Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Frances O Donovan-Sadat Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 57 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Status på implementering af skolereform Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Fredericia Kommune Indsats for højnelse af naturfagene i dagtilbud og skoler Forældresamarbejdet i dagtilbud og skoler Tilsyn med kommunale daginstitutioner Skolevejsprojekter GAME Streetsport Orientering om ny forståelsesaftale mellem Fredericia Kommune og DLF Lukket - Orientering...24 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:15/5826 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 220,237 0,632-3, ,669 Familie og Børnesundhed 185,824 0,208-20, ,032 Skoler 447,503 0,877-4, ,380 Serviceudgifter i alt 853,564 1,717-27, ,081 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 6,806 0,124 6,930 Overførselsudgifter i alt 6,806 0,124 0,000 6,930 Centrale refusionsordninger Dagtilbud 0,000 Familie og Børnesundhed -2,166-2,166 Centrale refusionsordninger i alt -2,166 0,000 0,000-2,166 Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, Drift i alt 858,204 1,841-27, ,845 Anlæg Dagtilbud 3,919-2,512 1,407 Familie og Børnesundhed 0,000 Skoler 28,680 0,000 28,680 Anlæg i alt 32,599 0,000-2,512 30,087 Total 890,803 1,841-29, ,932 += udgift / lån af næste år (underskud) - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2015 (herunder resultat af 1.BO). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Under serviceudgifter er der primært foretaget omplacering vedrørende barselsfonden. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 2.-Budgetopfølgning 2015 på sagen. Forventning Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Status på nye anlæg fra 2015-budgettet Der henvises til bilaget Status på nye anlæg fra 2015-budgettet. Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Dagtilbud forventer ved 2. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 3,200 mio. kr. på driften. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed på enkelte institutioner samt i dagplejen. Der er foretaget konsekvensberegninger af den suspenderede mængdereguleringsordning. Disse beregninger viser, at som følge af det faldende børnetal vil Dagtilbuds budget kunne reduceres med ca. 3,100 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 6,700 mio. kr. i Der skal dog gøres opmærksom på, at midlerne for 2015 er lagt ud til institutionerne og dermed indregnet i ovenstående forventede spar/lån. Mængderegulering vil blive drøftet yderligere ved budgetlægningen. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,512 mio. kr. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen, samt en pulje til renovering af institutionerne Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Familie & Børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på 20,000 mio. kr. Dette er en opjustering af skønnet fra 1. budgetopfølgning på 5,290 mio. kr. De 20,000 mio. kr., skal også ses i lyset af, at der ved spar/lån fra 2014/2015 blev overført 14,810 mio. kr. Årsagen til opjustering af skønnet kan hovedsageligt relateres til at der p.t. ser ud til at blive mindreforbrug på døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2014 vedtaget en besparelse døgninstitutionerne fra år 2016 og fremadrettet. Dette på baggrund af en målrettet indsats på familieområdet. Det ser derfor ud til at indsatsen er begyndt at have sin virkning, hvilket er positivt. Det er dog vigtigt at have for øje, at billedet hurtigt kan vende, såfremt der opstår situationer, hvor anbringelser er nødvendigt. Men holder det nuværende skøn, vil det allerede i år, være muligt at lægge nogle midler i kommunekassen ved regnskabsårets afslutning. Skoler Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skoler forventer ved 2. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. på driften. Dette skal ses i sammenhæng med overført spar/lån 2014<>2015 på 8,199 mio. kr. Det forventes således, at skolerne vil forbruge af deres opsparede midler i Midlerne vil blive anvendt til nyansættelser, indkøb af nyt inventar, investering i IT m.m. Der er foretaget konsekvensberegninger af den suspenderede mængdereguleringsordning. Disse beregninger viser, at som følge af det faldende børnetal vil Skolers budget kunne reduceres med ca. 3,300 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 4,300 mio. kr. i Der skal dog gøres opmærksom på, at midlerne for 2015 er lagt ud til skolerne, hvilket betyder at forventet Spar/lån 2015<>2016 vil blive reduceret tilsvarende. Mængderegulering vil blive drøftet yderligere ved budgetlægningen. På anlæg forventes intet Spar/lån. Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Bilag: Åben - Specifikation - 2. budgetopfølgning 2015 BUU.xlsx Åben - Status på nye anlæg fra 2015-budgettet.xlsx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget følger indstillingen fra Familie & Børnesundhed samt Børn & Unge. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, Status på implementering af skolereform Sagsnr.:15/7034 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Folkeskolerne har i et år arbejdet med at implementere den nye skolereform, som trådte i kraft august En så stor reform lader sig ikke implementere på blot et enkelt skoleår, men der er blevet taget konstruktivt og professionelt fat om opgaven på alle skoler og i støttestrukturen (Pædagogisk Udviklingscenter, Videns- og Ressourcecentret samt Administrativt Sekretariat). Undervisningsministeriets læringskonsulenter har også været en del af skolernes støttestruktur i det forgangne år, idet Børn og Unge indgik en 1- årig samarbejdsaftale med UVM for at blive dygtigere til at arbejde med læringsmålstyret undervisning og dokumentation af elevernes læring. Denne indsats skal alle skoler fortsætte, og dette vil ske i i tæt samarbejde med PUC og UVM s læringskonsulenter inden for naturfag. To af de områder af reformen, som har givet særlige udfordringer i det første år er: Den understøttende undervisning Frivillig lektiehjælp / fordybelsestid Af bilaget som er vedhæftet sagen fremgår det, hvorledes skoleledelsen vurderer status på implementering af reformen ved udgangen af juni Den grønne farve markerer en høj grad af målopfyldelse, hvor imod rød farve indikerer, at der fortsat er en række ting, som skal sættes i gang. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer: at alle folkeskoler samt specialskolen Frederiksodde Skole har arbejdet målrettet med at implementere den nye reform, og har nået et tilfredsstillende resultat ved udgangen af juni Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, at Fredericias folkeskoler på visse områder (eksempelvis linjer i udskolingen, pædagogisk ledelse, forskningsbaseret skoleudvikling ) har været hjulpet godt på vej med implementeringen af den nye reform i kraft af ny kommunal skolestruktur august 2013 samt skole-/dagtilbuds-aftalen med LSP/Ålborg Universitet. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at orienteringen tages til efterretning skolerne i efteråret i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for skoleåret får drøftet skolens implementering af ny reform med både elevråd, medarbejdere og skolebestyrelse. Bilag: Åben - Status på implementering juni alle distriktsskoler Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget følger Børne & Unges indstilling. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Fredericia Kommune Sagsnr.:15/6771 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med en foreslået ændring af mødestrukturen i Skolebestyrelsernes Fællesråd, skal der ske en ændring i Skolestyrelsesvedtægten for Fredericia Kommunale Skolevæsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at der vil være behov for at udvikle møderne og mødestrukturen i Skolebestyrelsernes Fællesråd, for at opnå et større engagement samt skabe bedre betingelser for samarbejdet om skoleudviklingen i Fredericia. En gruppe bestående af forældre, politikere og forvaltning har drøftet forskellige muligheder og ønsker fremadrettet fire årlige møder samt - som noget nyt - to fælles møder med Fællesrådet for Dagtilbud. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at den reviderede Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring hos skolebestyrelserne for de kommunale skoler i perioden den til den Bilag: Åben - Forslag skolestyrelsesvedtægt juni 2015.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at sende revideret skolestyrelsesvedtægt i høring. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indsats for højnelse af naturfagene i dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/7140 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fastsat en række mål for Fredericias børn og unge. Målene fremgår af børn- og ungepolitikken, den kommunale naturfagsstrategi samt LSP-samarbejdet/Program for læringsledelse. Målene omfatter blandt andet, at: Fredericias børn og unge er fagligt engagerede og fagligt dygtige på det naturfaglige og tekniske område. Dagtilbuddet skal udvikle børns lyst og evne til at lære i, om og med naturen, så der skabes forudsætning for, at børnenes naturfaglige færdigheder kan løftes til mindst landsgennemsnittet i skolen. Elevernes færdigheder inden for de naturfaglige fag ligger minimum på landsgennemsnittet eller over. Der kræves en særlig indsats på hele 0-18 års området, hvis disse mål skal nås. Dette var en af flere konklusioner i forbindelse med byrådets godkendelse af kvalitetsrapporten Der er derfor lagt et spor for at løfte dette område. Hvert distrikt skal i samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter udarbejde en handleplan i et 0-18 års perspektiv. Handleplanen skal blandt andet indeholde: Klare mål og en plan for evaluering. Konkretisere, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning. Konkretisere, hvordan der arbejdes med videndeling og It i det pædagogiske arbejde. Konkretisere, hvordan det omgivende lokalsamfund og forældre kan inddrages, så det understøtter børn og unges læring og motivation. Desuden indgås partnerskab med Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, Professionshøjskolen UC Lillebælt samt læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der alle vil bidrage med faglig viden og kompetenceløft på området. Der er søgt kr. fra Friluftsrådet til en grejbank, der blandt andet skal understøtte et aktivt læringsmiljø i relation til sciencefagene. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og unge vurderer, at der er behov for en ekstra indsats i forhold til at styrke elevernes læringsudbytte i naturfagene. Vurderingen bygger på: Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, LSP-målinger, resultater fra nationale test samt afgangsprøver. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at udviklingssporet Naturfænomener, naturfag og teknologi tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Forældresamarbejdet i dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/7093 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Et tæt samarbejde mellem forældre og personale i dagtilbud og skoler kan styrke den fælles indsats for børn og unges læring og udvikling. LSP-kortlægningen af dagtilbud og skoler i efteråret 2013 viste tydelige tegn på, at der er behov for at kvalificere forældresamarbejdet i flere distrikter. Den nye skolereform fra august 2014 fremhæver også forældresamarbejdet, som et område, der skal arbejdes med at kvalificere og nytænke. Som følge af skolereformen skal den enkelte skolebestyrelse fastsætte principper for henholdsvis skolens og forældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet. Dette har alle skolebestyrelser i Fredericia brugt tid på at udarbejde, og i efteråret 2015 vil den sidste skole have skolens principper for skole-hjem-samarbejdet vedtaget. Der er i foråret 2015 udarbejdet en fælles forældrefolder for alle distriktsskolerne, som vil være tilgængelig i en elektronisk udgave fra august. Folderen er et led i arbejdet med inklusionsstrategien, idet den omhandler, hvordan forældre og personale på skolerne bedst samarbejder, så der opbygges fællesskaber og gode læringsmiljøer for alle. Se folderen her: På dagtilbudsområdet har der i foråret 2015 været fokus på at få kvalificeret og digitaliseret de forskellige velkomstfoldere til forældrene, som bl.a. fortæller om, hvordan forældresamarbejdet vægtes og praktiseres i de forskellige institutioner. Distriktsinstitutionslederne har taget fat om dette, idet der er god inspiration at hente hos hinanden på tværs. I Høje Tåstrup kommune vil man være danmarksmester i forældresamarbejde, og derfor har man i maj 2015 vedtaget 10 principper, der danner afsæt og ramme for at opbygge en fælles kommunal samarbejdsprofil med alle forældre, således at de indgår aktivt på hele 0-18 års området. De 10 principper er vedhæftet som bilag. På fællesrådsmøderne i marts hvor Børne- og Uddannelsesudvalget indledte drøftelser med bestyrelserne omkring et styrket forældresamarbejde - kom der forskellige bud og eksempler på, hvordan forældresamarbejdet kan udvikles. Bl.a. blev forældrenes rolle ift. lektier, sprogudvikling m.m. drøftet. Herudover hvordan de digitale platforme kan udnyttes bedre i forældresamarbejdet, og hvordan forældrene også kan bidrage og være medudviklere af læringsmiljøerne i dagtilbud og skole. Drøftelserne med bestyrelserne viste også, at der er store forskelle på, hvordan ledelserne byder forældrene med i et samarbejde. Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer - at der med første LSP-kortlægning er kommet større bevidsthed hos lederne og bestyrelserne omkring udviklingen af forældresamarbejdet - at der fremadrettet er behov for at arbejde mere ned i detaljen omkring forældrekommunikation og -samspil i den enkelte institution/skole Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at statusberetningen omkring forældresamarbejdet tages til efterretning Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de 10 principper, som Høje Tåstrup har udarbejdet Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om der skal arbejdes videre med at opstille en række fælles kommunale principper for forældresamarbejdet 0-18 år lig Høje Tåstrup kommune Bilag: Åben - 10-principper-for-foraeldresamarbejde Høje Tåstrup kommune.pdf Åben - Fællesrådsmøde dagtilbud forældresamarbejdet Åben - Skolebestyrelsernes fællesrådsmøde skole-hjemsamarbejdet Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Statusberetningen tages til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at der skal arbejdes med fælles principper for forældresamarbejdet i hele kommunen på 0-18 års området. Børn & Unge udarbejder oplæg til næste Børne- og Uddannelsesudvalg. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Tilsyn med kommunale daginstitutioner Sagsnr.:15/7144 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med kommunens dagtilbud ifølge Dagtilbudslovens 5. Pædagogisk tilsyn med de kommunale daginstitutioner udføres af konsulenter fra VRC og PUC i samarbejde med sundhedsplejen, der i samme periode foretager et sundhedstilsyn. Der føres regelmæssige og systematiske tilsyn med de kommunale, selvejende og private institutioner. Der er senest ført tilsyn med 10 kommunale institutioner: Børnehaven Bissensvej, Børnehuset Erritsø, Børnehaven 3F, Herslev Børnehave, Kastanjegården, Pelikanen, Randalgård Børnehave, Æblehaven, Valhalla og Voldly. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Syv ordinære tilsyn er godkendt, mens Børnehuset Erritsø er godkendt efter et skærpet tilsyn. Herslev Børnehave er fortsat under skærpet tilsyn. Der er ansat ny leder, og afdelingen er i tæt sparring med PUC og VRC. Randalgård Børnehave er overgået til skærpet tilsyn. Institutionen skal udarbejde en handleplan, der konkretiserer, hvordan man vil arbejde fremadrettet. PUC og VRC er i tæt sparring med den pædagogiske leder. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at tilsynet med de kommunale daginstitutioner tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skolevejsprojekter Sagsnr.:15/6499 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med ændringen af skolestrukturen i Fredericia Kommune i 2013 udarbejdede Vej & Park i 2012 et notat, der beskrev 43 tiltag til at sikre nye skoleveje. Disse tiltag indeholdte et anlægsoverslag og var prioriteret 1, 2 og 3. Anlægsoverslaget på de 43 tiltag var som følger: 1. Prioriteter kr Prioriteter kr Prioriteter kr Den samlede sum på 15,1 mio. kr. indeholdt desuden to cykelstiprojekter: cykelsti til Bredstrup/Pjedsted og cykelsti på Egeskovvej n. for byzonen. I sommeren 2013 startede anlægsarbejderne, og disse fortsatte i De samlede midler på 1,33 mio. kr. er nu brugt, og de etablerede tiltag er: Ullerupbæk Bæk Skolen: Lumbyesvej/Skjoldborgvej ved Vejlevej o Cykelbaner op til Vejlevej o Cyklistsignaler med førgrønt for cyklisterne o Blå baner ud til vejmidten Teglværksvej/Prangervej o Midterhelle og 2 busbump til 30 km/t Prangervej/Vestre Ringvej Vestre Ringvej: Blå baner ud til vejmidten o Holbergsvej: Busbump Bredstrupvej o 10 chikaner, opsat i sæt af to. Chr. Winthers Vej o Ændret skiltning ved skolen og forbedrede cyklistforhold Kristinebjergskolen: Treldevej o Ved. Havepladsvej: Bump til 30 km/t o Ved Indre Ringvej: Midterhelle og blå cykelbane o Syd for Kaltoftevej: Bump til 30 km/t Nørrebrogade o Syd for Primulavej: En midterhelle og bump til 30 km/t o Syd for Lærkevej: En midterhelle og bump til 30 km/t o Nord for Høgevej: Bump til 30 km/t o Nord for 6. Julivej: En midterhelle og bump til 30 km/t Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Erritsø Fællesskole: Kystvejen/Lundtoften o 30 km/t bump Stitunnel under Snoghøj Landevej o Maling af tunnelen Landlystvej/Gl. Landevej o Midterhelle Erritsø Bygade o Krogsagervej: Bump til 30 km/t o Tonne Kjærs Vej: Bump til 30 km/t o Tonne Kjærs Vej: Mindre ombygning af vejen. Brovadvej o Tonne Kjærs Vej: Hævet flade i asfalt, samt opbygning af stitilslutning Det løbende samarbejde med skolerne viser, at de 1,33 mio. kr., der foreløbig er investeret, ikke er tilstrækkeligt, og særligt i områderne omkring skolerne er der behov for investeringer, der tilgodeser de ændrede forhold i elevsammensætningen. Flere af skolerne har behov for bedre af- og pålæsningsforhold samt p-pladser, mens flere ligeledes har behov for bedre krydsningsmuligheder m.m. Økonomiske konsekvenser: De 1,33 mio. kr., der var afsat til de første projekter, er opbrugt. I forbindelse med vedtagelsen af projekterne blev det besluttet, at der ved afslutning af projektet afsættes midler til den afledte drift. Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Veje & Parker, By- og teknikudvalget 0,030 0,030 0,030 0,030 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 Anlægsbevilling Frigivelse Den afledte drift omfatter genmarkering af striber samt den løbende drift af skilte, pullerter m.m. Vurdering: Flere projekter fra den oprindelig plan kan realiseres i anden sammenhæng, blandt andet Fredericia Trafiksikkerhedsby, samt ved de afsatte midler til cykelstier. Der er dog stadig et massivt behov for investeringer omkring skolerne. Der mangler knap 6 mio. kr. i forhold de oprindelige overslag, når projekter, der realiseres i anden sammenhæng, ikke medregnes. Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Trafik & Natur anbefaler derfor, at der i budgettet for 2016 afsattes 2,5 mio. kroner til etablering tiltag omkring skolerne samtidig med, at fremtidige skolevejsprojekter inddrages i den kommende trafiksikkerhedsplan og prioriteres særskilt i denne. Projekterne i trafiksikkerhedsplanen vil herefter kunne danne baggrund for nødvendige investeringer i de kommende år. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen om etablerede tiltag tages til efterretning at ønsket om yderligere midler til sikring af skoleveje medtages i budgetforhandlingerne for 2016 at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Skolevejsprojekter.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 18

19 Børne- og Uddannelsesudvalget, GAME Streetsport Sagsnr.:15/4783 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Street Mekka i Fredericia Fredericia er blevet kontaktet af GAME med henblik på et samarbejde, der skal videreføre og bygge oven på Fredericias aktuelle streetsportsaktiviteter i bl.a. De Orange Haller og på Gasværksgrunden. Kultur- og Idrætsudvalget gav på sit møde i juni 2015 forvaltningen mandat til at undersøge vilkår og indhold i projektet nærmere med henblik på en beslutning om at igangsætte et samarbejde med GAME. GAME er Danmarks førende organisation inden for gadeidrætten. GAME, udvikler streetsport-projekter, er fondsfinansieret og hjemmehørende i København. GAME har i en årrække markeret sig ved at udvikle gadeidrætten i byzoner rundt om i landet herunder Korskærparken i Fredericia. Der har været særligt fokus på udsatte boligområder. GAME ønsker at videreudvikle gadeidrætten ved at udvikle et decideret Street Mekka i 3-4 udvalgte byer i Danmark. København og Esbjerg er undervejs og Fredericia er udpeget som kandidat, bl.a. motiveret af vores aktuelle aktiviteter i bl.a. De Orange Haller og vurderet potentiale. Formålet i Fredericia skal være at skabe en rummelig idræts- og kulturfacilitet, der formår at kombinere fleksible idræts- og kulturtilbud med et fokus på det sociale element. (bilag 1: Game StreetMekka Fredericia) Idé At forankre succesen fra De Orange Haller og tage den til et nyt niveau med flere aktiviteter, samarbejdspartnere og sociale indsatser At få flere børn og unge til at dyrke gadeidræt At nå flere udsatte børn og unge gennem en styrket pædagogisk og social indsats At skabe en åben og fleksibel platform som lokale foreninger, institutioner, skoler væresteder, Ungdommens Hus mm. spiller sammen med Samlet set er det ønsket at videreudvikle og binde gadeidrætten sammen i Midtbyens Arenaer. Organisation og drift Side 19

20 Børne- og Uddannelsesudvalget, GAME har mange års erfaring med at få gadeidrætten til at leve og med at drive sociale projekter, hvorfor GAME forslår at drive Street Mekka Fredericia med et fokus på samarbejde og lokal forankring. Dette vil blive organiseret således, at GAME vil blive ansvarlig for: Daglig drift af faciliteten Ledelse af medarbejdere At skabe rammer for lokale aktører og at sikre en social indsats At sikre indtægter udover driftstilskud fra kommunen Konkret skal det udmønte sig ved at mange idræts- og kulturaktiviteter bliver arrangeret af lokale unge, brugerforeninger, institutioner, frivillighedsgrupper, hvor GAME sikrer den facilitetsplatform, som de unge fylder ud med aktiviteter. Parallelt hermed kører en række sociale indsatser og projekter i samråd med Fredericia Kommune. Etablering Realiseringen af et Street Mekka Fredericia skal gennemføres i et partnerskab mellem RealDania, Trygfonden, Nordea-Fonden, Fredericia Kommune og GAME. Etableringen af Game StreetMekka fordrer opkøb af bygning, der skal videreføre projektet fra De Orange Haller. GAME lægger op til at gøre det på en af to måder: Scenarie 1: Der etableres en erhvervsfond med almennyttigt sigte ved navn Game Fredericia, der vil eje bygninger og stå for bygningsdrift og vedligehold. Bygningerne erhverves via lån optaget hos Kommunekredit, hvor Fredericia Kommune kautionerer for lån. Fredericia Kommune betaler husleje og forbrug samt driftstilskud til Foreningen GAME Foreningen Game driver faciliteten og viderebetaler husleje og energi til Fonden Game Fredericia (bilag 2 for fondskonstruktion) Scenarie 2: Fredericia Kommune erhverver selv en bygning til formålet og fremstår som ejer. I begge tilfælde skal Fredericia Kommune fungere som bygherre på byggeprojektet. Partnerskabet bistås af Bascon A/S, der fungerer som sekretariat og sparringspartner. Økonomi RealDania og Trygfonden dækker 50 % af udgifterne til indendørs anlæg Side 20

21 Børne- og Uddannelsesudvalget, dog max 9 millioner kr. Herudover bidrager RealDania og Trygfonden med støtte og rådgivning, arkitektkonkurrence, evaluering og formidling. Nordea Fonden støtter med ca. 3 millioner kr. til et udendørs omkringliggende skateranlæg. Det forventes at Fredericia Kommune dækker: Halvdelen af udgifterne til indendørs anlæg Drift af projektet på baggrund af driftsaftale med Game. Beløbet vil andrage ca. 2 mio. kr. årligt. Game lægger op til, at der indgås en 10-årig driftsaftale mellem GAME og Fredericia Kommune. Tidsplan Der lægges op til følgende tidsplan: Oktober 2015 Indgåelse af samarbejdsaftale mellem parterne vedr. etablering og drift 2016: Afholdelse af workshop for interessenter samt arkitektkonkurrence og projektering 2017: Etablering af Game StreetMekka Fredericia med henblik på åbning i slutningen af 2017 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Fredericia Kommune har fokus på streetsport i regi af Midtbyens Arenaer. Aktuelt frekventerer ca. 300 børn, unge og voksne De Orange Haller dagligt. Ca. 100 børn og unge kommer på Gasværksgrunden. Kultur, Idræt & Turisme har en ansøgning til behandling hos Kulturministeriet. Under overskriften Street Academy Crew ansøges om 1,2 million kr. til et streetsport projekt, der skal knytte udvalgte arenaer i midtbyen tættere sammen. Unge entusiaster, der dyrker gadeidrætten i Fredericias bymidte er tiltænkt en rolle som primus motorer i projektet hvis det realiseres. Side 21

22 Børne- og Uddannelsesudvalget, Streetsport Mekka tanken har vist sig at være holdbar. I København deltager ca børn, unge og voksne (primært unge i alderen ) Mekkaerne har godt fat i udsatte målgrupper herunder unge med anden etnisk baggrund. Streetsport Mekka formår at bygge bro mellem en selvorganiseret idrætsform, hvor socialt stærke unge realiserer sig selv og en gruppe af udsatte børn og unge uden særligt selvværd, der efterspørger et trygt sted/miljø at gå hen. Miljøet fordrer på den måde den mentale såvel som en fysisk sundhed (idræts- og bevægelsesaktiviteter). Streetsport Mekka vil være en god mulighed for Fredericia Kommune til at videreføre streetsporten i Fredericia ud fra det aktuelle niveau. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller At Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget tager stilling til, hvorvidt man vil fremme sagen i de kommende budgetforhandlinger med henblik på tiltrædelse af samarbejdsaftale med GAME Bilag: Åben - GAME_StreetMekka_Fredericia.pdf Åben - bilag 2 Erhvervsfond konstruktion.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at sagen drøftes i de videre forhandlinger vedr. budget Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget ønsker ikke at fremme sagen i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget tilkendegiver samtidig en meget positiv holdning til de eksisterende tilbud på området. Side 22

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere