Ferskvandsfiskeribladet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)

2 Ferskvandsfiskeriforeningen : Indholdsfortegnelse: Side' Generalforsamling lviedlemsfortegnelse , 2lO Fiskeriet paa Finanslo\cn Finansloven og Ferskvandsfiskel:iforeningen G5 Damkulturerne: Fragten paa Fiskefoder.. Fiskefoderspørgsmaalet. 21 Blaamuslingen som Fiskefodel' 25 I{um~tig Fiskead i NordamNika 130, 147 Dam kulturerne i August Damkulturerne i September Den varme Sommer og Damkulturerne Fm, Dammene Damkulturerne l Oktober Damkulturerne i November Karper, Suder og andre Fiskearter: Forsøg med Gedder i Damme 4 Karpedammene ved Gisselfeld 13 Sandart i Søgaard Sø ved Vamdrump..., Om Gedden..,.,. fi5, 75, 87, 101 Kunstig Geddeavl ' , Geddens Spisetider Ænder i Karpe- og Suderdamme 217 Laksefangst..., Sandart.en... '. 25G Karpernes Overvintring G n Aalen: Sid~ Aaletræk,, 12 Fællesindkøb af Aaleyngel til Udsættelse,..., 15 Indplantning af Aaleyngel 25, 35, 101, 111 Gives der en eller flere Arter eller Afarter af vor ahnindelige Aa!...., AalefarilJgen fra England..,. 96 Aaleudplantningens Nytte Forsøgstiskeri efter Aalefaring 110 Den gule Aals Yandringel' 122, 133, 151; Aalepassene Aalefaring. 15.') Import af engelsk Aalefal'ing til Sverig.. Aa~n..., Aalefiskeriet i Efteraaret l\f ærkningsforsøg med AnI 277 Fiskesygdomme : Paa J agt efter Kræftbacillen 38, 52 Om Tumlesygen hos Salmoniderne Om Kræft i Skjoldbruskkirtlen hos Salmoniderne , 222 En ny Sygdom i Gællerne hos Karpen Fiskeriet i de frie Vande: Ferskvandsfiskerilovells Hevision3, 10

3 Side Fiskel'ilovellS Hevision.. 37 Hvad udrettes derfor vort Fiskeri i Søer og Aaløb i Danmark i Forhold til i Udlandet? Vort Søfiskeri 51, 57, ~.l4, Hl Lidt mere om vort Søfiskeri.' 59 Bonitering af vore Søer Hvor dybt trænger Lyset ind i Søer, der er dækkede af Is og Sne? Fiskeritilsynet ved ferske Vande 81 Saltvandskultur Regnbueørreden ihoskilde Fjord 134 Fiskeristatistik fol' Øen Fuur. 144 Den danske biol. Station 153, 1 (-;7 Udsættelse af 0rredyngel i en for ung Alder Laks og Ørred i Hjerting Fjord og VanIeaa. 1 D,) Fiskeavl i vore Indsøer Om Antallet ar pelagiske Fiskeæg, der gaal' til Grunde Havet.. 2BO Karper i Hobro Vestel'fjord. 241 Fiskeri i gamle Dage.. 24!.1 Fiskeriet i Jl.lariagel' Fjord. 28] Krebsen: Fiskerividel1skabelige Betragtnillgel' om Krebsen 142, 1:')8, 170 Gall1meltogNytomKl'obscn 193, 211 Sportsfisksri : Nogle Fluer till!'angst af Laksørred Lystfiskeri "Før og nu"... 8i, 97 Fiskericauseri Doktorens Fritime Sportsfiskcri i Norge 189 Forspildte Chancer :3G, 5::50 Side Om 8tallingfangst Laksefiskeri ved Em Andre Meddelelser: Fisk som Næringsmiddel Beretuillg om Danzig Fiskeri og Fiskehandel i Efteraaret Dr. Filip Trybom Johan v. Essen Overlod s, Kommandør I. N. Sølling Svenske Regeringsforanstaltninger..., Gamle ~leddelelser af Thestrup 101 Gamle Meddelelser om Gaardboe Sø Fiskeriet i lvialmøhu8 Uin i Aau't lhio Vejledning i Behandling afi'ak Ding af fersk Fisk :... " 146 Bundfrost. 1"e1'sk- og Havvands FrysOJ:.lUnkt.'... HiO Aneboda) Syerigs Forsøgsstation ror Ferskvandsfiskeri.. 165, 178 Estampede hos Fiskene lnprægnering af Fiskegarn 180,219, 234 Tørring Skodborg Herred Udstillingen 19E!.. 204, 223, 272, 280, 282 Fiskeriberetningen ror l HI0 242, 259 Ihor Statskassen kan spare Fiskerhøjskolen Det tyske Fiskemarked Fiskenes.Farvesans Literatur: Alder og V æht for Laks 00' t'l Ørred af KImd Dahl

4 Ferskvandsfiskeribladef. FørskvandsHskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Konto!': ])'f', phil,.lio/pme!ler, 80rø. Telefon 24. Indmeldelse.' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. AarskontingclIt 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Indhold: Ved AarskifteL Fcrskvandsfiskerilovens Bevision. Iagttagelser fra Damkulturerne. Svar til P. C. Knudsen. Blandede Meddelelser. Fiskemarkedet. Annoncer. Bladet sendes frit til "Medlemmerne af I,Ferskvandsfiskeriforeningen". Kontingentet er 4 Kr. aatligt. Fm'eningens Fonnand el' H~. Brygger, Cand. Bie, Hobro, til hvern Begæring om Indmeldelse i Foreningen rettes. NæstfO'l'manden er Hr. Landsthingsmal~d, Nationalbankdirektør Lauridsen. Artiklel" og Annoncer til Bladet sendes til Kontoret i 3m'ø. PI'isen fot Annoncer er: 1 Gang 15 Øre pr. 1-S1J. Petitti)~je, /] Jlanglerne ikke af/~jælpes, bedes Klasendt til Bladets Kontor i Sorø. Ved Aarskiftet Aur el' nu gaael siden Fersk \'andstlslwrifol'puingen ~ua Dagens LYK, og OlIl Jll an egentlig ikke kan hetegne de svundne Aar som,,7 mugro Aar'" tordi de foreliggende Hesultater taler tor meget d(;rimod, RtHl hringer dot forlølmc Sy,aar dog Ilumgt ni Bud om Kampe og Skuffelser; underligt vilde det vel ogsaa vmro. hvis dpt. var andel'leden8, hel' hvor dpt c1]'pjl't' sig OlU en ganske ny Virksomhed. 1;~fterhaandell har Regering og Uigs(lag da ogsaa. taaet øjet. op for, at Fr'l'skntndsnskcriforeningen har tag et en forfjenhtfuld Gerning op \e(l at søge at fot'hedre Fiskebestanden i v Ol'(' Søer og Aner. og udnytte Affaldsnsken fra FiskerkjPrlw, idnt Uamkultul'erne omsætter <lem i vll'rdifuldt.øi'redkod. Pna sidrtp Aar~ Vinanslov modtog Fel'skvHndstlskeritoreningen saaledes pi Tilslmd af :WOO Kr, til FerskYflJld,;tislwl'isiationen og 1000 Kr, til Medlcmsbladet, herfor vil vi gerne den førsto Dag i det nye Aar llpllytte Lejligheden til al udtale vor' hodste Tak! Med det sanline vi omtaler de

5 2 Ferskvandstiskeribladet Nr. 1. Lysglimt, der falder paa vor Vej. maa yi imidlertid ogsaa tænke paa enkelte store Skygger. der kastes paa samme, hvilke sidste i fremtrædende Grad skyldes den danske Jernbaneadministration. Vel ved at det i ledende Kredse er den gængse Opfattelse af vort Jernbanevæsen, at det skal betale sig og helst give et godt narligt Overskud. det er selvfølgelig ogsaa )Ieningen med et Statsaktiv, at det nogenlunde forrenter sig; men man maa vel have I,ov til ogsaa at mone, at den Slags Statsforetagender tillige har don Opgavo at fremme og ophjælpe Næringslivet i By og paa I,and, selvom det derved i øjeblikket faar nogle ekstraordinære Udgifter, ellor paa enkelte Omraader maa nøjes moel en ringere Avance. Vi tæn kor i denne F 01' bindeise paa Statsbanernes Afslag paa r'ers kvandsfis keriforeningens Anmodning ollla nskaffelsen af en Specialvogn til Brug for Fiskerierne til Fremsendelse af leve11de Fisk. Samtidig ullluliggøros al Forsende] se i almindelige Vogne. fordi Stats1Hlr nerne nedlægger Forbud mod. at Ledsageren opholder sig i sallllne Vogn, hvad der er en absolut Nødvendighed for, at Vedkommende 1m der hele Rejsen kan have Tilsyn llled }'ihkelle og sørge for, at de stadig forsynes liled den nødvendige Ilt. Endelig har Statsbaneme for ganske nylig udsendt et Cirkulære, SOlIl forbyder at forsende "Fodernsk som: letforclærvel ige Vare" paa hvidt Fl'agtbrey; herefter nodsage~ Damkulturerne til at betale Ilgodsft-agt for deres F'iskefodcr, hvis de vil have elet frem i frisk Tilstand, hvilken Forsendelsesmaacle er aldeles nødvendig, for at det ikke skal fordærves under Transporten. Dette vil imidlertid forhøje Prisen paa Fiskefoder med ea. 50 Ofo, hvilket betyder Ødelæggelse for mangfoldi'ge Damkulturer. Samtidig med. at Adminisirationeu gør sit for at standse og knægte en smuk og opblomstrende rndustd. afskærer den Saltyandsfiskerne fra at blive af med deres Affaldsfisk og slruu' selv Slaaen for en Ekstraindtægt, som den hidtj(lige Transportbetaling dog har neret. Hvad selve Damkulturerne og Fersknmdsfiskeriet Hngaar, saa har de udsendte Sporgeskemael' - fol' hvis Besynrelse Uedaktionen udtaler sin bedste Tak - udtalt som med en Stel11111e: at Tilyækstell i det forløbne Aar for Ørred i Damkulturerne har v:eret jævn gocl, lig'esom Karper og Sudet takket være elen varme Sommer har vokset Ildm:erket. der imod klage~ ddr fra Here Sider over l:helcl med Karpeynglen, idet I,egell gik mindre heldigt. Priserne for Ørmd og Karper har gennemgaaellde ncret gode. r \rirkeligheden er Damkulturerne ogsaa nu inde i et. saa godt og fornuftigt Spor. at det hande er Syncl og Skam, hyis Autoriteterne ikke jævner Vejon lim for dem pan samme Maade som det sker med Landbruget i Danmark. Vort Vandbrug er dog et ligesaa naturligt Erhverv som Landbruget. Fiskeriet i de frie Vande har gennemgalwllde nerot godt; dog syntes Priserne for Gedder og sær lig for Brasens Vodkommel1(le at være adskilligt ringere ond foregaaende Aar. r Haabet. om lysere Tider og navnlig blidere Kaar for vort Fersk-

6 Nr. 1. Ferskvandsfiskeribladet 3 vandsf1skeri i det kommende Aar slutter vi med Ønsket om et glædeligt Nytaar I Red. Ferskvands fiskeri lovens Revision. -0- I. Som Medlem af det Udvalg, Fersk vandsfiskeriforeningen har nedsat for ved en evelltuel Revision af Fiskerilovene at søge at faa de Mangler afhjulpne og de uheldige Bestemmelser, der findes i disse, ændrede, tillader jeg mig at fremkomme med følgende Forslag her i Bladet. Jeg venter derved at faa Sagen drøftet, ikke alene i dette Blad, men ogsaa i "Dansk Fiskeritidende". Er der nogen, der kan se :Mangler ved mine Forslag, da er det mig kært, om de vilde paavise disse og saa samtidig fremkomme med mere formaalstjenlige F Ol'slag. For ikke at sætte for meget under Forhandling paa en Gang, skal jeg foreløbig indshænke mig til at fremkomme med Ændringsforslag til 9 og 10 i "Lov om Ferskvandsfiskeri af lh07", samt til Slut et Ændringsforslag til den i Lov om Saltvandsfiskeri", der omhandler "Fredningsbæltet". I \:I omhandles Oprettelse af Regulativer med nærmere Bestemmelser angaaende Fiskeriet i de i Loven omhandlede Vande. De Krav, der stilles for at faa et Regulativ vedtaget og stadfæstet, er imidlertid af af den Natur, at Sagen i høj Grad vanskeliggøres. Der fordres nemlig et meget stort Arbejde og megen Tid af Enkeltmand for at faa Sagen ført igennem. Arbejdet er saa stort og omfattende, at en enkelt Mand eller enkelte Mænd ikke kan overkomme det. I Almindelighed vii det blive en enkelt Mand, der saa at sige kommer til at trække hele Læsset, det har Erfaringen noksom vist. Er det nu et stort Vandløb, det drejer sig om, saa bliver det ligefrem uoverkommeligt for ham, selv om han faar uogen Hjælp af andre fiskeribcrettigede, at fyldestgøre de Krav, der stilles. Der skal nemlig ikke alene udarbejdes et Udkast til et Regulativ, men der skål tilvejebringes en Fortegnelse over samtlige de i det paagældende Vand fiskeriberettigede med Angivelse af deres Arealer. Fortegnelsen skal desuden attesteres af Sognefogden. Hvor der er Tale om en Aastrækniug paa flere Mil med fiskeriberettigede paa begge Sider af Aaen, og naar den maaske løber gennem flere Amter og mange Sogne, er det dog utvivlsomt for meget forlangt, at den Mand, der er Formand, for det Udvalg, der i denne Anledning er nedsat, skal overtage et saa uhyre Arbejde. De bliver faa, der kan det eller vil det. At oprette et Regulativ for et Vandløb i hele dets Udstrækning og med de fleste af dets Tilløb lader sig vist næppe gøre under de nu gældende Bestemmelser. Skal et Regulativ oprettes for et Vandløb vil man derfor i de fleste Tilfælde indskrænke sig til at lade dette gælde for en mindre Del af Vandløbet fra Udløbet og opad og et enkelt større Tilløb. Skal det derfor blive til noget

7 4 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 1. med RegulativdanneJse for vol'e Vandløb i størn' Omhtllg og i større Udstrækning) da maa der i Bestemmelserne i 9 indføres en betydelig Lettelse og stilles mindre og færre Krav til de fiskeribel'ettigedc, der for et Vandløb ønsker oprettet Hegulativ. Og hel' meller jeg, at Kraoci til disse om Udarbejdelse af' et Sognef'ogden eller Sogne['ogdcme attesteret J?ortegnd~e over samtlige de i det paagældende Vand,{iskeribcrettigede med Angivelse ar del'es ~{realer absalut bør bortf'alde og tilvejobringes paa den Maade. som lledenfor el' angivet..jeg foreslaar, at Begyndelsen af 9 kommer til at lyde saaledes: "Nær'mere Bestemmeher Hngaaende Fiskeriet i de i nærværende Lov omhandlede Vande, i hvilke flere el' berettigede t.il, enhver ud fol' sin Grund, at drive Fiskeri, kan for hver enkelt Fiskevands Vedkommemle træffes i Regulativer. Naar en eller flere fiskeribel'ettigede ønsker et Regulati\' oprettet, foranlediger Vedkommende udarbejdet U dkast til et saadant. U dkastet til Regulativet sendes derefter, underskrevet af mindst en Tredjedel af samtlige fisket'iberettigede veddet paagældende Fiskevand. til den under 12 (nuværende Lov) omtalte af Landbrugsministeren særligt beskikkede tilsynsførende, for at han ved sine Medhjælpere ( 12) kan udarbejde en Fortegnelse over samtlige i det paagældcnde Fiskevand fiskeriberettigede med Angivelse af deres Arealer. Udkastet tilligemed Fortegnelsen sendes derefter tilbage til Itehil'enterne, som derefter forelægger lid kast og Fortegnelse paa et Møde, hvortii samtlige fiskeriberettigede indvarsles paa den i Egnen brugelige Maade med mindst 8 Dages VarseL Saafremt en Tredjedel osv. (Resten af ~) forbliver uforandret). (Fa rtsættes), Smidt Nisse/L Iagttagelser fra Fiskelnllturerne. I<'orsøg me(1 (.etlden i J)amme. Ved Fiskel'ianstalton i Frøjk gravedes der i Vint.eren H en Del nye Dallllne iait IO, h\'oraf ell særlig beregnedes til Gedder, Denne Dams Egenskaber adskilte sig fra de andre nygravede Damme, der er dybere og har Sandbund, ved at denne har Dyndbund, el' meget gr'und, idet deu kun maaler lidt over 1 Alen i Dybden, Vandtiaden, der danner en Trekant. el' 1100 O-Alen, Et Aar sonore blev Dammeu gjort i Stand til at modtage Geddeyngel. Langs Dammens Sider blev der først nedlagt Grene af Bjergfyr, dej' fastgjordes med bøjede Grene, som blev stukket ned i Dambunden og ind i Dæmningen, saaledes at Grenene ikke kunde svømme om j Dammen. Derpaa lukkedes Udfisknillgsmunken fors varligt og til en Farsi kring kiledes og dækkedes Skuddene op ad den skraatbyggede Munk med Dynd til det øverste. Dammen fyldtes llled V ltnd omtrent en MaaIled før Ynglen udsattes, I denne Foraarstid søgte FI'Øorne stærkt til i Dammen og lagde deres Der blev da snart en Mænde Unger af disse. Tillige blev der udkastet Tanglopper og

8 Nr. 1. Ferskvalldsfiskerihladet Vaarfluelarver, efterhaanden som disse samledes paa Histerne. Dammene var nu. saa godt dette Foraar kunde tillade det, gjort klar til at modtage de første 5000 Stkr. Geddeyngfd, der saa udsattes den 1. Maj medbringende den halve Fosterblære. Vandtilførslen til Geddedammen var saaledes, af, Vandet holdt sin bestemte Højde og Dammen havde ingen anden Afløbsriste end sin egen Bund, del' kunde sluge ell Del Vand. Geddeyngelen blev HU fodret med Milt og SmaasiJd til samme Fodl'ings-Tider som 0rredyngelen. Tilsyneladende gik de ikke særlig pan Foderet, man det knnde dog af og til ses, at de smagte part det. Derimod yndede de helle l e at staa lallgs Vandkanten paa Jagt efter Smaasvævet, hel' kunde man tage disse, naar man blot kunde nærme sig Dammen ubemærket. helst krybende paa alle fire. Da Gedderne begyndte at gaa løs paa Frøyngelen, behøvede man ikke at være nogen skarp Iagttager for at se. at de voksede fra Dag til Dag. Udfiskningtm foretoges 40 Dage efter Udsættelsen - altsaa den 10. Juni Resultatet blev 33 pct. af det udsatte Antal. Størrelsen var fra ;}-1O Cm. Disse Smttefisk afsendt\'s nu til Udsættelse i fri Vand. Tilbage blev 20 Stkr. af højst forskellig Størrelse, der blev g'aaende sammen i Dammen. "Nu i Xovembpr val' de Gedder svundet ind til ]:2 Stkr., hvilket jo i Forvejen kunde ventes efter den ulige Størrelse. Gedderne vejede nu godt 1/4, Pd. gennemsnitlig V ægt pr. Stk. Knnde der bare foretages Udfiskning af Geddeynglen med 3 U gers Mellemrum og sorteres skarpt, el' jeg overbevist om, at man kunde opnaa gode Resultater med Geddeyngel til Sættefisk. Kunde lilan saa eftei'haanden som Gedderne vokser til stadig tynde dem ud ved at sætte dem i større og større Naturdamme eller smaa og store Sø('r, der forud for Udsættelsen er forberedt med den Art "N aturfoder, der er tilpasset fl)r Geddernes Størrelse. Der er sagt meget til Gunst og Ugunst for Gedden, maaske mest det sidste, den er endog beskyldt for at være en Krokodilleart, og at den som saadan burde udryddes. Men jeg Hl ener, den har faaet Oprejsning, idet den nu ofte benævnes som vor lllest udprægede Ferskvandsfisk, og at den har Ret til at betragtes som den mest udprægede til Ferskvandsfiskel'idrift, kan der ikke være Tvivlom. Har det virkelig vist sig, at Gedden gør mere Skade end den er til Nytte i det Vand, hvori den opholder sig? Er det da ikke kun der, at Udryddelsen er den tiltænkt? I Betragtning af ovennævnte eneste og første Forsøg er der allerede fremkommet et Bevis for dens fænomenale Evne til at udvikle sig. Dens Yngel, der som be: kendt ikke er meget større end Myglarver, forhindrer den ikke i at kunne udvikle sig i Løbtlt af et halvt Aar iii en Spisefisk. F. F.

9 6 Ferskvandsfiskeribladet Nr. L Svar til KOlnmUnelærer P. C. Knudsen. -0- Nej, er ikke enig med Dem i DereE! Betragtninger over 8 (f).. Jeg ønsker, at Fiskerne skal have Lov til at gøre sig Fangsten af Frivandsfisk sall, indbringende som muligt; men ikke efter det gængse Princip eller paa Bekostning af: at {aa {aar det meget, og de mange lidt. Dette skulde vi hort fm. Ørredens Hovedtræk op i vore Vandløb fol'egaar i Septbr.-Oktbr. Mig bekendt gaar der ogsaa Laks op paa denne Aarstid. Jeg skrev: -- -, at visse Mennesker skal have særlig Ret til Fangst af Laks, Ørred og' AaI. I :2 omtales særlig Ret. Derved forstaar ogsaa jeg: Laksegaarde, Øl'l'edtene Aalegaarde m. m. i offentlige Vande. løvrigt mali, jeg svare, at jeg fuldt staar paa, hvad jeg "hev i mit første Svar til Dem. 'YIed særdeles Agtelse Smidt NisselL Blandede!Ieddelelser TiJ Ferskvandsfiskeriernes Frelnme i Norge er paa Budgetforslaget for Terminen l Ul 1-1\)12 opført 7!J,050 Kr. For illdenerellde Termin er hevilget Kr. 7ti.HO;UiB. Den største Udgiftspost el' Opsynet med Laksefiskel'ierue, hvortil Ol' opfort :i4.000 Kl'. De i 1 nod paabegyndto Cndersøgehwl' om Laksens og Ørredells Biologi fol'eslaas fortsat ogsaa i kommende Aar. Del' el' hertil opført 4100 Kr., omhent det samme som i Fjor. Ulldel'søg'elsernes Leder, Knut Dahl, hal' paa Grundlag af det hidtil udførte Arhejde udgivet et Værk om "Alder og Vækst hos Ørred og Unglaks". (Morgen bladet). * 1tluddersmag 110s Fersk Vllntlsfisk. Ifølge "Deutsehen Tages-J::eitung" har Dr.lilger ved Pariser Akademiet udtalt S0111 Resultatet af "ine FOl'Hkninger over dette Emne. at: Grunden til Mudder :smagen hos nl<1nge Fel'"kvandsfisk nh)oa søges i Fiskelegellleti:l Optagel8e af visse Alger. som fot"tl'imlvis level' i mudret V amt S;prlig Hudens Slimkirtler og Xyrcl'l1c fyl(les med saadallllc Plantestoffel', ligesom de ogsaa - om end i ringo Grnd kan trænge ind i sehe }'iskokødet. Mest udsatte for nt fna }[uddel'smagen el' saadmme Fisk, "OUl hal' mange i-llimkirtlm' i Huden, saalede:s Aal. Suder og lignende. Sættes Fiskene, forinden Anvendelsen. nogle Dage i frisk, rindemle Vand taber de1l 11 behagelige Mn ddersmag sig imidlnrtid som Regel ganske. Ani Laks Gedde Aborre Krebs Fis kenlarked et Eøhenhnvll,GI. Sh'and), 17. Decbi Øre pr. Pd B50-C,OO Øre pr. 100 Stk. Berlin, 17. Deehr. (Officiel Markedsberetning). Levende Fisk: Gedde Gedde, store Sandm t, illnt, SI1Ul[l Slldel', store Suder, mellemstore pr. pr. Pd

10 Nr. 1. Ferskvandsfiskeribladet 7 Brasen, store Brasen, smaa AaI, store AaI, mellemstore AaI, SI1UUl Karper, store Karper, usorteret Karudser lspakkede Fisk; 0rredHsk, smaa Havørred Laks, store Laks, smhh Aborre Gedde, store Gedde, mellemstore AaI, store AaI, mellemstore AaI, usorteret Karper Brasen 48-5\, } Pf. pr. Pd Hrllnhol'g f li. Decbr. Ispak kede Fisk. Pr. P", Pd. Laks Laksørred, store Laksørred, smaa AaI Gedde, store Gedde, mellemstore Aborre Brasen Suder Karper Sandart ~-250 l00~ GO--70-~ H i-4i 38-2R Annoncer. Fiskeriet "Aaly kk e" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima øjneæg. Yn"el og Sættefisk af Dæk-, Klltleog Regnbuem'red samt Sættefisk af Karper og Suder til absolut billigste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernbanestation mod KontanL J. O. Olwistensen. Portionsørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes og afhentes meel Specialvogn pau nærmeste Jernbanestation. Kontant Betaling. tit. D o m a s e h k e. Fisehhandlung, Berlin 40, Lehrterstrasse TeIegr,-Adr.: }<'Ol'ellellbandel. Tilbud paa Poptions.. Øpped, forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance af F. Klevenhusen It CO., ældste Forretning i lakse- og Ørredbranchen, Consignation ønskes. DUEllEN, Prima Referance.

11 8 Ferskva.ndsfiskeribladet Nr. l. diverter i doreningens 8Ytedlems6Iad! Kupon. Undertegnede indmelder sig herved som 11edlem i "Dansk Ferskvandsfiskeriforening". Kontillgent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksemplar følger pr. Postanvisning. kan hæves ved Postopkrævning.,den 191 Navn:.".. Stilling: Postadresse :. NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Konlor: Dr. IJofl'meyer, Sorø. Pengeforsendelser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, lir. Sagfører Jnl. Nors, Ribe. Statskonsulent, Magister Chr. Løftinat, LykkellllOlmsalle 3 A, København. AI'tikler Dat Meddeleiset' er stedse velkomne og bedes sendt under Adresse: Dr. C. HoITmeyer, Sorø. - Artiklel' for hvilke der fordres Honorar, bør forsynes med ))mod Honorar«. NB. Artikler og ;vleddelelser man kun skrives paa Papirets cnc Side al Hensyn til Trykningen. 'J'i'ykt i Soro Bogtrykkeri (Aktieselskilb) ved Rasmussen-Kl'0llh.

12 Ferskvandsfiskerib ladet. Førskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: Dl,'. pldl.h ofbneller, Sorø. Telefon 24. 'Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et ;\ledlelll at Bestyrelsen. Aat'skontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Nr "anuar Indhold: Fragten paa Fiskefoder. FerskvandsfiskeriIovells Hevision. Aaletræk. Karpedammene ved Giselfeldt. Sandart i Søgaard Sø. Fællesindkøb af Aaleyngel til e dsættelse. Fisk som Næringsmiddel. Fiskemarkedet. Annoncer. Fragten paa Fiskefoder. ~o~ rrirsdag den Hde dennes havde en Deputation, bestaaonde af 1:<'01'- " manden for Ferskvandsfiskeriforeningen, Bryggeriejer, cand. polyt. Bie, Næstformanden, Landstingsmand, Nationalbankdirektør Lauridsen, Fiskeriinspektør lltortensen, Statskonsulent, Magister Løfting og Direktør Ohristiansen,.Tedsted, Audiens hos Landbrugs- og rrrafikministeren for at søge det nye Cirkulære, der forbyder at sende Fiskefoder som "let fordærvelig Vare" paa hvidt Fragtbrev, ændret til dets tidligere Skikkelse, Efter A,udientien havde Deputationen derpaa en Forhandling med Statsbanernes Administ.ration for ligeledes at stemme den velvilligt til Fiskeriernes Andragende. Alle Autoriteterne stillede sig meget imødekommende, og det fremgik af Forhanrllingerne, at Grunden til den nye :B~oran8taltning fra Statsbanernes Side ikke saa meget maa søges i 'rrangen til paa alle mulige Ma.ader at forøge Banernes Indtægter som Misfornøjelse med den Emballage, hvori Fiskefoderet sen,des; ligesom den Tilstand, hvori selve Fiskefoderet indleveres til Banerne, ofte lader meget tilbage at ønske. Kasserne er gerne smudsige og halvraadne, mangler Hanke og delvis Laag; Foderet lugter ikke sjældent af alt andet end Violer, saa andre Varer, der transporteres i samme Vogne som "let fordærvelig Vare", f. Eks. Smør og Mælk; kan tage Skade af den raadne Fiskestank. Fel'skvandsfiskeriforeningen kan derfor ikke andet, end paa det alvorligste henlede Fiskeriernes Op-

13 10 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. mærksomhed paa disse FOl'hold, idet den vil tilraade som absolut nødvendigt. hvis vi skal opnaa de gamle Fordele ved Forsendelsen, at man sørger for rene, stærke og hele Kasser samt drager Omsorg for, at Leverandørerne af Fiskefoder kun afsender en frisk og sund Vare, hvad der vel næppe kan naas ad anden Vej, end ved at betinge sig, f'ranc.o. at Fiskefoderet sendes Hvis Fiskerierne vil holde sig disse Ting e Herretteligt, har man grundet Haab om, at A utoritetel'lle vil søge den gaæje Tingenes Tilstand helt eller delvis gennemført. Red. Ferskvandsfiskerllovens Revision. ~-o- IL Vi ved alle,hvilkell Betydning Forsøgsmarker og Kontrolforsøg har for vore Landbrugere. Det er ikke enhver Landmand, der har Raad til eller Forstand paa at anstille Dyrkningsforsøg ejler KOlltroHorsøg forat faa et større Udbytte af sit Jordbrug. Men naar Jordbrugeren hal' de fornødne Betingelser herfor, kan det dog lade sig gøre. En Dambruger, der driver rationel Fiskeavl, 'kan paa dette Oml'aade ogsaa til en vis Grænse anstille Forsøg, gaaende ud paa at forbedre Produktionen, baade kvalitativt og kvantitativt. Nu er det indlysende, at skal Fiskebestanden til eller i et Vandløb under vore Nutidsforhold øges i nogen betydelig Grad, saa maa dette underkastes rationel Drift. Men hvordan denne Drift j Grunden skal vært:> for at. give det størst mulige Udbytte, det kendl~r vi egentlig ikke noget til. Vi staar her uden Erfaring; thi d,er er endnu her tillands aldrig gjort Forsøg paa rationel Drift af et Vandløb med tilhørende Tilløb. Forsøg paa det Ghnraade er derfor lige saa nødvendige, ja mere nødvendige end Landmandens Kontrolforsøg og de :E'orsøg, der anstilles paa Forsøgsmarker eller paa anden NIaade. Men her kan en en kelt Mand ved et Vandløb ikke stille noget op. Vandløbet er jo nemlig oft'entlig og ikke en eller enkelte Privatmænds Eje. Skal et Vandløb derfor anvendes som Forsøgsvand til Øgning af Fiskebestand og Fiskefangst, da kan dot kun ske ad en Vej, nemlig ad den, at Landbrugsministeriet gennem sin Fiskeriinspektør Oll hans Hjælpere overtagpi' Vandløbet som.porsøgsvand til rationel Drift. Skal der derfor være T~lle om ved Oprettelse af Regulativer for Fiskeriet i vore Vandløb at fremme rationel Drift af disse, da er det nødvendigt at vinde den nødvendige Erfaring til en saadan Drift ved at et eller t.o Vandløb af I,andbrugsministeriet anvendes til Forsøgsvande. Anden Maade at vinde Erfaring paa paa dette Omraade gives der vist ikke. cteg kender i hvert Fald ingen. Hertil vil man maaske svare, at dette ikke kan sættes i Værk, uden at det vil koste Statskassen en Del Penge, og Kassen er tom. Derfor lyder Feltraaabet ogsaa nu: Der skal spares paa alle Kanter!

14 Nr. 2 FerskvandsHskeribladet Det er dog vist næppe paa saadanne Punkter, der skal spares Thi dersom man ikke gøl noget for at fremme vore Erhverv og paa den :\Jaade øger Skatteevnen, saa ved jeg ikke, hvordan man har tænkt sig, vi skal bære de stedse stigende Skatte byrder. Det kan ikke nytte, man siger tilos: I maa selv se at klare dell Sag! r maa selv se at ophjælpe jert Felskvandsnskl'fi!" -- Men det er netop det, vi ikke kan. Her er jo i dette Tilfælde nemlig ikke Tak' om et privat, men et oflentlig Poretagende, og et saadant kan kun overtages og ledes af en off:mtlig lviyndighed. Her er desuden ikke Tale om store Summer. Nogle Tusinde Kroner aarligt vil være tilstrækkeligt, og en Del af disse er maaske endda kuli nødvendig i en halv Snes Aar. Jeg foreslaar derfor, at der føjes følgende Bestemmelse til 10: "Landbrugsministeriet skal være berettiget til at anvende et offentligt Vandløb, hvor Fiskeriet er ordnet ved Regulativ, som Forsøgsvand til Øgning af Fiskebestand og Fiskefan,,,-st pfter indhentet Sallltykke af den under 9 (tredje Stykke) nævnte "Bestyrelse for Regulativets Anliggender. Har nævnte Bestyrelse givet sit Samtykke, skal Land brugs ministeriet gennem sin Tilsynsførende (se 12) efter Samraad med fornævnte Bestyrelse udarbej de et 1<'orslag, h v ari de Bestemmelser fremsættes, der betinger Landbrugsministeriets Overtagelse af Vandløbet som Forsøgsvand. Forslaget forelægges derefter paa et Møde de paagældende fiskeri berettigede. Bestemmelserne for Mødets Kundgørelse, Porslagets Vedtagelse og Stadfæstelse er forøvrigt de samme, som der er nævnt i 9 for Hegulativets Vedtagelse og Stadfæstelse." Anm. I det Tilfælde, at et Vandløb af Landbrugsministeriet overtages som Forsøgsvand, ' foreslaar jeg, at der i Lov om Saltvandsfiskeri indføres den Bestemmelse, at Fredningsbæltet da skal udvides udover den i nævnte Lov gi vue Bestemmelse, og at Predningshæltets Størrelse i dette Tilfælde fastsættes af et Udvalg, bestaaende af Regeringens Inspektør for Saltvandsfiskeriet og dets Tilsynsførende med Perskvandsfiskeriet, samt vndkommende Politimester og Formændene for Bestyrelserne for Regulativets og Fiskeri Vedtægtens Anliggender i Vandløb og l<jord. Til Bestemmelsen i Lov om Saltvandsfiskeri,!tngaaende Fredningsbæltets Udstrækning fra Aamundingell og ud i Fjorden, foreslaar jeg endvidere, at der tilføjes en Bestemmelse om det aahne Vands Cdstrækning og Bredde udenfor Frednillgsmærkerne udfor Aamulldingen. Ruser og andre Garn kan nemlig uden en saadan Bestemmelse anbrin:~es i saadan Nærhed af hinanden udenjor Fredningsmærkerne og udfor Aamundingcn, at de ikke alene næsten spærrer Sejladsen, men ogsaa i den Grad hii}drer Fiskenes Indgang i Fredningsbæltet, at Hellsigtell med dette bliver illusorisk. III. Som meddelt i nærværende Blads Xr. Hl for 1. Oktober f. A. er der i Følge D. F. T. paa "Dansk J;'iskeri-Forening "s Bestyrelsesmøde d.

15 12 Ferskvandsfiskeribladet Nr Septbr vedtaget at nedsætte et Udvalg til FOl'bet'edelse af en Hevision af Fiskeriloven. Det er at haabe, at der vil finde Samarbejde Sted mellem de to Udvalg angaaende Aale-, Ørred- og IJaksefiskeriet o. L Fiskerispørgsmaal saaledes, at blandt andet de under forallstaaende Anm. antydede Forslag maa faa en for Sagen heldig Løsning. En Ting vil forh'iabentlig begge Parter enes om, og det er, at benytte denile Lejlighed til at arbejde for, at vort Fiskeri faar en Departementschef i Landlwllgsmirdsteriet til at varetage vort Fiskeris Interesser baade indadtil og udadtil. Vi træager til eu ~:Jand i :.vjinisteriet. der sidder inde med den fornødne Indsigt i og' Kendskab til vort Salt- og Ferskvands.1iskeri, og som ikke alene hal' Fot'staaelse af, hvad der baader disse to l':l'hvervsgrenes Udvikling indadtil, men som ogsaa hat' Forstaaelsell af, at en heldig Ordning af vore Afsæ!ningsforhold til Udlandet af vore Fiskeprodukter er en meget væsentlig Betingelse fol' Øgning af disse Erhvervsgrenes Indtægter. Vort Fiskeri indtager saa lwtydelig en Plads blandt vore Erhverv og har efterhaanden vundet sig eu mere og mere fremskudt Plads blandt disse, saa der med god 'hund kan fordres, at del' i vort Landbrugsministerium j det mindste findes en Mand, der har grundigt Kendskab til vort Fiskeri, enten -det er den ene eller den anden 81ags: En Departemelltschef, der sidder inde med et saadant Kendskab baade til vort 8alt- og Ferskvandsfiskeri og forøvrigt har de fornødne Forudsætninger til at overtage en saadan Plads, vilde ogsaa faa stor Betydning for et fromtidigt godt Forhold og Samarbejde mollem de to Slags Fiskerier; thi han vil sikkert, hvor deres Interesser mødes, ",ide at skifte Sol og Vind lige mellem begge Parter. Der vil gennem ham blive rnel'e Enhed i Arbejdet paa I)arntidig at fremme og ndvilde vort Salt- og Ferskvandsfi"keri. net el' del'for et SpørgsIlIaai. om vi ikke skal vente llled }'iskerilo,'ens Revision, indtil vi bar fnaet en J)el_artelllelltscbef for Fiskeri i Landbl'ugsministeriet, Hermed vil jeg slutte for denne Gang, Hensigten med mille Forslag er, som sagt, at se at faa en Forhandling bragt i Stand i Fi"keribladene for derigennem at faa de omhandlede Spørgsmaal belyste saa alsidigt som muligt. Aaletræk. -0- Smidt Nissen. Det er vist sjælden, at Aalen trækker ud saa sent, so:::1 Tilfældet har været her ved ~~istl'up i dette Efteraar. Jpg gik hele Oktober og November og veiltede paa det alm. Efteraarstræk ; lueli fremdeles kom der ingen, nu da jeg den!tl December om Morgenen kommer til at tilse Aalegaarden, var der 14 Stkr. Aal til en Vægt af 1/2 kg. pr. Stk.; men det skulde ikke blivo endt dermed, da jeg Juleaftensdag, altsaa den 24. Decbr. kommer og undersøger Aalegaarden, er der Aal og denne Gang flere, alle af omtrent samme Størrelse (l/~ kg.

16 Nr. 2. FerskvandsfiskerIbladet li at føle paa; han er mindre nervøs og mere dl'ifti~, mindre tilbøjelig til Forkølelse og Brystsygdomme, og han kan ofte gennemgaa Sygdomme, som vilde lægge Slagtpren i Graven. (Om denne Sammenligning er ganske retfærdig, fa al" staa for den engelske I,æges Regning; det er jo ikke saa let at sammonl igne to vidt forskellige Stænder, og der er jo nok en Række alldre Momenter, som gør sig gældende end netop det Olll Kød eller Fisk. SundhedstideIldes Ref.). Selvom Fisk derfor er min(lre rig' paa Næringsstof, tror jeg dog, at dette er i Stand til at holde Balancen i et sundt Legeme :2); da det indeholder mere Vand end Kød kan man taale at spise mere, uden at ldall dog bliver tung og føjer sig overlæsset, som naal' man har spist en stor Kødl'et. Tilmed indeholder Fisk forholdsvis meget Fosfor, som man almindeligvis anser for at være nervest,yrkende og godt fol' Hjernen, hvorledes liu dette end skal forklares 3), Fisk og Fisk ti', lise saa lidt som al anden Slags Mad, det samme, og der er Forskel paa de forskellige Fisk i Henseende til Fordøjelighed for de forskellige :\01 aver. Et sundt MelllJpske kan spise al Slags l<jsk uden Skade. Men den, som har en daarlig Mave, skal være forsigtig med de stærkt fede Fisk som Sild, Makrel, Laks og Aal. Rødspætter, Torsk,"') Hvidling, l)igvar og Helleflynder er lette og taales næsten af alle Maver. Ferskvandsfisk som A borre og Gedde er i Reglen lettere fordøjelige end Salt- *) Hertil kunde ogsaa tilføjes Kuller. D. F. T.s Red. vandsfisk ; dog er Ørreden, Forellen og Laksen, som almindeligvis tages under deres Ophold i fersk Vand, ikke let fordøjelige. Af Skalddyr som IlIan kan henregne til Fiskene, naar man taler om dem som Næringsælllner 8taa!' østersen højest i Hetning af VelslIlag og Letfordøjelighed (det er en ellgelsk Læge, som gkriver dette, og mali maa erindre, at østers er den jævne Mands Spise i engelske Kystbyer, medens den kun el' eu Luksusspise her i Landet. Hef.). Hummer, Krebs og Rejer har Ord for at være særdeles tungt fordøjelige (de er ogsaa i høj Grad Luksusretter. Ref,); men!li uligvis el' de tildols ufordøjelige,1,), fordi de smager saa godt og derfor let bli vel' sat til Livs i foto stor Mængde (tilmed bliver de almindeligvis spist i Selskaber og da sanllnen med mange andre 'ring, llied Tilsætning af stærke Krydderier, navnlig HllInmer, hvad der ogsaa kan foraarsage, at de "falder tungt" i Maven. Ref.). Saltning gør gerne Fisk mere smagskraftig og velsmagende Fiskekødet har en kun lidet fremtræ dende Smag i Forhold til Kød, h vaj. der gør, at mange Mennesker ikke bryder sig saa meget derom og let bllver ked deraf. Saltnhlgen synes ikke at gøre Fisken ufordøjelig, naar Maven ellers el' sund, og naar den tilberedes ordenligt, bl. a. med passende Udvanding for at fjerne den for store Mængde Salt. Dersom der kommer Tørst efter salt Fisk, kan man anbefale Vand med Citronsaft som et godt Slukkerniddel. Den bedste, mest næreljde og tilmed den billi gste Fisk er Silden; den bruges alt for lidt, fordi saa mange Mennesker ringeagter den, men 5) den maa ube.

17 18 Ferskvandsliskeribladet Nr. 2. tinget anbefales frem for det dyre Kød, som Smaamanden S:1a ofte giver sine fattige Penge ud til og som han saa ofte f Har dharligt og altfo!' dyrt. Ferske Sild skal helst steges, salte Sild derimod koges 6). Ved Kogning af ji'lsk skal man passe paa ikke at bruge for meget Vand; der gaar derved ikke saa lidt bort!d Fiskekødets Næringsstoffer 7). Mange Mennesker gør Fisken haard ved at komme Eddike i Vandet, som den skal koges i, hvad der er en stor FejL Stegt Fisk er ikke saa let fordøjelig som kogt Fisk. Torskerogn, der er nærende som Æg, spises gerne kogt sammen med den øvrige Del af Fiskell. Dell kan ogsaa koges og steges og spises da med brunet Smør og Kartofler, eller den spises kold f. Eks. SOIll Paalæg paa Smørrebrød eller SOIll Gaffelmad, hvad der smager udmærket. Man skal ikke spise Kød om Aftenen -- dette er en gammel Regel. Men Fisk egner sig heller ikke godt som Aftensmad. Til omstaaende har Fru Stamer j1iichelsen skrevet følgende Bemærkninger, efter at vi hal' bedt hende om at gennemlæse den og eventuelt supplere den ud af sin store Erfaring som tidligere Lærerinde i Københavns Kommunes Skolekøkkener og nuværende Leder af Husholdnillgsskolen og Hjemmet i Gentofte: 1) Ganske almindeligt er det, at en Middag, hvor Efterretten er Fisk, af mange betragtes som utilstrækkeligt nærende. F(Jlk kræver en Kødret foruden Fisken. Set fra et sundhedsmæssigt Standpunkt er baade Fiskeret og Kødret til samme Middag sikkert Overernæring. Man bliver gennemgaaende hurtigere sulten efter en Fiskeret; dehe ligger rimeligvis i, at Maven pall. Grund af }'iskens Letfordøjelighed saa hurtig tømmes for sit Indhold. Det tilraades derior Husmødrene at give en rigtig solid mættende Formad før Fisken, som giver mere Forslag i det hele og gi vel' deu Mæthedsfølelse, Folk sætter Pris paa. Sop1 Formad til Fisk vil jeg an befale Øllebrød, 01sago, Byggrynssødsuppe o. lign. Supper, vegetariske Ærteell'-)!' Bøunesupper og Mælkemad. Supperne maa være godt jævnede, sall. de gør den ønskede Virkning. 2) Vilde der ikke være Anledning til ogsaa at gøre opmærksom pall., at Fisk er sall. rig paa Lim, hvilken ligeledes er af stor Betydning for }}rnæringen? Sel v om Limen ikke kan danne Muskler, behøver vi ved stærkt limholdig Føde mindre Æggehvidestof, idet Limstoffet ved Stofskiftet forbrændes i Stedet for Æggehvidestoffet, og der derved spares paa dette. 3) Netop pall. Grund af Fiskens megpll J;'os1'or anbefaler Professor Thorup i Kristiania Fisk som særlig egnet Føde for Folk med Hjernearbejde. r Sammenhæng hprmed maa jeg fortælle, at gamle Folk i Sverig siger: "Spis megen Fisk, Børn, san bliver l kloge!" - Dot er vist ikke sjældent, at hvad de gamie har viflst af Erfaring mange Slægtled igennem, nu kan bevises ad vidt>nskabelig Vej. 4) Ja, undskyld! mon de ikke ubetinget er tungt fordøjelige? 5) NIen den maa tilberedes særlig omhyggeligt for ;tt smage godt, og maa anrettes pænt for ikke at raa et mindre appetitligt Udseende. Læg

18 Nr. 2. Ferskvandsfiskeribladet 19 Mærke til den sejge, udholdende, senestærke, svenske Arbejder, hvis Hovednæringsmiddel fra Barn af har været Kartofler, Brød og Bild. 6) Denne Sætning tror ikke er rigtig. Der er flere gode ('psktifter paa kogte ferske Sild. 7) Vandet skal være rigelig salt; derved vinder Fisken i V dsmag. Ituskaaren Fisk bør kommes i kogende Vand. Aal Laks Gedde Ahorre Krebs KohcnhnVll ;GI. Strand), 7. Jan Øre pr. Pd B Øre pr.100 Stk. il er li 11, 7. Jan. (Officiel Markedsberetning). Levende Fisk: Gedde Gedde, store Sandart, mat, smaa SQder, store Suder, mellemstore Brasen, store Brasen, smaa AnI, store AaI, mellemstore AaI, smaa Karper, store Karper, usorteret Karmlser Ispakkede Fisk: 0rredfisk, smaa Havørred La ks, s tore Laks, smaa Aborre Gedde, store Gedde, mellemstore AnI, store AaI, mellemstore AnI, usorteret Pf. pr. Pd H Pf. pr. Pd ,t Karper Brasen Laks Laksørred, store. Laksørred, stllaa Aal Gedde, store Ged de, mellemstore Aborre Brasen Suder Karper Sandart fi Å l t o 11 a, 6. Jan. I s p akked e Fis k. pr. pl'. Pc! ~ lverler l 8Yledlems61adel! Prisen for Annoncer er: 1 Gang 15 Øre pl'. l-sp. Petitlinje, '24 [j - Annoncer. ]liskemarkedet Portionsørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste,jernbanestation. Kontant Betaling. (Jt. D o ru a Iii e h k e. Fisehhandlung, Bedin 40, Lehrterstrasse Telegr.-Adr.: J<'orelleJlhaJldel.

19 20 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. Ojneæg. Yngel og Sættefisk uf O l' r e d: Sættefisk af' Karper og Suder samt Sætte-KrellS sælges. Portionsftsk og større Fisk samt prima 0jneæg købes, Kontant Betaling ved Afhentningen paa S ælgers nærmeste,t ernbanestation.. Fiskeriet i V Utudrnp. Telefon NI' 26. Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima Ojneæg. Yn~el og Sættefisk af Bæk-. Kildeog Regnbueørred samt Sættefisk aj Karper og Su.tter til absolut billigste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernbanestation mod Kontant. J. C. Ch'ristensen. Jtverter i (7oreningens 8Yledlems6Iad! Tilbud paa Poptions.rØpped, forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance af F. Klevenhusen It Co., ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, Consignation ønskes. BRFIUF1N. Prima Referance. Statskonsulent, NIagister Chr. I~øfting. Lykkesholmsalle 3 A, København. Artikler og luethlelelser er stedse velkomne og bedes sendt under Adresse: Dr. C. HolImeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, bør forsynes med»mod Honorar«. ~ll. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at Hensyn til Trykningen.

20 Ferskvandsfiskeribladet. Førskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Rednktinn og Konto,.; Dl'. 'phil. HQffmeyer~ S01"Ø. Telefon 24. Indmehlelsel' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Nr. 3. l. J<'ebrnal' Indhold: Fiskefoderl!ipøl':.tsmaalet. Knut Dahl: Alder og Vækst for Laks og 0rret belyst yed Studiet ay deres Skjæl. Rlaamll8lill:.ter som J<~iskefoder. Vejle Fjords Ff.s Forslag om fælles Indplantning af Aaleyngel. Beretning om Danzigs Fiskeri og Fiskehandel i EUeraaret Blandede Meddelelser. Fiskemarkedet. Annoncer. Fiskefoderspørgsmaalet Med største Forbauselse har jeg læst Referatet om Fiskerideputationen i Anledning af det nye Cirkulære om "Forsendelse al Fiskefoder som letfordærvelig Vare paa hvidt.b"'ragtbrev", hvoraf det fremgaar, at Forandringen er foretaget for at forhindre, at Fiskefoderleverandørerne sender raadden Fisk og anvender daarlig Emballag,e. For det første er det nu, "at rette Smed for Bager" i de arme Fiskerier kan dog ikke gøre for, at samvittighedsløse Leverandører bærer sig saaledes ad. De fleste Fiskerier køber jo, i det mindste til Tider, hvor de kan faa Foderet og rnaa mange Gange baade tigge og betale dyrt. At lade Fiskefoderet sende franco, vil vist falde meget vanskeligt at faa gennemført. Fiskerierne kan jo ikke saadan diktere sine Betingelser. Men endelig kan jeg ikke indse (hvilket maaske er min Fejl), hvorledes Foranstaltningerne skal ophæve Manglerne; jeg kan ikke indse, at naar en Leverandør nu sender raadden Fisk og daarlig Emballage, maa Modtageren betale det som Ilgods, det vil sige, hans Tab bliver lidt større, men han staar lige magtesløs. Ondet maa og kan efter min Mening rettes paa en anden, mere virksom Maade: simpelthen ved, at Banen nægter at modtage Fiskefoder til Transport, dels naar Foderet er ildelugtende, og dels naar };~mballagen ikke er tilstrækkelig solid eller ren. Hvorfor skulde det ikke ligesaa g'oot lade sig gøre hermed, som med alle de andre Hegler, Statsbanerne og andre maa rette sig efter. Levende Dyr skulde have saa og saa megen Plads, Ædekar og Drikkekar med Indhold. Ildelugtende Sager, Syre og eksplosive Stoffer maa kun sendes med bestemte Tog o. s. fremdeles. At

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. --- .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ---- ~---- ------ --- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. ---.. -...-- - NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet..", Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.. 1921. 19de Aargang, som toitftykklftl MKfli"I.IK~'1 UD ft~'iiu"ln U"M. 1921. / Ferskvandsfiskeriforeningen: Aarsberetningen for 1920...

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet

Ferskvandsfiskeribladet Ferskvandsfiskeribladet Førskvandsftskøriforenlngens. Medlemsblad. 1906. 4. Aargang.,Koldi,,!! Folkeblad". Bowtrykkeri, Kolding, -Indholdsfortegnelse:.\dYHI'SeL Af AJ thur Fedch'l''''ClJ.. Stal1ingfiskeri

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. FøTskvandsnskøTlfoTøninlens Medlemsblad. 1908. 6. Aargang.,l{oldllll\ }'oikebla.t". ROfllorykkerlj Kolding Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsldftp,t.,..'.......... 2 Blandene

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. \ 1910.. 8de Aargang.. \ S orø. aolw S.,trykhri (AIlc1i.,e1Ikan) ved g ftlv,ult*kl'0lh, 1910. Indholdsfortegnelse: Spalte Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere