Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag"

Transkript

1 Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Bilagsrapport Maj 2001

2

3 Indholdsoversigt INDLEDNING 3 A. AFFALD: INDVINDING AF METAN FRA DEPONERINGSANLÆG 4 B. SKOV: TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING 7 C. LANDBRUG: ÆNDRET FODRING AF MALKEKØER, DYRKNING AF ENERGIAFGRØDER, REDUKTION AF AMMONIAKFORDAMPNINGEN 14 D. TRANSPORT: ØGEDE BRÆNDSTOFAFGIFTER 19 E. ENERGI: REFERENCEUDVIKLINGEN FOR TILTAG PÅ ENERGOMRÅDET 35 F. INDFØRELSE AF NORMER PÅ ELEKTRISKE APPARATER 42 G. ELAFGIFT FOR PRIVAT HANDEL OG SERVICE 55 H. YDERLIGERE UDBYGNING MED HAVVINDMØLLER 62 I. ETABLERING AF STORSKALA BIOMASSEANLÆG 69 J. CO2-KVOTER FOR ELPRODUKTIONEN 76 K. ANVENDELSE AF DE FLEKSIBLE MEKANISMER UNDER KYOTO-PROTOKOLLEN 81 L. EKSEMPEL PÅ AGL-MODEL TIL KONSEKVENSVURDERING AF NORMER 85 ISBN:

4

5 Indledning Dette er en særskilt bilagsrapport, som mere detaljeret beskriver de tiltag, der er analyseret i rapporten Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag, midtvejsrapport, maj 2001, Energistyrelsen (2001). 3

6 A. Affald: Indvinding af metan fra deponeringsanlæg A.1. Beskrivelse Organisk affald deponeret på deponeringsanlæg afgiver emission af drivhusgassen metan (CH4). I 1990 var emissionen af metan fra deponeringsanlæg ca t, hvilket svarer til ca. 1,3 mio. ton CO2-ækv. Der blev 1. januar 1997 indført forbud mod deponering af brændbart affald, hvilket reducerer metanemissionen væsentligt i de kommende år. Derudover indvinder man i dag metan fra en række deponeringsanlæg. I 1999 var der således etableret indvindingsanlæg på 17 deponeringsanlæg. På denne baggrund regner man i Klima 2012 med en emission i 2010 på ca. 0,7 mio. ton CO2-ækv. Skal emissionen yderligere reduceres kræver det øget indvinding af metan på deponeringsanlæg. Mulige virkemidler til at sikre dette er enten en afgift på metan-emission eller et tilskud til etablering af indvindingsanlæg, således at det vil give deponeringsanlæg incitament til at indvinde gassen. Indvinding af gas kan dog kun foregå i en begrænset periode, da der fremover kun deponeres små mængder organisk affald. Dette betyder, at investering i et indvindingsanlæg har en relativt kort levetid. A.2. Potentiale I rapporten Fremme af lossepladsgas-udnyttelse i Danmark, Energistyrelsen (1998) er undersøgt en række deponeringsanlæg, der i en prioriteringsrunde er udvalgt af Energistyrelsen og LFG Consult ud fra den viden, der er opnået fra tidligere projekter samt aktuel kendskab til deponeringsanlæg i øvrigt. Der er således udvalgt 23 deponeringsanlæg, der mht. størrelse, alder og affaldets sammensætning kunne være interessante ifm. indvinding af metan. Tabel A.1 angiver detaljer for de udvalgte deponeringsanlæg. Tabel A.1. Data for deponeringsanlæg med indvindingspotentiale KOMMUNE DEPONERINGS DRIFTS- AFFALDSMÆNGDE GASMÆNGDE PRIORITERING -ANLÆG PERIODE INDTIL (M3/H) Helsingør Skibstrup Karlebo Brønsholm 19(?) Helsinge Mårum Frederiksværk Frederiksværk Hvalsø Kirke-Hvalsø Køge Køge (?) Tornved Skellingsted Nakskov Nakskov Fjord Fakse Fakse Fladså Faldså Middelfart Vejlby Broager Skodsbøl Holsted Føvling Kolding Seest Vesterskov Horsens Endelavevej Vejle Vestre Engvej Struer Kjærgårdsmølle Holstebro Naur Århus Glamshøjvej Thisted Skovsted Bjerringbro Fårup Viborg Kirkebækvej Skagen Buttervej (?) I alt Kilde: Fremme af Lossepladsgas-udnyttelse i Danmark, Energistyrelsen 1998, samt H.C. Willumsen, LFG Consult. 4

7 De 23 deponeringsanlæg rangordnes efter, hvor lovende indvinding af metan ser ud. Syv anlæg får 1. prioritet, hvilket betyder at indvinding af metan umiddelbart ser privatøkonomisk rentabelt ud. Seks anlæg får 2. prioritet, hvilket indebærer, at det vil være rentabelt under forudsætning af, at energien kan afsættes under de rette betingelser. To anlæg får 3. prioritet, hvilket betyder, at det ikke er privatøkonomisk rentabelt at indvinde metan. Fire anlæg får en 4. prioritet, hvilket betyder, at indvinding af metan ikke umiddelbart kan anbefales. De resterende fire deponeringsanlæg er markeret med en streg, hvilket indikerer at gasmængden er meget lille, eller at det er urealistisk at indvinde metan på grund af f.eks. for lav højde i det deponerede affald. Alt i alt er indvindingspotentialet på de 19 prioriterede deponeringsanlæg ton metan i 1998 svarende til ca. 0,11 mio. ton CO2-ækv. Hvis man kun etablerer indvindingsanlæg på de 7 deponeringsanlæg med 1. prioritet er potentialet 0,067 mio. ton CO2 ækv. i 1998 og tages de 6 deponeringsanlæg med 2. prioritet med kommer man op på 0,095 mio. ton CO2 ækv. i I fremskrivningen i Klima 2012 forventes det, at den indvundne mængde metan stiger fra ton i 1999 til ton metan i 2002, og at denne mængde vil ligge konstant helt frem til 2012, jf. tabel A.2. Dette svarer til en stigning på ton indvundet metan årligt i forhold til 1999, hvilket svarer til ca. 0,06 mio. ton CO2-ækv. Det vil sige, at det her antages, at stort set alle prioritet 1 anlæg etablerer indvindingsanlæg, og at den indvundne mængde er konstant over tid. Tabel A.2. Fremskrivning i Klima Emission af metan i alt (1000 t) 66,2 65,0 63,4 61,7 59,8 58,0 56,3 54,9 53,4 52,1 50,8 CO 2 ækvivalent (mio.t) 1,32 1,30 1,27 1,23 1,20 1,16 1,13 1,10 1,07 1,04 1,02 Indvinding af metan (1000 t) 16,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 CO 2 ækvivalen (mio.t) 0,32 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 Emission inkl. indvinding (1000 t) 50,2 48,0 45,4 43,7 41,8 40,0 38,3 36,9 35,4 34,1 32,8 CO 2 ækvivalent (mio. t) 1,00 0,96 0,91 0,87 0,84 0,80 0,77 0,74 0,71 0,68 0,66 Kilde: Projections of Emissions of Greenhouse Gases, Ozone Precursors and Sulphur Dioxide from Danish Sources until 2012, Energistyrelsen Dette er problematisk af to årsager. For det første er der efter Miljøstyrelsens oplysninger kun 3 af de 7 anlæg, der i dag er i gang med eller har planer om at etablere indvindingsanlæg. Disse 3 anlæg er markeret med gråt i tabel A.1. Gasproduktion fra disse udgør ca. 52% af gasproduktionen fra prioritet 1 anlæggene, dvs. et mere realistisk bud vil være ton metan svarende til ca. 0,035 mio. ton CO2-ækv. For det andet vil gasproduktionen, som det fremgår af tabel A.3, over tid nærme sig nul, hvilket indebærer, at den indvundne mængde metan fra et givet antal indvindingsanlæg vil være faldende over tid. Det vil altså ikke være realistisk, at man i 2002 og årene fremover vil kunne indvinde yderligere ton metan, som forudsat i Klima I tabel A.3 er gasproduktionen fra de 19 prioriterede anlæg opgjort for perioden Som det fremgår, vil den totale gasproduktion på alle 19 anlæg i 2010 være på ton metan. Ser man kun på de 13 anlæg med prioritet 1 og 2, vil gasproduktionen kun være på ca ton metan. Da det kun er 3 af anlæggene, som har/påtænker at etableret indvindingsanlæg, vil den indvundne mængde være langt under de 3000 ton, der er regnet med i Klima 2012 fremskrivning. Ser man på gasproduktionen i 1998 udgør disse 3 anlæg ca. 37% af gasproduktionen fra prioritet 1 og 2 anlæggene tilsammen. Da det ikke vil være realistisk at yderligere anlæg, uden offentlig indgriben, vil etablere indvindingsanlæg regnes der med, at ca. 37% af gasproduktionen fra disse anlæg indvindes. Dette medfører et potentiale for yderligere indvinding på ca ton CO2 -ækv. i Inkluderes anlæg med 3. og 4. prioritet er potentialet ca ton CO 2 ækvivalenter. 5

8 Tabel A.3. Udviklingen i gasproduktion (ton/år) ALLE 19 ANLÆG PRIORITET 1 OG 2 INDVUNDET * POTENTIALE År CH 4 CO 2 ækv. CH 4 CO 2 ækv. CH 4 CO 2 ækv. CH 4 CO 2 ækv * Her er regnet med at de tre anlæg der har/påtænker at etablere indvindingsanlæg i alle årene udgør ca. 37% af gasproduktionen fra prioritet 1 og 2 anlæggene. Kilde: Fremme af Lossepladsgas-udnyttelse i Danmark, Energistyrelsen 1998 samt H.C. Willumsen I tabel A.4 er fremskrivningen i Klima 2012 korrigeret, og det reviderede potentiale for yderligere indvinding af metan gas er inkluderet. Som det fremgår, ligger potentialet i 2010 på ca ton CO2 - ækv. Dette potentiale kan opnås, hvis de resterende prioritet 1 og alle prioritet 2 anlæg etablerer indvindingsanlæg. Hvis der kun etableres indvindingsanlæg på de resterende deponeringsanlæg med prioritet 1 vil potentialet kun være ca. det halve. Som det fremgår af tabel A.4 vil man, hvis man etablere indvindingsanlæg på prioritet 1 og 2 anlæggene, være nede på en emission i 2010 svarende til 0,67 mio. ton CO2-ækv. i stedet for 0,70 mio. ton CO2 ækv. Tabel A.4. Korrigeret fremskrivning og indvindingspotentiale Emission af metan i alt (1000 t) 66,2 65,0 63,4 61,7 59,8 58,0 56,3 54,9 53,4 52,1 50,8 CO 2 Ækvivalent (mio.t) 1,32 1,30 1,27 1,23 1,20 1,16 1,13 1,10 1,07 1,04 1,02 Indvinding af metan (1000 t) 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 16,1 16,0 15,9 15,9 15,8 15,8 CO 2 ækvivalent (mio.t) 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Emission inkl. Indvinding (1000 t) 49,7 48,6 47,1 45,5 43,7 41,9 40,3 39,0 37,5 36,3 35,0 CO 2 ækvivalent (mio.t) 0,99 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,73 0,70 Yderligere indvindingspotentiale: Metan (1000t) 2,57 2,41 2,26 2,11 1,97 1,84 1,72 1,61 1,51 1,41 1,32 CO 2 ækvivalenter (1000 t) 0,051 0,048 0,045 0,042 0,039 0,037 0,034 0,032 0,030 0,028 0,026 Emission inkl. yderligere indvinding Metan (1000 t) 47,1 46,2 44,8 43,4 41,7 40,1 38,6 37,3 36,0 34,9 33,7 CO 2 ækvivalent (mio.t) 0,94 0,92 0,90 0,87 0,83 0,80 0,77 0,75 0,72 0,70 0,67 En del af den indvundne gas bruges til el/varme produktion og erstatter derfor andre energikilder. El/varme produktion vha. metan er CO2 neutral og man reducerer derfor drivhusgasudslippet yderligere hvis metan erstatter energikilder med CO2 emission. I Fremme af Lossepladsgas-udnyttelse i Danmark (Energistyrelsen, 1998) regner man med at energiproduktion fra samtlige 19 deponeringsanlæg i 1999 teoretisk vil kunne forsyne 2750 husholdninger. I praksis vil det maksimalt være omkring halvdelen. Det kræver flere oplysninger at omregne dette til sparet CO2. På baggrund af ovenstående besluttes det, at Klima 2012-fremskrivningen korrigeres med den reviderede fremskrivning, samt at der ikke udføres en velfærdsøkonomisk analyse af potentialet på ton CO2-ækv., da dette ligger langt under bagatelgrænsen på ton CO2-ækv. 6

9 B. Skov: Tilskud til privat skovrejsning B.1. Sammendrag Ved skovrejsning bindes CO2, hvilket kan tilskyndes via offentlige tilskud til privat skovrejsning. Som en del af Vandmiljøplan II blev tilskuddet til privat skovrejsning hævet med 60 mio. kr. årligt frem til Det konkrete tiltag analyserer virkningen af at fortsætte med de ekstra 60 mio. kr. årligt frem til 2012, hvilket forventes at give hektar ekstra skov hvert år i perioden Den ekstra tilplantning giver i 2010 en CO2-binding på ca ton CO2. Det skal dog bemærkes, at tilplantningen vil give en CO2-binding i mange år efter 2012, og med en diskonteringsrate på 6% kan skovtilplantning opgøres til at binde ca. 8 ton CO2 årligt pr. hektar. Ved beregning af CO2-omkostningen er der taget hensyn til, at skovrejsningen fortrænger almindelig landbrugsdrift, svarende til bortfald af en gennemsnitlig jordrente (overskud), ansat til kroner årligt pr. hektar (og overvejende bestående af EU-tilskud). Skovrejsning giver til sammenligning et underskud på 652 kr. årligt pr. hektar, ved en diskonteringsrate på 6%, og ved medregning af EU-tilskud til skovrejsning. Samlet fås et velfærdsøkonomisk tab på ca kr. årligt pr. hektar, og med en binding på 8 ton CO2 årligt pr. hektar fås således en CO2-omkostning på ca. 366 kr. pr. ton. Det skal understreges, at dette tal er meget følsomt over for den valgte diskonteringsrate: sættes diskonteringsraten til 3% i stedet for 6%, fås en CO2-omkostning på 235 kr. pr. ton. Indregnes det at skovbrug har en lavere emission af drivhusgasser end landbrug dette fås en CO2-omkostning på 269 kr. pr. ton ved en diskonteringsrate på 6% (160 kr. pr. ton ved 3%). Indregner man yderligere de rekreative værdier ændres CO2-omkostningen til - 42 kr. pr. ton ved en diskonteringsrate på 6% (103 kr. pr. ton ved 3%). De ovenstående beregninger er baseret på en analyse af skovrejsningsprojektet Vollerup Skov ved Kalundborg. Udover værdien af CO2-binding og rekreation kunne skovens funktion som f.eks. grundvands og kvælstoffilter og biodiversitetslokalitet også have været indregnet. B.2. Beskrivelse af tiltaget Tiltaget omfatter kulstofbinding gennem skovrejsning på privat landbrugsjord. Det indebærer en opretholdelse af den tilskudsstruktur til privat skovrejsning på landbrugsjord, der eksisterer nu i Vandmiljøplan II regi og som ellers ville være stoppet i år Dvs. med dette tiltag tænkes den nuværende tilskudsstruktur bevaret frem til og med Kulstofbindingen i skov kan forøges på to måder. Man kan plante mere skov og man kan forøge kulstofbindingen i eksisterende skove. Sidstnævnte kan bl.a. ske ved at ændre driften af skovene, f.eks. mod mere naturnær skovdrift, der generelt er kendetegnet ved højere træalder, etageret skov, større biomasse, og selektiv hugst af træ. Der er to grunde til, at vi har valgt ikke at regne på øget kulstofbinding som følge af mere ændret drift (naturnær drift) af skovene. Dels har vi et dårligt datagrundlag og begrænset erfaring med naturnære driftsformer, og dels skønner vi at effekten vil være meget begrænset i første reduktionsperiode. Det vil tage forholdsvis lang tid at omstille driften af skoven. Desuden er det stadig usikkert, om ændret drift vil kunne indgå i kulstofregnskabet. Netop dette punkt var centralt ved forhandlingerne på COP 6 i Haag. Derfor har vi valgt udelukkende at fokusere på kulstofbinding gennem rejsning af ny skov. Denne kan ske i privat regi og i offentligt regi, og af især to grunde har vi valgt at fokusere på skovrejsning i privat regi med tilskud, i stedet for statslig skovrejsning. Dels har midlerne til offentlig skovrejsning været 7

10 faldende, dels gives der ikke længere EU medfinansiering (på ca. 50 %) til den statslige skovrejsning. Dvs. med privat skovrejsning vil der kunne rejses mere skov for pengene. Velfærdsøkonomisk bliver regnestykket mere kompliceret, idet værdien af skoven til f.eks. friluftsformål kan blive reduceret når skoven er privat, som følge af mere restriktive adgangsforhold. De statsligt rejste skove er ofte større, og her lægger man i prioriteringen stor vægt på rekreative forhold, bl.a. nærhed til by. B.3. Tilskud til privat skovrejsning De statslige tilskud til privat skovrejsning har rod i ønsket fra 1989 om at fordoble det danske skovareal. 2 For at få tilskud skal man være privat ejer af landbrugsjord og jorden skal ligge i et område, jf. den amtslige udpegning, hvor skovrejsning er enten ønsket eller mulig. 3 Man kan få tilskud til anlæg og pleje af bevoksninger og hegning af tilplantede arealer, til at lave kortmateriale over den nye skov, samt til at lave jordbundsundersøgelser i området. Derudover kan man, under visse omstændigheder, få indkomstkompensation i en 20-årig periode, der skal opveje tabet i indkomst som følge af overgang fra landbrug til skovbrug. Indførelsen af denne indkomstkompensation har bidraget til at gøre tilplantningsordningen mere attraktiv. 4 Tilskuddene er højst i de områder, hvor skovrejsning er ønsket og lavere hvor skovrejsning er mulig. Til anlæg af løvskov får man mere end til anlæg af nåleskov. Tilskuddene varierer fra ca kr. pr. hektar til kr. pr. hektar plus indkomstkompensation på kroner pr. hektar pr. år i 20 år. Et krav for at få tilskud er, at arealet pålægges fredskovspligt. Det vil sige at arealet i al fremtid skal være skovdækket og drives i henhold til Skovlovens krav om god skovdrift. Puljen til privat skovrejsning blev i forbindelse med Vandmiljøplan II hævet med 60 millioner kroner om året i perioden I det følgende regnes der på, hvad det vil have af betydning at fortsætte med den årligt 60 mio. kr. højere tilskudspulje i årene En del af tilskuddet medfinansieres af EU, og denne del skal derfor ikke tælles med i de statslige udgifter. I er der givet tilsagn om tilskud for 258 mio. kr. til i alt ha. Udbetalingen af de i alt 258 mio. kr. vil udløse en EU-medfinansiering på 101 mio. kr., som løbende modregnes i statsbudgettet efterhånden som tilskuddene kommer til udbetaling. Statens udgifter til de 3851 ha er ca. 157 mio. kr., hvilket svarer til en udgift pr. hektar på ca kroner 5. Det forventes at der rejses ca hektar ny skov hvert år i perioden for de ekstra 60 millioner om året. B.4. Konsekvensbeskrivelse i fysiske størrelser De ekstra hektar om året vil, i forhold til Klima 2012-fremskrivningen, betyde en samlet tilplantning (dvs. inkl. offentlig skovrejsning og privat skovrejsning uden tilskud) i Danmark på ca hektar om året, i stedet for 2000 hektar. 2 Bemærkningerne til Naturforvaltningsloven (lov nr. 339 af 24. maj 1989) 3 I relation til skovrejsning opererer amterne i den regionale planlægning med 3 kategorier. I et område kan skovrejsning enten være ønsket, uønsket, eller mulig. I de første to kategorier er skov ønsket, henholdsvis uønsket i relation til den overordnede landskabsplanlægning. I den 3. kategori har amtet ingen specifikke præferencer mht. skovrejsning. Derfor er den mulig. 4 Reglerne for tilskud er bl.a. beskrevet i hæfte nr. 17 i Skov-info serien. 5 Tal ifølge SNS skovpolitisk kontor. 8

11 Den overvejende del af den private skovrejsning har været løvtræ. I runde tal binder én hektar løvskov ca. 190 ton C, svarende til ca. 800 ton CO2. Denne binding foregår dels overjordisk i vedmassen og dels underjordisk i jord og trærødder. Men det tager lang tid. I runde tal 100 år. B.5. Reduktion i Den ekstra binding i første reduktionsperiode ( ) vil være ton CO 2 på de yderligere hektar skov (1.500 hektar pr. år i 9 år), der plantes fra 2004 til I forhold til senere perioder vil bindingen pga. lavere vækst i starten, være lav i de første perioder. Men skoven binder CO2 i ca. 100 år og i senere reduktionsperioder vil tiltaget få væsentlig større betydning. De hektar skov vil i deres levetid binde små 10 millioner ton CO2. B.6. Implementeringshastighed og samspil med andre tiltag Tilskudsstrukturen er kendt og eksisterende. Dvs. implementering forudsætter kun fortsatte bevillinger på finansloven, samt bevaret interesse fra de private ejere af landbrugsjord. Denne interesse vil naturligvis være meget afhængig af jordens alternative anvendelsesmuligheder. Tiltaget er i god overensstemmelse med den ønskede natur- og miljøpolitik. B.7. Økonomien i tiltaget Vi har valgt at opgøre udgifterne til privat skovrejsning på to forskellige måder. Dels som de udgifter staten har i form af tilskud til private ejere af landbrugsjord, og dels velfærdsøkonomisk, dvs. som den effekt skovrejsningen har på forbrugsmulighederne i samfundet. De to måder er gennemgået nedenfor. Efterfølgende redegøres der for de øvrige gevinster ( benefits ) man får ved rejsning af skov, og som også hører til et sundt beslutningsgrundlag om skovrejsning. Statsfinansiel omkostningsanalyse For de ekstra 60 millioner om året i perioden forventer man, som allerede nævnt, yderligere 1500 ha ny skov om året. Dette tal passer fint med tilplantningen de sidste 10 år. I perioden , før de forhøjede tilskud, blev der gennemsnitligt tilplantet 130 ha/år af private med tilskud, mens der fra tilsvarende er blevet tilplantet ha/år. Forskellen er på ha/år, og svarer ret præcist til det ovenfor beregnede. De 1500 ha ekstra skov årligt i perioden vil binde i alt 128 tusind ton CO2 i den første reduktionsperiode ( ). 7 Denne binding skal sammenholdes med de 60 millioner årligt i perioden eller i alt 540 mio. kroner for hele perioden. Dette betyder at de statsfinansielle omkostninger ved at binde et ton CO2 i perioden ved skovrejsning er 4218 kr. pr. ton (540 mio. kr. pr ton). Velfærdsøkonomisk analyse af skovrejsning som instrument til CO2-binding Udgifterne til skovrejsning kan også betragtes i et velfærdsøkonomisk perspektiv. Det er gjort med metodisk udgangspunkt i den samfundsøkonomiske projektvurdering af en skovrejsning ved Kalundborg, Vollerup Skov, hvor skovrejsning sammenlignes med fortsat landbrugsdrift. 8 Diskonteringsraten 6 Tal fra Lars Vesterdal, Forskningscentret for Skov og Landskab. Tallene er baseret på en tilplantning med 2/3 løvtræ (eg) og 1/3 nåletræ (rødgran) og inkl. CO 2 binding i produkter. 7 Inklusiv lager i produkter. Uden produkter bliver bindingen ca. 10% mindre. Tal fra Forskningscentret for Skov & Landskab. 8 Kilde: Møller m.fl. (2000): Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter. DMU, MST, SNS. Vollerup skov er gennemregnet på side I vores beregninger følges Møllers metode. De eneste forskelle er indregning af EU medfinansiering af skovrejsning og en ændring af diskonteringsraten fra 3% til 6%. 9

12 har stor betydning for skovrejsningstiltaget. Defor er det valgt at præsentere resultaterne for to forskellige rentesatser: 6 procent og 3 procent. Udregningen med 3 procent er angivet i parentes. Den gennemsnitlige jordrente fra landbrug (dvs. det løbende afkast af en hektar) er udregnet til 2261 kroner om året. Den overvejende del af dette udgøres af EU-tilskud, men da EU-tilskuddene til landbruget ikke hænger direkte sammen med Danmarks indbetalinger til EU skal de medregnes som tab ved at nedlægge landbrugsdriften. Skovbruget er beregnet til at give et underskud på 652 kr./ha/år ved 6% rente (overskud på 511 kr./ha/år ved 3 procent), inklusiv værdien af EU-tilskuddet til privat skovrejsning. Det ses heraf at skovdriftens profitabilitet er følsom overfor valg af rentefod. Det skyldes hovedsageligt at man under den nuværende driftsform har store udbetalinger i starten til anlæg af skovkulturen og først får indtægter mange år efter afholdelsen af udgifter til etablering. Man regner med faste priser og en højere rentefod vil derfor gøre nutidsværdien af de fremtidige indtægter mindre. Med dette udgangspunkt medfører skovrejsning på landbrugsjord et velfærdsøkonomisk tab på 2913 kr./ha/år (1750 kr./ha/år (3%)) Denne værdi skønnes at være rimelig af to grunde: 1. Jorden i området er halvdårlig østdansk jord, hvilket betyder middelgod dansk jord 2. Størstedelen af jordrenten udgøres af EU-tilskud, der er uafhængigt af beliggenhed. For at bruge ovenstående tal i en analyse af prisen på privat skovrejsning antages det at privat skovrejsning koster det samme som statslig. Dette er en rimelig antagelse. Som nævnt vil de ekstra årlige tilplantninger på 1500 ha skov i perioden binde i alt 128 tusind ton CO2 i den første reduktionsperiode ( ). For at beregne den velfærdsøkonomiske pris for CO2-binding ved skovrejsning skal der dog regnes på hele tiltagets levetid. En skov binder gennemsnitligt 8 ton CO2 om året i 90 år. 9 Med et uendeligt tidsperspektiv og en rente på 6% (hhv. 3%) svarer det til en bindingsannuitet på 7,96 t/ha/år (7,44 t/ha/år). I modsætning til projekter med en endelig levetid forventes det ved skovrejsning, at skoven forbliver stående i al tid fremover og derfor i altid fremover vil binde CO2. Velfærdstabet på de 2913 kr./ha/år (1750 kr./ha/år) skal således sættes i forhold til 7,96 t CO 2 /ha/år (7,44 t CO 2 /ha/år). Dette giver en velfærdsøkonomisk pris på 366 kr. pr. ton CO 2 (235 kr. pr. ton CO 2 ). Bemærk at en stor del af velfærdstabet stammer fra EU-tilskud til landbruget. Det vil dog være vanskeligt at udregne en værdi der på realistisk vis afspejler konsekvenserne af et bortfald af EU-støtten, da mange af forudsætningerne for hhv. landbrug og skovbrug vil ændre sig. Velfærdsøkonomisk analyse af skovrejsning som et flersidigt instrument Skovrejsning skaber en bred vifte af værdier for samfundet. Når vi i ovenstående beregning kun fokuserer på kulstofbindingen, tegner vi derfor et forsimplet billede, der ignorerer skovrejsningens øvrige velfærdsøkonomiske gevinster. Udover at binde kulstof kan skovrejsning bidrage til reduceret kvælstofudvaskning (det primære i Vandmiljøplan II). Skoven er også til stor gavn for friluftslivet, og der er en målsætning om at naturen skal tættere på borgerne. 10 Skoven har tillige kulturel værdi, en værdi som 9 Tallet afhænger af fordelingen mellem løv og nåletræ, samt af hvilken metode der bliver enighed om mht. CO 2-regnskaber. 10 Kilde: Miljø- og Energiministeriet: Naturpolitisk redegørelse

13 filter for vores grundvand, og værdi som biodiversitetslokalitet. Der er derfor talrige gevinster forbundet med skovrejsning, sammenlignet med fortsat landbrug og værdien af disse bør indregnes i en velfærdsøkonomisk beregning. Mange af de gevinster, som skove giver anledning til, figurerer ikke i traditionelle økonomiske analyser. Grunden er, at de ikke er markedsomsatte og dermed ingen markedspris har. Nedenfor gives eksempler på, hvordan man alligevel vha. CO2-omkostninger kan indregne dem i en velfærdsøkonomisk analyse. Friluftsliv To af de metoder der kan bruges til at værdisætte rekreative værdier eller friluftsliv har været anvendt i nylige danske undersøgelser. Ved brug af den betingede værdisætningsmetode, spørges skovgæster om deres betalingsvilje for adgang til skoven. En sådan undersøgelse er foretaget af Alex Dubgaard, KVL for hhv. Tokkekøb Hegn, Allerød og Vestskoven, København. Der blev fundet årlige betalingsviljer for Vestskoven på kr. pr. ha for Vestskoven og kr. pr. ha for Tokkekøb Hegn. I en AKF undersøgelse af Hasler, Damgaard og Erichsen er skoven prissat ved at undersøge huspriser i forskellige afstande til skov. Her er der fundet værdier på kr./ha/år (7.500 kr./ha/år v. 3%) for Tokkekøb Hegn og kr./ha/år ( kr./ha/år v. 3%) for Gjesing Plantage ved Esbjerg. 11 Det er desuden ved et skovrejsningsprojekt ved Ålborg (Drastrupprojektet) fundet huspristigninger på over kr./hus som følge af skovrejsning allerede hurtigt efter tilplantningen. Alex Dubgaard har tidligere foretaget en betinget værdisætningsundersøgelse af den gennemsnitlige friluftslivsværdi for alle danske skove. Han kom frem til kr./ha/år. De nye undersøgelser tyder dog på, at dette estimat er i underkanten, i hvert fald hvad angår bynær skov. 12 De nævnte undersøgelser indikerer altså, at friluftslivet giver anledning til betydelige værdier, som er i en helt anden størrelsesorden, end den de traditionelle skovprodukter giver anledning til. Det skal dog understreges, at de nye undersøgelser er foretaget ved bynære skove, hvilket har stor betydning for de rekreative værdier. Privat skovrejsning foregår som oftest på marginaljorde i det åbne land og har dermed ikke samme rekreative potentiale. Det skal endvidere gøres klart, at disse værdier ikke umiddelbart kan overføres til skovrejsningsprojekter, da de er afhængig af skovens størrelse, beliggenhed og tilstedeværelsen af substitutter. Som nævnt har de nye undersøgelser dog vist, at de rekreative værdier fra skovrejsning er til stede på et meget tidligt tidspunkt, og ikke først når skoven er fuldt opvokset. Grundvand, biodiversitet og landskabelige værdier Ved at rejse skov i stedet for at dyrke landbrug reduceres både udledningen af kvælstof og pesticider, hvilket i begge tilfælde har en positiv indvirkning på grundvandet. Dubgaard og Østergaard (1999) har for Bicheludvalget forsøgt at sætte pris på rent grundvand ved at undersøge sparede omkostninger til nye boringer som følge af et generelt forbud mod pesticider. Disse tal er dog svære at overføre til skovrejsning. En anden måde at værdisætte den mindskede kvælstofudledning på, er ved at se på de omkostninger et alternativt tiltag vil have. Det kunne gøres ved at bruge de CO2-omkostninger på kvælstof, som er be- 11 Grunden til at Gjesing Plantage har højere værdi pr. hektar end Tokkerkøb Hegn er, at plantagen er lille og at der er mange huse pr. areal skov. I Tokkerkøb Hegn er værdien for det enkelte hus større. 12 Det skal bemærkes, at dette er et udtryk for, hvad folk vil betale for adgang til eksisterende skov. Altså ikke en marginal betragtning, der siger noget om, hvad folk er villige til at betale for ny skov. 11

14 regnet i den økonomiske evaluering af VMPII. Denne er dog endnu ikke publiceret, så disse tal kan ikke medtages her. At sætte pris på biodiversitet er en meget vanskelig opgave, især fordi det er svært at give en målbar definition på begrebet. Det nyetablerede Wilhjelmudvalg har bl.a. som opgave at forsøge at værdisætte biodiversitet. Landskabelig værdier er også et område, som er svært at monetarisere. Igen fordi der ikke er klare definitioner af, hvad der menes med landskabelig værdi. Indirekte effekter Ved at ændre arealanvendelsen fra landbrug til skovbrug ændres aktiviteterne på arealerne kraftigt. Der sker en lavere emission af stofferne CO2, CH4, N2O, NOx, SO2 og NMVOC. Dette skyldes hovedsageligt at der ikke er husdyrhold og at der ikke køres intensivt med maskiner på arealerne. Denne mindskede udledning er en årlig reduktion der sker hvert år i princippet i uendelig tidshorisont. CO2, CH4 og N2O medvirker til drivhusgaseffekten og omregnet til CO2 ækvivalenter betyder omlægningen til skovbrug en mindsket udledning på 1,96 ton CO 2 -ækvivalenter /ha/år. Den mindskede udledning af de øvrige stoffer kan prissættes via ExternE-undersøgelsen og udregnes jf. nedenstående tabel til 245 kr./ha/år. STOF BELASTNINGSÆNDRING (KG/ÅR/HA) PRIS PR. TON FRA EXTERNE VÆRDI AF ÆNDRING I KR. PR. HA SO 2-0, NO x -3, NMVOC -2, I alt 245 Velfærdsøkonomisk pris på CO2 -pris ved skovrejsning som flersidigt instrument. Det er vanskeligt at give et bud på en CO2 omkostninge ved indregning af flersidige effekter for dette tiltag, da værdien af de flersidige effekter er meget afhængige af, hvor skoven rejses. Som beregningseksempel er det imidlertid valgt at medtage det estimat for de rekreative værdier, der er benyttet i forbindelse med revisionen af Vollerup skov analysen, da de øvrige estimater i dette papir også stammer fra denne analyse. Det er dog vigtigt at understrege, at disse estimater stammer fra et specifikt skovrejsningsprojekt og derfor ikke er generelle for skovrejsning. De rekreative værdier er meget afhængige af skovens geografiske placering. Der er derfor blot tale om et eksempel på, hvad de rekreative værdier kunne være i et skovrejsningsprojekt.i den pågældende analyse er der benyttet et estimat på kr./ha/år (1.643 kr./ha/år ved 3% rente). 13 Medregnes dette estimat for de rekreative værdier samt værdien af de indirekte effekter i den velfærdsøkonomiske analyse fås en CO2-omkostning på: ( ) ( 7,96 + 1,96) ton CO kr / ha / ha 2 = 42 kr. pr.. ton CO 2 ( kr/ton v. 3% rente ) Benyttes dette estimat for de rekreative værdier bliver CO2 reduktionen gratis samfundsøkonomisk set. Her er forbedring af grundvand, biodiversitet og ændrede landskabelige forhold ikke medregnet. 13 Dette estimat er fremkommet ved at overføre resultater fra AKF-undersøgelsen af skovrejsning tilpasset Vollerup Skov. 12

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse

Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse Faglig rapport fra DMU, nr. 443 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol. Danmarks Miljøundersøgelser

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol. Danmarks Miljøundersøgelser Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af biobrændstoffer Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol Faglig rapport fra DMU nr. 797 AU 2010 Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere