PROSPEKT CARNEGIE FUND II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT CARNEGIE FUND II"

Transkript

1 PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december 2010 ("2010- lovgivningen") loven om institutter for kollektiv investering opdeler sådanne investeringsinstitutter i to dele. Da enkelte afdelinger i Fonden skal være lukkede (closed-ended), hører Fonden under lovens Del II, og anses ikke for at være en UCITS (investeringsinstitut). Administrationsselskabet har desuden til hensigt at oprette afdelinger med hver deres investeringspolitikker. VISA 2011/ PC L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicite Luxembourg, le Commission de Surveillance du Secteur Financier 1

2 Ingen forhandler, salgsperson eller anden person har tilladelse til at give oplysninger eller erklæringer bortset fra de, der er indeholdt i Prospektet og andre dokumenter, der henvises til i Prospektet, i forhold til det tilbud, der foretages i denne forbindelse, og såfremt sådanne oplysninger eller erklæringer er blevet udleveret eller udleveres, skal sådanne oplysninger eller erklæringer ikke anses for tilladt af Fonden eller repræsentanter for Fonden. Dette Prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra nogen som helst person i noget som helst retsområde, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er lovlig, eller hvor den person, der fremsætter et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke har hjemmel dertil, eller til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Eventuelle købere af andele bør selv indhente oplysninger om lovkrav, valutabestemmelser og gældende beskatningsregler i de respektive lande, hvori de er statsborgere, er hjemmehørende eller har fast bopæl. Administrationsselskabet gør investorerne opmærksom på, at enhver investor alene vil kunne udøve dennes investorrettigheder fuldt ud direkte over for Fonden, såfremt investoren er registreret selv og i dennes eget navn i Fondens deltagerregister. I tilfælde hvor en investor investerer i Fonden via en mellemmand, der investerer i Fonden i dennes eget navn, men på vegne af investoren, vil det ikke altid være muligt for investoren at udøve bestemte deltagerrettigheder direkte over for Fonden. Investorerne opfordres til at tage imod råd om deres rettigheder. Hvis De på nogen måde er i tvivl om Prospektets indhold, bør De rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden finansrådgiver. Tegning af andele bliver godkendt på basis af de i Prospektet indeholdte oplysninger og, hvor lovpligtigt, på basis af Fondens seneste årsrapport indeholdende reviderede regnskaber samt på basis af Fondens seneste (halv)årsrapport (hvis halvårsrapporten udgives senere end årsrapporten). INVESTORER BØR VÆRE OPMÆKSOMME PÅ, AT FONDENS OG NOGLE AF DENNES AFDELINGERS INVESTERINGER ER UDSAT FOR RISICI AF EN SÅDAN ART OG GRAD, DER IKKE SÆDVANLIGVIS SES I FORBINDELSE MED MERE UDVIKLEDE ØKONOMIER OG UDOVER DE, DER ER ULØSELIGT FORBUNDET MED ENHVER PRIVATE EQUITY- INVESTERING, BØR INVESTORERNE ISÆR BEMÆRKE, AT INVESTERING I FONDEN SANSYNLIGVIS ER ILLIKVID (SE "INTERESSEKONFLIKTER OG RISIKOFAKTORER"). INVESTORERNE BØR DESUDEN VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT NOGLE AF FONDENS AFDELINGER ER LUKKEDE (CLOSED-ENDED), OG AT ANDELE I SÅDANNE AFDELINGER IKKE MÅ INDLØSES PÅ ANMODNING FRA EN INVESTOR. ANDELENE ER ALENE EGNEDE FOR KYNDIGE PRIVATE OG INSTITUTIONELLE INVESTORER, SOM IKKE ER U.S. PERSONER, SOM IKKE KRÆVER ØJEBLIKKELIG LIKVIDITET FOR DERES INVESTERINGER, FOR HVEM EN INVESTERING I FONDEN IKKE UDGØR ET KOMPLET INVESTERINGSPROGRAM OG SOM TIL FULDE FORSTÅR OG ER VILLIGE TIL AT PÅTAGE SIG DE RISICI, DER ER FORBUNDET MED FONDENS INVESTERINGSPOLITIK OG MÅL. ANDELENE ER FRIT OMSÆTTELIGE OG UNDERLAGT DE I NÆRVÆRENDE PROSPEKT FASTSATTE BEGRÆNSNINGER. 2

3 INVESTORERS BESLUTNING OM INVESTERINGER BØR BERO PÅ EN UNDERSØGELSE AF FONDEN OG VILKÅRENE FOR EMISSIONEN, HERUNDER ENHVER FORTJENESTE OG RISIKO. INVESTORERNE BØR LÆSE OG OVERVEJE RISIKOBESLUTNINGER FØR DE INVESTERER I FONDEN. Andelene må ikke, og skal ikke, udbydes til salg eller sælges i De Forenede Stater, dets territorier eller besiddelser eller til U.S. personer. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fonden 7 Organiseringen af andele 9 Investeringsmål og politikker 10 Investeringsteknikker og instrumenter 19 Investeringsloft 22 Interessekonflikter og risikofaktorer 27 Emissionen 36 a) Den indre værdi 36 b) Udstedelse af andele 40 c) Forpligtelser og drawdowns 48 d) Konvertering af andele 50 e) Indløsning af andele 51 f) Andelenes omsættelighed 54 g) Suspension af værdiansættelsen af Fondens indre værdi 54 h) Indskrænkning i ejerskabet af andele 55 Udlodningspolitik 56 Administrationsselskabet 57 Investeringsforvaltere 60 Depotbank 61 Central administration 63 Fondens omkostninger 64 Luxembourg-beskatning 66 Opløsning og fusion 67

5 Fondens hidtidige indtjening 69 Oplysning til deltagerne 72 Gældende lov, retsområde og anvendt sprog 73 Dokumenter til rådighed for inspektion 73

6 ADMINISTRATIONSSELSKAB CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. C/o MDO Services S.A. 19, rue de Bitbourg L Luxembourg ADMINISTRATIONSSELSKABETS BESTYRELSE 1. Steinar LUNDSTROM Carnegie Fund Management Company S.A. Formand 2. Mattias KOLM Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør 3. Rolf DOLANG Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør 4. Bruno VANDERSCHELDEN, Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør ADMINISTRATIONSSELSKABETS FORVALTERE Bruno VANDERSCHELDEN Carnegie Fund Management Company S.A. Direktør Henrik BRANDT Carnegie Fund Management Company S.A. Administrator DEPOTBANK CENTRAL ADMINISTRATIONSAGENT FONDEN OG ADMINISTRATIONSSELSKABETS REVISOR BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. Centre Europe 5, Place de la Gare L Luxembourg CARNEGIE FUND SERVICES S.A. Centre Europe 5, Place de la Gare L Luxembourg PRICEWATERHOUSECOOPERS S.a r.l. 400 Route d'esch L Luxembourg 5

7 INVESTERINGSFORVALTER CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Regeringsgatan 56 S Stockholm, Sverige CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S, SWEDEN BRANCH Blasieholmsgatan 5 S Stockholm, Sverige

8 JURIDISKE RÅDGIVERE ARENDT & MEDERNACH 14, rue Erasme L-2082 Luxembourg

9 Fonden CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en investeringsfond i henhold til Del II i lov af 17. december 2010 om kollektive investeringsinstitutter ("2010- loven"). Fonden blev grundlagt i maj 2000 af Carnegie Fund II Management Company S.A., men efter en fusion den 28. oktober 2005 (med virkning fra den 1. november 2005) mellem Carnegie Fund II Management Company SA, Carnegie Global Healthcare Fund Management Company S.A. og Carnegie Fund Management Company S.A., administreres Fonden nu på vegne af deltagerne i Carnegie Fund Management Company S.A. ("administrationsselskabet"). CARNEGIE INVESTMENT BANK AB er investeringsforvalter af CARNEGIE FUND II - FUND OF FUNDS INTERNATIONAL, CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY I SUB-FUND, CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND. CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DENMARK, svensk afdeling er investeringsforvalter for CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND, CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB- FUND og CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND. Depotbankens forpligtelser varetages af BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. Administrationsselskabet tilbyder investorer i én enkelt investeringsfond at tegne andele i afdelinger ("paraplykonstruktion"), som investerer i værdipapirer og andre lovligt accepterede aktiver. Afdelingerne kan accessorisk benytte sig af afledte instrumenter med henblik på en effektiv porteføljeforvaltning. Afdelingerne i sin helhed danner grundlag for Fonden. Fonden består på nuværende tidspunkt af seks afdelinger: CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND (udtrykt i EURO), CARNEGIE FUND II FUND OF FUNDS INTERNATIONAL (udtrykt i USD), CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY I SUB-FUND (udtrykt i EUR), CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND (udtrykt i EUR), CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK) and CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK). Administrationsselskabet kan til enhver tid stifte nye afdelinger samt opløse eksisterende afdelinger ved at give deltagerne meddelelse herom, undtagen for så vidt angår CARNEGIE FUND II - PRIVATE- EQUITY SUB-FUND I og CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND, som har en fastlagt eksistensperiode (For yderligere oplysninger henvises til "opløsning og fusion"). Såfremt nye afdelinger stiftes eller eksisterende afdelinger opløses, skal der udstedes et tillæg til Prospektet. I forhold til afdelinger, som er stiftet men endnu ikke er åben for tegning af andele, kan administrationsselskabet desuden til enhver tid bestemme den første tegningsperiode og den første tegningskurs. Ved åbning af en afdeling skal et tillæg til Prospektet udstedes. 7

10 I hver afdeling kan administrationsselskabet tilbyde forskellige klasser eller underklasser af andele på basis af særlige kriterier. Fondens aktiver forvaltes af CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. som særskilte aktiver i deltagernes interesse og for deltagernes regning. Fondens varighed er ubegrænset og skal have en samlet indre værdi, der ikke må være mindre end EUR eller tilsvarende i en fremmed valuta. Regnskabsåret begynder den 1. januar og slutter den sidste dag i december ("regnskabsåret"). Fondens konti revideres af PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., Luxembourg. Fondens samlede aktiver, som er adskilt fra administrationsselskabets aktiver, ejes i fællesskab af alle deltagerne, som har lige rettigheder i forhold til det antal andele de ejer i de enkelte afdelinger. Administrationsvedtægterne fastsætter ingen bestemmelser om afholdelse af møder for deltagerne. Tegning eller køb af andele i Fonden forudsætter godkendelse fra deltagerne af administrationsvedtægterne. Hver enkelt afdeling skal opfattes som en særskilt enhed hvis aktiver udgør et fælles ejerskab mellem dens deltagere. Deltagerne i samme klasse/underklasse i hver enkelt afdeling behandles lige og har de samme rettigheder. Administrationsvedtægterne for CARNEGIE FUND II er aftalt af Carnegie Fund II Management Company S.A. den 5. maj Vedtægterne er offentliggjort i Memorial, Recueil des Societes et Associations ("Memorial") den 5. juni 2000 og deponeret i Register of the Tribunal d'arrondissement, Luxembourg, den 9. maj Administrationsvedtægterne er blevet ændret af flere omgange. De reviderede administrationsvedtægter er ændret den 25. oktober Disse ændringer afspejlede fusionen mellem Carnegie Fund II Management Company S.A., Carnegie Global Healthcare Management Company S.A. og administrationsselskabet. Ændringerne blev indleveret til Register of the Tribunal d'arrondissement den 31. oktober 2005, og omtale heraf blev offentliggjort i Memorial. De seneste ændringer til administrationsvedtægterne dateret den 25. september 2009 er deponeret hos Register of Commerce and Companies den 29. september Omtale af deponeringen vil blive offentliggjort i Memorial. Administrationsvedtægterne kan yderligere ændres af administrationsselskabet under iagttagelse af retsforskrifterne. Fremtidige ændringer får virkning på datoen for deponeringen af de ændrede administrationsvedtægter i Register of the Tribunal d'arrondissement, Luxembourg. Omtale af deponeringen offentliggøres i Memorial.

11 Organisering af andele Administrationsselskabet kan i hver afdeling tilbyde forskellige klasser af andele på basis af særlige kriterier. På nuværende tidspunkt er der forskellige minimum nytegningsbeløb mellem andelsklasserne og forskellige former for forvaltningsgebyrer. Administrationsselskabet kan også beslutte at nogle klasser af andele skal reserveres til bestemte kategorier af investorer (fx institutionelle investorer). Administrationsselskabet kan desuden udstede underklasser af andele inden for hver klasse: Kapitalisering af underklasser (underklasse A) og/eller udlodning af underklasser (underklasse B). Disse underklasser er forskellige i deres udlodningspolitik, idet kapitaliseringen af underklasser kapitaliserer indtægter og udlodningen af underklasser betaler udbytte. Nedenstående tabel viser strukturen i de klasser og underklasser af andele, der er oprettet på nuværende tidspunkt i CARNEGIE FUND II - FUND OF FUNDS INTERNATIONAL CARNEGIE FUND II - SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND og CARNEGIE FUND II - SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND: CARNEGIE FUND II - FUND OF FUNDS INTERNATIONAL: Klasse Underklasse Minimum Maksimum Første- Administrationsinvestering gebyr (årlig) (i USD) 1 A ,25% 1 B ,25% CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND: Klasse Underklasse Minimum Maksimum Første- Administrationsinvestering gebyr (årlig) (i SEK) 1 A ,6% 5* B ,6% *Klasse 5 er kun tilgængelig for institutionelle investorer. 9

12 CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND: Klasse Underklasse Minimum Maksimum Første- Administrationsinvestering gebyr (årlig) (i SEK) 1 A ,6% 5* B ,6% *Klasse 5 er kun tilgængelig for institutionelle investorer. Investeringsmål og politikker Fondens formål er at opnå kapitalvækst gennem forskelligartede afdelinger. Hver afdeling skal investeres i grupper af aktiver eller værdipapirer baseret på de af administrationsselskabet fastlagte investeringsformer, geografiske områder, industrisektorer og valutazoner. Der er ingen garanti for, at Fonden vil være i stand til at nå dens investeringsmål. Desuden kan Fonden på grundlag af de betingelser, og med forbehold for de begrænsninger, der er fastlagt ved lov, regler, administrativ praksis og bestemmelser i Prospektet, anvende teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer, forudsat at sådanne teknikker og instrumenter anvendes med henblik på effektiv porteføljeforvaltning. Fonden består på nuværende tidspunkt af seks afdelinger: CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND, CARNEGIE FUND II FUND OF FUNDS INTERNATIONAL, CARNEGIE FUND II - PRIVATE EQUITY I SUB-FUND, CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND, CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB- FUND og CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND. CARNEGIE FUND II BIOTECHNOLOGY SUB-FUND (udtrykt i EUR). Afdelingernes investeringer vil hovedsageligt fokusere på investeringer i aktier i virksomheder inden for bioteknologi/biovidenskab, herunder virksomheder med aktiviteter inden for levering af medicin, opfindelse af medicin, terapeutik, grundlæggende teknologi og diagnostik. 10

13 CARNEGIE FUND II FUND OF FUNDS INTERNATIONAL (udtrykt i USD) Afdelingens formål er at opnå langsigtet kapitalvækst hovedsageligt ved at investere i en portefølje af omhyggeligt udvalgte investeringsfonde inden for private equity, herunder investeringsfonde i Carnegie Group. Afdelingen kan på accessorisk basis investere i omsættelige værdipapirer såsom, men ikke begrænset til, globale aktier, obligationer og likvide aktiver med det nedenfor fastsatte investeringsloft, udtrykt i en hvilken som helst international valuta og udstedt af udstedere i udviklede lande. Disse accessoriske investeringer vil dog aldrig i sig selv udgøre afdelingens primære investeringsmål. På anmodning kan prisen pr. andel omregnes til SEK (svenske kroner) eller EUR (europæisk valuta). CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY I SUB-FUND (udtrykt i EUR) Afdelingens formål er at opnå kapitalvækst gennem investeringer i EQT V (N 1) Limited Partnership (kommanditaktieselskab) og/eller EQT V (N 2) Limited Partnership ("EQT Fonden") ved at bidrage med kapital til EQT Fonden som kommanditist, i henhold til og i overensstemmelse med vilkår og betingelser fastlagt i en kommandit-aktieselskabsaftale mellem bl.a. komplementaren i EQT Fonden, afdelingen og andre kommanditister ("investeringen"). EQT Fonden vil foretage investeringer i bestemmende aktieposter og aktierelaterede værdipapirer i mellemstore til store virksomheder, primært baseret i, eller med tilknytning til, nordeuropa (dvs. Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Belgien, Holland, Luxembourg og Schweiz). Afdelingen vil ikke foretage andre investeringer end investeringen, forudsat at afdelingen, som del af dens likviditetsforvaltning, har tilladelse til at foretage investeringer i statsobligationer eller lignende risikofrie finansielle instrumenter inkluderet i definitionen af "investeringen" som anvendt i nærværende Prospekt. EQT - Generel beskrivelse og hidtidig indtjening Dette afsnit opsummerer et uddrag fra et notat om EQT V privat investering med information som ikke er blevet uafhængigt bekræftet af administrationsselskabet. Indledning EQT er en europæisk private equity-koncern med en industriel tilgang. EQT-teamet har siden oprettelsen i 1994 fokuseret på investeringer i bestemmende aktieposter i førende, højkvalitetsvirksomheder i attraktive industrier. EQT gennemfører vækstinitiativer og fordrer industriel fremgang i dens porteføljevirksomheder ved at udnytte dens industrielle baggrund og ekspertise, og ved at drage fordel af vækstvirksomheder. 11

14 Via et netværk af kontorer og eksperter i Stockholm, København, Helsinki og München, har EQT investeret ca. EUR 3,8 milliarder i 40 selskaber i de seneste 12 år. Pr. 31. marts 2006 har EQT Fonde samlet realiseret ca. EUR 5,8 milliarder. Pr. 31. marts 2006 har EQT afsluttet 23 fuldstændige exits med et samlet realiseret internt afkast (brutto) på 85% eller 4,3x investeret kapital og et samlet internt afkast (brutto) på 52% eller 2,7x på samtlige investeringer. EQT er nu i færd med at oprette dens femte regionale private equityfond, EQT V. EQT har indtil videre investeret i en lang række industrier, fra finmekanik og kommunikation til forbrugsprodukter og tjenesteydelser. Ligesom i de foregående fonde vil EQT V fokusere på attraktive forretningssektorer i vækst, som har en bestemt industriel vinkel, og hvor en investering kan anvendes som grundlag for udvikling af førende lokale/niche virksomheder til globale/førende virksomheder i sektoren i løbet af en 3-5 års periode. Industriel tilgang Ved at anvende industriel know-how til at sætte gang i en indtjeningsfremgang og øge fortjenesten i omhyggeligt udvalgte selskaber, søger EQT at bidrage med langt mere end finansiel ekspertise og kapital til dens portefølje. EQT er aktiv ejer og mange af dens partnere har omfattende erfaring som ledere i internationale selskaber. En væsentlig del af EQT's investeringspolitik er en stor gruppe industrilederes aktive deltagelse; alle er tidligere eller aktive ledere i globale selskaber inden for handel, finans og industri. Lederne er omhyggeligt udvalgt på grund af deres erfaring inden for en bestemt sektor, eller på grund af deres kompetenceområder, og med deres viden er det muligt at udpege investeringsmuligheder, vurdere driften og forvaltningen af potentielle målselskaber, og hjælpe med til at udvikle porteføljeselskaber gennem aktiv deltagelse i bestyrelser. EQT kendetegnes desuden for dens tilknytning til Investor AB. Investor AB har oprettet og støtter EQT økonomisk. Dokumenteret erfarent team Den oprindelige gruppe af grundlæggende partnere forbliver stort set intakt. Investeringsteamet består i dag af 33 fagkyndige, herunder 12 partnere med omfattende drifts- og handelserfaring på tværs af industrier. Teamet har dokumenteret dets effektivitet ved gennem faglige undersøgelser af tusindvis af potentielle investeringer at have realiseret 40 investeringer, 23 fuldstændige realiseringer og 4 delvise realiseringer. Deal Sourcing EQT's stærke omdømme blandt højkvalitetsselskaber som ønsker vækst, at fremskynde fusioner og opkøb, at fremme internationalisering, at forbedre værdikæden 12

15 og fokusere på kernekompetencer, betyder at EQT ligger stærkt i feltet om at opnå forretningsmuligheder med mange af Europas førende virksomheder. Investeringsindtjening Siden oprettelsen i 1994 har EQT haft en vedvarende fremragende track record og vist, at de kan frembringe overlegent store afkast. Pr. 31. marts 2006 bestod EQT's portefølje af 40 investeringer, hvoraf 23 er blevet realiseret gennem fuldstændige exits og fire er delvist realiserede. EQT fondene har samlet realiseret ca. EUR 5,8 milliarder. EQT har genereret et fuldt realiseret internt afkast (brutto) på 85% eller 4,3x investeret kapital og et samlet internt afkast (brutto) på 52% eller 2,7x investeret kapital. Værdiansættelsespolitikken i forhold til den ikkerealiserede portefølje har indtil videre være forsigtig. Pr. 31. marts 2006 (EUR i mill.) Fuldt realiser et Delvist realiseret Antal selskaber Beløb investeret Realiseret værdi Ikkerealiseret værdi Internt afkast (brutto) % 4,3x % 3,1x Ganget omkostninger Ikkerealiseret % 1,0x > 1 år I alt 36 2,712 5,777 1, % 2,7x Ikkerealiseret <1 år Pr. 31. marts 2005 var det interne afkast (brutto) af investeret kapital på tværs af EQT-fondene som følger: Pr. 31. marts 2006 EQT I EQT II EQT Danmark EQT Finland EQT III EQT IV Vintage år Fuldt 112% 26 % 42 % 23% 60 % - realiseret 6,8x 2.8x 3,1x 2,5x 4,7x Delvist - 14 % 16% - 48 % - realiseret _ 2,2x 1,9x - 5,0x - Ikkerealiseret 3 % - 2% ,3x - 1,1x - 1,0x 1,0x I alt 88 % 24 % 20% 23% 30% 0% 5,5x 2,7x 2,0x 2,5x 2,2x 1,0x Ingen af EQT V (komplementar) LP; EQT V Limited, EQT V (UK) Limited eller deres associerede virksomheder (tilsammen "EQT-enhederne") har taget ansvar for at bekræfte oplysningerne i 13

16 dette Prospekt, og EQT-enhederne giver således ingen garanti til investorer i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub-Fund i forhold til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rimeligheden af de oplysninger eller meninger, der indeholdes i Prospektet og påtager sig intet ansvar eller forpligtelser desangående. EQT-enhederne giver ingen garanti til investorer i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub-Fund vedrørende lovligheden af en investering i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub- Fund eller Fonden, foretaget af en sådan investor eller vedrørende indtægter eller andre skattemæssige konsekvenser forbundet med investering i Carnegie Fund II - Private Equity I Sub-Fund eller Fonden. EQT V (komplementar) LP er ikke på nogen måde forpligtet til at acceptere en ansøgning fra Carnegie Fund II - Private Equity I Sub- Fund om andel i EQT V-fonden. Administrationsselskabets bestyrelse har sørget for, at EQT V benytter sig af risikospredningsregler, der svarer til de regler, der gælder for luxembourgske private equity-fonde, der hører under Del II i 2010-loven, samt at EQT V anvender en anerkendt depotbank. CARNEGIE FUND II PRIVATE EQUITY II SUB-FUND (udtrykt i EUR) Afdelingens formål er at opnå kapitalvækst gennem investering i EQT Infrastructure (N 1) Limited Partnership (kommandit-aktieselskab) ved at bidrage med kapital til EQT Infrastructure Fund ("EQT Infrastructure") ved som kommanditist, og derved opnå interessentskabsandel i EQT Infrastructure, i henhold til og i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastlagt i en kommandit-aktieselskabsaftale mellem bl.a. komplementaren i EQT Infrastructure, afdelingen og andre kommanditister ("investeringen"). EQT Infrastructure vil foretage bestemmende og sambestemmende equity og equity-relaterede investeringer i infrastruktur og infrastrukturrelaterede aktiver og aktiviteter, som udviser etablerede og/eller gode udsigter for en positiv betalingsstrømsprofil. EQT Infrastructure vil investere størstedelen af de samlede forpligtelser i investeringer, der primært kan forbindes med, eller som har deres væsentligste aktiver placeret i nordeuropa (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Luxembourg, Holland, Norge, Sverige og Schweiz) og østeuropa (Albanien, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Makedonien, Moldova, Montenegro, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien og Ukraine). Afdelingen vil ikke foretage andre investeringer end investeringen, forudsat at afdelingen, som del af dens likviditetsforvaltning, har tilladelse til at foretage investeringer i statsobligationer eller lignende risikofrie finansielle instrumenter inkluderet i definitionen af "investeringen" som anvendt i nærværende Prospekt. 14

17 EQT - Generel beskrivelse Dette afsnit sammenfatter et uddrag af et notat om EQT Infrastructure vedrørende privat placering. EQT Infrastructure er et lukket investeringsinstitut og er reguleret af Guernsey Financial Services Commission. Indledning EQT er en førende nordeuropæisk private equity-investorvirksomhed, som har udviklet en særlig tilgang til at opnå industriel fremgang siden dens begyndelse i Denne fremgangsmåde udnytter virksomhedens netværk og interne viden optimalt med henblik på at opnå et fuldstændigt indtjenings- og vækstpotentiale ved enhver investering. EQT er unik på grund af dens omfattende globale netværk af omkring 70 industriledere, tidligere direktører eller erhvervsledere for førende, globale selskaber der arbejder side om side med EQTfagkyndige i bestræbelserne på at skabe forandringer i hvert enkelt porteføljeselskab. EQT har til dato finansieret forretninger for mere end EUR 11,5 milliarder der forvaltes på tværs af alle fondene. EQT equityfondene har realiseret EUR 9,0 milliarder i alt med et realiseret internt afkast (brutto) på 76% eller 4,0x investeret kapital pr. 30. juni Den hidtidige indtjening på investeringer fortæller ikke noget om fremtidig indtjening. Værdien af en investering kan falde eller stige, og en investor får ikke nødvendigvis hele det investerede beløb tilbagebetalt. Erfarent team EQT Infrastructure-teamet ("teamet") ledes af Lennart Blecher, som gennem 20 år har opbygget en fremragende track record inden for handler i infrastruktur, og som har en stor indsigt i EQT som virksomhed og dens investeringstilgang. Han bliver ansvarlig for et erfarent team, der samlet har mere end 50 års erfaring med handler i infrastruktur. Såvel Glen Matsumoto, tidligere ansat hos Macquarie og ABB, som Andreas Huber, tidligere ansat hos HVB/Unicredit, har arbejdet sammen med Lennart i andre organisationer. Lennart, Glen og Andreas har arbejdet globalt i forskellige roller, hvor de har opbygget erfaring i equity-investeringer, projekt- og købsfinansiering med forpligtelser for mere end EUR 6 milliarder til mere end 135 handler med infrastruktur med en samlet transaktionsværdi på over EUR 65 milliarder. Stefan Gleven, tidligere ansat hos ABB og EQT Equity har ligeledes tilsluttet sig teamet. Stefans erfaring med EQT Equity vil sikre, at EQT's industrielle tilgang til at skabe værdi i dennes porteføljeselskaber anvendes effektivt i forhold til EQT Infrastructures investeringer. Deal Sourcing Teamet har bevist dets globale sourcing-ekspertise i de seneste to årtier. Sammen med EQT's gode rygte og store netværk i den industrielle og finansielle verden giver denne ekspertise teamet en stor fordel i forhold til at få adgang til investeringsmuligheder. Teamets forbindelser, som inkluderer 15

18 embedsmænd, finansielle formidlere og ejere af infrastrukturaktiver, M&A-rådgivere, advokatfirmaer, konsulenter og revisorer, forventes at spille en vigtig rolle for at skabe en forretningsstrøm. Derudover mener partnerne, at industriledere med stor erfaring, såsom direktører eller erhvervsledere i selskaber inden for el, energi, transport, byggeri og olie, kan give målselskabet uvurderlig strategisk og forretningsmæssig indsigt, som gør EQT Infrastructure til en attraktiv partner. Det udvidede team af EQT-fagkyndige, der arbejder for EQT Equity Funds, EQT Opportunity Fund og EQT Expansion Capital Funds sammen med EQT's globale industriledernetværk forventes ligeledes at være kilde til handelsmuligheder. Derudover forventes Investor AB's netværk at være en vigtig og differentieret kilde til forretningsstrøm. Teamet deltager i en aktiv dialog med lokale myndigheder og andre vigtige deltagere på infrastrukturmarkedet vedrørende potentielt attraktive investeringsidéer og forslag. Selvom teamet sandsynligvis ikke vil fuldende en investeringsmulighed før Fonden er oprettet, har teamet udpeget og er i færd med at gennemgå en række muligheder, som vil blive aktivt forfulgt, når EQT Infrastructures investeringsperiode begynder. Investeringspolitik EQT Infrastructure vil søge at foretage bestemmende eller sambestemmende investeringer med henblik på at opbygge en differentieret portefølje af infrastrukturselskaber i overensstemmelse med princippet om risikospredning. Potentielle investeringsmål skaber generelt en væsentlig service for samfundet. Sådanne muligheder forventes at inkludere: Reguleret/markedsbaseret grundlæggende infrastruktur Bevillingsbaseret væsentlig infrastruktur Social infrastruktur Infrastruktur-relaterede tjenesteydelser Målene vil først og fremmest være at drive virksomheder med begrænset udviklings- og konstruktionsrisiko som opfylder følgende punkter: gode eller stærke muligheder for en solid og dækket betalingsstrømsprofil muligheder for værdiskabelse gennem øget vækst og implementering af forbedringer i driften EQT's interne viden og regionale ekspertise giver teamet en klar fordel i forhold til at skabe overblik over et potentielt måls markedsposition, tiltrække talentfulde topledere, udpege strategiske målsætninger og implementere forretningsmæssige forbedringer for at sikre realisering af hvert porteføljeselskabs fulde potentiale. Teamets store erfaring med infrastruktur, industrilederes kompetencer og 16

19 adgang til større grupper af EQT-fagkyndige giver teamet mulighed for at opnå en dybere indsigt, og til fulde udvikle den eksisterende formue og samtidig reducere enhver tabsrisiko. EQT er kendt for at kunne generere industriel fremgang gennem forvaltning af investeringer og for at have en klart defineret model for selskabsledelse. Teamet forventes at øge indtjeningen og/eller øge investeringer via aktiv, hands-on ejerskab, og derigennem forberede dem til videresalg til større infrastrukturfonde, strategiske købere eller via børsnotering. Exitstrategi for EQT Infrastructure Før et køb færdiggøres udarbejder EQT Infrastructure en primær og sekundær exitstrategi for en bestemt investering. EQT Infrastructure ser på udviklingen af dens langsigtede investeringer, men vil stadig fokusere på exitmuligheder gennem hele ejerskabet. Derudover vil EQT Infrastructure overveje kapitalrekonstruktion såfremt driftsmæssige optimiseringer øger likviditeten, og hvis virksomheden ikke har tilstrækkelig kapital. EQT Infrastructure vil søge at trække sig tilbage fra en investering når det har implementeret dens målrettede driftsmæssige værdiskabelsesstrategier med henblik på at opnå øget, langsigtet, solid og dækket likviditet fra driften. For hvert mål vil teamet overvåge acquisition multiples og diskonto for lignende aktiver i den eksisterende infrastruktur-delsektor. Hvis markedsvurderingerne begynder at stige udover de hidtidige normer for en infrastruktur-delsektor vil teamet tage hensyn til dette i deres planlægning af en exit. EQT Private Equity-fonde har en god track record for en vellykket exit fra deres investeringer. Exit-metoderne er bl.a.: Salg til strategisk køber Salg til infrastruktur/private equity-opkøbsfonde eller institutionelle investorer Udbud til offentligheden af individuelle porteføljeselskaber Udbud til offentligheden af en kombination af porteføljeselskaber i et børsnoteret infrastrukturselskab. Ingen af EQT Infrastructure (komplementar), LP, EQT Infrastructure (UK) Limited, EQT Guernsey Limited eller deres associerede virksomheder (tilsammen "EQT-enhederne") har påtaget sig ansvaret for uafhængigt at få godkendt informationerne indeholdt i dette Prospekt, og EQT-enhederne garanterer således på ingen måde over for investorer i Carnegie Fund II - Private Equity II Sub-Fund nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rimeligheden af de oplysninger eller meninger, der indeholdes i Prospektet og påtager sig intet ansvar eller forpligtelser desangående. EQT-enhederne foregiver eller garanterer på ingen måde over for investorer i Carnegie Fund II - Private Equity II Sub-Fund i forhold lovligheden af en investering i Carnegie Fund II - Private 17

20 Equity II Sub-Fund eller Fonden fra en sådan investor eller i forhold til indtægter eller andre skattemæssige konsekvenser ved en investering i Carnegie Fund II Private Equity II Sub-Fund eller Fonden. EQT Infrastructure (komplementar) LP er ikke på nogen måde forpligtet til at acceptere en ansøgning fra Carnegie Fund II - Private Equity II Sub-Fund om andelen i EQT Infrastructure-fonden. Administrationsselskabets bestyrelse har sørget for, at EQT Infrastructure benytter sig af risikospredningsregler, der svarer til de regler, der gælder for luxembourgske private equity-fonde, der hører under Del II i lovgivningen (anvendelse af investeringsgrænse på 20% af aktiver i samme udsteder) samt at EQT Infrastructure anvender en anerkendt depotbank. CARNEGIE FUND II SWEDISH LARGE CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK) Afdelingen søger at opnå langsigtet kapitalvækst ved at anvende en dynamisk og analytisk strategi. Afdelingen fokuserer på investering i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Sverige. Afdelingen kan investere op til 10% af dets nettoaktiver i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Danmark, Finland eller Norge. Afdelingen skal investere mindst 50% af dets nettoaktiver i mid cap og large cap virksomheder, hvor virksomhedens markedsværdi på tidspunktet for investeringen, overstiger 1% af de samlede svenske regulerede markeder'. Afdelingen kan også være i besiddelse af likvide midler i accessorisk omfang samt pengemarkedsinstrumenter. CARNEGIE FUND II SWEDISH SMALL CAP SUB-FUND (udtrykt i SEK) Afdelingen søger at opnå langsigtet kapitalvækst ved at anvende en dynamisk og analytisk strategi. Afdelingen fokuserer på investering i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Sverige. Afdelingen kan investere op til 10% af dets nettoaktiver i aktier, tegningsrettigheder og depotbeviser, som er børsnoteret i Danmark, Finland eller Norge. Investeringer foretages i small cap og mid cap virksomheder, hvor virksomhedens markedsværdi på tidspunktet for investeringen, ikke overstiger 1% af de samlede svenske regulerede markeder. Afdelingen kan også være i besiddelse af likvide midler i accessorisk omfang samt pengemarkedsinstrumenter. 1 En sådan investeringspolitik skal træde i kraft den 13. januar Indtil den 12. januar 2012 vil investeringer blive foretaget i mid cap og large cap virksomheder. Definitionen af mid cap og large cap virksomheder refererer til den af OMX Nordic Exchange anvendte terminologi. 18

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Danske Invest Allocation

Danske Invest Allocation Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND EMERGING LEADERS GROWTH FUND en afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere