Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010"

Transkript

1 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august august Nr Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 830 af 30. august 2009, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på skattebegunstigede opsparingsformer (kapitalpension og ratepension). Kapitel 2 Definition 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Kapitalandel: Andel i aktieselskaber (aktier), anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital, jf. 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 2) Unoteret kapitalandel: En kapitalandel, der ikke handles på et reguleret marked. Kapitel 3 Administration af puljer 3. For hver enkelt pulje skal der udarbejdes skriftlige retningslinier for administrationen. Retningslinierne skal være godkendt af pengeinstituttets direktion. Stk. 2. Retningslinierne skal som minimum indeholde oplysninger om 1) investeringsstrategi og risikoeksponering, herunder pengeinstituttets adgang til at foretage ændringer heri, 2) samtlige omkostninger og handelsvilkår, herunder administrationsgebyr, afregningskurs i forhold til markedskursen, kurtage, andre handels- og depotomkostninger og regler for beregning af rente af kontantindestående, 3) hvornår afkast tilskrives, og 4) hvordan puljens resultat og afkastet til kunderne beregnes. 4. Pengeinstituttet skal udfærdige en investeringsinstruks, hvori investeringsrammer for den enkelte pulje fastlægges. Der skal fastsættes rammer for investering for hver af de i 12, stk. 1 og 10, angivne aktiver, som puljen må investere i. 5. Pengeinstituttet skal udfærdige skriftlige forretningsgange for forvaltningen af puljeaktiver, herunder fastlægge hvem, der er bemyndiget til at handle med puljeaktiverne. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at handel med puljeaktiver holdes adskilt fra handel med andre aktiver. Endvidere skal den person, der har foretaget en handel for puljen, kunne identificeres. Kapitel 4 Kundeinformation 6. Ved oprettelse af en pulje skal kunden skriftligt informeres om de generelle regler for puljeordningen. Det skal herunder oplyses, 1) at puljeaktiverne tilhører pengeinstituttet, 2) at afkastet baseres på en beregning af de bagvedliggende aktiver og derfor kan være både positivt og negativt, samt 3) i hvilket omfang aktiverne er skattepligtige efter lagtingslov»um skatt av rentutryggingum v.m.«(beskatning af renteforsikringer m.m.). Stk. 2. Pengeinstituttet skal ved oprettelsen udlevere et eksemplar af de i henhold til 3, stk. 1, udfærdigede retningslinier. Kunden skal endvidere skriftligt informeres om, fra hvilken dato kunden betragtes som indtrådt i puljen, samt om ophør, vilkårene for udtræden og overflytning til individuelt depot, anden pulje i pengeinstituttet eller overflytning til andet pengeinstitut, forsikringsselskab eller pensionskasse. Endelig skal kunden informeres om de opnåede procentvise afkast for de enkelte puljer for de forløbne kvartaler i det indeværende år, jf. 7, samt det procentvise afkast for de foregående 3 år. Stk. 3. Ved ændringer af de i 3, stk. 2, angivne oplysninger skal pengeinstituttet til samtlige puljekunder fremsende et eksemplar af retningsliniernes fuldstændige nye affattelse til samtlige puljekunder. Ændringerne skal gennemføres med et passende varsel. 7. Pengeinstituttet skal mindst én gang hvert kvartal oplyse kunden følgende om afkastet for hver enkelt pulje: 1) Det procentvise samlede afkast. 2) Det procentvise skattefrie afkast. 3) Det procentvise afkast, der er skattepligtigt efter lagtingslov»um skatt av rentutryggingum v.m.«(beskatning af renteforsikringer m.m.). Stk. 2. Aktivsammensætningen skal ultimo perioden oplyses fordelt på: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr AU004114

2 11. august Nr ) Obligationer. 2) Indeksobligationer. 3) Aktier. 4) Andele i investeringsforeninger og specialforeninger. 5) Øvrige puljeaktiver. 6) Kontant indestående. Stk. 3. Fordelingen skal oplyses i kroner, tusinde kroner eller mio. kr. 8. Ved årets udgang skal pengeinstituttet ud over de i 7, stk. 1, angivne oplysninger for hver pulje oplyse kunden om: 1) Årets renteindtægter og udbytter fordelt på de i 7 angivne aktivposter. 2) Årets kursregulering fordelt på værdipapirkategorier. 3) Kursregulering af valuta. 4) Omkostninger, der er afholdt af puljen, herunder omkostninger i form af kursskæringer og lignende. 5) Puljens samlede resultat. Stk. 2. Ved årets udgang skal der ud over de i 7, stk. 2, angivne oplysninger mindst oplyses følgende: 1) Den gennemsnitlige beholdning (opgjort dag til dag) af de enkelte aktivtyper. 2) Renterisiko på obligationsbeholdningen (f.eks. udtrykt ved ændringer i værdien ved en renteændring på 1 procentpoint). 3) Aktiebeholdningen fordelt på lande og brancher. 4) Andele i investeringsforeninger og specialforeninger fordelt på afdelinger. Stk. 3. Pengeinstituttet skal ultimo hvert år for hver pulje oplyse om det opnåede procentvise afkast for det forløbne år samt det procentvise afkast for de foregående 3 år. 9. Ved udgangen af hvert år skal kunden modtage oplysninger om fordelingen af henholdsvis noterede kapitalandele og unoterede kapitalandele, jf. 2, nr. 2-3, i kundens særskilte depoter. 10. Ved udgangen af hvert år skal hver kunde modtage oplysninger om det samlede afkast af sine puljeinvesteringer i pengeinstituttet. Hver kunde skal endvidere modtage oplysninger om størrelsen af de administrationsomkostninger, der alene er afholdt af den enkelte kunde. Det herefter fremkomne nominelle afkast skal ligeledes oplyses for kunden tillige med det hertil svarende procentvise afkast af opsparingskontoens gennemsnitlige indestående. Stk. 2. Ved beregning af det procentvise afkast, skal der tages udgangspunkt i opsparingskontoens gennemsnitlige indestående opgjort dag til dag. 11. Ved årets udløb skal de i 7-10 angivne oplysninger tilsendes kunden vederlagsfrit. Samtidig skal de i 7-8 angivne oplysninger foreligge i pengeinstituttets filialer og på begæring udleveres vederlagsfrit. Stk. 2. De kvartalsvise oplysninger, jf. 7, kan afgives ved fremlæggelse i pengeinstituttets filialer. Kunderne skal dog tilbydes at få oplysningerne tilsendt. Omkostningerne ved fremsendelsen kan pålægges den enkelte kunde. Endelig skal oplysningerne på begæring udleveres vederlagsfrit. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger skal afgives senest 8 uger efter en periodes udløb. Stk. 4. Det kan aftales med kunden, at informationerne i 6, stk. 2, samt 7-9 kan videregives på andet varigt medium end papir. Kapitel 5 Anbringelse af opsparingen for puljer og særskilte depoter 12. Opsparingen i den enkelte ordning skal anbringes på en eller flere af følgende måder: 1) Som indestående på en kontantforrentet indlånskonto. 2) I a) statsobligationer, b) realkreditobligationer og obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond, c) indeksobligationer, d) skatkammerbeviser, e) erhvervsobligationer garanteret af den danske stat, et andet land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, samt f) obligationer udstedt eller garanteret af danske regioner, danske kommuner, Grønlands selvstyre, Færøernes hjemmestyre, eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt. 3) I aktier, konvertible obligationer, erhvervsobligationer samt i tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår i opsparingen, 4) I andele i investeringsforeninger og specialforeninger, jf. 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, dog er erhvervsudviklingsforeninger omfattet af nr. 8. 5) I andele i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted på Færøerne eller i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), jf. bilag 2, og hvor hjemlandet har indgået aftale med Færøerne om, at færøske foreninger har tilsvarende rettigheder i vedkommende hjemland, jf. 11, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 6) I andele i udenlandske investeringsinstitutter, som er godkendt i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), jf. bilag 2, samt udenlandske investeringsinstitutter, der er godkendt i et land uden for den Europæiske Union, eller et land som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område. Det kræves i begge tilfælde, at Finanstilsynet har godkendt investeringsinstituttets markedsføring her i landet, jf. 16, i lov om investerings-

3 11. august Nr foreninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 7) I sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige. 8) I andele i erhvervsudviklingsforeninger, jf. 1, stk. 1, nr. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 9) I hedgeforeninger som er godkendt i medfør af 114 a, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 10) I kapitalandele der handles på alternative markedspladser. 11) I værdipapirer som efter Finanstilsynets afgørelse kan sidestilles med de under nr. 1-9 nævnte aktiver. Stk. 2. Rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, jf. 2 nr. 2, i aktieselskaber, anpartsselskaber, selskaber optaget på listen i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF, jf. bilag 3, der ikke er omfattet af stk. 1, nr. 10, kommanditselskaber og selskaber med en tilsvarende juridisk form på Færøerne, i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, under følgende betingelser: 1) At kunden som minimum investerer kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab. Ved investering i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber er det den faktiske indbetaling til selskabet, der er afgørende. 2) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af den del af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr. 3) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 50 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr. 4) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 75 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr. 5) At kommanditselskabet og kommanditaktieselskabet udelukkende investerer i aktivtyper omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4-9, og unoterede kapitalandele, jf. stk. 5. Stk. 3. For kommanditselskabet og kommanditaktieselskabet gælder desuden, at der kan investeres i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber, der udelukkende investerer i aktivtyper efter stk. 2, nr. 5. Stk. 4. Ved beregningen af, hvor meget pensionsopspareren kan placere i forhold til placeringsgrænserne i stk. 2, nr. 2-4, skal det beløb, pensionsopspareren hæfter med over for kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, indgå. Stk. 5. Forud for investeringen i unoterede kapitalandele kan pengeinstituttet fra kunden betinge sig en erklæring, hvoraf det fremgår, at kunden er klar over de risici, der er forbundet med investeringen Stk. 6. Pengeinstituttet skal sende en meddelelse til det unoterede selskab, kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse skal ske til depotet, samt at pensionsopspareren kun kan disponere over kapitalandelene ved afståelse. Pensionsopspareren skal give pengeinstituttet samtykke til, at pengeinstituttet kan sende meddelelsen. Stk. 7. En pensionsopsparer, der deltager som komplementar i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, kan ikke placere sin pensionsopsparing i kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet. Stk. 8. Kunden må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v. Ved afgørelsen af, om kunden ejer 25 pct. eller mere af kapitalen i selskabet medregnes både kapitalandele, som kunden ejer uden for rate- og kapitalpensionerne i særskilte depoter, og kommanditistens hæftelse over for kommanditselskabet m.v. Herudover finder 13, stk. 2-5 i lagtingslov»um skatting av kapitalvinningi«(beskatning af kapitalafkast) tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af kundens ejerandel i selskabet. Stk. 9. Det er kundens forpligtelse at oplyse pengeinstituttet om værdien af unoterede kapitalandele til brug for beskatning efter lagtingslov»um skatt av rentutryggingum v.m.«(beskatning af renteforsikringer m.m.). Stk. 10. Puljer kan efter bestemmelserne i kapitel 6-10 anvende afledte finansielle instrumenter. Særskilte depoter kan anvende afledte finansielle instrumenter efter bestemmelserne i kapitel 10. Stk. 11. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte aktiver skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, jf. bilag 4. Befinder markedet sig hverken i et EU-land, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE). Finanstilsynet kan beslutte at godkende andre markeder, jf. 87, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Opsparingen kan endvidere anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et marked som nævnt i pkt. Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks. Opsparingen kan endvidere anbringes i unoterede kapitalandele, hvor der er anmodet om notering på et marked som nævnt i pkt. Sker noteringen ikke inden for 1 år, skal reglerne for unoterede kapitalandele iagttages.

4 11. august Nr Stk. 12. En kapitalandel betegnes som noteret, når den er optaget til notering på en fondsbørs. Stk. 13. Opsparing kan ikke anbringes i aktier, kapitalandele omfattet af stk. 1, nr. 10, og stk. 2, tegningsretter eller aktieretter til aktier i selskaber, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder i selskabet. Dette gælder dog ikke, hvis rettigheden først kan udnyttes efter ophævelses-/frigivelsestidspunktet eller er omfattet af indberetningspligten i 120 b i lagtingslov»um landsskatt og kommunuskatt«(landsskat og kommuneskat). Stk. 14. Anvendes midler i særskilte depoter til anbringelse i de i stk. 1, nr. 3, 6-7, 9 og 10 nævnte aktiver, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti samt i særskilte depoter. Op til 20 pct. af kundens opsparing i særskilte depoter kan anbringes i de i stk. 1, nr. 8, nævnte aktiver. Et beløb svarende til det efter lagtingslov»um skatt av rentutryggingum v.m.«(beskatning af renteforsikringer m.m.) maksimale, tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid anbringes i værdipapirer omfattet af stk. 1, nr. 3 og Stk. 15. Pengeinstituttet skal påse, at reglerne om anbringelse af midler i særskilt depot, jf. stk. 1, 2, 10, 11, og 14, er overholdt. Kapitel 6 Puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v. 13. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje, såfremt anvendelsen af de afledte finansielle instrumenter opfylder bestemmelserne i Ved afledte finansielle instrumenter forstås i denne bekendtgørelse finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af værdien på et underliggende aktiv eller finansielt instrument, herunder værdipapirer, indeks og renter. Stk. 2. De afledte finansielle instrumenter skal være baseret på fremmed valuta, renter eller værdipapirer, herunder værdipapirindeks, der kan indgå i en puljes formue. Stk. 3. Ved værdipapirudlån forstås udlån af værdipapirer mod senere tilbagelevering af værdipapiret eller et identisk værdipapir, for hvilket der ydes et vederlag, men som ikke involverer overførsel af likviditet fra låntager til långiver. Udførelse af værdipapirudlån skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i Ved en nettoposition i et værdipapir eller værdipapirindeks forstås forskellen mellem summen af kursværdien af de lange positioner og summen af kursværdien af de korte positioner. Ved opgørelsen af nettopositionen, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, foretages opgørelsen for hvert underliggende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks. Stk. 2. Ved en nettoposition i en fremmed valuta forstås forskellen mellem summen af de lange positioner og summen af de korte positioner i den pågældende valuta. Ved en lang position i en valuta forstås en position, der giver en gevinst ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved en kort position i en valuta forstås en position, der giver et tab ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved opgørelsen af lange og korte positioner medtages alle mellemværender i valutaen, hvor puljen selv bærer valutakursrisikoen. Stk. 3. Ved opgørelsen af positionen i de underliggende aktiver, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, hvori der indgår et optionselement, multipliceres kursværdien af det underliggende aktiv med optionens delta. 16. Ved et syntetisk pengemarkedsindskud forstås en beholdning af værdipapirer, der er kombineret med afledte finansielle instrumenter baseret på de pågældende værdipapirer, således at beholdningen modsvares af en tilsvarende kort position i de afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver. Kapitel 7 Aktiebaserede afledte finansielle instrumenter 17. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt de afledte finansielle instrumenter er på dækket basis. Stk. 2. Afledte finansielle instrumenter baseret på en given aktie er på dækket basis, såfremt de ikke forøger puljens tab ved reduktion i værdien af den pågældende aktie, og såfremt de ikke medfører, at puljen samlet opnår en kort nettoposition i aktien. Stk. 3. Afledte finansielle instrumenter baseret på et aktieindeks er på dækket basis, såfremt 1) en del af puljens aktiebeholdning består af aktier, der noteres på samme fondsbørs eller handles på samme marked som aktierne i indekset, 2) puljen ikke har anvendt andre afledte finansielle instrumenter, der er dækket af aktier i denne del af beholdningen, 3) de afledte finansielle instrumenter med stor sandsynlighed ikke forøger puljens tab ved reduktion i værdien af den pågældende aktiebeholdning, og 4) de afledte finansielle instrumenter med stor sandsynlighed ikke medfører, at puljen ved en stigning i værdien af den pågældende aktiebeholdning kan få et nettotab på beholdning og instrumenter. 18. En pulje kan ud over det i 17 angivne anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt puljen holder en likviditetsbeholdning svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, jf. dog stk. 4. Til likviditetsbeholdningen medregnes i denne forbindelse indeståender på anfordring eller med en opsigelse på ikke over en måned i pengeinstitutter, indbetalt margin hos pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, fondsbørser og clearingcentraler samt værdipapirer, som fremgår af 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt an-

5 11. august Nr dre kollektive investeringsordninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, og som er variabelt forrentede eller har en restløbetid på ikke over 6 måneder. Endvidere medregnes beløb, der forfalder indenfor 3 måneder i form af udtrukne obligationer, renter og deklarerede udbytter. Endvidere medregnes syntetiske pengemarkedsindskud. Stk. 2. En pulje kan endvidere anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt puljen for hvert enkelt afledt finansielt instrument eller for en kombination af disse, hvis der anvendes flere afledte finansielle instrumenter med samme restløbetid, holder en beholdning af fastforrentede værdipapirer, som fremgår af 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, og såfremt værdipapirernes restløbetid ikke overstiger restløbetiden på det eller de pågældende afledte finansielle instrumenter, jf. dog stk. 4. Stk. 3. En pulje kan ud over det i stk. 1 og 2 angivne erhverve warrants, hvis dette sker i forbindelse med erhvervelsen af de obligationer, de ved udstedelsen var knyttet til. Stk. 4. En pulje kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter således, at puljen samlet opnår en kort nettoposition i nogen aktie eller i noget aktieindeks. Kapitel 8 Obligations- og rentebaserede afledte finansielle instrumenter 19. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, såfremt de afledte finansielle instrumenter er på dækket basis. Stk. 2. Afledte finansielle instrumenter baseret på en given obligation er på dækket basis, såfremt de ikke forøger puljens tab ved reduktion i værdien af den pågældende obligation, og såfremt de ikke medfører, at puljen samlet opnår en kort nettoposition i obligationen. 20. En pulje kan ud over det i 18 angivne anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, obligationsindeks eller renter, såfremt det med stor sandsynlighed ikke forøger puljens samlede nettotab ved en rentestigning i forhold til det tab, som puljen alternativt kunne have fået ved direkte investering i obligationer i samme valuta, og såfremt det med stor sandsynlighed ikke medfører, at puljen kan få et nettotab på beholdninger og instrumenter ved et rentefald. Stk. 2. Den samlede kursværdi af de underliggende obligationer, som knytter sig til de efter bestemmelsen i stk. 1 anvendte afledte finansielle instrumenter, må til enhver tid højst udgøre 100 pct. af puljens formue. Stk. 3. Opgørelserne i stk. 1 foretages for hver valuta for sig og skal ske på basis af obligationernes varighed eller et andet mål for obligationernes renterisiko. Såfremt de afledte finansielle instrumenter indgår med et optionselement, anvendes optionens delta. Kapitel 9 Valutabaserede afledte finansielle instrumenter 21. En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på valuta, såfremt puljens nettoposition i hver fremmed valuta, jf. 15, stk. 2, ikke adskiller sig fra en sådan position, puljen alternativt kunne have opnået ved direkte investering i værdipapirer i den pågældende valuta, og såfremt summen af puljens nettopositioner i fremmede valutaer ikke overstiger puljens formue. Kapitel 10 Særlige bestemmelser om puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v. 22. Såfremt en pulje anvender afledte finansielle instrumenter eller udfører værdipapirudlån, skal puljens medkontrahent være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab, eller en clearingcentral i et land, der er medlem af OECD, eller handelen skal udføres på et marked, som er omfattet af 12, stk. 11, pkt. Stk. 2. Udfører en pulje værdipapirudlån, skal pengeinstituttet endvidere sikre sig, at der foreligger tilstrækkelig garanti eller anden sikkerhed for de lånte værdipapirer og de øvrige forpligtelser, der følger af lånevilkårene. 23. Bestemmelserne i skal være opfyldt på ethvert tidspunkt i de afledte finansielle instrumenters løbetid. Kapitel 11 Særskilte depoters investering i afledte finansielle instrumenter 24. Et særskilt depot kan erhverve optioner og warrants baseret på fremmed valuta eller værdipapirer, der kan indgå i et særskilt depots formue. Et særskilt depot kan foretage op til fem investeringer i disse optioner og warrants pr. kalenderår. Værdien pr. investering må på investeringstidspunktet ikke overstige 2 pct. af summen af ordningens kontante indestående og depotets værdi opgjort i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler. Stk. 2. Et særskilt depot kan til enhver tid tilbagehandle erhvervede optioner og warrants, ligesom det kan lukke en position af erhvervede optioner ved at indgå en modgående identisk kontrakt. Stk. 3. Bestemmelserne i 22 finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 12 Værdipapiropgørelse m.v. 25. De enkelte aktiver i en pulje tilhører det pengeinstitut, i hvilket en opsparer har foretaget sit indskud. 26. Til enhver opsparer oprettes en kontant indlånskonto, hvor alle indbetalinger og tilskrivninger af afkast såvel positivt som negativt indgår. 27. Ved beregningen af kundens opsparing i et særskilt depot i henhold til 12, stk. 14, foretages værdiansættelsen i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler.

6 11. august Nr Stk. 2. Beløbsgrænsen i 12, stk. 2, nr. 2-4 og stk. 13, skal iagttages på det tidspunkt, hvor investeringen foretages. Stk. 3. Et særskilt depot skal være placeret i samme institut som den tilhørende kontantkonto. Kapitel 13 Registrering og deponering 28. Puljernes aktiver skal holdes adskilt fra pengeinstituttets øvrige aktiver. Stk. 2. Puljernes fondsaktiver skal udgøre et selvstændigt depot i Værdipapircentralen. Stk. 3. Puljernes øvrige aktiver skal opbevares i et selvstændigt depot. Stk. 4. Puljernes udenlandske aktiver kan opbevares i udenlandske anerkendte depotsteder. 29. Et særskilt depot må kun indeholde aktiver, der henhører under opsparingen. Stk. 2. Opbevaringen skal ske på pengeinstituttets almindelige vilkår for opbevaring af aktiver i depot. Kapitel 14 Straffebestemmelser 30. Overtrædelse af bestemmelserne i 3-10, 11, stk. 1-3, 12, stk. 1, 2, 4, 6-9 og 11-14, 22, 23, 24, stk. 1 og 26-29, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel i den for Færøerne gældende straffelov. Kapitel 15 Ikrafttræden 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 293 af 6. april 2006 for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Finanstilsynet, den 11. august 2010 ULRIK NØDGAARD / Karen Dortea Abelskov

7 11. august Nr Baggrund Afgrænsning af begrebet»brugsrettigheder«bilag 1 Den væsentligste begrundelse, for forbuddet mod at placere pensionsopsparinger i aktier m.v. med tilknyttede rettigheder, er hensynet til pensionsopspareren. En pensionsopsparing bør komme pen-sionsopspareren til gode efter pensionering. En brugsrettighed må derfor ikke nedsætte afkastet på en pensionsopsparing. Derudover er bestemmelsen også begrundet i det faktum, at indbetalinger på en pensionsopsparing giver fradrag i den skattepligtige indkomst - betinget af, at afkastet først kan hæves, når pension-sopspareren er fyldt 60 år. Bestemmelsen skal således medvirke til at sikre, at der ikke sker udbeta-linger til pensionsopspareren inden dette tidspunkt. Såfremt dele af pensionsopsparingen placeres i aktier m.v., hvortil der er knyttet særlige rettigheder, som pensionsopspareren kan udnytte i opsparingsperioden, må det antages, at disse rettigheder alt andet lige vil nedsætte afkastet af pensionsordningen i forhold til en situation, hvor opsparingen er foretaget i aktier m.v. uden sådanne tilknyttede rettigheder. Udbyttet af de pågældende aktier m.v. forøger således ikke pensionsopsparingen, men giver i stedet et forøget privatforbrug for pension-sopspareren i opsparingsperioden. I det omfang en aktionær opnår økonomisk fordel som følge af et interessefællesskab med aktiesel-skabet, er der tale om et maskeret udbytte. Da det maskerede udbytte er brugt til privatforbrug og således ikke længere indgår i pensionsopsparingen, må udbyttet anses for at være hævet på pensi-onsopsparingen. Dermed nedsættes både afkastet på pensionsopsparingen og pensionsopspareren risikerer, at der skal betales en afgift af udbyttet. Bestemmelsen er således også med til at forhindre usikkerhed omkring, hvorvidt opspareren på et tidspunkt vil komme ud for afgiftsopkrævninger. 2. Brugsrettigheder Forbuddet omfatter kun placering af pensionsopsparing i aktier m.v. i selskaber, der har til hensigt at tilbyde aktionærer særlige rettigheder. Det drejer sig blandt andet om brugsrettigheder til særlige ferieboliger og adgang til opnåelse af særlige rabatter. Mindre ydelser som f.eks. gratis adgang til Tivoli for Tivoli-aktionærer, gratis uddeling af fodboldbilletter til aktionærer i»idrætsforeninger A/S«, rabatter på rejser for aktionærer i»rejseselskaber A/S«og lignende er ikke omfattet af forbud-det. Ifølge 11, stk. 13, må opsparingen ikke anbringes i kapitalandele i et selskab, der har som formål eller et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder i selskabet. Forbudet vedrører ikke kun aktier m.v. i det selskab, der erhverves aktier m.v. i. I bestemmelsen står der»brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder i selskabet«.»selskabet«skal i den forbin-delse ikke forstås på den måde, at forbuddet kun gælder de rettigheder, der er direkte knyttet til det selskab, hvori pensionsopspareren har aktier. Bestemmelsen skal efter Finanstilsynets praksis for-stås på den måde, at aktionærer i et selskab, hvis aktier er forbundet med en eller flere særlige ret-tigheder i et andet selskab også skal iagttage forbudet om brugsrettigheder. Forbuddet kan således ikke omgås ved at lade et andet selskab yde rettigheden. Såfremt selskabet via sine aktiviteter er underlagt bestemmelsen om brugsrettigheder, skal det herefter vurderes, om den rettighed, der er tilknyttet aktien, vil nedsætte afkastet af pensionsordningen, herunder om pensionsopspareren opnår en økonomisk fordel, der udløses inden pensionen udbetales. I vurderingen af om de rettigheder, selskabet tilbyder, alt andet lige vil nedsætte afkastet af pensionsordningen i forhold til aktier uden sådanne rettigheder, skal følgende to forhold tages i betragtning: 1. Hvor stor er værdien af brugsrettigheden. Såfremt der er tale om store beløb, vil brugsrettigheden være omfattet af bekendtgørelsens 11, stk. 13. Er der tale om små beløb, skal der foretages en vurdering af

8 11. august Nr beløbets størrelse i forhold til investeringen. Der skal således være proportionalitet mellem størrelsen på investeringen og på værdien af brugsrettigheden, før der kan ses bort fra brugs-rettigheden. Afkastet i form af en brugsrettighed må ikke være uforholdsmæssigt stort i forhold til investeringen. 2. Hvilke vilkår er rettigheden tilstede på. Såfremt der sker betaling for rettigheden på almindelige vilkår, vil det ikke medføre et nedsat afkast på pensionsordningen. En rettighed, til f. eks. at rykke frem på en venteliste, er således ikke omfattet, såfremt rettigheden ellers sker på almindelige vilkår. Ligeledes kan der være tale om rabatordninger ved f. eks. medlemskaber, som, så længe de er på samme vilkår som ikke-aktionærer, heller ikke vil medføre nedsat afkast på pensionsordningen. En rettighed til f.eks. at rykke frem på en venteliste er således ikke omfattet, såfremt rettigheden ellers sker på ovenstående vilkår. Aktionærkonti i pengeinstitut, der giver bedre rentevilkår for aktionæren er ikke omfattet af forbuddet, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 13. Det skal tilføjes, at der altid skal foretages en konkret vurdering af de enkelte forhold.

9 11. august Nr Bilag 2 RÅDETS DIREKTIV af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (85/611/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 2), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg 3), og ud fra følgende betragtninger: Medlemsstaternes lovgivning på området for institutter for kollektiv investering afviger væsentligt fra hinanden, navnlig med hensyn til de kontrolforpligtelser, sådanne institutter er underlagt; disse afvigelser skaber forstyrrelser i konkurrencevilkårene for disse institutter og sikrer ikke en ligelig beskyttelse af deltagerne; en samordning af de nationale lovgivninger, der gælder for institutterne for kollektiv investering, forekommer derfor hensigtsmæssig med henblik på indbyrdes at tilnærme konkurrencevilkårene for disse institutter på fællesskabsplan og derved gennemføre en mere effektiv og ensartet beskyttelse af deltagerne; en sådan samordning forekommer hensigtsmæssig med henblik på at gøre det lettere for et institut for kollektiv investering hjemmehørende i én medlemsstat at markedsføre sine andele på de øvrige medlemsstaters område; med gennemførelsen af disse målsætninger bliver det lettere at ophæve begrænsningerne i den frie bevægelighed på fællesskabsplan for andele fra institutter for kollektiv investering; en sådan samordning fremmer oprettelsen af et europæisk kapitalmarked; under hensyn til disse målsætninger bør der indføres fælles minimumsbestemmelser for institutter for kollektiv investering hjemmehørende i Fællesskabet for så vidt angår deres godkendelse, tilsyn, struktur, aktiviteter samt de oplysninger, de skal offentliggøre; med forbehold af bestemmelserne for kapitalbevægelser vil anvendelsen af sådanne fælles bestemmelser være en tilstrækkelig garanti for, at institutter for kollektiv investering hjemmehørende i en medlemsstat kan markedsføre deres andele i andre medlemsstater, uden at disse kan underlægge disse institutter eller deres andele nogen som helst bestemmelser, bortset fra bestemmelser som i de pågældende stater ikke henhører under de områder, der omfattes af dette direktiv; det bør dog fastsættes, at hvis et institut for kollektiv investering markedsfører sine andele i en anden medlemsstat end den, hvori det er hjemmehørende, skal det i denne anden medlemsstat træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at deltagerne i denne anden medlemsstat frit kan udøve deres økonomiske rettigheder og råde over de relevante oplysninger; samordningen bør i første omgang begrænses til medlemsstaternes lovgivning vedrørende institutter for kollektiv investering (bortset fra den lukkede type), som udbyder deres andele til offentligheden i Fællesskabet, og hvis eneste mål er at foretage investering i værdipapirer (i det væsentlige værdipapirer, der er noteret på officielle fondsbørser eller lignende regulerede markeder); ordningen for de institutter for kollektiv investering, som direktivet ikke finder anvendelse på, rejser forskellige problemer, som bør løses gennem andre bestemmelser, og sådanne institutter vil følgelig blive gjort til genstand for en senere samordning; indtil en sådan samordning har fundet sted, kan medlemsstaterne navnlig fastlægge, hvilke

10 11. august Nr kategorier af investeringsinstitutter der skal holdes uden for direktivets anvendelsesområde på grund af deres investerings- og låneoptagelsespolitik, og fastsætte de særlige regler, der skal gældefor disse investeringsinstitutter, når de udøver deres virk- somhed på den pågældende medlemsstats område; den frie markedsføring af andele fra investeringsinstitutter, der har tilladelse til at placere op til 100 % af deres aktiver i værdipapirer, som er udstedt af en og samme emittent (stat, lokal offentlig myndighed osv.), må hverken direkte eller indirekte bevirke, at kapitalmarkedet forstyrres, at en medlemsstats finansiering vanskeliggøres, eller at der skabes økonomiske situationer svarende til dem, som artikel 68, stk. 3, i traktaten sigter mod at undgå, der bør tages hensyn til den særlige situation på finansmarkederne i Den hellenske Republik og republikken Portugal, idet der indrømmes disse stater en længere frist for gennemførelsen af dette direktiv - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: AFDELING I Almindelige bestemmelser og anvendelsesområde Artikel 1 1. Medlemsstaterne lader bestemmelserne i dette direktiv gælde for sådanne institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som er beliggende på deres område. 2. Ved anvendelsen af dette direktiv og med forbehold af artikel 2 forstås ved investeringsinstitutter sådanne foretagender, der har som eneste formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og hvis andele på forlangende af ihændehaverne, skal tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte for midler af disse institutters formue. Det forhold, at et investeringsinstitut træffer foranstaltninger med henblik på, at kursværdien for dets andele ikke afviger væsentligt fra nettoværdien, ligestilles med sådanne tilbagekøb eller indløsninger. 3. Disse institutter kan i henhold til loven oprettes ifølge aftale (investeringsfonde administreret af administrationsselskaber) eller som»trusts«(»unit trusts«) eller i henhold til vedtægter (investeringsselskab). I henhold til dette direktiv omfatter udtrykket»investeringsfond«ligeledes begrebet»unit trust«. 4. Dette direktiv omfatter imidlertid ikke investeringsselskaber, hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre værdier end værdipapirer. 5. Medlemsstaterne forbyder investeringsinstitutter, der er omfattet af dette direktiv, at ændre status til investeringsinstitutter, som ikke er underlagt dette direktiv. 6. Med forbehold af bestemmelserne om kapitalbevægelser og i artikel 44 og 45 og artikel 52, stk. 2, må en medlemsstat ikke fastsætte andre bestemmelser på det område, der omfattes af direktivet, for investeringsinstitutter i en anden medlemsstat, eller for sådanne institutters andele, såfremt disse markedsføres på den pågældende medlemsstats område. 7. Med forbehold af stk. 6 kan medlemsstaterne for inve- steringsinstitutter på deres eget område fastsætte strengere bestemmelser end dem, der er fastsat i artikel 4 ff., samt supplerende bestemmelser, såfremt sådanne bestemmelser finder almindelig anvendelse og ikke strider mod bestemmelserne i dette direktiv. Artikel 2 1. Følgende investeringsinstitutter anses ikke for inve- steringsinstitutter omfattet af dette direktiv:

11 11. august Nr lukkede investeringsinstitutter, investeringsinstitutter, der tilvejebringer kapital uden at søge at tilbyde deres andele til offentligheden i Fællesskabet eller en del af dette, investeringsinstitutter, hvis andele i henhold til fondsbestemmelserne eller investeringsselskabers vedtægter kun må sælges til offentligheden i tredjelande, de kategorier af investeringsinstitutter, der er fastlagt i bestemmelserne i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet er beliggende, og for hvilke reglerne i afdeling V og artikel 36 på grund af investeringsinstitutternes investerings- og låneoptagelsespolitik er uhensigtsmæssige. 2. Ved udløbet af en frist på fem år fra direktivets iværksættelse forelægger Kommissionen en rapport for Rådet om anvendelsen af stk. 1, navnlig fjerde led. Den foreslår om fornødent passende foranstaltninger med henblik på at udvide anvendelsesområdet. Artikel 3 Ved anvendelsen af dette direktiv betragtes et investeringsinstitut som beliggende i den medlemsstat, hvor investeringsfondens administrationsselskab eller investeringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Medlemsstaterne skal kræve, at hovedadministrationen er beliggende i samme medlemsstat som det vedtægtsmæssige hjemsted. AFDELING II Godkendelse af et investeringsinstitut Artikel 4 1. Et investeringsinstitut skal for at kunne udøve sin virksomhed være godkendt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det pågældende investeringsinstitut er beliggende, i det følgende benævnt»kompetente myndigheder«. En sådan godkendelse har gyldighed i samtlige medlemsstater. 2. En investeringsfonds godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt administrationsselskabet, fondsbestemmelserne samt valget af depositar. Et investeringsselskabs godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt dets vedtægter og valget af depositar. 3. De kompetente myndigheder må ikke godkende et investeringsinstitut, hvis medlemmerne af ledelsen af administrationsselskabet, investeringsselskabet eller depositaren ikke er i besiddelse af den fornødne hæderlighed eller erfaring til udøvelsen af deres virksomhed. Med henblik herpå skal navn mv. på medlemmerne af administrationsselskabets, investeringsselskabets og depositarens ledelse såvel som enhver udskiftning inden for ledelsen straks anmeldes til de kompetente myndigheder. Ved ledelse forstås de personer, som i medfør af lov eller vedtægter repræsenterer administrationsselskabet, investeringsselskabet eller depositaren, eller som rent faktisk fastlægger retningslinjerne for administrationsselskabets, inve- steringsselskabets eller depositarens virksomhed. 4. Enhver udskiftning af administrationsselskab eller af depositar såvel som enhver ændring af fondsbestemmelserne eller af vedtægterne for et investeringsselskab skal godkendes af de kompetene myndigheder. AFDELING III Forpligtelser med hensyn til investeringsfondes struktur Artikel 5 Administrationsselskabet skal råde over tilstrækkelige midler til rent faktisk at kunne udøve sin virksomhed og opfylde sine forpligtelser.

12 11. august Nr Artikel 6 Administrationsselskabets virksomhed skal indskrænke sig til administration af investeringsfonde og investeringsselskaber. Artikel 7 1. Investeringsfondens formue skal opbevares hos en depositar. 2. Depositarens ansvar som omhandlet i artikel 9 berøres ikke af, at depositaren overlader opbevaringen af formuen eller en del af denne til tredjemand. 3. Depositaren skal endvidere a) sikre sig, at salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og mortifikation af andele, for fondens regning eller foretaget af administrationsselskabet, foregår i overensstemmelse med loven og fondsbestemmelserne; b) sikre sig, at værdiansættelsen af andelene foregår i overensstemmelse med loven og fondsbestemmelserne; c) udføre administrationsselskabets instrukser, medmin- dre disse strider mod loven og fondsbestemmelserne; d) sikre sig, at modydelsen i forbindelse med transaktioner, der berører fondens formue modtages inden for den sædvanlige frist; e) sikre sig, at fondens udbytte anvendes i henhold til loven og fondsbestemmelserne. Artikel 8 1. Depositaren skal enten have vedtægtsmæssigt hjemsted i den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller være etableret dér, såfremt det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat. 2. Depositaren skal være et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger af bestridelsen af dette hverv. 3. Medlemsstaten fastlægger, hvilke kategorier af de i stk. 2 omhandlede foretagender der kan vælges som depositar. Artikel 9 Depositaren er i henhold til gældende lov i den stat, hvori administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, ansvarlig over for administrationsselskabet og deltagerne for enhver skade, disse måtte lide som følge af retsstridig, manglende eller mangelfuld opfyldelse af depositarens forpligtelser. For deltagernes vedkommende kan ansvaret gøres gældende direkte eller indirekte gennem administrationsselskabet, alt efter arten af det juridiske forhold mellem depositaren, administrationsselskabet og deltagerne. Artikel Virksomhed som administrationsselskab og som depositar må ikke udøves af samme selskab. 2. Administrationsselskabet og depositaren skal under udøvelsen af deres respektive virksomhed handle uafhængigt og udelukkende i deltagernes interesse. Artikel 11 Det skal ved lov eller i fondsbestemmelserne fastsættes, på hvilke betingelser udskiftning af administrationsselskabet og depositaren kan finde sted, og hvorledes deltagerne skal beskyttes ved en sådan udskiftning. AFDELING IV Forpligtelser med hensyn til investeringsselskabernes struktur og deres depositar

13 11. august Nr Artikel 12 Medlemsstaterne fastsætter investeringsselskabets juridiske form. Selskabet skal råde over en tilstrækkelig stor indbetalt kapital til rent faktisk at kunne udøve sin virksomhed og opfylde sine forpligtelser. Artikel 13 Et investeringsselskab må ikke udøve anden virksomhed end den i artikel 1, stk. 2, omhandlede. Artikel Investeringsselskabets formue skal opbevares hos en depositar. 2. Depositarens ansvar som omhandlet i artikel 16 berøres ikke af, at depositaren overlader opbevaringen af formuen eller en del af denne til tredjemand. 3. Depositaren skal endvidere sikre sig, a) at salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og mortifikation af andele foretaget af investeringsselskabet eller for dettes regning, foregår i overensstemmelse med loven og selskabets vedtægter; b) at modydelsen i forbindelse med transaktioner, der berører selskabets formue, modtages inden for den sædvanlige frist; c) at selskabets udbytte anvendes i overensstemmelse med loven og vedtægterne. 4. En medlemsstat kan beslutte, at investeringsselskaber, der er beliggende på dens område, og som udelukkende omsætter deres andele på en eller flere fondsbørser, som optager selskabernes andele til offentlig notering, ikke er forpligtet til at have en depositar, som omhandlet i dette direktiv. Artikel 34, 37 og 38 gælder ikke for sådanne selskaber. De regler, der anvendes for at fastsætte værdien af disse selskabers formue, skal dog fremgå af loven og/eller selskabernes vedtægter. 5. En medlemsstat kan beslutte, at investeringsselskaber, der er beliggende på dens område, og som omsætter mindst 80 % af deres andele på en eller flere børser, som er anført i vedtægterne, ikke er forpligtet til at have en depositar som omhandlet i dette direktiv på den betingelse at de nævnte andele noteres officielt på fondsbørserne i de medlemsstater, på hvis område andelene markedsføres samt på betingelse af, at de transaktioner, der foretages af selskabet uden for børsen, kun finder sted til børskursen. I investeringsselskabets vedtægter skal være angivet den børs i omsætningslandet, hvis notering er bestemmende for prisen for de transaktioner, der uden for børsen foretages af dette selskab i det pågældende land. En medlemsstat benytter sig kun af den i foregående afsnit omhandlede mulighed, hvis den finder, at deltagerne nyder en beskyttelse, der svarer til den, deltagerne i investeringsinstitutter, der har en depositar som omhandelt i dette direktiv, nyder. Disse selskaber samt de i stk. 4 nævnte selskaber skal specielt a) i deres vedtægter anføre beregningsmåden for nettoopgørelsesværdien af andelene, medmindre dette er anført i loven; b) intervenere på markedet for at undgå, at børsværdien af deres andele afviger mere en 5 % fra nettoopgørelsesværdien af disse andele; c) fastsætte nettoopgørelsesværdien af andelene, meddele de kompetente myndigheder den mindst to gange om ugen og offentliggøre den to gange om måneden. En uafhængig revisor skal mindst to gange om måneden sikre sig, at beregningen af andelenes værdi sker i overensstemmelse med loven og selskabets vedtægter. Ved samme lejlighed skal revisoren efterprøve, at selskabets formue investeres i henhold til forskrifterne i loven og vedtægterne. 6. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvilke selskaber der omfattes af de i stk. 4 og 5 omhandlede undtagelser.

14 11. august Nr Senest fem år efter dette direktivs iværksættelse aflægger Kommissionen rapport til kontaktudvalget om gennemførelsen af stk. 4 og 5. Om nødvendigt foreslår den egnede foranstaltninger efter udtalelse fra kontaktudvalget. Artikel Depositaren skal enten have vedtægtsmæssigt hjemsted i den medlemsstat, hvor investeringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller været etableret dér, såfremt det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat. 2. Depositaren skal være et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger af bestridelsen af dette hverv. 3. Medlemsstaterne fastlægger, hvilke kategorier af de i stk. 2 omhandlede foretagender der kan vælges som depositar. Artikel 16 Depositaren er i henhold til gældende lov i den stat, hvori investeringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, ansvarlig over for investeringsselskabet og deltagerne for enhver skade, disse måtte lide som følge af retsstridig, manglende eller mangelfuld opfyldelse af depositarens forpligtelser. Artikel Virksomheden som investeringsselskab og som depositar må ikke udøves af samme selskab. 2. Depositaren skal under varetagelsen af sit hverv udelukkende handle i deltagernes interesse. Artikel 18 Det skal ved lov eller i investeringsselskabets vedtægter fastsættes, på hvilke betingelser udskiftning af depositaren kan finde sted, og hvorledes deltagerne skal beskyttes ved en sådan udskiftning. AFDELING V Forpligtelser med hensyn til investeringsinstitutters investeringspolitik Artikel En investeringsfonds eller et investeringsselskabs portefølje må udelukkende bestå af a) værdipapirer, der er optaget til officiel notering på en medlemsstats fondsbørs; b) værdipapirer, der handles på et andet marked i en medlemsstat, såfremt dette er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt; c) værdipapirer, der er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan børs eller et sådant marked er godkendt af de kompetente myndigheder eller fastsat i loven og/eller fondsbestemmelserne eller i investeringsselskabets vedtægter; d) nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbetingelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til officiel notering på en fondsbørs eller på et andet reguleret marked, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, og såfremt valget af en sådan børs eller et sådant marked er tiltrådt af de kompetente myndigheder, eller fastsat i loven og/eller fondsbestemmelserne eller i investeringsselskabets vedtægter; og såfremt der opnås tilladelse til optagelse til notering inden udløbet af ét år efter emissionen. 2. Dog

15 11. august Nr a) kan et inveseringstinstitut investere højst 10 % af sin formue i andre værdipapirer end de i stk. 1 nævnte; b) kan medlemsstaterne fastsætte, at investeringsinstitutter kan investere højst 10 % af deres formue i fordringer, som, ved anvendelsen af dette direktiv, på grundlag af deres karakteristika kan sidestilles med værdipapirer, og som navnlig kan overdrages, omsættes og til enhver tid eller i det mindste lige så hyppigt som anført i artikel 34, værdiansættes; c) kan et investeringsselskab erhverve løsøre og fast ejendom, som er absolut påkrævet for den direkte udøvelse af dets virksomhed; d) må et investeringsinstitut hverken erhverve ædle metaller eller certifikater for disse. 3. De i stk. 2, litra a) og b), omhandlede investeringer må under ingen omstændigheder tilsammen overstige 10 % af investeringsinstituttets formue. 4. En investeringsfond og et investeringsselskab kan accessorisk besidde likvide midler. 1. Medlemsstaterne tilstiller Kommissionen Artikel 20 a) senest på tidspunktet for dette direktivs gennemførelse, en fortegnelse over de fordringer, som de i henhold til artikel 19, stk. 2, litra b), har til hensigt at sidestille med værdipapirer, med angivelse af de sidestillede fordringers karakteristika samt begrundelsen for denne sidestilling; b) de ændringer, som de agter at foretage i den i litra a) nævnte fortegnelse, samt de nye former for sidestilling, som de har til hensigt at foretage, samt begrundelsen for sådanne ændringer eller nye former for sidestilling. 2. Kommissionen meddeler straks de øvrige medlemsstater disse oplysninger samt de bemærkninger, som den finder hensigtsmæssige. Sådanne meddelelser kan drøftes i konktaktudvalget efter fremgangsmåden i artikel 53, stk. 4. Artikel Medlemsstaterne kan, på de vilkår og med de begrænsninger, som de fastsætter, tillade investeringsinstitutterne at gøre brug af sådan teknik og sådanne hjælpemidler, som angår værdipapirtransaktioner, såfremt denne teknik og disse hjælpemidler benyttes med henblik på en effektiv forvaltning af porteføljen. 2. Medlemsstaterne kan desuden bemyndige investeringsinstitutterne til at gøre brug af teknik og hjælpemidler, der er beregnet til at dække kursrisici i forbindelse med forvaltningen af institutternes formue. Artikel Et investeringsinstitut må ikke for mere end 5 % af sin formue investere i værdipapirer, der er udstedt af samme emittent. 2. Medlemsstaterne kan forhøje den i stk. 1 nævnte grænse til højst 10 %. I tilfælde, hvor et investeringsinstitut fra samme emittent investerer i værdipapirer for mere end 5 % af sin formue, må den samlede værdi af sådanne erhvervede værdipapirer, som instituttet ligger inde med, imidlertid ikke overstige 40 % af instituttets formue. 3. Medlemsstaterne kan forhøje den i stk. 1 nævnte grænse til højst 35 %, når værdipapirerne er udstedt eller garanteret af en medlemsstat, af dennes lokale offentlige myndigheder, af et tredjeland eller af internationale institutioner af offentlig karakter, som en eller flere medlemsstater deltager i. Artikel Uanset artikel 22 og med forbehold af traktatens artikel 68, stk. 3, kan medlemsstaterne tillade, at investeringsinstitutter i henhold til princippet om risikospredning investerer op til 100 % af deres formue i forskellige emissioner af værdipapirer, der er udstedt eller garanteret af en medlemsstat, af dennes lokale

16 11. august Nr myndigheder, af et tredjeland eller af internationale institutioner af offentlig karakter, in hvilke en eller flere medlemsstater deltager. De kompetente myndigheder indrømmer kun denne undtagelse, såfremt de finder, at deltagerne i investeringsinstituttet opnår den samme beskyttelse som deltagerne i et investeringsinstitut, der overholder grænserne i artikel 22. Disse investeringsinstitutter skal ligge inde med værdipapirer fra mindst seks forskellige emissioner, uden at værdipapirerne fra en og samme emission dog må overstige 30 % af investeringsinstituttets samlede aktiver. 2. De i stk. 1 omhandlede investeringsinstitutter skal udtrykkeligt i fondsbestemmelserne eller for investeringsselskabers vedkommende i vedtægterne anføre de stater, lokale offentlige myndigheder eller internationale institutioner af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de værdipapirer, hvori de agter at investere mere end 35 % af deres formue; disse fondsbestemmelser eller vedtægter skal godkendes af de kompetente myndigheder. 3. Endvidere skal de i stk. 1 omhandlede investeringsinstitutter i deres prospekter og i alle reklameskrifter i en iøjnefaldende erklæring gøre opmærksom på, at en sådan godkendelse er givet med angivelse af de stater, lokale offentlige myndigheder samt internationale institutter af offentlig karakter, i hvis værdipapirer de har investeret eller har til hensigt at investere mere end 35 % af deres formue. Artikel Et investeringsinstitut må kun erhverve andele i andre åbne institutter for kollektiv investering, såfremt de anses for investeringsinstitutter i henhold til artikel 1, stk. 2, første og andet led. 2. Et investeringsinstitut må ikke investere i andele i sådanne investeringsinstitutter for mere end 5 % af sin formue. 3. Erhvervelse af andele i en investeringsfond, der administreres af samme administrationsselskab eller af ethvert andet selskab, som er knyttet til administrationssel- skabet inden for et administrations- eller tilsynsfællesskab eller ved en væsentlig direkte eller indirekte deltagelse, er kun tilladt, når det drejer sig om en investeringsfond, som i overensstemmelse med sine bestemmelser har specialiseret sig i at investere sin formue i værdier, der hidrører fra en særlig geografisk eller økonomisk sektor, og såfremt de kompetente myndigheder har givet tilladelse til erhvervelsen. Denne tilladelse gives kun, hvis investeringsfonden har givet meddelelse om, at den har til hensigt at gøre brug af denne mulighed, og såfremt denne mulighed udtrykkeligt er nævnt i dens bestemmelser. Administrationsselskabet kan ikke for transaktioner vedrørende andele i investeringsfonden på regnskabet optage afgifter eller udgifter, når dele af en investeringsfonds formue er anbragt i andele i en anden investeringsfond, som ligeledes administreres af samme administrationsselskab, eller af ethvert andet selskab, der er knyttet til administrationsselskabet inden for et administrations- eller tilsynsfællesskab eller ved en væsentlig direkte eller indirekte deltagelse. 4. Stk. 3 finder ligeledes anvendelse, såfremt et investeringsselskab erhverver andele i et andet investeringsselskab, hvortil det er knyttet, jf. stk. 3. Stk. 3 finder endvidere anvendelse, såfremt et investeringsselskab erhverver andele i en investeringsfond, som det er knyttet til, eller såfremt en investeringsfond erhverver andele i et investeringsselskab, som den er knyttet til. Artikel Et investeringsselskab eller et administrationsselskab må for så vidt angår samtlige de investeringsfonde, de administrerer, og som henhører under dette direktivs anvendelsesområde, ikke erhverve aktier med stemmeret, som giver det mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på administrationen af en emittent.

17 11. august Nr Med henblik på anvendelse af det i første afsnit omhandlede princip skal medlemsstaterne indtil nærmere samordning tage hensyn til de eksisterende regler i de øvrige medlemsstaters lovgivning, hvori dette princip er defineret. 2. Desuden kan et investeringsselskab eller en investeringsfond ikke erhverve mere end 10 % af aktierne uden stemmeret fra en og samme emittent; 10 % af obligationerne fra en og samme emittent; 10 % af andelene fra et og samme institut for kollektiv investering, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, første og andet led. De grænser, der er fastsat i andet og tredje led, skal ikke overholdes ved erhvervelsen, hvis det på dette tidspunkt ikke er muligt at beregne bruttobeløbet for obligationerne eller nettobeløbet for de udstedte værdipapirer. 3. Medlemsstaterne kan afstå fra at anvende stk. 1 og 2 for så vidt angår a) værdipapirer, som er udstedt eller garanteret af en medlemsstat eller dennes lokale offentlige myndigheder; b) værdipapirer, som er udstedt eller garanteret af et tredjeland; c) værdipapirer, som er udstedt af internationale institutioner af offentlig karakter, i hvilken en eller flere medlemsstater deltager; d) et investeringsinstituts besiddelse af aktier i et selskab, der er beliggende i et tredjeland, og som hovedsagelig investerer sin formue i værdipapirer fra emittenter, der er hjemmehørende i det omhandlede land, såfremt sådan besiddelse i henhold til det omhandlede lands lovgivning udgør investeringsinstituttets eneste mulighed for at investere i værdipapirer fra emittenter i det omhandlede land. Denne undtagelsesbestemmelse må dog kun anvendes, såfremt selskabet i det pågældende tredjeland i sin investeringspolitik overholder de i artikel 22 og 24 samt de i stk. 1 og 2, i nærværende artikel fastsatte grænser. I tilfælde af overskridelser af de ved artikel 22 og 24 fastsatte grænser finder artikel 26 tilsvarende anvendelse; e) et investeringsselskabs besiddelse af aktier i datterselskaber, som udelukkende og i investeringsselskabets interesse udøver en vis administrations-, rådgivnings- eller markedsføringsvirksomhed. Artikel De i denne afdeling fastsatte grænser skal ikke overholdes af investeringsinstitutterne ved udøvelsen af de tegningsrettigheder, som er knyttet til værdipapirer, der indgår i formuen. Medlemsstaterne kan under overholdelse af princippet om risikospredning tillade nyligt oprettede investeringsinstitutter at afvige fra artikel 22 og 23 i seks måneder fra godkendelsesdatoen. 2. Såfremt de i stk. 1 omhandlede grænser overskrides af grunde, som investeringsinstituttet ikke har indflydelse på, eller som følge af udøvelse af tegningsrettigheder, skal instituttet i sin salgsvirksomhed prioritere normaliseringen af forholdene under hensyn til deltagernes interesser. AFDELING VI Forpligtelser med hensyn til oplysninger til deltagerne A. Offentliggørelse af prospekt og periodiske beretninger Artikel Investeringsselskabet og administrationsselskabet, for hver af de investeringsfonde, det administrerer, skal offentligøre et prospekt,

18 11. august Nr en årsberetning for hvert regnskabsår, samt en halvårsberetning, der dækker de første seks måneder af regnskabsåret. 2. Årsberetningen og halvårsberetningerne skal offentliggøres inden for følgende frister at regne fra slutningen af den periode, som beretningen omhandler: 4 måneder for årsberetningen, 2 måneder for halvårsberetningen. Artikel 28 Prospektet skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at investorerne kan danne sig et pålideligt skøn over den investering, der foreslås dem. Af prospektet skal mindst fremgå de oplysninger, der kræves i det skema A, der er knyttet som bilag til dette direktiv, for så vidt disse oplysninger ikke er indeholdt i de dokumenter, der i henhold til artikel 29, stk. 1, skal være vedlagt prospektet. 2. Årsberetningen skal indeholde en balance eller en formueopgørelse, en grupperet opgørelse over indtægter og udgifter i det pågældende regnskabsår, en beretning over aktiviteterne i det forløbne regnskabsår og de øvrige oplysninger, der kræves i det skema B, der er knyttet som bilag til dette direktiv, samt alle oplysninger af betydning, der gør det muligt for investorerne med fuldt kendskab til forholdene at bedømme udviklingen i investeringsinstituttets virksomhed og dets resultater. 3. Halvårsberetningen skal mindst indeholde de oplysninger, der fremgår af afsnit I-IV i det skema B, der er knyttet som bilag til dette direktiv; når investeringsinstituttet har udbetalt eller agter at udbetale a contoudbytte, skal taloplysningerne vise resultatet efter fradrag af skat for det pågældende halvår og det a contoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales. Artikel Fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtægter er en integrerende del af prospektet og skal være knyttet som bilag til dette. 2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter behøver dog ikke at være knyttet som bilag til prospektet, såfremt ihændehaveren af andele underrettes om, at disse dokumenter på anmodning enten kan blive tilsendt eller kan gennemses på et nærmere angivet sted i hver enkelt medlemsstat, hvor andelene udbydes til salg. Artikel 30 De væsentligste dele af prospektet skal holdes á jour. Artikel 31 De regnskabsmæssige oplysninger i årsberetningerne skal revideres af en eller flere personer, der i medfør af loven er autoriseret til at revidere regnskaber i overensstemmelse med Rådets direktiv 84/253/EØF af 10. april 1984 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber 4). Disse revisorers godkendelse, og i givet fald deres forbehold gengives ubeskåret i hver årsberetning. Artikel 32 Et investeringsinstitut skal forelægge sit prospekt og ændringer heri såvel som årsberetningen og halvårsberetningen for de kompetente myndigheder. Artikel Prospektet, sidste årsberetning og den følgende halvårsberetning, hvis denne er offentliggjort, skal tilbydes gratis til investoren, inden kontrakten indgås. 2. Desuden skal års- og halvårsberetningerne stilles til rådighed for offentligheden på de steder, der er anført i prospektet.

19 11. august Nr Års- og halvårsberetningerne udleveres gratis til de deltagere, som anmoder derom. B. Offentliggørelse af andre oplysninger Artikel 34 Et investeringsinstitut skal på passende måde offentliggøre emissionsprisen eller salgsprisen, prisen ved tilbagekøb eller ved indløsning, hver gang det emitterer, sælger, tilbagekøber eller indløser sine andele og mindst to gange om måneden. De kompetente myndigheder kan dog give til- ladelse til, at sådanne meddelelser fra et investeringsinstitut kun offentliggøres en gang om måneden, såfremt dette ikke skader deltagernes interesser. Artikel 35 Ved enhver annoncering, der indebærer en opfordring til køb af andele i et investeringsinstitut, skal opmærksomheden henledes på, at der findes et prospekt, og på, hvor offentligheden kan få det udleveret. 1. Hverken AFDELING VII Investeringsinstituttets almindelige forpligtelser Artikel 36 investeringsselskabet, eller administrationsselskabet eller depositaren, som handler på investeringsfondes vegne, kan optage lån. Et investeringsinstitut kan dog skaffe sig fremmed valuta ved»back-to-back«-lån. 2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne tillade investeringsinstitutter at optage lån a) på højst 10 % - af formuen for så vidt angår investeringsselskaber, - af fondsværdierne for så vidt angår en investeringsfond, såfremt der er tale om midlertidige lån; b) på højst 10 % af formuen, for så vidt angår investeringsselskaber, såfremt lånet optages for at muliggøre erhvervelse af fast ejendom, der er absolut nødvendig for den direkte fortsættelse af deres virksomhed. I så fald må dette lån og de i litra a), omhandlede lån under ingen omstændigheder tilsammen overstige 15 % af deres formue. Artikel Et investeringsinstitut skal på en deltagers forlangende tilbagekøbe eller indløse sine andele. 2. Uanset stk. 1 a) kan et investeringsinstitut midlertidigt udsætte tilbagekøb eller indløsning af sine andele i de tilfælde og efter de nærmere bestemmelser, der er fastsat ved lov, i fondsbestemmelserne eller i investeringsselskabets vedtægter. Der må kun finde udsættelse sted i undtagelsestilfælde, når omstændighederne kræver det, og når der ved udsættelsen tages hensyn til deltagerne interesser; b) kan medlemsstaterne tillade, at de kompetente myndigheder i deltagernes eller offentlighedens interesse stiller krav om udsættelse af tilbagekøb eller indløsning af andele. 3. I de i stk. 2, litra a), omhandlede tilfælde skal investeringsinstituttet omgående underrette de kompetente myndigheder om sin beslutning samt eventuelt myndighederne i andre medlemsstater, hvis investeringsinstituttet markedsfører sine andele her.

20 11. august Nr Artikel 38 Reglerne for værdiansættelse af aktiverne såvel som beregningsmåden for emissionsprisen eller salgsprisen samt prisen ved tilbagekøb eller indløsning af andele i et investeringsinstitut skal være angivet i loven, fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtægter. Artikel 39 Udlodning eller geninvestering af udbytte fra en investeringsfond eller et investeringsselskab skal foregå i overensstemmelse med loven og fondsbestemmelserne eller investeringsselskabets vedtægter. Artikel 40 Andele i et investeringsinstitut må kun emitteres, hvis der inden for den sædvanlige frist foretages en indbetaling til investeringsinstituttets formue svarende til nettømissionsprisen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for udlodning af fondsandele. 1. Med forbehold af artikel 19 og 21 må hverken Artikel 41 et investeringsselskab, eller et administrationsselskab eller en depositar, der handler på investeringsfondes vegne, yde kredit eller optræde som garant på tredjemands vegne. 2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at sådanne foretagender erhverver værdipapirer, som ikke er fuldt indbetalt. Hverken Artikel 42 et investeringsselskab, eller et administrationsselskab eller en depositar, der handler på investeringsfondes vegne, må foretage handel med værdipapirer uden dækning. Artikel 43 Det skal i fondsbestemmelserne angives, hvilke vederlag og udgifter administrationsselskabet kan afholde over fondens midler, samt den måde, hvorpå disse vederlag beregnes. Det skal i loven eller i vedtægterne for et investeringsselskab angives, hvilken form for omkostninger der påhviler selskabet. AFDELING VIII Særlige bestemmelser for investeringsinstitutter, som markedsfører deres andele i andre medlemsstater end dem, hvor de er hjemmehørende Artikel Et investeringsinstitut, som markedsfører sine andele i en anden medlemsstat, skal overholde de love eller administrative bestemmelser, som gælder i denne stat, og som ikke henhører under de områder, der omfattes af dette direktiv. 2. Ethvert investeringsinstitut kan annoncere i den medlemsstat, hvor markedsføringen finder sted. Det skal overholde de bestemmelser, som gælder for annoncering i denne stat. 3. Stk. 1 og 2 skal anvendes uden forskelsbehandling. Artikel 45 I det i artikel 44 nævnte tilfælde skal investeringsinstituttet under overholdelse af de love eller administrative bestemmelser, der gælder i den medlemsstat, hvor markedsføringen finder sted, bl.a. træffe de

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1.

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1. Kendelse af 25. april 2006 (J.nr. 2005-0002781) Negative saldi på enkelte bankkonti udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere