Verdensbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensbanken 2012-2017 6283325-01"

Transkript

1 UGS 104.B Bidrag til Verdensbankens Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund Verdensbanken 6,0 mio. kr. ( 1 mio. USD), finanslovsår Dette er første bevilling til UFGE. Danmark støttede i perioden Verdensbankens Gender Action Plan (GAP) Multi-Donor Trust Fund med 1 mio. USD. (ref. Styrelsesformandsnotits 13. nov 2007). Bidraget knytter sig til den danske udviklingsprioritet om at styrke ligestilling mellem kønnene og sikre kvinder og pigers rettigheder, bl.a. gennem samarbejde med multilaterale organisationer , Menneskerettigheder og Demokrati Danmark havde i perioden en ledende rolle i at sætte ligestilling på dagsordenen i Verdensbanken. Der er opnået bemærkelsesværdige resultater i perioden særligt på policy- og personaleplan, som blandt andet mundede ud i, at Verdensbankens flagskibsrapport i 2012 blev dedikeret til ligestilling. Der er dog fortsat udfordringer i at gennemføre implementering af kønsmainstreaming i Verdensbankens indsatser på landeplan. For at fuldføre dette arbejde har Verdensbanken udformet en overgangsplan for ligestilling ( Three-Year Road Map for Gender Mainstreaming ( )), som i overensstemmelse med både Verdensbankens og Danmarks politik primært skal finansieres af midler fra bankens eget budget. Overgangsplanen vil dog på strategiske nøgleområder blive understøttet af en ny paraplyfond for ligestilling, Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund, som foreløbigt skal operere i 5 år. Ved at støtte UFGE bidrager Danmark til at sikre, at de resultater, der hidtil er opnået ift. ligestilling i Verdensbanken, også fører til konkrete fremskridt for kvinder og piger på landeplan.

2 Ifølge Verdensbankens flagskibsrapport World Development Report 2012 (WDR 2012) med temaet Ligestilling og Udvikling er ligestilling mellem kønnene afgørende for at fremme økonomisk, social og kulturel udvikling. Mens der i de seneste årtier er opnået fremgang på en række områder såsom pigers uddannelse, kvinders forventede levealder og deltagelse i arbejdsstyrken, eksisterer der fortsat markant ulighed indenfor områder som kvinders og pigers overdødelighed i lav- og middelindkomstlande, kortere skolegang, ulige adgang til økonomiske muligheder og manglende indflydelse i hjemmet og samfundet generelt. Verdensbankgruppen er en ledende global spiller, når det gælder udviklingssamarbejde. Det er derfor vigtigt for Danmark, at ligestilling forbliver et højt prioriteret strategisk område for banken. Dansk støtte til Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) Multi-Donor Trust Fund har som hovedformål at sikre, at kvinders og pigers rettigheder konsistent indarbejdes i Verdensbankens politik- og programudvikling på regionalt niveau og på landeplan bl.a. ved at tilvejebringe nødvendig viden og ekspertise. Med engagementet i UFGE videreføres Danmarks klare profil på området og videst mulige inddragelse i Verdensbankens beslutningsprocesser på området. Bidraget til UFGE supplerer den løbende policydialog om ligestilling, som Danmark har med Verdensbanken. I overensstemmelse med strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv ønsker Danmark, at multilaterale organisationer, herunder Verdensbanken, overvejende finansieres ved kernebidrag for derigennem at styrke fokus på organisationernes kernemandater og for at sikre en mere effektiv udnyttelse af bistandsmidlerne. Danmark vil dog fortsat i begrænset omfang - bruge målrettede bidrag til at støtte strategiske og særlige indsatser. Dette gør sig også gældende for Verdensbankens ligestillingsarbejde, som Danmark er enig med banken om, primært skal finansieres af midler fra bankens eget budget. World Development Report 2012 pegede dog på, at en målrettet, strategisk indsats understøttet af den rette ekspertise og dokumentation vil være afgørende for at sikre, at ligestilling i praksis kommer til at stå centralt i planlægning og implementering. Det er det, UFGE skal bidrage til. Verdensbanken har netop udarbejdet en ny politik for anvendelsen af trustfonde, hvor der lægges op til en mere fokuseret tilgang i form af nye paraplyfaciliteter. Ideen er at etablere tematiske paraplytrustfonde, som skal have et mere overordnet fokus og sikre bedre strategisk strømligning mellem bankens kernebidrag og bidrag til trustfonde inden for de udvalgte områder. UFGE er et eksempel på en sådan bredere trustfond, som fremover vil dække hele ligestillingsområdet, og hvorigennem alle øremærkede bidrag til ligestilling vil blive kanaliseret. Verdensbankens nye ledelse, med præsident Jim Yong Kim i spidsen, har fortsat ligestilling højt på dagsordenen og leverer det lederskab, der skal til for at sikre prioritering af kønsmainstreaming på regionalt niveau og på landeplan. I opfølgning på arbejdet med Verdensbankens ligestillingshandlingsplan Gender Action Plan (GAP) ( ) har banken forpligtet sig til at indarbejde ligestilling i alle indsatser via mainstreaming. Målsætningen er, at ligestilling skal indgå i 60% af alle IDA16-projekter (hvilket dækker over et estimeret beløb på USD 50bn over tre år) og i 55% af IBRD/IDA-rammen (estimeret USD 128bn over tre år).

3 Verdensbanken anslår, at USD 38 mio. af bankens administrative budget vil blive afsat over de næste tre år til at støtte kønsmainstreaming. Dette beløb forventes at være lavt sat, men da rationalet bag mainstreaming netop er, at alle medarbejdere bør inddrage ligestilling i løbende indsatser, vil man ikke kunne gennemføre en præcis måling af de ressourcer, der investeres i området. Verdensbankens seneste monitoreringsrapport om ligestilling påviser imidlertid, at arbejdet med at sikre mainstreaming af køn i bankens generelle arbejde skrider godt fremad (jf. nedenstående tabel, som bl.a. illustrerer, at gennemsnittet af alle indsatser, hvor ligestilling er indarbejdet, er steget fra 60 til 80% fra 2010 til 2012): Figure 1. Trends in the share of gender-informed operations, FY10-FY12 Denne generelle indsats vil blive suppleret med den nye UFGE-paraplyfond for ligestilling. Fonden vil primært fungere som katalysator for udviklingen af innovative dagsordener, nye arbejdsmetoder og dannelsen af nye partnerskaber, herunder med den private sektor. De prioriteringsområder, fonden skal dække, er udvalgt som direkte opfølgning på anbefalingerne fra World Development Report Implications paper, som udpeger fem strategiske nøgleområder som afgørende for at fremme ligestilling på globalt plan. De fem områder er 1) at indarbejde ligestilling i policydialog på landeniveau, 2) at forbedre ligestillingsanalysen på landeniveau, 3) at skabe større mulighed for at optage lån til nationale prioritetsområder, som er i tråd med World Development Report 2012, 4) at gøre kønsopdelt statistik og dokumentation tilgængelig og 5) at udnytte partnerskaber bedre. UFGE vil arbejde indenfor følgende tre hovedområder: 1. Øge tilgængeligheden af kønsrelevant statistik og dokumentation Det er helt afgørende for at fremme ligestilling, herunder indarbejdelse af hensynet i nationale prioriteter og programmer, at det er muligt at dokumentere den positive effekt af at inddrage kvinder og give dem lige muligheder og rettigheder. Målet med det første hovedområde er derfor at generere kønsopdelt statistik på områder, hvor en sådan mangler, at gøre eksisterende statistik

4 lettere tilgængelig og at fremskaffe dokumentation på nye områder. Regionale rådgivere med speciale i kønsrelevant statistik vil blive ansat til at støtte op om regionale og nationale indsatser. I forlængelse af dette arbejde vil en banebrydende undersøgelse af sammenhængen mellem formel anerkendelse af kvinders menneskerettigheder og kvinders indflydelse blive igangsat. Undersøgelsen vil munde ud i en flagskibsrapport, der ventes at påpege, at dersom kvinder får lige rettigheder, vil de også opnå øget politisk indflydelse. Rapporten vil dermed få operationelle konsekvenser for Verdensbankgruppens indsatser. Konklusionerne vil også blive benyttet i den løbende policydialog med regeringer. 2. Teste ny dokumentation og viden Verdensbanken har, som del af arbejdet med Gender Action Plan, gennemført flere pilotprojekter og impact - evalueringer. Den erfaring og dokumentation, der er skabt, vil blive omsat til udvidede programmer baseret på en styrkelse og videreudvikling af de tilgange, der har vist sig at skabe gode resultater. Her er primært tale om det meget succesfulde program for unge piger Adolescent Girls Initiative (som bl.a. Danmark har støttet i Liberia). 3. Bruge partnerskaber som løftestang til at fremme ligestilling Verdensbanken vil fortsætte den indsats, der blev påbegyndt under Gender Action Plan, for at engagere nye partnere (herunder udviklingspartnere, forskningsinstitutioner, statistikbureauer og civilsamfund) i at fremme ligestilling globalt. Banken vil også benytte de opnåede resultater til at skabe nye partnerskaber med den private sektor. Et konkret initiativ er Global Gender Knowledge Platform, som skal skabe viden om ligestilling ved brug af ny teknologi og sociale medier. Med afsæt i disse tre hovedområder sigter UFGE specifikt på at styrke kendskab, viden og kapacitetsopbygning, hvorved man får et bedre grundlag for at indarbejde ligestillingshensyn i politikudformning (gender-informed policy making) og dermed for at kunne støtte de prioriteter, der identificeres i Verdensbankens regionale og landeligestillingshandlingsplaner. Bankens regionalkontorer vil blive bedt om at udfærdige konceptnoter, som udspecificerer, hvordan bidraget fra UFGE konkret vil blive udmøntet. Som betydelig bidragsyder opnår Danmark medlemskab af partnerskabsrådet Umbrella Facility Partnership Council, hvis rolle er at yde strategisk vejleding til UFGE. Som medlem af partnerskabsrådet får Danmark mulighed for i overensstemmelse med den overordnede policydialog, der føres med Verdensbanken at arbejde for at fremme de danske udviklingspolitiske prioriteter, herunder selvsagt ligestilling og kvinders og pigers rettigheder, men også en rettighedsbaseret tilgang til udvikling generelt. Engagementet i partnerskabsrådet vil også give Danmark et nyttigt indblik i de erfaringer, der gøres med innovative tilgange til kønsmainstreaming i Verdensbanken, som kan være givtig for Danmarks egne bilaterale indsatser. Fra satte Gender Action Plan fokus på ligestilling i Bankens arbejde gennem bl.a. bidrag til programmer, der fremmede kvinders økonomiske muligheder og rettigheder. I årene med GAP en gav Advisory Council on Women s Economic Empowerment, som Danmark var medlem af, råd og vejledning til Verdensbankgruppen på området. De partnerskaber og den dialog, som blev skabt i denne

5 periode, hjalp med at sætte større fokus på ligestilling og mobilisere nye ressourcer. Af de særligt bemærkelsesværdige resultater er, at ligestilling blev temaet for genopfyldningen af IDA16 og for World Development Report En ekstern evaluering af Gender Action Plan fra 2011 konkluderer, at initiativet har skabt positive resultater bl.a. ved at dokumentere gevinsten ved kvinders økonomiske deltagelse og empowerment, opbygge kapacitet på området, introducere kønsmainstreaming i nye sektorer og skabe innovative partnerskaber for ligestilling. Verdensbanken investerede 72,3 mio. USD i at gennemføre handlingsplanen, som blev udmøntet i 270 indsatser fordelt på 80 lande. Arbejdet med at implementere GAP en blev dels finansieret gennem midler fra bankens eget budget, dels gennem en multidonor-trustfond ( Gender Action Plan Multi-Donor Trust Fund ), som sluttede i december Danmarks nye udviklingsstrategi Retten til et bedre liv lægger særlig vægt på at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre kvinder og piger lige vilkår og muligheder. Samtidigt er et stærkere engagement i det multilaterale samarbejde også en prioritet. Med bidraget fastholder Danmark sit stærke engagement i at sikre kønsmainstreaming og fremme af ligestilling af Verdensbankens indsatser. Danmark får dermed en forholdsvis stor indflydelse i et forum, der er helt afgørende for at fremme kvinders og pigers rettigheder på globalt plan. Danmark vil yde et engangsbidrag til fondens arbejde dækkende perioden svarende til 1 mio. USD, som vil blive udbetalt i Verdensbanken har oplyst, at fundraisingmålet for UFGE (over fondens løbetid, dvs. indtil juni 2017) er 25 mio. USD. Indtil nu er der givet ca. 10,5 mio. i tilsagn (se bilag 1). Dette skal holdes over for de 38 mio., som banken selv forventer at bruge på ligestilling af det administrative budget (dette inkluderer ikke udviklingslån) over de kommende 3 år. Størstedelen af midlerne under UFGE vil blive allokeret til regionerne gennem en bevilling med en tre-årig løbetid for at give mulighed for forudsigelighed og langtidsplanlægning (2,5 mio. USD til 5 regioner, Afrika modtager det dobbelte dvs. 5 mio. USD, i alt 17,5). Banken forventer som udgangspunkt at afsætte USD til hver region i januar Regionalkontorerne vil blive bedt om at forberede konceptnoter, som udspecificerer, hvordan disse midler påtænkes udmøntet. Fondens bestyrelse (se bilag 1) har til opgave at sikre, at forslagene er i overensstemmelse med UFGE s formål, Verdensbankens ligestillingsstrategi og regionale prioriteter. Der vil derudover blive afsat midler til en pulje (competitive calls) samt til støtte for strategiske indsatser, f.eks. studiet af kvinders rettigheder og indflydelse (5,25 mio. USD). Dertil kommer administrationsomkostninger, vidensdeling (knowledge management, (KM)) mv. (2,25 mio. USD). Banken har udarbejdet nedenstående indikative budget for fordelingen af ressourcerne:

6 Der forudses ikke væsentlige risikoelementer forbundet med bevillingen. Det lederskab på højt niveau, som er afgørende for at opnå mainstreaming af ligestilling og sikre opbakning og forståelse for problemstillingen i en organisation, er til stede i Verdensbanken. Samtidigt holdes Verdensbankens repræsentanter på landeniveau ansvarlige gennem løbende monitorering via såkaldte Corporate Scorecards.

7 Opsyn og ledelse af UFGE består af to led: en bestyrelse, The Gender and Development (GAD) Board, som er det vigtigste beslutningsorgan, der skal sikre ejerskab på regional-- og landeplan. Bestyrelsen vil bestå af ledelsesrepræsentanter fra alle dele af Bankens netværk og regioner og fastlægge kriterier for de aktiviteter, som vil kunne modtage støtte. Derudover vil Umbrella Facility Partnership Council (partnerskabsrådet), som Danmark vil indgå i, yde strategisk rådgivning til fonden. Forventningen fra Banken er, at deltagerne i partnerskabsrådet vil bestå af repræsentanter på højt embedsmandsniveau fra alle større bidragsydere til fonden. Møder i Partnerskabsrådet vil erstatte de morgenmadsmøder for ligestillingsdonorer, som hidtil har fundet sted under Verdensbankens årsmøder. Verdensbanken rådfører sig om Bankens overordnede ligestillingsarbejde med Advisory Council on Gender and Development, som består af repræsentanter på ministerniveau fra især modtagerlande, men også med civilsamfund og udviklingspartnere. Rådet samarbejder med Banken om at fremme ligestillingsdagsordenen generelt. Verdensbanken har oplyst, at den pr. 16. oktober 2012 har modtaget tilsagn på ca. 10,5 mio. USD til UFGE (beløbet inkluderer det foreslåede danske bidrag). Heraf er de fleste midler overført fra den tidligere Gender Action Plan (GAP) Multi-Donor Trust Fund. Ifølge Danidas retningslinjer var det ikke muligt at overføre det overskydende beløb fra det danske bidrag til GAP ( USD) direkte til UFGE, hvorfor beløbet d. 1. oktober 2012 blev tilbageført til Danmark. Bidrag til UFGE fordeles således: Canada Finland Tyskland (GIZ) Tyskland (BMZ) Island Norge Spanien Schweiz Danmark USD 152,215 (roll-over) USD 145,297 (roll-over) USD 5,857,850 (new contribution) USD 338,053 (roll-over) USD 95,969 (roll-over) USD 1,347,577 (new contribution in lieu of roll-over) USD 550,128 (roll-over) USD 961,424 (new contribution and roll-over) USD 1,000,000 (new contribution) Total USD 10,448,513

8 Verdensbankens har igangsat en reform af trustfondsområdet, som skrider vel frem og består af fire indsatsområder: 1) Strategisk fokusering og konsolidering: Trustfonde skal kobles bedre op på lande- og sektorstrategier. Her er paraplyfaciliteter afgørende for at sikre et bredere strategisk sigte med Bankens arbejde, herunder ift. ligestilling. Der er i dag fire paraplyfaciliteter. 2) Mainstreaming af trustfonde i Bankens almindelige operationer: Trustfonde skal understøtte Bankens kerneoperationer, og deres administrative procedurer skal ensartes, så de svarer til Bankens almindelige operationer gennem IDA. 3) Ensartede overheads og effektivitet: Der skal ikke være forskel på administrationsomkostningerne mellem forskellige typer af trustfonde. Fra 2015 vil reglerne for overhead være ensartede og mere transparente. 4) Styrket rolle for Bankens bestyrelse: Der skal udarbejdes bedre redskaber til at måle omkostningsrisici forbundet med implementeringen af trustfondes operationer. Redskaberne skal danne grundlag for udarbejdelsen af kvartalsvise rapporter til Bankens bestyrelse om omfanget af og kvaliteten af projektporteføljen i forskellige trustfonde. Siden 2007 er antallet af trustfonde i Banken (IBRD/IDA) reduceret fra 779 til 720, mens midlerne til disse trustfonde er steget fra USD 9,1 mia. i 2007 til 10,1 mia. i For Verdensbankgruppen som helhed har der dog været tale om en lettere stigning i antallet af trustfonde fra 1019 i 2007 til 1064 i Samtidig er midlerne til disse trustfonde dog øget dramatisk fra USD 17,8 mia. i 2007 til USD 29,2 mia. i I dag er USA den største bidragsyder til trustfonde i Verdensbanken efterfulgt af UK, Holland og EUkommissionen. Som det eneste nordiske land er Norge på top 10. Blandt de skandinaviske lande yder Danmark forholdsmæssigt mest i kernebidrag.

9 UFGE er foreløbigt planlagt til at eksistere i en fem-årsperiode (indtil juni 2017). Et review er planlagt til at finde sted efter 3 år i overensstemmelse med Verdensbankens 3-trins resultatmålingsramme for ligestilling, som er udmøntet i et Corporate Scorecard (SCS) og i IDA16-resultatmålingssystem. Afrapportering til donorer og andre interessenter vil ske gennem Verdensbankens årlige monitoreringsrapport om ligestilling. De områder, der vil blive dækket af rapporten, inkluderer vidensdeling (knowledge management), rapportering om allokering af midler samt resultater. Verdensbanken har opstillet nedenstående indikatorer for UFGE. Måltal (results framework) vil blive fastsat primo 2013, når fondens konkrete aktiviteter er fastlagt på regionalt og nationalt niveau, og blive evalueret i forbindelse med det ovennævnte review om 3 år. Desired outcome Intermediate outcome Indicators I. Increase availability of gender-relevant data and evidence Better gender-informed policy making at country level II. Road testing new evidence Enhanced global knowledge on applying existing evidence in policy making and operations Ground-breaking evidence where inequality gaps persist and in new areas where evidence is weak. Increased availability and use of gender relevant data and evidence in policy making Increased evidence on the efficacy of gender-relevant policy interventions Greater reach of programs that incorporate girl-targeted approaches to increase economic empowerment III. Leveraging partnerships to help advance gender equality Heightened awareness and demand Foster dialogue and collaboration for gender equality interventions across the development community on gender equality Increase in knowledge management products on areas with persistent gender gaps (such as gender-based violence, access to childcare, voice and participation) Number of impact evaluations addressing knowledge gaps Increase in lending operations informed by gender analytical work Number of national statistical agencies trained in collecting and analyzing gender-relevant data Number of Bank-supported operations informed by successful pilots or impact evaluation results Number of large scale Bank projects and programs that integrate girl-targeted approaches Annual meetings of an Advisory Council--comprised of members from donor and client countries, private sector, international experts, and civil society--to provide ideas and recommendations to strengthen the reach and effectiveness of Bank resources committed to

10 Generate private sector attention, ideas and best practices to economically empower women in emerging markets Raise awareness and build capacity among CSOs, research institutions, private sector, and client counterparts gender equality Number of innovative initiatives among diverse partners across the development community to advance women s empowerment in line with the World Development Report 2012 agenda Knowledge products produced by participating member firms in Winvest a private sector forum for promoting women s economic empowerment Winvest to produce six case studies on the business case for employing women by 2014 Number of knowledge events targeting CSOs, research institutions, private sector and client counter parts Number of participants from CSOs, research institutions, private sector and client counter parts in knowledge events

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer The Business of the Sustainable Development Goals Peter White Chief Operating Officer Why is this important for business? The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is a CEO-led organization

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

UNEP og World Bank. 2012-2015 (36 måneder) 06.34.01.80.41 Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv. 6512606, 6512607

UNEP og World Bank. 2012-2015 (36 måneder) 06.34.01.80.41 Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv. 6512606, 6512607 GRV 46.C.52-7.b. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Bæredygtig vandressourceplanlægning UNEP og World Bank 50,0 mio. kr. (UNEP: 30,0 mio.kr., World Bank: 20,0 mio.kr.) 2012-2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere