Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Frances O Donovan-Sadat Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 57 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Status på implementering af skolereform Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Fredericia Kommune Indsats for højnelse af naturfagene i dagtilbud og skoler Forældresamarbejdet i dagtilbud og skoler Tilsyn med kommunale daginstitutioner Skolevejsprojekter GAME Streetsport Orientering om ny forståelsesaftale mellem Fredericia Kommune og DLF Lukket - Orientering...24 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:15/5826 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 220,237 0,632-3, ,669 Familie og Børnesundhed 185,824 0,208-20, ,032 Skoler 447,503 0,877-4, ,380 Serviceudgifter i alt 853,564 1,717-27, ,081 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 6,806 0,124 6,930 Overførselsudgifter i alt 6,806 0,124 0,000 6,930 Centrale refusionsordninger Dagtilbud 0,000 Familie og Børnesundhed -2,166-2,166 Centrale refusionsordninger i alt -2,166 0,000 0,000-2,166 Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, Drift i alt 858,204 1,841-27, ,845 Anlæg Dagtilbud 3,919-2,512 1,407 Familie og Børnesundhed 0,000 Skoler 28,680 0,000 28,680 Anlæg i alt 32,599 0,000-2,512 30,087 Total 890,803 1,841-29, ,932 += udgift / lån af næste år (underskud) - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2015 (herunder resultat af 1.BO). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Under serviceudgifter er der primært foretaget omplacering vedrørende barselsfonden. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 2.-Budgetopfølgning 2015 på sagen. Forventning Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Status på nye anlæg fra 2015-budgettet Der henvises til bilaget Status på nye anlæg fra 2015-budgettet. Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Dagtilbud forventer ved 2. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 3,200 mio. kr. på driften. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed på enkelte institutioner samt i dagplejen. Der er foretaget konsekvensberegninger af den suspenderede mængdereguleringsordning. Disse beregninger viser, at som følge af det faldende børnetal vil Dagtilbuds budget kunne reduceres med ca. 3,100 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 6,700 mio. kr. i Der skal dog gøres opmærksom på, at midlerne for 2015 er lagt ud til institutionerne og dermed indregnet i ovenstående forventede spar/lån. Mængderegulering vil blive drøftet yderligere ved budgetlægningen. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,512 mio. kr. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen, samt en pulje til renovering af institutionerne Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Familie & Børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på 20,000 mio. kr. Dette er en opjustering af skønnet fra 1. budgetopfølgning på 5,290 mio. kr. De 20,000 mio. kr., skal også ses i lyset af, at der ved spar/lån fra 2014/2015 blev overført 14,810 mio. kr. Årsagen til opjustering af skønnet kan hovedsageligt relateres til at der p.t. ser ud til at blive mindreforbrug på døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2014 vedtaget en besparelse døgninstitutionerne fra år 2016 og fremadrettet. Dette på baggrund af en målrettet indsats på familieområdet. Det ser derfor ud til at indsatsen er begyndt at have sin virkning, hvilket er positivt. Det er dog vigtigt at have for øje, at billedet hurtigt kan vende, såfremt der opstår situationer, hvor anbringelser er nødvendigt. Men holder det nuværende skøn, vil det allerede i år, være muligt at lægge nogle midler i kommunekassen ved regnskabsårets afslutning. Skoler Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skoler forventer ved 2. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. på driften. Dette skal ses i sammenhæng med overført spar/lån 2014<>2015 på 8,199 mio. kr. Det forventes således, at skolerne vil forbruge af deres opsparede midler i Midlerne vil blive anvendt til nyansættelser, indkøb af nyt inventar, investering i IT m.m. Der er foretaget konsekvensberegninger af den suspenderede mængdereguleringsordning. Disse beregninger viser, at som følge af det faldende børnetal vil Skolers budget kunne reduceres med ca. 3,300 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 4,300 mio. kr. i Der skal dog gøres opmærksom på, at midlerne for 2015 er lagt ud til skolerne, hvilket betyder at forventet Spar/lån 2015<>2016 vil blive reduceret tilsvarende. Mængderegulering vil blive drøftet yderligere ved budgetlægningen. På anlæg forventes intet Spar/lån. Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Bilag: Åben - Specifikation - 2. budgetopfølgning 2015 BUU.xlsx Åben - Status på nye anlæg fra 2015-budgettet.xlsx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget følger indstillingen fra Familie & Børnesundhed samt Børn & Unge. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, Status på implementering af skolereform Sagsnr.:15/7034 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Folkeskolerne har i et år arbejdet med at implementere den nye skolereform, som trådte i kraft august En så stor reform lader sig ikke implementere på blot et enkelt skoleår, men der er blevet taget konstruktivt og professionelt fat om opgaven på alle skoler og i støttestrukturen (Pædagogisk Udviklingscenter, Videns- og Ressourcecentret samt Administrativt Sekretariat). Undervisningsministeriets læringskonsulenter har også været en del af skolernes støttestruktur i det forgangne år, idet Børn og Unge indgik en 1- årig samarbejdsaftale med UVM for at blive dygtigere til at arbejde med læringsmålstyret undervisning og dokumentation af elevernes læring. Denne indsats skal alle skoler fortsætte, og dette vil ske i i tæt samarbejde med PUC og UVM s læringskonsulenter inden for naturfag. To af de områder af reformen, som har givet særlige udfordringer i det første år er: Den understøttende undervisning Frivillig lektiehjælp / fordybelsestid Af bilaget som er vedhæftet sagen fremgår det, hvorledes skoleledelsen vurderer status på implementering af reformen ved udgangen af juni Den grønne farve markerer en høj grad af målopfyldelse, hvor imod rød farve indikerer, at der fortsat er en række ting, som skal sættes i gang. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer: at alle folkeskoler samt specialskolen Frederiksodde Skole har arbejdet målrettet med at implementere den nye reform, og har nået et tilfredsstillende resultat ved udgangen af juni Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, at Fredericias folkeskoler på visse områder (eksempelvis linjer i udskolingen, pædagogisk ledelse, forskningsbaseret skoleudvikling ) har været hjulpet godt på vej med implementeringen af den nye reform i kraft af ny kommunal skolestruktur august 2013 samt skole-/dagtilbuds-aftalen med LSP/Ålborg Universitet. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at orienteringen tages til efterretning skolerne i efteråret i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for skoleåret får drøftet skolens implementering af ny reform med både elevråd, medarbejdere og skolebestyrelse. Bilag: Åben - Status på implementering juni alle distriktsskoler Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget følger Børne & Unges indstilling. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Fredericia Kommune Sagsnr.:15/6771 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med en foreslået ændring af mødestrukturen i Skolebestyrelsernes Fællesråd, skal der ske en ændring i Skolestyrelsesvedtægten for Fredericia Kommunale Skolevæsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at der vil være behov for at udvikle møderne og mødestrukturen i Skolebestyrelsernes Fællesråd, for at opnå et større engagement samt skabe bedre betingelser for samarbejdet om skoleudviklingen i Fredericia. En gruppe bestående af forældre, politikere og forvaltning har drøftet forskellige muligheder og ønsker fremadrettet fire årlige møder samt - som noget nyt - to fælles møder med Fællesrådet for Dagtilbud. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at den reviderede Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring hos skolebestyrelserne for de kommunale skoler i perioden den til den Bilag: Åben - Forslag skolestyrelsesvedtægt juni 2015.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at sende revideret skolestyrelsesvedtægt i høring. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indsats for højnelse af naturfagene i dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/7140 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fastsat en række mål for Fredericias børn og unge. Målene fremgår af børn- og ungepolitikken, den kommunale naturfagsstrategi samt LSP-samarbejdet/Program for læringsledelse. Målene omfatter blandt andet, at: Fredericias børn og unge er fagligt engagerede og fagligt dygtige på det naturfaglige og tekniske område. Dagtilbuddet skal udvikle børns lyst og evne til at lære i, om og med naturen, så der skabes forudsætning for, at børnenes naturfaglige færdigheder kan løftes til mindst landsgennemsnittet i skolen. Elevernes færdigheder inden for de naturfaglige fag ligger minimum på landsgennemsnittet eller over. Der kræves en særlig indsats på hele 0-18 års området, hvis disse mål skal nås. Dette var en af flere konklusioner i forbindelse med byrådets godkendelse af kvalitetsrapporten Der er derfor lagt et spor for at løfte dette område. Hvert distrikt skal i samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter udarbejde en handleplan i et 0-18 års perspektiv. Handleplanen skal blandt andet indeholde: Klare mål og en plan for evaluering. Konkretisere, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning. Konkretisere, hvordan der arbejdes med videndeling og It i det pædagogiske arbejde. Konkretisere, hvordan det omgivende lokalsamfund og forældre kan inddrages, så det understøtter børn og unges læring og motivation. Desuden indgås partnerskab med Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, Professionshøjskolen UC Lillebælt samt læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der alle vil bidrage med faglig viden og kompetenceløft på området. Der er søgt kr. fra Friluftsrådet til en grejbank, der blandt andet skal understøtte et aktivt læringsmiljø i relation til sciencefagene. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og unge vurderer, at der er behov for en ekstra indsats i forhold til at styrke elevernes læringsudbytte i naturfagene. Vurderingen bygger på: Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, LSP-målinger, resultater fra nationale test samt afgangsprøver. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at udviklingssporet Naturfænomener, naturfag og teknologi tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Forældresamarbejdet i dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/7093 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Et tæt samarbejde mellem forældre og personale i dagtilbud og skoler kan styrke den fælles indsats for børn og unges læring og udvikling. LSP-kortlægningen af dagtilbud og skoler i efteråret 2013 viste tydelige tegn på, at der er behov for at kvalificere forældresamarbejdet i flere distrikter. Den nye skolereform fra august 2014 fremhæver også forældresamarbejdet, som et område, der skal arbejdes med at kvalificere og nytænke. Som følge af skolereformen skal den enkelte skolebestyrelse fastsætte principper for henholdsvis skolens og forældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet. Dette har alle skolebestyrelser i Fredericia brugt tid på at udarbejde, og i efteråret 2015 vil den sidste skole have skolens principper for skole-hjem-samarbejdet vedtaget. Der er i foråret 2015 udarbejdet en fælles forældrefolder for alle distriktsskolerne, som vil være tilgængelig i en elektronisk udgave fra august. Folderen er et led i arbejdet med inklusionsstrategien, idet den omhandler, hvordan forældre og personale på skolerne bedst samarbejder, så der opbygges fællesskaber og gode læringsmiljøer for alle. Se folderen her: På dagtilbudsområdet har der i foråret 2015 været fokus på at få kvalificeret og digitaliseret de forskellige velkomstfoldere til forældrene, som bl.a. fortæller om, hvordan forældresamarbejdet vægtes og praktiseres i de forskellige institutioner. Distriktsinstitutionslederne har taget fat om dette, idet der er god inspiration at hente hos hinanden på tværs. I Høje Tåstrup kommune vil man være danmarksmester i forældresamarbejde, og derfor har man i maj 2015 vedtaget 10 principper, der danner afsæt og ramme for at opbygge en fælles kommunal samarbejdsprofil med alle forældre, således at de indgår aktivt på hele 0-18 års området. De 10 principper er vedhæftet som bilag. På fællesrådsmøderne i marts hvor Børne- og Uddannelsesudvalget indledte drøftelser med bestyrelserne omkring et styrket forældresamarbejde - kom der forskellige bud og eksempler på, hvordan forældresamarbejdet kan udvikles. Bl.a. blev forældrenes rolle ift. lektier, sprogudvikling m.m. drøftet. Herudover hvordan de digitale platforme kan udnyttes bedre i forældresamarbejdet, og hvordan forældrene også kan bidrage og være medudviklere af læringsmiljøerne i dagtilbud og skole. Drøftelserne med bestyrelserne viste også, at der er store forskelle på, hvordan ledelserne byder forældrene med i et samarbejde. Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer - at der med første LSP-kortlægning er kommet større bevidsthed hos lederne og bestyrelserne omkring udviklingen af forældresamarbejdet - at der fremadrettet er behov for at arbejde mere ned i detaljen omkring forældrekommunikation og -samspil i den enkelte institution/skole Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at statusberetningen omkring forældresamarbejdet tages til efterretning Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de 10 principper, som Høje Tåstrup har udarbejdet Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om der skal arbejdes videre med at opstille en række fælles kommunale principper for forældresamarbejdet 0-18 år lig Høje Tåstrup kommune Bilag: Åben - 10-principper-for-foraeldresamarbejde Høje Tåstrup kommune.pdf Åben - Fællesrådsmøde dagtilbud forældresamarbejdet Åben - Skolebestyrelsernes fællesrådsmøde skole-hjemsamarbejdet Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Statusberetningen tages til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at der skal arbejdes med fælles principper for forældresamarbejdet i hele kommunen på 0-18 års området. Børn & Unge udarbejder oplæg til næste Børne- og Uddannelsesudvalg. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Tilsyn med kommunale daginstitutioner Sagsnr.:15/7144 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med kommunens dagtilbud ifølge Dagtilbudslovens 5. Pædagogisk tilsyn med de kommunale daginstitutioner udføres af konsulenter fra VRC og PUC i samarbejde med sundhedsplejen, der i samme periode foretager et sundhedstilsyn. Der føres regelmæssige og systematiske tilsyn med de kommunale, selvejende og private institutioner. Der er senest ført tilsyn med 10 kommunale institutioner: Børnehaven Bissensvej, Børnehuset Erritsø, Børnehaven 3F, Herslev Børnehave, Kastanjegården, Pelikanen, Randalgård Børnehave, Æblehaven, Valhalla og Voldly. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Syv ordinære tilsyn er godkendt, mens Børnehuset Erritsø er godkendt efter et skærpet tilsyn. Herslev Børnehave er fortsat under skærpet tilsyn. Der er ansat ny leder, og afdelingen er i tæt sparring med PUC og VRC. Randalgård Børnehave er overgået til skærpet tilsyn. Institutionen skal udarbejde en handleplan, der konkretiserer, hvordan man vil arbejde fremadrettet. PUC og VRC er i tæt sparring med den pædagogiske leder. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at tilsynet med de kommunale daginstitutioner tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skolevejsprojekter Sagsnr.:15/6499 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med ændringen af skolestrukturen i Fredericia Kommune i 2013 udarbejdede Vej & Park i 2012 et notat, der beskrev 43 tiltag til at sikre nye skoleveje. Disse tiltag indeholdte et anlægsoverslag og var prioriteret 1, 2 og 3. Anlægsoverslaget på de 43 tiltag var som følger: 1. Prioriteter kr Prioriteter kr Prioriteter kr Den samlede sum på 15,1 mio. kr. indeholdt desuden to cykelstiprojekter: cykelsti til Bredstrup/Pjedsted og cykelsti på Egeskovvej n. for byzonen. I sommeren 2013 startede anlægsarbejderne, og disse fortsatte i De samlede midler på 1,33 mio. kr. er nu brugt, og de etablerede tiltag er: Ullerupbæk Bæk Skolen: Lumbyesvej/Skjoldborgvej ved Vejlevej o Cykelbaner op til Vejlevej o Cyklistsignaler med førgrønt for cyklisterne o Blå baner ud til vejmidten Teglværksvej/Prangervej o Midterhelle og 2 busbump til 30 km/t Prangervej/Vestre Ringvej Vestre Ringvej: Blå baner ud til vejmidten o Holbergsvej: Busbump Bredstrupvej o 10 chikaner, opsat i sæt af to. Chr. Winthers Vej o Ændret skiltning ved skolen og forbedrede cyklistforhold Kristinebjergskolen: Treldevej o Ved. Havepladsvej: Bump til 30 km/t o Ved Indre Ringvej: Midterhelle og blå cykelbane o Syd for Kaltoftevej: Bump til 30 km/t Nørrebrogade o Syd for Primulavej: En midterhelle og bump til 30 km/t o Syd for Lærkevej: En midterhelle og bump til 30 km/t o Nord for Høgevej: Bump til 30 km/t o Nord for 6. Julivej: En midterhelle og bump til 30 km/t Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Erritsø Fællesskole: Kystvejen/Lundtoften o 30 km/t bump Stitunnel under Snoghøj Landevej o Maling af tunnelen Landlystvej/Gl. Landevej o Midterhelle Erritsø Bygade o Krogsagervej: Bump til 30 km/t o Tonne Kjærs Vej: Bump til 30 km/t o Tonne Kjærs Vej: Mindre ombygning af vejen. Brovadvej o Tonne Kjærs Vej: Hævet flade i asfalt, samt opbygning af stitilslutning Det løbende samarbejde med skolerne viser, at de 1,33 mio. kr., der foreløbig er investeret, ikke er tilstrækkeligt, og særligt i områderne omkring skolerne er der behov for investeringer, der tilgodeser de ændrede forhold i elevsammensætningen. Flere af skolerne har behov for bedre af- og pålæsningsforhold samt p-pladser, mens flere ligeledes har behov for bedre krydsningsmuligheder m.m. Økonomiske konsekvenser: De 1,33 mio. kr., der var afsat til de første projekter, er opbrugt. I forbindelse med vedtagelsen af projekterne blev det besluttet, at der ved afslutning af projektet afsættes midler til den afledte drift. Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Veje & Parker, By- og teknikudvalget 0,030 0,030 0,030 0,030 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 Anlægsbevilling Frigivelse Den afledte drift omfatter genmarkering af striber samt den løbende drift af skilte, pullerter m.m. Vurdering: Flere projekter fra den oprindelig plan kan realiseres i anden sammenhæng, blandt andet Fredericia Trafiksikkerhedsby, samt ved de afsatte midler til cykelstier. Der er dog stadig et massivt behov for investeringer omkring skolerne. Der mangler knap 6 mio. kr. i forhold de oprindelige overslag, når projekter, der realiseres i anden sammenhæng, ikke medregnes. Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Trafik & Natur anbefaler derfor, at der i budgettet for 2016 afsattes 2,5 mio. kroner til etablering tiltag omkring skolerne samtidig med, at fremtidige skolevejsprojekter inddrages i den kommende trafiksikkerhedsplan og prioriteres særskilt i denne. Projekterne i trafiksikkerhedsplanen vil herefter kunne danne baggrund for nødvendige investeringer i de kommende år. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen om etablerede tiltag tages til efterretning at ønsket om yderligere midler til sikring af skoleveje medtages i budgetforhandlingerne for 2016 at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Skolevejsprojekter.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Side 18

19 Børne- og Uddannelsesudvalget, GAME Streetsport Sagsnr.:15/4783 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Street Mekka i Fredericia Fredericia er blevet kontaktet af GAME med henblik på et samarbejde, der skal videreføre og bygge oven på Fredericias aktuelle streetsportsaktiviteter i bl.a. De Orange Haller og på Gasværksgrunden. Kultur- og Idrætsudvalget gav på sit møde i juni 2015 forvaltningen mandat til at undersøge vilkår og indhold i projektet nærmere med henblik på en beslutning om at igangsætte et samarbejde med GAME. GAME er Danmarks førende organisation inden for gadeidrætten. GAME, udvikler streetsport-projekter, er fondsfinansieret og hjemmehørende i København. GAME har i en årrække markeret sig ved at udvikle gadeidrætten i byzoner rundt om i landet herunder Korskærparken i Fredericia. Der har været særligt fokus på udsatte boligområder. GAME ønsker at videreudvikle gadeidrætten ved at udvikle et decideret Street Mekka i 3-4 udvalgte byer i Danmark. København og Esbjerg er undervejs og Fredericia er udpeget som kandidat, bl.a. motiveret af vores aktuelle aktiviteter i bl.a. De Orange Haller og vurderet potentiale. Formålet i Fredericia skal være at skabe en rummelig idræts- og kulturfacilitet, der formår at kombinere fleksible idræts- og kulturtilbud med et fokus på det sociale element. (bilag 1: Game StreetMekka Fredericia) Idé At forankre succesen fra De Orange Haller og tage den til et nyt niveau med flere aktiviteter, samarbejdspartnere og sociale indsatser At få flere børn og unge til at dyrke gadeidræt At nå flere udsatte børn og unge gennem en styrket pædagogisk og social indsats At skabe en åben og fleksibel platform som lokale foreninger, institutioner, skoler væresteder, Ungdommens Hus mm. spiller sammen med Samlet set er det ønsket at videreudvikle og binde gadeidrætten sammen i Midtbyens Arenaer. Organisation og drift Side 19

20 Børne- og Uddannelsesudvalget, GAME har mange års erfaring med at få gadeidrætten til at leve og med at drive sociale projekter, hvorfor GAME forslår at drive Street Mekka Fredericia med et fokus på samarbejde og lokal forankring. Dette vil blive organiseret således, at GAME vil blive ansvarlig for: Daglig drift af faciliteten Ledelse af medarbejdere At skabe rammer for lokale aktører og at sikre en social indsats At sikre indtægter udover driftstilskud fra kommunen Konkret skal det udmønte sig ved at mange idræts- og kulturaktiviteter bliver arrangeret af lokale unge, brugerforeninger, institutioner, frivillighedsgrupper, hvor GAME sikrer den facilitetsplatform, som de unge fylder ud med aktiviteter. Parallelt hermed kører en række sociale indsatser og projekter i samråd med Fredericia Kommune. Etablering Realiseringen af et Street Mekka Fredericia skal gennemføres i et partnerskab mellem RealDania, Trygfonden, Nordea-Fonden, Fredericia Kommune og GAME. Etableringen af Game StreetMekka fordrer opkøb af bygning, der skal videreføre projektet fra De Orange Haller. GAME lægger op til at gøre det på en af to måder: Scenarie 1: Der etableres en erhvervsfond med almennyttigt sigte ved navn Game Fredericia, der vil eje bygninger og stå for bygningsdrift og vedligehold. Bygningerne erhverves via lån optaget hos Kommunekredit, hvor Fredericia Kommune kautionerer for lån. Fredericia Kommune betaler husleje og forbrug samt driftstilskud til Foreningen GAME Foreningen Game driver faciliteten og viderebetaler husleje og energi til Fonden Game Fredericia (bilag 2 for fondskonstruktion) Scenarie 2: Fredericia Kommune erhverver selv en bygning til formålet og fremstår som ejer. I begge tilfælde skal Fredericia Kommune fungere som bygherre på byggeprojektet. Partnerskabet bistås af Bascon A/S, der fungerer som sekretariat og sparringspartner. Økonomi RealDania og Trygfonden dækker 50 % af udgifterne til indendørs anlæg Side 20

21 Børne- og Uddannelsesudvalget, dog max 9 millioner kr. Herudover bidrager RealDania og Trygfonden med støtte og rådgivning, arkitektkonkurrence, evaluering og formidling. Nordea Fonden støtter med ca. 3 millioner kr. til et udendørs omkringliggende skateranlæg. Det forventes at Fredericia Kommune dækker: Halvdelen af udgifterne til indendørs anlæg Drift af projektet på baggrund af driftsaftale med Game. Beløbet vil andrage ca. 2 mio. kr. årligt. Game lægger op til, at der indgås en 10-årig driftsaftale mellem GAME og Fredericia Kommune. Tidsplan Der lægges op til følgende tidsplan: Oktober 2015 Indgåelse af samarbejdsaftale mellem parterne vedr. etablering og drift 2016: Afholdelse af workshop for interessenter samt arkitektkonkurrence og projektering 2017: Etablering af Game StreetMekka Fredericia med henblik på åbning i slutningen af 2017 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Fredericia Kommune har fokus på streetsport i regi af Midtbyens Arenaer. Aktuelt frekventerer ca. 300 børn, unge og voksne De Orange Haller dagligt. Ca. 100 børn og unge kommer på Gasværksgrunden. Kultur, Idræt & Turisme har en ansøgning til behandling hos Kulturministeriet. Under overskriften Street Academy Crew ansøges om 1,2 million kr. til et streetsport projekt, der skal knytte udvalgte arenaer i midtbyen tættere sammen. Unge entusiaster, der dyrker gadeidrætten i Fredericias bymidte er tiltænkt en rolle som primus motorer i projektet hvis det realiseres. Side 21

22 Børne- og Uddannelsesudvalget, Streetsport Mekka tanken har vist sig at være holdbar. I København deltager ca børn, unge og voksne (primært unge i alderen ) Mekkaerne har godt fat i udsatte målgrupper herunder unge med anden etnisk baggrund. Streetsport Mekka formår at bygge bro mellem en selvorganiseret idrætsform, hvor socialt stærke unge realiserer sig selv og en gruppe af udsatte børn og unge uden særligt selvværd, der efterspørger et trygt sted/miljø at gå hen. Miljøet fordrer på den måde den mentale såvel som en fysisk sundhed (idræts- og bevægelsesaktiviteter). Streetsport Mekka vil være en god mulighed for Fredericia Kommune til at videreføre streetsporten i Fredericia ud fra det aktuelle niveau. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller At Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget tager stilling til, hvorvidt man vil fremme sagen i de kommende budgetforhandlinger med henblik på tiltrædelse af samarbejdsaftale med GAME Bilag: Åben - GAME_StreetMekka_Fredericia.pdf Åben - bilag 2 Erhvervsfond konstruktion.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at sagen drøftes i de videre forhandlinger vedr. budget Fraværende: Frances O Donovan-Sadat Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget ønsker ikke at fremme sagen i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget tilkendegiver samtidig en meget positiv holdning til de eksisterende tilbud på området. Side 22

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Skoleafdelingen Nyhedsbrev december 2012 Nyt fra Skoleafdelingen Skoleafdelingen sætter fuld kraft på udviklingssporet pædagogisk ledelse fra februar 2013 En juleferie står for døren. Det er tid til -

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle Center for Rehabilitering

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere