Generalforsamling. 27. Maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. 27. Maj 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 27. Maj 2014

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Etablering af et samarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland 7. Eventuelt 2

3 Bestyrelsens beretning: 1. Begivenheder i selskaberne 2. Begivenheder og tendenser i branchen 3. Driften 4. Anlæg og planlægning 5. Administrationen 6. Tømningsordningen 7. Fokusområder

4 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Effektiviseringen er igangsat Kagerup Renseanlæg er nedlagt Udpegning af placering for nyt renseanlæg pågår Den reviderede strategi med to renseanlæg i stedet for tre er nu indarbejdet i spildevandsplanen som Byrådet godkendte d. 16/ Alle kloakoplande der er kloakeret for regnvand, er blevet analyseret mht. risiko for oversvømmelser under ekstreme regn Kun risiko for oversvømmelser fra kloakken i begrænsede områder Alle pumpestationer og bassiner er blevet registreret med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, driftsforhold og behov for renovering 4

5 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Tunnellen fra Lærkevej via VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg næsten færdig, mangler kun diverse mindre el- og pumpearbejder Kloakeringen af Sandet færdig Nyt SRO-anlæg er blevet idriftsat til forbedring af overvågningen og styringen af kloaksystemet. Senere mulighed for adgang til både styresystemet og kloakdatabasen i de enkelte driftskøretøjer Udvidelse af slammineraliseringsanlægget på Helsinge Renseanlæg med 4 nye bassiner til afvanding af slam 5

6 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Nedlægning af Kagerup Renseanlæg Renseanlægget nu ombygget til pumpestation Renseanlæggets tanke nu ombygget til bassiner for spildevand under regn 6

7 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Beregninger af risiko for oversvømmelser fra kloaksystemet som følge af ekstrem nedbør Alle regnvandskloakerede oplande er blevet analyseret. S Eksempel fra Ramløse Søkrog. Særligt omkring den sydlige del af området er der risiko for lokale oversvømmelser under ekstrem regn. Figuren viser situationen under en regnhændelse der statistisk set optræder hver 50. år. Billedet vil være lidt mindre dramatisk hvert 10 år. Gribvand leverer input til Gribskov kommunes klimaplan, der i sidste ende fastsætter serviceniveauet. 7

8 Plan om 2 renseanlæg i 2019 indarbejdet i Gribskov Kommunes spildevandsplan Kattegat Nyt centralt renseanlæg renseanlæg ved Højelt Arresø Helsinge Renseanlæg 8

9 9 renseanlæg i 2013 Renseanlæg Kattegat 9 renseanlæg i 2013 renser spildevandet fra ca indbyggere. kloaksystemet. 6 af de 9 renseanlæg udleder enten til kysten eller via vandløb til kysten. Arresø Alle renseanlæg overholder tilladelserne til udledning af spildevand. Borgermøde 5. September

10 Hvorfor et nyt renseanlæg? Folketinget vedtog Vandsektorloven i Med loven blev kloakforsyningen i Gribskov Kommune et selvstændigt, selskab som alle andre kloakforsyninger i Danmark Folketinget vedtog loven efter at et udredningsarbejde havde dokumenteret, at spildevandsselskaberne i Danmark kunne spare 1 mia. kr./år ved en effektivisering af sektoren Loven kræver at selskaberne skærer ned på driftsudgifterne 10

11 Begivenheder og tendenser i branchen Roskilde, Lejre og Holbæk Forsyninger overvejer fælles samarbejde på driftsområdet Allerød nu del af Rudersdal Forsyning (selvstændige selskaber) Furesø nu del af Egedal RAMBØL har afsluttet undersøgelse vedr. fælles muligheder på tværs af 12 nordsjællandske forsyninger og på tværs af forsyningstyper. Potentiale i samarbejder COWI har afsluttet undersøgelse vedr. potentiale ved fælles spildevandsrensning og behandling af slam. Optimum synes at være 5-7 renseanlæg i Nordsjælland nyt renseanlæg for Gribvand vil være et af dem 11

12 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR HOFOR De kommunalt blev i ejede 2012 dannet som et fælles vandselskaber vandselskab i Albertslund, mellem Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Brøndby, København, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk Vallensbæk samt København Forsyninger. hedder nu HOFOR, som står for Hovedstads-områdets Selskabet Forsyningsselskab. har i 2013 konsolideret sig. HOFOR bliver Danmarks Tilsvarende største forsyningsselskab selskabsdannelser forventes inden kerneområderne i vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. 12

13 Begivenheder og tendenser i branchen Nyt omkring lovgiverne i 2013: - Trappemodellen (rabat på vandafledningsbidraget til store forbrugere) vedtaget i Folketinget. For Gribvand Spildevand betyder loven en rabat til kunder, der har et forbrug over 500m3. der er ca. 60 virksomheder i Gribskov Kommune. 20% i 2018, når loven er fuldt implementeret. - Fast vandafledningsbidrag blev ikke droppet som overvejet - Mulighed for individuelle særbidrag for virksomheder nu muligt - Mulighed for at virksomheder kan slutte sig direkte til renseanlæg og kun betale for rensning og ikke for kloak nu muligt - Vejbidraget blev fastholdt trods overvejelser om ændringer 13

14 Begivenheder og tendenser i branchen Nyt omkring lovgiverne i 2013: - Konkurrenceankenævnet har afvist Forsyningssekretariatets praksis vedr. "luftkorrektion" af prisloft, pga. manglende hjemmel i vandsektorloven og prisloftsbekendtgørelsen - Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets praksis vedr. fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav - SKAT har generelt værdiansat skattemæssige indgangsværdier for anlægsaktiver væsentligt lavere end POLKA GVS nedsættelse er 62 % - Regeringen vil i 2014, ifølge vækstplan fra Maj 2014, fremlægge forslag til forbedret regulering af vandsektoren med henblik på at realisere effektiviseringer frem mod 2020 på i alt 1,1 1,3 mia. kr. 14

15 Driften 1. Driftsudgifterne Driftsforhold på renseanlæggene 3. Driftsforhold på pumpestationerne 4. Forsyningssikkerhed 5. Arbejdsmiljø og sikkerhed 15

16 Driften Driftsudgifterne Renseanlæg 16,7 mio. kr. 15,2 mio. kr. 280 Pumpestationer 5,3 mio. kr. 6,5 mio. kr. 39 Overløb 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 44 Regnvandsbassiner 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 760 km ledninger 2,1 mio. kr. 2,2 mio. kr. I alt 24,6 mio. kr. 24,3 mio. kr. Begge regnskaber indeholder ikke spildevandsafgift eller fællesfunktionsomkostninger. 16

17 Driften Driftsudgifterne 2013 forskelle i forhold til Driftsudgifterne på Sandet er på 0,4 mio. kr. i 2013, ca. 0,3 mio.kr. højere end i Efter indkøring af pumpestationerne på Sandet, forventes lavere driftsudgifter - Større bevågenhed omkring servicering og tilsyn med pumpestationer, kostede i ,8 mio. kr. mere end i Dertil kommer lønudgifter i forbindelse med renoveringen af pumpestationerne Den større bevågenhed betød færre driftsuheld og utilsigtede udledninger i 2013 end i 2012 (se senere). Med det nye SRO-anlæg vil servicering og udkald blive bedre tilrettelagt. Udgifter til udkald og servicering forventes at falde i 2014 og Udgifterne til rensning er lavere, primært pga. af lavere udgifter til afhænding af mineraliseret slam 17

18 Driften renseanlæggene - Smidstrup, Vejby, Tisvilde og Udsholt Renseanlæg har i 3. og 4. kvartal udvist kortvarige overskridelser af udledningstilladelserne Overskridelserne skyldtes typisk for store tilstrømninger af vand under regn. I et enkelt tilfælde var efterklaringstanken i stykker. - Udledningstilladelserne for hele året er dog overholdt 18

19 Driften pumpestationerne - Pumpestationerne har generelt kørt tilfredsstillende - Uheld og utilsigtede udledninger - Udledning af spildevand til Hågendruprenden ved Blistrup i 2. kvartal. Årsag: Kortslutning mellem regnvand og spildevand - Udledning af spildevand på strande i Tisvilde i 3. kvartal Årsag: Klude havde blokeret pumperne Antallet af uheld og utilsigtede udledninger er noget lavere end i 2012, som følge af større bevågenhed fsva. pumpestationer. 19

20 Driften Forsyningssikkerhed, gener I 2013 har der været følgende svigt i forsyningssikkerheden: - Gener for beboere i Ramløse på rund af svovlbrinte dannelse i ledningen fra Sandet Generne eksisterede også i 2012, hvor der var en forventning om at de ville blive løst. Desværre var problemerne mere komplicerede at løse end forventet: Grundfos installerer i foråret kompressorer der skal modvirke dannelse af svovlbrinte i kloakkerne, ved at pumpe luft ind i spildevandet. - Forsyningssikkerheden har i 2013 været 100%. Ingen ejendomme har været afskåret fra kloaksystemet, hverken i tørvejr eller under regn, i længere tid. Ejendomme har kun været kortvarigt afskåret fra kloaksystemet i forbindelse med kloakarbejder. 20

21 Driften - Arbejdsmiljø og sikkerhed - Arbejdsmiljø og sikkerhed er alt overvejende knyttet til pumpestationerne. Gribvand Spildevand har i 2012 og 2013 gennemført renovering af ca. 50 pumpestationer mht. indretning, adgangsforhold, kapacitet, overvågning og arbejdsmiljø og sikkerhed. R Renovering af pumpestation i Mårum 21

22 Anlæg og planlægning i Sandet 2. Tunnel fra Lærkevej og VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg 3. Nedlægning af Kagerup Renseanlæg 4. Nyt slamanlæg ved Helsinge 5. Uvedkommende vand 6. Renovering af pumpestationer 7. Nyt SRO-anlæg 22

23 Anlægsinvesteringer 2013 Byggemodning Kloakeringer mv. 0,8 Effektivisering Nedlægning af renseanlæg 45,0 Slambehandling 8,8 Uvedkommende vand 0,4 SRO Nyt SRO-anlæg 3,6 Renseanlæg Renovering 2,4 Optimering 0,7 Ukloakerede ejendomme Sandet 4,5 Landsbyer 5,1 Renovering Renovering af pumpestationer 14,3 Renovering af ledninger 1,2 Renovering af bassiner 4,8 Klimasikring VP-Torvet 13,7 Lærkevej 7,9 Øvrig klimasikring 3,5 Miljø Forbedringer på regnvandsbassiner 1,5 I alt 118,2 Væsentlige kommentarer: - Sandet er idriftsat - VP-Torvet tunnellen færdiggøres i løbet af foråret Lærkevejstunnellen er færdig, afventer færdiggørelse af tunnellen fra VP-Torvet - Ca. 20 pumpestationer er renoveret - Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin gennemføres i Renovering af renseanlæg der skal nedlægges begrænses til det mest nødvendige - Højelt, Valby, Laugø og Mårum Tinghuse Vest er enten færdigkloakeret i 2013 eller bliver det i foråret Nyt SRO-anlæg er idriftsat 23

24 Anlægsinvesteringer 2013 grafisk præsenteret Byggemodning Effektivisering SRO Renseanlæg Ukloakerede ejendomme Renovering Klimasikring Miljø Gribvand Spildevand investerede i 2013 ca. 118 mio. kr. (Heraf ca. 75 mio. kr. finansieret ved lån) 24

25 Tunnellen fra Lærkevej og VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg Ledningerne skal medvirke til at aflaste ledningssystemet i oplandet til Lærkevej og i oplandet til VP-Torvet under regn. Ledningerne ibrugtages i april Årets No-Dig Pris i

26 Tunnellerne betyder at tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge nu nedlægges og ombygges til regnvandsbassiner og grønne områder Lærkevej Nørretoftevej VP-Torvet Lærkevejsbassinet ombygges fra spildevandsbassin til regnvandsbassin i 2014 VP-Torvet ombygges fra spildevandsbassin til grønt område i foråret 2014 Nørretoftebassinet ændres fra at være et spildevands- og regnvandsbassin til kun at være et regnvandsbassin i foråret

27 Nedlægning af Kagerup Renseanlæg Kagerup Renseanlæg er nedlagt primo 2013 og spildevandet pumpes nu til Helsinge Renseanlæg. Kagerup Renseanlæg var det første af i alt 9 renseanlæg der nedlægges frem til

28 Udvidelse af slamanlægget ved Helsinge Renseanlæg Mineralisering af slam er den billigste metode til afvanding af slam. Metoden forbruger ikke el eller kemikalier og der produceres ikke stoffer der udledes eller som på anden vis belaster miljøet. Det mineraliseerede slam udspredes på landbrugsjord. 28

29 Uvedkommende vand Uvedkommende vand udgøres af indsivende grundvand og regnvand fra tage og veje der tilledes kloakken ulovligt eller utilsigtet. Mængden af uvedkommende vand udgør 200% af vandforbruget og placerer Gribvand blandt landets højeste. Det uvedkommende vand findes primært i de fem sommerhusområder - Smidstrup - Stokkebro-Rågemark - Udsholt - Tisvilde - Dronningmølle 29

30 Uvedkommende vand (% af vandforbrug) Bestyrelsens beretning Uvedkommende vand variation over året Uvedkommende vand % 750% 550% 350% 150% -50% Kagerup Renseanlæg er nedlagt i Kvartal Helsinge Gilleleje Udsholt Smidtstrup Stokkebro Vejby Tisvilde Dronningmølle Kagerup Græsted Størst uvedkommende vandmængde i de 5 sommerhusoplande Uvedkommende vand er lavest om sommeren og højest om vinteren på grund af den høje grundvandsstand om vinteren. 30

31 Uvedkommende vand Uvedkommende vand - systematik Kloakoplandene er opdelt i mindre oplande, typisk afgrænset af pumpestationer, hvorfra der i det kommende års tid vil begynde at indløbe data til det nye SRO-anlæg om vandmængder i tørvejr og under regn. SRO-anlægget bliver hjørnestenen i jagten på det uvedkommende vand og i den fremtidige løbende overvågning af udviklingen i vandmængderne, der stiger i takt med at kloakkerne nedslides. Bestyrelsesmøde 29. april April

32 Uvedkommende vand Uvedkommende vand jagt på 15 formodede dræn Formodning om 15 formodede tilsluttede dræn til kloaksystemet undersøges i 2014 for eksistens og størrelse. Afhængig af størrelsen (årlige vandmængder) besluttes og der skal anvendes ressourcer på at få dem frakoblet. Dræn der er koblet ulovligt på kloakken vil blive mødt med påbud om frakobling. Bestyrelsesmøde 29. april April

33 Renovering af pumpestationer Renoveringen af pumpestationerne begrundes i: - Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed - Bedre kapacitet under regn - Mindre elforbrug - Bedre overvågning - Bedre adgangsforhold 50 pumpestationer renoveret i dag 28 pumpestationer renoveres i 2014 og

34 Nyt SRO-anlæg Det nye SRO-anlæg til Overvågning, Regulering og Styring af renseanlæg og pumpestationer, blev idriftsat i 4. kvartal Anlægget vil forbedre overvågningen og dermed reducere udkald og nedbrud med deraf følgende lavere udgifter, færre utilsigtede udledninger og endnu højere forsyningssikkerhed. Endelig vil anlægget udgøre rygradden i opsporingen af uvedkommende vand. 34

35 Administrationen 1. Afregning og rykkerprocedurer 2. Benchmarkingen 3. Udviklingen i vandforbruget 35

36 Afregning og rykkerprocedurer I 2013 har Gribvand afregnet årsafregning og 1. a conto i marts 2014 og 2. aconto i oktober I forbindelse med 2. a conto for 2013 for det variable og faste vandafledningsbidrag, har selskabet estimeret følgende omsætning: - A conto for perioden 2013 i alt på: Variabelt vandafledningsbidrag: kr Fast vandafledningsbidrag: kr Selskabet udsender ikke aflæsningskort til de kunder, men anvender 31/8 og 31/12 aflæsningen som grundlag for beregning af årsforbruget Rykker 1 og rykker 2 udsendes umiddelbart efter betalingsfristen er overskredet Restancer per 31. december er opgjort til 5,6 mio. kr. Heraf er 4,5 mio. kr. sendt til inddrivelse hos Skat Totalt har vi siden september 2010 sendt 8,9 mio. kr. til inddrivelse hos Skat Selskabet behandler ca flytteregninger om året. Hertil kommer sagsbehandling af dødsboer, konkurser, tvangsauktioner og vandspildsager Selskabet måler løbende antallet af henvendelser. Antallet af henvendelser i 4. kvartal via mail er i alt på henvendelser. 36

37 Efter 4. kvartal har der været opkald. Heraf er 85% i gennemsnit besvaret. Indeholdt i opgørelsen er kald vedr. Tømningsordningen. De indgår fra medio november 37

38 Vandforbrug (m 3 ) Takst (kr./m 3 ) Bestyrelsens beretning Udviklingen i vandforbruget og taksten Årstal m3 kr./m3 Vandforbruget er faldet fra ca.1,93 mio.m3 i 2010 til ca. 1,78 mio. m3 i Vandforbruget i 2014 forventes at være det sammen som i Faldende vandforbrug påvirker taksten i opadgående retning. Gribvand Spildevand A/S har i 2012 og 2013 indkredset de vandværker, der er udsat for de største fald. 38

39 Tømningsordningen Tømningsordningen omfatter ca tanke i alt Antallet af kundehenvendelser er faldende. Bundfældningstanke på rute har siden april 2014 været tømt med KSA vogne. Bundfældningstankene tømmes meget tilfredsstillende for slam (Kontrol i maj 2014) 39

40 Antal tanke i drift 40

41 Udbuddet i 2013 har medført at: Bundfældningstanke tømmes med KSA slamsuger (Kombineret Slamsuger og Afvander) KSA har sænket prisen på tømning af bundfældningstanke Ejendomme der ikke opfylder regulativets adgangskrav kan mod en merpris få tømt tanken med en lille vogn. Samletanke: Antallet af afleveringssteder for slamsugere med spildevand fra samletanke udvides i 2014 fra 2 til 4 steder. Priserne på tømning af samletanke er for de fleste ejendomme faldet 41

42 De væsentligste priser inkl. moms Tømning af samletank: 500,- 612,- Behandling på renseanlæg af spildevand fra samletank pr år: 518,- 504, kr./m kr./m Tømning af bundfældningstank ved KSA inkl. behandling af slam: 688,- Ikke mulig i 2013 Tømning af bundfældningstank med lille slamsuger inkl. behandling af slam: 1.263,- 975,- Bundfældningstanke er blevet væsentligt billigere med KSA. Bundfældningstanke der tømmes med almindelig slamsuger er blevet dyrere, på grund af det lille antal (ca. 120 ejendomme) 42

43 Status for lettere kommunikation og nye servicetiltag - Mest almindelige kunde spørgsmål til Gribvand: 1. Spørgsmål til regning 2. Spørgsmål til tungt dæksel 3. Ændring af varslingstyper 4. Spørgsmål til selvbetjening 5. Spørgsmål som videregives til ISS 6. Kunde ønsker vejledning om tømningsordning Antallet af henvendelser er faldende, da kunderne i højere grad forstår og accepterer tømningsordningen. - Service tiltag: 1. ISS aflevere ved hver KSA tømning en folder om KSA tømningen. 2. Ejendomme med minirensningsanlæg modtager specifik folder om KSA tømning af minirensningsanlæg 3. Kunderne kan nu tilkøbe en ekstra påmindelse som SMS eller om tømningen dagen før den aktuelle tømning 43

44 Fokus 2014 Færdiggørelse af kloakledninger fra Tisvilde/Vejby, Dronningmølle, Udsholt og Stokkebro Renseanlæg til det nye renseanlæg Påbegynde myndighedsbehandling for nyt renseanlæg Renovering af ca. 30 pumpestationer Nyt SRO-anlæg ibrugtages i driften og i anlægsgruppen Regnvandsbassin ved Lærkevej Tunneller fra Lærkevej og VP-Torvet idriftsættes Nyt slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Renseanlæg ibrugtages 44

45 Fælles indkøbsselskab

46 Fælles indkøbsselskab Det indstilles til at godkende, at der arbejdes videre med afdækning af mulighederne for at etablere et formaliseret samarbejde om strategisk og operationelt indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland. at der arbejdes på at præsentere en model for selskabsform, hvor de enkelte forsyninger på lige vilkår kan tilslutte sig selskabet for strategisk og operationelt indkøb, når den enkelte forsyning er rede hertil. at arbejdet for dannelse af fælles strategisk og operationelt indkøb forelægges til beslutning på ekstraordinær generalforsamling i efteråret Status primo Januar

47 Fælles indkøbsselskab Målet er At etablere et formaliseret professionelt strategisk og operationelt indkøbssamarbejde inden for forsyningssektoren Formål incitamenterne Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser og ved at udvikle indkøbsprocesserne Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion Etablere trædesten for den videre udvikling af samarbejdet og at sende et signal til omverdenen om at et tættere samarbejde mellem selskaberne ønskes Status primo Januar

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015 Gribskov Hallen, Græsted 3. November 2015 Velkomst Velkommen til borgermøde 2 Dagsorden Velkomst v. Jannick Petersen Gribvand Spildevand A/S en kort præsentation v. Mette Therkildsen Nøgletal, Ejerskab,

Læs mere

Generalforsamling. 9. Maj 2011

Generalforsamling. 9. Maj 2011 Generalforsamling 9. Maj 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 21. august 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. august 2013 Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00.

Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 25. juni 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014 Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Kundeforum møde 20. januar 2017

Kundeforum møde 20. januar 2017 Kundeforum møde 20. januar 2017 Dagsorden Takster 2017 Restrukturering status Holløse undersøgelse af fejlkoblinger Status kloakering Rågeleje-Udsholt MSRA bakterier Beredskabsplan Regler og bestemmelser,

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 24. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014 Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl :30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl :30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 14-16:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets Bilag 2 Kvalitetsniveau for håndtering af spildevand i Hedensted kommune. Der er mulighed for forskellige kvalitetsniveauer for håndteringen af spildevand i Hedensted Kommune og formålet med dette bilag

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013. Gribvand A/S Bestyrelse 17. februar 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2014 Mødedato / sted: 11. februar 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 19:15 20:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Strukturanalysers fordele og udfordringer

Strukturanalysers fordele og udfordringer DANVA temadag 29. april 2015 Vandselskabernes samarbejde, fusioner og konsolidering Strukturanalysers fordele og udfordringer Jakob H. Hansen, COWI 1 Strukturanalysers fordele og udfordringer Branchens

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Orienteringsmøde d. Baggrund Baggrunden for indkaldelsen til mødet Gribvand Spildevand lukker i løbet af de kommende år, samtlige

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen, afbud Birgitte Schjerning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 3 Hvad kommer det til at koste?. 3 Hvilke regler gælder... 3 Klagemulighed?... 3 Hvorfor skal septiktanken

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2016

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2016 Gribvand Spildevand A/S 2016 Januar 2017 1 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016 Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde Dagsorden Indlæg ved Gribvand Spildevand A/S Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb Oversvømmelser som følge af fejlkoblinger *) til kloaksystemet

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand Mål og resultater i 2016 udkast (bilag 6b) Bilag Xa Vores ejer 2011 År-tildato 1 Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand : 5,0 mio. kr. scenter: 20,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 10,3 mio. : 19,7

Læs mere

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Dansk Vandkonference 2014 Lone Bomberg Andersen, ARWOS Dorte Juul Sørensen, NIRAS 20/11/2014 Dansk Vandkonference 2014 1 Bylderup-Bov lidt baggrundsstof 1.500 indbyggere

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere