En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige"

Transkript

1 En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige NIELS SPRINGER yf T\f~^~l7 Springer, N.: En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige. Dansk geol. J U\jr Foren., Årsskrift for 1979, side København, 18. januar ~AT V (N, Detailed field work in the eastern part of the Karlshamn granite shows that it was emplaced by piecemeal '*-åc2if stoping into an amphibolite fades gneissie terrain. Evidence is presented that the granite magma had a high viscosity and contained variable, high amounts of solid material. The granite is inhomogeneous and ranges from quartz monzodiorite to monzogranite in composition. On petrologic and geochemical criteria the main granite can be divided in two cogenetic and coeval plutons. A Rb-Sr whole-rock isochron age of 1422 ±31 ma (2o) was obtained for the Karlshamn granite. Two small cross-cutting plutons of a red leucogranite occur within the main pluton. This leucogranite is thought to be derived by partial melting of the Karlshamn granite, and has yielded a slightly younger age of 1358 ± 24 Ma (2a). It is suggested that the Karlshamn granite originated by partial melting of crustal material with a low initial Sr isotope ratio. Since the emplacement in the middle proterozoic, the region has been subjected to a slow uplift, the total amount of which must be less than 20 km. Niels Springer, Institut for Petrologi, Øster Voldgade 10, DK-1350 København K. 27. September Indledning I den sydøstlige del af Sverige findes et udstrakt bælte af postorogene granitoide bjergarter, der sædvanligvis betegnes»småland granitkomplexet«(wiklander, 1974; Åberg, 1978). Komplexet er mod syd begrænset af bjergarter der traditionelt opfattes som ældre gnejser og graniter, formodentlig af svekofennisk alder (Wiklander, 1974). Disse bjergarter intruderes af flere større og mindre granitoide plutoner, heriblandt Karlshamngraniten. Graniten er tidligere beskrevet i forbindelse med Sveriges Geologiske Undersøgelses kartering i regionen i slutningen af 1800-tallet (Blomberg 1900, Hedstrom & Wiman, 1906), og en petrografisk beskrivelse er senere givet af Norin (1936,1957). Habetha (1936) og Larsson (1954) har udført strukturelle undersøgelser på Karlshamngraniten. En radiometrisk datering af graniten er ikke foretaget tidligere, men en K Ar datering (Magnusson, 1960) på biotit fra Eringsbodagraniten, der tidsmæssigt korreleres med Karlshamngraniten (Magnusson, 1958), gav en alder på 1365 Ma (mega annua). Alle aldersbestemmelser er omregnet i overensstemmelse med de ny henfaldskonstanter, publiceret af Steiger & Jager (1977). Endvidere har Welin & Blomqvist (1966) udført en U Pb aldersbestemmelse på zirkon og uraninit fra Penseryd-pegmatiten, der formodes at være dannet i forbindelse med Karlshamngranitens intrusion. Concordiaalderen 1395 Ma (Welin, 1980) antages derfor at være repræsentativ for graniten. Den her præsenterede undersøgelse omfatter en Rb Sr»whole-rock«datering af Karlshamngraniten, samt en geokemisk og petrologisk undersøgelse af et mindre område i den østlige del af plutonen (fig. 1). Observationer Karlshamngraniten er en grovkornet, lysegrå granitoid bjergart, der i felten er let genkendelig på de store røde xenomorfe mikroklin-megakryster, der ofte er deformerede. I tyndslib er iagttaget deformationsbetinget textur i mineralerne kvarts, mikroklin, plagioklas og biotit. I forbindelse med prøvetagningen er der udført en kartering af den østlige del af plutonen, se fig. 1. Graniten har klare intrusive kontaktrelationer til sidestenen, der mod syd og øst er en kvarts-feldspatisk gnejs (Kystgnejs), og mod nord er granitoide bjergarter, der tidligere er betegnet Tvinggraniterne (Norin, 1936; Wiklander, 1974).

2 80 SPRINGER: Karlshamngraniten Fig. 1. Oversigtskort der viser placeringen af Karlshamngraniten. Den del af graniten der er karteret og prøvetaget er markeret med en ramme. The location of the Karlshamn granite. The mapped and sampled area is outlined by a frame. Mod syd er kontakten udviklet som en lit-par-lit zone, og mod øst ses især en migmatitisering af sidestenen. Der findes ingen afkølingskontakt mod sidestenen, ligesom en egentlig kontaktaureole ikke er iagttaget. Mod nord og syd er der generelt konkordans mellem kontakten og foliationen i sidestenen. Strygningen er 0-V med nordlig hældning, og småfoldernes akser dykker svagt mod V eller NNV. Strukturerne i sidestenen synes stort set at være uforstyrret af granitens intrusion. Mod øst er kontakten diskordant i forhold til foliationen i både granit og gnejs. Nærmest kontakten er strukturen i gnejsen forstyrret af graniten, og lokalt hælder foliationen ind mod graniten. Gnejsxenolither, der ofte er deformerede, forekommer udbredt i Karlshamngraniten. Målinger på xenolitherne har vist en ret ensartet orientering overalt i graniten. Ved Ronneby er der iagttaget to små diskordante granitplutoner i Karlshamngraniten. Bjergarten er en rød leukogranit, der hovedsagelig bebestår af kvarts, mikroklin og plagioklas. Pladeformet kvarts og mikroklin viser, at Ieukograniten lokalt er stærkt deformeret. Kontakten mod Karlshamngraniten er gradueret, og i den nordlige pluton er der i kontakten set basisk restitmateriale, der hovedsagelig består af biotit, titanit og magnetit. Baseret på resultaterne fra den eksperimentelle magmatektonik (Ramberg, 1967, 1970) og nyere opfattelser af strukturer i granitoide bjergarter (Berger & Pitcher, 1970), konkluderes det, det, at Karlshamngraniten er intruderet som et højviskøst, formodentlig delvis krystallinsk magma. Intrusionsmekanismen antages at være en kombination af diapirisme og stykvis stoping. De deformerede xenolither og de diskordante kontaktrelationer mod øst viser, at viskositets-kontrasten mellem granitmagma og sidesten har været ringe. De konkordante kontaktrelationer mod syd og nord, samt den ret ensartede orientering af gnejsxenolitherne, formodes at være et resultat af en syn- eller senkinematisk deformation af plutonen. Ifølge den terminologi, der anvendes af White et al. (1974), kan Karlshamngraniten klassificeres som en regional-aureole granit. Petrologi og geokemi Karlshamngraniten er en intermediær til sur, calc-alkalin pluton, hvis sammensætning varierer fra kvarts-monzodiorit over kvartsmonzonit til monzogranit (IUGS 1973). Graniten er intruderet i et amfibolitfacies miljø, som typisk findes i en dybde på 5-30 km i skorpen, svarende til et tryk på 2-10 kb. I det eksperimentelt bestemte system kvarts-albit-orthoklas-anorthit (Qz-Ab- Or-An), i det følgende blot betegnet granitsystemet, ved P H2 o = 5 kb (Winkler et al., 1975, 1978), plotter graniten i plagioklasrummet og på den cotektiske flade mellem plagioklas- og alkalifeldspatrummene. Ingen prøver har en sammensætning der falder på den cotektiske linie. Andre overvejelser (Springer, 1979: 71-73) har ført til den konklusion at granitsystemet ved P Hi o = 3-5 kb er den bedste tilnærmelse til faseforholdene i graniten. Placeringen i granitsystemet viser, at en gennemsnits Karlshamngranit har et relativt stort krystallisationsinterval. Da det må antages, at graniten er intruderet som et lavtemperatur magma, må magmaet have haft et betydeligt indhold af krystallinsk materiale, fortrins-

3 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1979 [1980] 81 vis plagioklas samt størstedelen af den mafiske komponent, der udgør 10-15% af bjergarten. Variationen i hoved- og sporelementsammensætningen og mineralindholdet har vist, at graniten kan opdeles i en østlig og en vestlig pluton. Der er tale om små variationer, og det antages at de to plutoner er cogenetiske. Det er vist (Springer, 1979), at forskellen mellem plutonerne kan forklares ved en 10-15% større anorthoklas fraktionering i den vestlige pluton. De geokemiske variationsdiagrammer (Springer, 1979), feltiagttagelserne og de petrografiske observationer (Leukograniten indeholder plagioklas-porfyroklaster med et anorthitindhold der svarer til plagioklasen i Karlshamngraniten) tyder på, at leukograniten er afledt fra Karlshamngraniten enten ved partiel opsmeltning eller fraktioneret krystallisation. I granitsystemet ved 5 kb vanddamptryk er leukograniten imidlertid placeret i kvartsrummet, og det er derfor udelukket, at den kan være afledt fra Karlshamngraniten ved fraktioneret krystallisation eller partiel opsmeltning ved det nævnte tryk. Tilbage står kun den mulighed at leukograniten kan være dannet ved partiel opsmeltning af Karlshamngraniten ved et lavere tryk end 5 kb. I granitsystemet ved P H2 o = 1 kb (James & Hamilton, 1969) plotter leukograniten tæt ved den cotektiske linie. Da der ifølge James & Hamilton (1969) ikke er stor forskel på granitsystemerne ved 1 og 2 kb, konkluderes det, at leukograniten kan være dannet ved partiel opsmeltning af Karlshamngraniten ved et vanddamptryk på omkring 1-2 kb. Geokronologi Karlshamngranitens alder er bestemt ved hjælp af Rb Sr»whole-rock«isochron metoden. Granitens textur har gjort det nødvendigt at indsamle store prøver (11-25 kg) til dateringen. Der er indsamlet 9 prøver, hvis Rb og Sr indhold er bestemt ved henholdsvis isotopfortyndingsanalyse og røntgenfluorescensspektrometri. Da 87 Sr/ 86 Sr forholdet tillige er bestemt på en serie»uspikede«prøver, er det muligt, at bestemme granitens alder på grundlag af to af hinanden uafhængige målinger. Da forskellen mellem de to resultater ligger inden for måleusikkerheden, er det besluttet at udføre en regressionsanalyse, hvor de to sæt målinger opfattes som en dobbeltbestemmelse. Resultatet er en alder for Karlshamngra- 0.75r-«7 Sr/ 86 Sr AGE = 1422±31 Ma Sr, = ± MSWD= unspiked o spiked 87 Rb/ 86 Sr Fig. 2. Rb-Sr»whole-rock«isochrondiagram for Karlshamngraniten. Prøve nr , der er fra en leukokrat granitisk åre i kontaktzonen mellem granit og gnejs, er ikke medtaget i regressionsanalysen. Prøven har ikke været i isotopisk ligevægt med resten af graniten. Henfaldskonstant: 1.42 X iø- 1 V. Rb-Sr whole-rock isochron diagram for the Karlshamn granite. Because of its marginal position in the contact zone between granite and gneiss, the sample no has been excluded from the regression treatment. The sample has not been in isotopic equilibrium with the rest of the granite. Decay constant: 1.42 X.10-" a~\ niten på 1422 ± 31 Ma med et 87 Sr/ 86 Sr initialforhold på ± (fig. 2). Usikkerheden på alder og initialforhold er her og i det følgende angivet som et konfidensinterval på 2o niveau. Som tidligere nævnt er det.muligt at opdele Karlshamngraniten i to plutoner på grundlag af kemiske og mineralogiske forskelle. Denne opdeling fremgår også af fig. 2, idet prøver fra den vestlige pluton har et 87 Rb/ 86 Sr forhold der er større end 1.5, mens forholdet er mindre end 1.5 i den østlige pluton. Med henblik på at afsløre en eventuel alders- og isotopmæssig forskel mellem de to plutoner, er der udført en regressionsanalyse på hver af de to grupper af prøver. Der kan imidlertid ikke påvises en signifikant forskel mellem de to plutoners alder eller initialforhold, men det må bemærkes, at det lille antal prøver og den begrænsede spredning i Rb/Sr forholdet, gør det vanskeligt at afsløre mindre forskelle i alder og initialforhold. Med dette forbehold in mente 6 D.O.F. årsskrift

4 82 SPRINGER: Karlshamngraniten "Sr/ 8e Sr * / 15999,+ 15MM ,,+ 158U </ Ay+ 87 Rb/"Sr 0.70 " I i i i i / AGE = Ma Sr, = ± MSWD = o leuco granite apllte Fig. 3. Rb-Sr»whole-rock«isochrondiagram forleukograniten. Rb Sr whole-rock isochron diagram for the leucogranite. må det antages, at de to plutoner har samme alder og er cogenetiske. En aldersbestemmelse baseret på 6 prøver af leukograniten har givet en isochronalder på 1358 ± 24 Ma og et 87 Sr/ 86 Sr initialforhold på ± (fig. 3). Alderen er signifikant forskellig fra Karlshamngranitens alder, hvorimod der ikke er konstateret en signifikant forskel mellem leukogranitens initialforhold og 87 Sr/ 86 Sr forholdet i Karlshamngraniten på det tidspunkt, hvor leukograniten blev dannet. Dette er i overensstemmelse med, at leukograniten sandsynligvis er dannet ved partiel opsmeltning af Karlshamngraniten. Konklusion og diskussion Granitiske magmaers genese er ikke ganske afklaret. Hanson (1978: 26) mener således, at granitoide bjergarter kan dannes ved partiel opsmeltning af kappen, basaltiske bjergarter, andre granitiske bjergarter, bjergarter af intermediær sammensætning og sedimentære bjergarter ved meget varierende tryk, vandindhold og temperatur. Wyllie et al. (1976: 1007) konkluderer derimod, at primære granitiske magmaer ikke kan være afledt fra kappen eller neddykket oceanskorpe. Vandundermættede granitiske magmaer dannes i skorpen som et resultat af regio- nal-metamorfe processer. Nogle granitbatholiter modtager dog tilskud af materiale og varme fra kappen og neddykket oceanskorpe. Fyfe (1973) og White & Chappell (1977) argumenterer ligeledes for, at granitiske magmaer i almindelighed dannes i skorpen. Det initiale 87 Sr/ 86 Sr forhold for Karlshamngraniten er bestemt til (fig. 2). På det tidspunkt hvor graniten er dannet,. ligger denne værdi lidt højere end det interval, der formodes at repræsentere bjergarterne i den øvre kappe (Faure & Powell 1972). Det antages derfor, at Karlshamngraniten er dannet ved partiel opsmeltning af skorpemateriale med et lavt 87 Sr/ 86 Sr forhold, der formodentlig er ændret under granitens intrusion ved assimilation af stopede gnejsxenolither. Som tidligere nævnt er Karlshamngraniten dannet ved et vanddamptryk på 3-5 kb, og leukograniten er dannet ved et tryk på ca.1 2 kb. Dette svarer til en dybde på km, henholdsvis 4 7 km i jordskorpen. Sammenlignet med orogene områder (se f.eks. Zwart 1967), er der her tale om en region, der har været udsat for en meget langsom hævning. Welin (1966) påpeger, at der er en klar tendens til, at de radiometriske aldre aftager fra nord mod syd inden for det svenske grundfjeldsområde. Wiklander (1974) og Larsen & Springer (1976) har påpeget, at isotopsystemerne i de blekingske bjergarter synes at være forstyrret, hvilket kan skyldes den udbredte yngre plutonisme. En alternativ mulighed er imidlertid, at den iagttagne aldersfordeling kan være et resultat af en langsom hævning, og dermed en langsom afkøling af regionen, med en mod syd aftagende hævningsrate. Dette arbejde er en kortfattet præsentation af en specialeopgave udført ved Institut for Petrologi. Jeg vil gerne takke lektorerne O. Larsen og C. K. Brooks, der har været mine vejledere. Jeg har tillige haft mange nyttige diskussioner med lektor J. Bailey og adjunkt S. Pedersen. De instrumenter, der er benyttet ved denne undersøgelse, er bevilget af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Litteratur Berger, A. R. & Pitcher, W. S. 1970: Structures in Granitic Rocks: A Commentary and a Critique on Granite Tectonics. Proc. Geol. Ass., 81, Blomberg, A. 1900: Geologisk beskrifning ofver Blekinge lån. Sveriges Geol. Unders., Ser. Ca. 1.

5 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1979 [1980] 83 Faure, G. & Powell, J. L. 1972: Strontium Isotope Geology. Springer, 188 p. Fyfe, W. S. 1973: The generation of batholiths. Tectonophysics, 17 (3), Habetha, E. 1936: Tektonische und gefiigekundliche Untersuchungen am Karlshamner Granitmassiv. Abh. Geol. Pal. Inst. Greifswald, 16, Hanson, G. N. 1978: The application of trace elements to the petrogenesis of igneous rocks of granitic composition. Earth Planet. Sci. Letters, 38, Hedstrom, H. & Wiman, C. 1906: Beskrifning till blad 5. Sveriges Geol. Unders., Ser. Al, a. IUGS Subcommision on the Systematics of Igneous Rocks 1973: Classification and Nomenclature of Plutonic Rocks, Recommendations. N. Jb. Miner, Mh., H. 4, James, R. S. & Hamilton, D. L. 1969: Phase Relations in the System NaAlSi KAlSi CaAl 2 Si Si0 2 at l Kilobar Water Vapour Pressure. Contrib. Mineral. Petrol., 21, Larsen, O. & Springer, N. 1976: Radiometrisk datering af granitoider i Blekinge og på Bornholm. I:»Abstracts«, XII Nordiska Geologvintermotet, Goteborg. Larsson, : Structures and landscape in western Blekinge, southeast Sweden. Lund Studies in Geography, Ser. A, 7. Magnusson, N. H., Asklund, B., Kulling, O., Kautsky, G., Eklund, J., Larsson, W., Lundegårdh, P. H., Hjelmqvist, S., Gavelin, S. & Odman, : Karta over Sveriges Berggrund, skala 1 : 1,000,000, sodra bladet. Sveriges Geol. Unders., Ser. Ba, 16. Magnusson, N. H. 1960: Age determination of Swedish Precambrian Rocks. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 82, Norin, R. 1936: Contributions to the geology of western Blekinge. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 58, Norin, R. 1957: Some data concerning the mineralogy of the Karlshamn granite. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 79, Ramberg, H. 1967: Gravity, Deformation and the Earth's Crust. Academic Press, 205 p. Ramberg, H. 1970: Model studies in relation to intrusion of plutonic bodies. In: Mechanism of Igneous Intrusion, Eds. Newall & Rast. Geol. J., Spec. Issue no. 2, Gallery Press, 362 p. Springer, N. 1979: En geochronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Blekinge. Upubliceret specialeopgave, Københavns Universitet, 125 p. Steiger, R. H. & Jager, E. 1977: Subcommision on Geochronology: Convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. Earth Planet. Sci. Letters, 36 (3), Welin, E. 1966: The absolute time scale and the classification of precambrian rocks in Sweden. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 88, Welin, E. & Blomqvist, G. 1966: Further age measurements on radioactive minerals from Sweden. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 88, Welin, E. 1980: Geol. Foren. Stockholm Forhandl., i trykken. White, A. J. R., Chappell, B. W. & Cleary, J. R. 1974: Geological Setting and Emplacement of some Australian Paleozoic Batholiths and Implications for Intrusive Mechanisms. Pac. Geol., 8, White, A. J. R. & Chappell, B. W. 1977: Ultrametamorphism and granitoid genesis. Tectonophysics, 43, Wiklander, U. 1974: Precambrian petrology, geochemistry and age relations of northeastern Blekinge, southern Sweden. Sveriges Geol. Unders., Ser. C, 704. Winkler, H. G. F., Boese, M. & Marcopoulos, T. 1975: Low temperature granitic melts. N. Jb. Miner. Mh., H. 6, Winkler, H. G. F. & Breitbart, R. 1978: New aspects of granitic magmas. N. Jb. Miner. Mh., H. 10, Wyllie, P. J., Huang, W. L., Stern, C. R. & Maaløe, S. 1976: Granitic magmas: possible and impossible sources, water contents, and crystallization sequences. Can. J. Earth Sci., 13, Zwart, H. J. 1967: Orogenesis and metamorphic fades series in Europe. Bull. Geol. Soc. Denmark, 17, Åberg, G. 1978: Precambrian geochronology of south-eastern Sweden. Geol. Foren. Stockholm Forhandl., 100, i trykken. 6*

EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT

EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT RENÉ PONTOPPIDAN PETERSEN PETERSEN, R. P.: En intrusiv præ-synkinematisk granit. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1973, side 82-88. København, 14. januar 1974. På

Læs mere

GRANITKOMPLEKSET VED FARSUND, SYDNORGE

GRANITKOMPLEKSET VED FARSUND, SYDNORGE GRANITKOMPLEKSET VED FARSUND, SYDNORGE J. R. WILSON OG M. P. ANNIS WILSON, J. R. & ANNIS, M. P.: Granitkomplekset ved Farsund, Sydnorge. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1973, side 66-70. København, 14.

Læs mere

1. Hvor kommer magma fra? Den vigtigste magma type - BASALT kommer fra den øvre del af Jordens kappe. Partiel opsmeltning af KAPPE- PERIDOTIT

1. Hvor kommer magma fra? Den vigtigste magma type - BASALT kommer fra den øvre del af Jordens kappe. Partiel opsmeltning af KAPPE- PERIDOTIT 1. Hvor kommer magma fra? Den vigtigste magma type - BASALT kommer fra den øvre del af Jordens kappe. Partiel opsmeltning af KAPPE- PERIDOTIT 6.2. Oprindelsen af basaltisk magma Partiel opsmeltning af

Læs mere

Dome-bassin strukturer i grundfjeldet mellem Kolbotn og Bunnefjorden, Akershus

Dome-bassin strukturer i grundfjeldet mellem Kolbotn og Bunnefjorden, Akershus Dome-bassin strukturer i grundfjeldet mellem Kolbotn og Bunnefjorden, Akershus CLAUS ZETTERSTRØM Zetterstrøm, C. 1973: Dome-basin structures in the bedrock between Kolbotn and Bunnfjorden. Norges geol.

Læs mere

EN MULIG FOREKOMST AF SUPRAKRUSTAL- BJERGARTER I AUSTAD-OMRÅDET, SYDNORGE

EN MULIG FOREKOMST AF SUPRAKRUSTAL- BJERGARTER I AUSTAD-OMRÅDET, SYDNORGE EN MULIG FOREKOMST AF SUPRAKRUSTAL- BJERGARTER I AUSTAD-OMRÅDET, SYDNORGE JOHN A. MACFADYEN MACFADYEN, J. A.: En mulig forekomst af suprakrustal-bjergarter i Austad-området, Sydnorge. Dansk geol. Foren.,

Læs mere

Grundlæggende mineralogi og endogen petrologi. Magmatisk petrologi. - læren om dannelsen af bjergarter fra magma

Grundlæggende mineralogi og endogen petrologi. Magmatisk petrologi. - læren om dannelsen af bjergarter fra magma Grundlæggende mineralogi og endogen petrologi Magmatisk petrologi - læren om dannelsen af bjergarter fra magma Piton de la Fournaise, Reunion, Indiske Ocean - En intraplade vulkanø Hvorfor smelter dele

Læs mere

Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse

Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse forelæsning: Kappens og skorpens hovedelementsammensætning Klassifikation Binære variationsdiagrammer Teori om massebevarelse

Læs mere

Magmatisk differentiation I

Magmatisk differentiation I Forelæsning: Forelæsning 10 Differentiation af magma Kemiske differentiationstrends i vulkanske komplekser Differentiationstrends i lagdelte mafiske intrusioner Øvelse: Variationsdiagrammer og differentiation

Læs mere

Magmatisk petrologi / Geologi 3.1/ Magmatisk petrologi. - læren om dannelsen af bjergarter fra magma

Magmatisk petrologi / Geologi 3.1/ Magmatisk petrologi. - læren om dannelsen af bjergarter fra magma Magmatisk petrologi / Geologi 3.1/ 2005 Magmatisk petrologi - læren om dannelsen af bjergarter fra magma Piton de la Fournaise, Reunion, Indiske Ocean - En intraplade vulkanø Program for Geologi 3.1 Ligger

Læs mere

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af:

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: S M Å L A N D Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: Granitter - Filipstadgranit og røde smålandsgranitter Porfyrer - Gangporfyr,

Læs mere

OM GRUNDFJELDET PÅ BORNHOLM

OM GRUNDFJELDET PÅ BORNHOLM OM GRUNDFJELDET PÅ BORNHOLM STEEN W. PLATOU PLATOU, S. W.: Om grundfjeldet på Bornholm. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1970, side 54-63. København, 5. januar 1971. Resultaterne af en årrækkes geologiske

Læs mere

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser MAGMATISKE BJERGARTER SEDIMENTÆRE BJERGARTER METAMORFE BJERGARTER UDGANGS MATERIALE Smelte Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale Bjergart DANNELSES- PROCESSER Størkning Krystallisation fra smelte

Læs mere

METASOMATISK DANNELSE AF DE BORNHOLMSKE GRANITER - EN TEST

METASOMATISK DANNELSE AF DE BORNHOLMSKE GRANITER - EN TEST METASOMATISK DANNELSE AF DE BORNHOLMSKE GRANITER - EN TEST TOMMY JØRGART JØRGART, T.: Metasomatisk dannelse af de bornholmske graniter - en test. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 77-84. København,

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

A1 Fordelingskoefficienten, affinitet og massebevarelse

A1 Fordelingskoefficienten, affinitet og massebevarelse (A) 2010 Geokemi A1 Fordelingskoefficienten, affinitet og massebevarelse (16 point) Antag at koncentrationen af Ni er 52000, 2000, 17600 ppm i henholdsvis kerne, silikatjorden (BSE), og hele Jorden. Beregn

Læs mere

TEMANUMMER Guldfund og pladetektonik

TEMANUMMER Guldfund og pladetektonik N Y T F R A G E U S G E O L O G I TEMANUMMER Guldfund og pladetektonik Den ketilidiske bjergkædedannelse i Sydgrønland Det ketilidiske orogen - en oversigt Guld i Ketiliderne Ketilidernes opbygning og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Hvad skal bjergarterne hedde? II. Vulkanske bjergarter, pyroclaster m.v. DGF

Hvad skal bjergarterne hedde? II. Vulkanske bjergarter, pyroclaster m.v. DGF Hvad skal bjergarterne hedde? II. Vulkanske bjergarter, pyroclaster m.v. HENNING SØRENSEN DGF Sørensen, H.: Hvad skal bjergarterne hedde? II. Vulkanske bjergarter, pyroklaster, m.v. Dansk geologisk Forening,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Forelæsning 8. Stabile isotoper. Iltisotoper anvendt i paleoklimastudier, magmadannelse, termometri, vand-bjergart reaktion.

Forelæsning 8. Stabile isotoper. Iltisotoper anvendt i paleoklimastudier, magmadannelse, termometri, vand-bjergart reaktion. Forelæsning: Hvad er stabile isotoper? Forelæsning 8 Stabile isotoper Fraktionering af stabile isotoper Iltisotoper Termometri Vand-bjergart reaktion Øvelse: Iltisotoper anvendt i paleoklimastudier, magmadannelse,

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

GEOMETRISK ANALYSE AF ET POLYFASE- FOLDET GRUNDFJELDSKOMPLEKS

GEOMETRISK ANALYSE AF ET POLYFASE- FOLDET GRUNDFJELDSKOMPLEKS GEOMETRISK ANALYSE AF ET POLYFASE- FOLDET GRUNDFJELDSKOMPLEKS JON S. PETERSEN PETERSEN, J. S.: Geometrisk analyse af et polyfaseholdet grundfjeldskompleks. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1973, side

Læs mere

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Klimaforandringerne i historisk perspektiv Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen ATVs konference om de teknologiske udfordringer på Grønland - set i lyset af klimaforandringerne.

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014 Geologisk datering En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indledning At vide hvornår noget er sket er en fundamental

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Hvilke forskere, både danske og udenlandske, med tilknytning til NBI har gennem tiden modtaget en nobelpris?

Hvilke forskere, både danske og udenlandske, med tilknytning til NBI har gennem tiden modtaget en nobelpris? Hvilke forskere, både danske og udenlandske, med tilknytning til NBI har gennem tiden modtaget en nobelpris? M I Nobelpristagere med tilknytning til NBI Der er en lang række Nobelpristagere, som har været

Læs mere

Anmeldelser og kritikker

Anmeldelser og kritikker Anmeldelser og kritikker F. J. TURNER og J. VERHOOGEN: Igneous and metamorphic petrology. Second edition. 694 sider, 117 illustrationer og 38 tabeller. International Series in the Earth Sciences, McGraw-Hill

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1303854 Dok. Nr.: 1278646 Dato: 15.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1303854 Dok. Nr.: 1278646 Dato: 15. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1303854 Dok. Nr.: 1278646 Dato: 15. august 2013 Invitation til at afgive tilbud på Strategisk miljøvurdering for

Læs mere

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT ERIK THOMSEN THOMSEN, E.: Biofaciesundersøgelser ved Karlby Klint. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 95-99. København, 5. januar 1973. ' Resultaterne

Læs mere

ØVELSE 3, 2. del Klassifikation af magmatiske bjergarter Blok 3 / Geologi 3.1 Magmatisk petrologi Paul Martin Holm

ØVELSE 3, 2. del Klassifikation af magmatiske bjergarter Blok 3 / Geologi 3.1 Magmatisk petrologi Paul Martin Holm ØVELSE 3, 2. del Klassifikation af magmatiske bjergarter Blok 3 / Geologi 3.1 Magmatisk petrologi Paul Martin Holm 2005 Klassifikation af magmatiske bjergarter kan baseres på flere forskellige karaktertræk

Læs mere

Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske molybdænprovins

Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske molybdænprovins Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske molybdænprovins HENRIK STENDAL OG HANS URBAN DGF Stendal, H. & Urban H.: Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Eksempler på databehandling af geologiske problemer ved hjælp af vektor- og matrixregning

Eksempler på databehandling af geologiske problemer ved hjælp af vektor- og matrixregning Eksempler på databehandling af geologiske problemer ved hjælp af vektor- og matrixregning TOMMY JØRGART Jørgart, T.: Eksempler på databehandling af geologiske problemer ved hjælp af vektor- og matrixregning.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Jammerbugtens glacialtektonik

Jammerbugtens glacialtektonik Jammerbugtens glacialtektonik sasp@geus.dk Glacialtektonisk tolkning af seismisk arkitektur i Jammerbugten Stig A. Schack Pedersen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-,

Læs mere

Maniitsoq-strukturen i Vestgrønland: De dybt nederoderede rester af Jordens ældste kendte meteoritkrater

Maniitsoq-strukturen i Vestgrønland: De dybt nederoderede rester af Jordens ældste kendte meteoritkrater Maniitsoq-strukturen i Vestgrønland: De dybt nederoderede rester af Jordens ældste kendte meteoritkrater AF ADAM A. GARDE De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Øster Voldgade

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION

TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION LARS WIKING, MEJERIINGENIØR, LEKTOR INSTITUT FOR FØDEVARER -FOULUM MÆLKEFEDT-KRYSTALLISATION Vil præsentere vores forskningsprojekter som har studeret krystalliseringsmekanisme

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN Leif Thorning og Thorkild Maack Rasmussen Parti fra Godthåbsfjorden i Vestgrønland med renskurede, prækambriske bjergarter. Her er det muligt at beskrive de

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bornholms grundfjelds geologi

Bornholms grundfjelds geologi 1 Bornholms grundfjelds geologi En ekskursionsfører 2 Jørgart, T. 2001: Bornholms Grundfjelds Geologi. En ekskursionsfører. Publikationer fra Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Geokemisk differentiation af Jorden oversigt

Geokemisk differentiation af Jorden oversigt Forelæsning: Hvordan dannes magma Hvor dannes magma Forelæsning 9 Dannelse af magma Øvelse: Tryk og grad af opsmeltning; Sjældne jordarter (REE) som indikator for opsmeltningsbetingelser Hawai i F9 1 Geokemisk

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Geokemi i Siri Canyon nye idéer til olieefterforskning

Geokemi i Siri Canyon nye idéer til olieefterforskning Geokemi i Siri Canyon nye idéer til olieefterforskning JOHAN SVENDSEN (Altinex Oil), HENRIK FRIIS (Geologisk Institut, ÅU), METTE LISE KJÆR POULSEN og LARS HAMBERG (DONG Energy) Et stort geokemiprojekt

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Grundfjeldstektoniske studier omkring Moss (SØ-Norge)

Grundfjeldstektoniske studier omkring Moss (SØ-Norge) Grundfjeldstektoniske studier omkring Moss (SØ-Norge) En foreløbig meddelelse av Asger Berthelsen Indledning. Efter aftale med Norges geologiske Undersøkelse, gennem professor Steinar Skjeseth, er detaljerede

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

PROJEKT NATURSTEN REGIONAL FORUNDERSØGELSE AF POTENTIELLE NATURSTENSFOREKOMSTER I NUUP KOMMUNEA. Hans Kristian Olsen

PROJEKT NATURSTEN REGIONAL FORUNDERSØGELSE AF POTENTIELLE NATURSTENSFOREKOMSTER I NUUP KOMMUNEA. Hans Kristian Olsen REGIONAL FORUNDERSØGELSE AF POTENTIELLE NATURSTENSFOREKOMSTER I NUUP KOMMUNEA Hans Kristian Olsen og Karl Bejder Grønlandsk Produktion A/S December 2004 Sammendrag Denne rapport beskriver Projekt Natursten,

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression Regressionsanalyse Regressionsanalyser

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere