Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget"

Transkript

1 Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter, periodeopdelte 8-1 Momsbudget 11 Driftskapitalposternes likviditetsvirkning 12 Forside, budgetopfølgning Budgetopfølgning Budgetopfølgning, bemærkninger 18 Budgetopfølgning, specifikationer Forrige års tal, specifikationer 24 Hjælpemenuer (14 sider), ikke medtaget i eksempel

2 Eksempelbudget for Virksomheden A/S Budgetter for næste år

3 BERETNING Budgettet viser eksempler på udskrifter fra budgetprogrammet AMBudget. Budgettet er udarbejdet til brug for en forhandling om bevilling af en kassekredit samt et nyt lån til delvis dækning af ombygningsudgifter. En afgørende forudsætning er, at den budgetterede omsætning kan realiseres. Det budgetterede træk på kassekreditten skal tages med forbehold, da tilfældige betalingsforskydninger kan ændre beløbet i både op- eller nedadgående retning. 4. maj 21 Side 1 BdgNr. 1

4 DRIFTSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Budget Rgnsk. forr. år Omsætning Vareforbrug Arbejdsløn Underleverandører Andre stykomkostn. STYKOMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG Løn, gage og honorar Øvrige personaleomkostninger Salgsomkostninger Autodrift Andre driftsmiddelomkostninger Leasing Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger KAPACITETSOMKOSTN. I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNING Afskrivninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Sekundære indtægter Sekundære udgifter RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT maj 21 Side 2 BdgNr. 1

5 LIKVIDITETSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Resultat før afskrivninger og skat FORSKYDNING I: Varelager Igangværende arbejde Varedebitorer Varekreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. LIKVIDITETSFORSK. FRA DRIFT Anlægsinvesteringer Øvrige investeringer Betalt udbytte Kapitalindskud Udlodning/Hævning Nye lån Afdrag, realkreditlån Afdrag, anden langfr. gæld Afdrag, anden kortfr. gæld Afdrag og nye lån i alt Betalt selskabsskat SAMLET LIKVIDITETSFORSKYDN. Kassekreditsaldo primo KASSEKREDITSALDO ULTIMO Budget maj 21 Side 3 BdgNr. 1

6 STATUSBUDGET PR. 31. DECEMBER AKTIVER: Ombygning, lejede lok. Ejendomme Tekniske anlæg Driftsmidler Finansielle anlægsakt. Varelagre Igangværende arbejder Varedebitorer Tilgodehavender Værdipapirer Bankindstående Kassekredit, indestående Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER: Egenkapital Skyldigt udbytte Udskudt skat Realkreditlån Anden langfristet gæld Kassekredit, træk Anden kortfristet gæld Varekreditorer Skyldig selskabsskat Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. PASSIVER I ALT Ultimo Primo maj 21 Side 4 BdgNr. 1

7 NØGLETAL Dækningsgrad Lønsomhedsnulpunkt Sikkerhedsmargin Soliditet Overskudsgrad Budget 34, Forr. år 1, Dækningsgraden udtrykker dækningsbidraget i procent af omsætningen. Lønsomhedsnulpunktet udtrykker hvor stor omsætningen skal være, for at dækningsbidraget kan dække virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Sikkerhedsmarginen udtrykker hvor mange procent omsætningen kan falde, før der ikke længere er dækning for virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Soliditet udtrykker egenkapitalen i procent af den samlede kapital, og kan give et indtryk af virksomhedens evne til at imødegå tab. Overskudsgraden viser hvor mange procent af omsætningen, der bliver tilbage til dækning af renter og overskud. Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift i procent af omsætningen. 4. maj 21 Side 5 BdgNr. 1

8 BEMÆRKNINGER DÆKNINGSBIDRAG Der forventes en omsætningsstigning i detailsalget på 2%, i forhold til forrige år. Vareforbruget forventes at udgøre 66 %, hvilket svarer til det kalkulerede. Omsætningen af produkt B omfatter reparationer, som udføres på værkstedet. KAPACITETSOMKOSTNINGER Kapacitetsomkostningerne er budgetteret til hvad de forventes at blive. For at gøre eksemplet mere overskueligt, er det kun "Løn, gage og honorar" og "Administrationsomkostninger" der er specificeret. Løn m.v. bruges bl. a. til beregning af a-skat og feriepenge AFSKRIVNINGER Afskrivninger er foretaget i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis. BEREGNET SKAT Skatten er beregnet med 25% af resultat før skat. Indtastning af skatteprocent skal ske i formularen firmaoplysninger. INVESTERINGER Der er planlagt en ombygning af lejede lokaler. Tilbuddet fra hovedentrepenøren lyder på kr moms. Ombygningen forventes færdig i januar på hvilket tidspunkt tilbudssummen skal betales. Formularens standardtekst "Goodwill o.l." er ændret til "Ombygning, lejede lok. For at gøre dette skal du klikke med musen på knappen "Diverse" i formularen "Firmaoplysninger", og derefter redigere tekster i "Budget". Sideoverskrifterne i budgettet er tilrettet på samme måde. NYE LÅN Indtastningen af nyt lån er foretaget i gruppe 2 fordi gruppe 1 tidligere er anvendt til et andet lån. Det nye lån forventes at være afdragsfrit det første år. PRIMOSTATUS Primostatus er budgetteret med udgangspunkt i perioderegnskabet pr. 3. september. 4. maj 21 Side 6 BdgNr. 1

9 SPECIFIKATIONER OMSÆTNING Omsætning Detail, grp Reparationer, grp KAPACITETSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger Kontorartikler 5. Edb-udgifter 7. Vedligeholdelse 1. Småanskaffelser 1. Telefon 2. Porto 17. Revisorhonorar 15. Advokathonorar 5. Forsikringer AKTIVER Ombygning, lejede lok. Tilbudssum (Til/Afg(-)) 7. Afskrivning, 2% af saldoen, grp PASSIVER Egenkapital Primosaldo, ikke specificeret 943. Årets resultat maj 21 Side 7 BdgNr. 1

10 DRIFTSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Omsætning Vareforbrug Arbejdsløn Underleverandører Andre stykomkostn. STYKOMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG Løn, gage og honorar Øvrige personaleomkostninger Salgsomkostninger Autodrift Andre driftsmiddelomkostninger Leasing Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger KAPACITETSOMKOSTN. I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNING Afskrivninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Sekundære indtægter Sekundære udgifter RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT maj 21 Side 8 BdgNr. 1

11 LIKVIDITETSBUDGET FOR NÆSTE ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Resultat før afskrivninger og skat FORSKYDNING I: Varelager Igangværende arbejde Varedebitorer Varekreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. LIKVIDITETSFORSK. FRA DRIFT Anlægsinvesteringer Øvrige investeringer Betalt udbytte Kapitalindskud Udlodning/Hævning Nye lån Afdrag, realkreditlån Afdrag, anden langfr. gæld Afdrag, anden kortfr. gæld Betalt selskabsskat SAMLET LIKVIDITETSFORSKYD Kassekreditsaldo primo KASSEKREDITSALDO ULTIMO maj 21 Side 9 BdgNr. 1

12 STATUSBUDGET PR. 31. DECEMBER AKTIVER: Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ombygning, lejede lok. Ejendomme Tekniske anlæg Driftsmidler Finansielle anlægsakt. Varelagre Igangværende arbejder Varedebitorer Tilgodehavender Værdipapirer Bankindstående Kassekredit, indestående Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER: Egenkapital Skyldigt udbytte Udskudt skat Realkreditlån Anden langfristet gæld Kassekredit, træk Anden kortfristet gæld Varekreditorer Skyldig selskabsskat Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. PASSIVER I ALT maj 21 Side 1 BdgNr. 1

13 Momsbudget Grp Momssats nr. 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 21 Omsætning Omsætning Vareforbrug Vareforbrug Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Ekstraordinære indtægter Varelager Varelager Ombygning, lejede lokaler Driftsmidler, investering 25. Sum Momssats nr Moms ialt Saldo primo 15. Afregn. saldo primo Afregn. momssats nr. 1 Afregn. momssats nr. 2 Afregn. momssats nr Skyldig moms maj 21 Side 11 BdgNr. 1

14 DRIFTKAPITALPOSTERNES INDFLYDELSE PÅ LIKVIDITETEN: Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Varelagre Igangværende arbejder Varedebitorer Varekreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk. INDFLYDELSE IALT KASSEKREDITSALDO Kassekreditrente, tilskrevet VARELAGRE: Vareforbrug Underleverandører Andre stykomkostn Vareforbrug ialt: Varelagre IGANGV. ARBEJDER: Arbejdsløn Igangværende arbejder maj 21 Side 12 BdgNr. 1

15 DRIFTKAPITALPOSTERNES INDFLYDELSE PÅ LIKVIDITETEN: Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt VAREDEBITORER: Omsætning Varedebitorer VAREKREDITORER: Vareforbrug ialt FORSKYDNING I: Varelager Varekøb ialt Varekreditorer MOMS- se særskilt rpt. A-SKAT: Arbejdsløn Løn, gage og honorar Løn og gage ialt Skyldig A-skat Andre skyldige omk.: Løn og gage ialt Andre skyldige omk (Evt. skyldige feriepenge) 4. maj 21 Side 13 BdgNr. 1

16 Eksempelbudget for Virksomheden A/S Budgetopfølgning pr. 31. december

17 OPFØLGNING DRIFTSBUDGET Regnskab Budget Afvigelse Omsætning Vareforbrug Arbejdsløn Underleverandører Andre stykomkostn. STYKOMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG Løn, gage og honorar Øvrige personaleomkostninger Salgsomkostninger Autodrift Andre driftsmiddelomkostninger Leasing Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger KAPACITETSOMKOSTN. I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNING Afskrivninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Sekundære indtægter Sekundære udgifter RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT maj 21 Side 14 BdgNr. 1

18 OPFØLGNING LIKVIDITETSBUDGET Regnskab Budget Afvigelse Resultat før afskrivninger og skat FORSKYDNING I: Varelager Igangværende arbejde Varedebitorer Varekreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk LIKVIDITETSFORSK. FRA DRIFT Anlægsinvesteringer Øvrige investeringer Betalt udbytte Kapitalindskud Udlodning/Hævning Nye lån Afdrag, realkreditlån Afdrag, anden langfr. gæld Afdrag, anden kortfr. gæld Afdrag og nye lån i alt Betalt selskabsskat SAMLET LIKVIDITETSFORSKYDN Kassekreditsaldo primo KASSEKREDITSALDO ULTIMO maj 21 Side 15 BdgNr. 1

19 OPFØLGNING STATUSBUDGET AKTIVER: Regnskab Budget Afvigelse Ombygning, lejede lok Ejendomme Tekniske anlæg Driftsmidler Finansielle anlægsakt. Varelagre Igangværende arbejder Varedebitorer Tilgodehavender Værdipapirer Bankindstående Kassekredit, indestående Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER: Egenkapital Skyldigt udbytte Udskudt skat Realkreditlån Anden langfristet gæld Kassekredit, træk Anden kortfristet gæld Varekreditorer Skyldig selskabsskat Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omk PASSIVER I ALT maj 21 Side 16 BdgNr. 1

20 NØGLETAL Regnskab Budget Afvigelse Dækningsgrad 32,86 34,83-2 Lønsomhedsnulpunkt Sikkerhedsmargin Soliditet Overskudsgrad Dækningsgraden udtrykker dækningsbidraget i procent af omsætningen. Lønsomhedsnulpunktet udtrykker hvor stor omsætningen skal være, for at dækningsbidraget kan dække virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Sikkerhedsmarginen udtrykker hvor mange procent omsætningen kan falde, før der ikke længere er dækning for virksomhedens kapacitetsomkostninger, afskrivninger og renter. Soliditet udtrykker egenkapitalen i procent af den samlede kapital, og kan give et indtryk af virksomhedens evne til at imødegå tab. Overskudsgraden viser hvor mange procent af omsætningen, der bliver tilbage til dækning af renter og overskud. Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift i procent af omsætningen. 4. maj 21 Side 17 BdgNr. 1

21 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETOPFØLGNING Du skal indtaste de regnskabstal som ønskes sammenlignet med budgettet. I dette tilfælde er det de realiserede tal pr. 31. december, som er indtastet. Hvis du har lavet et opdelt budget, kan du sammenligne regnskabstallene med perioder fra det opdelte budget. Du kan altid sammenligne med totalbudgettet. 4. maj 21 Side 18 BdgNr. 1

22 SPECIFIKATIONER OPFØLGNING OMSÆTNING Omsætning OMSÆTNING IALT STYKOMKOSTNINGER Vareforbrug Arbejdsløn STYKOMKOSTNINGER IALT KAPACITETSOMKOSTNINGER Løn, gage og honorar Gager o.l., ikke specificeret Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger KAPACITETSOMKOSTNINGER IALT AFSKRIVNINGER Afskrivninger Afskrivning, ikke specificeret AFSKRIVNINGER IALT SEKUNDÆRE INDTÆGTER 346. Sekundære indtægter Sekundære indtægter, ikke specificeret maj 21 Side 19 BdgNr. 1

23 SPECIFIKATIONER OPFØLGNING SEKUNDÆRE INDTÆGTER IALT RENTEINDTÆGTER Renteindtægter Renteindtægt, ikke specificeret RENTEINDTÆGTER IALT RENTEUDGIFTER 5.5 Renteudgifter Renteudgift, ikke specificeret RENTEUDGIFTER IALT SKAT 83. Skat Skat, ikke specificeret SKAT IALT FORSKYDN. DRIFTSKAPITALPOSTER 72. Varelagre Ultimosaldo, ikke specificeret Varelager, produkt A (Primosaldo) Reservedele (Primosaldo) Igangværende arbejder Primosaldo, ikke specificeret Varedebitorer Ultimosaldo, ikke specificeret Primosaldo, ikke specificeret Primosaldo, ikke specificeret Varekreditorer Ultimosaldo, ikke specificeret maj 21 Side 2 BdgNr. 1

24 SPECIFIKATIONER OPFØLGNING Primosaldo, ikke specificeret Skyldig moms Ultimosaldo, ikke specificeret Primosaldo, ikke specificeret Skyldig A-skat Ultimosaldo, ikke specificeret Skyldig a-skat (Primosaldo) Andre skyldige omkostninger Ultimosaldo, ikke specificeret Skyldig revisor (Primosaldo) 2-3. Skyldig reparation (Primosaldo) 2-4. Skyldige feriepenge (Primosaldo) FORSKYDN. DRIFTSKAPITALPOSTER IALT ANLÆGSINVESTERINGER O.L. Ombygning, lejede lokaler Ultimosaldo, ikke specificeret Driftsmidler, investering Ultimosaldo, ikke specificeret 1 8. Primosaldo, ikke specificeret 1-9. Primosaldo, ikke specificeret Afskrivninger (Tilbageført) Afskrivning, ikke specificeret ANLÆGSINVESTERINGER O.L. IALT 73. ØVRIGE INVESTERINGER Værdipapirer Ultimosaldo, ikke specificeret 1 3. Aktier (Primosaldo) 1-2. Obligationer 5% (Primosaldo) 2-1. ØVRIGE INVESTERINGER IALT 4. maj 21 Side 21 BdgNr. 1

25 SPECIFIKATIONER OPFØLGNING DIVERSE UDBETALINGER Betalt udbytte Primosaldo, ikke specificeret Betalt skat Primosaldo, selskabsskat 1 5. Ultimosaldo, selskabsskat Primosaldo, udskudt skat 1 6. Ultimosaldo,udskudt skat 1-6. Hensat til skat, ikke specificeret DIVERSE UDBETALINGER IALT AFDRAG PÅ LÅN 25. Anden langfristet gæld, afdrag Primosaldo, ikke specificeret 1 8. Ultimosaldo, ikke specificeret Anden kortfristet gæld, afdrag Ultimosaldo, ikke specificeret AFDRAG PÅ LÅN IALT AKTIVER -3. Ombygning, lejede lok Driftsmidler Varelagre Varedebitorer Værdipapirer maj 21 Side 22 BdgNr. 1

26 SPECIFIKATIONER OPFØLGNING AKTIVER IALT PASSIVER Egenkapital Primosaldo, ikke specificeret Årets resultat Udskudt skat Anden langfristet gæld Kassekredit, træk Anden kortfristet gæld Varekreditorer Skyldig selskabsskat Skyldig moms Skyldig A-skat Andre skyldige omkostninger PASSIVER IALT maj 21 Side 23 BdgNr. 1

27 SPECIFIKATIONER FORR. ÅRS TAL OMSÆTNING Omsætning OMSÆTNING IALT maj 21 Side 24 BdgNr. 1

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica Input Transformation i virksomheden Output Figur 1.1 Forenklet input-output model Antal virksomheder i 2006 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Enkeltmandsfirma Interessentskab

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere