Verdensbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensbanken 2012-2017 6283325-01"

Transkript

1 UGS 104.B Bidrag til Verdensbankens Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund Verdensbanken 6,0 mio. kr. ( 1 mio. USD), finanslovsår Dette er første bevilling til UFGE. Danmark støttede i perioden Verdensbankens Gender Action Plan (GAP) Multi-Donor Trust Fund med 1 mio. USD. (ref. Styrelsesformandsnotits 13. nov 2007). Bidraget knytter sig til den danske udviklingsprioritet om at styrke ligestilling mellem kønnene og sikre kvinder og pigers rettigheder, bl.a. gennem samarbejde med multilaterale organisationer , Menneskerettigheder og Demokrati Danmark havde i perioden en ledende rolle i at sætte ligestilling på dagsordenen i Verdensbanken. Der er opnået bemærkelsesværdige resultater i perioden særligt på policy- og personaleplan, som blandt andet mundede ud i, at Verdensbankens flagskibsrapport i 2012 blev dedikeret til ligestilling. Der er dog fortsat udfordringer i at gennemføre implementering af kønsmainstreaming i Verdensbankens indsatser på landeplan. For at fuldføre dette arbejde har Verdensbanken udformet en overgangsplan for ligestilling ( Three-Year Road Map for Gender Mainstreaming ( )), som i overensstemmelse med både Verdensbankens og Danmarks politik primært skal finansieres af midler fra bankens eget budget. Overgangsplanen vil dog på strategiske nøgleområder blive understøttet af en ny paraplyfond for ligestilling, Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund, som foreløbigt skal operere i 5 år. Ved at støtte UFGE bidrager Danmark til at sikre, at de resultater, der hidtil er opnået ift. ligestilling i Verdensbanken, også fører til konkrete fremskridt for kvinder og piger på landeplan.

2 Ifølge Verdensbankens flagskibsrapport World Development Report 2012 (WDR 2012) med temaet Ligestilling og Udvikling er ligestilling mellem kønnene afgørende for at fremme økonomisk, social og kulturel udvikling. Mens der i de seneste årtier er opnået fremgang på en række områder såsom pigers uddannelse, kvinders forventede levealder og deltagelse i arbejdsstyrken, eksisterer der fortsat markant ulighed indenfor områder som kvinders og pigers overdødelighed i lav- og middelindkomstlande, kortere skolegang, ulige adgang til økonomiske muligheder og manglende indflydelse i hjemmet og samfundet generelt. Verdensbankgruppen er en ledende global spiller, når det gælder udviklingssamarbejde. Det er derfor vigtigt for Danmark, at ligestilling forbliver et højt prioriteret strategisk område for banken. Dansk støtte til Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund har som hovedformål at sikre, at kvinders og pigers rettigheder konsistent indarbejdes i Verdensbankens politik- og programudvikling på regionalt niveau og på landeplan bl.a. ved at tilvejebringe nødvendig viden og ekspertise. Med engagementet i UFGE videreføres Danmarks klare profil på området og videst mulige inddragelse i Verdensbankens beslutningsprocesser på området. Bidraget til UFGE supplerer den løbende policydialog om ligestilling, som Danmark har med Verdensbanken. I overensstemmelse med strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv ønsker Danmark, at multilaterale organisationer, herunder Verdensbanken, overvejende finansieres ved kernebidrag for derigennem at styrke fokus på organisationernes kernemandater og for at sikre en mere effektiv udnyttelse af bistandsmidlerne. Danmark vil dog fortsat i begrænset omfang - bruge målrettede bidrag til at støtte strategiske og særlige indsatser. Dette gør sig også gældende for Verdensbankens ligestillingsarbejde, som Danmark er enig med banken om, primært skal finansieres af midler fra bankens eget budget. World Development Report 2012 pegede dog på, at en målrettet, strategisk indsats understøttet af den rette ekspertise og dokumentation vil være afgørende for at sikre, at ligestilling i praksis kommer til at stå centralt i planlægning og implementering. Det er det, UFGE skal bidrage til. Verdensbanken har netop udarbejdet en ny politik for anvendelsen af trustfonde, hvor der lægges op til en mere fokuseret tilgang i form af nye paraplyfaciliteter. Ideen er at etablere tematiske paraplytrustfonde, som skal have et mere overordnet fokus og sikre bedre strategisk strømligning mellem bankens kernebidrag og bidrag til trustfonde inden for de udvalgte områder. UFGE er et eksempel på en sådan bredere trustfond, som fremover vil dække hele ligestillingsområdet, og hvorigennem alle øremærkede bidrag til ligestilling vil blive kanaliseret. Verdensbankens nye ledelse, med præsident Jim Yong Kim i spidsen, har fortsat ligestilling højt på dagsordenen og leverer det lederskab, der skal til for at sikre prioritering af kønsmainstreaming på regionalt niveau og på landeplan. I opfølgning på arbejdet med Verdensbankens ligestillingshandlingsplan Gender Action Plan (GAP) ( ) har banken forpligtet sig til at indarbejde ligestilling i alle indsatser via mainstreaming. Målsætningen er, at ligestilling skal indgå i 60% af alle IDA16-projekter (hvilket dækker over et estimeret beløb på USD 50bn over tre år) og i 55% af IBRD/IDA-rammen (estimeret USD 128bn over tre år).

3 Verdensbanken anslår, at USD 38 mio. af bankens administrative budget vil blive afsat over de næste tre år til at støtte kønsmainstreaming. Dette beløb forventes at være lavt sat, men da rationalet bag mainstreaming netop er, at alle medarbejdere bør inddrage ligestilling i løbende indsatser, vil man ikke kunne gennemføre en præcis måling af de ressourcer, der investeres i området. Verdensbankens seneste monitoreringsrapport om ligestilling påviser imidlertid, at arbejdet med at sikre mainstreaming af køn i bankens generelle arbejde skrider godt fremad (jf. nedenstående tabel, som bl.a. illustrerer, at gennemsnittet af alle indsatser, hvor ligestilling er indarbejdet, er steget fra 60 til 80% fra 2010 til 2012): Figure 1. Trends in the share of gender-informed operations, FY10-FY12 Denne generelle indsats vil blive suppleret med den nye UFGE-paraplyfond for ligestilling. Fonden vil primært fungere som katalysator for udviklingen af innovative dagsordener, nye arbejdsmetoder og dannelsen af nye partnerskaber, herunder med den private sektor. De prioriteringsområder, fonden skal dække, er udvalgt som direkte opfølgning på anbefalingerne fra World Development Report Implications paper, som udpeger fem strategiske nøgleområder som afgørende for at fremme ligestilling på globalt plan. De fem områder er 1) at indarbejde ligestilling i policydialog på landeniveau, 2) at forbedre ligestillingsanalysen på landeniveau, 3) at skabe større mulighed for at optage lån til nationale prioritetsområder, som er i tråd med World Development Report 2012, 4) at gøre kønsopdelt statistik og dokumentation tilgængelig og 5) at udnytte partnerskaber bedre. UFGE vil arbejde indenfor følgende tre hovedområder: 1. Øge tilgængeligheden af kønsrelevant statistik og dokumentation Det er helt afgørende for at fremme ligestilling, herunder indarbejdelse af hensynet i nationale prioriteter og programmer, at det er muligt at dokumentere den positive effekt af at inddrage kvinder og give dem lige muligheder og rettigheder. Målet med det første hovedområde er derfor at generere kønsopdelt statistik på områder, hvor en sådan mangler, at gøre eksisterende statistik

4 lettere tilgængelig og at fremskaffe dokumentation på nye områder. Regionale rådgivere med speciale i kønsrelevant statistik vil blive ansat til at støtte op om regionale og nationale indsatser. I forlængelse af dette arbejde vil en banebrydende undersøgelse af sammenhængen mellem formel anerkendelse af kvinders menneskerettigheder og kvinders indflydelse blive igangsat. Undersøgelsen vil munde ud i en flagskibsrapport, der ventes at påpege, at dersom kvinder får lige rettigheder, vil de også opnå øget politisk indflydelse. Rapporten vil dermed få operationelle konsekvenser for Verdensbankgruppens indsatser. Konklusionerne vil også blive benyttet i den løbende policydialog med regeringer. 2. Teste ny dokumentation og viden Verdensbanken har, som del af arbejdet med Gender Action Plan, gennemført flere pilotprojekter og impact - evalueringer. Den erfaring og dokumentation, der er skabt, vil blive omsat til udvidede programmer baseret på en styrkelse og videreudvikling af de tilgange, der har vist sig at skabe gode resultater. Her er primært tale om det meget succesfulde program for unge piger Adolescent Girls Initiative (som bl.a. Danmark har støttet i Liberia). 3. Bruge partnerskaber som løftestang til at fremme ligestilling Verdensbanken vil fortsætte den indsats, der blev påbegyndt under Gender Action Plan, for at engagere nye partnere (herunder udviklingspartnere, forskningsinstitutioner, statistikbureauer og civilsamfund) i at fremme ligestilling globalt. Banken vil også benytte de opnåede resultater til at skabe nye partnerskaber med den private sektor. Et konkret initiativ er Global Gender Knowledge Platform, som skal skabe viden om ligestilling ved brug af ny teknologi og sociale medier. Med afsæt i disse tre hovedområder sigter UFGE specifikt på at styrke kendskab, viden og kapacitetsopbygning, hvorved man får et bedre grundlag for at indarbejde ligestillingshensyn i politikudformning (gender-informed policy making) og dermed for at kunne støtte de prioriteter, der identificeres i Verdensbankens regionale og landeligestillingshandlingsplaner. Bankens regionalkontorer vil blive bedt om at udfærdige konceptnoter, som udspecificerer, hvordan bidraget fra UFGE konkret vil blive udmøntet. Som betydelig bidragsyder opnår Danmark medlemskab af partnerskabsrådet Umbrella Facility Partnership Council, hvis rolle er at yde strategisk vejleding til UFGE. Som medlem af partnerskabsrådet får Danmark mulighed for i overensstemmelse med den overordnede policydialog, der føres med Verdensbanken at arbejde for at fremme de danske udviklingspolitiske prioriteter, herunder selvsagt ligestilling og kvinders og pigers rettigheder, men også en rettighedsbaseret tilgang til udvikling generelt. Engagementet i partnerskabsrådet vil også give Danmark et nyttigt indblik i de erfaringer, der gøres med innovative tilgange til kønsmainstreaming i Verdensbanken, som kan være givtig for Danmarks egne bilaterale indsatser. Fra satte Gender Action Plan fokus på ligestilling i Bankens arbejde gennem bl.a. bidrag til programmer, der fremmede kvinders økonomiske muligheder og rettigheder. I årene med GAP en gav Advisory Council on Women s Economic Empowerment, som Danmark var medlem af, råd og vejledning til Verdensbankgruppen på området. De partnerskaber og den dialog, som blev skabt i denne

5 periode, hjalp med at sætte større fokus på ligestilling og mobilisere nye ressourcer. Af de særligt bemærkelsesværdige resultater er, at ligestilling blev temaet for genopfyldningen af IDA16 og for World Development Report En ekstern evaluering af Gender Action Plan fra 2011 konkluderer, at initiativet har skabt positive resultater bl.a. ved at dokumentere gevinsten ved kvinders økonomiske deltagelse og empowerment, opbygge kapacitet på området, introducere kønsmainstreaming i nye sektorer og skabe innovative partnerskaber for ligestilling. Verdensbanken investerede 72,3 mio. USD i at gennemføre handlingsplanen, som blev udmøntet i 270 indsatser fordelt på 80 lande. Arbejdet med at implementere GAP en blev dels finansieret gennem midler fra bankens eget budget, dels gennem en multidonor-trustfond ( Gender Action Plan Multi-Donor Trust Fund ), som sluttede i december Danmarks nye udviklingsstrategi Retten til et bedre liv lægger særlig vægt på at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre kvinder og piger lige vilkår og muligheder. Samtidigt er et stærkere engagement i det multilaterale samarbejde også en prioritet. Med bidraget fastholder Danmark sit stærke engagement i at sikre kønsmainstreaming og fremme af ligestilling af Verdensbankens indsatser. Danmark får dermed en forholdsvis stor indflydelse i et forum, der er helt afgørende for at fremme kvinders og pigers rettigheder på globalt plan. Danmark vil yde et engangsbidrag til fondens arbejde dækkende perioden svarende til 1 mio. USD, som vil blive udbetalt i Verdensbanken har oplyst, at fundraisingmålet for UFGE (over fondens løbetid, dvs. indtil juni 2017) er 25 mio. USD. Indtil nu er der givet ca. 10,5 mio. i tilsagn (se bilag 1). Dette skal holdes over for de 38 mio., som banken selv forventer at bruge på ligestilling af det administrative budget (dette inkluderer ikke udviklingslån) over de kommende 3 år. Størstedelen af midlerne under UFGE vil blive allokeret til regionerne gennem en bevilling med en tre-årig løbetid for at give mulighed for forudsigelighed og langtidsplanlægning (2,5 mio. USD til 5 regioner, Afrika modtager det dobbelte dvs. 5 mio. USD, i alt 17,5). Banken forventer som udgangspunkt at afsætte USD til hver region i januar Regionalkontorerne vil blive bedt om at forberede konceptnoter, som udspecificerer, hvordan disse midler påtænkes udmøntet. Fondens bestyrelse (se bilag 1) har til opgave at sikre, at forslagene er i overensstemmelse med UFGE s formål, Verdensbankens ligestillingsstrategi og regionale prioriteter. Der vil derudover blive afsat midler til en pulje (competitive calls) samt til støtte for strategiske indsatser, f.eks. studiet af kvinders rettigheder og indflydelse (5,25 mio. USD). Dertil kommer administrationsomkostninger, vidensdeling (knowledge management, (KM)) mv. (2,25 mio. USD). Banken har udarbejdet nedenstående indikative budget for fordelingen af ressourcerne:

6 Der forudses ikke væsentlige risikoelementer forbundet med bevillingen. Det lederskab på højt niveau, som er afgørende for at opnå mainstreaming af ligestilling og sikre opbakning og forståelse for problemstillingen i en organisation, er til stede i Verdensbanken. Samtidigt holdes Verdensbankens repræsentanter på landeniveau ansvarlige gennem løbende monitorering via såkaldte Corporate Scorecards.

7 Opsyn og ledelse af UFGE består af to led: en bestyrelse, The Gender and Development (GAD) Board, som er det vigtigste beslutningsorgan, der skal sikre ejerskab på regional-- og landeplan. Bestyrelsen vil bestå af ledelsesrepræsentanter fra alle dele af Bankens netværk og regioner og fastlægge kriterier for de aktiviteter, som vil kunne modtage støtte. Derudover vil Umbrella Facility Partnership Council (partnerskabsrådet), som Danmark vil indgå i, yde strategisk rådgivning til fonden. Forventningen fra Banken er, at deltagerne i partnerskabsrådet vil bestå af repræsentanter på højt embedsmandsniveau fra alle større bidragsydere til fonden. Møder i Partnerskabsrådet vil erstatte de morgenmadsmøder for ligestillingsdonorer, som hidtil har fundet sted under Verdensbankens årsmøder. Verdensbanken rådfører sig om Bankens overordnede ligestillingsarbejde med Advisory Council on Gender and Development, som består af repræsentanter på ministerniveau fra især modtagerlande, men også med civilsamfund og udviklingspartnere. Rådet samarbejder med Banken om at fremme ligestillingsdagsordenen generelt. Verdensbanken har oplyst, at den pr. 16. oktober 2012 har modtaget tilsagn på ca. 10,5 mio. USD til UFGE (beløbet inkluderer det foreslåede danske bidrag). Heraf er de fleste midler overført fra den tidligere Gender Action Plan (GAP) Multi-Donor Trust Fund. Ifølge Danidas retningslinjer var det ikke muligt at overføre det overskydende beløb fra det danske bidrag til GAP ( USD) direkte til UFGE, hvorfor beløbet d. 1. oktober 2012 blev tilbageført til Danmark. Bidrag til UFGE fordeles således: Canada Finland Tyskland (GIZ) Tyskland (BMZ) Island Norge Spanien Schweiz Danmark USD 152,215 (roll-over) USD 145,297 (roll-over) USD 5,857,850 (new contribution) USD 338,053 (roll-over) USD 95,969 (roll-over) USD 1,347,577 (new contribution in lieu of roll-over) USD 550,128 (roll-over) USD 961,424 (new contribution and roll-over) USD 1,000,000 (new contribution) Total USD 10,448,513

8 Verdensbankens har igangsat en reform af trustfondsområdet, som skrider vel frem og består af fire indsatsområder: 1) Strategisk fokusering og konsolidering: Trustfonde skal kobles bedre op på lande- og sektorstrategier. Her er paraplyfaciliteter afgørende for at sikre et bredere strategisk sigte med Bankens arbejde, herunder ift. ligestilling. Der er i dag fire paraplyfaciliteter. 2) Mainstreaming af trustfonde i Bankens almindelige operationer: Trustfonde skal understøtte Bankens kerneoperationer, og deres administrative procedurer skal ensartes, så de svarer til Bankens almindelige operationer gennem IDA. 3) Ensartede overheads og effektivitet: Der skal ikke være forskel på administrationsomkostningerne mellem forskellige typer af trustfonde. Fra 2015 vil reglerne for overhead være ensartede og mere transparente. 4) Styrket rolle for Bankens bestyrelse: Der skal udarbejdes bedre redskaber til at måle omkostningsrisici forbundet med implementeringen af trustfondes operationer. Redskaberne skal danne grundlag for udarbejdelsen af kvartalsvise rapporter til Bankens bestyrelse om omfanget af og kvaliteten af projektporteføljen i forskellige trustfonde. Siden 2007 er antallet af trustfonde i Banken (IBRD/IDA) reduceret fra 779 til 720, mens midlerne til disse trustfonde er steget fra USD 9,1 mia. i 2007 til 10,1 mia. i For Verdensbankgruppen som helhed har der dog været tale om en lettere stigning i antallet af trustfonde fra 1019 i 2007 til 1064 i Samtidig er midlerne til disse trustfonde dog øget dramatisk fra USD 17,8 mia. i 2007 til USD 29,2 mia. i I dag er USA den største bidragsyder til trustfonde i Verdensbanken efterfulgt af UK, Holland og EUkommissionen. Som det eneste nordiske land er Norge på top 10. Blandt de skandinaviske lande yder Danmark forholdsmæssigt mest i kernebidrag.

9 UFGE er foreløbigt planlagt til at eksistere i en fem-årsperiode (indtil juni 2017). Et review er planlagt til at finde sted efter 3 år i overensstemmelse med Verdensbankens 3-trins resultatmålingsramme for ligestilling, som er udmøntet i et Corporate Scorecard (SCS) og i IDA16-resultatmålingssystem. Afrapportering til donorer og andre interessenter vil ske gennem Verdensbankens årlige monitoreringsrapport om ligestilling. De områder, der vil blive dækket af rapporten, inkluderer vidensdeling (knowledge management), rapportering om allokering af midler samt resultater. Verdensbanken har opstillet nedenstående indikatorer for UFGE. Måltal (results framework) vil blive fastsat primo 2013, når fondens konkrete aktiviteter er fastlagt på regionalt og nationalt niveau, og blive evalueret i forbindelse med det ovennævnte review om 3 år. Desired outcome Intermediate outcome Indicators I. Increase availability of gender-relevant data and evidence Better gender-informed policy making at country level II. Road testing new evidence Enhanced global knowledge on applying existing evidence in policy making and operations Ground-breaking evidence where inequality gaps persist and in new areas where evidence is weak. Increased availability and use of gender relevant data and evidence in policy making Increased evidence on the efficacy of gender-relevant policy interventions Greater reach of programs that incorporate girl-targeted approaches to increase economic empowerment III. Leveraging partnerships to help advance gender equality Heightened awareness and demand Foster dialogue and collaboration for gender equality interventions across the development community on gender equality Increase in knowledge management products on areas with persistent gender gaps (such as gender-based violence, access to childcare, voice and participation) Number of impact evaluations addressing knowledge gaps Increase in lending operations informed by gender analytical work Number of national statistical agencies trained in collecting and analyzing gender-relevant data Number of Bank-supported operations informed by successful pilots or impact evaluation results Number of large scale Bank projects and programs that integrate girl-targeted approaches Annual meetings of an Advisory Council--comprised of members from donor and client countries, private sector, international experts, and civil society--to provide ideas and recommendations to strengthen the reach and effectiveness of Bank resources committed to

10 Generate private sector attention, ideas and best practices to economically empower women in emerging markets Raise awareness and build capacity among CSOs, research institutions, private sector, and client counterparts gender equality Number of innovative initiatives among diverse partners across the development community to advance women s empowerment in line with the World Development Report 2012 agenda Knowledge products produced by participating member firms in Winvest a private sector forum for promoting women s economic empowerment Winvest to produce six case studies on the business case for employing women by 2014 Number of knowledge events targeting CSOs, research institutions, private sector and client counter parts Number of participants from CSOs, research institutions, private sector and client counter parts in knowledge events

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013 104.G.13. 6 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Klimapuljen 2011 Verdensbanken, UNDP, KfW, Global Green Growth Institute, bilaterale partnere i Kenya, Indonesien og Maldiverne og civilsamfundsorganisationer

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere