*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april Vedtægter Nordic Shipholding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S"

Transkript

1 *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S

2 Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab samt udføre dermed beslægtede aktiviteter. 2.2 Formålet kan gennemføres dels direkte, dels indirekte gennem datterselskaber og associerede selskaber m.v. 3 Selskabets kapital og aktier 3.1 Aktiekapitalen udgør DKK ,30. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à nominelt DKK 0, Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige. 3.4 Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 3.5 Aktierne skal være ihændehaverpapirer, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Selskabets aktiebog ejerbog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, der er valgt som aktiebogejerbogsfører på selskabets vegne. 3.6 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog ejerbog. indeholdende en fortegnelse over samtlige navnenoterede aktionærer i selskabet. 3.7 Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.8 Aktierne er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/SNasdaq Copenhagen, og aktierne er udstedt igennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S. 4 Bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital 4.1 Bemyndigelse til at udstede nye aktier Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Kapitalforhøjelserne kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres til, under eller over markedskurs Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Kapital

3 Side 3 forhøjelserne kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres til eller over markedskurs Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i medfør af punkt 4.1 må ikke overstige DKK De ved kapitalforhøjelserne udstedte aktier skal være omsætningspapirer og skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i deres omsættelighed. Aktierne oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som følger af en kapitalforhøjelse i henhold til punkt Bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for konvertering eller til en kurs under, svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for konvertering eller til en kurs svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Den samlede hovedstol for konvertible gældsbreve udstedt i henhold til ovenstående bemyndigelser må ikke overstige DKK Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet konvertible gældsbreve udstedt i henhold til dette punkt 4.2, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april De nye aktier udstedt ved konvertering skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen skal fastsætte øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. En bestyrelsesbeslutning om at udstede konvertible gældsbreve skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve og af konvertering af sådanne konvertible gældsbreve

4 Side Bemyndigelse til at udstede warrants Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Udnyttelseskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller til en kurs under, svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelsen af warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Udnyttelseskursen fastsættes til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller til en kurs svarende til eller over markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants, fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet warrants udstedt i henhold til dette punkt 4.3, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen fastsætter øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for, hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. En bestyrelsesbeslutning om at udstede warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants og af udnyttelse af sådanne warrants. 4a Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants 4a.1 Selskabet har på ordinær generalforsamling den 22. april 2010 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om at udstede warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, til selskabets direktion og medarbejdere, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 21. april 2015 og kan udnyttes ad én eller flere gange. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle

5 Side 5 beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK a.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants. 4a.3 Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. De nærmere vilkår for udstedelse samt udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, derunder om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, der måtte finde sted inden udnyttelsestidspunktet. 4a.4 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. 4a.5 Bestyrelsen er i perioden indtil den 21. april 2015 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK a.6 De nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen til at udstede warrants, skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, derunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier

6 Side 6 4a.7 Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants og i tilfælde af udnyttelse af de udstedte warrants. 4a.8 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 23. juni 2010 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4a.1-4a.7 udstedt warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, jf. vedtægternes punkt 4.b. Pr. den 23. juni 2010 indeholder pkt. 4a.1-4a.7 således bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4a.1-4a.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4a.1-4a.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK b Warrants 4b.1 SlettetPå baggrund af bestyrelsesbeslutning af 23. juni 2010 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4a udstedt stk. warrants, som giver ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 10, i alt nominelt DKK Den fulde ordlyd af bestyrelsens beslutning er i henhold til selskabslovens 170, optaget i vedtægterne som bilag 1, der udgør en integreret del af vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 1,00, i alt nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 0,10, i alt nominelt DKK c Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants 4c.1 Selskabet har på ordinær generalforsamling den 29. april 2011 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om at udstede yderligere warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet til medarbejdere og ledelse i selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med selskabet, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til

7 Side 7 den 28. april 2016 og kan udnyttes ad én eller flere gange. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK c.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants. 4c.3 Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. De nærmere vilkår for udstedelse samt udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, derunder om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, der måtte finde sted inden udnyttelsestidspunktet. 4c.4 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. 4c.5 Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2016 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen i punkt 4c.1 til at udstede warrants. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK c.6 De nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i punkt 4c.1 til at udstede warrants, skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, derunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier. 4c.7 Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyt

8 Side 8 telse af bemyndigelsen til at udstede warrants og i tilfælde af udnyttelse af de udstedte warrants. 4c.8 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 3. maj 2011 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4c.1-4c.7 udstedt warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, jf. vedtægternes punkt 4c. Pr. den 3. maj 2011 indeholder pkt. 4c.1-4c.7 således bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4c.1 4c.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK cc Warrants 4cc.1 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 3. maj 2011 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4c udstedt stk. warrants, som giver ret til tegning af indtil aktier a nominelt DKK 1, i alt nominel DKK Den fulde ordlyd af bestyrelsens beslutning er i henhold til selskabslovens 170, optaget i vedtægterne som bilag 2bilag1, der udgør en integreret del af vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 0,10, i alt nominelt DKK Retningslinjer for incitamentsaflønning 5.1 Slettet. 6 Generalforsamling 6.1 Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisionen forlanger det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages inden 2 uger efter begæringens modtagelse. 6.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, København, Odense, Århus eller på Frederiksberg

9 Side Generalforsamlingen indkaldes med højst 5 ugers varsel og, medmindre selskabsloven tillader en kortere frist, mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, gennem Erhvervsstyrelsens it-system samt ved skriftlig meddelelse (brev eller ) til alle i aktiebogen ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. 6.6 Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsordenen og en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller stk. 5, eller 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af sådanne forslag. Indkaldelsen skal derudover indeholde de yderligere oplysninger, der fremgår af selskabslovens Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt fremsat til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel kan optages på dagsordenen. 6.8 Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. vedtægternes punkt Dagsorden 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Valg af revisorer. 5. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10% af selskabets egne aktier. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 7. Eventuelt

10 Side 10 8 Dagsordenen med tilhørende dokumenters tilgængelighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside 8.1 Medmindre selskabsloven foreskriver en længere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusive dagen for dennes afholdelse): (i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes punkt 6.6. (ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. (iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab. (iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag. (v) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet. 9 Adgangskort, stemmeret og majoritetskrav 9.1 Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes punkt 9.4, besidder aktier i selskabet i overensstemmelse med kravene dertil i vedtægternes punkt 9.4, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage førend generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort. 9.2 På generalforsamlingen har enhver aktionær stemmeret i henhold til nedenstående regler. 9.3 Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes punkt 9.5, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, jf. vedtægternes punkt 9.4. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. 9.4 Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i aktiebogenejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om ak

11 Side 11 tiebesiddelser skal, for at kunne indføres i aktiebogen ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra den pågældende aktionærs kontoførende institut eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. 9.5 Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet således, at brevstemmen er selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. 9.6 Repræsentanter for pressen har adgang til selskabets generalforsamling. 9.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 en stemme. 9.8 En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter. 9.9 En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger, til hvilke der efter selskabsloven kræves enstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet. 10 Generalforsamlingens ledelse og protokol 10.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, derunder forhandlingerne, stemmeafgivningen og dennes resultater Over det på generalforsamlingen passerede, navnlig de trufne beslutninger, skal der føres en af bestyrelsen autoriseret protokol; den underskrives af dirigenten, og den skal anses som fuldt bevisende i enhver henseende Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer. 11 Bestyrelse 11.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt på anden måde i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation

12 Side Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-8 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder forhandlingerne, samt en næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse, af en direktør eller af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. I formandens fravær overtages dennes rettigheder og pligter af næstformanden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden og/eller næstformanden, er repræsenteret. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12 Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 medlemmer Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. En direktør ansættes som administrerende direktør Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. 13 Tegning 13.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør Bestyrelsen kan meddele prokura. 14 Elektronisk Kommunikation 14.1 Alle meddelelser fra selskabet til enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan fremsendes elektronisk via . Meddelelser af generel karakter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, og på sådan måde som måtte være foreskrevet ved lov. Uanset punkt 14.1 kan bestyrelsen til enhver tid beslutte at kommunikere ved almindelig post Selskabet vil indhente adresser fra registrerede aktionærer til brug for fremsendelse af meddelelser mv. Det er aktionærens ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er informeret om den korrekte adresse. Detaljeret information om kravene til sy

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere