Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan Kjær, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund Fraværende: Erhardt Jull Referent: Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Indholdsfortegnelse Side 553. Godkendelse af dagsorden Demensstrategi afsluttet høring KKR målsætninger på sundhedsområdet Orientering om EU-projektet Health Orientering om projekt "Sundhedstjek på arbejdspladsen" Budgetoverførsel til 2013 Social og Sundhed Efterkalkulation af fritvalgspriser Køb af Vidagerhus i Janderup Anlægsregnskab og skema C for servicearealer på plejecentret Skovhøj i Oksbøl Godkendelse af Skema A og anlægsbevilling til 5 handicapboliger på Bo Østervang Orientering om Krogens fremtid Velfærdsteknologi - anskaffelse af censorgulve Beslutning om frigivelse af midler fra Velfærdsteknologipuljen Orientering om aftaler til dialogmøder 8., 9. og 15. april Godkendelse af Ældrerådets vedtægter Ældrerådets årsberetning for Dokumentation og notatpligt Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1322

3 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 1574 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Godkendt. Side 1323

4 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Demensstrategi afsluttet høring Dok.nr.: 1466 Sagsid.: 07/31729 Initialer: KIRE Åben sag Sagsfremstilling På udvalgsmødet for Social og Sundhed i januar 2013 blev det besluttet, at Demensstrategien , der afløser Demensstrategien , skulle sendes i høring i Ældre-, Handicap- og Integrationsrådet, i Fælles-Med Social, Sundhed og Beskæftigelse samt i offentlig høring via Varde Kommunes hjemmeside frem til den 4. marts De tre råd og Fælles-Med udtrykker tilfredshed med indholdet af den nye demensstrategi, og alle anbefaler, at strategien godkendes. Ældrerådet nævner derudover, at de finder det nødvendigt, at der afsættes midler til gennemførelse af strategien, og Integrationsrådet understreger, at det, udover at det er nævnt i demensstrategien, er vigtigt, at der i det videre arbejde med handleplaner for demensstrategien er fokus på kommunens etniske borgere og de særlige udfordringer, der kan opstå, når etniske borgere rammes af demens. I forbindelse med den offentlige høring på kommunens hjemmeside er der ikke indkommet høringssvar. Høringen giver således ikke anledning til ændringer i Demensstrategi Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der med høringssvarene gives et entydigt billede af, at forslaget til Demensstrategi er retningsgivende, og danner grundlag for Varde Kommunes fremadrettede handlingsorienterede arbejde på demensområdet. Sundhedskonsekvensvurdering Med Demensstrategien vil borgere med demens og deres pårørende opleve, at der med udgangspunkt i deres individuelle behov vil være kvalitet og sammenhæng i forløb, der understøtter deres hverdagsliv, egenomsorg og funktionsevne. Retsgrundlag Serviceloven: Forebyggelse og personlig hjælp m.v Magtanvendelse Sundhedsloven: 119 Forebyggelse 138 Sygepleje 140 Genoptræning Økonomi I forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner for demensstrategien kan det blive nødvendigt at søge midler til nogle af de afledte områder i forhold til implementeringen. Dette vil ske i forbindelse med budgetønsker. Side 1324

5 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Er sket Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar godkender Varde Kommunes demensstrategi Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Demensstrategien fremsendes til Byrådets godkendelse. Side 1325

6 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed KKR målsætninger på sundhedsområdet Dok.nr.: 1301 Sagsid.: 13/3427 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling KKR Syddanmark har sendt 4 politiske målsætninger til drøftelse og godkendelse i de 22 kommuner i regionen. Målet med disse er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne og hvad man kan forvente, som samarbejdspart, at alle kommuner i regionen kan løfte. Det er ikke hensigten, at kommunerne skal have den samme vifte af tilbud, men at der er en fælles basis og en vis grad af ensartethed på trods af forskelligheder. Foruden ovennævnte er formålet, at kommunerne kan blive i stand til at vise resultater på sundhedsområdet allerede i 2013, så den kommunale position styrkes ift. bl.a. økonomiforhandlingerne i foråret, evalueringen af sundhedsområdet, samt Regeringens sundhedsudspil i foråret De politiske målsætninger er som følger: 1. Målsætning: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 1. Alle kommuner skal gennem særlige indsatser, der sikrer tidlig opsporing og handling, sikre, at problemer fanges i tide, og at borgerne undgår uhensigtsmæssige indlæggelser. a. Alle kommuner sikrer inden udgangen af 2013, at kommunen anvender generelle og specifikke faglige kompetencer til hurtig/akut udredning og iværksættelse af tværfaglige forebyggende og behandlende indsatser, der ved behov koordineres med den behandlende læge/det øvrige sundhedssystem. b. Alle kommuner påbegynder implementering af multifaktoriel faldudredning og intervention inden udgangen af 2013, og alle kommuner har indsats i drift i Alle kommuner etablerer i 2013 adgang til sygeplejefaglig kompetence døgnet rundt for borgere med risiko for indlæggelse og borgere, der har behov for intensiv pleje efter indlæggelse. Kommunernes indsatser lever alle op til et fælles grundindhold, således at det står klart for borgere og sygehuset, hvad kommunerne som minimum løfter. 3. Kommunerne forpligter sig til i samarbejde med almen praksis at gennemføre besøg som opfølgning efter udskrivelse til ældre patienter, jf. handlingsplanen for den ældre medicinske patient. 4. Kommunerne vil arbejde med implementering af strategien for mennesker med sindslidelser og livsstilssygdomme. Det betyder bl.a., at kommunerne vil arbejde på at kommunale forebyggelsestilbud kan rumme borgere med sindslidelser og livsstilssygdomme. Endvidere vil kommunerne sikre, at medarbejdere i socialpsykiatrien får viden om livsstilssygdomme, og hvordan de kan forebygges. Parallelt med de fælles målsætningerne mellem kommunerne kan det endvidere overvejes, hvordan kommunerne på dette grundlag i fællesskab vil gå i konstruktiv Side 1326

7 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed dialog og stille krav til regionens tilbud, praksis og udvikling indenfor fx det akutte område, udskrivning, brug af de kommunale tilbud mv. 2. Målsætning: Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 1.Alle kommuner skal inden udgangen af 2013 have etableret tilbud til borgere med diabetes type-2, hjertekarsygdomme og KOL. I løbet af 2013 skal kommunerne i fællesskab udvikle kvalitetsmål og effektmål med sigte på egenomsorgsevne, mestringsevne og funktionsevne, der senest i 2014 sikres opfyldt i alle kommuner. 3. Målsætning: Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 1. Alle kommuner skal inden udgangen af 2013 arbejde systematisk med rehabilitering på tværs af kommunens forvaltninger. 2. Alle kommuner skal inden udgangen af 2013 have rehabiliterende tilbud. 4. Målsætning: Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. 1. Kommunerne skal i fællesskab udvikle og bruge enkle centrale indikatorer, herunder kvalitets- og effektmål, til opfølgning af den kommunale sundhedsindsats. KKR Syddanmark vil drøfte de politiske målsætninger igen på møde den 15. april 2013 på baggrund af kommunernes politiske drøftelser. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at KKR s målsætninger på sundhedsområdet er i overensstemmelse med de politiske målsætninger på sundhedsområdet i Varde Kommune. Med hensyn til 4. målsætning om systematisk ledelsesinformation, bør dette løftes op nationalt. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at en kommunal indsats, der bygger på disse fire målsætninger, vil kunne medvirke til, at borgerne i højere grad vil kunne håndteres i de borgernære sundhedstilbud. Dette vil have en positiv sundhedskonsekvens både fordi en indlæggelse er en stor omvæltning i en borgers liv, og fordi indlæggelse i sig selv udgør en sundhedsrisiko for ældre borgere. Herudover vil målsætningerne vedr. tilbud til kronisk syge og rehabilitering kunne medvirke til, at borgere i højere grad kan forblive/blive selvhjulpne. Retsgrundlag Sundhedsloven 199, 205 Økonomi --Høring --Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at de fire politiske målsætninger drøftes, og at målsætningerne godkendes. Side 1327

8 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1328

9 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering om EU-projektet Health25 Dok.nr.: 1417 Sagsid.: 11/4651 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Center for Sundhedsfremme indgår som partner i et EU-projekt, Health25. Øvrige partnere i projektet kommer fra Østrig, England, Italien og Frankrig. Målgruppen for projektet er unge mellem år uden uddannelse, arbejde eller praktikplads. Formålet er at kickstarte en forbedring af sundheden blandt de unge og skabe opmærksomhed omkring sundhedstilbud til unge, der kan være et middel til at nærme sig arbejdsmarkedet/uddannelse. Center for Sundhedsfremme har bidraget/bidrager med følgende igennem projektperioden feb jan. 2014: Et litteraturstudie omkring sundhedsforhold blandt unge og sundhedsindsatser til unge i Danmark (er gennemført) En spørgeskemaundersøgelse blandt årige unge i Varde Kommune, som er tilknyttet Produktionsskolen og Kompetencecenteret (er gennemført) Gennemførelse af 4-ugers trænings- og læringstilbud til årige (foregår 17. april til 15. maj) Inddrage erfaringer fra Breddeidrætsprojektet Idræt for jobsøgende Opsamling på erfaringer i projektet (efterår/vinter 2013) Informationer til projektets hjemmeside Udviklings- og projektarbejde undervejs i projektet Træning og læring Næste skridt er at afprøve trænings- og læringstilbuddet til årige unge tilknyttet Produktionsskolen og Kompetencecenteret. De unge får gennem 7 sessioner mulighed for at afprøve forskellige fysiske aktiviteter/sportsgrene. Den fysiske aktivitet kombineres med læring via øvelser og dialog i forhold til emnerne: motivation, sund mad, fysisk aktivitet, rygning, alkohol. Alle partnere i projektet afprøver samme grundkoncept ud fra en vejledningsmanual i perioden april juni Der evalueres undervejs i trænings- og læringsforløbet med henblik på at samle erfaringerne fra alle partnerlande i en rapport. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at projektet er en god mulighed for at afprøve træningstilbud til unge. Efterfølgende vil der blive taget stilling til, om træningstilbuddet kan være et middel til at nærme sig arbejdsmarkedet/uddannelse, og om der er potentiale for at udvide samarbejdet med Jobcenter og Produktionsskole i forhold til sundhedsindsatsen. Sundhedskonsekvensvurdering Unge uden uddannelse og arbejde har ofte en række problemstillinger som depression, overvægt og manglende kropsforståelse. Fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på disse problemstillinger og forventes også at øge de unges velvære, selvfølelse og dermed Side 1329

10 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed styrke dem i deres jobsøgning eller give dem mod på at begynde på en uddannelse eller i praktik. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 stk. 2 Økonomi Projektet er finansieret udefra med 60 %, de resterende 40 % er medfinansiering i form af medarbejdertimer. Disse timer dækkes af Center for Sundhedsfremmes almindelige driftsbudget. I beløb svarer finansieringen udefra til Euro (ca kr.) og medfinansieringen til Euro (ca kr.). Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Taget til efterretning. Side 1330

11 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering om projekt "Sundhedstjek på arbejdspladsen" Dok.nr.: 1195 Sagsid.: 13/2623 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Center for Sundhedsfremme gennemfører i perioden april 2013 et pilotprojekt omkring sundhedstjek på arbejdspladsen. Projektet er kommet i stand på baggrund af en tidligere opfordring fra udvalget om at afprøve denne arena og en senere henvendelse fra Lohse, en lokal virksomhed i Varde, som sælger kontorartikler og har 20 medarbejdere. Formålet med projektet er at tilbyde de ansatte et sundhedstjek. Tjekket skal være starten på en større sundhedsfremmende indsats på arbejdspladsen, hvor virksomheden selv arbejder videre med tiltag på de områder, hvor sundhedstjekkene afdækker et behov. Ved tjekket får alle medarbejdere lavet en mini sundhedsprofil. Hvert sundhedstjek tager 90 minutter og består af: konditest målinger af lungefunktion, vægt, højde, BMI, hofte- og taljemål, fedtprocent, blodtryk og blodsukkerværdi stresstest samtale om kost, rygning, alkohol, motion og stress På baggrund af sundhedsprofilerne udvælges emner (kost, rygning, alkohol, motion, stress) til et eller flere oplæg for medarbejderne. Der arbejdes ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger for arbejdet med sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Projektet evalueres via et spørgeskema til alle deltagende medarbejdere og et fokusgruppeinterview, hvor både medarbejdere og ledelse deltager. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil fremme den generelle sundhedstilstand blandt medarbejderne på den valgte arbejdsplads. Tilbuddet om sundhedstjek er et pilotprojekt, som kan skabe læring og herefter danne baggrund for en politisk beslutning om, hvorvidt sundhedstjek på arbejdspladsen kan og skal være et fremtidigt tilbud hos Center for Sundhedsfremme. Sundhedskonsekvensvurdering Da arbejdslivet udgør en stor del af de ansattes hverdag, er arbejdspladsen et velegnet sted at gøre en indsats for at fremme sundheden. Undersøgelser har vist, at det kan betale sig for virksomheder at arbejde systematisk med sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Indsatser for at fremme sundhed og trivsel i virksomheden har en positiv effekt på sygefraværet, øger medarbejdertilfredsheden og giver en række gevinster for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundet. Side 1331

12 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed På sigt kan sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen medføre en række gevinster for samfundet: Færre udgifter til sundhedsvæsenet, færre udgifter til sociale ydelser og reduceret ulighed i sundhed. Kilder: Sundhedsstyrelsen: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen, 2010 Danske Kommuner: Gode vaner smitter, 04/2013 3F: Rapport om sundhedstjek, 2009 Ledernes Hovedorganisation: Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken, 2006 Retsgrundlag Sundhedsloven 119 stk.2 Økonomi Projektets økonomi afholdes inden for budget i Center for Sundhedsfremme. Såfremt sundhedstjek fremover vil skulle være et tilbud, vil det ikke kunne realiseres uden tilførsel af ressourcer. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Taget til efterretning. Side 1332

13 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Budgetoverførsel til 2013 Social og Sundhed Dok.nr.: 1279 Sagsid.: 13/2255 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Principperne for overførsel af mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af aftalestyring i Varde Kommune. Driftsbudgettet: Oversigt over forbrug 2012 Social og Sundhed (pr ) Forbrug 2012 Restbudget 1. Indenfor rammen Korriget budget Udenfor rammen Lederløn direktionens ramme Udenfor rammen med 100% overførsel incl. bundne overførsler I alt Forbrug af bundne overførsler er indregnet i korrigeret budget. Indenfor rammen Principper for overførsel: Der er fuld overførselsret for budgetposter indenfor rammen. Ved merforbrug, der overstiger 5% skal der foreligge en redegørelse for tilbagebetaling til brug for den politiske behandling. Ved mindre forbrug, der overstiger 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes brugt. Der er et samlet overskud indenfor rammen på 18 mio. kr. Ønsket om overførsel indenfor rammen incl. beløb udover 5% udgør 13,6 mio. kr. Der er følgende beløb udover de 5%, der ønskes overført: 401 Social og handicap: Der er et underskud for 2012 og tidligere år (konto 540), der nulstilles kr. 407 Centerområde Syd/Øst: Til genhusning af beboer på Ansager område Center søges der om overførsel af kr. 415 Socialpsykiatrien Kontakt og ledsagerordninger: Til brug for renovering af køkkenfaciliteter på Lindealle søges der om overførsel af kr. 415 Socialpsykiatrien Slotsgade: Til brug for fastholdelse af person i skånejob skal anskaffes ny vaskemaskine. Udgiften deles med Jobcenteret; Psykiatriens andel udgør kr. Side 1333

14 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Hjælpemiddeldepot: Hele overførselsbeløbet ( kr.) ønskes anvendt til køb af vaske og tørremaskine til hjælpemidler, beløbet over 5% udgør: kr. 603 Voksenservice. Til faciliteterne på Lerpøtvej ønskes overført kr. Beløbet udover 5% udgør samlet kr. Der er herudover 4,4 mio.kr, indenfor rammen, der ikke overføres. Beløbet vedrører hovedsageligt Ældreområdet, Frit valg og Centerområdet. Udenfor rammen Der er ikke automatisk overførselsret udenfor rammen. Der søges om overførsel af følgende restbeløb: 105 Social og Sundhed: Velfærdsteknologi, hjælpemidler kr. Rusmiddelpolitik kr. Blåbjerg Plejecenter kr. = kr. 403 Frit Valg Fælleskonto: Udsættelse af køb af mobilomsorgstelefoner, beløbet udgør: kr. 407: Centerområde Syd/øst Restbudget Ansager Områdecenter flyttes til genhusning af beboer kr. I alt til ønsker om overførsel udenfor rammen kr. Udenfor rammen med 100% overførsler. Beløbene vedrører restbeløb på projekter og kompetenceudviklingsmidler. Det samlede beløb udgør 5,6 mio. kr. Hertil kommer restbeløb på bundne overførsler 4,5 mio. kr., således der i alt søges overført 10,1 mio. kr. Anlægsbudgettet Der er et mindre forbrug på 9,1 mio. kr., hvoraf 7,8 mio. kr. indstilles overført til Overførselsbeløbet fremkommer således: Ansager Områdecenter 15,9 mio. kr. Tistruplund Områdecenter -4,1 mio. kr.* Tilgodehavende servicearealtilskud -4,2 mio. kr. Øvrige anlægsprojekter 1,5 mio. kr. Overskud, der ikke overføres, da Anlægsprojekterne er afsluttet -1,3 mio. kr. *Merforbruget på Tistruplund skyldes, at anlægsprojektet er forud for tidsplanen. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomiregulativet Aftalestyring Økonomi Budgetoverførslerne bevilges formelt som tillægsbevillinger Side 1334

15 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetoverførsel Social og Sundhed Total oversigt 20752/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet: at der overføres 13,6 mio. kr. indenfor rammen, atder overføres 1,2 mio. kr. udenfor rammen, atder overføres 10,1 mio. kr. uden for rammen med 100% overførsel, heraf vedrører 4,6 mio. kr. bundne midler, og at der overføres 7,8 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1335

16 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Efterkalkulation af fritvalgspriser 2012 Dok.nr.: 1286 Sagsid.: 12/13270 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af efterkalkulation af priskrav 2012 for: Personlig pleje i hverdagstimerne Peronslig pleje på øvrige tider Øvrig praktisk hjælp Madservice for udbringning i hjemmet Madservice uden udbringning Det fremgår af bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010, at kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt fastsætter priskrav til leverandører af personligt og praktisk hjælp (bek. 12). Der skal som minimum fastsættes priser i forhold til ovennævnte (bek. 13). Af samme bekendtgørelse ( 14) fremgår det, at der i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet skal ske en opfølgning og kontrol af, om priskravet har været korrekt. Vedr. Frit Valg hjemmeplejen: Kontrolberegningen er sket på grundlag af visiterede timer omregnet med en forsyningsgaranti på 98% (der er korrigeret herfor i timeprisen). Det betyder følgende priser: Frit Valgs priser 2012 Kontrolberegning tillæg -0,6% Varde By Varde Land Varde By Varde Land Priser på hverdage Praktisk hjælp Personlig pleje 304,41 388,63 320,94 405,16 302,58 386,30 319,01 402,73 Ubekvemme tider Weekend Aften almindeligt besøg Nat 413,45 499,20 669,89 429,98 485,45 669,89 410,97 496,20 665,87 427,40 482,54 665,87 Kontrolberegningen viser sammenlagt et fald i frit valgspriserne på 0,6% i forhold til den afregnede pris. Dette skyldes blandt andet en udvikling i de visiterede timer på ca ved indregning af overgang af ældreboligcentre til frit valg. Da der er tale om et fald i den efterkalkulerede frit valgspris, skal der ikke ske ændringer i afregningen. Madservice: Den 1. juni 2010 er madproduktionen overgået til privat leverandør (Det Danske Madhus). Priserne er fast i udbudsforretning og pristalsreguleres. Der skal derfor ikke laves kontrolberegning. Side 1336

17 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts Økonomi Efterkalkulationen har ikke økonomiske konsekvenser. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kontrolberegning af frit valgspriser /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, atde kontrolberegnede priser godkendes, og at prisberegningen indgår i Byrådets godkendelse af regnskabet for Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1337

18 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Køb af Vidagerhus i Janderup Dok.nr.: 1481 Sagsid.: 12/5836 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I henhold til ældreboligplanen er der iværksat en række tiltag med henblik på at tilpasse antallet af almene ældreboliger til efterspørgslen. Heri indgår, at ældreboligcentret Vidagerhus i Janderup nedlægges som ældreboliger, og at centret fremover anvendes til et botilbud til unge sindslidende jf. Servicelovens 107. En sådan omdannelse indeholder 2 væsentlige elementer: De nuværende ældreboliger, som ejes af Varde Bolig Administration, skal nedlægges. Nedlæggelsen skal godkendes af Byrådet og af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ejendommen skal overtages af Varde Kommune. Varde Bolig Administration ansøger om Byrådets godkendelse af, at 10 almene ældreboliger og tilhørende servicearealer på Vidagerhus i Janderup nedlægges, og at ejendommen overdrages til Varde Kommune. Ansøgningen er begrundet med, at Varde Kommune har ønsket at reducere antallet af ældreboliger, og dermed tilpasse antallet af ældreboliger til efterspørgslen, samt reducere den kommunale udgift til tomgangsleje. Varde Bolig Administration vurderer, at det ikke vil være økonomisk rentabel at ombygge ejendommen til almene familieboliger, samt at det ikke vil være muligt at sælge ejendommen til anden privat anvendelse. Overtagelse af ejendommen forventes at kunne ske til 1. januar Afhængig af hvornår godkendelsen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foreligger, kan overtagelsestidspunkt blive både tidligere eller senere. Nedlæggelse og salg af ejendommen forventes godkendt på et afdelingsmøde den 14. marts Boligorganisationsbestyrelsen har behandlet sagen den 5. februar 2013 og indstillet til repræsentantskabet, at salget godkendes. Repræsentantskabet behandler sagen den 16. april 2013, hvorfor der tages forbehold for den endelige beslutning om salg af Vidagerhus. Forvaltningens vurdering Under henvisning til ældreboligplanen og det store antal ledige ældreboliger der fortsat er i Varde kommune, anbefales det, at ældreboligcentret Vidagerhus nedlægges, og ejendommen søges afhændet til andet formål. En ombygning til almene familieboliger eller en anden privat anvendelse vurderes ikke at være realistisk. Varde Kommune vil på den baggrund skulle vedstå sig sine forpligtigelser i forhold til blandt anvisningsretten, som ikke ensidigt kan opsiges, samt vedstå garantiforpligtelser på optagne lån. En samlet løsning hvori det indgår, at Varde Kommune overtager ejendommen til restgælden og med de aktiver og passiver, der i øvrigt medfølger, og herefter omdanner ejendommen til et botilbud efter Servicelovens 107, vurderes at være den økonomisk mest fordelagtige løsning. En sådan løsning vil både medføre en reduktion af Side 1338

19 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed ældreboliger i Varde Kommune, og imødegå efterspørgslen efter flere botilbud efter Servicelovens 107. Ved nedlæggelse af ældreboligerne på Vidagerhus vil Varde Kommune være forpligtet til at anvise de nuværende lejere en anden ældre- eller plejebolig, samt være forpligtet til at afholde rimelige udgifter i den forbindelse. Der har været afholdt informationsmøde for beboere og pårørende. Retsgrundlag Lov og almene boliger, Serviceloven, samt Kommunestyrelsesloven. Økonomi Overtagelsessummen fastsættes som en nul-løsning for Varde Bolig Administration, således at Varde Kommune overtager ejendommen for den aktuelle restgæld og med udligning af de aktiver og passiver, der i øvrigt måtte være vedrørende ejendommen, samt forholdsmæssige andele af afdelingens aktiver og passiver. Overtagelse af ejendommen Vidagerhus indeholder herefter følgende hovedtal: Tekst Indfrielse af eksisterende lån Salgsomkostninger og berigtigelse af handlen Indfrielse af grundkapitallån til Varde Kommune Indfrielse af grundkapitallån til Varde Kommune Tilbagebetaling af indskud fra lejere Andel i opsamlet overskud i afdelingen Andel i henlæggelser til vedligeholdelser i afdelingen Andel i henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Andel i henlæggelser til tab ved fraflytning fra afdelingen. Netto købesum for Varde Kommune Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Det bemærkes, at overtagelsesdagen først endelig aftales, når godkendelsen fra Ministeriet for Bo, Bolig og Landdistrikter foreligger, og at der på denne baggrund vil ske ændringer i ovenstående opgørelse, som er foretaget pr. 31. december På anlægsbudgettet for 2013 er der afsat et anlægsbudget på 5,5 mio. kr. til erhvervelse af bygning og til en mindre renovering. Det indgik heri, at erhvervelsen ville beløbe sig til 5 mio. kr., og at en mindre renovering vil koste 0,5 mio. kr. Når nettoudgiften til erhvervelse nu forventes at blive betydelig mindre, skyldes det afvikling af lån, og at andelen til henlæggelser er betydelig større end forventet. Anskaffelsesprisen og det samlede anlægsregnskab for projektet forventes herefter at blive 1,4 mio. kr. mindre end først beregnet. Det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til renovering, og et beløb til flytning på 0,1 mio. søges bevilget samtidig. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning fra Varde Bolig Administration om nedlæggelse og salg af 37494/13 Side 1339

20 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Vidagerhus til Varde Kommune Anbefaling Det anbefales overfor Udvalget for Social og Sundhed, at det indstilles til Byrådet, at Byrådet i henhold til 27 i Lov om Almene Boliger godkender afhændelsen af 10 almene ældreboliger og tilhørende servicearealer på Vidagerhus i Janderup, at Byrådet godkender, at Varde Kommune erhverver ejendommen Vidagerhus, Vesterled 50 A for en netto købesum på ca. 3,5 mio. kr. jf. oversigten under økonomi, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til erhvervelse af ejendommen, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til renovering af ejendommen og til flytteudgifter, og at den samlede bevilling på 4,1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. på anlægsbudgettet for Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Forventet overtagelse pr. 1. januar Side 1340

21 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Anlægsregnskab og skema C for servicearealer på plejecentret Skovhøj i Oksbøl Dok.nr.: 1536 Sagsid.: 10/3831 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte i maj 2011 skema B for om- og tilbygning til servicearealer/ personalefaciliteter for plejecentret Skovhøj i Oksbøl. Det samlede serviceareal udgør herefter i alt 86 m2. Forbindelsesgangen, som også indgår i ombygningen, er på ca. 80 m2, og da gangen samtidig er adgangsvej til boligarealer, fordeles udgiften til ombygningen af gangen med 50% til boligdelen og 50% til servicearealer. Der foreligger nu revideret anlægsregnskab og skema C til Byrådets godkendelse for omog tilbygning til servicearealer/personalefaciliteter. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet er forløbet som planlagt, og at der er opnået et godt og tilfredsstillende resultat. Retsgrundlag Lov om almene boliger. Økonomi Budgettet og anlægsregnskabet indeholder følgende hovedtal: Skema B Grund- og ejendomsværdi for det ,00 kr. boligareal, som omdannes til serviceareal Håndværkerudgifter ,00 kr. Uforudsete udgifter, udtørring ,00 byggestrøm m.v. kr. Inventar, gardiner m.m ,00 kr. Omkostninger Anskaffelsessum inkl. moms Indgående moms ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Boligforeningens andel af renoveringsudgifter inkl. moms Den kommunale anskaffelsespris ekskl. moms Servicearealtilskud til 14 boliger a kr. Den kommunale nettoudgift ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Skema C ,00 kr ,37 kr ,95 kr ,78 kr ,65 kr ,75 kr ,57 kr ,00 kr ,18 kr ,00 kr ,28 kr. Side 1341

22 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Anlægsregnskabet udviser en anskaffelsessum på ,75 kr. svarende til en besparelse på i alt 6.351,25 kr. Nettobesparelser efter korrektion for indgående moms udgør 150,72 kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Revideret anlægsregnskab for servicearealer på Skovhøj 37881/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at anlægsregnskabet og skema C for servicearealer med en anskaffelsespris på ,75 kr. godkendes, at den kommunale nettoudgift på ,28 kr. jf. oversigten under økonomi godkendes, og at netto mindre forbruget på 150,72 kr. tilgår kassebeholdningen. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1342

23 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af Skema A og anlægsbevilling til 5 handicapboliger på Bo Østervang. Dok.nr.: 1084 Sagsid.: 12/11424 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2013 vedtaget en tilbygning til Bo Østervang med 5 almene ældreboliger + serviceareal. Der er nedsat en projektgruppe bestående af virksomhedsleder, teamleder, arbejdsmiljørepræsentant, rådgiver, medarbejder fra Team ejendomme, medarbejder fra Staben Økonomi og Staben Social og Sundhed. Gruppen har udarbejdet forslag til opførelse af 5 almene ældreboliger samt serviceareal på i alt 445 m2 fordelt med 5 boliger á 75 m2 samt serviceareal på 70 m2. I budgettet er der afsat budgetmidler til opførelse af 5 almene ældreboliger på 75 m2 eller et samlet boligareal på 375 m2 og et serviceareal på 30 m2. Den samlede anskaffelsessum for opførelse af 5 boliger udgør kr. incl. moms, og servicedelen udgør kr. Udgifterne til servicearealerne er større end budgetteret, da servicearealet er forøget med 40 m2 i forhold til det tidligere vedtagne, da der er behov for kontor- og omklædningsfaciliteter til personalet, og da man bygger efter den af Byrådet godkendte lavenergi 2020-standard. Den beregnede månedlige husleje udgør kr. Den samlede anskaffelsessum til boligdelen andrager kr. incl. moms Grundkøb Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Samlede udgifter kr kr kr kr kr kr. Den samlede anskaffelsessum til serviceareal andrager kr. Grundkøb Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Inventar Ialt Samlede udgifter 0 kr kr kr kr kr kr kr. Side 1343

24 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Sundhedskonsekvensvurdering Etablering af de foreslåede 5 boliger anses at have en gunstig indvirkning på respektive borgers livskvalitet, selvstændighed m.m. Retsgrundlag Lov om almene ældreboliger. Økonomi Projekter indeholder følgende økonomiske hovedtal og bevillinger: I alt 5 Nye handicapboliger og 70 m2 servicearealer Anlægsudgift boligdel Finansiering - Lån 88% - Beboerindskud 2% Diverse indtægter - byggesagshonorar Anlæg serviceareal ekskl. moms Servicearealtilskud Salg af byggegrund til projektet Nettoudgift for kommunen kr kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Når den kommunale nettoudgift er større end det i budget 2013 afsatte beløb på kr., skyldes det, at der er behov for flere m2 til servicearealer end oprindeligt skønnet. Der er ovenfor redegjort for årsagerne hertil. Den kommunale nettoudgift finansieres herefter således: Det oprindelige rådighedsbeløb til projektet Rådighedsbeløb til renovering på Lindealle* Overført driftsbudget for Bo Østervang pr. 31/ Overført driftsbudget Bo og Handicap i øvrigt Finansiering i alt kr kr kr kr kr. *Renoveringen af Lindeallé er udført for socialpsykiatriens egne midler, hvorfor det afsatte budgetbeløb på kr. indgår i finansieringen af udvidelsen af Østervang. Staben Økonomi har ingen bemærkninger. Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Økonomiske beregninger vedr. skema A - Bo Østervang 2 Åben Skema A Serviceareal_ Bo Østervang pdf 3 Åben Skema A Boligareal_ Bo Østervang pdf 24653/ / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der opføres 5 almene ældreboliger ved Bo Østervang, Side 1344

25 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed at skema A med en anskaffelsessum på boligdelen på kr. godkendes, at skema A med en anskaffelsessum på servicedelen på kr. godkendes, at den beregnede husleje på kr. godkendes, at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på kr., at der til servicedelen meddeles en anlægsbevilling på kr., at der til låneoptagelse meddeles en indtægtsbevilling på kr., at der ved salg af grund til boligarealer meddeles en indtægtsbevilling på kr., at der ved servicearealtilskud meddeles en indtægtstillægsbevilling på kr., at der vedrørende beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på kr., at der vedrørende byggesagshonorar meddeles en indtægtstillægsbevilling på kr., og at nettobevillingen på kr. finansieres som anført under økonomiafsnittet. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1345

26 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering om Krogens fremtid Dok.nr.: 1551 Sagsid.: 12/10407 Initialer: 44960_slettet_1 Åben sag Sagsfremstilling Esbjerg Kommune har besluttet, at hjemtage aflastningsopgaver af borgere med udviklingshandicap med udgangen af Eftersom Esbjerg Kommunes køb af aflastningsopgaver udgør en forholdsvis stor del af Krogens samlede opgaveløsning (jf. tabel 1), er der behov for, at organisationen tilpasser sig de reducerede opgaver med udgangen af Tabel 1: Totale bevillinger Krogen 3 Jægumsvej Krogture Døgn i alt Pladser i alt 2013 (døgn) Pladser , , , * * Esbjerg bevillinger Esbjerg (døgn) Pladser Restpladser U. 18 år O. 18 år ,96 2, ,32 3, ,32 2, ,60 7, ,11 8,88 3,72 Nuværende organisering af Krogen: På Krogen 3 er der 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede børn i alderen 0-18 år. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner. Herudover omfatter afdelingen 6 botilbud til børn i alderen 0-18 år med svære fysiske og psykiske handicap. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune. På Jægumsvej 44 er der 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede unge fra 15 år og voksne. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner. Krogture har base på Vænget 51, Årre og tilbyder weekend- og ferieaflastning til brugere fra 10 år og opefter. Desuden tilbydes aflastningstilbuddet Aflastning i eget hjem på timebasis til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne udviklingshæmmede. På Krogen 5 (Ung) bor 12 unge i alderen år med udviklingshandicap. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune. Krogens administration/ledelse består af 1 leder, 1 stedfortræder, 4 afdelingsledere og 2 administrative medarbejdere. Der er nedsat en styregruppe, som udarbejder handleplan for, hvordan Krogens udfordringer med reducerede opgaver håndteres. I forbindelse med en ny organisering af Krogen, anbefales at: Varde Kommune fortsat tilbyder aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner. Side 1346

27 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Botilbud til børn på Krogen 3 udvides fra 6 til 8 pladser, hvor 2 pladser sælges til andre kommuner. Der etableres desuden en akutplads som Social- og Handicapservice kan visitere til. Der indrettes et rum til fysioterapeutisk træning på Krogen 3. Der indrettes et mødelokale, som kan rumme personer på Krogen 3 med henblik på fælles administration for Handicap, Bo og Beskæftigelse og Krogen. Der tilbydes modulopbygget aflastning på Jægumsvej 44 til henholdsvis børn, unge og voksne. Krogture bevares som et udflugtssted til bl.a. udendørsaktiviteter og særlige pædagogiske opgaver. Aktiviteter vedrørende aflastningstilbuddet Aflastning i eget hjem, organiseres fra Jægumsvej 44. Kontor og toilet/omklædning på Vænget 51, Årre overtages af Hybenbo til personalefaciliteter. Der er desuden adgang til køkkenfaciliteter, som også anvendes af Krogen ved udflugter. Der indledes i 2013 et grundigt forberedelsesarbejde med henblik på en succesfuld udflytning af 4-6 unge fra Krogen Ung. I det første år leveres 85støtte af personalet fra Krogen Ung. Pladserne vil blive fyldt op af andre unge i takt med, at de nuværende beboere løbende flytter ud af Krogen Ung. Taksterne på de fremtidige tilbud vil være på niveau med de eksisterende tilbud. Notatet omkring Krogens fremtid kommer til høring i hjemmepleje Nord/Øst og Krogens MED-udvalg, hvorefter sagen kommer til beslutning i udvalget for Social og Sundhed. Forstander Kurt Berthelsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Der henvises til risikovurdering af ny organisering af Krogen (jf. internt notat Krogens fremtid). Det er forvaltningens vurdering, at den model der lægges op til for Krogens fremtid er realiserbar. Sundhedskonsekvensvurdering Selvom Esbjerg Kommune hjemtager aflastningsopgaver vurderes det, at Varde Kommune fortsat kan opretholde et kvalitativt aflastningstilbud på Krogen til gavn for øvrige samarbejdskommuner og egne borgere med denne type behov. Retsgrundlag Ingen. Økonomi Esbjerg Kommunes hjemtagelse af aflastningsopgaver kan betyde en reduktion på 50 procent af Krogens nuværende opgaveløsning, og dermed en væsentlig tilpasning af medarbejdere og ledere. Staben Økonomi bemærker, at modellen indeholder en betydelig reduktion af takstindtægter fra andre kommuner. Forinden der foretages realitetsbehandling anbefales det, at der foretages en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser, herunder at der foretages en budgettering og prissætning af de fremtidige tilbud. Side 1347

28 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Notat vedrørende Krogens fremtid til høring i Krogens MED-udvalg den 13. marts Herudover kommer notatet til høring i hjemmepleje Nord/Øst. Bilag: 1 Åben Revideret notat vedr. Krogens fremtid 2 Åben Beregning af takst, Krogen 3.pdf 31646/ /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1348

29 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Velfærdsteknologi - anskaffelse af censorgulve Dok.nr.: 1571 Sagsid.: 09/12537 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har i forbindelse med godkendelse af skema A+B for det nye plejecenter i Tistrup i augustmødet 2012 reserveret 1,4 mio. kr. til implementering af velfærdsteknologi. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra IT, virksomhedsleder og Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse har drøftet forskellige løsningsmuligheder omkring et overvågningssystem. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i samtlige boliger nedlægges et Elsi Smart Floor system (sensorgulv), der informerer plejepersonalet om uhensigtsmæssigheder i beboernes færden med henblik på at forbedre beboernes livskvalitet samt reducere faldulykker. Udgiften til anskaffelse af sensorgulvet andrager 1,250 mio. kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at implementering af sensorgulv bl.a. vil give beboerne tryghed, bedre selvværd og mere privatliv. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ved godkendelse af Skema A og B blev der afsat 1,4 mio. kr. til velfærdsteknologi. Heraf anbefales 1,250 mio. kr. anvendt til sensorgulv. Staben Økonomi har ingen bemærkninger Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der af de reserverede midler på 1,4 mio. kr. anvendes 1,250 mio. til anskaffelse af sensorgulve. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1349

30 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning om frigivelse af midler fra Velfærdsteknologipuljen Dok.nr.: 1608 Sagsid.: 11/1272 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I budgettet for 2013 blev der afsat en pulje på 1 mio kr. til anvendelse for projekt om velfærdsteknologi. Projektgruppen blev nedsat i efteråret 2011 og har siden nedsat et antal arbejdsgrupper, som har arbejdet med at afklare en række velfærdsteknologiske behov, -løsninger og konkrete produkter. I projektets styregruppe besluttede man på møde den 20. februar 2013 at indstille til udvalget at frigive midler til projekt om Virtuel Forflytning. Virtuel forflytning er et værktøj, hvor medarbejdere, der arbejder med forflytninger, dels kan træne de enkelte forflytninger i en 3D-miljø, så deres fortrolighed med forflytninger øges, ligesom de kan få forevist den enkelte borgers særlige forflytningsbehov på video. Således kan medarbejderen umiddelbart inden forflytningen genopfriske de særlige forhold, der måtte gøre sig gældende, og metoderne der er påkrævet herfor. Prisen for deltagelse i projektet beløber sig til i alt kr. fordelt over to år ( p.a.) Hertil drift for kr. årligt (beregnet ud fra antal borgere i Varde Kommune), der forsøges finansieret over budgettet, og vil forventeligt skulle fordeles udover flere institutioner og afdelinger. Tovholder bliver Hjælpemiddeldepotet, da forflytningsvejledere er placeret dér. Hovedparten af de kr. kan dækkes via uforbrugte midler fra MAKS-projektet ( kr.). Til rest står en ansøgningssum til Velfærdsteknologipuljen på kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Virtuel Forflytning er et gavnligt værktøj til at forbedre forflytninger og reducere arbejdsskader og de afledte økonomiske og menneskelige omkostninger. Den økonomiske del af projektet er kompleks, da finansieringen dels gives gennem Velfærdsteknologipuljen, dels uforbrugte midler. Af budgetmæssige hensyn, er det forvaltningens anbefaling, at det angivne beløb fra MAKS-projektet overføres til Velfærdsteknologipuljen, som derpå tildeler pengene til projektet over de to år. Sundhedskonsekvensvurdering Virtuel Forflytning vil forventeligt have en positiv sundhedskonsekvens for såvel borgere som medarbejdere, idet kvaliteten af forflytningen bliver bedre, så borgere ikke falder eller rykker i medarbejderen, såvel som reduceret slitage på medarbejderens fysik og ulykker i forbindelse med forflytninger. Side 1350

31 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Overførsel af kr. fra MAKS-projektet til Velfærdsteknologipuljen. Hertil godkendelse af frigivelse af kr. fra velfærdsteknologipuljen over to år ( kr.). Velfærdsteknologipuljen belastes med kr. over to år. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Sagsfremstilling virtuel forflytning.doc /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at udvalget godkender overførslen af kr. fra MAKS-projekt til Velfærdsteknologipuljen, og at udvalget godkender indstillingen fra Velfærdsteknologipuljens styregruppe, om frigivelse af kr. fra Velfærdsteknologipuljen til projekt Virtuel Forflytning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 1351

32 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering om aftaler til dialogmøder 8., 9. og 15. april 2013 Dok.nr.: 1604 Sagsid.: 13/95 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Som forberedelse til dialogmøderne omkring aftalestyring 2014, har aftaleholderne indsendt deres udkast til aftaler for 2014 til orientering i Udvalget for Social og Sundhed. Aftaleholderne har udarbejdet aftalerne med udgangspunkt i udvalgets fokusområder: Det nære sundhedsvæsen Frivillighed (Samarbejdet med) Pårørende Velfærdsteknologi Kvalitet og Dokumentation Herudover har aftaleholderne forholdt sig til deres lokale udfordringer, ønsker og behov. Særligt udfordrende for processen er det sigte, som det nye aftalekoncept foreskriver: At arbejdet med aftaler for 2014 påbegyndes i starten af Det er en ny tankegang, som aftaleholderne ikke alle er vant til. Om aftalerne kan generelt siges, at aftaleholderne i høj grad er styret af de politiske fokusområder. - På ældreområdet har så godt som alle aftaleholdere fokus på det nye omsorgssystem, som forventes udrullet over efteråret, og som forventes at løfte kvaliteten i dokumentationen. - Det Nære Sundhedsvæsen fylder en del, navnlig hos Sygeplejevirksomheden og Centerområde Midt. - Samarbejde med pårørende er også noget, de fleste aftaleholdere tager til sig. - Herudover er der generelt fokus på velfærdsteknologi, faglighed og på brugerne. Her adskiller de forskellige aftaleholdere sig dog, idet problemstillingerne, såvel som indsatserne, bliver mere lokale. Én interessant detalje skal dog nævnes, nemlig de tiltag omkring arbejdstidstilrettelæggelse, som finder sted på såvel ældre- som det specialiserede socialområde. Forvaltningens vurdering De indsendte aftaler er meget varierende i indsatser, og de lokale forskelle er talrige. Det er derfor vanskeligt at give en udtømmende indholdsbeskrivelse af aftalerne. Dertil kommer aftaleholdernes udfordring med at gennemskue, hvilke problemstillinger og udfordringer 2014 byder. Nogle udfordringer er kendte, og dermed godt beskrevet, men der vil givetvis være emner, man ikke har forholdt sig til, fordi man ikke er vant til at se så langt ud i fremtiden. Side 1352

33 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Sundhedskonsekvensvurdering Ingen Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben 2 Åben 3 Åben 4 Åben 5 Åben 6 Åben 7 Åben 8 Åben 9 Åben 10 Åben 11 Åben 12 Åben 13 Åben Aftale Bo- og Genoptræningscenter Lunden Aftalestyring Hjælpemiddeldepotet.doc Aftalestyring Hjemmepleje NordØst.doc Aftalestyring Center for Sundhedsfremme.doc Aftalestyring Hjemmepleje MidtVest Aftalestyring Centerområde NordVest.doc Aftalestyring Centerområde Midt - endelig Aftalestyring Krogen Aftalestyring Psykiatri og Voksenservice.doc Aftalestyring Paraplyen.doc Aftalestyring Handicap Bo og Beskæftigelse.doc Aftalestyring Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter.doc Tidsplan for Aftalestyring / / / / / / / / / / / / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1353

34 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af Ældrerådets vedtægter Dok.nr.: 1580 Sagsid.: 13/3527 Initialer: elth Åben sag Sagsfremstilling Ældrerådets vedtægter er revideret i forhold til gældende lovgivning i i Lov om retssikkerhed og administration samt andre forhold. Der er foretaget følgende ændringer: 3 stk. 2 er ændret fra 13 til 5 stedfortrædere. 5 stk. 1 er ændret til: Ældrerådet konstituerer sig snarest efter valget med formand og næstformand. Der er endvidere foretaget mindre tekstmæssige justeringer. Forvaltningens vurdering Ingen Sundhedskonsekvensvurdering Ikke foretaget Retsgrundlag Lov om retssikkerhed Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Vedtægter for Ældrerådet i Varde Kommune 26636/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ældrerådet godkender vedtægterne, at vedtægterne sendes til endelig godkendelse i Byrådet. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ingen Side 1354

35 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Ældrerådet godkender, at vedtægterne sendes til endelig godkendelse i Byrådet. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Vedtægterne videresendes til Byrådets godkendelse. Side 1355

36 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Ældrerådets årsberetning for 2012 Dok.nr.: 1581 Sagsid.: 13/3221 Initialer: elth Åben sag Sagsfremstilling Ældrerådet skal ifølge 2 stk. 8 i rådets vedtægter udarbejde en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen skal ifølge vedtægterne offentliggøres. Ældrerådets formand har i samarbejde med sekretæren udarbejdet forslag til årsberetning for Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter: Ældrerådets lovgrundlag Ældrerådets repræsentation i råd og grupper Møder Dialogmøder m.v. Høringssager Orienteringssager Efterretningssager Temadag, kurser, konference m.v. Repræsentation Information om Ældrerådet Forvaltningens vurdering Ingen Retsgrundlag Ældrerådets vedtægter Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Årsberetning 2012 Ældrerådet 23986/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ældrerådet godkender årsberetningen og fremsender den til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, og at årsberetningen offentliggøres Side 1356

37 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1357

38 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Dokumentation og notatpligt Dok.nr.: 1583 Sagsid.: 09/12995 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Gennemgang af de forvaltningsretlige regler omkring notatpligt og journalisering. Chefkonsulent John Iversen vil orientere om den ændrede bekendtgørelse. Retsgrundlag??? Høring Ingen Bilag: 1 Åben Notatpligt og dokumentation Udvalget for social og sundhed.pptx 41897/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1358

39 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering Dok.nr.: 1582 Sagsid.: 09/12995 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Sløjfeløbet 2013 Orientering v/direktøren Status over byggeprojekter Orientering om organisationstilpasninger Evaluering af kommunalreformen Gensidig orientering Living Lab Bilag: 1 Åben Status over byggeprojekter 2 Åben Poster - Sløjfeløbet / /13 Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Evaluering af kommunalreformen udsættes til næste møde. Orienteringerne blev taget til efterretning. Side 1359

40 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilagsliste 558. Budgetoverførsel til 2013 Social og Sundhed 1. Budgetoverførsel Social og Sundhed Total oversigt (20752/13) 559. Efterkalkulation af fritvalgspriser Kontrolberegning af frit valgspriser 2012 (15696/13) 560. Køb af Vidagerhus i Janderup 1. Ansøgning fra Varde Bolig Administration om nedlæggelse og salg af Vidagerhus til Varde Kommune (37494/13) 561. Anlægsregnskab og skema C for servicearealer på plejecentret Skovhøj i Oksbøl 1. Revideret anlægsregnskab for servicearealer på Skovhøj (37881/13) 562. Godkendelse af Skema A og anlægsbevilling til 5 handicapboliger på Bo Østervang. 1. Økonomiske beregninger vedr. skema A - Bo Østervang (24653/13) 2. Skema A Serviceareal_ Bo Østervang pdf (23995/13) 3. Skema A Boligareal_ Bo Østervang pdf (23993/13) 563. Orientering om Krogens fremtid 1. Revideret notat vedr. Krogens fremtid (31646/13) 2. Beregning af takst, Krogen 3.pdf (39962/13) 565. Beslutning om frigivelse af midler fra Velfærdsteknologipuljen 1. Sagsfremstilling virtuel forflytning.doc ( /12) 566. Orientering om aftaler til dialogmøder 8., 9. og 15. april Aftale Bo- og Genoptræningscenter Lunden (41729/13) 2. Aftalestyring Hjælpemiddeldepotet.doc (26749/13) 3. Aftalestyring Hjemmepleje NordØst.doc (26679/13) 4. Aftalestyring Center for Sundhedsfremme.doc (26738/13) 5. Aftalestyring Hjemmepleje MidtVest (23913/13) 6. Aftalestyring Centerområde NordVest.doc (26740/13) 7. Aftalestyring Centerområde Midt - endelig (41079/13) 8. Aftalestyring Krogen (35472/13) 9. Aftalestyring Psykiatri og Voksenservice.doc (26760/13) 10. Aftalestyring Paraplyen.doc (26751/13) 11. Aftalestyring Handicap Bo og Beskæftigelse.doc (26744/13) 12. Aftalestyring Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter.doc (26727/13) 13. Tidsplan for Aftalestyring 2014 (18964/13) 567. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter 1. Vedtægter for Ældrerådet i Varde Kommune (26636/13) 568. Ældrerådets årsberetning for Årsberetning 2012 Ældrerådet (23986/13) 569. Dokumentation og notatpligt 1. Notatpligt og dokumentation Udvalget for social og sundhed.pptx (41897/13) Side 1360

41 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering 1. Status over byggeprojekter ( /12) 2. Poster - Sløjfeløbet 2013 (41916/13) Side 1361

42 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Underskriftsblad Erik Buhl Nielsen Marianne Nordtop Olesen Thyge Nielsen Jan Kjær Ingvard Ladefoged Søren Laulund Erhardt Jull Side 1362

43 Bilag: Budgetoverførsel Social og Sundhed Total oversigt Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20752/13

44 Udvalg: Social og Sundhed Drift Virksomhed/område: Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Konto (sted) Korr. budget 2012 Regnskab 2012 Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 Bundne budgetoverførsler Budgetoverførsel i fra 2010 og tidligere år alt Dok.nr. + = overskud, - = underskud Indenfor rammen: Nedskrivning af overførsel Staben Økonomi Den gamle 103 Købmandsgaard Lunde Fagstab Social og Sundhed Social og handicapservice Social og handicapservice: Udligning af negativ overførsel som følge af 401 manglende budget tidligere år 482/ Sundhedscenteret m.fl Nedskrivning af overførsel til 5% af 402 korrigeret budget Frit Valg Nord/Øst Fælles Frit Valg Fælles overførsel endsætte til 403 5% af nettobudgettet indenfor rammen Frit Valg Nord/Øst egen FritValg Midt/Vest Frit Valg Midt/Vest Overførsel nedsættes til 5% af afregningsbeløb Centerområde Midt Centerområde Midt: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 406 rammen Centerområde Syd/øst Overflyttet til Genhusning Ansager 407 område center Centerområde Syd/øst: Overførsel 407 nedsættes til 5% af afregningsbeløbet Centerområde Nord/Vest Centerområde Vest: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 409 rammen Krogen Lunden Botilbud hjemmevejledningen Botilbud Bo-østervang Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 415 rammen Socialpsykiatrien Slotsgade Socialpyikiatrien Sltosgade: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor 415 rammen fradrag vaskemaskine Socialpsykiatrien Søndergade Hjemmesygeplejen Hjælpemiddeldepot Voksenservice Voksenservice reduktion max 5% evt. overførsel til udenfor rammen + tillæg af kr. til lerpøtvej 608 Tandplejen (Social og Sundhed) Pensionat Center Bøgely Udenfor Rammen tilretninger Fagstab Social og Sundhed Frit Valg Nord Øst mobiltelefon Centerområde Syd/Øst overflytning 407 Genhusning Ansager Centerområde Syd/øst. Tilpasning af genhusningsbeløb overflytttet indenfor 407 rammen udenfor rammen med 100% overførsel 103 Projekt Den Gamle Købmandsgård Fagstab Social og Sundhed Projekter og trepartmidler 488/ Social og Handicap Projekt: Det sunde liv i kørestol Sundhedscenteret Projekter Frit Valg NORD Øst Frit Valg Midt vest personaleforening Centerområde Midt , Centerområde Nord/Vest Lunden Kompetencemidler Handicap og Beskæftigelse arv Socilapsykiatrien Søndergade buskonto Socialpsykiatrien slotsgade buskonto Hjemmesygeplejen projekter og 417 kompetencemidler Kompetenceudviklingsmidler Projekt Eget hjem - Center Bøgely I alt Budgetoverførsel fra 2012 til Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år Dok.nr Sag nr

45 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Udvalg: Social og Sundhed Anlæg Anlægsprojekter Konto (sted) Korr. budget 2012 Regnskab 2012 Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 Afsluttet Dok.nr. + = overskud, - = underskud Servicearealer, Aktivitetscenter Ølgod nej Servicearealtilskud, Aktivitetscenter Ølgod nej Servicearealer, Æblehaven Næsbjerg nej overføres ikke Servicearealertilskud, Krogen Varde nej overf'øres Servicearealer Ansager områdecenter nej Servicearealer Tistruplund nej Serveceareal tilskud, Ansager nej Servicearealer Skovhøj, Oksbøl ja Servicearealer, ældreb. For handicappede Oksbøl nej Servicearealtilskud for ældreb. For handicappede Oksbøl nej Renovering af tag, Lyngparken 1, Varde ja Servicearealtilskud, Alternativ plejecenter, Varde ja Servicearealtilskud, Skovhøj Oksbøl nej Ombygning af køkken, Krogen ja Ældreboliger, Aktivitetscenter Ølgod nej Ældreboliger, Ansager områdecenter nej Ældreboliger, Tistruplund områdecenter nej Ældreboliger Boptilbud ved Krogen almene ældreboliger i Oksbøl til handicappede nej Anlægspulje til plejeboliger (netto) nej Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup ja Netto komm.tab v/nedlæggelse af 4 boliger i nej Nedlæggelse Outrup og salg af af ældreboliger bygningen til Vardevej andet formål 16 og , sig ja Udvidelse ogomlægn. af madproduktion Carolineparken nej Etabl. af kølekapacitet i modtagekøkkener ja Etablering af sygeplejeklinikker ja ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. Mm nej Nyt Køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod ja 0 Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod ja Pavillion til Skovhøj, Oksbøl ja 0 Etablering af tyvetialarm/adgangskontrol Frisvadvej A ja 0 Renovering af Skur, Helle Plejecenter ja -11 Renovering af lokaler sygeplejegruppen, Tistruplund nej Renovering af køkken, Center Bøgely ja -622 Lunden Living Lab nej Lunden Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg nej Statstilskud ombygning af 3 boliger på Lunden ja Salg af grund til 4 alm. Ældreb, til handic. I Oksbøl ja 0 Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod nej I alt Saldo afsluttede regnskaber Der ikke overføres. I alt til overførsel Dok.nr Sag nr

46 Bilag: Kontrolberegning af frit valgspriser 2012 Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15696/13

47 Varde Kommune - kontrolberegning 2011 på fritvalgsområdet Timeprisberegning af fritvalgspriser eksterne priser - udgangspunkt i visiterede timer 2012, kontrolberegning - faktiske udgifter 2012 Hjemmepleje Nord/ øst Kontrolberegning Nord/Øst Udgifter Hjemmepleje MidVest Kontrolberegning Midt/Vest I alt Kontrolberegnin g Nøgletal Dag Fordelt på kategorier Ubekvemme Kontrolkolonne Kommentarer. Fordelingsprincipper Direkte henførbare omkostninger Løn 402Fast løn udepersonale Arbejdstidsbestemte tillæg Se særskilt beregning nedenfor (stikprøve) Vikarløn og bureau Tilpasning prsonale Tillæg sparede midler vikarkonto Dagpengeindtægter - refusioner ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Subtotal #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Subtoal gns. lønandel pr. time 373,23 381,67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Øvrige direkte omkostninger Øvrigt personale med tilskud #DIV/0! Ledelse, inkl. pensioner mv , Kørselsgodtgørelse , Biler, fælleskonto Uddannelse Øvrig personaleudgifter Beklædning (inkl. i løn?) Arbejdsskadeforsikringer ,46% af lønudgifterne Husleje, personalelokaler Kontorhold Møder, rejser og repræsentation " Øvrige varekøb " Øvrige omkostninger i alt ,3 #REF! #REF! #REF! Pt. udgør øvrige omkostninger 19 % af lønudgifter Samlede direkte omkostninger #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Gns. timepris, ekskl. indirekte omkostn. 415,5 412,66 Indirekte henførbare omkostninger Andel af centrale administrationsudgifter: 1,9% af direkter lønudgifter , Forrentning og afskrivning 0,2% af direkte lønudgifter ,2 % af direkte lønudgifter, jf. hjælpeskema fordeling af I alt indirekte henførebare omkostninger , omkostninger I alt Samlede indirekte henførbare omkostninger #REF! Totale omkostninger #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Timepriser ,33 420,67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (0,6) Forskel mellem forventet/budgetteret timepris og faktisk timepris i 2012 Fordelingsnøgle - leverede timer. Bruges tilberegning af timepris Timer Kontrolberegning % % 2012 Timer Visiterede (prisfastsætt timer else dok.nr. Konttrilbere ) gning % % Leverede timer hverdag - #DIV/0! #DIV/0! , Opskrives med 3% forsyningsikkerhed Praktisk hjælp - #DIV/0! #DIV/0! ,5 22, Personlig pleje - #DIV/0! #DIV/0! ,5 77, Leverede timer ubekvemme tider - #DIV/0! #DIV/0! ,0 100, Weekend - #DIV/0! #DIV/0! ,8 37, Aften - #DIV/0! #DIV/0! ,1 52, Nat - #DIV/0! #DIV/0! ,0 10, I alt - #DIV/0! , Frit Valgspriser 2012 Kontrolberegning tillæg -0,6% sammenligning 2013 Varde By Varde Land Varde By Varde Land Varde By Varde Land Varde (Kopi af Incitare beregning) dok.nr sagnr Side 1 af 1

48 Bilag: Ansøgning fra Varde Bolig Administration om nedlæggelse og salg af Vidagerhus til Varde Kommune Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37494/13

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Bilag: Revideret anlægsregnskab for servicearealer på Skovhøj Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37881/13 Fusion ID: Bilag's filen blev ikke fundet og kan derfor ikke vises

69 Bilag: Økonomiske beregninger vedr. skema A - Bo Østervang Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24653/13

70

71

72

73 Bilag: Skema A Serviceareal_ Bo Østervang pdf Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23995/13

74 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F adresse F1032 Boligtype F Familieboliger 30. Ungdomsboliger 31. Renoverede ungdomsboliger F1010 F Universitetsnære ungdomsboliger F1010 F Ældreboliger 46. Friplejeboliger med offentlig støtte F Servicearealer F1010 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side) Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020 Bygherre (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1) F1100 Kommune (2) F1100 Region (3) F1100 Selvejende institution (4) Privat bygherre (10) Selvejende ungdomsboliginstitution (11) Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12) Projekt (kun ét kryds) F1100 F1100 Kommunalt projekt (1) Regionalt projekt (2) F1100 F1105 F1105 F1105 Statsligt projekt (3) F1100 Boligorganisation og afdeling Etaper Boligorganisationsnr. i LBF F1150 Etapenummer F1170 Boligorganisationens navn F1151 Etaper i alt F1180 Afdelings-edb-nummer i LBF Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens afdelingsnummer F1160 F1190 F1161 Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer) F1185 Kreditinstitutter Realkredit Danmark (01) F1250 F1250 BRFkredit (02) Nykredit (03) F1250 LR Realkredit (04) F1250 KommuneKredit (05) F1250 Andre kreditinstitutter F1251 F1251 F1251 Formular BO63 Side 1

75 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side) Bygherre - navneoplysninger Navn F1110 CVR-nummer F1140 Adresse F1111 F1112 Postnummer F1120 Postdistrikt F1130 Telefonnummer F adresse F1143 EAN-nummer F1125 Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger Forretningsførertype (kun ét kryds) F1200 Almen boligorganisation (1) Anden forretningsfører (2) F1200 Navn F1210 CVR-nummer F1243 Adresse F1215 F1216 Postnummer F1230 Postdistrikt F1240 Telefonnummer F adresse F1244 Formular BO63 Side 2

76 Grundoplysninger Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre Oplysninger om endelige ejendomsnumre Ejendomsnummer F2160 Ejendomsnummer F2160 Projektets beliggenhed F2190 Projektets beliggenhed F2190 Matrikelbetegnelse F2100 Matrikelbetegnelse F2100 Ejendomsnummer F2161 Ejendomsnummer F2161 Projektets beliggenhed F2191 Projektets beliggenhed F2191 Matrikelbetegnelse F2101 Matrikelbetegnelse F2101 Ejendomsnummer F2162 Ejendomsnummer F2162 Projektets beliggenhed F2192 Projektets beliggenhed F2192 Matrikelbetegnelse F2102 Matrikelbetegnelse F2102 Ejendomsnummer F2163 Ejendomsnummer F2163 Projektets beliggenhed F2193 Projektets beliggenhed F2193 Matrikelbetegnelse F2103 Matrikelbetegnelse F2103 Ejendomsnummer F2164 Ejendomsnummer F2164 Projektets beliggenhed F2194 Projektets beliggenhed F2194 Matrikelbetegnelse F2104 Matrikelbetegnelse F2104 Grunderhvervelse Grundsælger (hvis købt grund) Egen grund F2171 Kommune (1) F2181 Areal af egen grund (i m²) F2176 Almen boligorganisation / almen afdeling (2) F2182 Købt grund Areal af købt grund (i m²) F2170 F2175 Byfornyelsesselskab (3) Region (4) Anden grundsælger (5) F2183 F2184 F2185 Lejet grund Areal af lejet grund (i m²) F2172 F2177 Øvrige grundoplysninger Planforhold OK F2220 Formular BO63 Side 3

77 Byggeriets datoer Byggeperiode Påbegyndelsesdato F2310 Forventet F2320 Faktisk Afleveringsdato F2350 F2360 Ibrugtagningsdato F2370 Skæringsdato F2380 Udbudsoplysninger Udbudsformer (maks. 3 krydser) Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Offentligt udbud (F2231) (1) (4) (7) Begrænset udbud (F2232) (2) (5) (8) Underhåndsudbud (F2233) (3) (6) (9) Skema U modtaget (gælder tilsagn før ) Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn fra ) Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn fra ) Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn fra ) F2260 F2235 F2250 F2240 F2245 Formular BO63 Side 4

78 Byggeriets omfang og art - Boligtype 10: Familieboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri F3011 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) F1390 Fortætning (på- og tilbygning) Køb (+ evt. ombygning) af beboelse (inkl. tilvækst af boliger) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse F3012 F3013 F3014 F3015 Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1392 F1394 F1395 F1397 I alt Heraf: boliger (boliger større end 115 m²) F3040 F30B40 Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber F35C10 Antal - Boenheder i individuelle bofællesskaber F30C40 Kollektive bofællesskaber F35D10 - Boenheder i kollektive bofællesskaber - Boliger i tæt-lavt byggeri med én etage, med et bruttoetageareal på 85 m² eller derover boliger (forsøg) F30D40 F30R40 F1265 Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) F3202 F1106 F1106 F1106 Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed 1 Antal boliger / boenheder F3811 F3821 Areal (m²) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 F3831 F3832 Antal boliger F3812 F3813 F3814 F3822 F3823 F3824 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Førsynsrapport F3830 F3820 F3171 I alt F3040 F3131 Heraf: - Fælles boligareal F boligers areal F31B34 - Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO63 Side 5

79 Byggeriets omfang og art - Boligtype 30: Ungdomsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) forudsat der sker en tilvækst af boliger 117-boliger (på- og tilbygning) I alt Heraf: boliger (forsøg) F3011 F3012 F3014 F3017 F3040 F1265 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 F3202 Boligstørrelser 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken 1-rumsboliger med bad/toilet uden køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet med køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet og køkken 2-rumsboliger I alt Heraf: - Fælles boligareal Antal boliger F3333 F3343 F3353 F3363 F3423 F3040 F3334 F3344 F3354 F3364 F3424 F3131 F3134 Areal (m²) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Førsynsrapport F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Satspuljefinansierede servicearealer F3831 F3832 Antal boliger F3830 F3820 F3171 F Areal af boliger på lejet grund F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3136 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Formular BO63 Side 6

80 Byggeriets omfang og art - Boligtype 31: Renoverede ungdomsboliger, 100 Boligoplysninger, antal Diverse Antal 100-boliger før renovering F3027 Antal elevatorer F3202 Antal 100-boliger efter renovering (gældende fra ) F3028 Byggeri (kun ét kryds) - F1106 Tæt/lavt (1) F1106 Etage (2) F1106 Blandet (3) F1106 Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele - Renoverede ungdomsboliger, 100 Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele (gældende fra ) 1 - Tag K801 I hele kroner 2 - Ydervægge 3 - Døre og vinduer 4 - Altaner og altangange 5 - Etageadskillelser 6 - Fundament og kælder 7 - Vådrum 8 - Afløb i jord og i bygninger 9 - Tekniske anlæg 10 - Øvrige bygningsdele 11 - Arealudvidelse Sum K802 K803 K804 K805 K806 K807 K808 K809 K810 K811 K812 Summen overføres af systemet til feltet "Entreprisesum under "Anlægsøkonomi, og vises dér i millioner kroner med tre decimaler. Formular BO63 Side 7

81 Byggeriets omfang og art - Boligtype 35: Universitetsnære ungdomsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri F3011 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) F1390 Ombygning af eksisterende ejendomme I alt Heraf: boliger (forsøg) F3014 F3040 F1265 Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1392 F1394 F1395 F1397 Boligstørrelser 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken 1-rumsboliger med bad/toilet uden køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet med køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet og køkken 2-rumsboliger I alt Heraf: - Fælles boligareal - Areal af boliger på lejet grund Antal boliger F3333 F3343 F3353 F3363 F3423 F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3334 F3344 F3354 F3364 F3424 F3131 F3134 F3135 F3136 Areal (m²) Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Førsynsrapport F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Satspuljefinansierede servicearealer F3831 F3832 F3202 Antal boliger F3830 F3820 F3171 F7464 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Formular BO63 Side 8

82 Byggeriets omfang og art - Boligtype 40: Ældreboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt Heraf: boliger (boliger uden eget køkken) F3011 F3012 F3014 F3015 F3016 F3040 F3043 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber Kollektive bofællesskaber F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 F35C10 F35D10 Antal - Boenheder i individuelle bofællesskaber - Boenheder i kollektive bofællesskaber F30C40 F30D40 Diverse Antal nedlagte plejehjemspladser Antal nedlagte beskyttede boliger F3045 F Plejeboliger (udfyldes under tilknyttede servicearealer) F30B40 Antal elevatorer F boliger (forsøg) F1265 Byggeri (kun ét kryds) Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed 1 Antal boliger / boenheder F3811 F3821 Areal (m²) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 Antal boliger 2 F3812 F3822 Tæt/lav F3841 F F3813 F3823 Etage F3842 F3832 I alt Heraf: 4+ - Fælles boligareal F3814 F3040 F3824 F3131 F3134 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Førsynsrapport F3830 F3820 F Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Tilknyttede servicearealer Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO63 Side 9

83 Byggeriets omfang og art - Boligtype 46: Friplejeboliger med offentlig støtte Boligoplysninger, antal Nybyggeri (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt F3011 F3014 F3016 F3040 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 Plejeboliger (udfyldes under tilknyttet serviceareal) F30B40 Diverse Boligstørrelser Antal nedlagte plejehjemspladser F3045 Antal rum pr. bolig / boenhed Antal boliger / boenheder Areal (m²) Antal nedlagte beskyttede boliger F F3811 F3821 Antal elevatorer F F3812 F3822 Byggeri (kun ét kryds) 3 F3813 F3823 F1106 Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) F1106 F1106 I alt 4+ F3814 F3040 F3824 F3131 Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 Antal boliger Heraf: Tæt/lav F3841 F Fælles boligareal F3134 Etage F3842 F Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) F3830 F3820 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Førsynsrapport Tilknyttet serviceareal Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 F3171 Fælleslokaler F3191 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Formular BO63 Side 10

84 Byggeriets omfang og art - Boligtype 50: Serviceareal Tilknyttede boliger, antal Bruttoetageareal Almene ældreboliger F3070 Servicearealets bruttoetageareal (i m 2 ) F3181 Friplejeboliger med offentlig støtte F3075 Tilknyttede boliger, projekter Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Servicearealets økonomi Økonomi (i mio. kr. med 3 decimaler) Tilskud Anskaffelsessum ekskl. gebyrer inkl. moms F7000 Kroner pr. tilknyttet bolig F7442 Statens promillegebyr F5320 Procent pr. tilknyttet bolig F7441 Støttesagsgebyr til kommunen F5330 Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms F7100 Tilskudsmodtagers CVR-nummer F7473 Formular BO63 Side 11

85 Anlægsøkonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Grundudgifter Grundkøbesum K900 Skema A K900 Skema B K900 Skema C G900 Kr./m² Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening K901 K901 K901 G901 Tilslutningsafgifter K902 K902 K902 G902 Grundudgifter i alt (I) K903 K903 K903 G903 Entrepriseudgifter Entreprisesum K920 Skema A K920 Skema B K920 Skema C G920 Kr./m² Bygherreleverancer K927 K927 K927 G927 Afsat til udtørring K922 K922 K922 G922 Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger K923 K923 K923 G923 Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden K924 K924 K924 G924 Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter K925 K925 K925 K925 Entrepriseudgifter i alt (II) K926 K926 K926 G926 Omkostninger Al teknisk rådgivning K941 Skema A K941 Skema B K941 Skema C G941 Kr./m² Byggesagshonorar K942 K942 K942 G942 Bestyrelsesudgifter K943 K943 K943 G943 Udlejningsudgifter K944 K944 K944 G944 Udgifter til byggeadministration K945 K945 K945 G945 Stiftelsesprovision K947 K947 K947 G947 Byggelånsrenter K948 K948 K948 G948 Ejendomsskatter og liggeomkostninger K949 K949 K949 G949 Øvrige finansielle udgifter K946 K946 K946 G946 Omkostninger i alt (III) K940 K940 K940 G940 Formular BO63 Side 12

86 Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Gebyrer til offentlige myndigheder Bidrag til Byggeskadefonden K961 Skema A K961 Skema B K961 Skema C G961 Kr./m² Statens promillegebyr K962 K962 K962 G962 Støttesagsgebyr til kommunen K963 K963 K963 G963 5-års eftersyn (kun renoverede ungdomsboliger) K965 K965 K965 G965 Byggetilladelse og andre gebyrer K964 K964 K964 G964 Gebyrer i alt (IV) K960 K960 K960 G960 Driftsresultat i byggeperioden Lejeindtægter i byggeperioden K970 Skema A K970 Skema B K970 Skema C G970 Kr./m² Driftsudgifter i byggeperioden K975 K975 K975 G975 Driftsresultat i byggeperioden (V) K980 K980 K980 G980 Tilskud Tilskud K985 Skema A K985 Skema B K985 Skema C G985 Kr./m² Anskaffelsessum Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud K999 Skema A K999 Skema B K999 Skema C G999 Kr./m² Formular BO63 Side 13

87 Driftsøkonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Finansiering af anskaffelsessum Støttede lån F7380 Skema A F7380 Skema B F7380 Skema C G7380 Kr./m² Kommunalt/regionalt grundkapitallån F7300 F7300 F7300 G7300 Beboerindskud K409 K409 K409 G409 Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum) F7390 F7390 F7390 G7390 Kapitaludgifter Entrepriseudgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut K105_8 Skema A K105_8 Skema B K105_8 Skema C G105_8 Kr./m² Bidrag til kreditinstitutter K101_4 K101_4 K101_4 G101_4 Kapitaludgifter i alt K105_9 K105_9 K105_9 G105_9 Driftsudgifter Offentlige og andre faste udgifter Skema A Skema B Skema C Kr./m² Ejendomsskatter K106 K106 K106 G106 Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt) K107 K107 K107 G107 Renovation K109 K109 K109 G109 Forsikring K110 K110 K110 G110 Vand, varme og el i fællesarealer K111 K111 K111 G111 Administrationsbidrag K112_1 K112_1 K112_1 G112_1 Dispositionsfond K112_2 K112_2 K112_2 G112_2 Variable udgifter Renholdelse K114 K114 K114 G114 Almindeligt vedligehold K115 K115 K115 G115 Diverse udgifter K119 K119 K119 G119 Uforudsete udgiftsstigninger K137 K137 K137 G137 Henlæggelser Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse K120 K120 K120 G120 Istandsættelse ved fraflytning K121 K121 K121 G121 Tab ved lejeledighed og fraflytning K123 K123 K123 G123 Indtægter Diverse driftsindtægter K203 K203 K203 G203 Driftsudgifter i alt K139 K139 K139 G139 Formular BO63 Side 14

88 Driftsøkonomi (fortsat fra forrige side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Forbrugsudgifter Varme F7760 Skema A F7760 Skema B F7760 Skema C G7760 Kr./m² Vand F7762 F7762 F7762 G7762 El F7761 F7761 F7761 G7761 Gas F7763 F7763 F7763 G7763 Øvrige forbrugsudgifter F7764 F7764 F7764 G7764 Forbrugsudgifter i alt F7769 F7769 F7769 G7769 Samlede boligudgifter Kapitaludgifter Entrepriseudgifter i alt K105_9 Skema A K105_9 Skema B K105_9 Skema C G105_9 Kr./m² Driftsudgifter i alt K139 K139 K139 G139 Forbrugsafgifter i alt F7769 F7769 F7769 G7769 IT, fællesantenne og øvrige udgifter F7770 F7770 F7770 G7770 Samlede boligudgifter i alt F7790 F7790 F7790 G7790 Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter F7795 F7795 F7795 G7795 Formular BO63 Side 15

89 Totaløkonomi Totaløkonomi Anlægsinvestering (i hele kroner) Årsomkostninger (i hele kroner) Vinduer Tag Facader F4200 F 4201 F4202 F4210 F4211 F4212 Er der foretaget korrektion af: - Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja) F4220 F4221 F Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja) F4230 F4231 F4232 Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja) F4240 F4241 F4242 Formular BO63 Side 16

90 Anskaffelsessum Fordeling af anskaffelsessum Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (I+II+III) Familieboliger F7001 Ungdomsboliger / universitetsnære F7001 Ældreboliger F7001 Ældreboliger u/serviceareal Friplejeboliger m/offentlig støtte F7001 F7000 I alt + Gebyrer i alt (IV) F5336 F5336 F5336 F5336 F5335 Afsatte beløb F7251 F7251 F7251 F7251 F Forbrug af afsatte beløb F7261 F7261 F7261 F7261 F7260 Samlet godkendt anskaffelsessum Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Driftsresultat i byggeperioden (V) Friplejeboliger, bygherrefinansiering Finansieringsberettiget anskaffelsessum F7101 F7101 F7101 F7101 F7100 F1396 F1396 F1396 F1396 F6370 F7231 F7231 F7231 F7231 F7230 F7320 F7256 F7256 F7256 F7591 F7256 F7255 Maksimal realkreditbelåning F7258 F7258 F7258 F7252 F7258 F7257 Udgifter til garager / carporte F7141 F7141 F7141 F7681 F7141 F7140 Totaløkonomiske merinvesteringer Støtteberettiget anskaffelsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer F7151 F7151 F7151 F7152 F7151 F7241 F7241 F7241 F7244 F7241 F7243 F7243 F7243 F7254 F7243 F7161 F7161 F7161 F7162 F7161 F7150 F7240 F7242 F7160 Formular BO63 Side 17

91 Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald Godkendelse af skema A Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilsagn Frist for modtagelse af skema B F7912 F7918 Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema A F7931 F7935 Bygherre klar til indberetning af skema B F7913 Godkendelse af skema B Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7915 Godkendt ændringer F7932 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 40) F7938 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 60-X) F7936 Frist for modtagelse af skema C F7919 Fristforlængelse af skema C F7916 Bygherre klar til indberetning af skema C F7917 Godkendelse af skema C Revisor - dato for underskrift F7922 Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7923 Godkendt ændringer F7933 Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema C F7937 Frist for berigtigelse af afsatte beløb F7924 Fristforlængelse til F7925 Dato for berigtigelse af afsatte beløb F7926 Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse / tilsagn Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn F1302 F1303 Bortfald Dato for bortfald F7954 Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne) Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet F1401 F1401 Anden årsag F1402 Formular BO63 Side 18

92 Bilag: Skema A Boligareal_ Bo Østervang pdf Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23993/13

93 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F adresse F1032 Boligtype F Familieboliger 30. Ungdomsboliger 31. Renoverede ungdomsboliger F1010 F Universitetsnære ungdomsboliger F1010 F Ældreboliger 46. Friplejeboliger med offentlig støtte F Servicearealer F1010 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side) Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020 Bygherre (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1) F1100 Kommune (2) F1100 Region (3) F1100 Selvejende institution (4) Privat bygherre (10) Selvejende ungdomsboliginstitution (11) Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12) Projekt (kun ét kryds) F1100 F1100 Kommunalt projekt (1) Regionalt projekt (2) F1100 F1105 F1105 F1105 Statsligt projekt (3) F1100 Boligorganisation og afdeling Etaper Boligorganisationsnr. i LBF F1150 Etapenummer F1170 Boligorganisationens navn F1151 Etaper i alt F1180 Afdelings-edb-nummer i LBF Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens afdelingsnummer F1160 F1190 F1161 Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer) F1185 Kreditinstitutter Realkredit Danmark (01) F1250 F1250 BRFkredit (02) Nykredit (03) F1250 LR Realkredit (04) F1250 KommuneKredit (05) F1250 Andre kreditinstitutter F1251 F1251 F1251 Formular BO63 Side 1

94 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side) Bygherre - navneoplysninger Navn F1110 CVR-nummer F1140 Adresse F1111 F1112 Postnummer F1120 Postdistrikt F1130 Telefonnummer F adresse F1143 EAN-nummer F1125 Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger Forretningsførertype (kun ét kryds) F1200 Almen boligorganisation (1) Anden forretningsfører (2) F1200 Navn F1210 CVR-nummer F1243 Adresse F1215 F1216 Postnummer F1230 Postdistrikt F1240 Telefonnummer F adresse F1244 Formular BO63 Side 2

95 Grundoplysninger Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre Oplysninger om endelige ejendomsnumre Ejendomsnummer F2160 Ejendomsnummer F2160 Projektets beliggenhed F2190 Projektets beliggenhed F2190 Matrikelbetegnelse F2100 Matrikelbetegnelse F2100 Ejendomsnummer F2161 Ejendomsnummer F2161 Projektets beliggenhed F2191 Projektets beliggenhed F2191 Matrikelbetegnelse F2101 Matrikelbetegnelse F2101 Ejendomsnummer F2162 Ejendomsnummer F2162 Projektets beliggenhed F2192 Projektets beliggenhed F2192 Matrikelbetegnelse F2102 Matrikelbetegnelse F2102 Ejendomsnummer F2163 Ejendomsnummer F2163 Projektets beliggenhed F2193 Projektets beliggenhed F2193 Matrikelbetegnelse F2103 Matrikelbetegnelse F2103 Ejendomsnummer F2164 Ejendomsnummer F2164 Projektets beliggenhed F2194 Projektets beliggenhed F2194 Matrikelbetegnelse F2104 Matrikelbetegnelse F2104 Grunderhvervelse Grundsælger (hvis købt grund) Egen grund F2171 Kommune (1) F2181 Areal af egen grund (i m²) F2176 Almen boligorganisation / almen afdeling (2) F2182 Købt grund Areal af købt grund (i m²) F2170 F2175 Byfornyelsesselskab (3) Region (4) Anden grundsælger (5) F2183 F2184 F2185 Lejet grund Areal af lejet grund (i m²) F2172 F2177 Øvrige grundoplysninger Planforhold OK F2220 Formular BO63 Side 3

96 Byggeriets datoer Byggeperiode Påbegyndelsesdato F2310 Forventet F2320 Faktisk Afleveringsdato F2350 F2360 Ibrugtagningsdato F2370 Skæringsdato F2380 Udbudsoplysninger Udbudsformer (maks. 3 krydser) Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Offentligt udbud (F2231) (1) (4) (7) Begrænset udbud (F2232) (2) (5) (8) Underhåndsudbud (F2233) (3) (6) (9) Skema U modtaget (gælder tilsagn før ) Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn fra ) Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn fra ) Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn fra ) F2260 F2235 F2250 F2240 F2245 Formular BO63 Side 4

97 Byggeriets omfang og art - Boligtype 10: Familieboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri F3011 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) F1390 Fortætning (på- og tilbygning) Køb (+ evt. ombygning) af beboelse (inkl. tilvækst af boliger) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse F3012 F3013 F3014 F3015 Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1392 F1394 F1395 F1397 I alt Heraf: boliger (boliger større end 115 m²) F3040 F30B40 Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber F35C10 Antal - Boenheder i individuelle bofællesskaber F30C40 Kollektive bofællesskaber F35D10 - Boenheder i kollektive bofællesskaber - Boliger i tæt-lavt byggeri med én etage, med et bruttoetageareal på 85 m² eller derover boliger (forsøg) F30D40 F30R40 F1265 Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) F3202 F1106 F1106 F1106 Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed 1 Antal boliger / boenheder F3811 F3821 Areal (m²) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 F3831 F3832 Antal boliger F3812 F3813 F3814 F3822 F3823 F3824 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Førsynsrapport F3830 F3820 F3171 I alt F3040 F3131 Heraf: - Fælles boligareal F boligers areal F31B34 - Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO63 Side 5

98 Byggeriets omfang og art - Boligtype 30: Ungdomsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) forudsat der sker en tilvækst af boliger 117-boliger (på- og tilbygning) I alt Heraf: boliger (forsøg) F3011 F3012 F3014 F3017 F3040 F1265 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 F3202 Boligstørrelser 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken 1-rumsboliger med bad/toilet uden køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet med køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet og køkken 2-rumsboliger I alt Heraf: - Fælles boligareal Antal boliger F3333 F3343 F3353 F3363 F3423 F3040 F3334 F3344 F3354 F3364 F3424 F3131 F3134 Areal (m²) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Førsynsrapport F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Satspuljefinansierede servicearealer F3831 F3832 Antal boliger F3830 F3820 F3171 F Areal af boliger på lejet grund F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3136 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Formular BO63 Side 6

99 Byggeriets omfang og art - Boligtype 31: Renoverede ungdomsboliger, 100 Boligoplysninger, antal Diverse Antal 100-boliger før renovering F3027 Antal elevatorer F3202 Antal 100-boliger efter renovering (gældende fra ) F3028 Byggeri (kun ét kryds) - F1106 Tæt/lavt (1) F1106 Etage (2) F1106 Blandet (3) F1106 Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele - Renoverede ungdomsboliger, 100 Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele (gældende fra ) 1 - Tag K801 I hele kroner 2 - Ydervægge 3 - Døre og vinduer 4 - Altaner og altangange 5 - Etageadskillelser 6 - Fundament og kælder 7 - Vådrum 8 - Afløb i jord og i bygninger 9 - Tekniske anlæg 10 - Øvrige bygningsdele 11 - Arealudvidelse Sum K802 K803 K804 K805 K806 K807 K808 K809 K810 K811 K812 Summen overføres af systemet til feltet "Entreprisesum under "Anlægsøkonomi, og vises dér i millioner kroner med tre decimaler. Formular BO63 Side 7

100 Byggeriets omfang og art - Boligtype 35: Universitetsnære ungdomsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri F3011 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) F1390 Ombygning af eksisterende ejendomme I alt Heraf: boliger (forsøg) F3014 F3040 F1265 Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1392 F1394 F1395 F1397 Boligstørrelser 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken 1-rumsboliger med bad/toilet uden køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet med køkken 1-rumsboliger uden bad/toilet og køkken 2-rumsboliger I alt Heraf: - Fælles boligareal - Areal af boliger på lejet grund Antal boliger F3333 F3343 F3353 F3363 F3423 F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3334 F3344 F3354 F3364 F3424 F3131 F3134 F3135 F3136 Areal (m²) Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Tæt/lav Etage Førsynsrapport F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Satspuljefinansierede servicearealer F3831 F3832 F3202 Antal boliger F3830 F3820 F3171 F7464 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Formular BO63 Side 8

101 Byggeriets omfang og art - Boligtype 40: Ældreboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt Heraf: boliger (boliger uden eget køkken) F3011 F3012 F3014 F3015 F3016 F3040 F3043 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber Kollektive bofællesskaber F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 F35C10 F35D10 Antal - Boenheder i individuelle bofællesskaber - Boenheder i kollektive bofællesskaber F30C40 F30D40 Diverse Antal nedlagte plejehjemspladser Antal nedlagte beskyttede boliger F3045 F Plejeboliger (udfyldes under tilknyttede servicearealer) F30B40 Antal elevatorer F boliger (forsøg) F1265 Byggeri (kun ét kryds) Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed 1 Antal boliger / boenheder F3811 F3821 Areal (m²) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 Antal boliger 2 F3812 F3822 Tæt/lav F3841 F F3813 F3823 Etage F3842 F3832 I alt Heraf: 4+ - Fælles boligareal F3814 F3040 F3824 F3131 F3134 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) Førsynsrapport F3830 F3820 F Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Tilknyttede servicearealer Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO63 Side 9

102 Byggeriets omfang og art - Boligtype 46: Friplejeboliger med offentlig støtte Boligoplysninger, antal Nybyggeri (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt F3011 F3014 F3016 F3040 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 Plejeboliger (udfyldes under tilknyttet serviceareal) F30B40 Diverse Boligstørrelser Antal nedlagte plejehjemspladser F3045 Antal rum pr. bolig / boenhed Antal boliger / boenheder Areal (m²) Antal nedlagte beskyttede boliger F F3811 F3821 Antal elevatorer F F3812 F3822 Byggeri (kun ét kryds) 3 F3813 F3823 F1106 Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) F1106 F1106 I alt 4+ F3814 F3040 F3824 F3131 Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lavog etageboliger Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 Antal boliger Heraf: Tæt/lav F3841 F Fælles boligareal F3134 Etage F3842 F Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra ) F3135 F3136 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1) Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra ) F3830 F3820 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3131 F3133 Førsynsrapport Tilknyttet serviceareal Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 F3171 Fælleslokaler F3191 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Formular BO63 Side 10

103 Byggeriets omfang og art - Boligtype 50: Serviceareal Tilknyttede boliger, antal Bruttoetageareal Almene ældreboliger F3070 Servicearealets bruttoetageareal (i m 2 ) F3181 Friplejeboliger med offentlig støtte F3075 Tilknyttede boliger, projekter Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (endeligt) F3151 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Ejendomsnummer (udstykket) F3150 Servicearealets økonomi Økonomi (i mio. kr. med 3 decimaler) Tilskud Anskaffelsessum ekskl. gebyrer inkl. moms F7000 Kroner pr. tilknyttet bolig F7442 Statens promillegebyr F5320 Procent pr. tilknyttet bolig F7441 Støttesagsgebyr til kommunen F5330 Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms F7100 Tilskudsmodtagers CVR-nummer F7473 Formular BO63 Side 11

104 Anlægsøkonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Grundudgifter Grundkøbesum K900 Skema A K900 Skema B K900 Skema C G900 Kr./m² Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening K901 K901 K901 G901 Tilslutningsafgifter K902 K902 K902 G902 Grundudgifter i alt (I) K903 K903 K903 G903 Entrepriseudgifter Entreprisesum K920 Skema A K920 Skema B K920 Skema C G920 Kr./m² Bygherreleverancer K927 K927 K927 G927 Afsat til udtørring K922 K922 K922 G922 Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger K923 K923 K923 G923 Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden K924 K924 K924 G924 Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter K925 K925 K925 K925 Entrepriseudgifter i alt (II) K926 K926 K926 G926 Omkostninger Al teknisk rådgivning K941 Skema A K941 Skema B K941 Skema C G941 Kr./m² Byggesagshonorar K942 K942 K942 G942 Bestyrelsesudgifter K943 K943 K943 G943 Udlejningsudgifter K944 K944 K944 G944 Udgifter til byggeadministration K945 K945 K945 G945 Stiftelsesprovision K947 K947 K947 G947 Byggelånsrenter K948 K948 K948 G948 Ejendomsskatter og liggeomkostninger K949 K949 K949 G949 Øvrige finansielle udgifter K946 K946 K946 G946 Omkostninger i alt (III) K940 K940 K940 G940 Formular BO63 Side 12

105 Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Gebyrer til offentlige myndigheder Bidrag til Byggeskadefonden K961 Skema A K961 Skema B K961 Skema C G961 Kr./m² Statens promillegebyr K962 K962 K962 G962 Støttesagsgebyr til kommunen K963 K963 K963 G963 5-års eftersyn (kun renoverede ungdomsboliger) K965 K965 K965 G965 Byggetilladelse og andre gebyrer K964 K964 K964 G964 Gebyrer i alt (IV) K960 K960 K960 G960 Driftsresultat i byggeperioden Lejeindtægter i byggeperioden K970 Skema A K970 Skema B K970 Skema C G970 Kr./m² Driftsudgifter i byggeperioden K975 K975 K975 G975 Driftsresultat i byggeperioden (V) K980 K980 K980 G980 Tilskud Tilskud K985 Skema A K985 Skema B K985 Skema C G985 Kr./m² Anskaffelsessum Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud K999 Skema A K999 Skema B K999 Skema C G999 Kr./m² Formular BO63 Side 13

106 Driftsøkonomi (fortsætter på næste side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Finansiering af anskaffelsessum Støttede lån F7380 Skema A F7380 Skema B F7380 Skema C G7380 Kr./m² Kommunalt/regionalt grundkapitallån F7300 F7300 F7300 G7300 Beboerindskud K409 K409 K409 G409 Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum) F7390 F7390 F7390 G7390 Kapitaludgifter Entrepriseudgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut K105_8 Skema A K105_8 Skema B K105_8 Skema C G105_8 Kr./m² Bidrag til kreditinstitutter K101_4 K101_4 K101_4 G101_4 Kapitaludgifter i alt K105_9 K105_9 K105_9 G105_9 Driftsudgifter Offentlige og andre faste udgifter Skema A Skema B Skema C Kr./m² Ejendomsskatter K106 K106 K106 G106 Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt) K107 K107 K107 G107 Renovation K109 K109 K109 G109 Forsikring K110 K110 K110 G110 Vand, varme og el i fællesarealer K111 K111 K111 G111 Administrationsbidrag K112_1 K112_1 K112_1 G112_1 Dispositionsfond K112_2 K112_2 K112_2 G112_2 Variable udgifter Renholdelse K114 K114 K114 G114 Almindeligt vedligehold K115 K115 K115 G115 Diverse udgifter K119 K119 K119 G119 Uforudsete udgiftsstigninger K137 K137 K137 G137 Henlæggelser Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse K120 K120 K120 G120 Istandsættelse ved fraflytning K121 K121 K121 G121 Tab ved lejeledighed og fraflytning K123 K123 K123 G123 Indtægter Diverse driftsindtægter K203 K203 K203 G203 Driftsudgifter i alt K139 K139 K139 G139 Formular BO63 Side 14

107 Driftsøkonomi (fortsat fra forrige side) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført Forbrugsudgifter Varme F7760 Skema A F7760 Skema B F7760 Skema C G7760 Kr./m² Vand F7762 F7762 F7762 G7762 El F7761 F7761 F7761 G7761 Gas F7763 F7763 F7763 G7763 Øvrige forbrugsudgifter F7764 F7764 F7764 G7764 Forbrugsudgifter i alt F7769 F7769 F7769 G7769 Samlede boligudgifter Kapitaludgifter Entrepriseudgifter i alt K105_9 Skema A K105_9 Skema B K105_9 Skema C G105_9 Kr./m² Driftsudgifter i alt K139 K139 K139 G139 Forbrugsafgifter i alt F7769 F7769 F7769 G7769 IT, fællesantenne og øvrige udgifter F7770 F7770 F7770 G7770 Samlede boligudgifter i alt F7790 F7790 F7790 G7790 Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter F7795 F7795 F7795 G7795 Formular BO63 Side 15

108 Totaløkonomi Totaløkonomi Anlægsinvestering (i hele kroner) Årsomkostninger (i hele kroner) Vinduer Tag Facader F4200 F 4201 F4202 F4210 F4211 F4212 Er der foretaget korrektion af: - Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja) F4220 F4221 F Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja) F4230 F4231 F4232 Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja) F4240 F4241 F4242 Formular BO63 Side 16

109 Anskaffelsessum Fordeling af anskaffelsessum Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (I+II+III) Familieboliger F7001 Ungdomsboliger / universitetsnære F7001 Ældreboliger F7001 Ældreboliger u/serviceareal Friplejeboliger m/offentlig støtte F7001 F7000 I alt + Gebyrer i alt (IV) F5336 F5336 F5336 F5336 F5335 Afsatte beløb F7251 F7251 F7251 F7251 F Forbrug af afsatte beløb F7261 F7261 F7261 F7261 F7260 Samlet godkendt anskaffelsessum Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Driftsresultat i byggeperioden (V) Friplejeboliger, bygherrefinansiering Finansieringsberettiget anskaffelsessum F7101 F7101 F7101 F7101 F7100 F1396 F1396 F1396 F1396 F6370 F7231 F7231 F7231 F7231 F7230 F7320 F7256 F7256 F7256 F7591 F7256 F7255 Maksimal realkreditbelåning F7258 F7258 F7258 F7252 F7258 F7257 Udgifter til garager / carporte F7141 F7141 F7141 F7681 F7141 F7140 Totaløkonomiske merinvesteringer Støtteberettiget anskaffelsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer F7151 F7151 F7151 F7152 F7151 F7241 F7241 F7241 F7244 F7241 F7243 F7243 F7243 F7254 F7243 F7161 F7161 F7161 F7162 F7161 F7150 F7240 F7242 F7160 Formular BO63 Side 17

110 Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald Godkendelse af skema A Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilsagn Frist for modtagelse af skema B F7912 F7918 Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema A F7931 F7935 Bygherre klar til indberetning af skema B F7913 Godkendelse af skema B Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7915 Godkendt ændringer F7932 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 40) F7938 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 60-X) F7936 Frist for modtagelse af skema C F7919 Fristforlængelse af skema C F7916 Bygherre klar til indberetning af skema C F7917 Godkendelse af skema C Revisor - dato for underskrift F7922 Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7923 Godkendt ændringer F7933 Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema C F7937 Frist for berigtigelse af afsatte beløb F7924 Fristforlængelse til F7925 Dato for berigtigelse af afsatte beløb F7926 Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse / tilsagn Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn F1302 F1303 Bortfald Dato for bortfald F7954 Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne) Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet F1401 F1401 Anden årsag F1402 Formular BO63 Side 18

111 Bilag: Revideret notat vedr. Krogens fremtid Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31646/13

112 Sagsnr. 12/ Dok.nr Lene Nørlund/Line Knudsen/Kurt Berthelsen Internt notat Krogens fremtid 1. Indledning Esbjerg Kommune har meddelt, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver, som for nuværende løses af Krogen i Varde. Varde Kommune har fremsat et ønske om, at overtagelsen finder sted den 1. januar Ønsket fra Varde Kommune er fremsat på baggrund af samarbejdsaftalen og den årlige planlægning af aflastning til familier, herunder ansættelsesforhold og nødvendige fysiske rammer. På den baggrund står Krogen overfor at skulle tilpasse organisationen til de reducerede opgaver med udgangen af Problemstillinger På baggrund af Esbjerg Kommunes beslutning, er der behov for at tage stilling til, om Krogen fortsat skal udbyde aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner 1, når Esbjerg Kommune stopper køb af aflastningsopgaver i Varde Kommune. Der vil formentlig fortsat være behov for 7-8 aflastningspladser (7,51 restpladser, jf. tabel 1) til opgaveløsningen for Varde Kommune og øvrige samarbejdskommuner, med en fordeling på ca. 50 % til Varde Kommune og ca. 50 % til øvrige samarbejdskommuner. I nedenstående tabel er Krogens totale bevillinger for 2013 samt Esbjerg Kommunes andel af bevillinger/pladser på Krogen opgjort. Tabel 1: 2013 (døgn) Esbjerg bevillinger (døgn) Esbjerg Pladser Restpladser U. 18 år O. 18 år Totale bevillinger Pladser Krogen , ,96 2, Jægumsvej , ,32 3, Krogture , ,32 2, Døgn i alt 7339 * ,60 7, Pladser i alt * 20,11 8,88 3,72 3. Status over nuværende organisering Herunder følger en nærmere beskrivelse af den nuværende organisering af Krogen. 1 Billund, Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 af 6

113 Krogen 3 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede børn (0-18 år). Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner 2. Pris: kr pr. døgn. 6 botilbud til børn med svære fysiske og psykiske handicaps (0-18 år). Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune. Pris: kr pr. døgn. Jægumsvej 44 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede unge og voksne fra 15 år. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner. Pris: kr pr. døgn. Krogture Krogture har base på Vænget 51, 6818 Årre og tilbyder weekend- og ferieaflastning til brugere fra 10 år og opefter. Pris: kr Desuden tilbydes Aflastning i eget hjem som er et aflastningstilbud på timebasis til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne udviklingshæmmede. Pris: kr. 299 pr. time/kr. 350 pr. time for særlige aflastningsopgaver i eget hjem, som kræver uddannet personale. Krogen 5 - Ung 12 unge med udviklingshandicap (18-30 år). De unge har lejekontrakt jf. ABL 105. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune. Pris: kr pr. døgn for den nuværende målgruppe, hvor der ikke er nattevagtsdækning. Administration/Ledelse 1 leder, 1 stedfortræder, 4 afdelingsledere og 2 administrative medarbejdere. For plantegninger over Krogen 3, 5 og Jægumsvej 44 henvises der til vedlagte bilag (dok.nr , og ) 4. Fremtidsscenarier for Krogen For at imødekomme Krogens kommende udfordringer er der forskellige fremtidsscenarier, som med fordel kan overvejes. Herunder følger en beskrivelse af hvilke fremtidsscenarier, som kan overvejes for de forskellige afdelinger af Krogen. Krogen 3 Det anbefales, at de 7,5 aflastningspladser til børn på Krogen 3 nedlægges, og der i stedet oprettes aflastningspladser til børn på Jægumsvej 44. Det anbefales endvidere, at fastholde et botilbud til børn men samtidig udvide antallet af pladser fra 6 til 8 pladser, hvilket vil bidrage til at holde taksten lavest muligt. Eftersom antallet af børn der har behov for botilbud fastholdes på et niveau 2 Billund, Ringkøbing-Skjern, Vejen og Esbjerg Kommune Side 2 af 6

114 svarende til 5-6 pladser forudsætter forslaget, at der kan sælges 2 pladser til andre kommuner. Desuden foreslås det, at der indrettes et rum til fysioterapeutisk træning i dele af det nuværende aflastningsområde samt etablering af en akutplads, som Social & Handicapservice kan gøre brug af, indtil der er fundet en permanent løsning for den pågældende bruger. I de resterende kvadratmeter på Krogen 3 indrettes et nyt mødelokale, der kan anvendes til undervisning og møder. Taksten for botilbud til børn vil være stort set uændret i forhold til i dag, kr pr. døgn. Jægumsvej 44 Jægumsvej 44 opretholdes som et aflastningstilbud til borgere i Varde Kommune samt øvrige samarbejdskommuner, men målgruppen udvides. Der er således behov for at indføre nye principper for planlægning af aflastning. En mulighed kunne være at etablere et modulopbygget aflastningstilbud, således målgruppen udvides til aflastning for såvel børn, unge som voksne. Såfremt denne model indføres, vil det ikke være muligt at opretholde den nuværende fleksibilitet i planlægningen, hvor aflastningen planlægges ud fra individuelle ønsker fra de familier, der er tilknyttet Krogen. Krogen vil fremover udbyde henholdsvis voksen, unge- og børneaflastning på forskellige tider, som de pårørende kan booke sig ind på. En udfordring i forhold til dette forslag er, at fleksibiliteten reduceres i forhold til den nuværende praksis, og at udendørsaktiviteterne på Jægumsvej 44 ikke i udgangspunktet er målrettet børnegruppen, hvilket vil kræve en mindre anlægssum med henblik på, en forbedring af udendørsarealerne. Der vil være mulighed og behov for at kompensere med udflugter til Krogture og benyttelse af udendørsfaciliteter. Eftersom tilbuddet vil have samme omfang som i dag, vil taksten fastholdes på det eksisterende niveau. Krogture Det anbefales, at Krogture på Vænget 51, 6818 Årre nedlægges som aflastningstilbud. Aflastningsaktiviteterne flyttes til Jægumsvej 44, hvorfra de administrative aktiviteter i forbindelse med koordinering af aflastningstilbuddet, Aflastning i eget hjem, ligeledes organiseres. Dele af Vænget 51 i Årre anvendes fremover til personalefaciliteter for ansatte på Hybenbo (ældreområdet) og udendørsfaciliteter, øvrige lokaler og toiletter anvendes fortsat af Krogen efter behov. Krogen 5 Ung Flere af de unge på Krogen 5 har i høj grad profiteret af den pædagogiske indsats på Krogen Ung. Derfor indledes i 2013 et grundigt forberedelsesarbejde med henblik på udflytning af 4-6 af de mest velfungerende og selvstændige unge 3. For at give de unge den bedste start i egen lejlighed, tilbydes de det første år 85 støtte 4 fra medarbejderne på Krogen Ung, som de unge og deres forældre er trygge ved. Herefter kan de unge formentlig overgå til almindelig hjemmevejledning, som leveres af Handicap Bo og Beskæftigelse. Med denne udflytning skabes der mulighed for, at nye unge og 3 Beboerne på Krogen Ung har huslejekontrakt jf. ABL 105, derfor er det afgørende at de påtænkte udflytninger planlægges med størst mulig fleksibilitet fra Varde Kommunes side. 4 I henhold til 85 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet er at den enkelte borger bliver bedre i stand til at tage ansvar for og mestre hverdagslivet, samt opnår størst mulig indflydelse på eget liv. Side 3 af 6

115 eventuelt en ændret målgruppe kan flytte ind på Krogen 5. Det bør dog nøje overvejes hvilke målgrupper, man fremover tænker ind på Krogen 5 og herunder en stillingtagen til, om alle pladser på Krogen 5 fremover skal tilbydes unge med et større eller mindre udviklingspotentiale i forhold til målet om øget selvstændighed. Det anbefales at opretholde et unge-miljø på Krogen Ung, men fleksibiliteten i forhold til målgruppen er stor, pga. gode fysiske rammer og det pædagogiske miljø. Fremadrettet forventes pladserne på Krogen Ung til stadighed at kunne besættes af unge med funktionsnedsættelser, hvilket understøttes af resultaterne af en behovsanalyse med henblik på udvidelse af Handicap Bo og Beskæftigelse, beskæftigelsesafdelingen på Skovlunden i Varde (dok.nr ). Som det fremgår af analysen, vil Varde Kommune opleve en vækst i antallet af de svageste STU-elever, fra 5 STU-elever i 2012 til 14 STU-elever i 2016 hvorefter udviklingen tilsyneladende stagnerer. Denne målgruppe vil bl.a. udgøre det fremtidige rekrutteringsgrundlag for STU-tilbud på Skovlunden. Selvom nogle elever vælger STU-tilbud i andre kommuner (fx CSV Esbjerg, Skjernåskolen og Grindsted Søndre Skole), vil de til stadighed have behov for botilbud. Udviklingen i antallet af de svageste STU-elever forventes således at være tilstrækkelig stor til, at de ledige pladser på Krogen 5 kan besættes efterhånden som de nuværende beboere flytter ud i selvstændig bolig 5. Efterspørgslen på botilbud vil således være uafhængig af, hvorvidt målgruppen vælger STU-tilbud i eller udenfor Varde Kommune. Administration/ledelse Med den nye organisering af Krogen vil der være behov for at reducere i antallet af ansatte i administrationen og i ledelsen. Der vil i en ny organisation være behov for færre afdelingsledere, som fysisk har plads på den afdeling de er leder for. I den nuværende administrationsbygning på Krogen sidder fire medarbejdere: 1 leder, 1 stedfortræder og 2 kontoransatte. Med planerne om at etablere fælles administration mellem virksomheden, Handicap Bo og Beskæftigelse og Krogen jf. Strategi for tilbud til udviklingshæmmede i Varde Kommune, er der fysisk plads til, at en samlet administration for de to virksomheder kan få kontorarbejdspladser i administrationsbygningen på Krogen. Såfremt det besluttes, at en fælles administration mellem Handicap Bo og Beskæftigelse og Krogen placeres i administrationsbygningen på Krogen, forudsættes det, at der indrettes mødelokale og kantinelignende forhold på Krogen 3 som beskrevet. Andre overvejelser For at frigøre Jægumsvej 44 kunne det overvejes, at samle aflastningstilbud for udviklingshæmmede voksne med botilbud for handicappede børn på Krogen 3. Det vurderes dog ikke fagligt forsvarligt, at placere udviklingshæmmede voksne med udadvendte og utydelige personlige grænser sammen med børn, der ikke er mobile og er svært fysisk handicappede. Adskillelsen mellem de to målgrupper forhindrer, at eventuelle uhensigtsmæssige situationer ville kunne opstå. 5. Risikovurdering 5 Eftersom beboerne har huslejekontrakt jf. ABL 105, kan udflytningen kun ske efter samtykke med beboerne Side 4 af 6

116 Salg af aflastningsopgaver Selvom Esbjerg Kommune hjemtager aflastningsopgaver, vurderes det, at Varde Kommune fortsat kan afsætte kvalitative aflastningstilbud til de øvrige samarbejdskommuner 6. I forbindelse med hjemtagelsen af aflastningsopgaver, har Esbjerg Kommune ikke umiddelbart givet udtryk for, at de fremadrettet er interesseret i at udbyde og sælge aflastningsopgaver til andre kommuner, hvorfor de øvrige samarbejdskommuner til stadighed forventes at have behov for at få løst og købe aflastningsopgaver af Krogen i Varde Kommune. Endvidere kan Varde Kommune overveje at udvide kundekredsen til ligeledes at omfatte andre kommuner end de nuværende samarbejdskommuner. Salg af faste døgnpladser på Krogen 3 Selvom Varde Kommune ikke har tradition for salg af døgnpladser målrettet handicappede børn, forventer kommunen fremadrettet at kunne afsætte to faste pladser på Krogen 3 til samarbejdskommunerne. Krogen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau samtidig med, at de har opnået megen positiv omtale, hvorfor Varde Kommune givetvis vil kunne afsætte og sælge pladser til andre kommuner. I løbet af de kommende år er det heller ikke utænkeligt, at Esbjerg Kommune fortsat vil købe pladser på Krogen 3 til svært handicappede børn med massive problemstillinger, inden etableringen af egne tilbud og hjemtagelsen af aflastningsopgaver er fuldt implementeret. Hvis det ikke lykkes Varde Kommune at sælge pladserne på Krogen 3, vil kommunen få et døgntilbud med forholdsvis høj pris pr. plads. Fylde pladser på Krogen 5 - Ung På nuværende tidspunkt er der 12 unge beboere på Krogen 5, som i løbet af en overskuelig årrække forventes at være i stand til at flytte for sig selv i egen bolig. Udflytningen muliggør i udgangspunktet, at 12 andre handicappede borgere, eventuelt fra en anden målgruppe, kan flytte ind på Krogen 5. Umiddelbart forventes det ikke at være et problem at få de ledige pladser besat, hvilket understøttes af, at der i løbet af de kommende år forventes en vækst i antallet af de svageste STU-elever. Den øgede tilgang tyder på, at der i Varde Kommune er en målgruppe af svært handicappede borgere, som kan fylde pladserne op, selvom alle borgere i målgruppen ikke nødvendigvis vælger at benytte kommunens egne STU-tilbud. Dette gør sig gældende selvom der sker en til- og ombygning af Handicap Bo og Beskæftigelse, Afdeling Østervang, som muliggør at bostedet kan rumme i alt 15 (tidligere 10 borgere) handicappede borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 6. Konklusion I forbindelse med en ny organisering af Krogen, anbefales at: - Varde Kommune fortsat tilbyder aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner. - Botilbud til børn på Krogen 3 udvides fra 6 til 8 pladser, hvor de 2 pladser sælges til andre kommuner. Der etableres desuden en akutplads som Social & Handicapservice kan visitere til. - Der indrettes et rum til fysioterapeutisk træning på Krogen 3. 6 Primært Billund, Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 5 af 6

117 - Der indrettes et mødelokale, som kan rumme personer på Krogen 3 med henblik på fælles administration for Handicap Bo og Beskæftigelse og Krogen. - Der tilbydes modulopbygget aflastning på Jægumsvej 44 til henholdsvis børn, unge og voksne, og at Krogture bevares som et udflugtssted til bl.a. udendørsaktiviteter og særlige pædagogiske opgaver. - Aktiviteter vedrørende aflastningstilbuddet, Aflastning i eget hjem, organiseres fra Jægumsvej Kontor og toilet/omklædning på Vænget 51, Årre overtages af Hybenbo til personalefaciliteter. Der er desuden adgang til køkkenfaciliteter, som også anvendes af Krogen ved udflugter. - Der indledes i 2013 et grundigt forberedelsesarbejde med henblik på en succesfuld udflytning af 4 6 unge fra Krogen Ung. I det første år leveres 85- støtte af personalet fra Krogen Ung. Pladserne vil blive fyldt op af andre unge i takt med, at de nuværende beboere løbende flytter ud af Krogen Ung. Side 6 af 6

118 Bilag: Beregning af takst, Krogen 3.pdf Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39962/13

119

120

121 Bilag: Sagsfremstilling virtuel forflytning.doc Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

122 Virtuel forflytning Dok.nr.: Sagsid.: Initialer: MAIX Åben sag Sagsfremstilling I et forsøg på at højne medarbejdernes arbejde med forflytninger, har Welfare Denmark udviklet en softwareplatform, hvor der i et 3D-miljø kan gennemgås en række forflytninger, som medarbejderen kan anvende i forflytningssituationer, med og uden brug af hjælpemidler. Værktøjet er særlig målrettet plejepersonale og udover at kunne se forflytningerne gengivet, kan medarbejderen herudover udføre og teste sin viden om forflytningerne og får således lejlighed til at øve sit kendskab men også få egentlig vejledning i forflytningerne. Samtidig har ledere mulighed for at følge med i, hvor medarbejdernes færdigheder med fordel kunne forbedres. Programmet skal således ses som et middel til at understøtte kommunens forebyggende indsats mod arbejdsskader som følge af forflytninger. Programmet fungerer som et supplement til den undervisning plejepersonalet allerede får igennem deres grunduddannelse, kurser og fra kommunens APVteam. Programmet kan medvirke til, at der, når der arbejdes med træning af forflytninger, i et omfang kan tages afsæt i de forflytninger som plejepersonalet kender, gennem virtuel forflytning. Dermed vil der skabes et fælles afsæt for arbejdet med forflytninger på tværs af virksomheder og teams. Der arbejdes på at udvikle programmet, så man fremadrettet kan filme forflytninger ved den enkelte borger, og hvor det øvrige plejepersonale kan få vist filmsekvensen via en QR-kode, der er hos borgeren. En QR-kode er en form for stregkode, som man kan scanne med sin smartphone og herefter modtager man den information, koden henviser til, på telefonen. I dette tilfælde en lille videosekvens eller anden information i relation til borgerens pleje, medicin mv. Der ønskes at købe en licens til at bruge programmet. Der ønskes desuden at indgå i usergruppen, med mulighed for at have indflydelse på udvikling af produktet. Driften af programmet kan eventuelt forankres ved hjælpemiddeldepotet, der har en central rolle i relation til forflytningsundervisning. Forvaltningens vurdering Programmet giver mulighed for at nå mange ansatte gennem et forholdsvis enkelt system. Det kan være med til at øge personalets opmærksomhed på forflytninger, herunder planlægning af de enkelte forflytninger og deres kommunikation indbyrdes omkring forflytninger. Herudover kan det bruges til undervisning af nye medarbejdere. Sundhedskonsekvensvurdering Det er forvaltningens vurdering, at programmet vil kunne medvirke til at forebygge arbejdsskader.

123 Retsgrundlag - Økonomi Welfare Denmarks vederlag for opgaver i forbindelse med analyser, specifikationer, design og udvikling af programmet er kr ex. moms. Dette budget kan ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale mellem parterne. Halvdelen af dette faktureres senest 1. april 2013 mens den sidste halvdel faktureres 1. marts Den årlige licenspris på programmet andrager kr. årligt. Halvdelen af ovennævnte vederlag tilbagebetales gennem en rabatordning, hvor beløbet deles ud over en periode på 7,5 år. Herudover ydes der 7,5% rabat på den øvrige licenspris. Rabatordningen ophører, når de kr. er tilbagebetalt. Foruden licensprisen er der udgifter til en supportaftale på kr. årligt. Det dækker over adgang til online helpdesk og telefonisk suport indenfor almindelig åbningstid samt mulighed for at få besøg af en konsulent fra Welfare Denmark. Prisregulering sker 1 gang årligt efter KL s prisindex for øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9), som fremgår af kl.dk. Prisreguleringer udover det nævnte prisindex skal godkendes af Kommunen. Implementering af programmet vil kræve noget afsat tid til oplæring. Høring - Bilag:

124 Bilag: Aftale Bo- og Genoptræningscenter Lunden Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41729/13

125 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang til unikke naturområder Bo- og Genoptræningscenter Lundens værdigrundlag Lunden s værdigrundlag bygger på følgende: På Bo-og genoptræningscentret Lunden har vi et menneskesyn, hvor vi tror på at hvert menneske er enestående, og alle er lige værdige at menneskets udvikling sker i et samspil med omverdenen at mennesket udgør et hele. Det vil sige at mennesket er sammensat af en fysisk, en psykisk, en social og en åndelig del, hvor hvert enkelt område ikke kan betragtes isoleret. Vi vil være et kompetent, udviklende og udfordrende sted for såvel beboere, medarbejdere og pårørende. Lunden skal være præget af ordentlighed, samarbejde, tillid, ansvarlighed, dialog, information, åbenhed, livsglæde, optimisme og interesse for de mennesker, vi omgås. Mission for Bo- og Genoptræningscenter Lunden På Lunden har vi ikke en defineret og nedskrevet mission. Vision for Bo- og Genoptræningscenter Lundens På Lunden har vi ikke en defineret og nedskrevet vision. 1/12

126 Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, (dok.nr ) Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Budget Bo-og genoptræningscentret Lundens budget danner den økonomiske ramme for Lundens virke. Budgettet for 2013 vedhæftes som bilag 2, På nuværende tidpunkt kender vi ikke budgettet for Kort beskrivelse af Bo-og genoptræningscentret Lunden. Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 fagområder. Lundens opgave er at yde genoptræning og vedligeholdende træning til borgere over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens 107 og 108 samt 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe ( 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Lundens udfordring er at der fornemmes en vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. 2/12

127 Mål for udvikling 2014 Lunden har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi - Kvalitet og dokumentation - MUS, GRUS og kompetenceudvikling - Fortsættelse af eventuelle uopfyldte mål for /12

128 Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede undervisningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelsesforløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrangementer. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelsesstederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Lunden s bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Vardeprojektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. 4/12

129 Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommunen om hvordan - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknologiske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle 2014: - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV 2014: 2014: Der arbejdes videre med målet fra 2013 i Projektperioden for LivingLab Varde løber frem til sommeren 2015, og i hele projektperioden vil Lunden have en central rolle i projektet. Det er de samme succeskriterier der gælder i 2014 som i 2013, men forhåbentlig vil 2014 vise at der er endnu mere spot på LLV både fra offentlige og private virksomheder, samt fra de uddannelsesinstitutioner, som vi skal samarbejde med. 2014: Da handleplanerne for så vidt er beskrevet i projektet, fortsætter vi i lige linje fra 2013 til Der er dog aftalt at LLV fremadrettet i højere grad budgetmæssigt og ledelsesmæssigt skal adskilles fra Lunden. Vi forventer øget fokus på og efterspørgsel vedr. LLV, hvorfor det anses for en nødvendighed at der etableres egen indgang til LLV. Udgiften til indgangspartiet samt evt. etablering af flere p.pladser i forbindelse med LLV, medtages til budgetønsker for Evalueringen 2014 skal lægge sig op ad den evaluering, der ifølge projektbeskrivelsen skal foregå ved projektets afslutning. Det bør være de samme målepunkter, der er skitseret i projektet, som danner grundlag for evalueringen i /12

130 Selvvalgt arbejdstid Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af personalets arbejdstid. Målet er at skabe en fleksibilitet som - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsning, der tager højde for ovennævnte. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i samme retning, hvilket vi følger med stor interesse. Vi skal nu vurdere på pris, kvalitet ved den ene eller anden løsning og forventet udbytte. 2014: Såfremt vores arbejde med selvvalgt arbejdstid ikke er tilendebragt i 2013, fortsætter vi i Pt. forestår der en afdækning af udbydere, pris og funktionalitet, hvilket skal danne baggrund for en endelig beslutning. Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge det færdigetablerede eller det system, der er under udvikling. Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.v. Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af selvvalgt arbejdstid. Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og i givet fald hvilken løsning vi vil vælge. Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v. Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen. Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 6/12

131 Omkostningsniveau set i relation til Lunden s takst. I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel på Lunden s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau. Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelser, som kan nedbringe vores takst uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. Vi har en forestilling om at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivt. Målet er selvfølgelig også, at vi fortsat kan levere terapeutisk træning, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet. Endelig er det vores mål, at vi sammen med Staben Social, sundhed og beskæftigelse skal drøfte muligheden for at nedsætte et Advisory Board bestående af nogle af vore kunder således at vi i et samarbejde med dem, kan tilpasse Lunden s tilbud til de konkrete ønsker, der måtte være i kommunerne, samt komme i dialog med dem om takst og kvalitetsønsker. Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang og analyse af vores budget. Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse. Succeskriteriet er at vi sammen med Staben har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå i dette. Vi vil undersøge hvilken takst, der er på sammenlignelige boog genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst. Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt. Vi vil i forløbet holde tæt kontakt til/medinddrage Staben Social, sundhed og beskæftigelse, for at sikre at vi har opbakning, og at der er enighed i de beslutninger, der træffes. Advisory Board vil ligeledes indgå som sparringspartner i forhold til takst og kvalitet på Lunden. Evalueringen skal foregå ved at vurdere om - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takst. 7/12

132 2014: Vi har fået sat en proces i gang i 2013, og det forventes at samarbejdet med de kommuner, som især køber pladser på Lunden, fortsætter og muligvis intensiveres - i Redigering og nyskabelse af Lundens hjemmeside Målet er at få gennemgået og redigeret Lunden s hjemmeside så den fremstår opdateret, spændende og informativ. 2014: Succeskriteriet er at vi inden udgangen af 2013 har fået gennemgået vores hjemmeside, og har fået ændret i opsætning og indhold. Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en ny hjemmeside gerne med hjælp fra KomUd. Ledergruppen vil sammen med arbejdsgruppen løbende vurdere indholdet i den nye hjemmeside, således at vi hen ad vejen får siden tilrettet og ændret. Hjemmesiden-problematikken er blevet drøftet bredt indenfor specialområdet, og aftalen er, at der skal sættes ind med en samlet gennemgang af vores hjemmesider, og en opkvalificering af disse. Hvis ikke vi når målet i 2013, fortsætter vi i MUS, GRUS og kompetenceudvikling 8/12

133 Målet er at vi i løbet af 2014 får gennemført GRUS i samtlige afdelinger på Lunden. Hensigten er at vi fremadrettet afholder MUS-samtaler det ene (ulige) år, og GRUSsamtaler det næste (lige) år. Vores mål er endvidere at få udarbejdet et kompetenceplansskema samt en kompetenceplan for alle medarbejdere. Succeskriteriet er at vi ved trivselsundersøgelsen 2014 får hoveparten af alle svar vedr. MUS/GRUS og kompetenceudvikling til at ligge i den kategori der hedder enig. Ledergruppen på Lunden har netop deltaget i en temadag vedr. kompetenceudvikling, og planen er at vi nu dels får udarbejdet et kompetenceplansskema, og dels får vurderet samt evt. ændret vores nuværende skema til MUS-samtaler. I 2013 skal der i alle afdelinger gennemføres MUS-samtaler og i 2014 skal der i alle afdelinger gennemføres GRUS-samtaler. MED-udvalget /tillidsrepræsentanterne / ledergruppen skal følge udviklingen, og det skal dagsordensættes på kommende MED-møder. Kvalitet og dokumentation Målet er at få sat fokus på kvalitet og dokumentation, og dette skal bl.a. ske ved at der oprettes relevante delmål for alle beboere. På nuværende tidspunkt dokumenterer vi bl.a. på følgende måder journalisering i Bosted dagbogsnotater og pædagogiske delmål relevante terapeutiske test foretages løbende på beboerne medicinlister ajourføres der udarbejdes statusmateriale på alle beboere der udarbejdes behandlingsplaner for beboerne der udarbejdes delmål omkring sygeplejefaglige Succeskriteriet i forhold til pædagogiske delmål: vi skal være bedre til løbende at følge op, evaluere og afslutte målene, og det skal fremadrettet være tydeligere hvad der ønskes opnået med målet. Når dette er sket er målet nået. Succeskriteriet i forhold til statusmateriale: der skal udarbejdes en systematisk statusskabelon der er brugbar både i de varige boliger og i genoptræningsafdelingen. Når der er udarbejdet en velfungerende skabelon er målet nået. Succeskriteriet i forhold til Ønsket om at have fokus på kvalitet og dokumentation skal også vise sig i de notater vi foretager i Bosted. Sproget skal være klart og professionelt, og det skal afspejle, at det dokumenterede har relevans. På personalemøder i de enkelte afdelinger, skal emnet dokumentation og kvalitet være til hyppig drøftelse. Evalueringen kan ske ved en systematisk gennemgang af statusmateriale, af delmålsoptegnelser, af testresultater, af dagbogsnotater og optegnelser i Bosted i det hele taget. Evalueringen må bero på en faglig vurdering og egenkontrol af indsatsen. 9/12

134 problemstillinger Trods vores nuværende indsats ønsker vi at øge dokumentationen behandlingsplaner: der skal udarbejdes behandlingsplaner for alle nyindskrevne beboere. Behandlingsplanen skal gennemgås på indskrivningsmødet, og den skal revideres løbende således at den kan danne baggrund for statusmaterialet. Når behandlingsplanen konsekvent følges op og revideres ved statusmøder er målet nået. Succeskriteriet vedr. tests: Der laves tryksårsvurdering, FOTTundersøgelse og forflytningsvurdering på alle beboere. Disse skal revideres ifm statusmøder så de altid er ajourførte, og således at de kan bruges ift retningslinjer, som danner baggrund for den daglig håndtering og behandling af beboerne. I de varige boliger udarbejdes FIM og EFA score på alle beboere ifm statusmøder. Andre tests kan forekomme og kan være relevante ift konkrete beboere. Når der foreligger en liste over tests, når de forskellige tests anvendes kontinuerligt, og når resultaterne fremgår af statusmaterialet er målet nået. Succeskriteriet vedr. sygeplejefaglige optegnelser: 10/12

135 Der skal udarbejdes delmål i Bosted som opfylder alle de 12 sygeplejefaglige optegnelser, som der nu stilles krav om. Når der er sket en implementering af de 12 sygeplejefaglige optegnelser er målet nået. Succeskriteret vedr. foto-og videosekvenser af beboerne: Dokumentation af vores indsats kan ske/sker bl.a. også ved hjælp af fotos og videooptagelser. Vi ønsker at arbejde mere målrettet med denne del. Målet er nået når der systematisk optages video og fotos af beboerne, og når dette evt. indgår som en del af statusmaterialet eller evt. er et bidrag ifm. statusmødet. 11/12

136 Bilag 2 Budget 412 Lunden Indenfor rammen Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 2 Udenfor rammen Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) /12

137 Bilag: Aftalestyring Hjælpemiddeldepotet.doc Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26749/13

138 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang til unikke naturområder Hjælpemiddeldepotets værdigrundlag Gennem fælles ansvar at leve op til de krav og standarder der er beskrevet på hjælpemiddelområdet til glæde for borgere og samarbejdspartner. At se muligheder frem for begrænsninger og at vort arbejde bygger på ligeværdig kommunikation og respekt for hinandens syspunkter. Vi har fokus på kvalitet og effektivitet, og det at gøre hinanden bedre. Mission for Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddeldepotet forsøger hele tiden at skabe nogle rammer hvor borgeren er i centrum. Hele tiden gennem løbende evaluering af vores arbejdsprocedure. Vision for Hjælpemiddeldepotet Vi vil i vores fremadrettet arbejde fortsat have fokus på optimering af vores arbejdsgange, med fokus på at borgeren er i centrum. Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, (dok.nr ) Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Hjælpemiddeldepotets mål og handleplan Budget for Hjælpemiddeldepotet Dok.nr /5

139 Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Kort beskrivelse af Hjælpemiddeldepotet. Hjælpemiddeldepotet beskæftiger16 medarbejder fordelt på følgende 4 fagområder: Servicemedarbejder, håndværker, administrative og terapeuter. Herudover lidt aktuelt i forhold til de udfordringer der er for aftaleholderen. Hjælpemiddeldepotet er med i et projekt vedr. elektroniske låse system, hvor selve installeringen af det enkelte låse system tager længere tid en den gl. nøgleboks. Samt vi mangler en mulighed for akut opsætning af låse systemet. Derudover opleves det til tider at være en udfordring med bariatiske borgere. Mål for udvikling 2014 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Gennemgang af, hvilket service niveau der skal tilbydes, samt tilpasning af dette. Udvikling af digitale løsninger Velfærdsteknologi 2/5

140 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering 1a. Optimere samarbejdet mellem Team Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet 1a. Etablering af mødeforum med deltagelse af Team Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet. 1a. Afholdelse af møde 4 x årligt. Deltagerfrekvens blandt fastansatte på 80 %. 1a. Antal af møder og deltagerfrekvens dokumenteres i referater. Aktuelle problemstillinger bliver dagsordensat og dermed taget stilling til. 2. Bedre service for borgere og samarbejdspartner. 3a. Udvikle og/eller implementere flere digitale løsninger i Hjælpemiddeldepotets regi. 1b. Minimere fejl og tvivlsspørgsmål ved at alle fra Team Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet kender gældende standarder og retningslinjer. 2. At tilgængeligheden til hjælpemidler er blevet nemmere og at hele området er blevet gennemgået til fordel for borger og samarbejdspartner. 3a. At Hjælpemiddeldepotet bliver en naturlig samarbejdspartner omkring digitale løsninger, når det vedrører Hjælpemiddeldepotets 1b. Udarbejdelse af håndbog indeholdende gældende standarder og retningslinjer på hjælpemiddelområdet. 2. En overordnet gennemgang af service niveauet på hjælpemiddelområdet. Det drejer sig både om tilgængeligheden til hjælpemidler, tidspunktet for mulig levering af hjælpemidler og henvendelser vedrørende reparationer af hjælpemidler. 3a. At Hjælpemiddeldepotet oplever øget efterspørgsel blandt virksomhederne vedr. samarbejde om digitale løsninger. 1b. Dokumentation af om bogen er udarbejdet. 2. Har vi nået målet med en lettere tilgængelighed til hjælpemidler, tidspunkt for levering og henvendelser vedr. reparationer. 3a. At Hjælpemiddeldepotet i 2013 fortsat indtræder i konkrete projekter vedr. digitale løsninger, og at dette fortsættes eller øges i Dok.nr /5

141 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering 3b. Virtuel forflytning. kompetenceområder. 3b. At undervisningen gennem digitale løsninger opleves som en mere kvalificeret undervisning af såvel afsendere og modtagere af undervisning. 3b. Indgå i et projekt med digital undervisning b. Vurdere om anvendelsen af digitale løsninger i undervisningen forbedre kvaliteten, effektiviteten eller interessen for undervisningen. 4. Velfærdsteknologi. 4. Forenkle arbejdsgangene ved hjælp af en NFC-teknologisk løsning. 4. Indgå i et projekt med NFCteknologi. 4. At vi har fundet nogle nye arbejdsgange, som gør at vi nemmere kan registrere hjælpemidler eller at vi nemmere kan vider give beskeder. 4/5

142 Bilag 2 Budget 418 Hjælpemiddeldepot Indenfor rammen Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner /5

143 Bilag: Aftalestyring Hjemmepleje NordØst.doc Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26679/13

144 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang til unikke naturområder Hjemmeplejen Nord/Øst s værdigrundlag Sammen med borgere og medarbejdere vil vi arbejde for den gode kvalitet og sikre at organisationen arbejder professionelt i udførelsen af opgaver. Kvalitet og høj faglighed er vores fokusområde. Vi skaber rammerne for udvikling, så vi hele tiden følger op med nye tiltag hvor dette er nødvendigt. Mission for Hjemmeplejen Nord/Øst Hjemmeplejen Nord/Øst udøver den gode, professionelle og meget kvalitetsbevidste pleje og omsorg for borgere der har behov for dette. Vi skaber rammerne for nytænkning og udvikling til gavn for vores borgere. Vision for Hjemmeplejen Nord/Øst Hjemmeplejen Nord/Øst vil sammen med borgere, medarbejdere og andre interessenter arbejde med at skabe en organisation som udvikler sig i takt med samfundet. Vi vil i de kommende år specielt have fokus på - teknologiske løsninger for både borgere og medarbejdere - snitflader/kontaktflader til borgere/pårørende. Tilgængelighed - udvikling på det faglige niveau Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, (dok.nr. dok.nr ) Dok.nr /9

145 Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Budget Hjemmeplejen Nord/øst har ikke et fast ramme, men er afregnet efter antal opgaver til praktisk bistand, personlig pleje samt sygeplejeopgaver. Regnskabet danner grundlag for næste års timeprisafregning. Kort beskrivelse af Hjemmepleje Nord/Øst Hjemmeplejen Nord/Øst beskæftiger ca. 150 medarbejdere indenfor SOSU området og servicerer ca. 550 borgere. Hjemmeplejen er en virksomhed i bevægelse, hvor udfordringerne og kompleksiteten øges med stor hast. Kravet til uddannelse, faglig viden stiger støt som borgernes kompleksitet øges, derfor vil der de nærmeste år være fokus på øget faglighed og dokumentation indenfor området. Det vigtigste i fremtiden er ikke kun at have fokus på, at borgeren møder de samme medarbejdere, men at de møder medarbejdere med de rette kompetencer, hvis kontinuitet og indlæggelser skal undgås. Teknologiske løsninger vil nødvendigvis være meget i fokus i årene frem, da det stigende antal af ældre, vil presse økonomien og arbejdsopgaverne, og det vil derfor være nødvendigt at arbejde smartere med andre ressourcer end varme hænder Mål for udvikling 2014 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Det nære sundhedsvæsen Velfærdsteknologi Kompetenceudvikling 2/9

146 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering 2020 mål Øget uddannelsesniveau, øget faglighed og kompetenceniveau skal der i Hjemmeplejen Nord/øst være ansat 50 % assistenter mod nu ca. 17 % Ved ny ansættelser overvejes fagniveau Opfordre faglige dygtigt SOSU hjælpere til at videreuddanne sig til assistenter Vigtigt årligt at evaluere på udfordringer, kompleksitet i området, således at fagniveau følger kravene til levering. Være positiv overfor ansøgninger om orlov til videreuddannelse. Teknologi der løfter Vi skal prøve teknologi det ligger langt ud over vores forestillinger vi skal turde turde - Selvvalgt arbejdstid Evaluering af projektet selvvalgt arbejdstid Såfremt evalueringen viser en succes, skal der arbejdes videre med indførelse af dette i hele organisationen Anvendelse af tablet vurderes Udarbejdelse af evalueringsrapport med evaluering af Medarbejdere Ledere Borgere FOA tablet Evalueringsrapporten gennemgås med arbejdsgruppen og FOA og her tager man stilling til det videre arbejde. - Hjemmeside Hjemmeside hvor det er nemt at få kontakt samt overblik over vores muligheder. Løbende teste hvor mange Dok.nr /9

147 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Mere velfærdsteknologi tryghed for borgeren. I stedet for varme hænder. Mindske antal ulykker og nærvedulykker i forbindelse med forflytning Øge faglighed og fortroligheden med forflytninger Succes vil være at vi kan se at siden bliver anvendt af vores borgere/pårørende. Projekt med Yes group med en intelligent care løsning, som kan registrere om borgeren reagerer unormalt Antallet af ulykker og nærved-ulykker reduceres Måle på det hertil indbyggede evalueringsmodul, om medarbejderne øger deres fortrolighed med forflytningsteknikker Vi skal ind i dette århundrede. Borgere/pårørende orienterer sig ved hjælp af nettet, og her skal vi være nemme at få fat på samt være tydelige på flere punkter. Tilgængelighed for borgeren er vigtigt. Levende hjemmeside der ændrer sig ved behov Projekt start samt beskrivelse af projektplan 2013 Institutionerne implementerer Virtuel Forflytning som redskab til såvel forflytningstræning og konkrete forflytningssituationer. Hjælpemiddeldepotet/APV teamet står for processen Institutionerne implementerer Virtuel Forflytning som øvelsesredskab til øvelse og eksamniation i de enkelte forflytningsteknikker. brugere der er på vores system evaluering af projektet og lancering af dette i fremtiden, samt afklaring af serviceniveau Der udarbejdes VTV for teknologien. Der måles, over længere tid, om antallet af ulykker og nærved-ulykker er faldende (på centralt register). Der udarbejdes VTV for teknologien. Det indbyggede 4/9

148 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Rygefri arbejdstid Tydelig service niveau Implementering af nyt omsorgssystem Styrkelse af den sundhedsfaglige dokumentation Rygefri arbejdstid og gerne flere der motiveres til rygestop Evaluering af brugen af standarder og positiv/negativ effekt Lederne vil i gennemgangen af journalerne opleve en øget kvalitet i dokumentationen. Klar liste over tilbud som hjælper medarbejderen til at overholde den rygefri arbejdstid Hvordan bruges standarderne Implementeringen af nyt Omsorgssystem vil forventeligt gøre dokumentationen lettere. I den forbindelse er der planlagt kursusdage for det faste personale, hvoraf én dag fokuserer netop på dokumentationen. (Implementeres i efteråret 2013 effekt i 2014) registreringssystem aflæses med henblik på en vurdering om medarbejderne gennem værktøjet bliver mere fortrolige med forflytningsteknikker. Evaluering af anvendte tilbud 2014/2015. Tilbuddene skal løbende justeres efter behov Dokumentationen evalueres løbende Det nære sundhedsvæsen 5/9

149 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen gennem etablering af 4 konkrete projekter samt et øget fokus på dokumentation og notatpligt - Akutfunktionen, en styrket sygeplejeindsats Succeskriterier gælder i princippet alle udviklingsmål: Fald i antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser. Reduktion af 83 ydelser. Øget kompetenceniveau hos sygeplejersker og plejepersonale. Reduktion i fejl og forbedringstiltag for at undgå fejl (UTH og embedslægetilsyn). Sygeplejeindsatsen styrkes ved at der etableres en akutfunktion bestående af sygeplejersker med speciale i akut sygepleje. Sygeplejerskerne skal være med til at forebygge indlæggelser ved at yde en akut og intensiv indsats i borgerens eget hjem. Derudover skal sygeplejerskerne videreføre den behandling, der er begyndt på sygehuset, så borgeren kan udskrives tidligere fra sygehuset, og i stedet behandles i eget hjem når dette er muligt. Udover at behandle borgerne skal sygeplejerskerne i Akutfunktionen vejlede og rådgive personalet i hjemmeplejen og på plejecentrerne, for derigennem at øge kvaliteten i plejen i hele Følge tæt op på vores anvendelse/brug af akutteamet, samt effekten af vejledning og rådgivning 6/9

150 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering kommunen. - Døgnrehabilitering - intensivering af rehabiliteringsindsatsen på Carolineparken - KOL-indsats Primær forebyggelse af KOL gennem rygestop og rehabilitering af KOL Borgerens livskvalitet og funktionsniveau skal fastholdes og gerne forbedres i højere grad end i dag. En tidlig forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats vil betyde at den enkelte borgers livskvalitet forbedres Døgnrehabiliteringspladsern e skal fungere som midlertidige pladser hvor (ældre) borgere. med fysiske eller psykiske problemer tilbydes et intensivt rehabiliterings- og genoptræningsforløb. Der er fokus på det tværfaglige samarbejde i forbindelse med målsætning samt overgangen til borgernes eget hjem. For at opretholde det opnåede funktionsniveau, når borgeren er hjemme i eget hjem igen, vil der blive visiteret til hverdagsrehabilitering. KOL-indsatsen bygger på en tidlig opsporing således at behandling og forebyggelse sættes ind på et så tidligt tidspunkt som muligt. En del af indsatsen går på uddannelse af sundhedspersonalet, som er tæt på borgeren Færdigudarbejdelse og anvendelse af standard for Følge borgerforløbet tæt samt deres funktionsniveau i forløbet efter udskrivelsen Fokus på effekt 7/9

151 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering allerede konstaterede KOL i HNØ, så vi sikrer mindre genindlæggelser her. 8/9

152 Bilag 2 Budget 403 Frit valg Nord/Øst Indenfor rammen Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2 Udenfor rammen Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 4 Udenfor rammen - 100% overførsel Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede /9

153 Bilag: Aftalestyring Center for Sundhedsfremme.doc Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26738/13

154 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang til unikke naturområder Værdigrundlag Der arbejdes ud fra Varde kommunes værdihus Mission Fagligt kraftcenter for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering med fokus på det hele menneske, dets viden, ressourcer, og handlekompetencer Vision Den overordnede vision for arbejdet på Center for Sundhedsfremme er, at fremme sundheden og forebygge sygdom. Sundhedsfremmearbejdet retter sig særligt mod statistisk set sårbare grupper og socialt udsatte herunder ufaglærte, ældre, misbrugere, personer med anden etnisk baggrund end dansk og udsatte børn og unge, men for at brede sundhedsfremme ud til hele befolkningen arbejdes der bredt. Der arbejdes med udvikling af formidling indenfor sundhedsfremme, herunder digital formidling og platforme. Derudover arbejdes der for at skabe fora, viden og motivation, der gør det muligt for alle kommunens borgere, at være fysisk aktiv og leve sundt blandt andet i hjemmet, i naturen, på arbejdspladsen og i nærmiljøet. Centeret arbejder her på tværs af organisationen Varde Kommune. Fokus på sundhedsfremme handler ikke blot om den fysiske sundhed, men også om den enkelte borgers livskvalitet og trivsel. Sygdomsforebyggelsesarbejdet er i særlig grad rettet mod borgere med stor risiko for livsstilsbetingede sygdomme, kronisk syge. Det ønskes, at forebygge følgesygdomme og 1/8

155 komplikationer i forbindelse med sygdomsforløb eller kronisk sygdom, gennem en effektiv rehabiliteringsindsats. Center for Sundhedsfremme arbejder på at medvirke til at skabe evidens og best practice, og har fokus på udvikling og kvalitetssikring af indsatser Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, vedtaget af Varde Kommunes Byråd den?? (dok.nr ) Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Kvalitetsstandarder for træning efter 140, 140a sundhedsloven, 86 serviceloven Sundhedspolitikken og frivilligpolitik Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Kort beskrivelse af aftaleholderen Aftaleholderen beskæftiger ca. 35 fuldtidsstillinger fordelt på 15 fagområder. Der udgår personale fra Carolineparken Varde, Aktivitetscentret Ølgod, Medborgerhuset og Ringkøbingvej 32 Varde. Mål for udvikling 2014 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. For 2014 vil det nære sundhedsvæsen og de indsatser der er forbundet dermed fortsat fylde en del i centrets opgaveportefølje, ikke mindst indførelsen af døgnrehabiliteringsafdelingen og indsatsen mod KOL. 2/8

156 Det nære sundhedsvæsen er dog ikke kun sygdom og sygdomsforebyggelse, men også sundhedsfremme og livskvalitet, hvorfor indsatser fra fx Medborgerhuset i høj grad bidrager til opgaveløsningen, og den vigtigste medspiller er borgerne selv. Der vil ligeledes være stort fokus på hvilken rolle og samarbejde der udspringer af den nye pension og flex lov. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Fortsat fokus på levering af træning af høj kvalitet og de forbundne udfordringer med indførelsen af døgnrehabilitering, herunder indførelse af velfærdsteknologiske metoder. Fortsat udvikling af det digitale sundhedscenter Understøtter digitaliseringen generelt i den kommunale opgaveløsning og i forhold til at opkvalificere borgerne til at være digitale borgere. Fortsat fokus på facilitering som arbejdsmetode i Medborgerhuset Drift og samarbejde omkring OPI kræftsamarbejdet Indsatser i forhold til forebyggelsespakkerne i det omfang de hører under Centerets naturlige opgaveportefølje. Herunder naturligt demens. Implementering af demensstrategi herunder særligt fokus på pårørende Inddragelse i udvikling af kommunale tilbud som følge af ny pension og flexlov, og evt. drift heraf. Fortsat fokus på inddragelse af frivillige i opgaveløsning hvor det giver mening Understøttelsen af en øget indsats på det nære sundhedsvæsen herunder især rehabilitering og KOL. Fundraising en opgave, der til tider kan blive klemt på grund af driftsopgaver skal prioriteres. 3/8

157 Mål for udvikling Fokus på levering af træning af høj kvalitet og de forbundne udfordringer med indførelsen af døgnrehabilitering, herunder indførelse og udvikling af velfærdsteknologiske metoder. Etablering af digitalt sundhedscenter Understøtte kommunens digitaliseringsstrategi Fokus på implementering af forløbsprogrammer herunder OPI kræftrehabilitering. Forebyggelse pakker CFS understøtter opgaveløsningen i det omfang det giver mening i forhold til opgaveporteføljen Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en Handleplaner positiv udvikling Høj brugertilfredshed i forhold til ydelser Kliniske retningslinjer APV viser trivsel blandt personalet veluddannet Fortsætter i 2014 personale Høj antal brugere på virtuel træning At der er skabt en digital platform til egnede opgaver At Varde kommune indgår i projekt med region om udvikling af digitale tilbud At Medborgerhusets frivillige prioriterer indsatser i forhold til at borgerne bliver digitale borgere At der ved de forebyggende hjemmebesøg tales om digitale løsninger At centret deltager positivt i udvikling og implementering af resultater fra OPI Der arbejdes fortsat med projektplaner for alle nye tiltag drift igangsat At der i kortlægningen af indsatser på forebyggelsespakkerne er fokus på hvilke opgaver CFS kan og skal løse Projektplan for virtuel træning, projektplan projektplan for det nære sundhedsvæsen og projektplan for KOL indsatsen, Projektplan for det digitale sundhedshedscenter lokalt samt regionalt Fortsætter i 2014 og 2015 Der uddannes frivillige som superbrugere til at være digitale ambassadører Fortsætter til 2015 der foreligger ingen helhedsplan på området Forventes afklaret til 2014 og Kortlægning af forebyggelses pakker Diverse projektbeskrivelser på CFS Evaluering Jvf. Projektplanerne At der er digitale tilbud til borgerne Monitoreres på antal hold Afhængig af helhedsplan Indgår i projektplanerne internt, den centrale evaluering hører under staben Handleplaner for demensstrategien Der skal udarbejdes nye handleplaner i forhold til den I 2014 er der udarbejdet nye handleplaner vi tager afsæt i Vil fremgå af nye handleplaner 4/8

158 Mål for udvikling Frivillighed som en del af opgaven Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling reviderede demensstrategi Fortsat højt medlemskab/aktivitet på Medborgerhuset Frivillige med i Døgnrehabilitering? Handleplaner Iværksætte udvalg på Medborgerhuset til at fastholde og igangsætte nye aktiviteter Fokus på den faciliterende tilgang for at fastholde aktivitetsniveauet Frivillige ind tænkes i løsningerne også i samarbejde med Frivillighuset, DGI, patientforeningerne m.fl. Evaluering Optælling af medlemstal og aktiviteter Mål for udvikling Det Nære Sundhedsvæsen Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen i Varde kommune generelt CFS vil understøtte rehabiliterende indsatser, herunder også indsatser der styrker borgernes mestringsevne Fald i antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser. Reduktion af 83 ydelser. Øget kompetenceniveau hos sygeplejersker og plejepersonale. Reduktion i fejl og forbedringstiltag for at undgå fejl (UTH og embedslægetilsyn). At borgerne har en hensigtsmæssig sundhedsadfærd og bedre livskvalitet på trods. Projektplan for det nære sundhedsvæsen v. staben Diverse projektbeskrivelser i forhold til patientuddannelser. Der foretages en overordnet monitorering af udviklingen på området herunder kommunens forbrug af regionale sundhedsydelser, herunder den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, hjemmepleje- og sygeplejeydelser. Monitoreringen foretages systematisk og formidles med faste intervaller med opstart i 2013 v. staben Evaluering løbende af forløb 5/8

159 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering og kompetencer KOL-indsats Primær forebyggelse af KOL gennem rygestop og rehabilitering af KOL patienter Sygepleje-/terapeutfaglig indsats på plejecentrene styrke kvaliteten og understøtte det hverdagsrehabiliterende arbejde En tidlig forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats vil betyde at den enkelte borgers livskvalitet forbedres og give færre (gen)indlæggelser. KOL-indsatsen bygger på en tidlig opsporing således at behandling og forebyggelse sættes ind på et så tidligt tidspunkt som muligt. En del af indsatsen går på uddannelse af sundhedspersonalet, som er tæt på borgeren. Den styrkede sygepleje- og terapeutfaglige indsats vil bestå dels af en praksisnær, rådgivende funktion og en konsulentfunktion med fokus på indsatsområder hvor der er behov for at øge kvaliteten. 6/8

160 Aftaleholderens VISIONKORT eller andet grafisk materiale 7/8

161 Bilag 2 Budget 402 Sundhedscenter Indenfor rammen Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 88 Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4 Udenfor rammen - 100% overførsel Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede /8

162 Bilag: Aftalestyring Hjemmepleje MidtVest Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23913/13

163 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang til unikke naturområder Hjemmeplejen Midt/Vest værdigrundlag Værdigrundlaget tager udgangspunkt i Varde Kommunes værdier: ordentlighed samarbejde tillid ansvarlighed dialog information åbenhed og i visionen om en kompetent, engagerende, udviklende og udfordrende kommune. Værdier og vision er afsættet for mødet med Varde kommunes borgere. Mission for Hjemmeplejen Midt/Vest Hjemmeplejen Midt/Vest leverer professionelle og kvalitetsbevidste indsatser til visiterede borgere. Vision for Hjemmeplejen Midt/Vest Vi skaber rammerne for nytænkning og udvikling til gavn for borgere og medarbejderne Et sundt og aktivt liv hele livet At borgere, uanset fysisk eller psykisk funktionsniveau, understøttes til et værdigt liv. At borgerne får så meget indflydelse på eget liv som muligt hele livet. At man som borger oplever god omsorg og pleje i respektfuldt samspil med Hjemmeplejen Midt/Vest.

164 At være den bedste arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø og trivsel er i højsæde. Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, (dok.nr ) Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Kort beskrivelse af Hjemmepleje Midt/Vest Aftaleholderen beskæftiger ca. 145 ansatte fordelt på 2 fagområder. Hjemmeplejen Midt/Vest vil i 2014 bl.a. være optaget af: At medvirke til en god proces omkring afvikling af Vidagerhus og udvikling af Thueslund. Det Nære Sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Den nye bekendtgørelse for Social-og sundhedshjælperuddannelsen og implementering af det ændrede kompetenceniveau i forhold til sundhedslovsopgaver. Målrettet kompetenceudvikling. Mål for udvikling 2014 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Det nære sundhedsvæsen. Faglig udvikling. Borgeren i centrum. UTH (utilsigtede hændelser) Projekt med inddragelse af frivillige Velfærdsteknologiske løsninger

165 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Det nære Sundhedsvæsen Medarbejderne er kendt med og kan arbejde ud fra Det nære Sundhedsvæsens strategi og dermed understøtte borgerens egenomsorgskapacitet. - Borgerne oplever egenomsorgskapaciteten styrket. - Borgernes funktionsevneniveau forbedres / bevares så vidt det er muligt. Implementering af indsatsområderne. Strategien omsættes til faglig viden. - Undervisning KOL, foråret Brugerrettet: - Brugerundersøgelser - Færre indlæggelser / genindlæggelser - Færre indlæggelser / genindlæggelser. Udarbejde en intern strategi for videns- og ressourcepersoner. Medarbejder: - MUS /GRUS - Medarbejderen oplever et styrket tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere i Varde Kommune til nytte for borgerne. Ledelsen iscenesætter rammer og rum for kompetence og kvalitetsløft. Sikre tilgængelige fagkompetencer og mulighed for sparring/vidensdeling. Ledelsen: - LUS - Patientforeninger og frivillige inddrages, hvor det er relevant. Dok.nr /13

166 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Arbejdsmiljø / Trivsel Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med fokus på trivsel. At trivsel sættes på dagsordenen både i grupperne og hele virksomheden. Gøre mere af det, vi er gode til med udgangspunkt i medarbejderundersøgelse gennemført i APV MUS /GRUS/LUS Have fokus på og udvikle områder der er aktuelle samfundsmæssigt. F.eks.: Røgfri arbejdstid, selvvalgt arbejdstid, begrænsning af gener ved natarbejde, teknologi der fremmer arbejdsmiljøet. I MED udarbejde handleplan for indsatsområderne. Der arbejdes målrettet på at fastholde eller mindske niveauet i forhold til sygefraværet i Sygefraværet fortsat under 4 %. Fraværsstatistikken opgøres månedligt og bruges konstruktivt i grupperne til fastholdelse og fokus på trivsel. Statistisk evidens. 4/13

167 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Borgeren i centrum Borgere understøttes til et værdigt liv uanset fysisk eller psykisk funktionsniveau med udgangspunkt i det gode samarbejde. Borgeren oplever at være medinddraget i hele forløbet. Borgeren oplever de visiterede indsatser leveres i et respektfuldt samspil. Brugertilfredshed er svarende til tidligere niveau eller bedre. Medarbejderne mestrer formidling og dialog ud fra den anerkendende tilgang. Fortsætte udviklingen af Hjemmeplejens koncept omkring det første møde med borgeren. (Velkomstpjece, rehabilitering, guideline m.m.) Brugerundersøgelsen. Udvikle og styrke de kommunikative færdigheder i Hjemmeplejen Midt/Vest fremadrettet. Alle fastansatte medarbejdere gennemfører Kommunikationskursets modul 2. Velfærdsteknologi indgår som et naturligt valg, der understøtter borgernes egenomsorgskapacitet. Implementere anerkendt velfærdsteknologi, (brug af Living Lab). Medvirke til udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. 5/13

168 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner 2013/14 Evaluering Introduktion At alle nye medarbejdere føler sig kompetente og introduceret til at varetage bevilgede indsatser. Alle nye medarbejdere har gennemgået introduktionsmaterialet inden for 3 måneder. Ved ansættelseskontrakten udleveres introduktionsmateriale, og der informeres om udpegede mentorer. Evalueringsskema udfyldes af alle nyansatte efter 3 måneders ansættelse. Alle medarbejdere er bekendt med og kan arbejde ud fra det politiske service niveau, interne/ eksterne politikker og retningslinjer samt virksomhedens mål og værdier. At det udarbejdede introduktions program følges. Introduktionsdage 3 til 4 dage afhængig af vagttype og individuelle forudsætninger. At materialet er opdateret. Fastholde tilegnet viden i virksomheden. Reducere tabet af viden i forbindelse med personaleafgang ved at udarbejde E-learning, intern undervisning m.m. for alle nyansatte. 6/13

169 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner 2013/14 Evaluering Faglig udvikling At virksomheden besidder de nødvendige fagkompetencer i forhold til det politiske serviceniveau og kommende udfordringer (opgaveglidning, ny bekendtgørelse på SOSU uddannelsen, det nære Sundhedsvæsen m.m.). At opgaverne indenfor Hjemmeplejen Midt / Vest kan løses af medarbejderstaben. Ved vakante stillinger vurderes, hvilken faggruppe/ kompetencer virksomheden mangler/ har brug for i forhold til kommende udfordringer. Udarbejdelse af kompetenceprofil og afklaring af individuelt uddannelsesforløb. Trivselsundersøgelse Medarbejderrettet APV Medarbejder: - MUS /GRUS Leder: - LUS At alle medarbejdere/ ledere føler sig fagligt og personligt kompetent til at varetage nuværende og kommende opgaver/ udfordringer. At den enkelte medarbejder/ leder giver udtryk for at være faglig og personlig kompetent. Ledelsen iscenesætter rammer og rum for kompetence og kvalitetsløft f.eks. - Interne kurser for alle medarbejdere - Faglig sparing - Sidemandsoplæring - E-learning - Uddannelse af videnspersoner / ressourcepersoner At der i virksomheder forefindes kompetencer, som kan formidle/ udvikle øvrige ansatte fagligt. Ansøgning om økonomiske midler til ansættelse af sygeplejerske i Hjemmeplejen Midt/Vest. Scenarie 1: Ansættelse af en sygeplejerske der sikrer faglig 7/13

170 kompetencenceudvikling på tværs af Hjemmeplejen Midt /Vest. Merudgift svarende til en fuldtidsansat sygeplejerske ca kr. Scenarie 2: Omkonvertering af en SSA under hver af de fire teamledere til sygeplejerskestillinger. Funktionen tænkes delt imellem virksomhedens nuværende sundhedsydelser og faglig kompetenceudvikling - internt i grupperne og på tværs i Hjemmeplejen Midt/Vest. Merudgift svarende til differencen imellem SSA og sygeplejerske lønniveauet, samt en difference i ATA-tiden. (ændres fra 70 % ATA til 50 % ATA) Merudgift, cirka svarende til senarie 1 8/13

171 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner 2013/14 Evaluering Dokumentation Alle relevante observationer dokumenteres fagligt og objektivt i omsorgssystemet. Alle medarbejdere er fortrolige med IT og omsorgsmodul og bruger det i hverdagen. Alle medarbejdere bliver undervist, så de er kompetente i brugen af IT og omsorgsmodulet. Intern kvalitetssikring et halvt år efter ibrugtagning af nyt omsorgssystem (casestudie). At dokumentationen er tilstrækkelig til at kunne arbejde helhedsorienteret til gavn for borgeren, interne og eksterne samarbejdspartnere. Alle afvigelser/ relevante observationer er dokumenteret. Fremadrettet fastholde og udvikle medarbejdernes kompetencer indenfor dokumentation. Medvirke til udvikling/ afprøvning af nye elektroniske muligheder, der styrker den enkelte medarbejders kommunikative kompetencer (f.eks. talemodul m.m.). 9/13

172 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Hverdagsrehabilitering Fortsat videreudvikle den rehabiliterende tankegang frem for den kompenserende, hvor det er muligt. Medarbejderne indtænker muligheden for rehabilitering i alle 83 indsatser og sundhedslovsydelser. Fastholde hverdagsrehabilitering i medarbejdernes bevidsthed (så vi ikke falder tilbage til dårlige vaner). Medtage velfærdsteknologiske muligheder hvor det giver mening for borgeren. Fokus på særlige indsatsområder f.eks. støttestrømper, hjælp til medicinindtagelse o. lign. Sikre de nødvendige kompetencer internt i virksomheden. - Vidensdeling internt - uddanne ressourcepersoner - evt. udvide faggrupperne med en terapeut. Brugerrettet: - Brugerundersøgelser - Færre indlæggelser Visitation: - Visiteringer er faldende eller tilsvarende den demografiske udvikling (med udgangspunkt i nuværende opgavefordeling). At borgeren oplever en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der styrker borgerens egenomsorgskapacitet og selvbestemmelsesret. Styrke det tværfaglige samarbejde imellem visitation, terapeut og plejepersonale evt. via: - Koordinerende møder. Skabe kontakt til frivillige/organisationer/pårørende. 10/13

173 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Frivillige I samarbejde med Center for Sundhedsfremme udarbejde en projektbeskrivelse, der understøtter og udvikler rammerne for frivilligt arbejde, målrettet borgere i Hjemmeplejen Midt/Vest. Medvirke til at implementere og udvikle frivilligpolitikken i forhold til borgere i eget hjem. De frivillige oplever et tæt samarbejde med Hjemmeplejen Midt/Vest og anerkendes for deres indsats. I dialog og tæt samspil udvikler hinandens muligheder gensidigt. Kontakte til frivillige / frivilliges organisationer med henblik på at indgå et fælles projekt. Nedsættelse af styregruppe med repræsentation fra Center for sundhedsfremme Hjemmeplejen Midt/Vest Frivillige / frivilliges organisationer Afhængig af projektbeskrivelsen. Udarbejde en projektbeskrivelse. Evt. ansøge om midler til udbyggelse af projektet. 11/13

174 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering UTH Minimere utilsigtede hændelser til gavn for borgerens behandling og velfærd, ved at skabe målrettet refleksion og læring for medarbejderne. Minimere de utilsigtede hændelser der er fokusområder for Hjemmeplejen Midt/Vest (tidligere rapporterede). Utilsigtede hændelser sættes på dagsordenen Medarbejderniveau Gruppeniveau Ledelsesniveau Virksomhedsniveau (MED) Effektmåling Medarbejderne oplever handling og forebyggelse på fokusområderne og inddrages aktivt. Åben for alternative løsninger Fagligt Organisatorisk Velfærdsteknologi Kvalitetskontrol Indgå aktivt i Varde Kommune og tværsektorielt. 12/13

175 Bilag 2 Budget 404 Fritvalg Midt/Vest Indenfor rammen Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2 Udenfor rammen Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede /13

176 Bilag: Aftalestyring Centerområde NordVest.doc Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 19. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26740/13

177 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang til unikke naturområder Værdigrundlag Centerområde NordVest Centerområde NordVest arbejder ud fra værdierne: Tillid, respekt, fællesskab, forskellighed samt frihed under ansvar. Vi virkeliggør værdierne igennem en adfærd, der er præget af: Samarbejde, kommunikation, faglighed og professionalisme, imødekommenhed og rummelighed samt ressourcemæssig ansvarlighed i bred forstand. Mission Centerområde NordVest. Centerområde NordVest driver plejecentre, hvor det gode og aktive hverdagsliv er i fokus for den enkelte og fællesskabet. Vision Centerområde NordVest NordVest er et centerområde med overskud fagligt og menneskeligt. Generelle aftaleforhold 1/10

178 Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2013, vedtaget af Varde Kommunes Byråd dok.nr Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Budget for aftaleholder Kvalitetsstandarder Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Kort beskrivelse af Centerområde NordVest. Vi er en virksomhed med 5 plejecentre, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demens. Centrene har fysiske rammer og en indretning, som giver mulighed for, at beboerne kan skærmes. Virksomheden beskæftiger ca. 165 medarbejdere fordelt på 3 fagområder. De fleste medarbejdere er social- og sundhedspersonale, hjælpere og assistenter. Mål for udvikling 2014 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der har i perioden 13 særlig været fokus på etablering af vores ny virksomhed, dens mission, værdier og vision, og hvor forskellige elementer fra vores strategiske temaer vil være i spil. I 2014 vil vores udviklingsmål være tilpasset evalueringer og erfaringer fra vores 2013 aftale indhold samt nye og anderledes eksterne krav og forventninger til virksomheden. Det i teksten skrevet som kursiv er det skrevne i 2013 aftalen 2/10

179 Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Udvalgets indsatsområder for 2014: - Det nære Sundhedsvæsen - Velfærdsteknologi - Dokumentation Henvisning til central beskrevne rammer, vedhæftet. Interne beskrivelser og succeskriterier understøtter overordnede temaer. Henvisning til central beskrevne rammer, vedhæftet. Interne beskrivelser og handleplaner understøtter overordnede temaer Henvisning til central beskrevne rammer, vedhæftet Interne beskrivelser og evalueringer understøtter overordnede temaer. En attraktiv arbejdsplads med fællesskab og tilstedeværelse. - Vi har fokus på fysiske rammer og vores kultur At vi har vedligeholdte og hjemlige faciliteter til vores beboere og arbejdspladser, som efterlever AT krav. Opfølgning og mere præcis beskrivelse for vores handlinger i efteråret, når evaluering af nuværende aktiviteter er kendte Vores kendthed og adfærd evalueres i MUS 14 Vores mission, vision og værdier genkendes i vores adfærd 13 aftalen: Videreudvikling af vores kultur, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission, værdier og vision: - KomUd udarbejder forslag til design - Beslutning i MED om valg og hvordan synliggør vores brand - Italesættelse på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og værdier - Element og emne i MUS Sociale arrangementer sommerfest Festudvalg nedsættes og står for arrangementet Fysiske rammer Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om vi gør som vi siger Walk as we talk?? To tredje del af alle medarbejdere deltager i arrangementet. Alle arbejdspladser til faglig dokumentation, IT faciliteter, borde og stole, er i overensstemmelse med 3/10

180 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering - Gennemgang af alle kontor arbejdspladser - Opmærksom på alle øvrige fysiske faciliteter for både beboere og medarbejder AT s krav På kant og forkant. - Vi er nysgerrige og udfordrende, og tør tage chancer vi siger altid ja, og - Vi er nytænkende Hver medarbejder fremkommer med mindst fem ideer til udvikling/forandring målt igennem MUS og postkasse At vores aftale med politikerne efterleves på kvalificeret og fagligt niveau. 75% af alle medarbejdere er positive og glade for kollegialsparring og refleksion Organisationstilpasning i midlertidig periode, okt. 13 juni Ansættelse af 2 nye teamledere - Souschef fungerer som ren souschef - Implementering af effekt/outcome af 13 aftaler, afprøvning af ny ledelsesorganisering samt gennemførelse af 14 aftaler. - Forår 15 evalueres og besluttes fremadrettet ledelsesstruktur Indsats for at arbejde med rummelighed og forskellighed ved hjælp af refleksion og værdi arbejdet Tilfredshedsundersøgelse medarbejdere 15, Tilfredshedsundersøgelse beboere, pårørende og brugere, fokus på tema i kommunale tilsyn MUS 14 og 15 Forespørgsel til MUS At vores aftale med politikerne efterleves på kvalificeret og fagligt ni Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig - Der er nem adgang til centerområdet og det aktiviteter vi er tilgængelige Der er altid plads til dem, som ønsker at deltage målt via registrering af afviste pga. pladsmangel - PR for centerområdets aktiviteter og muligheder hjemmeside etableres - Anden velfærdsteknologi anvendes i vores brug af information og kommunikation både internt i virksomheden og eksternt - Hjemmeside er etableret - Anden form for kommunikation og information etableret (Eks./mulighed at telefoni anvendes anderledes end i dag samt infoskærme/touch skærme) Borgere flytter på plejehjem med glæde. Fokus på vores forberedelser og modtagelse af nye borgere, nye beboere, brugere af daghjem 4/10

181 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering - Der er god og lettilgængelig information inden indflytning og valg af bolig - Borgerne har været medbestemmende for beslutningen - Borgerne oplever sig velkommen og mødes af velforberedt personale - Der er en god atmosfære samt borgere på midlertidige ophold: Nye beboere - Hjemmebesøg før indflytning o - Nye borgere i daghjem: o - Nye borgere i midlertidige ophold o Beboere og borgere oplever livskvalitet. - Beboere og borgere har selvbestemmelse - Alle aktiviteter i hverdagslivet understøtter identitet og integritet Tilkendegivelser om det gode hverdagsliv udtrykt i dialog mellem beboere, borgere og medarbejdere 85% tilfredshed målt via kommunale tilsyn Opfølgning og mere præcis beskrivelse for vores handlinger i efteråret, når evaluering af nuværende aktiviteter er kendte Projekt Spisevenner, se projektbeskrivelse Projekt Demensmadras det gode hverdagsliv. Se projektbeskrivelse Evaluering se projekt beskrivelser Projekt De tre mest komplekse borgere Se projektbeskrivelse Projekt Palliation Se projekt beskrivelse I alle projekter er indsatser på øget og forbedret involvering, fokus på retten til selvbestemmelse (lyttet til beboernes ønsker, inddragelse) Faglig dokumentation i omsorgssystemet samt kommunale og embedslæge tilsyn Struktur, organisering og planlægning - Grundplaner understøtter vores vilkår fagligt og økonomisk En organisationsplan eksisterer Alle grundplaner er gennemgået Udvikling af dagligt planlægningsredskab Organisering og planlægningsredskab er udviklet og etableret i sammenhæng med nyt omsorgssystem, KL projekt Dokumentation af sygeplejeydelser 5/10

182 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering - Kørelister og ruter - Kompetencebase/organisations planunderstøtter vores kendskab til og brug af forskellige funktioner placering og kompetencer (AMR, TR, ledelse, ressourcepersoner) Gennemgang, justering og evt. ændring af grundplaner Udvikling og beskrivelse af intern organisationsplan samt valg af samlet/fælles besluttet dokumentation i Det Nære Sundhedsvæsen Alle grundplaner i overensstemmelse med vores vilkår fagligt og økonomisk Prioritering af ressourcer på tværs - Vi støtter op om hinanden og løfter visionen og delvisioner i fællesskab - Vi anvender alternative løsninger til løsning af udfordringer og opgaver med opmærksomhed på vores forskellighed At virksomhedens mission, værdier og vision er implementeret kendt og anvendt af 90% af alle medarbejdere. Ny midlertidig organisering samt evt. yderlig 2014 handleplaner formuleres til efteråret Vidensdeling Forespørgsel og indhold i MUS. Effekt af beskrevne projekter Effekt af organisationsplan Gennemsigtighed - Vi præsenteres for mission, værdier og vision og visionskort i løbet af dagen - Vi kender aktiviteter og projekter såvel internt som eksternt i virksomheden (i det lille og det store fælleskab) At mindst 80% af alle medarbejdere angiver, at de er helt eller delvis enige i, at de kander mission målt via Trivselsmåling spørgsmålet Jef kender min arbejdsplads mål og værdier 14 handleplaner formuleres til efteråret Præsentation af visionskort mission, værdier og vision Tydelige og enkelte og anvendte MED referater Budget og regnskab tilgængeligt for MED Udarbejdelse af årshjul Måles ved Trivselsundersøgelse 6/10

183 Side 8 og 9 indeholder første udkast/forslag til vores visionskort. Endelig udgave tænkes også at indeholde vores værdier og mission. 7/10

184 NordVest er et centerområde med overskud fagligt og menneskeligt Strategiske temaer Beboere og borgere Effekt på borgere og brugere VISION NordVest er et centerområde med overskud fagligt og menneskeligt Borgere flytter på plejehjem med glæde Borgere benytter vores plejehjem med glæde Beboerne og borgerne oplever fællesskab og liv Beboerne og borgerne oplever livskvalitet På tværs af strategiske temaer Effektivitet og udvikling (redskaber og værktøjer) Ledelse og medarbejdere (kompetence/uddannelse) Økonomi (betaling for investering, hvordan anvendes ressourcer) Faglighed i fokus - hvilken viden, færdigheder og kompetencer vil vi bruge eller udvikle? En attraktiv arbejdsplads fællesskab og tilstedeværelse - hvad er vigtigt og væsentligt i vores kultur og hvilke kompetencer vil vi videre udvikle? Prioritering af ressourcer på tværs - hvordan vil vi gøre det? Struktur, organisering og planlægning - hvilke arbejdsredskaber og politikker vil vi bruge eller udvikle? På kant og forkant - hvilken tænkning og adfærd vil vi udvise? Gennemsigtighed - hvordan vil vi synliggøre? 8/10

185 9/10

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan Kjær, Ingvard

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Referat. til. Handicaprådet

Referat. til. Handicaprådet Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Internt notat Krogens fremtid

Internt notat Krogens fremtid Sagsnr. 12/10 407 Dok.nr. 31646-13 Lene Nørlund/Line Knudsen/Kurt Berthelsen Internt notat Krogens fremtid 1. Indledning Esbjerg Kommune har meddelt, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.14 Dok.nr. 19584-14 Sagsnr. 14-835 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2013 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.13 Dok.nr. 23986-13 Sagsnr. 13-3221 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2012 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 10. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2011

Ældrerådet. Årsberetning 2011 Dato 13.04.12 Dok.nr. 1125238 Sagsnr. 1125235 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2011 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 16. december 2013 Mødetidspunkt: 17:30-21:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.3.1, BCV Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere