Generalforsamling. 27. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. 27. Maj 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 27. Maj 2014

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Etablering af et samarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland 7. Eventuelt 2

3 Bestyrelsens beretning: 1. Begivenheder i selskaberne 2. Begivenheder og tendenser i branchen 3. Driften 4. Anlæg og planlægning 5. Administrationen 6. Tømningsordningen 7. Fokusområder

4 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Effektiviseringen er igangsat Kagerup Renseanlæg er nedlagt Udpegning af placering for nyt renseanlæg pågår Den reviderede strategi med to renseanlæg i stedet for tre er nu indarbejdet i spildevandsplanen som Byrådet godkendte d. 16/ Alle kloakoplande der er kloakeret for regnvand, er blevet analyseret mht. risiko for oversvømmelser under ekstreme regn Kun risiko for oversvømmelser fra kloakken i begrænsede områder Alle pumpestationer og bassiner er blevet registreret med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, driftsforhold og behov for renovering 4

5 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Tunnellen fra Lærkevej via VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg næsten færdig, mangler kun diverse mindre el- og pumpearbejder Kloakeringen af Sandet færdig Nyt SRO-anlæg er blevet idriftsat til forbedring af overvågningen og styringen af kloaksystemet. Senere mulighed for adgang til både styresystemet og kloakdatabasen i de enkelte driftskøretøjer Udvidelse af slammineraliseringsanlægget på Helsinge Renseanlæg med 4 nye bassiner til afvanding af slam 5

6 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Nedlægning af Kagerup Renseanlæg Renseanlægget nu ombygget til pumpestation Renseanlæggets tanke nu ombygget til bassiner for spildevand under regn 6

7 Begivenheder i Gribvand Spildevand A/S Beregninger af risiko for oversvømmelser fra kloaksystemet som følge af ekstrem nedbør Alle regnvandskloakerede oplande er blevet analyseret. S Eksempel fra Ramløse Søkrog. Særligt omkring den sydlige del af området er der risiko for lokale oversvømmelser under ekstrem regn. Figuren viser situationen under en regnhændelse der statistisk set optræder hver 50. år. Billedet vil være lidt mindre dramatisk hvert 10 år. Gribvand leverer input til Gribskov kommunes klimaplan, der i sidste ende fastsætter serviceniveauet. 7

8 Plan om 2 renseanlæg i 2019 indarbejdet i Gribskov Kommunes spildevandsplan Kattegat Nyt centralt renseanlæg renseanlæg ved Højelt Arresø Helsinge Renseanlæg 8

9 9 renseanlæg i 2013 Renseanlæg Kattegat 9 renseanlæg i 2013 renser spildevandet fra ca indbyggere. kloaksystemet. 6 af de 9 renseanlæg udleder enten til kysten eller via vandløb til kysten. Arresø Alle renseanlæg overholder tilladelserne til udledning af spildevand. Borgermøde 5. September

10 Hvorfor et nyt renseanlæg? Folketinget vedtog Vandsektorloven i Med loven blev kloakforsyningen i Gribskov Kommune et selvstændigt, selskab som alle andre kloakforsyninger i Danmark Folketinget vedtog loven efter at et udredningsarbejde havde dokumenteret, at spildevandsselskaberne i Danmark kunne spare 1 mia. kr./år ved en effektivisering af sektoren Loven kræver at selskaberne skærer ned på driftsudgifterne 10

11 Begivenheder og tendenser i branchen Roskilde, Lejre og Holbæk Forsyninger overvejer fælles samarbejde på driftsområdet Allerød nu del af Rudersdal Forsyning (selvstændige selskaber) Furesø nu del af Egedal RAMBØL har afsluttet undersøgelse vedr. fælles muligheder på tværs af 12 nordsjællandske forsyninger og på tværs af forsyningstyper. Potentiale i samarbejder COWI har afsluttet undersøgelse vedr. potentiale ved fælles spildevandsrensning og behandling af slam. Optimum synes at være 5-7 renseanlæg i Nordsjælland nyt renseanlæg for Gribvand vil være et af dem 11

12 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR HOFOR De kommunalt blev i ejede 2012 dannet som et fælles vandselskaber vandselskab i Albertslund, mellem Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Brøndby, København, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk Vallensbæk samt København Forsyninger. hedder nu HOFOR, som står for Hovedstads-områdets Selskabet Forsyningsselskab. har i 2013 konsolideret sig. HOFOR bliver Danmarks Tilsvarende største forsyningsselskab selskabsdannelser forventes inden kerneområderne i vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. 12

13 Begivenheder og tendenser i branchen Nyt omkring lovgiverne i 2013: - Trappemodellen (rabat på vandafledningsbidraget til store forbrugere) vedtaget i Folketinget. For Gribvand Spildevand betyder loven en rabat til kunder, der har et forbrug over 500m3. der er ca. 60 virksomheder i Gribskov Kommune. 20% i 2018, når loven er fuldt implementeret. - Fast vandafledningsbidrag blev ikke droppet som overvejet - Mulighed for individuelle særbidrag for virksomheder nu muligt - Mulighed for at virksomheder kan slutte sig direkte til renseanlæg og kun betale for rensning og ikke for kloak nu muligt - Vejbidraget blev fastholdt trods overvejelser om ændringer 13

14 Begivenheder og tendenser i branchen Nyt omkring lovgiverne i 2013: - Konkurrenceankenævnet har afvist Forsyningssekretariatets praksis vedr. "luftkorrektion" af prisloft, pga. manglende hjemmel i vandsektorloven og prisloftsbekendtgørelsen - Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets praksis vedr. fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav - SKAT har generelt værdiansat skattemæssige indgangsværdier for anlægsaktiver væsentligt lavere end POLKA GVS nedsættelse er 62 % - Regeringen vil i 2014, ifølge vækstplan fra Maj 2014, fremlægge forslag til forbedret regulering af vandsektoren med henblik på at realisere effektiviseringer frem mod 2020 på i alt 1,1 1,3 mia. kr. 14

15 Driften 1. Driftsudgifterne Driftsforhold på renseanlæggene 3. Driftsforhold på pumpestationerne 4. Forsyningssikkerhed 5. Arbejdsmiljø og sikkerhed 15

16 Driften Driftsudgifterne Renseanlæg 16,7 mio. kr. 15,2 mio. kr. 280 Pumpestationer 5,3 mio. kr. 6,5 mio. kr. 39 Overløb 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 44 Regnvandsbassiner 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 760 km ledninger 2,1 mio. kr. 2,2 mio. kr. I alt 24,6 mio. kr. 24,3 mio. kr. Begge regnskaber indeholder ikke spildevandsafgift eller fællesfunktionsomkostninger. 16

17 Driften Driftsudgifterne 2013 forskelle i forhold til Driftsudgifterne på Sandet er på 0,4 mio. kr. i 2013, ca. 0,3 mio.kr. højere end i Efter indkøring af pumpestationerne på Sandet, forventes lavere driftsudgifter - Større bevågenhed omkring servicering og tilsyn med pumpestationer, kostede i ,8 mio. kr. mere end i Dertil kommer lønudgifter i forbindelse med renoveringen af pumpestationerne Den større bevågenhed betød færre driftsuheld og utilsigtede udledninger i 2013 end i 2012 (se senere). Med det nye SRO-anlæg vil servicering og udkald blive bedre tilrettelagt. Udgifter til udkald og servicering forventes at falde i 2014 og Udgifterne til rensning er lavere, primært pga. af lavere udgifter til afhænding af mineraliseret slam 17

18 Driften renseanlæggene - Smidstrup, Vejby, Tisvilde og Udsholt Renseanlæg har i 3. og 4. kvartal udvist kortvarige overskridelser af udledningstilladelserne Overskridelserne skyldtes typisk for store tilstrømninger af vand under regn. I et enkelt tilfælde var efterklaringstanken i stykker. - Udledningstilladelserne for hele året er dog overholdt 18

19 Driften pumpestationerne - Pumpestationerne har generelt kørt tilfredsstillende - Uheld og utilsigtede udledninger - Udledning af spildevand til Hågendruprenden ved Blistrup i 2. kvartal. Årsag: Kortslutning mellem regnvand og spildevand - Udledning af spildevand på strande i Tisvilde i 3. kvartal Årsag: Klude havde blokeret pumperne Antallet af uheld og utilsigtede udledninger er noget lavere end i 2012, som følge af større bevågenhed fsva. pumpestationer. 19

20 Driften Forsyningssikkerhed, gener I 2013 har der været følgende svigt i forsyningssikkerheden: - Gener for beboere i Ramløse på rund af svovlbrinte dannelse i ledningen fra Sandet Generne eksisterede også i 2012, hvor der var en forventning om at de ville blive løst. Desværre var problemerne mere komplicerede at løse end forventet: Grundfos installerer i foråret kompressorer der skal modvirke dannelse af svovlbrinte i kloakkerne, ved at pumpe luft ind i spildevandet. - Forsyningssikkerheden har i 2013 været 100%. Ingen ejendomme har været afskåret fra kloaksystemet, hverken i tørvejr eller under regn, i længere tid. Ejendomme har kun været kortvarigt afskåret fra kloaksystemet i forbindelse med kloakarbejder. 20

21 Driften - Arbejdsmiljø og sikkerhed - Arbejdsmiljø og sikkerhed er alt overvejende knyttet til pumpestationerne. Gribvand Spildevand har i 2012 og 2013 gennemført renovering af ca. 50 pumpestationer mht. indretning, adgangsforhold, kapacitet, overvågning og arbejdsmiljø og sikkerhed. R Renovering af pumpestation i Mårum 21

22 Anlæg og planlægning i Sandet 2. Tunnel fra Lærkevej og VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg 3. Nedlægning af Kagerup Renseanlæg 4. Nyt slamanlæg ved Helsinge 5. Uvedkommende vand 6. Renovering af pumpestationer 7. Nyt SRO-anlæg 22

23 Anlægsinvesteringer 2013 Byggemodning Kloakeringer mv. 0,8 Effektivisering Nedlægning af renseanlæg 45,0 Slambehandling 8,8 Uvedkommende vand 0,4 SRO Nyt SRO-anlæg 3,6 Renseanlæg Renovering 2,4 Optimering 0,7 Ukloakerede ejendomme Sandet 4,5 Landsbyer 5,1 Renovering Renovering af pumpestationer 14,3 Renovering af ledninger 1,2 Renovering af bassiner 4,8 Klimasikring VP-Torvet 13,7 Lærkevej 7,9 Øvrig klimasikring 3,5 Miljø Forbedringer på regnvandsbassiner 1,5 I alt 118,2 Væsentlige kommentarer: - Sandet er idriftsat - VP-Torvet tunnellen færdiggøres i løbet af foråret Lærkevejstunnellen er færdig, afventer færdiggørelse af tunnellen fra VP-Torvet - Ca. 20 pumpestationer er renoveret - Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin gennemføres i Renovering af renseanlæg der skal nedlægges begrænses til det mest nødvendige - Højelt, Valby, Laugø og Mårum Tinghuse Vest er enten færdigkloakeret i 2013 eller bliver det i foråret Nyt SRO-anlæg er idriftsat 23

24 Anlægsinvesteringer 2013 grafisk præsenteret Byggemodning Effektivisering SRO Renseanlæg Ukloakerede ejendomme Renovering Klimasikring Miljø Gribvand Spildevand investerede i 2013 ca. 118 mio. kr. (Heraf ca. 75 mio. kr. finansieret ved lån) 24

25 Tunnellen fra Lærkevej og VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg Ledningerne skal medvirke til at aflaste ledningssystemet i oplandet til Lærkevej og i oplandet til VP-Torvet under regn. Ledningerne ibrugtages i april Årets No-Dig Pris i

26 Tunnellerne betyder at tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge nu nedlægges og ombygges til regnvandsbassiner og grønne områder Lærkevej Nørretoftevej VP-Torvet Lærkevejsbassinet ombygges fra spildevandsbassin til regnvandsbassin i 2014 VP-Torvet ombygges fra spildevandsbassin til grønt område i foråret 2014 Nørretoftebassinet ændres fra at være et spildevands- og regnvandsbassin til kun at være et regnvandsbassin i foråret

27 Nedlægning af Kagerup Renseanlæg Kagerup Renseanlæg er nedlagt primo 2013 og spildevandet pumpes nu til Helsinge Renseanlæg. Kagerup Renseanlæg var det første af i alt 9 renseanlæg der nedlægges frem til

28 Udvidelse af slamanlægget ved Helsinge Renseanlæg Mineralisering af slam er den billigste metode til afvanding af slam. Metoden forbruger ikke el eller kemikalier og der produceres ikke stoffer der udledes eller som på anden vis belaster miljøet. Det mineraliseerede slam udspredes på landbrugsjord. 28

29 Uvedkommende vand Uvedkommende vand udgøres af indsivende grundvand og regnvand fra tage og veje der tilledes kloakken ulovligt eller utilsigtet. Mængden af uvedkommende vand udgør 200% af vandforbruget og placerer Gribvand blandt landets højeste. Det uvedkommende vand findes primært i de fem sommerhusområder - Smidstrup - Stokkebro-Rågemark - Udsholt - Tisvilde - Dronningmølle 29

30 Uvedkommende vand (% af vandforbrug) Bestyrelsens beretning Uvedkommende vand variation over året Uvedkommende vand % 750% 550% 350% 150% -50% Kagerup Renseanlæg er nedlagt i Kvartal Helsinge Gilleleje Udsholt Smidtstrup Stokkebro Vejby Tisvilde Dronningmølle Kagerup Græsted Størst uvedkommende vandmængde i de 5 sommerhusoplande Uvedkommende vand er lavest om sommeren og højest om vinteren på grund af den høje grundvandsstand om vinteren. 30

31 Uvedkommende vand Uvedkommende vand - systematik Kloakoplandene er opdelt i mindre oplande, typisk afgrænset af pumpestationer, hvorfra der i det kommende års tid vil begynde at indløbe data til det nye SRO-anlæg om vandmængder i tørvejr og under regn. SRO-anlægget bliver hjørnestenen i jagten på det uvedkommende vand og i den fremtidige løbende overvågning af udviklingen i vandmængderne, der stiger i takt med at kloakkerne nedslides. Bestyrelsesmøde 29. april April

32 Uvedkommende vand Uvedkommende vand jagt på 15 formodede dræn Formodning om 15 formodede tilsluttede dræn til kloaksystemet undersøges i 2014 for eksistens og størrelse. Afhængig af størrelsen (årlige vandmængder) besluttes og der skal anvendes ressourcer på at få dem frakoblet. Dræn der er koblet ulovligt på kloakken vil blive mødt med påbud om frakobling. Bestyrelsesmøde 29. april April

33 Renovering af pumpestationer Renoveringen af pumpestationerne begrundes i: - Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed - Bedre kapacitet under regn - Mindre elforbrug - Bedre overvågning - Bedre adgangsforhold 50 pumpestationer renoveret i dag 28 pumpestationer renoveres i 2014 og

34 Nyt SRO-anlæg Det nye SRO-anlæg til Overvågning, Regulering og Styring af renseanlæg og pumpestationer, blev idriftsat i 4. kvartal Anlægget vil forbedre overvågningen og dermed reducere udkald og nedbrud med deraf følgende lavere udgifter, færre utilsigtede udledninger og endnu højere forsyningssikkerhed. Endelig vil anlægget udgøre rygradden i opsporingen af uvedkommende vand. 34

35 Administrationen 1. Afregning og rykkerprocedurer 2. Benchmarkingen 3. Udviklingen i vandforbruget 35

36 Afregning og rykkerprocedurer I 2013 har Gribvand afregnet årsafregning og 1. a conto i marts 2014 og 2. aconto i oktober I forbindelse med 2. a conto for 2013 for det variable og faste vandafledningsbidrag, har selskabet estimeret følgende omsætning: - A conto for perioden 2013 i alt på: Variabelt vandafledningsbidrag: kr Fast vandafledningsbidrag: kr Selskabet udsender ikke aflæsningskort til de kunder, men anvender 31/8 og 31/12 aflæsningen som grundlag for beregning af årsforbruget Rykker 1 og rykker 2 udsendes umiddelbart efter betalingsfristen er overskredet Restancer per 31. december er opgjort til 5,6 mio. kr. Heraf er 4,5 mio. kr. sendt til inddrivelse hos Skat Totalt har vi siden september 2010 sendt 8,9 mio. kr. til inddrivelse hos Skat Selskabet behandler ca flytteregninger om året. Hertil kommer sagsbehandling af dødsboer, konkurser, tvangsauktioner og vandspildsager Selskabet måler løbende antallet af henvendelser. Antallet af henvendelser i 4. kvartal via mail er i alt på henvendelser. 36

37 Efter 4. kvartal har der været opkald. Heraf er 85% i gennemsnit besvaret. Indeholdt i opgørelsen er kald vedr. Tømningsordningen. De indgår fra medio november 37

38 Vandforbrug (m 3 ) Takst (kr./m 3 ) Bestyrelsens beretning Udviklingen i vandforbruget og taksten Årstal m3 kr./m3 Vandforbruget er faldet fra ca.1,93 mio.m3 i 2010 til ca. 1,78 mio. m3 i Vandforbruget i 2014 forventes at være det sammen som i Faldende vandforbrug påvirker taksten i opadgående retning. Gribvand Spildevand A/S har i 2012 og 2013 indkredset de vandværker, der er udsat for de største fald. 38

39 Tømningsordningen Tømningsordningen omfatter ca tanke i alt Antallet af kundehenvendelser er faldende. Bundfældningstanke på rute har siden april 2014 været tømt med KSA vogne. Bundfældningstankene tømmes meget tilfredsstillende for slam (Kontrol i maj 2014) 39

40 Antal tanke i drift 40

41 Udbuddet i 2013 har medført at: Bundfældningstanke tømmes med KSA slamsuger (Kombineret Slamsuger og Afvander) KSA har sænket prisen på tømning af bundfældningstanke Ejendomme der ikke opfylder regulativets adgangskrav kan mod en merpris få tømt tanken med en lille vogn. Samletanke: Antallet af afleveringssteder for slamsugere med spildevand fra samletanke udvides i 2014 fra 2 til 4 steder. Priserne på tømning af samletanke er for de fleste ejendomme faldet 41

42 De væsentligste priser inkl. moms Tømning af samletank: 500,- 612,- Behandling på renseanlæg af spildevand fra samletank pr år: 518,- 504, kr./m kr./m Tømning af bundfældningstank ved KSA inkl. behandling af slam: 688,- Ikke mulig i 2013 Tømning af bundfældningstank med lille slamsuger inkl. behandling af slam: 1.263,- 975,- Bundfældningstanke er blevet væsentligt billigere med KSA. Bundfældningstanke der tømmes med almindelig slamsuger er blevet dyrere, på grund af det lille antal (ca. 120 ejendomme) 42

43 Status for lettere kommunikation og nye servicetiltag - Mest almindelige kunde spørgsmål til Gribvand: 1. Spørgsmål til regning 2. Spørgsmål til tungt dæksel 3. Ændring af varslingstyper 4. Spørgsmål til selvbetjening 5. Spørgsmål som videregives til ISS 6. Kunde ønsker vejledning om tømningsordning Antallet af henvendelser er faldende, da kunderne i højere grad forstår og accepterer tømningsordningen. - Service tiltag: 1. ISS aflevere ved hver KSA tømning en folder om KSA tømningen. 2. Ejendomme med minirensningsanlæg modtager specifik folder om KSA tømning af minirensningsanlæg 3. Kunderne kan nu tilkøbe en ekstra påmindelse som SMS eller om tømningen dagen før den aktuelle tømning 43

44 Fokus 2014 Færdiggørelse af kloakledninger fra Tisvilde/Vejby, Dronningmølle, Udsholt og Stokkebro Renseanlæg til det nye renseanlæg Påbegynde myndighedsbehandling for nyt renseanlæg Renovering af ca. 30 pumpestationer Nyt SRO-anlæg ibrugtages i driften og i anlægsgruppen Regnvandsbassin ved Lærkevej Tunneller fra Lærkevej og VP-Torvet idriftsættes Nyt slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Renseanlæg ibrugtages 44

45 Fælles indkøbsselskab

46 Fælles indkøbsselskab Det indstilles til at godkende, at der arbejdes videre med afdækning af mulighederne for at etablere et formaliseret samarbejde om strategisk og operationelt indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland. at der arbejdes på at præsentere en model for selskabsform, hvor de enkelte forsyninger på lige vilkår kan tilslutte sig selskabet for strategisk og operationelt indkøb, når den enkelte forsyning er rede hertil. at arbejdet for dannelse af fælles strategisk og operationelt indkøb forelægges til beslutning på ekstraordinær generalforsamling i efteråret Status primo Januar

47 Fælles indkøbsselskab Målet er At etablere et formaliseret professionelt strategisk og operationelt indkøbssamarbejde inden for forsyningssektoren Formål incitamenterne Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser og ved at udvikle indkøbsprocesserne Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion Etablere trædesten for den videre udvikling af samarbejdet og at sende et signal til omverdenen om at et tættere samarbejde mellem selskaberne ønskes Status primo Januar

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 21. august 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. august 2013 Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 24. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014 Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013. Gribvand A/S Bestyrelse 17. februar 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2014 Mødedato / sted: 11. februar 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 19:15 20:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND MAJ 2014 EGEDAL FORSYNING A/S, FORSYNING HELSINGØR, FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S, FREDENSBORG FORSYNING A/S, FREDERIKSSUND FORSYNING A/S, GRIBVAND SPILDEVAND A/S, HALSNÆS FORSYNING A/S, HILLERØD FORSYNING,

Læs mere