IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S

2 IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar december 2007 i kr. (8. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger Side 4 Påtegninger Ledelsespåtegning Side 5 Den uafhængige revisors påtegning Side 6 Ledelsesberetning mv. Ledelsesberetning Side 8 Årsrapport 2007 Side 9 Årsregnskab 1. januar december 2007 Anvendt regnskabspraksis Side 18 Resultatopgørelse Side 24 Balance Side 25 Pengestrømsopgørelse, moderselskab Side 27 Koncern regnskab Side 28 Pengestrømsopgørelse, koncern Side 31 Noter Side 32 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S

4 SELSKABSOPLYSNINGER Telefon: Fax: Hjemmeside:www.itintergroup.com Hjemsted:Lyngby-Taarbæk Stiftet:19. juli 2000 Direktion Jesper Østergaard Bestyrelse Finn Jensen Henrik Kaaber Henrik Tryon David Charles Longley ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 4

5 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2007 for IT InterGroup A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kongens Lyngby, den 3. april 2008 I direktionen: Jesper Østergaard Kongens Lyngby, den 3. april 2008 I bestyrelselsen: Finn Jensen Formand Henrik Kaaber David Longley Henrik Tryon ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i IT InterGroup A/S Vi har revideret årsrapporten for IT InterGroup A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter for såvel koncern som moderselskabet, dog ikke omfattet årsberetning Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 6

7 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets for såvel koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hellerup, den 3. april 2008 IN-REVISION A/S Jan Lundqvist statsautoriseret revisor ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 7

8 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at udføre udviklings- og konsulentopgaver inden for it-branchen samt at udvikle, markesføre og sælge software. Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør kr Egenkapitalen udgør kr Årets resultat anses som tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 8

9 ÅRSRAPPORT har for IT InterGroup A/S været et transformationens år. Ved indgangen til 2007 besluttede IT InterGroup A/S s ledelse at selskabets produkt FastPass skulle gå fra at være et udviklingsprojekt til at være et fuldt flyvefærdigt produkt med egen organisation i forbindelse med etablering af salgsfunktion og andre kommercielle funktioner. Processen med at få denne transformation på plads har fyldt hovedparten af ledelsens tid i Allerede i begyndelsen af året var selskabet meget tæt på at få FastPass etableret i eget selskab under IT InterGroup A/S sammen med eksterne investorer; men uenighed om ledelsesvilkår blokerede for processen i sidste øjeblik. Sammen med selskabets rådgivere besluttede ledelsen herefter, at holde alle aktiviteter samlet i selskabet fremover; og bringe hele IT InterGroup A/S ind på First North og herigennem skaffe nødvendig kapital til gennemførelse af FastPath forretningsplanen. Konsekvensen heraf var at børsprospekt blev udarbejdet, og selskabets aktier tilbudt markedet i september. Efter forhandlinger med en investorgruppe blev der udarbejdet et tillægsprospekt som lå til grund for selskabets kapitaltilførsel og introduktion på First North per 15. oktober. Først herefter har selskabet kunnet gå i gang med etablering af nødvendig ny salgsorganisation. Inden årets afslutning var fase 1 heraf bragt på plads gennem nye sælgere i Skandinavien, UK og Tysktalende lande samt ansættelse af ny Marketing direktør. Opbygning af salgs- og markedsføringsorganisationen er gået hurtigt, omend dette er forsinket i forhold til det planlagte tidspunkt, hvorfor omsætningen for produktet FastPass ikke har opnået det forventede niveau i Imidlertid er der oparbejdet en betydelig salgspipeline hos Selskabets partnere og i forhold til salg til store IT-Service Providers. Det blev primo året besluttet at omdanne kritiske dele af FastPass produktet til SOA (Service Oriented Architecture), for at leve op til de tekniske krav der stilles i markedet, og for at skabe en bedre platform for tilføjelser og forbedringer til produktet. Den udvikling er gennemført for basis produktet, og ledelsen har derfor besluttet at fortsætte udviklingen af FastPass med nye komponenter, som øger vores konkurrenceevne. Konsulentforretningen fortsætter med at vinde store projekter og opgaver indenfor sin specialitet: Identity Management. Store virksomheders interesse og behov for projekter indenfor IT-Security øges, og vi har en stærk position på det danske marked, og vinder løbende nye kunder i samarbejde med vore partnere. Resultat før afskrivninger, finansielle omkostninger og skat udviser et underskud på kr. 0,2 mio. Årets resultat udviste et underskud på kr. 2,9 mio. Forventningen i prospektet var et underskud på kr. 2-3 mio. Bestyrelsen finder ikke resultatet tilfredsstillende, men set i lyset af den tid ledelsen har anvendt på kapitalanskaffelse og First North introduktion i året, findes resultatet forståeligt og forklarligt. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 9

10 ÅRSRAPPORT 2007 Langsigtede perspektiver De foregående måneder har bekræftet bestyrelsen i, at IT InterGroup A/S med produktet FastPass har et stort potentiale. Fokus for produktet er orienteret mod at give it-afdelinger især store it-afdelinger væsentlige direkte produktivitets forbedringer. Potentialet er verdensomspændende og meget stort, og virksomheden har en målsætning om at 10 mio. brugere anvender produktet inden udgangen af Endvidere forventes en pæn organisk vækst i konsulentforretningen Service & Solutions. Forventninger 2008 I 2008 vil IT InterGroup A/S fortsat styrke salgsorganisationen, og selskabet forventer en fordobling af omsætningen i 2008 uden opkøb af andre selskaber, og et resultat omkring nul. Aktien Ved introduktion af selskabet på First North i 2007 var det samlede antal udstedte aktier a 20 ører. Selskabet ejer selv af de udstedte aktier. I forbindelse med børsintroduktionen blev der tilbudt nye aktier til markedet, og alle blev købt til fast kurs 4,25 kr. Provenuet herfra er gået til at dække likviditetsbehovet fra allerede udførte investeringer, samt finansiering af den kommende vækstplan. Der har i 2007 været en løbende omsætning i aktien; men generelt på små handler. En meget stor del af selskabets aktier er af selskabets 3 stiftere bundet i 2 år fra børsintroduktions tidspunktet. Desuden har flere andre store investorer givet udtryk for, at de er langsigtet med på selskabets udvikling. I tillæg kan medarbejderne ikke handle aktier i selskabet udover i 6-ugers perioden efter offentliggørelse af resultater eller kurspåvirkende FN-meddelelser. Det betyder, at der kun er relativt små aktieportioner der er frie, og større investorer kan derfor ikke købe sig ind i aktien. Bestyrelsen stiller derfor forslag til generalforsamlingen om at øge antal aktier i selskabet, således at det frie flow kan øges væsentligt, og selskabet kan blive interessant som investeringsobjekt for større investorer. Aktiekursen har i år 2007 holdt sig over introduktions kursen på 4,25 med et maksimum på 8 kr. og et minimum på kr 4,75. Ultimo kursen blev 7,25. I begyndelsen af 2008 har der været svære tider på aktiemarkedet med store fald; men frem til 20. marts er aktien kun få gange blevet handlet under introduktions kursen på 4,25. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 10

11 ÅRSRAPPORT 2007 HOVEDTAL i kr Resultatopgørelse Omsætning Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før renter, afskrivninger og skat Årets resultat efter skat Balance Goodwill Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Likvide beholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Udskudt skat Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Resultat pr. aktie kr. -0,36 0,05 Indre værdi pr. aktie kr. 1,16 0,17 Risikoforhold som investor i IT InterGroup A/S En investering i selskabets aktier er en investering i selskabets fremtidige vækst og indtjening. Ved opnåelse af selskabets vækst mål for FastPass i 2010 vil omsætningen være over 100 mio kroner med et godt EBITDA resultat. Væksten vil ikke stoppe her og der er fortsat store vækstmuligheder for årene fremover. Ved opnåelse af 2010 målene vil IT InterGroup A/S være et meget mere værdifuldt selskab, end det er i dag. En investering i IT InterGroup A/S indebærer også risici, da opfyldelsen af målene er afhængig af en vellykket udvikling på flere fronter, nogen indenfor firmaets påvirkning nogen udenfor. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 11

12 ÅRSRAPPORT 2007 Konkurrenter IT Software markedet er stærkt konkurrencepræget. Der findes i markedet produkter, som tilbyder sammenlignelige løsninger som FastPass. Nogle af disse produkter tilbydes af meget store internationale firmaer. Ledelsen vurderer, at selskabets produkter og markedstilgang og konkurrenceevne i dag er stærk, men der er risiko for stigende konkurrence, som vil kunne besværliggøre og reducere selskabets vækst. Nøglemedarbejdere Selskabet er afhængig af et mindre antal nøglemedarbejdere og det vil have en negativ påvirkning, hvis nøglemedarbejdere forlader selskabet. Nogle af nøgle-medarbejderne er bundet af stærke finansielle bånd (aktier, kautioner) mens andre ikke er bundet heraf. Ledelsen ønsker at binde alle nøglemedarbejdere gennem aktie arrangementer. Derfor stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingen om at åbne mulighed for udstædelse af medarbejder aktie optioner. Salgsorganisation Selskabets kritiske faktor nu, er at kunne vokse omsætningen hurtigt. En tilfredsstillende udvikling er afhængig af ledelsens evne til at motivere og fastholde de nye sælgere, som kan få succes i dette segment, og evnen til at kunne skabe en samlet set meget effektiv salgsproces, dvs kort tid fra kundekontakt til installation. Væksten i omsætningen er endvidere afhængig af at der etableres distributionskanaler som med succes vil kunne sælge FastPass produkterne til deres kunder. Der er ingen aktiviteter i FassPastCorp ApS efter som IPR og aktiviteter omkring softwareudvikling er overført til IT InterGroup A/S. Selskabet ønsker at bibeholde FassPastCorp ApS som et selskab uden aktivitet, med henblik på at FassPastCorp ApS i fremtiden skal kunne benyttes i takt med koncernens fortsatte ekspansion. Man vil i 2008 nedbringe anpartskapitalen til et minimum. Likviditet Kunderne tilbydes at anskaffe FastPass ved køb af en licens eller ved en abonnements ordning. Hvis kunderne vælger køb, følger en stor umiddelbar effekt på omsætning og likviditet. En abonnementsordning giver en lav umiddelbar effekt; men giver til gengæld den største værdi over hele levetiden af produktet. Vækstplanen er baseret på at udnytte den nuværende konkurrenceevne ved at have så mange sælgere i marken, som der ledelsesmæssigt og økonomisk kan klares. Det betyder, at der i opstartsfasen er højere omkostninger end budgetterede indtægter. Efterhånden som væksten materialiserer sig, vil selskabet fortsætte med at øge salgsorganisationen for at nå nye kunder. Det betyder, at der løbende kan opstå behov for ny likviditet. Likviditeten vil kunne erhverves gennem lån og salg af aktier. Hvis markedet på et tidspunkt ikke vil aftage vore aktier, så skal Selskabet gennemføre kraftige reduktioner, som vil reducere Selskabets muligheder. Se i øvrigt Prospekt fra 2007 for en mere detaljeret gennemgang af risiko forhold. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 12

13 ÅRSRAPPORT 2007 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 2008 Selskabet har konstateret, at Selskabets aktier handles meget lidt på First North. Størstedelen af aktierne besiddes af strategiske investorer. Bestyrelsen har derfor besluttet at sælge den nuværende egenbeholdning på stk. aktier og har godkendt efter aftale med Certified Adviser, at IT InterGroup A/S oprindelige stiftere kan sælge samlet op til stk. aktier. Aktierne vil blive søgt solgt inden for de 6-ugers åben vindue periode. Herved kan aktiens likviditet i markedet hjælpes. Vi ønsker desuden løbende at kunne tilføre selskabet likviditet i forbindelse med finansiering af den fortsatte vækst og bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: a. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i en periode på fem år til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission) Som et element i vores vækstplan kan opkøb af virksomheder støtte vores plan. Det kan dreje sig om virksomheder med supplerende produkter eller virksomheder med en stærk og relevant markedsposition, som kan støtte udviklingen af FastPass eller vor konsulentforretning. Ingen konkrete planer er på bestyrelsens bord for nærværende. Bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i en periode på fem år til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder For at kunne fastholde nøglemedarbejdere samt tiltrække nye nøglemedarbejdere ønsker ledelsen at kunne tilbyde medarbejderne aktieordninger, som bl.a. indeholder muligheder for aktieoptions programmer. Bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om udstedelse af aktieoptioner til ledelsen og ledende medarbejdere for op til kr. 2,0 mio. I tilfælde hvor bestyrelsen anser selskabets børskurs for at være stærkt undervurderet ønsker selskabet mulighed for at kunne opkøbe selskabets aktier i markedet, da det kan være den billigste vej til at kunne levere aktier til optionsprogrammer eller til køb af andre virksomheder. Bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til inden for 10 % af Selskabets aktiekapital at lade Selskabet erhverve egne aktier til en maksimal anskaffelseskurs svarende til børskurs med tillæg af 10 %. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Tryon trækker sig tilbage i forbindelse med at han overtager CFO funktionen i selskabet. Bestyrelsen indstiller Henrik Kaaber til genvalg. (CV beskrevet i prospekt i 2007) Bestyrelsen indstiller direktør Jess J. Ibsen til valg. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 13

14 ÅRSRAPPORT 2007 CV for Jess J. Ibsen Executive Vice President, TDC (2008- ) Director Global Infrastructure Services, CSC Nordic ( ) Management positions, CSC ( ) Division Manager System Integration, Bull Dk ( ) Bestyrelsesformand Finn Jensen og David Longley er ikke på valg. Corporate Governance Selskabets ledelse lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse, og at selskabet bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, medarbejdere, myndigheder og øvrige interessenter. Dialogen med og informationer til selskabets aktionærer finder sted ved hel- og halvårs rapporter, samt når bestyrelsen vurderer, at der er væsentlige nyheder for aktionærerne. Derudover er der løbende nyheder af interesse for kunder og samarbejdspartnere, som kommer når selskabet har nyheder. Disse nyheder er tilgængelige på Selskabets hjemmeside og vi håber aktionærerne løbende følger udviklingen her. Selskabet er fortsat ungt på First North og er på mange måder også fortsat et lille selskab. Det betyder, at når fokus er på kunder, produkter og produktion, så er der ikke den samme kapacitet til at betjene andre interessenter, som store børsnoterede selskaber har. Bestyrelsen vil derfor være det organ, som tager stilling til aktionær information, og frigiver informationen i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens arbejde og sammensætning Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som gennemgås mindst en gang pr. år. Den blev vedtaget i efteråret Der holdes ca 6 bestyrelsesmøder om året. Siden introduktionen på First North er der afholdt 3 bestyrelsesmøder frem til 20. marts Bestyrelsen har 4 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesformand Finn Jensen ejer personligt eller gennem egne selskaber ca 11% af selskabet. Henrik Kaaber ejer personligt eller gennem egne selskaber ca 8% af selskabet. David Langley ejer ikke aktier i selskabet. Henrik Tryon forlader bestyrelsen da han ikke finder det foreneligt at være bestyrelsesmedlem sammen med sin funktion som CFO for selskabet. Henrik Kaaber har en ledende rolle i selskabet, som chef for konsulentgruppen. Finn Jensen og David Langley har kompetencer, som i udvalgte situationer udnyttes, for at støtte ledelsen med udvalgte opgaver. I hvert tilfælde udføres det under forudsætning af, at der er indgået en skriftlig aftale med klar angivelse af opgavens art, varighed og honorering, og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har en fast resultat uafhængig honorering. Pga det begrænsede antal møder i 2007 honoreres bestyrelsen med 1/3 af det normale årlige honorar, som er plus 50% for formanden. Som medlem af First North samarbejder selskabet med en Certified Advisor. Advokat Mogens Flagstad er Certified Advisor for selskabet og deltager i alle bestyrelsesmøder, og selskabet rådfører sig med Certified Advisor i alle børsrelaterede forhold. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 14

15 ÅRSRAPPORT 2007 Direktion Direktionen ansættes af bestyrelsen og er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Direktørens aflønning er baseret på en fast løn samt bonus relateret til virksomhedens resultat. Der er ikke aktieordninger tilknyttet til stillingen. En ny tid Aldrig før har der været så meget fokus på sikkerhed. Identity & Access Management er en del af Security Software markedet som i øjeblikket er inde i en spændende vækstfase, som følge af det globale fokus på sikkerhed. Behovet for it-sikkerhed er globalt og hastigt stigende. Introduktionen af regulative minimumskrav fra myndighederne har bidraget væsentligt til denne udvikling. Virksomheder og offentlige organisationer efterspørger i dag løsninger, der giver dem mulighed for løbende effektivt at justere deres sikkerhedspolitikker og løsninger. Det gør dem i stand til at overholde lovgivningens stigende krav til sikkerhed bl.a. udspringende af dansk standard (DS-484), Sarbanes-Oxley, HIPAA, Basel II, krav om corporate governance mv. Men i dag skal effektive Identity & Access Management løsninger tilbyde mere end it-sikkerhed. Effektive løsninger skal i stigende grad også tilbyde omkostningsbesparelser og øget kommerciel produktivitet. Omkostningsbesparelser realiseres ved at opgaver, der tidligere var manuelle, kan automatiseres som en direkte følge af implementering af en it-sikkerhedsløsning. Den kommercielle produktivitet øges ved at give brugerne adgang til systemerne, uanset hvornår de har brug for det. For at øge it-sikkerheden, realisere omkostningsbesparelser og øge den kommercielle produktivitet efterspørger virksomheder og offentlige organisationer løsninger på tre niveauer: Directories Software Konsulentydelser/rådgivning Ifølge analyseinstituttet Gartner har 75% af virksomheder og organisationer i Nordamerika og 58% i resten af verden implementeret Microsoft Active Directory og tallet forventes at være stigende. IT InterGroups Service & Solution er en systemintegrator og uafhængig software-leverandør (ISV), der udvikler, markedsfører og implementerer løsninger til Identity & Access Management-markedet. Set i lyset af den meget høje penetration af Directories er det vores klare overbevisning, at det fortsat er helt afgørende at satse på en kombination af Konsulentydelser/rådgivning og software udvikling. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 15

16 ÅRSRAPPORT 2007 Konsulentdivisionen Service & Solutions IT InterGroups Service & Solutions division hjælper virksomheder og offentlige organisationer med: struktureret køreplan for opnå målsætningen for Identity & Access Management projekter valg af softwareløsning implementering og endelige aflevering og review af projektet Selskabet har opnået en betydelig position i markedet hvilket afspejles i de partner- og kunderelationer der er etableret. Selskabet har partnerskaber med de førende leverandører indenfor segmentet, eksempelvis IBM, Eurekify, Oracle og Sun Microsystems. Nedenstående skema indeholder en sektorinddelt fortegnelse over eksempler på virksomheder IT InterGroup Service & Solutions division har løst opgaver for inden for Identity & Access Management området. Sektor Bank og Finans Kunde Jyske Bank A/S BEC - Bankernes EDB Central Eurogiro Network A/S Codan A/S Telekommunikation Telia Danmark TDC A/S Ericsson (Sverige) Andre områder Offentlig sektor IBM Silkeborg Data JN Data A/S WM-data Københavns Kommune Århus Kommune Odense Kommune Esbjerg kommune Banedanmark ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 16

17 ÅRSRAPPORT 2007 Software divisionen FastPassCorp Afhængigt af kildehenvisning så bidrager en effektiv håndtering af passwords (Password Management) med mellem 30-40% af den samlede tilbagebetaling af investeringen i en Identity & Access Managementløsning. Det gør det interessant for virksomheder og offentlige organisationer, der står foran en sådan implementering at realisere de fordele så hurtigt som muligt. Barrierer er, at ovenstående leverandører til markedet i hovedsagen leverer deres løsninger som komplette Identity & Access Management stack solutions. Det betyder, at kunder er nødt til at gennemføre komplekse implementeringsforløb af hele software suiters. IT InterGroups software division FastPassCorp tilbyder virksomheder og offentlige institutioner en effektiv specifik Password Management løsning som tillader realisering af potentialet ved en mere sikker og effektiv håndtering af Passwords. Løsningen, der kaldes FastPass, kan implementeres som en stand alone løsning eller som et add-on til de komplette løsninger nævnt ovenfor. FastPass-produkterne understøtter følgende hovedformål, nemlig at: Øge medarbejderproduktiviteten gennem effektiv styring og tildeling af passwords samt genkendelse af medarbejdere, uanset hvorfra medarbejderen måtte tilgå systemet. Reducere og effektivisere arbejdet i organisationens it-helpdesk, idet bl.a. tildeling og fornyelse af passwords på sikker vis af brugerne kan håndteres som en selvbetjenings-opgave. Understøtte store organisationers krav til it-sikkerhed, relateret til eksempelvis dansk standard (DS-484), Sarbanes-Oxley, HIPAA, Basel II mv. gennem en mere sikker genkendelse ( authentikering ) af brugeren ved passwordskifte. Det er ledelsens vurdering, at FastPass har en teknologisk og markedsmæssig fordel indenfor området Password-management i Identity & Access Management FastPass adskiller sig på en række områder fra konkurrerende løsninger: FastPass er opbygget som moduler, der gør det hurtigere og billigere at installere. FastPass kan, i modsætning til konkurrerende produkter, installeres oven på den eksisterende infrastruktur i virksomheden. Begge dele giver betydelige besparelser i forbindelse med både selve leverancen og den efterfølgende drift og support af løsningerne. FastPass adskiller sig ligeledes ved sin tekniske arkitektur, idet FastPass er baseret på den nyeste softwarearkitektur benævnt Service Orienteret Arkitektur (SOA). Dette sikrer bl.a., at FastPass løbende kan videreudbygges, samt at produktet opfylder de krav til teknisk arkitektur, som store it-organisationer vil stille til den produkttype." Salgsorganisation FastPassCorp har i november måned etableret en international salgsorganisation dækkende Skandinavien, Storbritannien og Tyskland. Med kontorer etableret i Berlin og London og en Skandinavisk satsning med udgangspunkt fra Danmark har FastPassCorp fået det afsæt der er nødvendigt for at skabe international succes. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for IT InterGroup A/S for 1. januar december 2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. For så vidt angår indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder er valgt regnskabspraksis svarende til lovens regler for regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter IT InterGroup A/S (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for IT InterGroup A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 18

19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret. Omkostninger Omkostningsbeløb ved en gennemført emission fradrages i overkursbeløbet, medmindre overkursbeløbet bliver negativ. Der er her tale om emissionsforbunden udgifter herunder offentlige udgifter. Omkostninger ved en senere kapitalforhøjelse fratrækkes ikke i overkursbeløbet. Kapitalandele i tilkyttede og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i dattervirksomhedernes og associerede virksomheders skat indregnes under skat af ordinært resultat. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 19

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere