Verdensbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensbanken 2012-2017 6283325-01"

Transkript

1 UGS 104.B Bidrag til Verdensbankens Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund Verdensbanken 6,0 mio. kr. ( 1 mio. USD), finanslovsår Dette er første bevilling til UFGE. Danmark støttede i perioden Verdensbankens Gender Action Plan (GAP) Multi-Donor Trust Fund med 1 mio. USD. (ref. Styrelsesformandsnotits 13. nov 2007). Bidraget knytter sig til den danske udviklingsprioritet om at styrke ligestilling mellem kønnene og sikre kvinder og pigers rettigheder, bl.a. gennem samarbejde med multilaterale organisationer , Menneskerettigheder og Demokrati Danmark havde i perioden en ledende rolle i at sætte ligestilling på dagsordenen i Verdensbanken. Der er opnået bemærkelsesværdige resultater i perioden særligt på policy- og personaleplan, som blandt andet mundede ud i, at Verdensbankens flagskibsrapport i 2012 blev dedikeret til ligestilling. Der er dog fortsat udfordringer i at gennemføre implementering af kønsmainstreaming i Verdensbankens indsatser på landeplan. For at fuldføre dette arbejde har Verdensbanken udformet en overgangsplan for ligestilling ( Three-Year Road Map for Gender Mainstreaming ( )), som i overensstemmelse med både Verdensbankens og Danmarks politik primært skal finansieres af midler fra bankens eget budget. Overgangsplanen vil dog på strategiske nøgleområder blive understøttet af en ny paraplyfond for ligestilling, Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund, som foreløbigt skal operere i 5 år. Ved at støtte UFGE bidrager Danmark til at sikre, at de resultater, der hidtil er opnået ift. ligestilling i Verdensbanken, også fører til konkrete fremskridt for kvinder og piger på landeplan.

2 Ifølge Verdensbankens flagskibsrapport World Development Report 2012 (WDR 2012) med temaet Ligestilling og Udvikling er ligestilling mellem kønnene afgørende for at fremme økonomisk, social og kulturel udvikling. Mens der i de seneste årtier er opnået fremgang på en række områder såsom pigers uddannelse, kvinders forventede levealder og deltagelse i arbejdsstyrken, eksisterer der fortsat markant ulighed indenfor områder som kvinders og pigers overdødelighed i lav- og middelindkomstlande, kortere skolegang, ulige adgang til økonomiske muligheder og manglende indflydelse i hjemmet og samfundet generelt. Verdensbankgruppen er en ledende global spiller, når det gælder udviklingssamarbejde. Det er derfor vigtigt for Danmark, at ligestilling forbliver et højt prioriteret strategisk område for banken. Dansk støtte til Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund har som hovedformål at sikre, at kvinders og pigers rettigheder konsistent indarbejdes i Verdensbankens politik- og programudvikling på regionalt niveau og på landeplan bl.a. ved at tilvejebringe nødvendig viden og ekspertise. Med engagementet i UFGE videreføres Danmarks klare profil på området og videst mulige inddragelse i Verdensbankens beslutningsprocesser på området. Bidraget til UFGE supplerer den løbende policydialog om ligestilling, som Danmark har med Verdensbanken. I overensstemmelse med strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv ønsker Danmark, at multilaterale organisationer, herunder Verdensbanken, overvejende finansieres ved kernebidrag for derigennem at styrke fokus på organisationernes kernemandater og for at sikre en mere effektiv udnyttelse af bistandsmidlerne. Danmark vil dog fortsat i begrænset omfang - bruge målrettede bidrag til at støtte strategiske og særlige indsatser. Dette gør sig også gældende for Verdensbankens ligestillingsarbejde, som Danmark er enig med banken om, primært skal finansieres af midler fra bankens eget budget. World Development Report 2012 pegede dog på, at en målrettet, strategisk indsats understøttet af den rette ekspertise og dokumentation vil være afgørende for at sikre, at ligestilling i praksis kommer til at stå centralt i planlægning og implementering. Det er det, UFGE skal bidrage til. Verdensbanken har netop udarbejdet en ny politik for anvendelsen af trustfonde, hvor der lægges op til en mere fokuseret tilgang i form af nye paraplyfaciliteter. Ideen er at etablere tematiske paraplytrustfonde, som skal have et mere overordnet fokus og sikre bedre strategisk strømligning mellem bankens kernebidrag og bidrag til trustfonde inden for de udvalgte områder. UFGE er et eksempel på en sådan bredere trustfond, som fremover vil dække hele ligestillingsområdet, og hvorigennem alle øremærkede bidrag til ligestilling vil blive kanaliseret. Verdensbankens nye ledelse, med præsident Jim Yong Kim i spidsen, har fortsat ligestilling højt på dagsordenen og leverer det lederskab, der skal til for at sikre prioritering af kønsmainstreaming på regionalt niveau og på landeplan. I opfølgning på arbejdet med Verdensbankens ligestillingshandlingsplan Gender Action Plan (GAP) ( ) har banken forpligtet sig til at indarbejde ligestilling i alle indsatser via mainstreaming. Målsætningen er, at ligestilling skal indgå i 60% af alle IDA16-projekter (hvilket dækker over et estimeret beløb på USD 50bn over tre år) og i 55% af IBRD/IDA-rammen (estimeret USD 128bn over tre år).

3 Verdensbanken anslår, at USD 38 mio. af bankens administrative budget vil blive afsat over de næste tre år til at støtte kønsmainstreaming. Dette beløb forventes at være lavt sat, men da rationalet bag mainstreaming netop er, at alle medarbejdere bør inddrage ligestilling i løbende indsatser, vil man ikke kunne gennemføre en præcis måling af de ressourcer, der investeres i området. Verdensbankens seneste monitoreringsrapport om ligestilling påviser imidlertid, at arbejdet med at sikre mainstreaming af køn i bankens generelle arbejde skrider godt fremad (jf. nedenstående tabel, som bl.a. illustrerer, at gennemsnittet af alle indsatser, hvor ligestilling er indarbejdet, er steget fra 60 til 80% fra 2010 til 2012): Figure 1. Trends in the share of gender-informed operations, FY10-FY12 Denne generelle indsats vil blive suppleret med den nye UFGE-paraplyfond for ligestilling. Fonden vil primært fungere som katalysator for udviklingen af innovative dagsordener, nye arbejdsmetoder og dannelsen af nye partnerskaber, herunder med den private sektor. De prioriteringsområder, fonden skal dække, er udvalgt som direkte opfølgning på anbefalingerne fra World Development Report Implications paper, som udpeger fem strategiske nøgleområder som afgørende for at fremme ligestilling på globalt plan. De fem områder er 1) at indarbejde ligestilling i policydialog på landeniveau, 2) at forbedre ligestillingsanalysen på landeniveau, 3) at skabe større mulighed for at optage lån til nationale prioritetsområder, som er i tråd med World Development Report 2012, 4) at gøre kønsopdelt statistik og dokumentation tilgængelig og 5) at udnytte partnerskaber bedre. UFGE vil arbejde indenfor følgende tre hovedområder: 1. Øge tilgængeligheden af kønsrelevant statistik og dokumentation Det er helt afgørende for at fremme ligestilling, herunder indarbejdelse af hensynet i nationale prioriteter og programmer, at det er muligt at dokumentere den positive effekt af at inddrage kvinder og give dem lige muligheder og rettigheder. Målet med det første hovedområde er derfor at generere kønsopdelt statistik på områder, hvor en sådan mangler, at gøre eksisterende statistik

4 lettere tilgængelig og at fremskaffe dokumentation på nye områder. Regionale rådgivere med speciale i kønsrelevant statistik vil blive ansat til at støtte op om regionale og nationale indsatser. I forlængelse af dette arbejde vil en banebrydende undersøgelse af sammenhængen mellem formel anerkendelse af kvinders menneskerettigheder og kvinders indflydelse blive igangsat. Undersøgelsen vil munde ud i en flagskibsrapport, der ventes at påpege, at dersom kvinder får lige rettigheder, vil de også opnå øget politisk indflydelse. Rapporten vil dermed få operationelle konsekvenser for Verdensbankgruppens indsatser. Konklusionerne vil også blive benyttet i den løbende policydialog med regeringer. 2. Teste ny dokumentation og viden Verdensbanken har, som del af arbejdet med Gender Action Plan, gennemført flere pilotprojekter og impact - evalueringer. Den erfaring og dokumentation, der er skabt, vil blive omsat til udvidede programmer baseret på en styrkelse og videreudvikling af de tilgange, der har vist sig at skabe gode resultater. Her er primært tale om det meget succesfulde program for unge piger Adolescent Girls Initiative (som bl.a. Danmark har støttet i Liberia). 3. Bruge partnerskaber som løftestang til at fremme ligestilling Verdensbanken vil fortsætte den indsats, der blev påbegyndt under Gender Action Plan, for at engagere nye partnere (herunder udviklingspartnere, forskningsinstitutioner, statistikbureauer og civilsamfund) i at fremme ligestilling globalt. Banken vil også benytte de opnåede resultater til at skabe nye partnerskaber med den private sektor. Et konkret initiativ er Global Gender Knowledge Platform, som skal skabe viden om ligestilling ved brug af ny teknologi og sociale medier. Med afsæt i disse tre hovedområder sigter UFGE specifikt på at styrke kendskab, viden og kapacitetsopbygning, hvorved man får et bedre grundlag for at indarbejde ligestillingshensyn i politikudformning (gender-informed policy making) og dermed for at kunne støtte de prioriteter, der identificeres i Verdensbankens regionale og landeligestillingshandlingsplaner. Bankens regionalkontorer vil blive bedt om at udfærdige konceptnoter, som udspecificerer, hvordan bidraget fra UFGE konkret vil blive udmøntet. Som betydelig bidragsyder opnår Danmark medlemskab af partnerskabsrådet Umbrella Facility Partnership Council, hvis rolle er at yde strategisk vejleding til UFGE. Som medlem af partnerskabsrådet får Danmark mulighed for i overensstemmelse med den overordnede policydialog, der føres med Verdensbanken at arbejde for at fremme de danske udviklingspolitiske prioriteter, herunder selvsagt ligestilling og kvinders og pigers rettigheder, men også en rettighedsbaseret tilgang til udvikling generelt. Engagementet i partnerskabsrådet vil også give Danmark et nyttigt indblik i de erfaringer, der gøres med innovative tilgange til kønsmainstreaming i Verdensbanken, som kan være givtig for Danmarks egne bilaterale indsatser. Fra satte Gender Action Plan fokus på ligestilling i Bankens arbejde gennem bl.a. bidrag til programmer, der fremmede kvinders økonomiske muligheder og rettigheder. I årene med GAP en gav Advisory Council on Women s Economic Empowerment, som Danmark var medlem af, råd og vejledning til Verdensbankgruppen på området. De partnerskaber og den dialog, som blev skabt i denne

5 periode, hjalp med at sætte større fokus på ligestilling og mobilisere nye ressourcer. Af de særligt bemærkelsesværdige resultater er, at ligestilling blev temaet for genopfyldningen af IDA16 og for World Development Report En ekstern evaluering af Gender Action Plan fra 2011 konkluderer, at initiativet har skabt positive resultater bl.a. ved at dokumentere gevinsten ved kvinders økonomiske deltagelse og empowerment, opbygge kapacitet på området, introducere kønsmainstreaming i nye sektorer og skabe innovative partnerskaber for ligestilling. Verdensbanken investerede 72,3 mio. USD i at gennemføre handlingsplanen, som blev udmøntet i 270 indsatser fordelt på 80 lande. Arbejdet med at implementere GAP en blev dels finansieret gennem midler fra bankens eget budget, dels gennem en multidonor-trustfond ( Gender Action Plan Multi-Donor Trust Fund ), som sluttede i december Danmarks nye udviklingsstrategi Retten til et bedre liv lægger særlig vægt på at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre kvinder og piger lige vilkår og muligheder. Samtidigt er et stærkere engagement i det multilaterale samarbejde også en prioritet. Med bidraget fastholder Danmark sit stærke engagement i at sikre kønsmainstreaming og fremme af ligestilling af Verdensbankens indsatser. Danmark får dermed en forholdsvis stor indflydelse i et forum, der er helt afgørende for at fremme kvinders og pigers rettigheder på globalt plan. Danmark vil yde et engangsbidrag til fondens arbejde dækkende perioden svarende til 1 mio. USD, som vil blive udbetalt i Verdensbanken har oplyst, at fundraisingmålet for UFGE (over fondens løbetid, dvs. indtil juni 2017) er 25 mio. USD. Indtil nu er der givet ca. 10,5 mio. i tilsagn (se bilag 1). Dette skal holdes over for de 38 mio., som banken selv forventer at bruge på ligestilling af det administrative budget (dette inkluderer ikke udviklingslån) over de kommende 3 år. Størstedelen af midlerne under UFGE vil blive allokeret til regionerne gennem en bevilling med en tre-årig løbetid for at give mulighed for forudsigelighed og langtidsplanlægning (2,5 mio. USD til 5 regioner, Afrika modtager det dobbelte dvs. 5 mio. USD, i alt 17,5). Banken forventer som udgangspunkt at afsætte USD til hver region i januar Regionalkontorerne vil blive bedt om at forberede konceptnoter, som udspecificerer, hvordan disse midler påtænkes udmøntet. Fondens bestyrelse (se bilag 1) har til opgave at sikre, at forslagene er i overensstemmelse med UFGE s formål, Verdensbankens ligestillingsstrategi og regionale prioriteter. Der vil derudover blive afsat midler til en pulje (competitive calls) samt til støtte for strategiske indsatser, f.eks. studiet af kvinders rettigheder og indflydelse (5,25 mio. USD). Dertil kommer administrationsomkostninger, vidensdeling (knowledge management, (KM)) mv. (2,25 mio. USD). Banken har udarbejdet nedenstående indikative budget for fordelingen af ressourcerne:

6 Der forudses ikke væsentlige risikoelementer forbundet med bevillingen. Det lederskab på højt niveau, som er afgørende for at opnå mainstreaming af ligestilling og sikre opbakning og forståelse for problemstillingen i en organisation, er til stede i Verdensbanken. Samtidigt holdes Verdensbankens repræsentanter på landeniveau ansvarlige gennem løbende monitorering via såkaldte Corporate Scorecards.

7 Opsyn og ledelse af UFGE består af to led: en bestyrelse, The Gender and Development (GAD) Board, som er det vigtigste beslutningsorgan, der skal sikre ejerskab på regional-- og landeplan. Bestyrelsen vil bestå af ledelsesrepræsentanter fra alle dele af Bankens netværk og regioner og fastlægge kriterier for de aktiviteter, som vil kunne modtage støtte. Derudover vil Umbrella Facility Partnership Council (partnerskabsrådet), som Danmark vil indgå i, yde strategisk rådgivning til fonden. Forventningen fra Banken er, at deltagerne i partnerskabsrådet vil bestå af repræsentanter på højt embedsmandsniveau fra alle større bidragsydere til fonden. Møder i Partnerskabsrådet vil erstatte de morgenmadsmøder for ligestillingsdonorer, som hidtil har fundet sted under Verdensbankens årsmøder. Verdensbanken rådfører sig om Bankens overordnede ligestillingsarbejde med Advisory Council on Gender and Development, som består af repræsentanter på ministerniveau fra især modtagerlande, men også med civilsamfund og udviklingspartnere. Rådet samarbejder med Banken om at fremme ligestillingsdagsordenen generelt. Verdensbanken har oplyst, at den pr. 16. oktober 2012 har modtaget tilsagn på ca. 10,5 mio. USD til UFGE (beløbet inkluderer det foreslåede danske bidrag). Heraf er de fleste midler overført fra den tidligere Gender Action Plan (GAP) Multi-Donor Trust Fund. Ifølge Danidas retningslinjer var det ikke muligt at overføre det overskydende beløb fra det danske bidrag til GAP ( USD) direkte til UFGE, hvorfor beløbet d. 1. oktober 2012 blev tilbageført til Danmark. Bidrag til UFGE fordeles således: Canada Finland Tyskland (GIZ) Tyskland (BMZ) Island Norge Spanien Schweiz Danmark USD 152,215 (roll-over) USD 145,297 (roll-over) USD 5,857,850 (new contribution) USD 338,053 (roll-over) USD 95,969 (roll-over) USD 1,347,577 (new contribution in lieu of roll-over) USD 550,128 (roll-over) USD 961,424 (new contribution and roll-over) USD 1,000,000 (new contribution) Total USD 10,448,513

8 Verdensbankens har igangsat en reform af trustfondsområdet, som skrider vel frem og består af fire indsatsområder: 1) Strategisk fokusering og konsolidering: Trustfonde skal kobles bedre op på lande- og sektorstrategier. Her er paraplyfaciliteter afgørende for at sikre et bredere strategisk sigte med Bankens arbejde, herunder ift. ligestilling. Der er i dag fire paraplyfaciliteter. 2) Mainstreaming af trustfonde i Bankens almindelige operationer: Trustfonde skal understøtte Bankens kerneoperationer, og deres administrative procedurer skal ensartes, så de svarer til Bankens almindelige operationer gennem IDA. 3) Ensartede overheads og effektivitet: Der skal ikke være forskel på administrationsomkostningerne mellem forskellige typer af trustfonde. Fra 2015 vil reglerne for overhead være ensartede og mere transparente. 4) Styrket rolle for Bankens bestyrelse: Der skal udarbejdes bedre redskaber til at måle omkostningsrisici forbundet med implementeringen af trustfondes operationer. Redskaberne skal danne grundlag for udarbejdelsen af kvartalsvise rapporter til Bankens bestyrelse om omfanget af og kvaliteten af projektporteføljen i forskellige trustfonde. Siden 2007 er antallet af trustfonde i Banken (IBRD/IDA) reduceret fra 779 til 720, mens midlerne til disse trustfonde er steget fra USD 9,1 mia. i 2007 til 10,1 mia. i For Verdensbankgruppen som helhed har der dog været tale om en lettere stigning i antallet af trustfonde fra 1019 i 2007 til 1064 i Samtidig er midlerne til disse trustfonde dog øget dramatisk fra USD 17,8 mia. i 2007 til USD 29,2 mia. i I dag er USA den største bidragsyder til trustfonde i Verdensbanken efterfulgt af UK, Holland og EUkommissionen. Som det eneste nordiske land er Norge på top 10. Blandt de skandinaviske lande yder Danmark forholdsmæssigt mest i kernebidrag.

9 UFGE er foreløbigt planlagt til at eksistere i en fem-årsperiode (indtil juni 2017). Et review er planlagt til at finde sted efter 3 år i overensstemmelse med Verdensbankens 3-trins resultatmålingsramme for ligestilling, som er udmøntet i et Corporate Scorecard (SCS) og i IDA16-resultatmålingssystem. Afrapportering til donorer og andre interessenter vil ske gennem Verdensbankens årlige monitoreringsrapport om ligestilling. De områder, der vil blive dækket af rapporten, inkluderer vidensdeling (knowledge management), rapportering om allokering af midler samt resultater. Verdensbanken har opstillet nedenstående indikatorer for UFGE. Måltal (results framework) vil blive fastsat primo 2013, når fondens konkrete aktiviteter er fastlagt på regionalt og nationalt niveau, og blive evalueret i forbindelse med det ovennævnte review om 3 år. Desired outcome Intermediate outcome Indicators I. Increase availability of gender-relevant data and evidence Better gender-informed policy making at country level II. Road testing new evidence Enhanced global knowledge on applying existing evidence in policy making and operations Ground-breaking evidence where inequality gaps persist and in new areas where evidence is weak. Increased availability and use of gender relevant data and evidence in policy making Increased evidence on the efficacy of gender-relevant policy interventions Greater reach of programs that incorporate girl-targeted approaches to increase economic empowerment III. Leveraging partnerships to help advance gender equality Heightened awareness and demand Foster dialogue and collaboration for gender equality interventions across the development community on gender equality Increase in knowledge management products on areas with persistent gender gaps (such as gender-based violence, access to childcare, voice and participation) Number of impact evaluations addressing knowledge gaps Increase in lending operations informed by gender analytical work Number of national statistical agencies trained in collecting and analyzing gender-relevant data Number of Bank-supported operations informed by successful pilots or impact evaluation results Number of large scale Bank projects and programs that integrate girl-targeted approaches Annual meetings of an Advisory Council--comprised of members from donor and client countries, private sector, international experts, and civil society--to provide ideas and recommendations to strengthen the reach and effectiveness of Bank resources committed to

10 Generate private sector attention, ideas and best practices to economically empower women in emerging markets Raise awareness and build capacity among CSOs, research institutions, private sector, and client counterparts gender equality Number of innovative initiatives among diverse partners across the development community to advance women s empowerment in line with the World Development Report 2012 agenda Knowledge products produced by participating member firms in Winvest a private sector forum for promoting women s economic empowerment Winvest to produce six case studies on the business case for employing women by 2014 Number of knowledge events targeting CSOs, research institutions, private sector and client counter parts Number of participants from CSOs, research institutions, private sector and client counter parts in knowledge events

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande kanaliseret gennem danske NGOer (2002-2008) Evalueringsspørgsmål Hvad er de konkrete

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU Guide to Programme Cycle Management in CKU STAGE ACTION RESPONSIBLE FORMAT OUTPUT 1. GO/NO GO Request Embassy Request form Request Go/No go CKU/MFA Meeting Conclusion

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 DMRU læringsreview om rettigheder Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 Baggrund og formål 2012 ny udviklingspolitik: Retten til et bedre liv. Fokus

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det danske arbejdsmarked påvirkes på en række områder af beslutninger, der træffes på EU-niveau.

Det danske arbejdsmarked påvirkes på en række områder af beslutninger, der træffes på EU-niveau. 10. maj 2006 IDA Nyheder om EU-initiativer og aktiviteter nr. 1/2006 Personalestyrelsen udgiver fra 2006 et nyhedsbrev om styrelsens interessevaretagelse i forhold til forskellige EU-initiativer og samarbejdsrelationer,

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

De nye FN mål hvordan kan de monitoreres? Jørgen Elmeskov

De nye FN mål hvordan kan de monitoreres? Jørgen Elmeskov Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del Bilag 53 Offentligt De nye FN mål hvordan kan de monitoreres? Jørgen Elmeskov Oversigt Måling og monitorering af SDG målene, Danmark Notér: processen omfatter alle

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Notat. Reformer af Den Internationale Valutafond (IMF) 3. december 2010

Notat. Reformer af Den Internationale Valutafond (IMF) 3. december 2010 Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 31 Offentligt Notat 3. december 2010 Reformer af Den Internationale Valutafond (IMF) IMF s bestyrelse er nået til enighed om en af IMF. Reformen

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere