 the following new provisions were adopted in accordance with Article 4c in the Articles of Association concerning the issue of warrants to employees (the"employee")("warrants"). 1.2 Bestyrelsen har besluttet at udstede op til Warrants i Selskabet til tegning af op til aktier til kr. 1,00 (nominelt kr ) i henhold til vedtægternes punkt 4c. Som følge af at Selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er stykstørrelsen af de aktier, de udstedte Warrants berettiger til tegning af, herefter reduceret til nominelt kr. 0,10, og det samlede nominelle beløb er reduceret til kr The board of directors has decided to issue up to 1,245,000 Warrants in the Company for the subscription of up to 1,245,000 shares of DKK 1.00 (nominally DKK 1,245,000) according to Article 4c in the Articles of Association. As the result of the proposal of reduction of the share capital by reducing the denomination on all shares with nominally DKK 0.90 from nominally DKK 1.00 to nominally DKK 0.10 adopted on the general meeting on 17 December 2013, the nominal value of each share, to which the issued Warrants grant subscription rights, is reduced to nominally DKK 0.10, and the total nominal amount is reduced to DKK 124, Udvalgte medarbejdere i Selskabet og Selskabets datterselskaber ("Koncernen") tilbydes muligheden for at få tildelt Warrants i Selskabet med henblik på at sikre, at Selskabet og Koncernens medarbejdere har en fælles interesse, og at alle således gør en indsats for, at Selskabets værdi udvikler sig bedst Selected employees in the Company and the subsidiaries of the Company (the "Group") are offered an opportunity to be granted Warrants in the Company in order to ensure that the Company and the employees of the Group share common interests and that everyone is working to ensure that the value of the Company develops in the best possible 3

17 muligt. way. 1.4 Tildeling af Warrants er betinget af, at Medarbejderen er ansat i et selskab inden for Koncernen og er i uopsagt stilling på datoen for udstedelsen af nærværende bilag. It is a condition for the grant of warrants that the Employee is employed with a company within the Group and not under notice at the date of this Exhibit. 1.5 Tegning af Warrants har fundet sted ved underskrivelse af individuelle warrantaftaler ("Warrantaftaler"), som indeholder Medarbejderens navn og antal tildelte Warrants. The subscription for warrants has taken place by signing of individual warrant agreements ("Warrant Agreements"), which contains the names of the Employee and the number of Warrants granted. 1.6 Warrants berettiger Medarbejderen til at tegne aktier på de nedenfor anførte betingelser. The Warrants entitle the Employee to subscribe the shares on the terms set out below. 2 Tildeling af Warrants Grant of Warrants 2.1 Tildeling af Warrants sker uden beregning. The Warrants are granted free of charge. 2.2 Hver Warrant berettiger Medarbejderen til at tegne 1 aktie à nominelt kr i Selskabet i henhold til de relevante bestemmelser anført i punkt 3-5 til den i punkt 6 fastsatte tegningskurs. Som følge af at Selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, berettiger hver Warrant herefter Medarbejderen til at tegne 1 aktie à nominelt DKK 0,10. Each Warrant entitles the Employee to subscribe for 1 share of nominal value DKK 1,00 in the Company pursuant to the relevant conditions as set forth in Clauses 3-5 and at the relevant subscription price as determined in Clause 6. As the result of the proposal of reduction of the share capital by reducing the denomination on all shares with nominally DKK 0.90 from nominally DKK 1.00 to nominally DKK 0.10 adopted on the general meeting on 17 December 2013, each Warrant hereafter entitles the Employee to subscribe for 1 share of nominally DKK

18 2.3 I forbindelse med Selskabets ejerbog skal der føres en fortegnelse over samtlige udstedte Warrants. In connection with the Company's register of shareholders, a register of all issued Warrants shall be kept. 3 Almindelig udnyttelse af Warrants Ordinary Exercise of the Warrants 3.1 Warrants kan udnyttes i perioden 4 maj 2013 til og med 4. maj 2015 ("Udnyttelsesperioden") i de i punkt 3.2 anførte udnyttelses-vinduer. Warrants, der ikke er udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden, bortfalder automatisk uden yderligere varsel eller kompensation. The Warrants may be exercised from 4 May 2013 until (and including) 4 May 2015 ("Exercise Period") within the windows set forth in Clause 3.2. Warrants which have not been exercised on or before the last day of the Exercise Period will lapse automatically without any notice or consideration. 3.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers udnyttelses-vindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten Selskabets årsregnskab eller halvårsregnskab, det vil sige, at den første periode, hvor Warrants kan udnyttes, er 4 ugers vinduet efter offentliggørelse af Selskabets halvårsregnskab for 2013, og den sidste periode, hvor Warrants kan udnyttes, er 4 ugers vinduet efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskab for Within the Exercise Period the Warrants may be exercised twice a year during a 4- week window starting from the time of publication of either the Company's annual report or its semi-annual report, consequently the first period in which Warrants can be exercised is in the 4 weeks window after publication of the Company's semi-annual report 2013 and the last period in which Warrants can be exercised is in the 4 weeks window after publication of the Company's annual report for Medarbejderen er berettiget til at udnytte alle eller en del af sine Warrants. Medarbejderen kan dog ikke udnytte mindre end Warrants ad gangen. The Employee is entitled to exercise all or part of his or her Warrants, however the Employee cannot exercise less than 1,500 Warrants at a time. 4 Ekstraordinær udnyttelse af Warrants - retsstilling i tilfælde af li- Extraordinary Exercise of the Warrants - Legal Position in the event of Liquida- 5

19 kvidation, spaltning, fusion m.v. tion, Demerger, Merger etc. 4.1 Udover den almindelige udnyttelse af Warrants som beskrevet i punkt 3 kan udnyttelse af Warrants finde sted i overensstemmelse med punkt In addition to the ordinary exercise of Warrants as set out in Clause 3 Warrants may be exercised in accordance with Clauses Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation, er Selskabet forpligtet til at give skriftlig meddelelse herom til Medarbejderen. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. In the event that the Company's general meeting passes a resolution to liquidate the Company, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following the expiry of the time-limit provided that the Company is finally liquidated as a result of the notified resolution. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og fusionen medfører, at Selskabet ophører, er Selskabet forpligtet til at give skriftlig meddelelse herom til Medarbejderen. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. Selskabet skal håndtere In the event that the general meeting passes a resolution to merge the Company and such merger results in the Company being discontinued, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. The notice must be processed by the Company so that 6

20 Medarbejderens meddelelse således, at aktierne er registreret i Medarbejderens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for Selskabets aktier. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. the shares are registered in the Employee's depot at least five trading days before the last day of trading of the Company's shares. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following the expiry of the time-limit provided that the Company is finally discontinued as a result of the notified resolution. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and I tilfælde af et frivilligt eller pligtmæssig overtagelsestilbud henhold til 31 og 32 i lov om værdipapirhandel, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, skal Warrants og nærværende bilag fortsat være fuldt ud gældende. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. In the event that a voluntary or mandatory public offer pursuant to Sections 31 and 32 of the Danish Securities Trading Act is made, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants and this Exhibit will remain in full effect. Any exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt der indledes en tvangsindløsning af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for af- In the event of a compulsory acquisition of the Company's shares pursuant to the Danish Companies Act being initiated, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two 7

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2015 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere