En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige"

Transkript

1 En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige NIELS SPRINGER yf T\f~^~l7 Springer, N.: En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige. Dansk geol. J U\jr Foren., Årsskrift for 1979, side København, 18. januar ~AT V (N, Detailed field work in the eastern part of the Karlshamn granite shows that it was emplaced by piecemeal '*-åc2if stoping into an amphibolite fades gneissie terrain. Evidence is presented that the granite magma had a high viscosity and contained variable, high amounts of solid material. The granite is inhomogeneous and ranges from quartz monzodiorite to monzogranite in composition. On petrologic and geochemical criteria the main granite can be divided in two cogenetic and coeval plutons. A Rb-Sr whole-rock isochron age of 1422 ±31 ma (2o) was obtained for the Karlshamn granite. Two small cross-cutting plutons of a red leucogranite occur within the main pluton. This leucogranite is thought to be derived by partial melting of the Karlshamn granite, and has yielded a slightly younger age of 1358 ± 24 Ma (2a). It is suggested that the Karlshamn granite originated by partial melting of crustal material with a low initial Sr isotope ratio. Since the emplacement in the middle proterozoic, the region has been subjected to a slow uplift, the total amount of which must be less than 20 km. Niels Springer, Institut for Petrologi, Øster Voldgade 10, DK-1350 København K. 27. September Indledning I den sydøstlige del af Sverige findes et udstrakt bælte af postorogene granitoide bjergarter, der sædvanligvis betegnes»småland granitkomplexet«(wiklander, 1974; Åberg, 1978). Komplexet er mod syd begrænset af bjergarter der traditionelt opfattes som ældre gnejser og graniter, formodentlig af svekofennisk alder (Wiklander, 1974). Disse bjergarter intruderes af flere større og mindre granitoide plutoner, heriblandt Karlshamngraniten. Graniten er tidligere beskrevet i forbindelse med Sveriges Geologiske Undersøgelses kartering i regionen i slutningen af 1800-tallet (Blomberg 1900, Hedstrom & Wiman, 1906), og en petrografisk beskrivelse er senere givet af Norin (1936,1957). Habetha (1936) og Larsson (1954) har udført strukturelle undersøgelser på Karlshamngraniten. En radiometrisk datering af graniten er ikke foretaget tidligere, men en K Ar datering (Magnusson, 1960) på biotit fra Eringsbodagraniten, der tidsmæssigt korreleres med Karlshamngraniten (Magnusson, 1958), gav en alder på 1365 Ma (mega annua). Alle aldersbestemmelser er omregnet i overensstemmelse med de ny henfaldskonstanter, publiceret af Steiger & Jager (1977). Endvidere har Welin & Blomqvist (1966) udført en U Pb aldersbestemmelse på zirkon og uraninit fra Penseryd-pegmatiten, der formodes at være dannet i forbindelse med Karlshamngranitens intrusion. Concordiaalderen 1395 Ma (Welin, 1980) antages derfor at være repræsentativ for graniten. Den her præsenterede undersøgelse omfatter en Rb Sr»whole-rock«datering af Karlshamngraniten, samt en geokemisk og petrologisk undersøgelse af et mindre område i den østlige del af plutonen (fig. 1). Observationer Karlshamngraniten er en grovkornet, lysegrå granitoid bjergart, der i felten er let genkendelig på de store røde xenomorfe mikroklin-megakryster, der ofte er deformerede. I tyndslib er iagttaget deformationsbetinget textur i mineralerne kvarts, mikroklin, plagioklas og biotit. I forbindelse med prøvetagningen er der udført en kartering af den østlige del af plutonen, se fig. 1. Graniten har klare intrusive kontaktrelationer til sidestenen, der mod syd og øst er en kvarts-feldspatisk gnejs (Kystgnejs), og mod nord er granitoide bjergarter, der tidligere er betegnet Tvinggraniterne (Norin, 1936; Wiklander, 1974).

2 80 SPRINGER: Karlshamngraniten Fig. 1. Oversigtskort der viser placeringen af Karlshamngraniten. Den del af graniten der er karteret og prøvetaget er markeret med en ramme. The location of the Karlshamn granite. The mapped and sampled area is outlined by a frame. Mod syd er kontakten udviklet som en lit-par-lit zone, og mod øst ses især en migmatitisering af sidestenen. Der findes ingen afkølingskontakt mod sidestenen, ligesom en egentlig kontaktaureole ikke er iagttaget. Mod nord og syd er der generelt konkordans mellem kontakten og foliationen i sidestenen. Strygningen er 0-V med nordlig hældning, og småfoldernes akser dykker svagt mod V eller NNV. Strukturerne i sidestenen synes stort set at være uforstyrret af granitens intrusion. Mod øst er kontakten diskordant i forhold til foliationen i både granit og gnejs. Nærmest kontakten er strukturen i gnejsen forstyrret af graniten, og lokalt hælder foliationen ind mod graniten. Gnejsxenolither, der ofte er deformerede, forekommer udbredt i Karlshamngraniten. Målinger på xenolitherne har vist en ret ensartet orientering overalt i graniten. Ved Ronneby er der iagttaget to små diskordante granitplutoner i Karlshamngraniten. Bjergarten er en rød leukogranit, der hovedsagelig bebestår af kvarts, mikroklin og plagioklas. Pladeformet kvarts og mikroklin viser, at Ieukograniten lokalt er stærkt deformeret. Kontakten mod Karlshamngraniten er gradueret, og i den nordlige pluton er der i kontakten set basisk restitmateriale, der hovedsagelig består af biotit, titanit og magnetit. Baseret på resultaterne fra den eksperimentelle magmatektonik (Ramberg, 1967, 1970) og nyere opfattelser af strukturer i granitoide bjergarter (Berger & Pitcher, 1970), konkluderes det, det, at Karlshamngraniten er intruderet som et højviskøst, formodentlig delvis krystallinsk magma. Intrusionsmekanismen antages at være en kombination af diapirisme og stykvis stoping. De deformerede xenolither og de diskordante kontaktrelationer mod øst viser, at viskositets-kontrasten mellem granitmagma og sidesten har været ringe. De konkordante kontaktrelationer mod syd og nord, samt den ret ensartede orientering af gnejsxenolitherne, formodes at være et resultat af en syn- eller senkinematisk deformation af plutonen. Ifølge den terminologi, der anvendes af White et al. (1974), kan Karlshamngraniten klassificeres som en regional-aureole granit. Petrologi og geokemi Karlshamngraniten er en intermediær til sur, calc-alkalin pluton, hvis sammensætning varierer fra kvarts-monzodiorit over kvartsmonzonit til monzogranit (IUGS 1973). Graniten er intruderet i et amfibolitfacies miljø, som typisk findes i en dybde på 5-30 km i skorpen, svarende til et tryk på 2-10 kb. I det eksperimentelt bestemte system kvarts-albit-orthoklas-anorthit (Qz-Ab- Or-An), i det følgende blot betegnet granitsystemet, ved P H2 o = 5 kb (Winkler et al., 1975, 1978), plotter graniten i plagioklasrummet og på den cotektiske flade mellem plagioklas- og alkalifeldspatrummene. Ingen prøver har en sammensætning der falder på den cotektiske linie. Andre overvejelser (Springer, 1979: 71-73) har ført til den konklusion at granitsystemet ved P Hi o = 3-5 kb er den bedste tilnærmelse til faseforholdene i graniten. Placeringen i granitsystemet viser, at en gennemsnits Karlshamngranit har et relativt stort krystallisationsinterval. Da det må antages, at graniten er intruderet som et lavtemperatur magma, må magmaet have haft et betydeligt indhold af krystallinsk materiale, fortrins-

3 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1979 [1980] 81 vis plagioklas samt størstedelen af den mafiske komponent, der udgør 10-15% af bjergarten. Variationen i hoved- og sporelementsammensætningen og mineralindholdet har vist, at graniten kan opdeles i en østlig og en vestlig pluton. Der er tale om små variationer, og det antages at de to plutoner er cogenetiske. Det er vist (Springer, 1979), at forskellen mellem plutonerne kan forklares ved en 10-15% større anorthoklas fraktionering i den vestlige pluton. De geokemiske variationsdiagrammer (Springer, 1979), feltiagttagelserne og de petrografiske observationer (Leukograniten indeholder plagioklas-porfyroklaster med et anorthitindhold der svarer til plagioklasen i Karlshamngraniten) tyder på, at leukograniten er afledt fra Karlshamngraniten enten ved partiel opsmeltning eller fraktioneret krystallisation. I granitsystemet ved 5 kb vanddamptryk er leukograniten imidlertid placeret i kvartsrummet, og det er derfor udelukket, at den kan være afledt fra Karlshamngraniten ved fraktioneret krystallisation eller partiel opsmeltning ved det nævnte tryk. Tilbage står kun den mulighed at leukograniten kan være dannet ved partiel opsmeltning af Karlshamngraniten ved et lavere tryk end 5 kb. I granitsystemet ved P H2 o = 1 kb (James & Hamilton, 1969) plotter leukograniten tæt ved den cotektiske linie. Da der ifølge James & Hamilton (1969) ikke er stor forskel på granitsystemerne ved 1 og 2 kb, konkluderes det, at leukograniten kan være dannet ved partiel opsmeltning af Karlshamngraniten ved et vanddamptryk på omkring 1-2 kb. Geokronologi Karlshamngranitens alder er bestemt ved hjælp af Rb Sr»whole-rock«isochron metoden. Granitens textur har gjort det nødvendigt at indsamle store prøver (11-25 kg) til dateringen. Der er indsamlet 9 prøver, hvis Rb og Sr indhold er bestemt ved henholdsvis isotopfortyndingsanalyse og røntgenfluorescensspektrometri. Da 87 Sr/ 86 Sr forholdet tillige er bestemt på en serie»uspikede«prøver, er det muligt, at bestemme granitens alder på grundlag af to af hinanden uafhængige målinger. Da forskellen mellem de to resultater ligger inden for måleusikkerheden, er det besluttet at udføre en regressionsanalyse, hvor de to sæt målinger opfattes som en dobbeltbestemmelse. Resultatet er en alder for Karlshamngra- 0.75r-«7 Sr/ 86 Sr AGE = 1422±31 Ma Sr, = ± MSWD= unspiked o spiked 87 Rb/ 86 Sr Fig. 2. Rb-Sr»whole-rock«isochrondiagram for Karlshamngraniten. Prøve nr , der er fra en leukokrat granitisk åre i kontaktzonen mellem granit og gnejs, er ikke medtaget i regressionsanalysen. Prøven har ikke været i isotopisk ligevægt med resten af graniten. Henfaldskonstant: 1.42 X iø- 1 V. Rb-Sr whole-rock isochron diagram for the Karlshamn granite. Because of its marginal position in the contact zone between granite and gneiss, the sample no has been excluded from the regression treatment. The sample has not been in isotopic equilibrium with the rest of the granite. Decay constant: 1.42 X.10-" a~\ niten på 1422 ± 31 Ma med et 87 Sr/ 86 Sr initialforhold på ± (fig. 2). Usikkerheden på alder og initialforhold er her og i det følgende angivet som et konfidensinterval på 2o niveau. Som tidligere nævnt er det.muligt at opdele Karlshamngraniten i to plutoner på grundlag af kemiske og mineralogiske forskelle. Denne opdeling fremgår også af fig. 2, idet prøver fra den vestlige pluton har et 87 Rb/ 86 Sr forhold der er større end 1.5, mens forholdet er mindre end 1.5 i den østlige pluton. Med henblik på at afsløre en eventuel alders- og isotopmæssig forskel mellem de to plutoner, er der udført en regressionsanalyse på hver af de to grupper af prøver. Der kan imidlertid ikke påvises en signifikant forskel mellem de to plutoners alder eller initialforhold, men det må bemærkes, at det lille antal prøver og den begrænsede spredning i Rb/Sr forholdet, gør det vanskeligt at afsløre mindre forskelle i alder og initialforhold. Med dette forbehold in mente 6 D.O.F. årsskrift

4 82 SPRINGER: Karlshamngraniten "Sr/ 8e Sr * / 15999,+ 15MM ,,+ 158U </ Ay+ 87 Rb/"Sr 0.70 " I i i i i / AGE = Ma Sr, = ± MSWD = o leuco granite apllte Fig. 3. Rb-Sr»whole-rock«isochrondiagram forleukograniten. Rb Sr whole-rock isochron diagram for the leucogranite. må det antages, at de to plutoner har samme alder og er cogenetiske. En aldersbestemmelse baseret på 6 prøver af leukograniten har givet en isochronalder på 1358 ± 24 Ma og et 87 Sr/ 86 Sr initialforhold på ± (fig. 3). Alderen er signifikant forskellig fra Karlshamngranitens alder, hvorimod der ikke er konstateret en signifikant forskel mellem leukogranitens initialforhold og 87 Sr/ 86 Sr forholdet i Karlshamngraniten på det tidspunkt, hvor leukograniten blev dannet. Dette er i overensstemmelse med, at leukograniten sandsynligvis er dannet ved partiel opsmeltning af Karlshamngraniten. Konklusion og diskussion Granitiske magmaers genese er ikke ganske afklaret. Hanson (1978: 26) mener således, at granitoide bjergarter kan dannes ved partiel opsmeltning af kappen, basaltiske bjergarter, andre granitiske bjergarter, bjergarter af intermediær sammensætning og sedimentære bjergarter ved meget varierende tryk, vandindhold og temperatur. Wyllie et al. (1976: 1007) konkluderer derimod, at primære granitiske magmaer ikke kan være afledt fra kappen eller neddykket oceanskorpe. Vandundermættede granitiske magmaer dannes i skorpen som et resultat af regio- nal-metamorfe processer. Nogle granitbatholiter modtager dog tilskud af materiale og varme fra kappen og neddykket oceanskorpe. Fyfe (1973) og White & Chappell (1977) argumenterer ligeledes for, at granitiske magmaer i almindelighed dannes i skorpen. Det initiale 87 Sr/ 86 Sr forhold for Karlshamngraniten er bestemt til (fig. 2). På det tidspunkt hvor graniten er dannet,. ligger denne værdi lidt højere end det interval, der formodes at repræsentere bjergarterne i den øvre kappe (Faure & Powell 1972). Det antages derfor, at Karlshamngraniten er dannet ved partiel opsmeltning af skorpemateriale med et lavt 87 Sr/ 86 Sr forhold, der formodentlig er ændret under granitens intrusion ved assimilation af stopede gnejsxenolither. Som tidligere nævnt er Karlshamngraniten dannet ved et vanddamptryk på 3-5 kb, og leukograniten er dannet ved et tryk på ca.1 2 kb. Dette svarer til en dybde på km, henholdsvis 4 7 km i jordskorpen. Sammenlignet med orogene områder (se f.eks. Zwart 1967), er der her tale om en region, der har været udsat for en meget langsom hævning. Welin (1966) påpeger, at der er en klar tendens til, at de radiometriske aldre aftager fra nord mod syd inden for det svenske grundfjeldsområde. Wiklander (1974) og Larsen & Springer (1976) har påpeget, at isotopsystemerne i de blekingske bjergarter synes at være forstyrret, hvilket kan skyldes den udbredte yngre plutonisme. En alternativ mulighed er imidlertid, at den iagttagne aldersfordeling kan være et resultat af en langsom hævning, og dermed en langsom afkøling af regionen, med en mod syd aftagende hævningsrate. Dette arbejde er en kortfattet præsentation af en specialeopgave udført ved Institut for Petrologi. Jeg vil gerne takke lektorerne O. Larsen og C. K. Brooks, der har været mine vejledere. Jeg har tillige haft mange nyttige diskussioner med lektor J. Bailey og adjunkt S. Pedersen. De instrumenter, der er benyttet ved denne undersøgelse, er bevilget af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Litteratur Berger, A. R. & Pitcher, W. S. 1970: Structures in Granitic Rocks: A Commentary and a Critique on Granite Tectonics. Proc. Geol. Ass., 81, Blomberg, A. 1900: Geologisk beskrifning ofver Blekinge lån. Sveriges Geol. Unders., Ser. Ca. 1.

5 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1979 [1980] 83 Faure, G. & Powell, J. L. 1972: Strontium Isotope Geology. Springer, 188 p. Fyfe, W. S. 1973: The generation of batholiths. Tectonophysics, 17 (3), Habetha, E. 1936: Tektonische und gefiigekundliche Untersuchungen am Karlshamner Granitmassiv. Abh. Geol. Pal. Inst. Greifswald, 16, Hanson, G. N. 1978: The application of trace elements to the petrogenesis of igneous rocks of granitic composition. Earth Planet. Sci. Letters, 38, Hedstrom, H. & Wiman, C. 1906: Beskrifning till blad 5. Sveriges Geol. Unders., Ser. Al, a. IUGS Subcommision on the Systematics of Igneous Rocks 1973: Classification and Nomenclature of Plutonic Rocks, Recommendations. N. Jb. Miner, Mh., H. 4, James, R. S. & Hamilton, D. L. 1969: Phase Relations in the System NaAlSi KAlSi CaAl 2 Si Si0 2 at l Kilobar Water Vapour Pressure. Contrib. Mineral. Petrol., 21, Larsen, O. & Springer, N. 1976: Radiometrisk datering af granitoider i Blekinge og på Bornholm. I:»Abstracts«, XII Nordiska Geologvintermotet, Goteborg. Larsson, : Structures and landscape in western Blekinge, southeast Sweden. Lund Studies in Geography, Ser. A, 7. Magnusson, N. H., Asklund, B., Kulling, O., Kautsky, G., Eklund, J., Larsson, W., Lundegårdh, P. H., Hjelmqvist, S., Gavelin, S. & Odman, : Karta over Sveriges Berggrund, skala 1 : 1,000,000, sodra bladet. Sveriges Geol. Unders., Ser. Ba, 16. Magnusson, N. H. 1960: Age determination of Swedish Precambrian Rocks. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 82, Norin, R. 1936: Contributions to the geology of western Blekinge. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 58, Norin, R. 1957: Some data concerning the mineralogy of the Karlshamn granite. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 79, Ramberg, H. 1967: Gravity, Deformation and the Earth's Crust. Academic Press, 205 p. Ramberg, H. 1970: Model studies in relation to intrusion of plutonic bodies. In: Mechanism of Igneous Intrusion, Eds. Newall & Rast. Geol. J., Spec. Issue no. 2, Gallery Press, 362 p. Springer, N. 1979: En geochronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Blekinge. Upubliceret specialeopgave, Københavns Universitet, 125 p. Steiger, R. H. & Jager, E. 1977: Subcommision on Geochronology: Convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. Earth Planet. Sci. Letters, 36 (3), Welin, E. 1966: The absolute time scale and the classification of precambrian rocks in Sweden. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 88, Welin, E. & Blomqvist, G. 1966: Further age measurements on radioactive minerals from Sweden. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 88, Welin, E. 1980: Geol. Foren. Stockholm Forhandl., i trykken. White, A. J. R., Chappell, B. W. & Cleary, J. R. 1974: Geological Setting and Emplacement of some Australian Paleozoic Batholiths and Implications for Intrusive Mechanisms. Pac. Geol., 8, White, A. J. R. & Chappell, B. W. 1977: Ultrametamorphism and granitoid genesis. Tectonophysics, 43, Wiklander, U. 1974: Precambrian petrology, geochemistry and age relations of northeastern Blekinge, southern Sweden. Sveriges Geol. Unders., Ser. C, 704. Winkler, H. G. F., Boese, M. & Marcopoulos, T. 1975: Low temperature granitic melts. N. Jb. Miner. Mh., H. 6, Winkler, H. G. F. & Breitbart, R. 1978: New aspects of granitic magmas. N. Jb. Miner. Mh., H. 10, Wyllie, P. J., Huang, W. L., Stern, C. R. & Maaløe, S. 1976: Granitic magmas: possible and impossible sources, water contents, and crystallization sequences. Can. J. Earth Sci., 13, Zwart, H. J. 1967: Orogenesis and metamorphic fades series in Europe. Bull. Geol. Soc. Denmark, 17, Åberg, G. 1978: Precambrian geochronology of south-eastern Sweden. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 100, i trykken. 6*

Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse

Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse forelæsning: Kappens og skorpens hovedelementsammensætning Klassifikation Binære variationsdiagrammer Teori om massebevarelse

Læs mere

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen . CFU Aalborg 15/11-12 Ove Pedersen Dagens program: Præsentation Formål. GEOS adgang og præsentation. Naturkatastrofer generelt Kaffe Jordskælv Vulkaner Diverse opgaver Evaluering På kurset vil der, men

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sampling tools til ArcGIS

Sampling tools til ArcGIS Sampling tools til ArcGIS Thomas Balstrøm Institut for Samfundsplanlægning og Udvikling, Aalborg Universitet tb@plan.aau.dk Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Om sampling og hvorfor det er så

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser ERIK MAAGAARD JACOBSEN DGF Jacobsen, E. M.: Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO SRO Newtons afkølingslov og differentialligninger Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO 0 Abstract In this assignment I want to illuminate mathematic models and its use in the daily movement. By math

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere