*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april Vedtægter Nordic Shipholding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S"

Transkript

1 *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S

2 Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab samt udføre dermed beslægtede aktiviteter. 2.2 Formålet kan gennemføres dels direkte, dels indirekte gennem datterselskaber og associerede selskaber m.v. 3 Selskabets kapital og aktier 3.1 Aktiekapitalen udgør DKK ,30. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à nominelt DKK 0, Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige. 3.4 Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 3.5 Aktierne skal være ihændehaverpapirer, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Selskabets aktiebog ejerbog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, der er valgt som aktiebogejerbogsfører på selskabets vegne. 3.6 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog ejerbog. indeholdende en fortegnelse over samtlige navnenoterede aktionærer i selskabet. 3.7 Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.8 Aktierne er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/SNasdaq Copenhagen, og aktierne er udstedt igennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S. 4 Bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital 4.1 Bemyndigelse til at udstede nye aktier Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Kapitalforhøjelserne kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres til, under eller over markedskurs Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Kapital

3 Side 3 forhøjelserne kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres til eller over markedskurs Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i medfør af punkt 4.1 må ikke overstige DKK De ved kapitalforhøjelserne udstedte aktier skal være omsætningspapirer og skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i deres omsættelighed. Aktierne oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som følger af en kapitalforhøjelse i henhold til punkt Bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for konvertering eller til en kurs under, svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for konvertering eller til en kurs svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Den samlede hovedstol for konvertible gældsbreve udstedt i henhold til ovenstående bemyndigelser må ikke overstige DKK Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet konvertible gældsbreve udstedt i henhold til dette punkt 4.2, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april De nye aktier udstedt ved konvertering skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen skal fastsætte øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. En bestyrelsesbeslutning om at udstede konvertible gældsbreve skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve og af konvertering af sådanne konvertible gældsbreve

4 Side Bemyndigelse til at udstede warrants Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Udnyttelseskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller til en kurs under, svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for udstedelsen af warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april Udnyttelseskursen fastsættes til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller til en kurs svarende til eller over markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants, fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet warrants udstedt i henhold til dette punkt 4.3, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen fastsætter øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for, hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. En bestyrelsesbeslutning om at udstede warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants og af udnyttelse af sådanne warrants. 4a Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants 4a.1 Selskabet har på ordinær generalforsamling den 22. april 2010 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om at udstede warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, til selskabets direktion og medarbejdere, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 21. april 2015 og kan udnyttes ad én eller flere gange. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle

5 Side 5 beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK a.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants. 4a.3 Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. De nærmere vilkår for udstedelse samt udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, derunder om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, der måtte finde sted inden udnyttelsestidspunktet. 4a.4 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. 4a.5 Bestyrelsen er i perioden indtil den 21. april 2015 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK a.6 De nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen til at udstede warrants, skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, derunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier

6 Side 6 4a.7 Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants og i tilfælde af udnyttelse af de udstedte warrants. 4a.8 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 23. juni 2010 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4a.1-4a.7 udstedt warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, jf. vedtægternes punkt 4.b. Pr. den 23. juni 2010 indeholder pkt. 4a.1-4a.7 således bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4a.1-4a.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4a.1-4a.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK b Warrants 4b.1 SlettetPå baggrund af bestyrelsesbeslutning af 23. juni 2010 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4a udstedt stk. warrants, som giver ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 10, i alt nominelt DKK Den fulde ordlyd af bestyrelsens beslutning er i henhold til selskabslovens 170, optaget i vedtægterne som bilag 1, der udgør en integreret del af vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Som følge af at selskabets generalforsamling den 5. november 2010 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 9,00 fra nominelt DKK 10,00 til nominelt DKK 1,00, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 1,00, i alt nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 0,10, i alt nominelt DKK c Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants 4c.1 Selskabet har på ordinær generalforsamling den 29. april 2011 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om at udstede yderligere warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet til medarbejdere og ledelse i selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med selskabet, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til

7 Side 7 den 28. april 2016 og kan udnyttes ad én eller flere gange. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til warrants udstedt af selskabets bestyrelse, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK c.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants. 4c.3 Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. De nærmere vilkår for udstedelse samt udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, derunder om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, der måtte finde sted inden udnyttelsestidspunktet. 4c.4 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. 4c.5 Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2016 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen i punkt 4c.1 til at udstede warrants. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants reduceret til indtil nominelt DKK c.6 De nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i punkt 4c.1 til at udstede warrants, skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kannavneaktier og skal være noteret på navn i selskabets aktiebogejerbog. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, derunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier. 4c.7 Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyt

8 Side 8 telse af bemyndigelsen til at udstede warrants og i tilfælde af udnyttelse af de udstedte warrants. 4c.8 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 3. maj 2011 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4c.1-4c.7 udstedt warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK aktier i selskabet, jf. vedtægternes punkt 4c. Pr. den 3. maj 2011 indeholder pkt. 4c.1-4c.7 således bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er det nominelle beløb af de aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte warrants, reduceret fra indtil nominelt DKK til indtil nominelt DKK , og pkt. 4c.1 4c.7 indeholder herefter bemyndigelse til udstedelse af yderligere warrants til aktier for op til nominelt DKK cc Warrants 4cc.1 På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 3. maj 2011 har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4c udstedt stk. warrants, som giver ret til tegning af indtil aktier a nominelt DKK 1, i alt nominel DKK Den fulde ordlyd af bestyrelsens beslutning er i henhold til selskabslovens 170, optaget i vedtægterne som bilag 2bilag1, der udgør en integreret del af vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Som følge af at selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, giver de stk. udstedte warrants ret til tegning af indtil aktier à nominelt DKK 0,10, i alt nominelt DKK Retningslinjer for incitamentsaflønning 5.1 Slettet. 6 Generalforsamling 6.1 Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisionen forlanger det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages inden 2 uger efter begæringens modtagelse. 6.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, København, Odense, Århus eller på Frederiksberg

9 Side Generalforsamlingen indkaldes med højst 5 ugers varsel og, medmindre selskabsloven tillader en kortere frist, mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, gennem Erhvervsstyrelsens it-system samt ved skriftlig meddelelse (brev eller ) til alle i aktiebogen ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. 6.6 Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsordenen og en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller stk. 5, eller 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af sådanne forslag. Indkaldelsen skal derudover indeholde de yderligere oplysninger, der fremgår af selskabslovens Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt fremsat til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel kan optages på dagsordenen. 6.8 Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. vedtægternes punkt Dagsorden 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Valg af revisorer. 5. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10% af selskabets egne aktier. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 7. Eventuelt

10 Side 10 8 Dagsordenen med tilhørende dokumenters tilgængelighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside 8.1 Medmindre selskabsloven foreskriver en længere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusive dagen for dennes afholdelse): (i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes punkt 6.6. (ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. (iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab. (iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag. (v) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet. 9 Adgangskort, stemmeret og majoritetskrav 9.1 Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes punkt 9.4, besidder aktier i selskabet i overensstemmelse med kravene dertil i vedtægternes punkt 9.4, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage førend generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort. 9.2 På generalforsamlingen har enhver aktionær stemmeret i henhold til nedenstående regler. 9.3 Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes punkt 9.5, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, jf. vedtægternes punkt 9.4. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. 9.4 Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i aktiebogenejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om ak

11 Side 11 tiebesiddelser skal, for at kunne indføres i aktiebogen ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra den pågældende aktionærs kontoførende institut eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. 9.5 Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet således, at brevstemmen er selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. 9.6 Repræsentanter for pressen har adgang til selskabets generalforsamling. 9.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 en stemme. 9.8 En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter. 9.9 En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger, til hvilke der efter selskabsloven kræves enstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet. 10 Generalforsamlingens ledelse og protokol 10.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, derunder forhandlingerne, stemmeafgivningen og dennes resultater Over det på generalforsamlingen passerede, navnlig de trufne beslutninger, skal der føres en af bestyrelsen autoriseret protokol; den underskrives af dirigenten, og den skal anses som fuldt bevisende i enhver henseende Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer. 11 Bestyrelse 11.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt på anden måde i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation

12 Side Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-8 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder forhandlingerne, samt en næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse, af en direktør eller af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. I formandens fravær overtages dennes rettigheder og pligter af næstformanden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden og/eller næstformanden, er repræsenteret. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12 Direktion 12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 medlemmer Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. En direktør ansættes som administrerende direktør Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. 13 Tegning 13.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør Bestyrelsen kan meddele prokura. 14 Elektronisk Kommunikation 14.1 Alle meddelelser fra selskabet til enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan fremsendes elektronisk via . Meddelelser af generel karakter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, og på sådan måde som måtte være foreskrevet ved lov. Uanset punkt 14.1 kan bestyrelsen til enhver tid beslutte at kommunikere ved almindelig post Selskabet vil indhente adresser fra registrerede aktionærer til brug for fremsendelse af meddelelser mv. Det er aktionærens ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er informeret om den korrekte adresse. Detaljeret information om kravene til sy

13 Side 13 stemer og de anvendte procedurer for elektronisk kommunikation er tilgængelige på selskabets hjemmeside. 15 Regnskabsår og årsrapport 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige eller påbudte afskrivninger og henlæggelser, og i øvrigt i overensstemmelse med god regnskabsskik og de i lovgivningen indeholdte regler. Årsrapporten skal udarbejdes og aflægges på engelsk. 16 Revisor 16.1 Årsrapporten revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april

14 STRICTLY CONFIDENTIAL LEGAL PRIVILEGE BILAG 1 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 1 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S

15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL TILDELING AF WARRANTS ALMINDELIG UDNYTTELSE AF WARRANTS EKSTRAORDINÆR UDNYTTELSE AF WARRANTS - RETSSTILLING I TILFÆLDE AF LIKVIDATION, SPALTNING, FUSION M.V PRAKTISK UDNYTTELSE AF WARRANTS TEGNINGSKURS FOR AKTIER VED UDNYTTELSE AF WARRANTS REGULERING AF VILKÅR FOR WARRANTS VED VISSE ÆNDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD OVERDRAGELSE VILKÅR FOR NYE AKTIER UDSTEDT VED UDNYTTELSE AF WARRANTS KAPITALFORHØJELSE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS OMKOSTNINGER I FORBEINDELSE MED UDSTEDELSE AF AKTIER OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET INSIDERHANDEL SKATTEMÆSSIGE FORHOLD SPROG

16 1 Formål Purpose 1.1 På bestyrelsesmødet i Nordic Shipholding A/S ("Selskabet") den 3. maj 2011 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4c vedtaget følgende nye bestemmelser vedrørende udstedelse af warrants til medarbejderne ("Medarbejderen")("Warrants"). At the board meeting held in Nordic Shipholding A/S (the "Company") on 3 May 2011 the following new provisions were adopted in accordance with Article 4c in the Articles of Association concerning the issue of warrants to employees (the"employee")("warrants"). 1.2 Bestyrelsen har besluttet at udstede op til Warrants i Selskabet til tegning af op til aktier til kr. 1,00 (nominelt kr ) i henhold til vedtægternes punkt 4c. Som følge af at Selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, er stykstørrelsen af de aktier, de udstedte Warrants berettiger til tegning af, herefter reduceret til nominelt kr. 0,10, og det samlede nominelle beløb er reduceret til kr The board of directors has decided to issue up to 1,245,000 Warrants in the Company for the subscription of up to 1,245,000 shares of DKK 1.00 (nominally DKK 1,245,000) according to Article 4c in the Articles of Association. As the result of the proposal of reduction of the share capital by reducing the denomination on all shares with nominally DKK 0.90 from nominally DKK 1.00 to nominally DKK 0.10 adopted on the general meeting on 17 December 2013, the nominal value of each share, to which the issued Warrants grant subscription rights, is reduced to nominally DKK 0.10, and the total nominal amount is reduced to DKK 124, Udvalgte medarbejdere i Selskabet og Selskabets datterselskaber ("Koncernen") tilbydes muligheden for at få tildelt Warrants i Selskabet med henblik på at sikre, at Selskabet og Koncernens medarbejdere har en fælles interesse, og at alle således gør en indsats for, at Selskabets værdi udvikler sig bedst Selected employees in the Company and the subsidiaries of the Company (the "Group") are offered an opportunity to be granted Warrants in the Company in order to ensure that the Company and the employees of the Group share common interests and that everyone is working to ensure that the value of the Company develops in the best possible 3

17 muligt. way. 1.4 Tildeling af Warrants er betinget af, at Medarbejderen er ansat i et selskab inden for Koncernen og er i uopsagt stilling på datoen for udstedelsen af nærværende bilag. It is a condition for the grant of warrants that the Employee is employed with a company within the Group and not under notice at the date of this Exhibit. 1.5 Tegning af Warrants har fundet sted ved underskrivelse af individuelle warrantaftaler ("Warrantaftaler"), som indeholder Medarbejderens navn og antal tildelte Warrants. The subscription for warrants has taken place by signing of individual warrant agreements ("Warrant Agreements"), which contains the names of the Employee and the number of Warrants granted. 1.6 Warrants berettiger Medarbejderen til at tegne aktier på de nedenfor anførte betingelser. The Warrants entitle the Employee to subscribe the shares on the terms set out below. 2 Tildeling af Warrants Grant of Warrants 2.1 Tildeling af Warrants sker uden beregning. The Warrants are granted free of charge. 2.2 Hver Warrant berettiger Medarbejderen til at tegne 1 aktie à nominelt kr i Selskabet i henhold til de relevante bestemmelser anført i punkt 3-5 til den i punkt 6 fastsatte tegningskurs. Som følge af at Selskabets generalforsamling den 17. december 2013 traf beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen på samtlige aktier med nominelt DKK 0,90 fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,10, berettiger hver Warrant herefter Medarbejderen til at tegne 1 aktie à nominelt DKK 0,10. Each Warrant entitles the Employee to subscribe for 1 share of nominal value DKK 1,00 in the Company pursuant to the relevant conditions as set forth in Clauses 3-5 and at the relevant subscription price as determined in Clause 6. As the result of the proposal of reduction of the share capital by reducing the denomination on all shares with nominally DKK 0.90 from nominally DKK 1.00 to nominally DKK 0.10 adopted on the general meeting on 17 December 2013, each Warrant hereafter entitles the Employee to subscribe for 1 share of nominally DKK

18 2.3 I forbindelse med Selskabets ejerbog skal der føres en fortegnelse over samtlige udstedte Warrants. In connection with the Company's register of shareholders, a register of all issued Warrants shall be kept. 3 Almindelig udnyttelse af Warrants Ordinary Exercise of the Warrants 3.1 Warrants kan udnyttes i perioden 4 maj 2013 til og med 4. maj 2015 ("Udnyttelsesperioden") i de i punkt 3.2 anførte udnyttelses-vinduer. Warrants, der ikke er udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden, bortfalder automatisk uden yderligere varsel eller kompensation. The Warrants may be exercised from 4 May 2013 until (and including) 4 May 2015 ("Exercise Period") within the windows set forth in Clause 3.2. Warrants which have not been exercised on or before the last day of the Exercise Period will lapse automatically without any notice or consideration. 3.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers udnyttelses-vindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten Selskabets årsregnskab eller halvårsregnskab, det vil sige, at den første periode, hvor Warrants kan udnyttes, er 4 ugers vinduet efter offentliggørelse af Selskabets halvårsregnskab for 2013, og den sidste periode, hvor Warrants kan udnyttes, er 4 ugers vinduet efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskab for Within the Exercise Period the Warrants may be exercised twice a year during a 4- week window starting from the time of publication of either the Company's annual report or its semi-annual report, consequently the first period in which Warrants can be exercised is in the 4 weeks window after publication of the Company's semi-annual report 2013 and the last period in which Warrants can be exercised is in the 4 weeks window after publication of the Company's annual report for Medarbejderen er berettiget til at udnytte alle eller en del af sine Warrants. Medarbejderen kan dog ikke udnytte mindre end Warrants ad gangen. The Employee is entitled to exercise all or part of his or her Warrants, however the Employee cannot exercise less than 1,500 Warrants at a time. 4 Ekstraordinær udnyttelse af Warrants - retsstilling i tilfælde af li- Extraordinary Exercise of the Warrants - Legal Position in the event of Liquida- 5

19 kvidation, spaltning, fusion m.v. tion, Demerger, Merger etc. 4.1 Udover den almindelige udnyttelse af Warrants som beskrevet i punkt 3 kan udnyttelse af Warrants finde sted i overensstemmelse med punkt In addition to the ordinary exercise of Warrants as set out in Clause 3 Warrants may be exercised in accordance with Clauses Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation, er Selskabet forpligtet til at give skriftlig meddelelse herom til Medarbejderen. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. In the event that the Company's general meeting passes a resolution to liquidate the Company, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following the expiry of the time-limit provided that the Company is finally liquidated as a result of the notified resolution. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og fusionen medfører, at Selskabet ophører, er Selskabet forpligtet til at give skriftlig meddelelse herom til Medarbejderen. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. Selskabet skal håndtere In the event that the general meeting passes a resolution to merge the Company and such merger results in the Company being discontinued, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. The notice must be processed by the Company so that 6

20 Medarbejderens meddelelse således, at aktierne er registreret i Medarbejderens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for Selskabets aktier. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. the shares are registered in the Employee's depot at least five trading days before the last day of trading of the Company's shares. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following the expiry of the time-limit provided that the Company is finally discontinued as a result of the notified resolution. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and I tilfælde af et frivilligt eller pligtmæssig overtagelsestilbud henhold til 31 og 32 i lov om værdipapirhandel, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, skal Warrants og nærværende bilag fortsat være fuldt ud gældende. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. In the event that a voluntary or mandatory public offer pursuant to Sections 31 and 32 of the Danish Securities Trading Act is made, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants and this Exhibit will remain in full effect. Any exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt der indledes en tvangsindløsning af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for af- In the event of a compulsory acquisition of the Company's shares pursuant to the Danish Companies Act being initiated, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two 7

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. VEDTÆGTER for CEMAT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cemat A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (17. april 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 37 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (10. oktober 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 38 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere