IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S

2 IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar december 2007 i kr. (8. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger Side 4 Påtegninger Ledelsespåtegning Side 5 Den uafhængige revisors påtegning Side 6 Ledelsesberetning mv. Ledelsesberetning Side 8 Årsrapport 2007 Side 9 Årsregnskab 1. januar december 2007 Anvendt regnskabspraksis Side 18 Resultatopgørelse Side 24 Balance Side 25 Pengestrømsopgørelse, moderselskab Side 27 Koncern regnskab Side 28 Pengestrømsopgørelse, koncern Side 31 Noter Side 32 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S

4 SELSKABSOPLYSNINGER Telefon: Fax: Hjemmeside:www.itintergroup.com Hjemsted:Lyngby-Taarbæk Stiftet:19. juli 2000 Direktion Jesper Østergaard Bestyrelse Finn Jensen Henrik Kaaber Henrik Tryon David Charles Longley ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 4

5 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2007 for IT InterGroup A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kongens Lyngby, den 3. april 2008 I direktionen: Jesper Østergaard Kongens Lyngby, den 3. april 2008 I bestyrelselsen: Finn Jensen Formand Henrik Kaaber David Longley Henrik Tryon ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i IT InterGroup A/S Vi har revideret årsrapporten for IT InterGroup A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter for såvel koncern som moderselskabet, dog ikke omfattet årsberetning Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 6

7 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets for såvel koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hellerup, den 3. april 2008 IN-REVISION A/S Jan Lundqvist statsautoriseret revisor ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 7

8 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at udføre udviklings- og konsulentopgaver inden for it-branchen samt at udvikle, markesføre og sælge software. Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør kr Egenkapitalen udgør kr Årets resultat anses som tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 8

9 ÅRSRAPPORT har for IT InterGroup A/S været et transformationens år. Ved indgangen til 2007 besluttede IT InterGroup A/S s ledelse at selskabets produkt FastPass skulle gå fra at være et udviklingsprojekt til at være et fuldt flyvefærdigt produkt med egen organisation i forbindelse med etablering af salgsfunktion og andre kommercielle funktioner. Processen med at få denne transformation på plads har fyldt hovedparten af ledelsens tid i Allerede i begyndelsen af året var selskabet meget tæt på at få FastPass etableret i eget selskab under IT InterGroup A/S sammen med eksterne investorer; men uenighed om ledelsesvilkår blokerede for processen i sidste øjeblik. Sammen med selskabets rådgivere besluttede ledelsen herefter, at holde alle aktiviteter samlet i selskabet fremover; og bringe hele IT InterGroup A/S ind på First North og herigennem skaffe nødvendig kapital til gennemførelse af FastPath forretningsplanen. Konsekvensen heraf var at børsprospekt blev udarbejdet, og selskabets aktier tilbudt markedet i september. Efter forhandlinger med en investorgruppe blev der udarbejdet et tillægsprospekt som lå til grund for selskabets kapitaltilførsel og introduktion på First North per 15. oktober. Først herefter har selskabet kunnet gå i gang med etablering af nødvendig ny salgsorganisation. Inden årets afslutning var fase 1 heraf bragt på plads gennem nye sælgere i Skandinavien, UK og Tysktalende lande samt ansættelse af ny Marketing direktør. Opbygning af salgs- og markedsføringsorganisationen er gået hurtigt, omend dette er forsinket i forhold til det planlagte tidspunkt, hvorfor omsætningen for produktet FastPass ikke har opnået det forventede niveau i Imidlertid er der oparbejdet en betydelig salgspipeline hos Selskabets partnere og i forhold til salg til store IT-Service Providers. Det blev primo året besluttet at omdanne kritiske dele af FastPass produktet til SOA (Service Oriented Architecture), for at leve op til de tekniske krav der stilles i markedet, og for at skabe en bedre platform for tilføjelser og forbedringer til produktet. Den udvikling er gennemført for basis produktet, og ledelsen har derfor besluttet at fortsætte udviklingen af FastPass med nye komponenter, som øger vores konkurrenceevne. Konsulentforretningen fortsætter med at vinde store projekter og opgaver indenfor sin specialitet: Identity Management. Store virksomheders interesse og behov for projekter indenfor IT-Security øges, og vi har en stærk position på det danske marked, og vinder løbende nye kunder i samarbejde med vore partnere. Resultat før afskrivninger, finansielle omkostninger og skat udviser et underskud på kr. 0,2 mio. Årets resultat udviste et underskud på kr. 2,9 mio. Forventningen i prospektet var et underskud på kr. 2-3 mio. Bestyrelsen finder ikke resultatet tilfredsstillende, men set i lyset af den tid ledelsen har anvendt på kapitalanskaffelse og First North introduktion i året, findes resultatet forståeligt og forklarligt. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 9

10 ÅRSRAPPORT 2007 Langsigtede perspektiver De foregående måneder har bekræftet bestyrelsen i, at IT InterGroup A/S med produktet FastPass har et stort potentiale. Fokus for produktet er orienteret mod at give it-afdelinger især store it-afdelinger væsentlige direkte produktivitets forbedringer. Potentialet er verdensomspændende og meget stort, og virksomheden har en målsætning om at 10 mio. brugere anvender produktet inden udgangen af Endvidere forventes en pæn organisk vækst i konsulentforretningen Service & Solutions. Forventninger 2008 I 2008 vil IT InterGroup A/S fortsat styrke salgsorganisationen, og selskabet forventer en fordobling af omsætningen i 2008 uden opkøb af andre selskaber, og et resultat omkring nul. Aktien Ved introduktion af selskabet på First North i 2007 var det samlede antal udstedte aktier a 20 ører. Selskabet ejer selv af de udstedte aktier. I forbindelse med børsintroduktionen blev der tilbudt nye aktier til markedet, og alle blev købt til fast kurs 4,25 kr. Provenuet herfra er gået til at dække likviditetsbehovet fra allerede udførte investeringer, samt finansiering af den kommende vækstplan. Der har i 2007 været en løbende omsætning i aktien; men generelt på små handler. En meget stor del af selskabets aktier er af selskabets 3 stiftere bundet i 2 år fra børsintroduktions tidspunktet. Desuden har flere andre store investorer givet udtryk for, at de er langsigtet med på selskabets udvikling. I tillæg kan medarbejderne ikke handle aktier i selskabet udover i 6-ugers perioden efter offentliggørelse af resultater eller kurspåvirkende FN-meddelelser. Det betyder, at der kun er relativt små aktieportioner der er frie, og større investorer kan derfor ikke købe sig ind i aktien. Bestyrelsen stiller derfor forslag til generalforsamlingen om at øge antal aktier i selskabet, således at det frie flow kan øges væsentligt, og selskabet kan blive interessant som investeringsobjekt for større investorer. Aktiekursen har i år 2007 holdt sig over introduktions kursen på 4,25 med et maksimum på 8 kr. og et minimum på kr 4,75. Ultimo kursen blev 7,25. I begyndelsen af 2008 har der været svære tider på aktiemarkedet med store fald; men frem til 20. marts er aktien kun få gange blevet handlet under introduktions kursen på 4,25. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 10

11 ÅRSRAPPORT 2007 HOVEDTAL i kr Resultatopgørelse Omsætning Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før renter, afskrivninger og skat Årets resultat efter skat Balance Goodwill Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Likvide beholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Udskudt skat Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Resultat pr. aktie kr. -0,36 0,05 Indre værdi pr. aktie kr. 1,16 0,17 Risikoforhold som investor i IT InterGroup A/S En investering i selskabets aktier er en investering i selskabets fremtidige vækst og indtjening. Ved opnåelse af selskabets vækst mål for FastPass i 2010 vil omsætningen være over 100 mio kroner med et godt EBITDA resultat. Væksten vil ikke stoppe her og der er fortsat store vækstmuligheder for årene fremover. Ved opnåelse af 2010 målene vil IT InterGroup A/S være et meget mere værdifuldt selskab, end det er i dag. En investering i IT InterGroup A/S indebærer også risici, da opfyldelsen af målene er afhængig af en vellykket udvikling på flere fronter, nogen indenfor firmaets påvirkning nogen udenfor. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 11

12 ÅRSRAPPORT 2007 Konkurrenter IT Software markedet er stærkt konkurrencepræget. Der findes i markedet produkter, som tilbyder sammenlignelige løsninger som FastPass. Nogle af disse produkter tilbydes af meget store internationale firmaer. Ledelsen vurderer, at selskabets produkter og markedstilgang og konkurrenceevne i dag er stærk, men der er risiko for stigende konkurrence, som vil kunne besværliggøre og reducere selskabets vækst. Nøglemedarbejdere Selskabet er afhængig af et mindre antal nøglemedarbejdere og det vil have en negativ påvirkning, hvis nøglemedarbejdere forlader selskabet. Nogle af nøgle-medarbejderne er bundet af stærke finansielle bånd (aktier, kautioner) mens andre ikke er bundet heraf. Ledelsen ønsker at binde alle nøglemedarbejdere gennem aktie arrangementer. Derfor stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingen om at åbne mulighed for udstædelse af medarbejder aktie optioner. Salgsorganisation Selskabets kritiske faktor nu, er at kunne vokse omsætningen hurtigt. En tilfredsstillende udvikling er afhængig af ledelsens evne til at motivere og fastholde de nye sælgere, som kan få succes i dette segment, og evnen til at kunne skabe en samlet set meget effektiv salgsproces, dvs kort tid fra kundekontakt til installation. Væksten i omsætningen er endvidere afhængig af at der etableres distributionskanaler som med succes vil kunne sælge FastPass produkterne til deres kunder. Der er ingen aktiviteter i FassPastCorp ApS efter som IPR og aktiviteter omkring softwareudvikling er overført til IT InterGroup A/S. Selskabet ønsker at bibeholde FassPastCorp ApS som et selskab uden aktivitet, med henblik på at FassPastCorp ApS i fremtiden skal kunne benyttes i takt med koncernens fortsatte ekspansion. Man vil i 2008 nedbringe anpartskapitalen til et minimum. Likviditet Kunderne tilbydes at anskaffe FastPass ved køb af en licens eller ved en abonnements ordning. Hvis kunderne vælger køb, følger en stor umiddelbar effekt på omsætning og likviditet. En abonnementsordning giver en lav umiddelbar effekt; men giver til gengæld den største værdi over hele levetiden af produktet. Vækstplanen er baseret på at udnytte den nuværende konkurrenceevne ved at have så mange sælgere i marken, som der ledelsesmæssigt og økonomisk kan klares. Det betyder, at der i opstartsfasen er højere omkostninger end budgetterede indtægter. Efterhånden som væksten materialiserer sig, vil selskabet fortsætte med at øge salgsorganisationen for at nå nye kunder. Det betyder, at der løbende kan opstå behov for ny likviditet. Likviditeten vil kunne erhverves gennem lån og salg af aktier. Hvis markedet på et tidspunkt ikke vil aftage vore aktier, så skal Selskabet gennemføre kraftige reduktioner, som vil reducere Selskabets muligheder. Se i øvrigt Prospekt fra 2007 for en mere detaljeret gennemgang af risiko forhold. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 12

13 ÅRSRAPPORT 2007 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 2008 Selskabet har konstateret, at Selskabets aktier handles meget lidt på First North. Størstedelen af aktierne besiddes af strategiske investorer. Bestyrelsen har derfor besluttet at sælge den nuværende egenbeholdning på stk. aktier og har godkendt efter aftale med Certified Adviser, at IT InterGroup A/S oprindelige stiftere kan sælge samlet op til stk. aktier. Aktierne vil blive søgt solgt inden for de 6-ugers åben vindue periode. Herved kan aktiens likviditet i markedet hjælpes. Vi ønsker desuden løbende at kunne tilføre selskabet likviditet i forbindelse med finansiering af den fortsatte vækst og bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: a. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i en periode på fem år til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission) Som et element i vores vækstplan kan opkøb af virksomheder støtte vores plan. Det kan dreje sig om virksomheder med supplerende produkter eller virksomheder med en stærk og relevant markedsposition, som kan støtte udviklingen af FastPass eller vor konsulentforretning. Ingen konkrete planer er på bestyrelsens bord for nærværende. Bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i en periode på fem år til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder For at kunne fastholde nøglemedarbejdere samt tiltrække nye nøglemedarbejdere ønsker ledelsen at kunne tilbyde medarbejderne aktieordninger, som bl.a. indeholder muligheder for aktieoptions programmer. Bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om udstedelse af aktieoptioner til ledelsen og ledende medarbejdere for op til kr. 2,0 mio. I tilfælde hvor bestyrelsen anser selskabets børskurs for at være stærkt undervurderet ønsker selskabet mulighed for at kunne opkøbe selskabets aktier i markedet, da det kan være den billigste vej til at kunne levere aktier til optionsprogrammer eller til køb af andre virksomheder. Bestyrelsen stiller derfor forslag om følgende: d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til inden for 10 % af Selskabets aktiekapital at lade Selskabet erhverve egne aktier til en maksimal anskaffelseskurs svarende til børskurs med tillæg af 10 %. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Tryon trækker sig tilbage i forbindelse med at han overtager CFO funktionen i selskabet. Bestyrelsen indstiller Henrik Kaaber til genvalg. (CV beskrevet i prospekt i 2007) Bestyrelsen indstiller direktør Jess J. Ibsen til valg. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 13

14 ÅRSRAPPORT 2007 CV for Jess J. Ibsen Executive Vice President, TDC (2008- ) Director Global Infrastructure Services, CSC Nordic ( ) Management positions, CSC ( ) Division Manager System Integration, Bull Dk ( ) Bestyrelsesformand Finn Jensen og David Longley er ikke på valg. Corporate Governance Selskabets ledelse lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse, og at selskabet bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, medarbejdere, myndigheder og øvrige interessenter. Dialogen med og informationer til selskabets aktionærer finder sted ved hel- og halvårs rapporter, samt når bestyrelsen vurderer, at der er væsentlige nyheder for aktionærerne. Derudover er der løbende nyheder af interesse for kunder og samarbejdspartnere, som kommer når selskabet har nyheder. Disse nyheder er tilgængelige på Selskabets hjemmeside og vi håber aktionærerne løbende følger udviklingen her. Selskabet er fortsat ungt på First North og er på mange måder også fortsat et lille selskab. Det betyder, at når fokus er på kunder, produkter og produktion, så er der ikke den samme kapacitet til at betjene andre interessenter, som store børsnoterede selskaber har. Bestyrelsen vil derfor være det organ, som tager stilling til aktionær information, og frigiver informationen i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens arbejde og sammensætning Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som gennemgås mindst en gang pr. år. Den blev vedtaget i efteråret Der holdes ca 6 bestyrelsesmøder om året. Siden introduktionen på First North er der afholdt 3 bestyrelsesmøder frem til 20. marts Bestyrelsen har 4 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesformand Finn Jensen ejer personligt eller gennem egne selskaber ca 11% af selskabet. Henrik Kaaber ejer personligt eller gennem egne selskaber ca 8% af selskabet. David Langley ejer ikke aktier i selskabet. Henrik Tryon forlader bestyrelsen da han ikke finder det foreneligt at være bestyrelsesmedlem sammen med sin funktion som CFO for selskabet. Henrik Kaaber har en ledende rolle i selskabet, som chef for konsulentgruppen. Finn Jensen og David Langley har kompetencer, som i udvalgte situationer udnyttes, for at støtte ledelsen med udvalgte opgaver. I hvert tilfælde udføres det under forudsætning af, at der er indgået en skriftlig aftale med klar angivelse af opgavens art, varighed og honorering, og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har en fast resultat uafhængig honorering. Pga det begrænsede antal møder i 2007 honoreres bestyrelsen med 1/3 af det normale årlige honorar, som er plus 50% for formanden. Som medlem af First North samarbejder selskabet med en Certified Advisor. Advokat Mogens Flagstad er Certified Advisor for selskabet og deltager i alle bestyrelsesmøder, og selskabet rådfører sig med Certified Advisor i alle børsrelaterede forhold. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 14

15 ÅRSRAPPORT 2007 Direktion Direktionen ansættes af bestyrelsen og er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Direktørens aflønning er baseret på en fast løn samt bonus relateret til virksomhedens resultat. Der er ikke aktieordninger tilknyttet til stillingen. En ny tid Aldrig før har der været så meget fokus på sikkerhed. Identity & Access Management er en del af Security Software markedet som i øjeblikket er inde i en spændende vækstfase, som følge af det globale fokus på sikkerhed. Behovet for it-sikkerhed er globalt og hastigt stigende. Introduktionen af regulative minimumskrav fra myndighederne har bidraget væsentligt til denne udvikling. Virksomheder og offentlige organisationer efterspørger i dag løsninger, der giver dem mulighed for løbende effektivt at justere deres sikkerhedspolitikker og løsninger. Det gør dem i stand til at overholde lovgivningens stigende krav til sikkerhed bl.a. udspringende af dansk standard (DS-484), Sarbanes-Oxley, HIPAA, Basel II, krav om corporate governance mv. Men i dag skal effektive Identity & Access Management løsninger tilbyde mere end it-sikkerhed. Effektive løsninger skal i stigende grad også tilbyde omkostningsbesparelser og øget kommerciel produktivitet. Omkostningsbesparelser realiseres ved at opgaver, der tidligere var manuelle, kan automatiseres som en direkte følge af implementering af en it-sikkerhedsløsning. Den kommercielle produktivitet øges ved at give brugerne adgang til systemerne, uanset hvornår de har brug for det. For at øge it-sikkerheden, realisere omkostningsbesparelser og øge den kommercielle produktivitet efterspørger virksomheder og offentlige organisationer løsninger på tre niveauer: Directories Software Konsulentydelser/rådgivning Ifølge analyseinstituttet Gartner har 75% af virksomheder og organisationer i Nordamerika og 58% i resten af verden implementeret Microsoft Active Directory og tallet forventes at være stigende. IT InterGroups Service & Solution er en systemintegrator og uafhængig software-leverandør (ISV), der udvikler, markedsfører og implementerer løsninger til Identity & Access Management-markedet. Set i lyset af den meget høje penetration af Directories er det vores klare overbevisning, at det fortsat er helt afgørende at satse på en kombination af Konsulentydelser/rådgivning og software udvikling. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 15

16 ÅRSRAPPORT 2007 Konsulentdivisionen Service & Solutions IT InterGroups Service & Solutions division hjælper virksomheder og offentlige organisationer med: struktureret køreplan for opnå målsætningen for Identity & Access Management projekter valg af softwareløsning implementering og endelige aflevering og review af projektet Selskabet har opnået en betydelig position i markedet hvilket afspejles i de partner- og kunderelationer der er etableret. Selskabet har partnerskaber med de førende leverandører indenfor segmentet, eksempelvis IBM, Eurekify, Oracle og Sun Microsystems. Nedenstående skema indeholder en sektorinddelt fortegnelse over eksempler på virksomheder IT InterGroup Service & Solutions division har løst opgaver for inden for Identity & Access Management området. Sektor Bank og Finans Kunde Jyske Bank A/S BEC - Bankernes EDB Central Eurogiro Network A/S Codan A/S Telekommunikation Telia Danmark TDC A/S Ericsson (Sverige) Andre områder Offentlig sektor IBM Silkeborg Data JN Data A/S WM-data Københavns Kommune Århus Kommune Odense Kommune Esbjerg kommune Banedanmark ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 16

17 ÅRSRAPPORT 2007 Software divisionen FastPassCorp Afhængigt af kildehenvisning så bidrager en effektiv håndtering af passwords (Password Management) med mellem 30-40% af den samlede tilbagebetaling af investeringen i en Identity & Access Managementløsning. Det gør det interessant for virksomheder og offentlige organisationer, der står foran en sådan implementering at realisere de fordele så hurtigt som muligt. Barrierer er, at ovenstående leverandører til markedet i hovedsagen leverer deres løsninger som komplette Identity & Access Management stack solutions. Det betyder, at kunder er nødt til at gennemføre komplekse implementeringsforløb af hele software suiters. IT InterGroups software division FastPassCorp tilbyder virksomheder og offentlige institutioner en effektiv specifik Password Management løsning som tillader realisering af potentialet ved en mere sikker og effektiv håndtering af Passwords. Løsningen, der kaldes FastPass, kan implementeres som en stand alone løsning eller som et add-on til de komplette løsninger nævnt ovenfor. FastPass-produkterne understøtter følgende hovedformål, nemlig at: Øge medarbejderproduktiviteten gennem effektiv styring og tildeling af passwords samt genkendelse af medarbejdere, uanset hvorfra medarbejderen måtte tilgå systemet. Reducere og effektivisere arbejdet i organisationens it-helpdesk, idet bl.a. tildeling og fornyelse af passwords på sikker vis af brugerne kan håndteres som en selvbetjenings-opgave. Understøtte store organisationers krav til it-sikkerhed, relateret til eksempelvis dansk standard (DS-484), Sarbanes-Oxley, HIPAA, Basel II mv. gennem en mere sikker genkendelse ( authentikering ) af brugeren ved passwordskifte. Det er ledelsens vurdering, at FastPass har en teknologisk og markedsmæssig fordel indenfor området Password-management i Identity & Access Management FastPass adskiller sig på en række områder fra konkurrerende løsninger: FastPass er opbygget som moduler, der gør det hurtigere og billigere at installere. FastPass kan, i modsætning til konkurrerende produkter, installeres oven på den eksisterende infrastruktur i virksomheden. Begge dele giver betydelige besparelser i forbindelse med både selve leverancen og den efterfølgende drift og support af løsningerne. FastPass adskiller sig ligeledes ved sin tekniske arkitektur, idet FastPass er baseret på den nyeste softwarearkitektur benævnt Service Orienteret Arkitektur (SOA). Dette sikrer bl.a., at FastPass løbende kan videreudbygges, samt at produktet opfylder de krav til teknisk arkitektur, som store it-organisationer vil stille til den produkttype." Salgsorganisation FastPassCorp har i november måned etableret en international salgsorganisation dækkende Skandinavien, Storbritannien og Tyskland. Med kontorer etableret i Berlin og London og en Skandinavisk satsning med udgangspunkt fra Danmark har FastPassCorp fået det afsæt der er nødvendigt for at skabe international succes. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for IT InterGroup A/S for 1. januar december 2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. For så vidt angår indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder er valgt regnskabspraksis svarende til lovens regler for regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter IT InterGroup A/S (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for IT InterGroup A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 18

19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret. Omkostninger Omkostningsbeløb ved en gennemført emission fradrages i overkursbeløbet, medmindre overkursbeløbet bliver negativ. Der er her tale om emissionsforbunden udgifter herunder offentlige udgifter. Omkostninger ved en senere kapitalforhøjelse fratrækkes ikke i overkursbeløbet. Kapitalandele i tilkyttede og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i dattervirksomhedernes og associerede virksomheders skat indregnes under skat af ordinært resultat. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 19

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Moderselskabet og de danske koncernvirksomhederne er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder. Nedenstående selskaber indgår i sambeskatningen: CVR-nr MES-Consult ApS CVR-nr IT InterGroup A/S CVR-nr Fastpasscorp ApS BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill restafskrives i året Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar samt software (udviklingsomkostninger) måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udvikling af software produktet FastPass Corp, aktiveres i balancen. I juni 2007 blev version 3.0 færdiggjørt og var klar til at blive solgt. For at holde den nuværende position som førende inden for dette område er det ledelse vurdering at en kontinuerelig udvikling er nødvendig. Der vil således også ske investeringer i produktet som vil medføre yderligere aktiveringer af lønninger og gager samt andre indirekte produktions omkostninger i balancen. ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S 20

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2012-1. april 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/08/2013 Allan Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015 HML FINANS ApS Kystvejen 2 9850 Hirtshals Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2016 Henning Larsen Dirigent

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS. Frederiksberg C CVR nr. 34586012. Årsrapport 2014

Frydenland ApS. Frederiksberg C CVR nr. 34586012. Årsrapport 2014 Frydenland ApS Frederiksberg C CVR nr. 34586012 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Ruben Kopp Pedersen dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Lerbrandt Lokomotiv ApS CVR-nr. 25 48 80 59 Lemchesvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

MBE Holding ApS. Årsrapport 2010/11

MBE Holding ApS. Årsrapport 2010/11 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Slotsgade 3 7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 MBE Holding ApS Årsrapport 2010/11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

ELLAB HOLDING A/S. Årsrapport 1. maj april Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/08/2013

ELLAB HOLDING A/S. Årsrapport 1. maj april Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/08/2013 ELLAB HOLDING A/S Årsrapport 1. maj 2012-30. april 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/08/2013 Sys Agnes Rovsing Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere