Ferskvandsfiskeribladet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)

2 Ferskvandsfiskeriforeningen : Indholdsfortegnelse: Side' Generalforsamling lviedlemsfortegnelse , 2lO Fiskeriet paa Finanslo\cn Finansloven og Ferskvandsfiskel:iforeningen G5 Damkulturerne: Fragten paa Fiskefoder.. Fiskefoderspørgsmaalet. 21 Blaamuslingen som Fiskefodel' 25 I{um~tig Fiskead i NordamNika 130, 147 Dam kulturerne i August Damkulturerne i September Den varme Sommer og Damkulturerne Fm, Dammene Damkulturerne l Oktober Damkulturerne i November Karper, Suder og andre Fiskearter: Forsøg med Gedder i Damme 4 Karpedammene ved Gisselfeld 13 Sandart i Søgaard Sø ved Vamdrump..., Om Gedden..,.,. fi5, 75, 87, 101 Kunstig Geddeavl ' , Geddens Spisetider Ænder i Karpe- og Suderdamme 217 Laksefangst..., Sandart.en... '. 25G Karpernes Overvintring G n Aalen: Sid~ Aaletræk,, 12 Fællesindkøb af Aaleyngel til Udsættelse,..., 15 Indplantning af Aaleyngel 25, 35, 101, 111 Gives der en eller flere Arter eller Afarter af vor ahnindelige Aa!...., AalefarilJgen fra England..,. 96 Aaleudplantningens Nytte Forsøgstiskeri efter Aalefaring 110 Den gule Aals Yandringel' 122, 133, 151; Aalepassene Aalefaring. 15.') Import af engelsk Aalefal'ing til Sverig.. Aa~n..., Aalefiskeriet i Efteraaret l\f ærkningsforsøg med AnI 277 Fiskesygdomme : Paa J agt efter Kræftbacillen 38, 52 Om Tumlesygen hos Salmoniderne Om Kræft i Skjoldbruskkirtlen hos Salmoniderne , 222 En ny Sygdom i Gællerne hos Karpen Fiskeriet i de frie Vande: Ferskvandsfiskerilovells Hevision3, 10

3 Side Fiskel'ilovellS Hevision.. 37 Hvad udrettes derfor vort Fiskeri i Søer og Aaløb i Danmark i Forhold til i Udlandet? Vort Søfiskeri 51, 57, ~.l4, Hl Lidt mere om vort Søfiskeri.' 59 Bonitering af vore Søer Hvor dybt trænger Lyset ind i Søer, der er dækkede af Is og Sne? Fiskeritilsynet ved ferske Vande 81 Saltvandskultur Regnbueørreden ihoskilde Fjord 134 Fiskeristatistik fol' Øen Fuur. 144 Den danske biol. Station 153, 1 (-;7 Udsættelse af 0rredyngel i en for ung Alder Laks og Ørred i Hjerting Fjord og VanIeaa. 1 D,) Fiskeavl i vore Indsøer Om Antallet ar pelagiske Fiskeæg, der gaal' til Grunde Havet.. 2BO Karper i Hobro Vestel'fjord. 241 Fiskeri i gamle Dage.. 24!.1 Fiskeriet i Jl.lariagel' Fjord. 28] Krebsen: Fiskerividel1skabelige Betragtnillgel' om Krebsen 142, 1:')8, 170 Gall1meltogNytomKl'obscn 193, 211 Sportsfisksri : Nogle Fluer till!'angst af Laksørred Lystfiskeri "Før og nu"... 8i, 97 Fiskericauseri Doktorens Fritime Sportsfiskcri i Norge 189 Forspildte Chancer :3G, 5::50 Side Om 8tallingfangst Laksefiskeri ved Em Andre Meddelelser: Fisk som Næringsmiddel Beretuillg om Danzig Fiskeri og Fiskehandel i Efteraaret Dr. Filip Trybom Johan v. Essen Overlod s, Kommandør I. N. Sølling Svenske Regeringsforanstaltninger..., Gamle ~leddelelser af Thestrup 101 Gamle Meddelelser om Gaardboe Sø Fiskeriet i lvialmøhu8 Uin i Aau't lhio Vejledning i Behandling afi'ak Ding af fersk Fisk :... " 146 Bundfrost. 1"e1'sk- og Havvands FrysOJ:.lUnkt.'... HiO Aneboda) Syerigs Forsøgsstation ror Ferskvandsfiskeri.. 165, 178 Estampede hos Fiskene lnprægnering af Fiskegarn 180,219, 234 Tørring Skodborg Herred Udstillingen 19E!.. 204, 223, 272, 280, 282 Fiskeriberetningen ror l HI0 242, 259 Ihor Statskassen kan spare Fiskerhøjskolen Det tyske Fiskemarked Fiskenes.Farvesans Literatur: Alder og V æht for Laks 00' t'l Ørred af KImd Dahl

4 Ferskvandsfiskeribladef. FørskvandsHskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Konto!': ])'f', phil,.lio/pme!ler, 80rø. Telefon 24. Indmeldelse.' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. AarskontingclIt 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Indhold: Ved AarskifteL Fcrskvandsfiskerilovens Bevision. Iagttagelser fra Damkulturerne. Svar til P. C. Knudsen. Blandede Meddelelser. Fiskemarkedet. Annoncer. Bladet sendes frit til "Medlemmerne af I,Ferskvandsfiskeriforeningen". Kontingentet er 4 Kr. aatligt. Fm'eningens Fonnand el' H~. Brygger, Cand. Bie, Hobro, til hvern Begæring om Indmeldelse i Foreningen rettes. NæstfO'l'manden er Hr. Landsthingsmal~d, Nationalbankdirektør Lauridsen. Artiklel" og Annoncer til Bladet sendes til Kontoret i 3m'ø. PI'isen fot Annoncer er: 1 Gang 15 Øre pr. 1-S1J. Petitti)~je, /] Jlanglerne ikke af/~jælpes, bedes Klasendt til Bladets Kontor i Sorø. Ved Aarskiftet Aur el' nu gaael siden Fersk \'andstlslwrifol'puingen ~ua Dagens LYK, og OlIl Jll an egentlig ikke kan hetegne de svundne Aar som,,7 mugro Aar'" tordi de foreliggende Hesultater taler tor meget d(;rimod, RtHl hringer dot forlølmc Sy,aar dog Ilumgt ni Bud om Kampe og Skuffelser; underligt vilde det vel ogsaa vmro. hvis dpt. var andel'leden8, hel' hvor dpt c1]'pjl't' sig OlU en ganske ny Virksomhed. 1;~fterhaandell har Regering og Uigs(lag da ogsaa. taaet øjet. op for, at Fr'l'skntndsnskcriforeningen har tag et en forfjenhtfuld Gerning op \e(l at søge at fot'hedre Fiskebestanden i v Ol'(' Søer og Aner. og udnytte Affaldsnsken fra FiskerkjPrlw, idnt Uamkultul'erne omsætter <lem i vll'rdifuldt.øi'redkod. Pna sidrtp Aar~ Vinanslov modtog Fel'skvHndstlskeritoreningen saaledes pi Tilslmd af :WOO Kr, til FerskYflJld,;tislwl'isiationen og 1000 Kr, til Medlcmsbladet, herfor vil vi gerne den førsto Dag i det nye Aar llpllytte Lejligheden til al udtale vor' hodste Tak! Med det sanline vi omtaler de

5 2 Ferskvandstiskeribladet Nr. 1. Lysglimt, der falder paa vor Vej. maa yi imidlertid ogsaa tænke paa enkelte store Skygger. der kastes paa samme, hvilke sidste i fremtrædende Grad skyldes den danske Jernbaneadministration. Vel ved at det i ledende Kredse er den gængse Opfattelse af vort Jernbanevæsen, at det skal betale sig og helst give et godt narligt Overskud. det er selvfølgelig ogsaa )Ieningen med et Statsaktiv, at det nogenlunde forrenter sig; men man maa vel have I,ov til ogsaa at mone, at den Slags Statsforetagender tillige har don Opgavo at fremme og ophjælpe Næringslivet i By og paa I,and, selvom det derved i øjeblikket faar nogle ekstraordinære Udgifter, ellor paa enkelte Omraader maa nøjes moel en ringere Avance. Vi tæn kor i denne F 01' bindeise paa Statsbanernes Afslag paa r'ers kvandsfis keriforeningens Anmodning ollla nskaffelsen af en Specialvogn til Brug for Fiskerierne til Fremsendelse af leve11de Fisk. Samtidig ullluliggøros al Forsende] se i almindelige Vogne. fordi Stats1Hlr nerne nedlægger Forbud mod. at Ledsageren opholder sig i sallllne Vogn, hvad der er en absolut Nødvendighed for, at Vedkommende 1m der hele Rejsen kan have Tilsyn llled }'ihkelle og sørge for, at de stadig forsynes liled den nødvendige Ilt. Endelig har Statsbaneme for ganske nylig udsendt et Cirkulære, SOlIl forbyder at forsende "Fodernsk som: letforclærvel ige Vare" paa hvidt Fl'agtbrey; herefter nodsage~ Damkulturerne til at betale Ilgodsft-agt for deres F'iskefodcr, hvis de vil have elet frem i frisk Tilstand, hvilken Forsendelsesmaacle er aldeles nødvendig, for at det ikke skal fordærves under Transporten. Dette vil imidlertid forhøje Prisen paa Fiskefoder med ea. 50 Ofo, hvilket betyder Ødelæggelse for mangfoldi'ge Damkulturer. Samtidig med. at Adminisirationeu gør sit for at standse og knægte en smuk og opblomstrende rndustd. afskærer den Saltyandsfiskerne fra at blive af med deres Affaldsfisk og slruu' selv Slaaen for en Ekstraindtægt, som den hidtj(lige Transportbetaling dog har neret. Hvad selve Damkulturerne og Fersknmdsfiskeriet Hngaar, saa har de udsendte Sporgeskemael' - fol' hvis Besynrelse Uedaktionen udtaler sin bedste Tak - udtalt som med en Stel11111e: at Tilyækstell i det forløbne Aar for Ørred i Damkulturerne har v:eret jævn gocl, lig'esom Karper og Sudet takket være elen varme Sommer har vokset Ildm:erket. der imod klage~ ddr fra Here Sider over l:helcl med Karpeynglen, idet I,egell gik mindre heldigt. Priserne for Ørmd og Karper har gennemgaaellde ncret gode. r \rirkeligheden er Damkulturerne ogsaa nu inde i et. saa godt og fornuftigt Spor. at det hande er Syncl og Skam, hyis Autoriteterne ikke jævner Vejon lim for dem pan samme Maade som det sker med Landbruget i Danmark. Vort Vandbrug er dog et ligesaa naturligt Erhverv som Landbruget. Fiskeriet i de frie Vande har gennemgalwllde nerot godt; dog syntes Priserne for Gedder og sær lig for Brasens Vodkommel1(le at være adskilligt ringere ond foregaaende Aar. r Haabet. om lysere Tider og navnlig blidere Kaar for vort Fersk-

6 Nr. 1. Ferskvandsfiskeribladet 3 vandsf1skeri i det kommende Aar slutter vi med Ønsket om et glædeligt Nytaar I Red. Ferskvands fiskeri lovens Revision. -0- I. Som Medlem af det Udvalg, Fersk vandsfiskeriforeningen har nedsat for ved en evelltuel Revision af Fiskerilovene at søge at faa de Mangler afhjulpne og de uheldige Bestemmelser, der findes i disse, ændrede, tillader jeg mig at fremkomme med følgende Forslag her i Bladet. Jeg venter derved at faa Sagen drøftet, ikke alene i dette Blad, men ogsaa i "Dansk Fiskeritidende". Er der nogen, der kan se :Mangler ved mine Forslag, da er det mig kært, om de vilde paavise disse og saa samtidig fremkomme med mere formaalstjenlige F Ol'slag. For ikke at sætte for meget under Forhandling paa en Gang, skal jeg foreløbig indshænke mig til at fremkomme med Ændringsforslag til 9 og 10 i "Lov om Ferskvandsfiskeri af lh07", samt til Slut et Ændringsforslag til den i Lov om Saltvandsfiskeri", der omhandler "Fredningsbæltet". I \:I omhandles Oprettelse af Regulativer med nærmere Bestemmelser angaaende Fiskeriet i de i Loven omhandlede Vande. De Krav, der stilles for at faa et Regulativ vedtaget og stadfæstet, er imidlertid af af den Natur, at Sagen i høj Grad vanskeliggøres. Der fordres nemlig et meget stort Arbejde og megen Tid af Enkeltmand for at faa Sagen ført igennem. Arbejdet er saa stort og omfattende, at en enkelt Mand eller enkelte Mænd ikke kan overkomme det. I Almindelighed vii det blive en enkelt Mand, der saa at sige kommer til at trække hele Læsset, det har Erfaringen noksom vist. Er det nu et stort Vandløb, det drejer sig om, saa bliver det ligefrem uoverkommeligt for ham, selv om han faar uogen Hjælp af andre fiskeribcrettigede, at fyldestgøre de Krav, der stilles. Der skal nemlig ikke alene udarbejdes et Udkast til et Regulativ, men der skål tilvejebringes en Fortegnelse over samtlige de i det paagældende Vand fiskeriberettigede med Angivelse af deres Arealer. Fortegnelsen skal desuden attesteres af Sognefogden. Hvor der er Tale om en Aastrækniug paa flere Mil med fiskeriberettigede paa begge Sider af Aaen, og naar den maaske løber gennem flere Amter og mange Sogne, er det dog utvivlsomt for meget forlangt, at den Mand, der er Formand, for det Udvalg, der i denne Anledning er nedsat, skal overtage et saa uhyre Arbejde. De bliver faa, der kan det eller vil det. At oprette et Regulativ for et Vandløb i hele dets Udstrækning og med de fleste af dets Tilløb lader sig vist næppe gøre under de nu gældende Bestemmelser. Skal et Regulativ oprettes for et Vandløb vil man derfor i de fleste Tilfælde indskrænke sig til at lade dette gælde for en mindre Del af Vandløbet fra Udløbet og opad og et enkelt større Tilløb. Skal det derfor blive til noget

7 4 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 1. med RegulativdanneJse for vol'e Vandløb i størn' Omhtllg og i større Udstrækning) da maa der i Bestemmelserne i 9 indføres en betydelig Lettelse og stilles mindre og færre Krav til de fiskeribel'ettigedc, der for et Vandløb ønsker oprettet Hegulativ. Og hel' meller jeg, at Kraoci til disse om Udarbejdelse af' et Sognef'ogden eller Sogne['ogdcme attesteret J?ortegnd~e over samtlige de i det paagældende Vand,{iskeribcrettigede med Angivelse ar del'es ~{realer absalut bør bortf'alde og tilvejobringes paa den Maade. som lledenfor el' angivet..jeg foreslaar, at Begyndelsen af 9 kommer til at lyde saaledes: "Nær'mere Bestemmeher Hngaaende Fiskeriet i de i nærværende Lov omhandlede Vande, i hvilke flere el' berettigede t.il, enhver ud fol' sin Grund, at drive Fiskeri, kan for hver enkelt Fiskevands Vedkommemle træffes i Regulativer. Naar en eller flere fiskeribel'ettigede ønsker et Regulati\' oprettet, foranlediger Vedkommende udarbejdet U dkast til et saadant. U dkastet til Regulativet sendes derefter, underskrevet af mindst en Tredjedel af samtlige fisket'iberettigede veddet paagældende Fiskevand. til den under 12 (nuværende Lov) omtalte af Landbrugsministeren særligt beskikkede tilsynsførende, for at han ved sine Medhjælpere ( 12) kan udarbejde en Fortegnelse over samtlige i det paagældcnde Fiskevand fiskeriberettigede med Angivelse af deres Arealer. Udkastet tilligemed Fortegnelsen sendes derefter tilbage til Itehil'enterne, som derefter forelægger lid kast og Fortegnelse paa et Møde, hvortii samtlige fiskeriberettigede indvarsles paa den i Egnen brugelige Maade med mindst 8 Dages VarseL Saafremt en Tredjedel osv. (Resten af ~) forbliver uforandret). (Fa rtsættes), Smidt Nisse/L Iagttagelser fra Fiskelnllturerne. I<'orsøg me(1 (.etlden i J)amme. Ved Fiskel'ianstalton i Frøjk gravedes der i Vint.eren H en Del nye Dallllne iait IO, h\'oraf ell særlig beregnedes til Gedder, Denne Dams Egenskaber adskilte sig fra de andre nygravede Damme, der er dybere og har Sandbund, ved at denne har Dyndbund, el' meget gr'und, idet deu kun maaler lidt over 1 Alen i Dybden, Vandtiaden, der danner en Trekant. el' 1100 O-Alen, Et Aar sonore blev Dammeu gjort i Stand til at modtage Geddeyngel. Langs Dammens Sider blev der først nedlagt Grene af Bjergfyr, dej' fastgjordes med bøjede Grene, som blev stukket ned i Dambunden og ind i Dæmningen, saaledes at Grenene ikke kunde svømme om j Dammen. Derpaa lukkedes Udfisknillgsmunken fors varligt og til en Farsi kring kiledes og dækkedes Skuddene op ad den skraatbyggede Munk med Dynd til det øverste. Dammen fyldtes llled V ltnd omtrent en MaaIled før Ynglen udsattes, I denne Foraarstid søgte FI'Øorne stærkt til i Dammen og lagde deres Der blev da snart en Mænde Unger af disse. Tillige blev der udkastet Tanglopper og

8 Nr. 1. Ferskvalldsfiskerihladet Vaarfluelarver, efterhaanden som disse samledes paa Histerne. Dammene var nu. saa godt dette Foraar kunde tillade det, gjort klar til at modtage de første 5000 Stkr. Geddeyngfd, der saa udsattes den 1. Maj medbringende den halve Fosterblære. Vandtilførslen til Geddedammen var saaledes, af, Vandet holdt sin bestemte Højde og Dammen havde ingen anden Afløbsriste end sin egen Bund, del' kunde sluge ell Del Vand. Geddeyngelen blev HU fodret med Milt og SmaasiJd til samme Fodl'ings-Tider som 0rredyngelen. Tilsyneladende gik de ikke særlig pan Foderet, man det knnde dog af og til ses, at de smagte part det. Derimod yndede de helle l e at staa lallgs Vandkanten paa Jagt efter Smaasvævet, hel' kunde man tage disse, naar man blot kunde nærme sig Dammen ubemærket. helst krybende paa alle fire. Da Gedderne begyndte at gaa løs paa Frøyngelen, behøvede man ikke at være nogen skarp Iagttager for at se. at de voksede fra Dag til Dag. Udfiskningtm foretoges 40 Dage efter Udsættelsen - altsaa den 10. Juni Resultatet blev 33 pct. af det udsatte Antal. Størrelsen var fra ;}-1O Cm. Disse Smttefisk afsendt\'s nu til Udsættelse i fri Vand. Tilbage blev 20 Stkr. af højst forskellig Størrelse, der blev g'aaende sammen i Dammen. "Nu i Xovembpr val' de Gedder svundet ind til ]:2 Stkr., hvilket jo i Forvejen kunde ventes efter den ulige Størrelse. Gedderne vejede nu godt 1/4, Pd. gennemsnitlig V ægt pr. Stk. Knnde der bare foretages Udfiskning af Geddeynglen med 3 U gers Mellemrum og sorteres skarpt, el' jeg overbevist om, at man kunde opnaa gode Resultater med Geddeyngel til Sættefisk. Kunde lilan saa eftei'haanden som Gedderne vokser til stadig tynde dem ud ved at sætte dem i større og større Naturdamme eller smaa og store Sø('r, der forud for Udsættelsen er forberedt med den Art "N aturfoder, der er tilpasset fl)r Geddernes Størrelse. Der er sagt meget til Gunst og Ugunst for Gedden, maaske mest det sidste, den er endog beskyldt for at være en Krokodilleart, og at den som saadan burde udryddes. Men jeg Hl ener, den har faaet Oprejsning, idet den nu ofte benævnes som vor lllest udprægede Ferskvandsfisk, og at den har Ret til at betragtes som den mest udprægede til Ferskvandsfiskel'idrift, kan der ikke være Tvivlom. Har det virkelig vist sig, at Gedden gør mere Skade end den er til Nytte i det Vand, hvori den opholder sig? Er det da ikke kun der, at Udryddelsen er den tiltænkt? I Betragtning af ovennævnte eneste og første Forsøg er der allerede fremkommet et Bevis for dens fænomenale Evne til at udvikle sig. Dens Yngel, der som be: kendt ikke er meget større end Myglarver, forhindrer den ikke i at kunne udvikle sig i Løbtlt af et halvt Aar iii en Spisefisk. F. F.

9 6 Ferskvandsfiskeribladet Nr. L Svar til KOlnmUnelærer P. C. Knudsen. -0- Nej, er ikke enig med Dem i DereE! Betragtninger over 8 (f).. Jeg ønsker, at Fiskerne skal have Lov til at gøre sig Fangsten af Frivandsfisk sall, indbringende som muligt; men ikke efter det gængse Princip eller paa Bekostning af: at {aa {aar det meget, og de mange lidt. Dette skulde vi hort fm. Ørredens Hovedtræk op i vore Vandløb fol'egaar i Septbr.-Oktbr. Mig bekendt gaar der ogsaa Laks op paa denne Aarstid. Jeg skrev: -- -, at visse Mennesker skal have særlig Ret til Fangst af Laks, Ørred og' AaI. I :2 omtales særlig Ret. Derved forstaar ogsaa jeg: Laksegaarde, Øl'l'edtene Aalegaarde m. m. i offentlige Vande. løvrigt mali, jeg svare, at jeg fuldt staar paa, hvad jeg "hev i mit første Svar til Dem. 'YIed særdeles Agtelse Smidt NisselL Blandede!Ieddelelser TiJ Ferskvandsfiskeriernes Frelnme i Norge er paa Budgetforslaget for Terminen l Ul 1-1\)12 opført 7!J,050 Kr. For illdenerellde Termin er hevilget Kr. 7ti.HO;UiB. Den største Udgiftspost el' Opsynet med Laksefiskel'ierue, hvortil Ol' opfort :i4.000 Kl'. De i 1 nod paabegyndto Cndersøgehwl' om Laksens og Ørredells Biologi fol'eslaas fortsat ogsaa i kommende Aar. Del' el' hertil opført 4100 Kr., omhent det samme som i Fjor. Ulldel'søg'elsernes Leder, Knut Dahl, hal' paa Grundlag af det hidtil udførte Arhejde udgivet et Værk om "Alder og Vækst hos Ørred og Unglaks". (Morgen bladet). * 1tluddersmag 110s Fersk Vllntlsfisk. Ifølge "Deutsehen Tages-J::eitung" har Dr.lilger ved Pariser Akademiet udtalt S0111 Resultatet af "ine FOl'Hkninger over dette Emne. at: Grunden til Mudder :smagen hos nl<1nge Fel'"kvandsfisk nh)oa søges i Fiskelegellleti:l Optagel8e af visse Alger. som fot"tl'imlvis level' i mudret V amt S;prlig Hudens Slimkirtler og Xyrcl'l1c fyl(les med saadallllc Plantestoffel', ligesom de ogsaa - om end i ringo Grnd kan trænge ind i sehe }'iskokødet. Mest udsatte for nt fna }[uddel'smagen el' saadmme Fisk, "OUl hal' mange i-llimkirtlm' i Huden, saalede:s Aal. Suder og lignende. Sættes Fiskene, forinden Anvendelsen. nogle Dage i frisk, rindemle Vand taber de1l 11 behagelige Mn ddersmag sig imidlnrtid som Regel ganske. Ani Laks Gedde Aborre Krebs Fis kenlarked et Eøhenhnvll,GI. Sh'and), 17. Decbi Øre pr. Pd B50-C,OO Øre pr. 100 Stk. Berlin, 17. Deehr. (Officiel Markedsberetning). Levende Fisk: Gedde Gedde, store Sandm t, illnt, SI1Ul[l Slldel', store Suder, mellemstore pr. pr. Pd

10 Nr. 1. Ferskvandsfiskeribladet 7 Brasen, store Brasen, smaa AaI, store AaI, mellemstore AaI, SI1UUl Karper, store Karper, usorteret Karudser lspakkede Fisk; 0rredHsk, smaa Havørred Laks, store Laks, smhh Aborre Gedde, store Gedde, mellemstore AaI, store AaI, mellemstore AaI, usorteret Karper Brasen 48-5\, } Pf. pr. Pd Hrllnhol'g f li. Decbr. Ispak kede Fisk. Pr. P", Pd. Laks Laksørred, store Laksørred, smaa AaI Gedde, store Gedde, mellemstore Aborre Brasen Suder Karper Sandart ~-250 l00~ GO--70-~ H i-4i 38-2R Annoncer. Fiskeriet "Aaly kk e" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima øjneæg. Yn"el og Sættefisk af Dæk-, Klltleog Regnbuem'red samt Sættefisk af Karper og Suder til absolut billigste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernbanestation mod KontanL J. O. Olwistensen. Portionsørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes og afhentes meel Specialvogn pau nærmeste Jernbanestation. Kontant Betaling. tit. D o m a s e h k e. Fisehhandlung, Berlin 40, Lehrterstrasse TeIegr,-Adr.: }<'Ol'ellellbandel. Tilbud paa Poptions.. Øpped, forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance af F. Klevenhusen It CO., ældste Forretning i lakse- og Ørredbranchen, Consignation ønskes. DUEllEN, Prima Referance.

11 8 Ferskva.ndsfiskeribladet Nr. l. diverter i doreningens 8Ytedlems6Iad! Kupon. Undertegnede indmelder sig herved som 11edlem i "Dansk Ferskvandsfiskeriforening". Kontillgent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksemplar følger pr. Postanvisning. kan hæves ved Postopkrævning.,den 191 Navn:.".. Stilling: Postadresse :. NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Konlor: Dr. IJofl'meyer, Sorø. Pengeforsendelser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, lir. Sagfører Jnl. Nors, Ribe. Statskonsulent, Magister Chr. Løftinat, LykkellllOlmsalle 3 A, København. AI'tikler Dat Meddeleiset' er stedse velkomne og bedes sendt under Adresse: Dr. C. HoITmeyer, Sorø. - Artiklel' for hvilke der fordres Honorar, bør forsynes med ))mod Honorar«. NB. Artikler og ;vleddelelser man kun skrives paa Papirets cnc Side al Hensyn til Trykningen. 'J'i'ykt i Soro Bogtrykkeri (Aktieselskilb) ved Rasmussen-Kl'0llh.

12 Ferskvandsfiskerib ladet. Førskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: Dl,'. pldl.h ofbneller, Sorø. Telefon 24. 'Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et ;\ledlelll at Bestyrelsen. Aat'skontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Nr "anuar Indhold: Fragten paa Fiskefoder. FerskvandsfiskeriIovells Hevision. Aaletræk. Karpedammene ved Giselfeldt. Sandart i Søgaard Sø. Fællesindkøb af Aaleyngel til e dsættelse. Fisk som Næringsmiddel. Fiskemarkedet. Annoncer. Fragten paa Fiskefoder. ~o~ rrirsdag den Hde dennes havde en Deputation, bestaaonde af 1:<'01'- " manden for Ferskvandsfiskeriforeningen, Bryggeriejer, cand. polyt. Bie, Næstformanden, Landstingsmand, Nationalbankdirektør Lauridsen, Fiskeriinspektør lltortensen, Statskonsulent, Magister Løfting og Direktør Ohristiansen,.Tedsted, Audiens hos Landbrugs- og rrrafikministeren for at søge det nye Cirkulære, der forbyder at sende Fiskefoder som "let fordærvelig Vare" paa hvidt Fragtbrev, ændret til dets tidligere Skikkelse, Efter A,udientien havde Deputationen derpaa en Forhandling med Statsbanernes Administ.ration for ligeledes at stemme den velvilligt til Fiskeriernes Andragende. Alle Autoriteterne stillede sig meget imødekommende, og det fremgik af Forhanrllingerne, at Grunden til den nye :B~oran8taltning fra Statsbanernes Side ikke saa meget maa søges i 'rrangen til paa alle mulige Ma.ader at forøge Banernes Indtægter som Misfornøjelse med den Emballage, hvori Fiskefoderet sen,des; ligesom den Tilstand, hvori selve Fiskefoderet indleveres til Banerne, ofte lader meget tilbage at ønske. Kasserne er gerne smudsige og halvraadne, mangler Hanke og delvis Laag; Foderet lugter ikke sjældent af alt andet end Violer, saa andre Varer, der transporteres i samme Vogne som "let fordærvelig Vare", f. Eks. Smør og Mælk; kan tage Skade af den raadne Fiskestank. Fel'skvandsfiskeriforeningen kan derfor ikke andet, end paa det alvorligste henlede Fiskeriernes Op-

13 10 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. mærksomhed paa disse FOl'hold, idet den vil tilraade som absolut nødvendigt. hvis vi skal opnaa de gamle Fordele ved Forsendelsen, at man sørger for rene, stærke og hele Kasser samt drager Omsorg for, at Leverandørerne af Fiskefoder kun afsender en frisk og sund Vare, hvad der vel næppe kan naas ad anden Vej, end ved at betinge sig, f'ranc.o. at Fiskefoderet sendes Hvis Fiskerierne vil holde sig disse Ting e Herretteligt, har man grundet Haab om, at A utoritetel'lle vil søge den gaæje Tingenes Tilstand helt eller delvis gennemført. Red. Ferskvandsfiskerllovens Revision. ~-o- IL Vi ved alle,hvilkell Betydning Forsøgsmarker og Kontrolforsøg har for vore Landbrugere. Det er ikke enhver Landmand, der har Raad til eller Forstand paa at anstille Dyrkningsforsøg ejler KOlltroHorsøg forat faa et større Udbytte af sit Jordbrug. Men naar Jordbrugeren hal' de fornødne Betingelser herfor, kan det dog lade sig gøre. En Dambruger, der driver rationel Fiskeavl, 'kan paa dette Oml'aade ogsaa til en vis Grænse anstille Forsøg, gaaende ud paa at forbedre Produktionen, baade kvalitativt og kvantitativt. Nu er det indlysende, at skal Fiskebestanden til eller i et Vandløb under vore Nutidsforhold øges i nogen betydelig Grad, saa maa dette underkastes rationel Drift. Men hvordan denne Drift j Grunden skal vært:> for at. give det størst mulige Udbytte, det kendl~r vi egentlig ikke noget til. Vi staar her uden Erfaring; thi d,er er endnu her tillands aldrig gjort Forsøg paa rationel Drift af et Vandløb med tilhørende Tilløb. Forsøg paa det Ghnraade er derfor lige saa nødvendige, ja mere nødvendige end Landmandens Kontrolforsøg og de :E'orsøg, der anstilles paa Forsøgsmarker eller paa anden NIaade. Men her kan en en kelt Mand ved et Vandløb ikke stille noget op. Vandløbet er jo nemlig oft'entlig og ikke en eller enkelte Privatmænds Eje. Skal et Vandløb derfor anvendes som Forsøgsvand til Øgning af Fiskebestand og Fiskefangst, da kan dot kun ske ad en Vej, nemlig ad den, at Landbrugsministeriet gennem sin Fiskeriinspektør Oll hans Hjælpere overtagpi' Vandløbet som.porsøgsvand til rationel Drift. Skal der derfor være T~lle om ved Oprettelse af Regulativer for Fiskeriet i vore Vandløb at fremme rationel Drift af disse, da er det nødvendigt at vinde den nødvendige Erfaring til en saadan Drift ved at et eller t.o Vandløb af I,andbrugsministeriet anvendes til Forsøgsvande. Anden Maade at vinde Erfaring paa paa dette Omraade gives der vist ikke. cteg kender i hvert Fald ingen. Hertil vil man maaske svare, at dette ikke kan sættes i Værk, uden at det vil koste Statskassen en Del Penge, og Kassen er tom. Derfor lyder Feltraaabet ogsaa nu: Der skal spares paa alle Kanter!

14 Nr. 2 FerskvandsHskeribladet Det er dog vist næppe paa saadanne Punkter, der skal spares Thi dersom man ikke gøl noget for at fremme vore Erhverv og paa den :\Jaade øger Skatteevnen, saa ved jeg ikke, hvordan man har tænkt sig, vi skal bære de stedse stigende Skatte byrder. Det kan ikke nytte, man siger tilos: I maa selv se at klare dell Sag! r maa selv se at ophjælpe jert Felskvandsnskl'fi!" -- Men det er netop det, vi ikke kan. Her er jo i dette Tilfælde nemlig ikke Tak' om et privat, men et oflentlig Poretagende, og et saadant kan kun overtages og ledes af en off:mtlig lviyndighed. Her er desuden ikke Tale om store Summer. Nogle Tusinde Kroner aarligt vil være tilstrækkeligt, og en Del af disse er maaske endda kuli nødvendig i en halv Snes Aar. Jeg foreslaar derfor, at der føjes følgende Bestemmelse til 10: "Landbrugsministeriet skal være berettiget til at anvende et offentligt Vandløb, hvor Fiskeriet er ordnet ved Regulativ, som Forsøgsvand til Øgning af Fiskebestand og Fiskefan,,,-st pfter indhentet Sallltykke af den under 9 (tredje Stykke) nævnte "Bestyrelse for Regulativets Anliggender. Har nævnte Bestyrelse givet sit Samtykke, skal Land brugs ministeriet gennem sin Tilsynsførende (se 12) efter Samraad med fornævnte Bestyrelse udarbej de et 1<'orslag, h v ari de Bestemmelser fremsættes, der betinger Landbrugsministeriets Overtagelse af Vandløbet som Forsøgsvand. Forslaget forelægges derefter paa et Møde de paagældende fiskeri berettigede. Bestemmelserne for Mødets Kundgørelse, Porslagets Vedtagelse og Stadfæstelse er forøvrigt de samme, som der er nævnt i 9 for Hegulativets Vedtagelse og Stadfæstelse." Anm. I det Tilfælde, at et Vandløb af Landbrugsministeriet overtages som Forsøgsvand, ' foreslaar jeg, at der i Lov om Saltvandsfiskeri indføres den Bestemmelse, at Fredningsbæltet da skal udvides udover den i nævnte Lov gi vue Bestemmelse, og at Predningshæltets Størrelse i dette Tilfælde fastsættes af et Udvalg, bestaaende af Regeringens Inspektør for Saltvandsfiskeriet og dets Tilsynsførende med Perskvandsfiskeriet, samt vndkommende Politimester og Formændene for Bestyrelserne for Regulativets og Fiskeri Vedtægtens Anliggender i Vandløb og l<jord. Til Bestemmelsen i Lov om Saltvandsfiskeri,!tngaaende Fredningsbæltets Udstrækning fra Aamundingell og ud i Fjorden, foreslaar jeg endvidere, at der tilføjes en Bestemmelse om det aahne Vands Cdstrækning og Bredde udenfor Frednillgsmærkerne udfor Aamulldingen. Ruser og andre Garn kan nemlig uden en saadan Bestemmelse anbrin:~es i saadan Nærhed af hinanden udenjor Fredningsmærkerne og udfor Aamundingcn, at de ikke alene næsten spærrer Sejladsen, men ogsaa i den Grad hii}drer Fiskenes Indgang i Fredningsbæltet, at Hellsigtell med dette bliver illusorisk. III. Som meddelt i nærværende Blads Xr. Hl for 1. Oktober f. A. er der i Følge D. F. T. paa "Dansk J;'iskeri-Forening "s Bestyrelsesmøde d.

15 12 Ferskvandsfiskeribladet Nr Septbr vedtaget at nedsætte et Udvalg til FOl'bet'edelse af en Hevision af Fiskeriloven. Det er at haabe, at der vil finde Samarbejde Sted mellem de to Udvalg angaaende Aale-, Ørred- og IJaksefiskeriet o. L Fiskerispørgsmaal saaledes, at blandt andet de under forallstaaende Anm. antydede Forslag maa faa en for Sagen heldig Løsning. En Ting vil forh'iabentlig begge Parter enes om, og det er, at benytte denile Lejlighed til at arbejde for, at vort Fiskeri faar en Departementschef i Landlwllgsmirdsteriet til at varetage vort Fiskeris Interesser baade indadtil og udadtil. Vi træager til eu ~:Jand i :.vjinisteriet. der sidder inde med den fornødne Indsigt i og' Kendskab til vort Salt- og Ferskvands.1iskeri, og som ikke alene hal' Fot'staaelse af, hvad der baader disse to l':l'hvervsgrenes Udvikling indadtil, men som ogsaa hat' Forstaaelsell af, at en heldig Ordning af vore Afsæ!ningsforhold til Udlandet af vore Fiskeprodukter er en meget væsentlig Betingelse fol' Øgning af disse Erhvervsgrenes Indtægter. Vort Fiskeri indtager saa lwtydelig en Plads blandt vore Erhverv og har efterhaanden vundet sig eu mere og mere fremskudt Plads blandt disse, saa der med god 'hund kan fordres, at del' i vort Landbrugsministerium j det mindste findes en Mand, der har grundigt Kendskab til vort Fiskeri, enten -det er den ene eller den anden 81ags: En Departemelltschef, der sidder inde med et saadant Kendskab baade til vort 8alt- og Ferskvandsfiskeri og forøvrigt har de fornødne Forudsætninger til at overtage en saadan Plads, vilde ogsaa faa stor Betydning for et fromtidigt godt Forhold og Samarbejde mollem de to Slags Fiskerier; thi han vil sikkert, hvor deres Interesser mødes, ",ide at skifte Sol og Vind lige mellem begge Parter. Der vil gennem ham blive rnel'e Enhed i Arbejdet paa I)arntidig at fremme og ndvilde vort Salt- og Ferskvandsfi"keri. net el' del'for et SpørgsIlIaai. om vi ikke skal vente llled }'iskerilo,'ens Revision, indtil vi bar fnaet en J)el_artelllelltscbef for Fiskeri i Landbl'ugsministeriet, Hermed vil jeg slutte for denne Gang, Hensigten med mille Forslag er, som sagt, at se at faa en Forhandling bragt i Stand i Fi"keribladene for derigennem at faa de omhandlede Spørgsmaal belyste saa alsidigt som muligt. Aaletræk. -0- Smidt Nissen. Det er vist sjælden, at Aalen trækker ud saa sent, so:::1 Tilfældet har været her ved ~~istl'up i dette Efteraar. Jpg gik hele Oktober og November og veiltede paa det alm. Efteraarstræk ; lueli fremdeles kom der ingen, nu da jeg den!tl December om Morgenen kommer til at tilse Aalegaarden, var der 14 Stkr. Aal til en Vægt af 1/2 kg. pr. Stk.; men det skulde ikke blivo endt dermed, da jeg Juleaftensdag, altsaa den 24. Decbr. kommer og undersøger Aalegaarden, er der Aal og denne Gang flere, alle af omtrent samme Størrelse (l/~ kg.

16 Nr. 2. FerskvandsfiskerIbladet li at føle paa; han er mindre nervøs og mere dl'ifti~, mindre tilbøjelig til Forkølelse og Brystsygdomme, og han kan ofte gennemgaa Sygdomme, som vilde lægge Slagtpren i Graven. (Om denne Sammenligning er ganske retfærdig, fa al" staa for den engelske I,æges Regning; det er jo ikke saa let at sammonl igne to vidt forskellige Stænder, og der er jo nok en Række alldre Momenter, som gør sig gældende end netop det Olll Kød eller Fisk. SundhedstideIldes Ref.). Selvom Fisk derfor er min(lre rig' paa Næringsstof, tror jeg dog, at dette er i Stand til at holde Balancen i et sundt Legeme :2); da det indeholder mere Vand end Kød kan man taale at spise mere, uden at ldall dog bliver tung og føjer sig overlæsset, som naal' man har spist en stor Kødl'et. Tilmed indeholder Fisk forholdsvis meget Fosfor, som man almindeligvis anser for at være nervest,yrkende og godt fol' Hjernen, hvorledes liu dette end skal forklares 3), Fisk og Fisk ti', lise saa lidt som al anden Slags Mad, det samme, og der er Forskel paa de forskellige Fisk i Henseende til Fordøjelighed for de forskellige :\01 aver. Et sundt MelllJpske kan spise al Slags l<jsk uden Skade. Men den, som har en daarlig Mave, skal være forsigtig med de stærkt fede Fisk som Sild, Makrel, Laks og Aal. Rødspætter, Torsk,"') Hvidling, l)igvar og Helleflynder er lette og taales næsten af alle Maver. Ferskvandsfisk som A borre og Gedde er i Reglen lettere fordøjelige end Salt- *) Hertil kunde ogsaa tilføjes Kuller. D. F. T.s Red. vandsfisk ; dog er Ørreden, Forellen og Laksen, som almindeligvis tages under deres Ophold i fersk Vand, ikke let fordøjelige. Af Skalddyr som IlIan kan henregne til Fiskene, naar man taler om dem som Næringsælllner 8taa!' østersen højest i Hetning af VelslIlag og Letfordøjelighed (det er en ellgelsk Læge, som gkriver dette, og mali maa erindre, at østers er den jævne Mands Spise i engelske Kystbyer, medens den kun el' eu Luksusspise her i Landet. Hef.). Hummer, Krebs og Rejer har Ord for at være særdeles tungt fordøjelige (de er ogsaa i høj Grad Luksusretter. Ref,); men!li uligvis el' de tildols ufordøjelige,1,), fordi de smager saa godt og derfor let bli vel' sat til Livs i foto stor Mængde (tilmed bliver de almindeligvis spist i Selskaber og da sanllnen med mange andre 'ring, llied Tilsætning af stærke Krydderier, navnlig HllInmer, hvad der ogsaa kan foraarsage, at de "falder tungt" i Maven. Ref.). Saltning gør gerne Fisk mere smagskraftig og velsmagende Fiskekødet har en kun lidet fremtræ dende Smag i Forhold til Kød, h vaj. der gør, at mange Mennesker ikke bryder sig saa meget derom og let bllver ked deraf. Saltnhlgen synes ikke at gøre Fisken ufordøjelig, naar Maven ellers el' sund, og naar den tilberedes ordenligt, bl. a. med passende Udvanding for at fjerne den for store Mængde Salt. Dersom der kommer Tørst efter salt Fisk, kan man anbefale Vand med Citronsaft som et godt Slukkerniddel. Den bedste, mest næreljde og tilmed den billi gste Fisk er Silden; den bruges alt for lidt, fordi saa mange Mennesker ringeagter den, men 5) den maa ube.

17 18 Ferskvandsliskeribladet Nr. 2. tinget anbefales frem for det dyre Kød, som Smaamanden S:1a ofte giver sine fattige Penge ud til og som han saa ofte f Har dharligt og altfo!' dyrt. Ferske Sild skal helst steges, salte Sild derimod koges 6). Ved Kogning af ji'lsk skal man passe paa ikke at bruge for meget Vand; der gaar derved ikke saa lidt bort!d Fiskekødets Næringsstoffer 7). Mange Mennesker gør Fisken haard ved at komme Eddike i Vandet, som den skal koges i, hvad der er en stor FejL Stegt Fisk er ikke saa let fordøjelig som kogt Fisk. Torskerogn, der er nærende som Æg, spises gerne kogt sammen med den øvrige Del af Fiskell. Dell kan ogsaa koges og steges og spises da med brunet Smør og Kartofler, eller den spises kold f. Eks. SOIll Paalæg paa Smørrebrød eller SOIll Gaffelmad, hvad der smager udmærket. Man skal ikke spise Kød om Aftenen -- dette er en gammel Regel. Men Fisk egner sig heller ikke godt som Aftensmad. Til omstaaende har Fru Stamer j1iichelsen skrevet følgende Bemærkninger, efter at vi hal' bedt hende om at gennemlæse den og eventuelt supplere den ud af sin store Erfaring som tidligere Lærerinde i Københavns Kommunes Skolekøkkener og nuværende Leder af Husholdnillgsskolen og Hjemmet i Gentofte: 1) Ganske almindeligt er det, at en Middag, hvor Efterretten er Fisk, af mange betragtes som utilstrækkeligt nærende. F(Jlk kræver en Kødret foruden Fisken. Set fra et sundhedsmæssigt Standpunkt er baade Fiskeret og Kødret til samme Middag sikkert Overernæring. Man bliver gennemgaaende hurtigere sulten efter en Fiskeret; dehe ligger rimeligvis i, at Maven pall. Grund af }'iskens Letfordøjelighed saa hurtig tømmes for sit Indhold. Det tilraades derior Husmødrene at give en rigtig solid mættende Formad før Fisken, som giver mere Forslag i det hele og gi vel' deu Mæthedsfølelse, Folk sætter Pris paa. Sop1 Formad til Fisk vil jeg an befale Øllebrød, 01sago, Byggrynssødsuppe o. lign. Supper, vegetariske Ærteell'-)!' Bøunesupper og Mælkemad. Supperne maa være godt jævnede, sall. de gør den ønskede Virkning. 2) Vilde der ikke være Anledning til ogsaa at gøre opmærksom pall., at Fisk er sall. rig paa Lim, hvilken ligeledes er af stor Betydning for }}rnæringen? Sel v om Limen ikke kan danne Muskler, behøver vi ved stærkt limholdig Føde mindre Æggehvidestof, idet Limstoffet ved Stofskiftet forbrændes i Stedet for Æggehvidestoffet, og der derved spares paa dette. 3) Netop pall. Grund af Fiskens megpll J;'os1'or anbefaler Professor Thorup i Kristiania Fisk som særlig egnet Føde for Folk med Hjernearbejde. r Sammenhæng hprmed maa jeg fortælle, at gamle Folk i Sverig siger: "Spis megen Fisk, Børn, san bliver l kloge!" - Dot er vist ikke sjældent, at hvad de gamie har viflst af Erfaring mange Slægtled igennem, nu kan bevises ad vidt>nskabelig Vej. 4) Ja, undskyld! mon de ikke ubetinget er tungt fordøjelige? 5) NIen den maa tilberedes særlig omhyggeligt for ;tt smage godt, og maa anrettes pænt for ikke at raa et mindre appetitligt Udseende. Læg

18 Nr. 2. Ferskvandsfiskeribladet 19 Mærke til den sejge, udholdende, senestærke, svenske Arbejder, hvis Hovednæringsmiddel fra Barn af har været Kartofler, Brød og Bild. 6) Denne Sætning tror ikke er rigtig. Der er flere gode ('psktifter paa kogte ferske Sild. 7) Vandet skal være rigelig salt; derved vinder Fisken i V dsmag. Ituskaaren Fisk bør kommes i kogende Vand. Aal Laks Gedde Ahorre Krebs KohcnhnVll ;GI. Strand), 7. Jan Øre pr. Pd B Øre pr.100 Stk. il er li 11, 7. Jan. (Officiel Markedsberetning). Levende Fisk: Gedde Gedde, store Sandart, mat, smaa SQder, store Suder, mellemstore Brasen, store Brasen, smaa AnI, store AaI, mellemstore AaI, smaa Karper, store Karper, usorteret Karmlser Ispakkede Fisk: 0rredfisk, smaa Havørred La ks, s tore Laks, smaa Aborre Gedde, store Gedde, mellemstore AnI, store AaI, mellemstore AnI, usorteret Pf. pr. Pd H Pf. pr. Pd ,t Karper Brasen Laks Laksørred, store. Laksørred, stllaa Aal Gedde, store Ged de, mellemstore Aborre Brasen Suder Karper Sandart fi Å l t o 11 a, 6. Jan. I s p akked e Fis k. pr. pl'. Pc! ~ lverler l 8Yledlems61adel! Prisen for Annoncer er: 1 Gang 15 Øre pl'. l-sp. Petitlinje, '24 [j - Annoncer. ]liskemarkedet Portionsørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste,jernbanestation. Kontant Betaling. (Jt. D o ru a Iii e h k e. Fisehhandlung, Bedin 40, Lehrterstrasse Telegr.-Adr.: J<'orelleJlhaJldel.

19 20 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. Ojneæg. Yngel og Sættefisk uf O l' r e d: Sættefisk af' Karper og Suder samt Sætte-KrellS sælges. Portionsftsk og større Fisk samt prima 0jneæg købes, Kontant Betaling ved Afhentningen paa S ælgers nærmeste,t ernbanestation.. Fiskeriet i V Utudrnp. Telefon NI' 26. Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima Ojneæg. Yn~el og Sættefisk af Bæk-. Kildeog Regnbueørred samt Sættefisk aj Karper og Su.tter til absolut billigste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernbanestation mod Kontant. J. C. Ch'ristensen. Jtverter i (7oreningens 8Yledlems6Iad! Tilbud paa Poptions.rØpped, forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance af F. Klevenhusen It Co., ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, Consignation ønskes. BRFIUF1N. Prima Referance. Statskonsulent, NIagister Chr. I~øfting. Lykkesholmsalle 3 A, København. Artikler og luethlelelser er stedse velkomne og bedes sendt under Adresse: Dr. C. HolImeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, bør forsynes med»mod Honorar«. ~ll. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at Hensyn til Trykningen.

20 Ferskvandsfiskeribladet. Førskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Rednktinn og Konto,.; Dl'. 'phil. HQffmeyer~ S01"Ø. Telefon 24. Indmehlelsel' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Nr. 3. l. J<'ebrnal' Indhold: Fiskefoderl!ipøl':.tsmaalet. Knut Dahl: Alder og Vækst for Laks og 0rret belyst yed Studiet ay deres Skjæl. Rlaamll8lill:.ter som J<~iskefoder. Vejle Fjords Ff.s Forslag om fælles Indplantning af Aaleyngel. Beretning om Danzigs Fiskeri og Fiskehandel i EUeraaret Blandede Meddelelser. Fiskemarkedet. Annoncer. Fiskefoderspørgsmaalet Med største Forbauselse har jeg læst Referatet om Fiskerideputationen i Anledning af det nye Cirkulære om "Forsendelse al Fiskefoder som letfordærvelig Vare paa hvidt.b"'ragtbrev", hvoraf det fremgaar, at Forandringen er foretaget for at forhindre, at Fiskefoderleverandørerne sender raadden Fisk og anvender daarlig Emballag,e. For det første er det nu, "at rette Smed for Bager" i de arme Fiskerier kan dog ikke gøre for, at samvittighedsløse Leverandører bærer sig saaledes ad. De fleste Fiskerier køber jo, i det mindste til Tider, hvor de kan faa Foderet og rnaa mange Gange baade tigge og betale dyrt. At lade Fiskefoderet sende franco, vil vist falde meget vanskeligt at faa gennemført. Fiskerierne kan jo ikke saadan diktere sine Betingelser. Men endelig kan jeg ikke indse (hvilket maaske er min Fejl), hvorledes Foranstaltningerne skal ophæve Manglerne; jeg kan ikke indse, at naar en Leverandør nu sender raadden Fisk og daarlig Emballage, maa Modtageren betale det som Ilgods, det vil sige, hans Tab bliver lidt større, men han staar lige magtesløs. Ondet maa og kan efter min Mening rettes paa en anden, mere virksom Maade: simpelthen ved, at Banen nægter at modtage Fiskefoder til Transport, dels naar Foderet er ildelugtende, og dels naar };~mballagen ikke er tilstrækkelig solid eller ren. Hvorfor skulde det ikke ligesaa g'oot lade sig gøre hermed, som med alle de andre Hegler, Statsbanerne og andre maa rette sig efter. Levende Dyr skulde have saa og saa megen Plads, Ædekar og Drikkekar med Indhold. Ildelugtende Sager, Syre og eksplosive Stoffer maa kun sendes med bestemte Tog o. s. fremdeles. At

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v'

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v' Ferskvandsfiskerib.,v' ladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1916. 14de Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............ 1 Den ordinære

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere