Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Frances O Donovan-Sadat Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 57 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Status på implementering af skolereform Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Fredericia Kommune Indsats for højnelse af naturfagene i dagtilbud og skoler Forældresamarbejdet i dagtilbud og skoler Tilsyn med kommunale daginstitutioner Skolevejsprojekter GAME Streetsport Orientering om ny forståelsesaftale mellem Fredericia Kommune og DLF Lukket - Orientering...24 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:15/5826 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 220,237 0,632-3, ,669 Familie og Børnesundhed 185,824 0,208-20, ,032 Skoler 447,503 0,877-4, ,380 Serviceudgifter i alt 853,564 1,717-27, ,081 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 6,806 0,124 6,930 Overførselsudgifter i alt 6,806 0,124 0,000 6,930 Centrale refusionsordninger Dagtilbud 0,000 Familie og Børnesundhed -2,166-2,166 Centrale refusionsordninger i alt -2,166 0,000 0,000-2,166 Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, Drift i alt 858,204 1,841-27, ,845 Anlæg Dagtilbud 3,919-2,512 1,407 Familie og Børnesundhed 0,000 Skoler 28,680 0,000 28,680 Anlæg i alt 32,599 0,000-2,512 30,087 Total 890,803 1,841-29, ,932 += udgift / lån af næste år (underskud) - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2015 (herunder resultat af 1.BO). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Under serviceudgifter er der primært foretaget omplacering vedrørende barselsfonden. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 2.-Budgetopfølgning 2015 på sagen. Forventning Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Status på nye anlæg fra 2015-budgettet Der henvises til bilaget Status på nye anlæg fra 2015-budgettet. Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Dagtilbud forventer ved 2. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 3,200 mio. kr. på driften. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed på enkelte institutioner samt i dagplejen. Der er foretaget konsekvensberegninger af den suspenderede mængdereguleringsordning. Disse beregninger viser, at som følge af det faldende børnetal vil Dagtilbuds budget kunne reduceres med ca. 3,100 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 6,700 mio. kr. i Der skal dog gøres opmærksom på, at midlerne for 2015 er lagt ud til institutionerne og dermed indregnet i ovenstående forventede spar/lån. Mængderegulering vil blive drøftet yderligere ved budgetlægningen. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,512 mio. kr. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen, samt en pulje til renovering af institutionerne Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Familie & Børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på 20,000 mio. kr. Dette er en opjustering af skønnet fra 1. budgetopfølgning på 5,290 mio. kr. De 20,000 mio. kr., skal også ses i lyset af, at der ved spar/lån fra 2014/2015 blev overført 14,810 mio. kr. Årsagen til opjustering af skønnet kan hovedsageligt relateres til at der p.t. ser ud til at blive mindreforbrug på døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2014 vedtaget en besparelse døgninstitutionerne fra år 2016 og fremadrettet. Dette på baggrund af en målrettet indsats på familieområdet. Det ser derfor ud til at indsatsen er begyndt at have sin virkning, hvilket er positivt. Det er dog vigtigt at have for øje, at billedet hurtigt kan vende, såfremt der opstår situationer, hvor anbringelser er nødvendigt. Men holder det nuværende skøn, vil det allerede i år, være muligt at lægge nogle midler i kommunekassen ved regnskabsårets afslutning. Skoler Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skoler forventer ved 2. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. på driften. Dette skal ses i sammenhæng med overført spar/lån 2014<>2015 på 8,199 mio. kr. Det forventes således, at skolerne vil forbruge af deres opsparede midler i Midlerne vil blive anvendt til nyansættelser, indkøb af nyt inventar, investering i IT m.m. Der er foretaget konsekvensberegninger af den suspenderede mængdereguleringsordning. Disse beregninger viser, at som følge af det faldende børnetal vil Skolers budget kunne reduceres med ca. 3,300 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 4,300 mio. kr. i Der skal dog gøres opmærksom på, at midlerne for 2015 er lagt ud til skolerne, hvilket betyder at forventet Spar/lån 2015<>2016 vil blive reduceret tilsvarende. Mængderegulering vil blive drøftet yderligere ved budgetlægningen. På anlæg forventes intet Spar/lån. Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Bilag: Åben - Specifikation - 2. budgetopfølgning 2015 BUU.xlsx Åben - Status på nye anlæg fra 2015-budgettet.xlsx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget følger indstillingen fra Familie & Børnesundhed samt Børn & Unge. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, Status på implementering af skolereform Sagsnr.:15/7034 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Folkeskolerne har i et år arbejdet med at implementere den nye skolereform, som trådte i kraft august En så stor reform lader sig ikke implementere på blot et enkelt skoleår, men der er blevet taget konstruktivt og professionelt fat om opgaven på alle skoler og i støttestrukturen (Pædagogisk Udviklingscenter, Videns- og Ressourcecentret samt Administrativt Sekretariat). Undervisningsministeriets læringskonsulenter har også været en del af skolernes støttestruktur i det forgangne år, idet Børn og Unge indgik en 1- årig samarbejdsaftale med UVM for at blive dygtigere til at arbejde med læringsmålstyret undervisning og dokumentation af elevernes læring. Denne indsats skal alle skoler fortsætte, og dette vil ske i i tæt samarbejde med PUC og UVM s læringskonsulenter inden for naturfag. To af de områder af reformen, som har givet særlige udfordringer i det første år er: Den understøttende undervisning Frivillig lektiehjælp / fordybelsestid Af bilaget som er vedhæftet sagen fremgår det, hvorledes skoleledelsen vurderer status på implementering af reformen ved udgangen af juni Den grønne farve markerer en høj grad af målopfyldelse, hvor imod rød farve indikerer, at der fortsat er en række ting, som skal sættes i gang. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer: at alle folkeskoler samt specialskolen Frederiksodde Skole har arbejdet målrettet med at implementere den nye reform, og har nået et tilfredsstillende resultat ved udgangen af juni Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, at Fredericias folkeskoler på visse områder (eksempelvis linjer i udskolingen, pædagogisk ledelse, forskningsbaseret skoleudvikling ) har været hjulpet godt på vej med implementeringen af den nye reform i kraft af ny kommunal skolestruktur august 2013 samt skole-/dagtilbuds-aftalen med LSP/Ålborg Universitet. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at orienteringen tages til efterretning skolerne i efteråret i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for skoleåret får drøftet skolens implementering af ny reform med både elevråd, medarbejdere og skolebestyrelse. Bilag: Åben - Status på implementering juni alle distriktsskoler Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget følger Børne & Unges indstilling. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Fredericia Kommune Sagsnr.:15/6771 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med en foreslået ændring af mødestrukturen i Skolebestyrelsernes Fællesråd, skal der ske en ændring i Skolestyrelsesvedtægten for Fredericia Kommunale Skolevæsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at der vil være behov for at udvikle møderne og mødestrukturen i Skolebestyrelsernes Fællesråd, for at opnå et større engagement samt skabe bedre betingelser for samarbejdet om skoleudviklingen i Fredericia. En gruppe bestående af forældre, politikere og forvaltning har drøftet forskellige muligheder og ønsker fremadrettet fire årlige møder samt - som noget nyt - to fælles møder med Fællesrådet for Dagtilbud. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at den reviderede Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring hos skolebestyrelserne for de kommunale skoler i perioden den til den Bilag: Åben - Forslag skolestyrelsesvedtægt juni 2015.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at sende revideret skolestyrelsesvedtægt i høring. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indsats for højnelse af naturfagene i dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/7140 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fastsat en række mål for Fredericias børn og unge. Målene fremgår af børn- og ungepolitikken, den kommunale naturfagsstrategi samt LSP-samarbejdet/Program for læringsledelse. Målene omfatter blandt andet, at: Fredericias børn og unge er fagligt engagerede og fagligt dygtige på det naturfaglige og tekniske område. Dagtilbuddet skal udvikle børns lyst og evne til at lære i, om og med naturen, så der skabes forudsætning for, at børnenes naturfaglige færdigheder kan løftes til mindst landsgennemsnittet i skolen. Elevernes færdigheder inden for de naturfaglige fag ligger minimum på landsgennemsnittet eller over. Der kræves en særlig indsats på hele 0-18 års området, hvis disse mål skal nås. Dette var en af flere konklusioner i forbindelse med byrådets godkendelse af kvalitetsrapporten Der er derfor lagt et spor for at løfte dette område. Hvert distrikt skal i samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter udarbejde en handleplan i et 0-18 års perspektiv. Handleplanen skal blandt andet indeholde: Klare mål og en plan for evaluering. Konkretisere, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning. Konkretisere, hvordan der arbejdes med videndeling og It i det pædagogiske arbejde. Konkretisere, hvordan det omgivende lokalsamfund og forældre kan inddrages, så det understøtter børn og unges læring og motivation. Desuden indgås partnerskab med Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, Professionshøjskolen UC Lillebælt samt læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der alle vil bidrage med faglig viden og kompetenceløft på området. Der er søgt kr. fra Friluftsrådet til en grejbank, der blandt andet skal understøtte et aktivt læringsmiljø i relation til sciencefagene. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og unge vurderer, at der er behov for en ekstra indsats i forhold til at styrke elevernes læringsudbytte i naturfagene. Vurderingen bygger på: Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, LSP-målinger, resultater fra nationale test samt afgangsprøver. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at udviklingssporet Naturfænomener, naturfag og teknologi tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Forældresamarbejdet i dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/7093 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Et tæt samarbejde mellem forældre og personale i dagtilbud og skoler kan styrke den fælles indsats for børn og unges læring og udvikling. LSP-kortlægningen af dagtilbud og skoler i efteråret 2013 viste tydelige tegn på, at der er behov for at kvalificere forældresamarbejdet i flere distrikter. Den nye skolereform fra august 2014 fremhæver også forældresamarbejdet, som et område, der skal arbejdes med at kvalificere og nytænke. Som følge af skolereformen skal den enkelte skolebestyrelse fastsætte principper for henholdsvis skolens og forældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet. Dette har alle skolebestyrelser i Fredericia brugt tid på at udarbejde, og i efteråret 2015 vil den sidste skole have skolens principper for skole-hjem-samarbejdet vedtaget. Der er i foråret 2015 udarbejdet en fælles forældrefolder for alle distriktsskolerne, som vil være tilgængelig i en elektronisk udgave fra august. Folderen er et led i arbejdet med inklusionsstrategien, idet den omhandler, hvordan forældre og personale på skolerne bedst samarbejder, så der opbygges fællesskaber og gode læringsmiljøer for alle. Se folderen her: På dagtilbudsområdet har der i foråret 2015 været fokus på at få kvalificeret og digitaliseret de forskellige velkomstfoldere til forældrene, som bl.a. fortæller om, hvordan forældresamarbejdet vægtes og praktiseres i de forskellige institutioner. Distriktsinstitutionslederne har taget fat om dette, idet der er god inspiration at hente hos hinanden på tværs. I Høje Tåstrup kommune vil man være danmarksmester i forældresamarbejde, og derfor har man i maj 2015 vedtaget 10 principper, der danner afsæt og ramme for at opbygge en fælles kommunal samarbejdsprofil med alle forældre, således at de indgår aktivt på hele 0-18 års området. De 10 principper er vedhæftet som bilag. På fællesrådsmøderne i marts hvor Børne- og Uddannelsesudvalget indledte drøftelser med bestyrelserne omkring et styrket forældresamarbejde - kom der forskellige bud og eksempler på, hvordan forældresamarbejdet kan udvikles. Bl.a. blev forældrenes rolle ift. lektier, sprogudvikling m.m. drøftet. Herudover hvordan de digitale platforme kan udnyttes bedre i forældresamarbejdet, og hvordan forældrene også kan bidrage og være medudviklere af læringsmiljøerne i dagtilbud og skole. Drøftelserne med bestyrelserne viste også, at der er store forskelle på, hvordan ledelserne byder forældrene med i et samarbejde. Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer - at der med første LSP-kortlægning er kommet større bevidsthed hos lederne og bestyrelserne omkring udviklingen af forældresamarbejdet - at der fremadrettet er behov for at arbejde mere ned i detaljen omkring forældrekommunikation og -samspil i den enkelte institution/skole Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at statusberetningen omkring forældresamarbejdet tages til efterretning Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de 10 principper, som Høje Tåstrup har udarbejdet Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om der skal arbejdes videre med at opstille en række fælles kommunale principper for forældresamarbejdet 0-18 år lig Høje Tåstrup kommune Bilag: Åben - 10-principper-for-foraeldresamarbejde Høje Tåstrup kommune.pdf Åben - Fællesrådsmøde dagtilbud forældresamarbejdet Åben - Skolebestyrelsernes fællesrådsmøde skole-hjemsamarbejdet Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Statusberetningen tages til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at der skal arbejdes med fælles principper for forældresamarbejdet i hele kommunen på 0-18 års området. Børn & Unge udarbejder oplæg til næste Børne- og Uddannelsesudvalg. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Tilsyn med kommunale daginstitutioner Sagsnr.:15/7144 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med kommunens dagtilbud ifølge Dagtilbudslovens 5. Pædagogisk tilsyn med de kommunale daginstitutioner udføres af konsulenter fra VRC og PUC i samarbejde med sundhedsplejen, der i samme periode foretager et sundhedstilsyn. Der føres regelmæssige og systematiske tilsyn med de kommunale, selvejende og private institutioner. Der er senest ført tilsyn med 10 kommunale institutioner: Børnehaven Bissensvej, Børnehuset Erritsø, Børnehaven 3F, Herslev Børnehave, Kastanjegården, Pelikanen, Randalgård Børnehave, Æblehaven, Valhalla og Voldly. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Syv ordinære tilsyn er godkendt, mens Børnehuset Erritsø er godkendt efter et skærpet tilsyn. Herslev Børnehave er fortsat under skærpet tilsyn. Der er ansat ny leder, og afdelingen er i tæt sparring med PUC og VRC. Randalgård Børnehave er overgået til skærpet tilsyn. Institutionen skal udarbejde en handleplan, der konkretiserer, hvordan man vil arbejde fremadrettet. PUC og VRC er i tæt sparring med den pædagogiske leder. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at tilsynet med de kommunale daginstitutioner tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skolevejsprojekter Sagsnr.:15/6499 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med ændringen af skolestrukturen i Fredericia Kommune i 2013 udarbejdede Vej & Park i 2012 et notat, der beskrev 43 tiltag til at sikre nye skoleveje. Disse tiltag indeholdte et anlægsoverslag og var prioriteret 1, 2 og 3. Anlægsoverslaget på de 43 tiltag var som følger: 1. Prioriteter kr Prioriteter kr Prioriteter kr Den samlede sum på 15,1 mio. kr. indeholdt desuden to cykelstiprojekter: cykelsti til Bredstrup/Pjedsted og cykelsti på Egeskovvej n. for byzonen. I sommeren 2013 startede anlægsarbejderne, og disse fortsatte i De samlede midler på 1,33 mio. kr. er nu brugt, og de etablerede tiltag er: Ullerupbæk Bæk Skolen: Lumbyesvej/Skjoldborgvej ved Vejlevej o Cykelbaner op til Vejlevej o Cyklistsignaler med førgrønt for cyklisterne o Blå baner ud til vejmidten Teglværksvej/Prangervej o Midterhelle og 2 busbump til 30 km/t Prangervej/Vestre Ringvej Vestre Ringvej: Blå baner ud til vejmidten o Holbergsvej: Busbump Bredstrupvej o 10 chikaner, opsat i sæt af to. Chr. Winthers Vej o Ændret skiltning ved skolen og forbedrede cyklistforhold Kristinebjergskolen: Treldevej o Ved. Havepladsvej: Bump til 30 km/t o Ved Indre Ringvej: Midterhelle og blå cykelbane o Syd for Kaltoftevej: Bump til 30 km/t Nørrebrogade o Syd for Primulavej: En midterhelle og bump til 30 km/t o Syd for Lærkevej: En midterhelle og bump til 30 km/t o Nord for Høgevej: Bump til 30 km/t o Nord for 6. Julivej: En midterhelle og bump til 30 km/t Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Erritsø Fællesskole: Kystvejen/Lundtoften o 30 km/t bump Stitunnel under Snoghøj Landevej o Maling af tunnelen Landlystvej/Gl. Landevej o Midterhelle Erritsø Bygade o Krogsagervej: Bump til 30 km/t o Tonne Kjærs Vej: Bump til 30 km/t o Tonne Kjærs Vej: Mindre ombygning af vejen. Brovadvej o Tonne Kjærs Vej: Hævet flade i asfalt, samt opbygning af stitilslutning Det løbende samarbejde med skolerne viser, at de 1,33 mio. kr., der foreløbig er investeret, ikke er tilstrækkeligt, og særligt i områderne omkring skolerne er der behov for investeringer, der tilgodeser de ændrede forhold i elevsammensætningen. Flere af skolerne har behov for bedre af- og pålæsningsforhold samt p-pladser, mens flere ligeledes har behov for bedre krydsningsmuligheder m.m. Økonomiske konsekvenser: De 1,33 mio. kr., der var afsat til de første projekter, er opbrugt. I forbindelse med vedtagelsen af projekterne blev det besluttet, at der ved afslutning af projektet afsættes midler til den afledte drift. Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Veje & Parker, By- og teknikudvalget 0,030 0,030 0,030 0,030 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 Anlægsbevilling Frigivelse Den afledte drift omfatter genmarkering af striber samt den løbende drift af skilte, pullerter m.m. Vurdering: Flere projekter fra den oprindelig plan kan realiseres i anden sammenhæng, blandt andet Fredericia Trafiksikkerhedsby, samt ved de afsatte midler til cykelstier. Der er dog stadig et massivt behov for investeringer omkring skolerne. Der mangler knap 6 mio. kr. i forhold de oprindelige overslag, når projekter, der realiseres i anden sammenhæng, ikke medregnes. Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Trafik & Natur anbefaler derfor, at der i budgettet for 2016 afsattes 2,5 mio. kroner til etablering tiltag omkring skolerne samtidig med, at fremtidige skolevejsprojekter inddrages i den kommende trafiksikkerhedsplan og prioriteres særskilt i denne. Projekterne i trafiksikkerhedsplanen vil herefter kunne danne baggrund for nødvendige investeringer i de kommende år. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen om etablerede tiltag tages til efterretning at ønsket om yderligere midler til sikring af skoleveje medtages i budgetforhandlingerne for 2016 at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Skolevejsprojekter.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 18

19 Børne- og Uddannelsesudvalget, GAME Streetsport Sagsnr.:15/4783 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Street Mekka i Fredericia Fredericia er blevet kontaktet af GAME med henblik på et samarbejde, der skal videreføre og bygge oven på Fredericias aktuelle streetsportsaktiviteter i bl.a. De Orange Haller og på Gasværksgrunden. Kultur- og Idrætsudvalget gav på sit møde i juni 2015 forvaltningen mandat til at undersøge vilkår og indhold i projektet nærmere med henblik på en beslutning om at igangsætte et samarbejde med GAME. GAME er Danmarks førende organisation inden for gadeidrætten. GAME, udvikler streetsport-projekter, er fondsfinansieret og hjemmehørende i København. GAME har i en årrække markeret sig ved at udvikle gadeidrætten i byzoner rundt om i landet herunder Korskærparken i Fredericia. Der har været særligt fokus på udsatte boligområder. GAME ønsker at videreudvikle gadeidrætten ved at udvikle et decideret Street Mekka i 3-4 udvalgte byer i Danmark. København og Esbjerg er undervejs og Fredericia er udpeget som kandidat, bl.a. motiveret af vores aktuelle aktiviteter i bl.a. De Orange Haller og vurderet potentiale. Formålet i Fredericia skal være at skabe en rummelig idræts- og kulturfacilitet, der formår at kombinere fleksible idræts- og kulturtilbud med et fokus på det sociale element. (bilag 1: Game StreetMekka Fredericia) Idé At forankre succesen fra De Orange Haller og tage den til et nyt niveau med flere aktiviteter, samarbejdspartnere og sociale indsatser At få flere børn og unge til at dyrke gadeidræt At nå flere udsatte børn og unge gennem en styrket pædagogisk og social indsats At skabe en åben og fleksibel platform som lokale foreninger, institutioner, skoler væresteder, Ungdommens Hus mm. spiller sammen med Samlet set er det ønsket at videreudvikle og binde gadeidrætten sammen i Midtbyens Arenaer. Organisation og drift Side 19

20 Børne- og Uddannelsesudvalget, GAME har mange års erfaring med at få gadeidrætten til at leve og med at drive sociale projekter, hvorfor GAME forslår at drive Street Mekka Fredericia med et fokus på samarbejde og lokal forankring. Dette vil blive organiseret således, at GAME vil blive ansvarlig for: Daglig drift af faciliteten Ledelse af medarbejdere At skabe rammer for lokale aktører og at sikre en social indsats At sikre indtægter udover driftstilskud fra kommunen Konkret skal det udmønte sig ved at mange idræts- og kulturaktiviteter bliver arrangeret af lokale unge, brugerforeninger, institutioner, frivillighedsgrupper, hvor GAME sikrer den facilitetsplatform, som de unge fylder ud med aktiviteter. Parallelt hermed kører en række sociale indsatser og projekter i samråd med Fredericia Kommune. Etablering Realiseringen af et Street Mekka Fredericia skal gennemføres i et partnerskab mellem RealDania, Trygfonden, Nordea-Fonden, Fredericia Kommune og GAME. Etableringen af Game StreetMekka fordrer opkøb af bygning, der skal videreføre projektet fra De Orange Haller. GAME lægger op til at gøre det på en af to måder: Scenarie 1: Der etableres en erhvervsfond med almennyttigt sigte ved navn Game Fredericia, der vil eje bygninger og stå for bygningsdrift og vedligehold. Bygningerne erhverves via lån optaget hos Kommunekredit, hvor Fredericia Kommune kautionerer for lån. Fredericia Kommune betaler husleje og forbrug samt driftstilskud til Foreningen GAME Foreningen Game driver faciliteten og viderebetaler husleje og energi til Fonden Game Fredericia (bilag 2 for fondskonstruktion) Scenarie 2: Fredericia Kommune erhverver selv en bygning til formålet og fremstår som ejer. I begge tilfælde skal Fredericia Kommune fungere som bygherre på byggeprojektet. Partnerskabet bistås af Bascon A/S, der fungerer som sekretariat og sparringspartner. Økonomi RealDania og Trygfonden dækker 50 % af udgifterne til indendørs anlæg Side 20

21 Børne- og Uddannelsesudvalget, dog max 9 millioner kr. Herudover bidrager RealDania og Trygfonden med støtte og rådgivning, arkitektkonkurrence, evaluering og formidling. Nordea Fonden støtter med ca. 3 millioner kr. til et udendørs omkringliggende skateranlæg. Det forventes at Fredericia Kommune dækker: Halvdelen af udgifterne til indendørs anlæg Drift af projektet på baggrund af driftsaftale med Game. Beløbet vil andrage ca. 2 mio. kr. årligt. Game lægger op til, at der indgås en 10-årig driftsaftale mellem GAME og Fredericia Kommune. Tidsplan Der lægges op til følgende tidsplan: Oktober 2015 Indgåelse af samarbejdsaftale mellem parterne vedr. etablering og drift 2016: Afholdelse af workshop for interessenter samt arkitektkonkurrence og projektering 2017: Etablering af Game StreetMekka Fredericia med henblik på åbning i slutningen af 2017 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Fredericia Kommune har fokus på streetsport i regi af Midtbyens Arenaer. Aktuelt frekventerer ca. 300 børn, unge og voksne De Orange Haller dagligt. Ca. 100 børn og unge kommer på Gasværksgrunden. Kultur, Idræt & Turisme har en ansøgning til behandling hos Kulturministeriet. Under overskriften Street Academy Crew ansøges om 1,2 million kr. til et streetsport projekt, der skal knytte udvalgte arenaer i midtbyen tættere sammen. Unge entusiaster, der dyrker gadeidrætten i Fredericias bymidte er tiltænkt en rolle som primus motorer i projektet hvis det realiseres. Side 21

22 Børne- og Uddannelsesudvalget, Streetsport Mekka tanken har vist sig at være holdbar. I København deltager ca børn, unge og voksne (primært unge i alderen ) Mekkaerne har godt fat i udsatte målgrupper herunder unge med anden etnisk baggrund. Streetsport Mekka formår at bygge bro mellem en selvorganiseret idrætsform, hvor socialt stærke unge realiserer sig selv og en gruppe af udsatte børn og unge uden særligt selvværd, der efterspørger et trygt sted/miljø at gå hen. Miljøet fordrer på den måde den mentale såvel som en fysisk sundhed (idræts- og bevægelsesaktiviteter). Streetsport Mekka vil være en god mulighed for Fredericia Kommune til at videreføre streetsporten i Fredericia ud fra det aktuelle niveau. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller At Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget tager stilling til, hvorvidt man vil fremme sagen i de kommende budgetforhandlinger med henblik på tiltrædelse af samarbejdsaftale med GAME Bilag: Åben - GAME_StreetMekka_Fredericia.pdf Åben - bilag 2 Erhvervsfond konstruktion.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at sagen drøftes i de videre forhandlinger vedr. budget Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget ønsker ikke at fremme sagen i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget tilkendegiver samtidig en meget positiv holdning til de eksisterende tilbud på området. Side 22

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere