PROSPEKT CARNEGIE FUND II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT CARNEGIE FUND II"

Transkript

1 PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december 2010 ("2010- lovgivningen") loven om institutter for kollektiv investering opdeler sådanne investeringsinstitutter i to dele. Da enkelte afdelinger i Fonden skal være lukkede (closed-ended), hører Fonden under lovens Del II, og anses ikke for at være en UCITS (investeringsinstitut). Administrationsselskabet har desuden til hensigt at oprette afdelinger med hver deres investeringspolitikker. VISA 2011/ PC L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicite Luxembourg, le Commission de Surveillance du Secteur Financier 1

2 Ingen forhandler, salgsperson eller anden person har tilladelse til at give oplysninger eller erklæringer bortset fra de, der er indeholdt i Prospektet og andre dokumenter, der henvises til i Prospektet, i forhold til det tilbud, der foretages i denne forbindelse, og såfremt sådanne oplysninger eller erklæringer er blevet udleveret eller udleveres, skal sådanne oplysninger eller erklæringer ikke anses for tilladt af Fonden eller repræsentanter for Fonden. Dette Prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra nogen som helst person i noget som helst retsområde, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er lovlig, eller hvor den person, der fremsætter et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke har hjemmel dertil, eller til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Eventuelle købere af andele bør selv indhente oplysninger om lovkrav, valutabestemmelser og gældende beskatningsregler i de respektive lande, hvori de er statsborgere, er hjemmehørende eller har fast bopæl. Administrationsselskabet gør investorerne opmærksom på, at enhver investor alene vil kunne udøve dennes investorrettigheder fuldt ud direkte over for Fonden, såfremt investoren er registreret selv og i dennes eget navn i Fondens deltagerregister. I tilfælde hvor en investor investerer i Fonden via en mellemmand, der investerer i Fonden i dennes eget navn, men på vegne af investoren, vil det ikke altid være muligt for investoren at udøve bestemte deltagerrettigheder direkte over for Fonden. Investorerne opfordres til at tage imod råd om deres rettigheder. Hvis De på nogen måde er i tvivl om Prospektets indhold, bør De rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden finansrådgiver. Tegning af andele bliver godkendt på basis af de i Prospektet indeholdte oplysninger og, hvor lovpligtigt, på basis af Fondens seneste årsrapport indeholdende reviderede regnskaber samt på basis af Fondens seneste (halv)årsrapport (hvis halvårsrapporten udgives senere end årsrapporten). INVESTORER BØR VÆRE OPMÆKSOMME PÅ, AT FONDENS OG NOGLE AF DENNES AFDELINGERS INVESTERINGER ER UDSAT FOR RISICI AF EN SÅDAN ART OG GRAD, DER IKKE SÆDVANLIGVIS SES I FORBINDELSE MED MERE UDVIKLEDE ØKONOMIER OG UDOVER DE, DER ER ULØSELIGT FORBUNDET MED ENHVER PRIVATE EQUITY- INVESTERING, BØR INVESTORERNE ISÆR BEMÆRKE, AT INVESTERING I FONDEN SANSYNLIGVIS ER ILLIKVID (SE "INTERESSEKONFLIKTER OG RISIKOFAKTORER"). INVESTORERNE BØR DESUDEN VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT NOGLE AF FONDENS AFDELINGER ER LUKKEDE (CLOSED-ENDED), OG AT ANDELE I SÅDANNE AFDELINGER IKKE MÅ INDLØSES PÅ ANMODNING FRA EN INVESTOR. ANDELENE ER ALENE EGNEDE FOR KYNDIGE PRIVATE OG INSTITUTIONELLE INVESTORER, SOM IKKE ER U.S. PERSONER, SOM IKKE KRÆVER ØJEBLIKKELIG LIKVIDITET FOR DERES INVESTERINGER, FOR HVEM EN INVESTERING I FONDEN IKKE UDGØR ET KOMPLET INVESTERINGSPROGRAM OG SOM TIL FULDE FORSTÅR OG ER VILLIGE TIL AT PÅTAGE SIG DE RISICI, DER ER FORBUNDET MED FONDENS INVESTERINGSPOLITIK OG MÅL. ANDELENE ER FRIT OMSÆTTELIGE OG UNDERLAGT DE I NÆRVÆRENDE PROSPEKT FASTSATTE BEGRÆNSNINGER. 2

3 INVESTORERS BESLUTNING OM INVESTERINGER BØR BERO PÅ EN UNDERSØGELSE AF FONDEN OG VILKÅRENE FOR EMISSIONEN, HERUNDER ENHVER FORTJENESTE OG RISIKO. INVESTORERNE BØR LÆSE OG OVERVEJE RISIKOBESLUTNINGER FØR DE INVESTERER I FONDEN. Andelene må ikke, og skal ikke, udbydes til salg eller sælges i De Forenede Stater, dets territorier eller besiddelser eller til U.S. personer. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fonden 7 Organiseringen af andele 9 Investeringsmål og politikker 10 Investeringsteknikker og instrumenter 19 Investeringsloft 22 Interessekonflikter og risikofaktorer 27 Emissionen 36 a) Den indre værdi 36 b) Udstedelse af andele 40 c) Forpligtelser og drawdowns 48 d) Konvertering af andele 50 e) Indløsning af andele 51 f) Andelenes omsættelighed 54 g) Suspension af værdiansættelsen af Fondens indre værdi 54 h) Indskrænkning i ejerskabet af andele 55 Udlodningspolitik 56 Administrationsselskabet 57 Investeringsforvaltere 60 Depotbank 61 Central administration 63 Fondens omkostninger 64 Luxembourg-beskatning 66 Opløsning og fusion 67

5 Fondens hidtidige indtjening 69 Oplysning til deltagerne 72 Gældende lov, retsområde og anvendt sprog 73 Dokumenter til rådighed for inspektion 73

6 ADMINISTRATIONSSELSKAB CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. C/o MDO Services S.A. 19, rue de Bitbourg L Luxembourg ADMINISTRATIONSSELSKABETS BESTYRELSE 1. Steinar LUNDSTROM Carnegie Fund Management Company S.A. Formand 2. Mattias KOLM Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør 3. Rolf DOLANG Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør 4. Bruno VANDERSCHELDEN, Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør ADMINISTRATIONSSELSKABETS FORVALTERE Bruno VANDERSCHELDEN Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør Henrik BRANDT Carnegie Fund Management Company S.A. Administrator DEPOTBANK CENTRAL ADMINISTRATIONSAGENT FONDEN OG ADMINISTRATIONSSELSKABETS REVISOR BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. Centre Europe 5, Place de la Gare L Luxembourg CARNEGIE FUND SERVICES S.A. Centre Europe 5, Place de la Gare L Luxembourg PRICEWATERHOUSECOOPERS S.a r.l. 400 Route d'esch L Luxembourg 5

7 INVESTERINGSFORVALTER CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Regeringsgatan 56 S Stockholm, Sverige CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S, SWEDEN BRANCH Blasieholmsgatan 5 S Stockholm, Sverige

8 JURIDISKE RÅDGIVERE ARENDT & MEDERNACH 14, rue Erasme L-2082 Luxembourg

9 Fonden CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en investeringsfond i henhold til Del II i lov af 17. december 2010 om kollektive investeringsinstitutter ("2010- loven"). Fonden blev grundlagt i maj 2000 af Carnegie Fund II Management Company S.A., men efter en fusion den 28. oktober 2005 (med virkning fra den 1. november 2005) mellem Carnegie Fund II Management Company SA, Carnegie Global Healthcare Fund Management Company S.A. og Carnegie Fund Management Company S.A., administreres Fonden nu på vegne af deltagerne i Carnegie Fund Management Company S.A. ("administrationsselskabet"). CARNEGIE INVESTMENT BANK AB er investeringsforvalter af CARNEGIE FUND II - FUND OF FUNDS INTERNATIONAL, CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY I SUB-FUND, CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND. CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DENMARK, svensk afdeling er investeringsforvalter for CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND, CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB- FUND og CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND. Depotbankens forpligtelser varetages af BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. Administrationsselskabet tilbyder investorer i én enkelt investeringsfond at tegne andele i afdelinger ("paraplykonstruktion"), som investerer i værdipapirer og andre lovligt accepterede aktiver. Afdelingerne kan accessorisk benytte sig af afledte instrumenter med henblik på en effektiv porteføljeforvaltning. Afdelingerne i sin helhed danner grundlag for Fonden. Fonden består på nuværende tidspunkt af seks afdelinger: CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND (udtrykt i EURO), CARNEGIE FUND II FUND OF FUNDS INTERNATIONAL (udtrykt i USD), CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY I SUB-FUND (udtrykt i EUR), CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND (udtrykt i EUR), CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK) and CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK). Administrationsselskabet kan til enhver tid stifte nye afdelinger samt opløse eksisterende afdelinger ved at give deltagerne meddelelse herom, undtagen for så vidt angår CARNEGIE FUND II - PRIVATE- EQUITY SUB-FUND I og CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND, som har en fastlagt eksistensperiode (For yderligere oplysninger henvises til "opløsning og fusion"). Såfremt nye afdelinger stiftes eller eksisterende afdelinger opløses, skal der udstedes et tillæg til Prospektet. I forhold til afdelinger, som er stiftet men endnu ikke er åben for tegning af andele, kan administrationsselskabet desuden til enhver tid bestemme den første tegningsperiode og den første tegningskurs. Ved åbning af en afdeling skal et tillæg til Prospektet udstedes. 7

10 I hver afdeling kan administrationsselskabet tilbyde forskellige klasser eller underklasser af andele på basis af særlige kriterier. Fondens aktiver forvaltes af CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. som særskilte aktiver i deltagernes interesse og for deltagernes regning. Fondens varighed er ubegrænset og skal have en samlet indre værdi, der ikke må være mindre end EUR eller tilsvarende i en fremmed valuta. Regnskabsåret begynder den 1. januar og slutter den sidste dag i december ("regnskabsåret"). Fondens konti revideres af PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., Luxembourg. Fondens samlede aktiver, som er adskilt fra administrationsselskabets aktiver, ejes i fællesskab af alle deltagerne, som har lige rettigheder i forhold til det antal andele de ejer i de enkelte afdelinger. Administrationsvedtægterne fastsætter ingen bestemmelser om afholdelse af møder for deltagerne. Tegning eller køb af andele i Fonden forudsætter godkendelse fra deltagerne af administrationsvedtægterne. Hver enkelt afdeling skal opfattes som en særskilt enhed hvis aktiver udgør et fælles ejerskab mellem dens deltagere. Deltagerne i samme klasse/underklasse i hver enkelt afdeling behandles lige og har de samme rettigheder. Administrationsvedtægterne for CARNEGIE FUND II er aftalt af Carnegie Fund II Management Company S.A. den 5. maj Vedtægterne er offentliggjort i Memorial, Recueil des Societes et Associations ("Memorial") den 5. juni 2000 og deponeret i Register of the Tribunal d'arrondissement, Luxembourg, den 9. maj Administrationsvedtægterne er blevet ændret af flere omgange. De reviderede administrationsvedtægter er ændret den 25. oktober Disse ændringer afspejlede fusionen mellem Carnegie Fund II Management Company S.A., Carnegie Global Healthcare Management Company S.A. og administrationsselskabet. Ændringerne blev indleveret til Register of the Tribunal d'arrondissement den 31. oktober 2005, og omtale heraf blev offentliggjort i Memorial. De seneste ændringer til administrationsvedtægterne dateret den 25. september 2009 er deponeret hos Register of Commerce and Companies den 29. september Omtale af deponeringen vil blive offentliggjort i Memorial. Administrationsvedtægterne kan yderligere ændres af administrationsselskabet under iagttagelse af retsforskrifterne. Fremtidige ændringer får virkning på datoen for deponeringen af de ændrede administrationsvedtægter i Register of the Tribunal d'arrondissement, Luxembourg. Omtale af deponeringen offentliggøres i Memorial.

11 Organisering af andele Administrationsselskabet kan i hver afdeling tilbyde forskellige klasser af andele på basis af særlige kriterier. På nuværende tidspunkt er der forskellige minimum nytegningsbeløb mellem andelsklasserne og forskellige former for forvaltningsgebyrer. Administrationsselskabet kan også beslutte at nogle klasser af andele skal reserveres til bestemte kategorier af investorer (fx institutionelle investorer). Administrationsselskabet kan desuden udstede underklasser af andele inden for hver klasse: Kapitalisering af underklasser (underklasse A) og/eller udlodning af underklasser (underklasse B). Disse underklasser er forskellige i deres udlodningspolitik, idet kapitaliseringen af underklasser kapitaliserer indtægter og udlodningen af underklasser betaler udbytte. Nedenstående tabel viser strukturen i de klasser og underklasser af andele, der er oprettet på nuværende tidspunkt i CARNEGIE FUND II - FUND OF FUNDS INTERNATIONAL CARNEGIE FUND II - SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND og CARNEGIE FUND II - SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND: CARNEGIE FUND II - FUND OF FUNDS INTERNATIONAL: Klasse Underklasse Minimum Maksimum Første- Administrationsinvestering gebyr (årlig) (i USD) 1 A ,25% 1 B ,25% CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND: Klasse Underklasse Minimum Maksimum Første- Administrationsinvestering gebyr (årlig) (i SEK) 1 A ,6% 5* B ,6% *Klasse 5 er kun tilgængelig for institutionelle investorer. 9

12 CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND: Klasse Underklasse Minimum Maksimum Første- Administrationsinvestering gebyr (årlig) (i SEK) 1 A ,6% 5* B ,6% *Klasse 5 er kun tilgængelig for institutionelle investorer. Investeringsmål og politikker Fondens formål er at opnå kapitalvækst gennem forskelligartede afdelinger. Hver afdeling skal investeres i grupper af aktiver eller værdipapirer baseret på de af administrationsselskabet fastlagte investeringsformer, geografiske områder, industrisektorer og valutazoner. Der er ingen garanti for, at Fonden vil være i stand til at nå dens investeringsmål. Desuden kan Fonden på grundlag af de betingelser, og med forbehold for de begrænsninger, der er fastlagt ved lov, regler, administrativ praksis og bestemmelser i Prospektet, anvende teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer, forudsat at sådanne teknikker og instrumenter anvendes med henblik på effektiv porteføljeforvaltning. Fonden består på nuværende tidspunkt af seks afdelinger: CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND, CARNEGIE FUND II FUND OF FUNDS INTERNATIONAL, CARNEGIE FUND II - PRIVATE EQUITY I SUB-FUND, CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND, CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB- FUND og CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND. CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND (udtrykt i EUR). Afdelingernes investeringer vil hovedsageligt fokusere på investeringer i aktier i virksomheder inden for bioteknologi/biovidenskab, herunder virksomheder med aktiviteter inden for levering af medicin, opfindelse af medicin, terapeutik, grundlæggende teknologi og diagnostik. 10

13 CARNEGIE FUND II FUND OF FUNDS INTERNATIONAL (udtrykt i USD) Afdelingens formål er at opnå langsigtet kapitalvækst hovedsageligt ved at investere i en portefølje af omhyggeligt udvalgte investeringsfonde inden for private equity, herunder investeringsfonde i Carnegie Group. Afdelingen kan på accessorisk basis investere i omsættelige værdipapirer såsom, men ikke begrænset til, globale aktier, obligationer og likvide aktiver med det nedenfor fastsatte investeringsloft, udtrykt i en hvilken som helst international valuta og udstedt af udstedere i udviklede lande. Disse accessoriske investeringer vil dog aldrig i sig selv udgøre afdelingens primære investeringsmål. På anmodning kan prisen pr. andel omregnes til SEK (svenske kroner) eller EUR (europæisk valuta). CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY I SUB-FUND (udtrykt i EUR) Afdelingens formål er at opnå kapitalvækst gennem investeringer i EQT V (N 1) Limited Partnership (kommanditaktieselskab) og/eller EQT V (N 2) Limited Partnership ("EQT Fonden") ved at bidrage med kapital til EQT Fonden som kommanditist, i henhold til og i overensstemmelse med vilkår og betingelser fastlagt i en kommandit-aktieselskabsaftale mellem bl.a. komplementaren i EQT Fonden, afdelingen og andre kommanditister ("investeringen"). EQT Fonden vil foretage investeringer i bestemmende aktieposter og aktierelaterede værdipapirer i mellemstore til store virksomheder, primært baseret i, eller med tilknytning til, nordeuropa (dvs. Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Belgien, Holland, Luxembourg og Schweiz). Afdelingen vil ikke foretage andre investeringer end investeringen, forudsat at afdelingen, som del af dens likviditetsforvaltning, har tilladelse til at foretage investeringer i statsobligationer eller lignende risikofrie finansielle instrumenter inkluderet i definitionen af "investeringen" som anvendt i nærværende Prospekt. EQT - Generel beskrivelse og hidtidig indtjening Dette afsnit opsummerer et uddrag fra et notat om EQT V privat investering med information som ikke er blevet uafhængigt bekræftet af administrationsselskabet. Indledning EQT er en europæisk private equity-koncern med en industriel tilgang. EQT-teamet har siden oprettelsen i 1994 fokuseret på investeringer i bestemmende aktieposter i førende, højkvalitetsvirksomheder i attraktive industrier. EQT gennemfører vækstinitiativer og fordrer industriel fremgang i dens porteføljevirksomheder ved at udnytte dens industrielle baggrund og ekspertise, og ved at drage fordel af vækstvirksomheder. 11

14 Via et netværk af kontorer og eksperter i Stockholm, København, Helsinki og München, har EQT investeret ca. EUR 3,8 milliarder i 40 selskaber i de seneste 12 år. Pr. 31. marts 2006 har EQT Fonde samlet realiseret ca. EUR 5,8 milliarder. Pr. 31. marts 2006 har EQT afsluttet 23 fuldstændige exits med et samlet realiseret internt afkast (brutto) på 85% eller 4,3x investeret kapital og et samlet internt afkast (brutto) på 52% eller 2,7x på samtlige investeringer. EQT er nu i færd med at oprette dens femte regionale private equityfond, EQT V. EQT har indtil videre investeret i en lang række industrier, fra finmekanik og kommunikation til forbrugsprodukter og tjenesteydelser. Ligesom i de foregående fonde vil EQT V fokusere på attraktive forretningssektorer i vækst, som har en bestemt industriel vinkel, og hvor en investering kan anvendes som grundlag for udvikling af førende lokale/niche virksomheder til globale/førende virksomheder i sektoren i løbet af en 3-5 års periode. Industriel tilgang Ved at anvende industriel know-how til at sætte gang i en indtjeningsfremgang og øge fortjenesten i omhyggeligt udvalgte selskaber, søger EQT at bidrage med langt mere end finansiel ekspertise og kapital til dens portefølje. EQT er aktiv ejer og mange af dens partnere har omfattende erfaring som ledere i internationale selskaber. En væsentlig del af EQT's investeringspolitik er en stor gruppe industrilederes aktive deltagelse; alle er tidligere eller aktive ledere i globale selskaber inden for handel, finans og industri. Lederne er omhyggeligt udvalgt på grund af deres erfaring inden for en bestemt sektor, eller på grund af deres kompetenceområder, og med deres viden er det muligt at udpege investeringsmuligheder, vurdere driften og forvaltningen af potentielle målselskaber, og hjælpe med til at udvikle porteføljeselskaber gennem aktiv deltagelse i bestyrelser. EQT kendetegnes desuden for dens tilknytning til Investor AB. Investor AB har oprettet og støtter EQT økonomisk. Dokumenteret erfarent team Den oprindelige gruppe af grundlæggende partnere forbliver stort set intakt. Investeringsteamet består i dag af 33 fagkyndige, herunder 12 partnere med omfattende drifts- og handelserfaring på tværs af industrier. Teamet har dokumenteret dets effektivitet ved gennem faglige undersøgelser af tusindvis af potentielle investeringer at have realiseret 40 investeringer, 23 fuldstændige realiseringer og 4 delvise realiseringer. Deal Sourcing EQT's stærke omdømme blandt højkvalitetsselskaber som ønsker vækst, at fremskynde fusioner og opkøb, at fremme internationalisering, at forbedre værdikæden 12

15 og fokusere på kernekompetencer, betyder at EQT ligger stærkt i feltet om at opnå forretningsmuligheder med mange af Europas førende virksomheder. Investeringsindtjening Siden oprettelsen i 1994 har EQT haft en vedvarende fremragende track record og vist, at de kan frembringe overlegent store afkast. Pr. 31. marts 2006 bestod EQT's portefølje af 40 investeringer, hvoraf 23 er blevet realiseret gennem fuldstændige exits og fire er delvist realiserede. EQT fondene har samlet realiseret ca. EUR 5,8 milliarder. EQT har genereret et fuldt realiseret internt afkast (brutto) på 85% eller 4,3x investeret kapital og et samlet internt afkast (brutto) på 52% eller 2,7x investeret kapital. Værdiansættelsespolitikken i forhold til den ikkerealiserede portefølje har indtil videre være forsigtig. Pr. 31. marts 2006 (EUR i mill.) Fuldt realiser et Delvist realiseret Antal selskaber Beløb investeret Realiseret værdi Ikkerealiseret værdi Internt afkast (brutto) % 4,3x % 3,1x Ganget omkostninger Ikkerealiseret % 1,0x > 1 år I alt 36 2,712 5,777 1, % 2,7x Ikkerealiseret <1 år Pr. 31. marts 2005 var det interne afkast (brutto) af investeret kapital på tværs af EQT-fondene som følger: Pr. 31. marts 2006 EQT I EQT II EQT Danmark EQT Finland EQT III EQT IV Vintage år Fuldt 112% 26 % 42 % 23% 60 % - realiseret 6,8x 2.8x 3,1x 2,5x 4,7x Delvist - 14 % 16% - 48 % - realiseret _ 2,2x 1,9x - 5,0x - Ikkerealiseret 3 % - 2% ,3x - 1,1x - 1,0x 1,0x I alt 88 % 24 % 20% 23% 30% 0% 5,5x 2,7x 2,0x 2,5x 2,2x 1,0x Ingen af EQT V (komplementar) LP; EQT V Limited, EQT V (UK) Limited eller deres associerede virksomheder (tilsammen "EQT-enhederne") har taget ansvar for at bekræfte oplysningerne i 13

16 dette Prospekt, og EQT-enhederne giver således ingen garanti til investorer i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub-Fund i forhold til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rimeligheden af de oplysninger eller meninger, der indeholdes i Prospektet og påtager sig intet ansvar eller forpligtelser desangående. EQT-enhederne giver ingen garanti til investorer i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub-Fund vedrørende lovligheden af en investering i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub- Fund eller Fonden, foretaget af en sådan investor eller vedrørende indtægter eller andre skattemæssige konsekvenser forbundet med investering i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub-Fund eller Fonden. EQT V (komplementar) LP er ikke på nogen måde forpligtet til at acceptere en ansøgning fra Carnegie Fund II - Private Equity I Sub- Fund om andel i EQT V-fonden. Administrationsselskabets bestyrelse har sørget for, at EQT V benytter sig af risikospredningsregler, der svarer til de regler, der gælder for luxembourgske private equity-fonde, der hører under Del II i 2010-loven, samt at EQT V anvender en anerkendt depotbank. CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND (udtrykt i EUR) Afdelingens formål er at opnå kapitalvækst gennem investering i EQT Infrastructure (N 1) Limited Partnership (kommandit-aktieselskab) ved at bidrage med kapital til EQT Infrastructure Fund ("EQT Infrastructure") ved som kommanditist, og derved opnå interessentskabsandel i EQT Infrastructure, i henhold til og i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastlagt i en kommandit-aktieselskabsaftale mellem bl.a. komplementaren i EQT Infrastructure, afdelingen og andre kommanditister ("investeringen"). EQT Infrastructure vil foretage bestemmende og sambestemmende equity og equity-relaterede investeringer i infrastruktur og infrastrukturrelaterede aktiver og aktiviteter, som udviser etablerede og/eller gode udsigter for en positiv betalingsstrømsprofil. EQT Infrastructure vil investere størstedelen af de samlede forpligtelser i investeringer, der primært kan forbindes med, eller som har deres væsentligste aktiver placeret i nordeuropa (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Luxembourg, Holland, Norge, Sverige og Schweiz) og østeuropa (Albanien, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Makedonien, Moldova, Montenegro, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien og Ukraine). Afdelingen vil ikke foretage andre investeringer end investeringen, forudsat at afdelingen, som del af dens likviditetsforvaltning, har tilladelse til at foretage investeringer i statsobligationer eller lignende risikofrie finansielle instrumenter inkluderet i definitionen af "investeringen" som anvendt i nærværende Prospekt. 14

17 EQT - Generel beskrivelse Dette afsnit sammenfatter et uddrag af et notat om EQT Infrastructure vedrørende privat placering. EQT Infrastructure er et lukket investeringsinstitut og er reguleret af Guernsey Financial Services Commission. Indledning EQT er en førende nordeuropæisk private equity-investorvirksomhed, som har udviklet en særlig tilgang til at opnå industriel fremgang siden dens begyndelse i Denne fremgangsmåde udnytter virksomhedens netværk og interne viden optimalt med henblik på at opnå et fuldstændigt indtjenings- og vækstpotentiale ved enhver investering. EQT er unik på grund af dens omfattende globale netværk af omkring 70 industriledere, tidligere direktører eller erhvervsledere for førende, globale selskaber der arbejder side om side med EQTfagkyndige i bestræbelserne på at skabe forandringer i hvert enkelt porteføljeselskab. EQT har til dato finansieret forretninger for mere end EUR 11,5 milliarder der forvaltes på tværs af alle fondene. EQT equityfondene har realiseret EUR 9,0 milliarder i alt med et realiseret internt afkast (brutto) på 76% eller 4,0x investeret kapital pr. 30. juni Den hidtidige indtjening på investeringer fortæller ikke noget om fremtidig indtjening. Værdien af en investering kan falde eller stige, og en investor får ikke nødvendigvis hele det investerede beløb tilbagebetalt. Erfarent team EQT Infrastructure-teamet ("teamet") ledes af Lennart Blecher, som gennem 20 år har opbygget en fremragende track record inden for handler i infrastruktur, og som har en stor indsigt i EQT som virksomhed og dens investeringstilgang. Han bliver ansvarlig for et erfarent team, der samlet har mere end 50 års erfaring med handler i infrastruktur. Såvel Glen Matsumoto, tidligere ansat hos Macquarie og ABB, som Andreas Huber, tidligere ansat hos HVB/Unicredit, har arbejdet sammen med Lennart i andre organisationer. Lennart, Glen og Andreas har arbejdet globalt i forskellige roller, hvor de har opbygget erfaring i equity-investeringer, projekt- og købsfinansiering med forpligtelser for mere end EUR 6 milliarder til mere end 135 handler med infrastruktur med en samlet transaktionsværdi på over EUR 65 milliarder. Stefan Gleven, tidligere ansat hos ABB og EQT Equity har ligeledes tilsluttet sig teamet. Stefans erfaring med EQT Equity vil sikre, at EQT's industrielle tilgang til at skabe værdi i dennes porteføljeselskaber anvendes effektivt i forhold til EQT Infrastructures investeringer. Deal Sourcing Teamet har bevist dets globale sourcing-ekspertise i de seneste to årtier. Sammen med EQT's gode rygte og store netværk i den industrielle og finansielle verden giver denne ekspertise teamet en stor fordel i forhold til at få adgang til investeringsmuligheder. Teamets forbindelser, som inkluderer 15

18 embedsmænd, finansielle formidlere og ejere af infrastrukturaktiver, M&A-rådgivere, advokatfirmaer, konsulenter og revisorer, forventes at spille en vigtig rolle for at skabe en forretningsstrøm. Derudover mener partnerne, at industriledere med stor erfaring, såsom direktører eller erhvervsledere i selskaber inden for el, energi, transport, byggeri og olie, kan give målselskabet uvurderlig strategisk og forretningsmæssig indsigt, som gør EQT Infrastructure til en attraktiv partner. Det udvidede team af EQT-fagkyndige, der arbejder for EQT Equity Funds, EQT Opportunity Fund og EQT Expansion Capital Funds sammen med EQT's globale industriledernetværk forventes ligeledes at være kilde til handelsmuligheder. Derudover forventes Investor AB's netværk at være en vigtig og differentieret kilde til forretningsstrøm. Teamet deltager i en aktiv dialog med lokale myndigheder og andre vigtige deltagere på infrastrukturmarkedet vedrørende potentielt attraktive investeringsidéer og forslag. Selvom teamet sandsynligvis ikke vil fuldende en investeringsmulighed før Fonden er oprettet, har teamet udpeget og er i færd med at gennemgå en række muligheder, som vil blive aktivt forfulgt, når EQT Infrastructures investeringsperiode begynder. Investeringspolitik EQT Infrastructure vil søge at foretage bestemmende eller sambestemmende investeringer med henblik på at opbygge en differentieret portefølje af infrastrukturselskaber i overensstemmelse med princippet om risikospredning. Potentielle investeringsmål skaber generelt en væsentlig service for samfundet. Sådanne muligheder forventes at inkludere: Reguleret/markedsbaseret grundlæggende infrastruktur Bevillingsbaseret væsentlig infrastruktur Social infrastruktur Infrastruktur-relaterede tjenesteydelser Målene vil først og fremmest være at drive virksomheder med begrænset udviklings- og konstruktionsrisiko som opfylder følgende punkter: gode eller stærke muligheder for en solid og dækket betalingsstrømsprofil muligheder for værdiskabelse gennem øget vækst og implementering af forbedringer i driften EQT's interne viden og regionale ekspertise giver teamet en klar fordel i forhold til at skabe overblik over et potentielt måls markedsposition, tiltrække talentfulde topledere, udpege strategiske målsætninger og implementere forretningsmæssige forbedringer for at sikre realisering af hvert porteføljeselskabs fulde potentiale. Teamets store erfaring med infrastruktur, industrilederes kompetencer og 16

19 adgang til større grupper af EQT-fagkyndige giver teamet mulighed for at opnå en dybere indsigt, og til fulde udvikle den eksisterende formue og samtidig reducere enhver tabsrisiko. EQT er kendt for at kunne generere industriel fremgang gennem forvaltning af investeringer og for at have en klart defineret model for selskabsledelse. Teamet forventes at øge indtjeningen og/eller øge investeringer via aktiv, hands-on ejerskab, og derigennem forberede dem til videresalg til større infrastrukturfonde, strategiske købere eller via børsnotering. Exitstrategi for EQT Infrastructure Før et køb færdiggøres udarbejder EQT Infrastructure en primær og sekundær exitstrategi for en bestemt investering. EQT Infrastructure ser på udviklingen af dens langsigtede investeringer, men vil stadig fokusere på exitmuligheder gennem hele ejerskabet. Derudover vil EQT Infrastructure overveje kapitalrekonstruktion såfremt driftsmæssige optimiseringer øger likviditeten, og hvis virksomheden ikke har tilstrækkelig kapital. EQT Infrastructure vil søge at trække sig tilbage fra en investering når det har implementeret dens målrettede driftsmæssige værdiskabelsesstrategier med henblik på at opnå øget, langsigtet, solid og dækket likviditet fra driften. For hvert mål vil teamet overvåge acquisition multiples og diskonto for lignende aktiver i den eksisterende infrastruktur-delsektor. Hvis markedsvurderingerne begynder at stige udover de hidtidige normer for en infrastruktur-delsektor vil teamet tage hensyn til dette i deres planlægning af en exit. EQT Private Equity-fonde har en god track record for en vellykket exit fra deres investeringer. Exit-metoderne er bl.a.: Salg til strategisk køber Salg til infrastruktur/private equity-opkøbsfonde eller institutionelle investorer Udbud til offentligheden af individuelle porteføljeselskaber Udbud til offentligheden af en kombination af porteføljeselskaber i et børsnoteret infrastrukturselskab. Ingen af EQT Infrastructure (komplementar), LP, EQT Infrastructure (UK) Limited, EQT Guernsey Limited eller deres associerede virksomheder (tilsammen "EQT-enhederne") har påtaget sig ansvaret for uafhængigt at få godkendt informationerne indeholdt i dette Prospekt, og EQT-enhederne garanterer således på ingen måde over for investorer i Carnegie Fund II - Private Equity II Sub-Fund nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rimeligheden af de oplysninger eller meninger, der indeholdes i Prospektet og påtager sig intet ansvar eller forpligtelser desangående. EQT-enhederne foregiver eller garanterer på ingen måde over for investorer i Carnegie Fund II - Private Equity II Sub-Fund i forhold lovligheden af en investering i Carnegie Fund II - Private 17

20 Equity II Sub-Fund eller Fonden fra en sådan investor eller i forhold til indtægter eller andre skattemæssige konsekvenser ved en investering i Carnegie Fund II Private Equity II Sub-Fund eller Fonden. EQT Infrastructure (komplementar) LP er ikke på nogen måde forpligtet til at acceptere en ansøgning fra Carnegie Fund II - Private Equity II Sub-Fund om andelen i EQT Infrastructure-fonden. Administrationsselskabets bestyrelse har sørget for, at EQT Infrastructure benytter sig af risikospredningsregler, der svarer til de regler, der gælder for luxembourgske private equity-fonde, der hører under Del II i lovgivningen (anvendelse af investeringsgrænse på 20% af aktiver i samme udsteder) samt at EQT Infrastructure anvender en anerkendt depotbank. CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK) Afdelingen søger at opnå langsigtet kapitalvækst ved at anvende en dynamisk og analytisk strategi. Afdelingen fokuserer på investering i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Sverige. Afdelingen kan investere op til 10% af dets nettoaktiver i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Danmark, Finland eller Norge. Afdelingen skal investere mindst 50% af dets nettoaktiver i mid cap og large cap virksomheder, hvor virksomhedens markedsværdi på tidspunktet for investeringen, overstiger 1% af de samlede svenske regulerede markeder'. Afdelingen kan også være i besiddelse af likvide midler i accessorisk omfang samt pengemarkedsinstrumenter. CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK) Afdelingen søger at opnå langsigtet kapitalvækst ved at anvende en dynamisk og analytisk strategi. Afdelingen fokuserer på investering i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Sverige. Afdelingen kan investere op til 10% af dets nettoaktiver i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Danmark, Finland eller Norge. Investeringer foretages i small cap og mid cap virksomheder, hvor virksomhedens markedsværdi på tidspunktet for investeringen, ikke overstiger 1% af de samlede svenske regulerede markeder. Afdelingen kan også være i besiddelse af likvide midler i accessorisk omfang samt pengemarkedsinstrumenter. 1 En sådan investeringspolitik skal træde i kraft den 13. januar Indtil den 12. januar 2012 vil investeringer blive foretaget i mid cap og large cap virksomheder. Definitionen af mid cap og large cap virksomheder refererer til den af OMX Nordic Exchange anvendte terminologi. 18

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Danske Invest Allocation

Danske Invest Allocation Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Del 1 Information om kontohaver Selskabets navn Nuværende adresse Postadresse (udfyldes kun, hvis denne er forskellig fra adresse ovenfor)

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere