Baggrundsrapport DI ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsrapport DI ANALYSE"

Transkript

1 Baggrundsrapport DI ANALYSE

2 Baggrundsrapport Nyt klima for vækst - DI Energibranchens anbefalinger til en Bright Green Erhvervsklimastrategi Marts

3 Indhold Kapitel Vision... 5 Kapitel Teknologi som løsning på klimaudfordringen... 6 Teknologi som løsning... 7 Danmarks CO2-position... 7 Eksisterende teknologier langt fra nok Kapitel Energiteknologi er en styrkeposition for Danmark Eksporten af energiteknologi og -udstyr Danmark sammenlignet med EU Energiteknologi er mange forskellige produkter Produkter med højt vidensindhold Eksportmarkederne Potentialet Kapitel Højt dansk vidensniveau på energiområdet Danmark er en aktiv europæisk spiller Dansk udbytte af EU's støtteprogrammer Tidligere rammeprogrammer Danmark viser initiativ og ledelse Det tyder på rum til forskning Danmark er stærk til videnskabelige artikler USA kommer igen på patenterne En dansk styrkeposition Kapitel Mere innovation og kommercialisering Hidtidigt uset investeringsbehov Stærk dansk platform...27 Et sammenhængende innovationssystem...27 Offentlig støttet energiinnovation Midler til forskning og udvikling Forenklinger ved ansøgning Iværksættere lades i stikken Ny venturefond til energi Sammenhæng i den markedsrettede støtte Markedsmodning link fra demonstration til markedsfasen Medfinansiering af umodne teknologier i ForskVE-programmet. 35

4 Kapitel Nyindretning af eksportfremmesystemet...37 Finansiering af klimaprojekter i dag...37 Eksisterende finansieringsinstrumenter Klimainitiativer For mange administrative enheder Klimaprojekter og den danske udfordring Oprettelse af dansk klimafinansiering Formålet med klimafinansieringen Klimafinansieringens indsatsområder Klimafinansieringens investeringspolitik Branding og markedsføring Kapitel Flere energibesparelser Omkostninger og effektivitet Nye politiske rammer Energibesparelser er ikke altid CO 2-besparende Fokus på besparelser uden for CO2-kvotesystemet Energibesparelser og reduktion af bruttoenergiforbruget Behov for klar rollefordeling...55 Organiseringen af energispareindsatsen fremadrettet Generelle aktiviteter Konkret realisering af energibesparelser Behov for fornuftigt samspil mellem besparelser i bygninger og kraftvarme Fortrinsstilling til kraftvarme Andre forhold vedrørende bygninger Ejendomsbeskatning Lejeloven Vitalisering af energimærkningsordningen Finansiering af rentable energirenoveringer Energiramme for eksisterende bygninger Det offentlige og fremme af ESCO-konstruktioner Intelligent energi

5 Kapitel 1 Vision De politisk vinde blæser kraftigt i retning af øget fokus på udfordringerne omkring den globale opvarmning og forsyningssikkerhed, og det giver vind i sejlene for de lande som forstår at opbygge stærke kompetenceklynger omkring energi- og klimaløsninger. Danmark skal udnytte og udbygge de kompetencer, som er opbygget igennem de sidste 30 år, og vi skal gøre Danmark til et globalt centrum for udvikling og salg af energiteknologier. Vores vision for fremtiden er, at Danmark skal være teknologisk og markedsmæssigt på forkant inden for energi- og klimaområdet. Vi skal i Danmark være med til at definere, hvordan fremtidens energisystemer skal se ud. Danmark skal være eksponent for at sikre en faldende udledning af drivhusgasser samtidig med, at væksten og udviklingen i samfundet fremmes. Det vil give os en unik position som førende leverandør af løsningerne til reduktion af drivhusgasser og det vil være et solidt grundlag for det danske velfærdssamfund. Vi skal tage chancen for at udnytte det kolossale vækstpotentiale, der ligger i at kunne anvise og tilbyde de rigtige energi- og klimaløsninger. Vi skal i Danmark arbejde målrettet på at skabe stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, som kan gøre det attraktivt for virksomheder og udenlandske investorer at lokalisere sig her og skabe vækst og udvikling. Vi skal stræbe mod et robust energisystem med mange energikilder og effektiv anvendelse af energi. Vi skal arbejde for, at vidensinstitutioner og virksomheder fastholder og udbygger det høje vidensniveau og kompetencer inden for energi og klima. Vi skal arbejde for, at danske virksomheder og Danmark er solidt rustet til at udbrede danske energi- og klimaløsninger på det globale marked til gavn for dansk eksport og det globale miljø. Med denne rapport lægger vi vores bud og anbefalinger frem til inspiration og debat. I debatpjecen NYT KLIMA FOR VÆKST sammenfatter DI Energibranchen anbefalingerne til en Bright Green erhvervsklimastrategi, så der skabes de bedst mulige rammevilkår for udvikling og vækst på energi- og klimaområdet.

6 Kapitel 2 Teknologi som løsning på klimaudfordringen Danmark har i et historisk perspektiv i særlig grad været i stand til at imødegå udledningen af klimagasser til miljøet, der følger af den generelle stigning i den danske velstand og befolkningen. Udviklingen er først og fremmest et resultat af, at den danske velstandsstigning er gået hånd i hånd med en stadig mere energieffektiv produktion og forbrug. Sideløbende hermed har den danske værdiskabelse været forbundet med mindre CO 2-udslip, fordi energiproduktion og forbrug er blevet mindre CO 2-intensiv. Ambitionen om at reducere de globale CO 2-udledninger er en politisk realitet, som kræver markante politiske beslutninger for at blive til virkelighed. Hvis det globale samfund ikke er i stand til at iværksætte en samlet global indsats, er der udsigt til en meget markant stigning i det globale udslip af CO 2. Med uændret adfærd og udvikling globalt skønnes udslippet af CO 2 i 2050 at være vokset med 130 pct. i forhold til i dag. Ifølge FN's klimapanel, IPCC, skal verdens samlede CO 2-udslip imidlertid reduceres med 50 pct. frem mod 2050 i forhold til i dag, hvis klodens temperaturstigning skal holdes på ca. to grader. Figur 2.1 Et miks af teknologier skal halvere CO2-udslippet frem til 2050 Skal IPCC s målsætningen nås, er der behov for en ægte global indsats med fokus på at anvende og sprede de klimavenlige teknologier, vi allerede har, og der er behov for en markant indsats for at udvikle og kommercialisere morgendagens klimavenlige teknologier. Og alle teknologier skal i spil. Ikke bare vedvarende energi, men også teknologier som clean coal med CO2-rensning 6

7 og storsilet anvendelse af energieffektive/-besparende teknologi og udstyr som fx mere energieffektive kraftvæker, energiforsyning, pumper, generatorer, isoleringsmaterialer og vinduer mv. Netop de danske spidskompetencer inden for energiteknologi og udstyr kan være medvirkende til at give svaret på, hvordan verden løser den globale klimaudfordring. Den globale opmærksomhed på forsyningssikkerhed og klimaet giver betydelige muligheder for danske virksomheder i et hastigt voksende marked. Disse skal der satses intensivt og bredt på nu og fremover. Det skal ses ud fra en betragtning om, at det globale marked i stigende grad bevæger sig i den retning for at undgå, at landenes energisystemer bindes for snævert til CO2- ineffektive teknologier og for snævert til enkelte energikilder. Det indebærer store forretningsmæssige potentialer for danske virksomheder med teknologier, udstyr, og knowhow inden for energi og klima. Teknologi som løsning Udviklingen kan illustreres ved beregningen af den såkaldte Kaya-identitet 1, der viser hvordan mennesket og dets aktiviteter påvirker udslippet af klimagasser. Helt simpelt siger Kaya-identiteten, at udslippet af CO2 afhænger af, - hvor mange mennesker vi er, - vores generelle velstandsniveau (BNP pr. indbygger), - hvor meget energi vi bruger i samfundsøkonomien (bruttoenergiforbruget pr. enhed BNP) og - hvor stort CO2-indholdet er i vores energiproduktion og forbrug (CO2- udslip pr. enhed energi). Summen af de procentvise ændringer i disse udtryk giver den procentvise ændring i det menneskeskabte CO2-udslip. Kaya-identiteten giver dermed på en simpel facon et klart billede af, hvor der på fire områder i princippet kan sættes ind for at mindske udslippet af CO2. Det er ikke sandsynligt, at vi i Danmark indfører mål om at begrænse befolkningsvæksten, og det ligger heller ikke i kortene eksplicit at begrænse velstanden. Dermed er der umiddelbart to muligheder tilbage for at påvirke udviklingen: - Vi kan gå efter en stadig mere energieffektiv produktion og forbrug. - Vi kan gøre vores forbrug af energi mindre CO2-holdigt. Danmarks CO2-position Ser man konkret på sammenhængen for Danmark er billedet, at især et markant fald i energiintensiteten over tid har modvirket den velstandsstigning, som der er set i Danmark siden midten af 70 erne. Endvidere ses det, at den mængde energi, der anvendes i skabelsen af det danske BNP bliver lavere år for år. Den samme tendens gør sig gældende for CO2-udledningen. Dvs. vi bliver mere og mere energi- og CO2-produktive. 1 Kaya-identiteten er udviklet af den japanske energiøkonom Yoichi Kaya i CO2 = B X BNP/B X E/BNP X CO2/E. B = befolkning, E = bruttoenergiforbrug, CO2 = CO2-udslip, BNP = bruttonationalprodukt 7

8 Figur 2.2 Ændring i Danmarks CO2-udslip fordelt på årsager Gns. årlig ændring i pct (fremskrivning) Datakilde: Energistyrelsen Befolkning CO2-intensitet Energiintensitet BNP per capita CO2-udslip i alt Danmark har i særlig grad været i stand til at mindske anvendelsen af energi i forhold til den danske værdiskabelse samtidig med, at også vores energiforbrug er blevet mindre CO2-holdigt. Forklaringen herpå er ikke mindst de særlige danske spidskompetencer inden for f.eks. effektive kulkraftværker kombineret med fjernvarme, hvor udnyttelsesgraden af energien i kul på flere kraftværker er meget høj. Endvidere skal medregnes, at andelen af vind, biomasse og andre vedvarende energiteknologier i energiproduktionen og generelle energibesparelse i erhvervslivet og i de private husholdninger har været støt stigende i hele perioden. Skal Danmark frem mod 2050 opflyde de opstillede IPCC-målsætninger, er der forsat behov for, at der sammensættes en palette af løsninger, således at både energi- og CO2-intensiteterne yderligere mindskes. På den korte bane er energieffektivisering og -besparelser de mest oplagte indsatsområder. Flere studier viser, at det er her, at det globale samfund på kort sigt får mest miljø og forsyningssikkerhed for pengene. Som det fremgår af figur 2.3 forudses der i Energistyrelsens fremskrivning frem mod 2025 et forsat fald i den danske CO2- og energiintensitet, der gør at Danmarks udslip af CO2 vil fald i perioden selvom vores velstand øges. Men som et regnestykke vil denne udvikling kun bringe os halvvejs set i forhold til en situation, hvor CO2-udslippet skal reduceres med 50 pct. i forhold til i dag. 8

9 Figur 2.3 Danmarks energieffektivitet og CO2-indholdet i bruttoenergiforbruget CO2 per energienhed, Kg/GJ CO2-udledningen reduceres med 50 pct. Fokus på energieffektivitet 2025 fremskrivning Energi pr. BNP enhed, GJ/Kr Kilde: Energistyrelsen, Danmarks statistik samt DI Energibranchen Fokus på adskildelse af CO2-udledning og energiforbrug Sammenlignet med andre regioner og lande er Danmark i en helt særlig situation, da andre lande ikke i nær samme grad har haft en udvikling i energieffektivitet og CO2-intensitet, som på samme måde har kunnet opveje disse landes velstandsstigninger og befolkningsudvikling. I et fremadrettet perspektiv indebærer dette ganske store udfordringer for ikke mindst udviklingslandene efterhånden, som de øger deres velstandsniveau og deres befolkninger. Som det fremgår af figurerne nedenfor, er der globalt set et ganske stort behov for at udbrede teknologier, der kan øge energieffektiviteten og mindske CO2-intensiteten. Dette skal ske for at modvirke den forventede befolkningsudvikling og udviklingen i den økonomiske velstand. Figur 2.4 Ændring i industrilandenes CO2-udslip fordelt på årsager Gns. årlig ændring i pct. 4% 3% Indbyggertal BNP per capita Energiintensitet CO2-Intensitet 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde:Energy Information Administration (EIA), Office of Energy Markets and End Use, International Statistics Database and International Energy Annual 1999, DOE/EIA-0219(99) (Washington, DC, January 2001). Note: Historiske værdier til 1999, herefter forventet udvikling ved referencescenariet 9

10 Figur 2.5 Ændring i udviklingslandenes CO2-udslip Årlig ændring i pct. 6% Indbyggertal BNP per capita Energiintensitet CO2-Intensitet 4% 2% 0% -2% Kilde:Energy Information Administration (EIA), Office of Energy Markets and End Use, International Statistics Database and International Energy Annual 1999, DOE/EIA-0219(99) (Washington, DC, January 2001). Note: Historiske værdier til 1999, herefter forventet udvikling ved referencescenariet Danmark er et eksempel på, at det kan lade sig gøre, hvilket skaber håb for lande som Kina og Indien, når de kravler op ad velstandsstigen. Men det kræver, at de har adgang til den rette teknologi, og at der er de rette mekanismer, der kan hjælpe dem med at få adgang til dette. Eksisterende teknologier langt fra nok Men energieffektivisering og besparelser er ikke nok. Der er behov for at udbrede de vedvarende energiteknologier, og der er i særlig grad behov for et voldsomt løft i de teknologier, som energisystemet skal baseres på i fremtiden. Det kræver en markant satsning nu, da både udviklingen og den efterfølgende udbredelse af de nye teknologiske løsninger er meget tidskrævende. Ser man på McKinseys globale studier om omkostninger til reduktion af CO2- udledningen, fremkommer der en klar prioritering mellem forskellige teknologier, hvis udslippet skal reduceres på den mest hensigtsmæssige måde. Figur 2.6 Global omkostningskurve for CO 2-reduktion til 2030 Reduktionsomkostninger Euro per tco2eq Husholdningers elektronik Hybridbiler Genanvendelse af affald Begrænset omdannelse af skov til landbrugsarealer Elektricitet fra deponigas Dyrket jord - regulering af næringsstoffer Første generation biobrændsler Efterisolering virksomheder Belysning - skift glødepærer til LED (boliger) -100 Kilde: McKinsey - Pathways to a Low-Carbon Economy (Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve). Note: Kurven viser et skøn over det maksimale potentiale indenfor alle drivhusgas-bekæmpende tiltag under 60 euro per tco2eq, såfremt hvert initiativ forfølges aggresivt. Det er således ikke en prognose for, hvilken rolle de enkelte teknologier vil spille. Kilde: McKinsey Pathways to a Low-Carbon Economy, Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, feb Genplantning af udpinte skove Anden generation biobrændsler A-kraft Gaskraftværker - CCS på nuværende værker Kulkraftværker - CCS på nuværende værker Kulkraftværker - CCS ved nyopførsel Solceller Reduktionspotentiale GtCO2eq per år 10

11 Der eksisterer allerede nu en lang række energieffektive løsninger, som i et livscyklusperspektiv uden nettoomkostninger kan implementeres, og hvor vi kan nå langt i forhold til reduktionsmål. Og det er blandt andet på disse områder, at Danmark har en førerposition. Det er dertil ganske bemærkelsesværdigt, at de energieffektive teknologier ikke i større omfang implementeres, når det faktisk viser sig, at de er forbundet med en reel økonomisk gevinst at investere i. Det er blandt andet på disse områder, at Danmark har en førerposition. Målt pr. indbygger eksporterede Danmark således for 58 procent mere energiteknologi i 2007 end gennemsnittet for EU-15. Men energieffektivisering gør det langt fra alene, og man bliver nødt til at implementere teknologier, hvor reduktionen af CO2 er forbundet med omkostninger. Eksempelvis via vedvarende energi og andre CO2-venlige teknologier. For at det ydermere skal lykkedes, er det af ganske afgørende betydning, at der vedvarende bliver udviklet og markedsgjort nye og forbedrede energiteknologier og udstyr. Det kræver en markant satsning på forskning, udvikling, demonstration og kommercialisering. Tabellen nedenfor giver et overblik over de nøgleteknologier, som IEA ser som væsentlige for nedbringelsen af CO2-udledningen for hhv. energiforsyning og efterspørgsel. Figur 2.7 Nøgleteknologier til nedbringelse af det globale udslip af CO 2 Energiforsyning CCS (Carbon Capture Storage - dvs. opfang og lagring af CO 2 fra kraftværker) Fjernvarme/-køling A-kraft Land- og havvindmøller Biomassebaseret energiforsyning Solceller Solbaserede kraftsystemer IGCC kulteknologi (Integratedgastification combined-cycle) Ultra-supercritical kulteknologi Efterspørgselsside Energieffektivitet i bygninger og udstyr Varmepumper Sol- og vandopvarmning Energieffektivitet i transportsektor Elbiler Brintbiler CCS i industrien, brint og brændselskonvertering Industrielle motorbaserede systemer 2.generations biobrænd-stoffer Effektiv og intelligent transport af energi (el, gas etc.) Kilde: Energy Technology Perspectives, IEA

12 Kapitel 3 Energiteknologi er en styrkeposition for Danmark Den danske branche for energiteknologi og -udstyr er i stærk vækst og klarer sig særdeles godt sammenholdt med øvrige europæiske lande. I den danske energibranche er der en generel opfattelse af, at fremgangen inden for energiteknologi skyldes en særlig dansk styrkeposition på energiområdet, bl.a. på baggrund af at det danske videns- og kompetenceniveau inden for virksomheder og vidensinstitutioner i Danmark. Sammenfatning Dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er vokset med 104 % fra 28 mia. kr. i 2000 til 57 mia. kr. i 2007 De førende hovedgrupper inden for eksport af energiteknologi er energiinfrastruktur og vindmøllekomponenter efterfulgt af varegrupper som motorer, generatorer, pumper og kompressorer Danmark eksporterer 58 % mere energiteknologi pr. indbygger end gennemsnittet for EU15 Danmark har skarp konkurrence fra Tyskland, Østrig og Italien i forhold til markedsandele og vækst i eksporten Tyskland og USA er de to største eksportmarkeder for dansk energiteknologi. Men også Kina er blevet et vigtigt marked for den danske eksport. Skal væksten i den danske energibranche fortsætte, skønnes dette at forudsætte en øgning af medarbejderstyrke i energibranchen på ialt 50,000 fuldtidsbeskæftigede personer frem til 2020 Danmark opnåede den højeste støtte fra EU s 7. rammeprogram for energi i perioden primo 2007 til medio 2008, målt pr. indbygger. Støtten fra EU vidner om, at Danmark er stærk, når det gælder generering af ny viden, mens der synes at være et efterslæb, når det gælder fokus på demonstration. Danmark genererede i 2007 flere videnskabelige artikler end EU og USA indenfor samtlige energiteknologier, målt pr. indbygger. Med få undtagelser var dette også tilfældet mht. udtagelsen af patenter i

13 For at give et mere nuanceret billede af, hvad vi i Danmark er gode til på energiområdet, og hvor vi har reelle styrker, har DI Energibranchen iværksat en undersøgelse af styrkepositioner inden for energiteknologi og -udstyr, samt en afdækning af, hvad vi kan gøre for at forbedre de danske styrkepositioner. Undersøgelsen vil desuden afdække, hvordan vi fra dansk side klarer os i forhold til eksempelvis de øvrige EU15-lande målt pr. indbygger. I dette kapitel vises ikke hele analysen, da denne fortsat er under udvikling. Eksporten af energiteknologi og -udstyr Eksporten af energiteknologi og -udstyr voksede i perioden 2000 til 2007 med i alt 104 pct., og udover denne kraftige vækst i eksporten får energiteknologi og -udstyr også større og større betydning for dansk økonomi. Danmark eksporterede for næsten 57 mia. kr. energiteknologi og -udstyr i 2007, hvilket udgjorde 10 pct. af den samlede danske vareeksport. Medtages værdien af eksporten af olie og gas, står den energirelaterede eksport for 18 pct. af den totale danske vareeksport. Væksten i eksporten af energiteknologier i 2007 var på 18 pct., mens den samlede danske eksport voksede med 1,3 pct var formentlig også et godt år. De seneste tal for eksporten frem til august 2008 tyder på, at eksporten i 2008 er højere end i 2007, og at udviklingen har været markant bedre end for vareeksporten samlet set.. Det er dog givet, at den finansielle og den økonomiske krise også kommer til at sætte sine tydelige spor i eksporten af energiteknologi. Dette er der allerede nu tegn på i de foreløbige indikatorer for eksporten af energiteknologi. At dette er tilfældet skyldes ikke mindst at mange energiprojekter er afhængige af fremmedkapital og fordi projekterne ofte er meget kapitaltunge og har en lang horisont. Figur 3.1 Kraftig vækst i eksporten af energiteknologi og udstyr frem til midten af 2008 Eksport af energiteknologi- og udstyr Sæsonkorrigeret, 12. mdr. gl. gns. Indeks, 2000 = 100 Indeks, 2000 = Energiteknologi- og udstyr Vareeksport i alt Kilde: Eurostat (Comext), sidste obs. aug Kilde: Eurostat (Comext) Figurforklaring: Der har indtil videre været en kraftig vækst i eksporten af energiteknologier, og denne er øget langt hurtigere end den danske vareeksport generelt set. 13

14 Danmark sammenlignet med EU15 Den samlede danske eksport af energiteknologi og -udstyr er højere pr. indbygger end den gennemsnitlige eksport pr. indbygger i EU15. I 2007 havde EU15 en eksport på kr. pr. indbygger, mens Danmark lå på kr. pr. indbygger i Det svarer til en forskel på hele 147 pct.. Målt over tid fremstår Danmark som et land, der bliver stadig mere specialiseret inden for energiteknologi sammenholdt med EU15. Forskellen i væksten fra er på 41 procentpoint, hvor EU15 har en gennemsnitlig vækst på 63 pct. mod Danmarks 104 pct. vækst i perioden. Det skal ses sammen med, at eksporten af energiteknologi udgør en større andel af eksporten i Danmark end i de øvrige lande. Figur 3.2 Danmarks eksport af energiteknologi vokser mere end eksporten fra EU EU15 Danmark 8000 Mio. kr Kilde: Eurostat (Comext) Figurforklaring: I perioden fra 2000 til 2007 er den danske eksport af energiteknologi og udstyr vokset med 104 pct., mens eksporten blandt EU15 er vokset med 63 pct.. Ser man særskilt på EU15-landene, tager Danmark føringen i forhold til såvel markedsandele som vækst i eksportandele. På disse parametre ligger en række andre lande desuden i den førende del af eksportmarkedet, særligt Italien, Østrig og Tyskland. At andelen af energiteknologi ift. den samlede eksport fra EU 15 fra 2002 til 2007 øges viser samtidig, at det internationale marked for energiteknologi er et betydeligt vækstmarked. 14

15 Figur 3.3 Danmark er førende i flere henseender sammenlignet med landene i EU15 Eksport af energiteknologi og -udstyr 40 Pct. Førende Vækst i eksportandelen, Indhenter NL GR ES UK PT FI FR EU15 SE AT DE IT DK IE BE/LU Mister føring Falder længere bagud Andel af den samlede eksport, 2007 Kilde: Eurostat (Comext) Kilde: Eurostat (Comext) Figurforklaring: Sammenholdes væksten i energiteknologiernes eksportandele for de enkelte EU15-lande i perioden 2000 til 2007 med deres respektive eksportandele i 2007 fremkommer et billedet af, hvilke lande der klarer sig bedst indenfor energiteknologier. Energiteknologi er mange forskellige produkter Energiteknologi og udstyr er ikke en homogen produktgruppe, men består derimod af mange forskellige produkter og komponenter, der afsættes til hele værdikæden fra energiproduktion, transport af energi og over til produkter, der bruger energi effektivt. Traditionelt set har der af flere grunde været et meget stort fokus på eksporten af vindmøller. Det skyldes bl.a., at vindmøller umiddelbart fremstår som et forholdsvist homogent produkt, trods de mere end komponenter vindmøller i dag består af. Når eksporten af energiteknologi segmenteres i produktgrupperne, fremkommer der imidlertid et mere nuanceret billede af eksporten af energiteknologi. I det følgende skelnes der mellem følgende produktgrupper: - Energiinfrastruktur - Opvarmning eller nedkøling - Motorer og generatorer - Pumper og kompressorer - Varmeisoleringsmateriale - Batteriteknologier - Energiudvindingsteknologier - Vindmøllekomponenter 15

16 Sammenholdes Danmarks eksport indenfor disse otte produktgrupper med gennemsnittet i EU15 pr. indbygger, ligger den danske eksport i 2007 højere indenfor samtlige produktgrupper. Ser man på den danske eksport over for de fire lande i EU, som ligger tættest på den danske førerposition i forhold til markedsandele og vækst (jf. figur 3.3 ovenfor), er der flere lande, der også klarer sig godt indenfor flere af produktgrupperne. Figur 3.4 Dansk eksport af energiteknologi er størst indenfor fem produktgrupper i 2007 sammenlignet med de nærmeste konkurrenter Mio. kr. pr. indb Danmark Tyskland Østrig Italien Kilde: Eurostat (Comext) Figurforklaring: Dansk eksport af energiteknologi og udstyr i 2007 mio. kroner pr. indbygger, sammenholdt med tre førende lande blandt EU15. Produkter med højt vidensindhold Samtidig med en kraftig vækst i den samlede danske eksport over de seneste ti år, er der også sket en ændring i forholdet mellem andelen af produkter, der afsættes på et up-, middel-, eller down-market. Analyser fra DI viser, at upmarket-produkter typisk har et højt indhold af viden. I forhold til en gennemsnitlig pris for et givet produkt i EU15, kategoriseres et produkt som et up-market produkt, hvis produktet er 15 pct. dyrere. Et downmarket produkt defineres som et produkt, der sælges 15 pct. billigere end gennemsnittet for sammen produkt i EU15. Et middel-market produkt er et produkt, som ligger indenfor et spænd på plus/minus 15 pct. i forhold til gennemsnittet. 16

17 Andelen af danske energiteknologier der er afsat i up-market segmentet har været relativt stabil gennem perioden, mens andelen afsat på middel-marketsegmentet har udviklet sig til at været større end på down-market- segmentet. Hvis en stor del af et lands eksport er placeret på et up-market, vidner dette ofte om, at landet har en produktion, der er videnstung og med egenskaber der retfærdiggør, at der kan tages en pris for produktet, som ligger over konkurrenternes her defineret som mere end 15 pct. over gennemsnittet hos konkurrenterne. Overordnet set er der i Danmark en klar hovedvægt af up-market produkter i fire af produktgrupperne, mens tre grupper har størstedelen af produkterne indenfor middel-market segmentet. Kun indenfor vindmøllekomponenter eksporteres 60 pct. af produkterne til priser mere end 15 pct. under EU-15-gennemsnittet. Det er ét produkt, der er tegner sig for 60 pct. af eksporten på down-market niveau, og alt i alt er det således ikke mange øvrige produkter, der fra dansk side eksporteres til downmarket segmentet. Det skal dog nævnes, at den danske eksport af turbiner eller naceller ligger i up-market-segmentet. Figur 3.5 Danmark eksporterer en pæn grad af up-market produkter indenfor energiteknologi Andel i Pct Up Middel Low Kilde: Eurostat (Comext) Figurforklaring: I forhold til en gennemsnitlig pris for et givet produkt i EU15, kategoriseres et produkt som et up-market produkt, hvis produktet er 15 pct. dyrere. Et down-market produkt defineres som et produkt, der sælges 15 pct. billigere end gennemsnittet for sammen produkt i EU15. Et middel-market produkt er et produkt, som ligger indenfor et spænd på plus/minus 15 pct. i forhold til gennemsnittet. 17

18 Figur 3.6 Danmarks position indenfor eksport af energiteknologi er ikke enestående Pct Kilde: Eurostat (Comext) Danmark Tyskland Østrig Italien Up Middel Down Figurforklaring: Danmarks samlede eksport af energiteknologi og energiudstyr set som andele i pct. fordelt på up-, middel-, og down-market, sammenholdt med de øvrige førende lande i EU. Opdeles den danske eksport af energiteknologi og udstyr i forhold til prisniveau, har Danmark den største andel i up-market segmentet (knap 40 pct.), efterfulgt af en stor andel i middel-market segmentet. Denne fordeling ses også hos Tyskland og Østrig, samt i de øvrige europæiske lande med en væsentlig eksport af energiteknologi, hvilket er forventeligt, når landenes førerposition tages i betragtning. Kun Italien skiller sig ud med størstedelen af eksporten på down-market og en meget lille eksport på up-market. Modsat Tyskland har Danmark dog en relativ stor andel af eksporten i downmarket segmentet. Dette vidner om, at Danmark har en udfordring i at øge andelen af produkter i up-market segmentet for at holde en førende position. Ikke mindst set i lyset af den danske omkostningsstruktur er det ikke holdbart for Danmark med en så stor andel i downmarket-segmentet. Skal andelen i up-market-segmentet øges, skal dette typisk ske ved at sikre en konstant innovativ udvikling og kommercialisering af produkter og løsninger på energiteknologiområdet. Eksportmarkederne Danmarks primære eksportmarkeder når det gælder energiteknologi ligger indenfor EU. På listen over de ti største eksportmarkeder tæller kun tre lande udenfor EU - nemlig USA, Kina og Norge. For både USA og Kina gælder det, at den danske eksport er steget markant fra 2006 til 2007, mens eksporten til de øvrige 8 lande i top10 har været nogenlunde stabil fra 2006 til Eksporten til Kina har vist den procentuelt stor 18

19 vækst fra 1,2 mia. kr. i 2006 til 2,2 mia. kr. i 2007, svarende til en vækst på 83 pct. Figur 3.7 Tyskland er det største afsætningsmarked for energiteknologi Mio. kroner Kilde: Eurostat (Comext) Figurforklaring: Top 10 over afsætningsmarkeder for dansk energiteknologi og -udstyr i 2007, mio. kr. Eksporten til USA er steget med 7,0 mia. kr. fra 2006 til Det betyder, at USA fra 2006 til 2007 er blevet ét af Danmarks vigtigste markeder for energiteknologi og -udstyr. I perioden fra 2000 til 2007 er den danske eksport af energiteknologi til USA mere end firedoblet. Hovedparten af den danske eksport af energiteknologi til USA bestod i 2007 af vindmøller. Potentialet Allerede nu oplever virksomhederne stor og stigende efterspørgsel efter deres produkter inden for klima- og energiteknologi. Selvom den finansielle og økonomiske krise sætter sine spor, vil det øgede internationale fokus på klima- og forsyningssikkerhed betyde, at der strukturelt og underliggende er udsigt til et globalt marked i vækst. Eksporten udgjorde i 2007 ca. 57. mia. kr. Hvis væksten i den danske energibranche blot fortsætter som hidtidig, vil eksporten af energiteknologi i 2020 runde 200 mia. kr. I denne simple fremskrivning er der endda ikke taget højde for eksempelvis de målsætninger, som EU har sat om at reducere udslippet af klimagasser med 20 pct. i 2020 og udbygge andelen af vedvarende energi til 20 pct. i 2020 mod ca. 6-7 pct. i dag. En stigning i eksporten af energiteknologi til 200 mia. kr. i 2020 skønnes at kræve en samlet ekstra tilgang af medarbejdere til energibranchen på omkring fuldtidsbeskæftigede personer. 19

20 Figur 3.8 En forventet vækst i eksporten kræver en kraftig stigning i beskæftigelsen Mia. kr. og 1000 personer Eksport Fremskrivning eksport Beskæftigelse Fremskrivning beskæftigelse Kilde: DI Energibranchen Figurforklaring: For at imødekomme den potentielle eksport i 2020 forudsætter dette en kraftig vækst i antallet af medarbejdere i energibranchen. 20

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Udkast 4 1 af 30 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 7 4. Solceller et

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH JUNI 2013 ÖRESUNDSKOMITEEN PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH AFSLUTTENDE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere