Fra monopollov til konkurrencelov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra monopollov til konkurrencelov"

Transkript

1 Fra monopollov til konkurrencelov Betænkning nr om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven Industriministeriet, august 1986 _

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen, København HA bet.

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side FORORD 13 KAPITEL 1. SAMMENFATNING Betænkningens disposition Den danske monopol- og prislovgivning Konkurrenceregulering i andre lande og i EF Ændringer i erhvervsstrukturen Konkurrencelovens formål Gennemsigtighed Indgreb overfor konkurrencebegrænsninger Særlige områder Organisation og administration 39 KAPITEL 2. DEN DANSKE MONOPOL- OG PRISLOVGIVNING Indledning Monopolloven Trustkommissionen og ML's tilblivelse TK-3's målsætning Rangordning af målene? 44

4 TK-3'8 valg af nidler Lovforslagets behandling Monopollovens bestemmelser Lovens formål ( 1) Lovens område ( 2) Myndigheden ( 3-5) Registrering og offentlighed ( 6-9) Beretninger og meddelelser til offentligheden ( 19) Tilsynets adgang til at indhente oplysninger ( 15) Forbud nod håndhævelse af videresalgspriser son bindende ( 10) Indgreb ( 11 og 12) Faktureringspligt Indberetning Ankebestemmelser Pris- og avancelovgivningen Pris- og avancelovgivningens baggrund PAL's formål ( 1) Prisovervågning, undersøgelser og offentliggørelse ( 2-5) Indgreb ( 6-9) Vejledende videresalgspriser ( 10) Den finansielle sektor og forsikringsvirksomhed ( 14 og 14a) Midlertidige prislove 82

5 2.5. Lovgivning på tilgrænsende områder 83 KAPITEL 3. KONKURRENCEREGULERING I ANDRE LANDE OG EF Indledning Forbudsprincip contra kontrolprincip Andre lande Norge Sverige Finland United Kingdom Vesttyskland USA E.F Andet internationalt samarbejde 110 KAPITEL 4. ÆNDRINGER I ERHVERVSSTRUKTUREN Summarisk beskrivelse af erhvervsudviklingen siden Udviklingen i de enkelte erhverv Landbrug Industri Byggeri og anlægsvirksomhed 130

6 Engros- og detailhandel Finansiel virksomhed Liberale erhverv Strukturforandringer af særlig betydning for konkurrenceforholdene Stigende internationalisering Koncentrationstendenser Landbrug Industri Bygge- og anlægssektoren Handelserhvervene Den finansielle sektor Liberale erhverv Mere differentieret vareudbud Stigende teknologiindhold i industrien Den offentlige sektor 165 KAPITEL 5. KONKURRENCELOVENS FORMÅL Indledning Effektivitet son konkurrencelovens målsætning Gennemsigtighed som led i målsætningen Erhvervsfrihed som led i målsætningen Hensyn udenfor målsætningen 179

7 Inflationsbekznpelse Styrkelse af små og mellemstore virksomheder Forbrugerbeskyttelse Andre hensyn Sammenfatning Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 6. GENNEMSIGTIGHED Indledning Gennemsigtighed og oplysninger Hvordan kan konkurrencemyndigheden skaffe sig oplysninger om erhvervslivets forhold? Hvad kan konkurrencemyndigheden bruge oplysningerne til? Gældende ret Monopoltilsynets krav på oplysninger Virksomhederne har initiativet Monopoltilsynet har initiativet Hvad kan monopoltilsynet bruge oplysningerne til? Offentlighed Registeroffentlighed Offentliggørelse af afgørelser Undersøgelser Andre former for offentlighed 200

8 Videregivelse til andre end offentligheden Hemmeligholdelse Udvalgets forslag Konkurrencemyndighedens krav på oplysninger Konkurrencebegrznsende aftaler og vedtagelser Oplysninger i øvrigt Videregivelse af oplysningerne Indledning Offentligheden Registeroffentlighed Dokunentoffentlighed, aktindsigt En tillempning af den almindelige aktindsigt efter offentlighedsloven på konkurrencemyndighedens område Aktindsigt som erstatning for registeroffentlighed Udvalgets forslag Hvordan tillempes offentlighedslovens bestemmelser på konkurrenceloven? Undersøgelser Szrlig om rabatter og bonus Andre former for offentlighed Videregivelse til andre end offentligheden Sædvanlig kontradiktion for part Kontradiktion ved undersøgelser 228

9 Hemmeligholdelse Indledning Forretningshemmeligheder i anden lovgivning end konkurrencelovgivningen Oplysninger, der kan betegnes som forretningshemmeligheder Hensyn, der kan begrunde hemmeligholdelse af oplysninger om virksomhederne I hvilke situationer opstår spørgsmålet om hemmeligholdelse? Udvalgets forslag Mærkning og skiltning Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 7. INDGREB OVERFOR KONKURRENCE- BEGRÆNSNINGER Indledning Markedsafgrænsning Indledning Geografisk afgrænsning Produktmæssig afgrænsning Udvalgets bemærkninger Markedsdominans Indledning Praksis Fremmed ret 260

10 Kritik af praksis Udvalgets overvejelser og forslag Konkurrencebegrænsningsforner Indledning Horisontal prisfastsættelse Horisontal markeds- og produktionsdeling, produktionsbegrænsning Brancheforeningers konkurrenceregulerende foranstaltninger Vertikal prisfastsættelse Selektivt salg, herunder eneforhandling Rabat og bonus Konkurrencelovens indgrebsbeføjelser Indledning Undersøgelse og forhandling Ophævelse af aftaler, vedtagelser og bestemmelser Ændring af forretningsbetingelser Leveringspålæg Indgreb over for priser og avancer Generelle forbud Indberetning til offentlige myndigheder Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 8. SÆRLIGE OMRADER Købermagt 309

11 Indledning Eksempler på købermagt Virkningen af magtrabatter Indgreb Fri erhvervsudøvelse. Ulige vilkår Sociale følger af koncentration Udvalgets stillingtagen Kontrol med virksomhedsovertagelse m.v. ("fusionskontrol") Indledning Begrundelsen for indgreb Anmeldelsespligt? Betingelser for indgreb Gennemførelse af indgreb Offentlig virksomhed Monopolloven, pris- og avanceloven og offentlig virksomhed Fremmed ret Hvilken offentlig eller offentligt godkendt virksomhed kan tænkes inddraget under konkurrencelovgivningen? I hvilket omfang bør offentlig virksomhed som den under afsnit beskrevne være omfattet af konkurrencelovgivningen? Hvilke beføjelser bør konkurrencemyndigheden have over for den offentlige eller offentligt kontrollerede virksomhed, der er omfattet af konkurrencelovgivningen? 336

12 8.4. Kapitalmarkedet Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 9. ORGANISATION OG ADMINISTRATION Indledning Monopoltilsynet Monopol-ankenævnet Udvalgets overvejelser Rådets sammensætning Ankeinstansens sammensætning Klagefrist og virkning af klage Godtgørelse af omkostninger ved ankesager 359 BILAG 1. Bekendtgørelse af Lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger Bekendtgørelse af Lov om priser og avancer EØF-Trakaten. Artikel 85 og Forkortelsesliste Litteraturfortegnelse 375

13 -13- FORORD Den 3. november 1984 anmeldte VS og SF en forespørgsel til industriministeren om offentliggørelse af monopoldirektoratets redegørelser om gødningsog isoleringsmarkedet. Forespørgslen kom til debat den 20. november Herunder fremsatte forespørgerne forslag til motiveret dagsorden, som henstillede til regeringen at offentliggøre de to rapporter. Fra Det radikale Venstre fremsattes et dagsordensforslag, som pålagde industriministeren at nedsætte et sagkyndigt udvalg med henblik på overvejelser om en generel modernisering af monopolloven. Dette dagsordensforslag blev vedtaget. I en pressemeddelelse fra industriministeren den 11. december 1984 oplystes det, at ministeren i overensstemmelse med folketingets dagsorden havde nedsat et udvalg med følgende kommissorium: "Udvalget har til opgave at belyse den eksisterende monopolkontrol og fremkomme med forslag til en modernisering af monopolkontrollen inden udgangen af Udvalgets overvejelser skal omfatte såvel monopolloven som prisog avanceloven og skal foretages i lyset af udviklingen i markedsstrukturen og konkurrenceforholdene, nationalt og internationalt, siden disse loves vedtagelse. Udvalget skal herunder vurdere, hvilke principper tilsynet med monopoler skal hvile på - princippet om forhandling, offentlighed og mulighed for at gribe ind, såfremt der konstateres urimelige konkurrencebegrænsninger, priser m.v., eller princippet om forbud mod visse konkurrencebegrænsende former for virksomhed. Udvalget skal også overveje, i hvilket omfang offentlig virksomhed skal være omfattet af monopollovgivningen, hvilke regler der kan være behov for til at imødegå købermonopolers eventuelle konkurrenceforvridende virksomhed, og om der er behov for regler omkring indseende med fusioner og finansielle forbindelser. Endvidere skal det nuværende såkaldte enkeltvarekalkulationsprincip og afgrænsningen af markedsområder, geografisk og på produkter, gøres til genstand for udvalgets overvejelser. Udvalget bør endvidere overveje mulighederne for regelforenkling i overensstemmelse med regeringens målsætning herom". Som formand for udvalget udnævntes professor, dr. oecon. Poul Nyboe Andersen. De to andre medlemmer af udvalget blev professor, dr. jur. Bent

14 Christensen og professor, dr. polit. Anders Ølgaard, begge Københavns Universitet. Udvalget har afholdt 39 møder og foretog i oktober 1985 rejser til Helsingfors, Stockholm, Oslo, London, Berlin og til Bruxelles for at gøre sig bekendt med de pågældende landes og EF's regler, myndigheder m.v. pä konkurrenceområdet. En række organisationer, virksomheder og personer har rettet skriftlig henvendelse til udvalget. Monopolrådets formand, forbrugerombudsmanden og direktørerne for banktilsynet og forsikringstilsynet har efter udvalgets anmodning redegjort for deres virksomhed i relation til monopol-, pris- og avancelovgivningen. Disse henvendelser og redegørelser er indgået i udvalgets overvejelser. Som sekretariatschef for udvalget udpegedes daværende kontorchef i industriministeriet Per Lund Thoft, der den 15. februar 1985 afløstes af kontorchef i industriministeriet Niels Erik D. Jensen. Sekretariatet for udvalget har desuden for hele perioden bestået af fuldmægtig Ole Egberg Mikkelsen, industriministeriet, fra 15. februar 1985 af kontorchef Hans Kierkegaard, monopoltilsynet, og fra 16. september 1985 af fuldmægtig Henning Steensig, industriministeriet. Fuldmægtig Peter Pedersen, industriministeriet, har bistået ved udarbejdelsen af betænkningens kapitel 4. Direktør Lars Skov Madsen, monopoltilsynet, har efter udvalgets anmodning deltaget i en række udvalgsmøder med henblik på at informere om monopolmyndighedens praksis. København, den 24. juni 1986 Poul Nyboe Andersen Bent Christensen Anders Ølgaard (formand) /Niels Erik D. Jensen

15 KAPITEL 1. SAMMENFATNING 1.1. Betænkningens disposition. Et udgangspunkt for udvalgets overvejelser er indeholdt i kapitlerne 2 til 4. I kap. 2 beskrives hovedtrækkene i den hidtidige monopol- og prislovgivning med hovedvægten på perioden Dernæst beskrives i kapitel 3 en række udenlandske retssystemer, herunder EF's konkurrenceregler, og kapitel 4 indeholder en gennemgang af erhvervsudviklingen og de i konkurrencemæssig henseende vigtigste ændringer i erhvervsstrukturen siden monopollovens vedtagelse i Udvalgets overvejelser og anbefalinger på grundlag heraf findes i kapitlerne 5 til 9. Udgangspunktet er drøftelsen i kapitel 5 af konkurrencepolitikkens formål, herunder den målsætning, der efter udvalgets opfattelse bør være afgørende for udformningen og administrationen af en ny konkurrencelov til erstatning af både monopolloven og pris- og avanceloven. Udvalgets overvejelser om en ny konkurrencelovs anvendelsesområde og virkemidler findes i kapitlerne 6 til 8. Kapitel 6 omhandler konkurrencemyndighedens bidrag til fremme af gennemsigtighed vedrørende markedsstruktur og konkurrenceforhold som et afgørende led i opfyldelsen af lovens generelle formål. I kapitel 7 behandles konkurrencemyndighedens indgreb overfor skadelige konkurrencebegrænsninger, og en række monopolretlige problemstillinger gøres til genstand for særskilt drøftelse i kapitel 8. Det drejer sig om købermagt, kontrol med virksomhedssammenslutninger (fusionskontrol), spørgsmålet om den konkurrenceretlige regulering af offentlig virksomhed og virksomhed, der udøves på grundlag af offentlig godkendelse, samt kapitalmarkedsforhold. Endelig redegøres der i kapitel 9 for udvalgets overvejelser af organisatorisk og administrativ karakter. Udvalget har ikke ment, at det var dets opgave at udarbejde et fuldstændigt lovforslag til en ny konkurrencelov. På den anden side kommer de forslag til

16 ændringer, som udvalget mener bør gennemføres, naturligvis klarest frem, hvis de formuleres som lovtekster. Udvalget har derfor valgt den mellemvej at formulere lovtekster vedrørende de lovbestemmelser, hvori udvalget foreslår væsentlige ændringer. Endvidere gengives en ny konkurrencelovs helt centrale bestemmelser, selv om der ikke foreslås ændringer heri. Lovteksterne er anbragt i slutningen af kapitlerne 5, 6, 7 og 8. En modernisering af lovens sprogdragt, der i øvrigt nok kan være ønskelig, har udvalget ikke foretaget. Hertil kræves udførlige bemærkninger, der nøje forklarer rækkevidden af sproglige fornyelser. Lovbestemmelser om administrative og processuelle emner er ikke medtaget, dog er regler om klageadgang taget med i forbindelse med de materielle bestemmelser. I et endeligt lovudkast vil det nok være praktisk at samle disse klageregler. I de følgende afsnit sammenfattes betænkningen kapitel for kapitel Den danske monopol- og prislovgivning Lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger (ML) blev udarbejdet på grundlag af Trustkommissionens tredje betænkning, TK-3, på grundlag af de erfaringer, Trustkommissionen havde indvundet under sit hidtidige arbejde, og på grundlag af erfaringer med administrationen af de tidligere konkurrenceregulerende love. Monopolloven har siden 1955 udgjort det centrale grundlag for monopoltilsynets virksomhed. Loven har til formål gennem offentligt tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger at forhindre urimelige priser og forretningsbetingelser samt at sikre de bedst mulige vilkår for den frie erhvervsudøvelse.

17 Loven omfatter private erhvervsvirksomheder, andelsforeninger og lignende indenfor erhvervsgrene, hvor konkurrencen er begrænset. Konkurrencebegrænsningen skal være af en sådan styrke, at virksomhederne udøver eller vil kunne udøve en væsentlig indflydelse på pris-, produktions-, omsætnings- eller transportforhold - enten inden for lokale markedsområder eller i hele landet. Udenfor loven falder løn- og arbejdsforhold samt prisforhold og erhvervsudøvelse, som i henhold til særlig hjemmel bestemmes eller godkendes af offentlige myndigheder. Lovens administration er henlagt til monopoltilsynet, der består af et råd og et direktorat. Monopolrådet, der er et kollegialt organ med 15 medlemmer, træffer afgørelser i alle sager af nogen betydning. Det indtager en uafhængig stilling i forhold til industriministeren, og dets afgørelser og beslutninger kan alene indbringes for det af ministeren uafhængige monopol-ankenævn, hvis afgørelser kun kan prøves af domstolene. Direktoratet forbereder og udfører rådets beslutninger og kan herudover afgøre sager indenfor nærmere afstukne retningslinier. Endelig varetager direktoratet de daglige tilsynsopgaver. Lovens centrale virkemidler er dels bestemmelserne om offentlig registrering af konkurrencebegrænsninger og offentliggørelse af undersøgelser herom, dels beføjelserne til indgreb i aftaler, forretningsbetingelser, priser m.v. Hertil kommer en enkelt forbudsbestemmelse, der retter sig mod håndhævelse af bindende videresalgspriser. I følge registrerinqsbestemmelserne skal aftaler og vedtagelser, der enten udøver eller vil kunne udøve væsentlig indflydelse indenfor lokale markedsområder eller i hele landet anmeldes til monopoltilsynet på virksomhedens eget initiativ. Manglende anmeldelse medfører civilretlig ugyldighed. Dominerende enkeltvirksomheder og sammenslutninger skal anmeldes, hvis tilsynet kræver det. Uddrag af de oplysninger, der i kraft af registreringsbestemmelserne tilflyder monopoltilsynet, indføres i det offentligt tilgængelige

18 monopolregister. Herudover informeres offentligheden gennem løbende offentliggørelse af monopoltilsynets afgørelser og undersøgelser. Lovens indgrebsbeføjelser finder anvendelse over for konkurrencebegrænsninger med væsentlig indflydelse, som medfører eller må antages at ville medføre urimelige priser eller forretningsbetingelser, urimelig indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse eller urimelig ulighed i vilkårene for erhvervsudøvelsen. Kan de urimelige virkninger ikke bringes til ophør gennem forhandling, skal tilsynet gribe ind gennem ophævelse af aftaler, vedtagelser m.v., pålæg om ændring af forretningsbetingelser, fastsættelse af regler om mærkning og skiltning eller pålæg om ændringer i priser og avancer, herunder fastsættelse af maksimalpriser og -avancer. Endelig kan tilsynet, hvor urimelig indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse ikke kan imødegås på anden vis, meddele leveringspålæg. Ved siden af monopolloven har der typisk været fastsat generelle bestemmelser om indseende med priser og avancer i en række forskellige love. Nogle har haft en begrænset gyldighedsperiode, medens andre har været af permanent karakter. Denne forskel betyder imidlertid ikke, at der klart kan sondres imellem de midlertidige og de permanente love. Flere af de såkaldte permanente love er flere gange blevet ændret, når der skulle tages hensyn til akutte økonomiske problemer, og adskillige midlertidige love har indeholdt bestemmelser, der er videreført helt eller delvis i efterfølgende permanente love. Den nugældende pris- og avancelov (PAL) stammer fra 1974, men viderefører i væsentlig udstrækning tidligere bestemmelser. Loven har til formål gennem tilsyn med priser at bidrage til den økonomiske stabilisering samt gennem tilsvarende foranstaltninger over for takster, honorarer og avancer at bidrage til gennemførelse af en indkomstregulering for de berørte erhverv på linie med den indkomstpolitiske målsætning for samfundet som helhed. Lovens virkemidler er dels overvågning af pris- og avanceudviklingen og i tilknytning hertil offentliggørelse af undersøgelser vedrørende prisforhold eller

19 de faktorer, der er bestemmende for prisdannelsen. Dels er der adgang til forskellige former for pris- og avanceindgreb for indtil 6 måneder ad gangen. Disse indgreb er - modsat prisindgreb i henhold til monopolloven - ikke betinget af, at der foreligger en væsentlig konkurrencebegrænsning med urimelige virkninger. Ved siden af den permanente lovgivning har monopoltilsynet administreret et betydeligt antal midlertidige pris- og avancestoplove, 16 love siden I den periode har der kun været få og kortvarige "fri perioder". Indgreb i medfør af de midlertidige love har oftest bestået i fastsættelse af generelle regler for virksomhedernes pris- og avanceberegning som led i større indkomstpolitiske indgreb. Administrationen af den midlertidige lovgivning har været ret ressourcekrævende og har sat sig spor i administrationen af den permanente lovgivning Konkurrenceregulering i andre lande og i EF. Også i de øvrige vestlige industrilande er der etableret retssystemer, der danner grundlag for offentlig indseende med og regulering af monopoler og konkurrencebegrænsninger. De fænomener og den udvikling i samfundet, der fremkalder ønsket om konkurrencelovgivning, er - trods størrelsesforskelle - ens i alle industrialiserede lande. Udvalget har på den baggrund fundet det naturligt at inddrage erfaringerne fra udlandet i forbindelse med overvejelserne om ændringer i den danske monopollovgivning. Det drejer sig især om forholdene i Norge, Sverige, Finland, UK, Vesttyskland og USA. Endvidere har man inddraget EF's konkurrenceregler i overvejelserne, idet disse regler i flere henseender er umiddelbart gældende i medlemslandene. Selvom der er væsentlige lighedspunkter mellem reglerne i de enkelte retssystemer, kan der samtidig iagttages betydelige forskelle i de målsætninger, der lægges til grund, i udformningen af de konkurrenceretlige virkemidler og i konkurrencemyndighedens uafhængighed af den politiske ledelse.

20 Visse retssystemer, f.eks. EF, Vesttyskland og USA, er funderet i det såkaldte forbudsprincip, hvorefter visse former for konkurrencebegrænsning som udgangspunkt er forbudt, medens andre systemer, f.eks. i de nordiske lande, bygger på kontrol med konkurrencebegrænsninger og indgreb overfor eventuelt misbrug - det såkaldte kontrol- og misbruqsprincip. Modstillingen mellem disse to principper må dog ikke overdrives. I alle retssystemer modificeres principperne, således at der er en vis konvergens mellem de to yderpunkter Ændringer i erhvervsstrukturen Siden monopollovens vedtagelse i 1955 er der sket væsentlige forskydninger i erhvervsstrukturen. Den mest markante ændring i samfundsøkonomien er den almindelige velstandsstigning, som afspejles i den stærkt forøgede varedifferentiering. Dansk erhvervsliv er på en række områder undergået en betydelig internationalisering. Import- og eksportandele for især industrivarer har været kraftigt stigende gennem perioden. Den internationale varehandel var stadig i i høj grad præget af kvantitative restriktioner, som dog i løbet af de følgende år blev hastigt afviklet for industrivarernes vedkommende. På trods heraf gjaldt fortsat høje toldsatser - specielt for industrivarer - i de fleste lande. I Danmark var toldsatserne relativt lave, men til gengæld gik afviklingen af importreguleringen også relativt langsomt, hvilket må ses på baggrund af de særlige strukturproblemer i dansk økonomi i 50'erne. Etableringen af de europæiske markedsdannelser blev af stor betydning for dansk erhvervsliv, herunder specielt industriens fortsatte internationalisering. Også vareudvekslingen med verden udenfor Vesteuropa udviste imidlertid en betydelig stigning i denne periode. Internationale forhandlinger i GATT-regie, som førte til afvikling af kvantitative restriktioner og nedbringelse af toldsatserne, har spillet en stor rolle for denne udvikling. Fjernelsen eller nedbringelsen af toldsatserne gennem EF's toldunion og handelsaftaler med

21 EFTA-landene og det internationale GATT-samarbejde har medført, at told ikke længere er det største problem i samhandelen mellem industrilandene. Tolden er imidlertid i nogen udstrækning blevet erstattet af såkaldte tekniske handelshindringer. Dette gælder også handel indenfor fællesmarkedet, hvor fjernelsen af sådanne handelshindringer gives høj prioritet i årene fremover med henblik på at gennemføre det interne marked senest i Udover internationale politiske bestræbelser på at gennemføre en liberalisering af udenrigshandelen har der også i perioden været stærke realøkonomiske bevægelser, der har trukket i retning af større international integration. Det drejer sig bl.a. om en forbedret og intensiveret kommunikation over landegrænserne, som i højere grad har gjort udenlandske produkter kendt for forbrugerne, lavere transportomkostninger, større realindkomst og købekraft og et mere differentieret vareudbud. De øvrige erhverv har ikke været udsat for en internationalisering af samme omfang som industrien. For landbruget har det i hele perioden været et karakteristisk træk, at erhvervet har haft en høj andel af den samlede afsætning på hjemmemarkedet inden for de landbrugsprodukter, der i større omfang fremstilles i Danmark. Her er selvforsyningsgraden fortsat meget høj for de fleste produkters vedkommende. Herudover har landbruget haft en betydelig eksport, men med en lavere stigningstakt end for industrieksportens vedkommende. De liberale erhverv må i overvejende grad karakteriseres som hjemmemarkedserhverv. Den finansielle sektor har på visse områder været præget af en betydelig internationalisering, men store dele af denne sektor er dog fortsat udpræget hjemmemarkedsorienteret. Medens der således ikke er tvivl om, at der er sket en kraftig internationalisering af dansk erhvervsliv i perioden siden 1955, er billedet af koncentration indenfor erhvervslivet mindre entydigt. Inden for de enkelte landbrugsbedrifter kan der iagttages en vis koncentration og specialisering. Koncentrationstendenserne har dog især vist sig gennem produktions- og afsætningsmæssigt samarbejde mellem de enkelte virksomheder

22 vedrørende den animalske produktion. Dette gælder især inden for mejerisektoren. Indenfor store dele af de mere traditionelle industrier gør koncentrationstendenser sig gældende, f.eks. for dele af den kemiske industri. I mange tilfælde er denne koncentration en naturlig reaktion på internationalisering med de deraf følgende skærpede konkurrenceforhold og er samtidig af forholdsvis lille betydning sammenlignet hermed. Der findes en række industribrancher, hvor en enkelt eller nogle få producenter har en dominerende markedsindflydelse, som i nogle tilfælde er blevet forstærket siden Der har dog også i perioden været bevægelser bort fra koncentration, bl.a. indenfor visse væsentlige sektorer som jern- og metalindustrien, møbelindustrien samt til en vis grad tekstilindustrien. Endvidere er tyngden i industristrukturen skiftet i retning af områder, hvor der ikke kan siges at være nogen høj grad af koncentration. Det samlede indtryk af industriudviklingen er, at en høj koncentrationsgrad kun synes at foreligge i visse som hovedregel traditionelle sektorer (bryggerier, margarinefabrikker, tobaksfabrikker og andet indenfor nærings- og nydelsesmiddelbranchen, cementfabrikker, glas og porcelæn, trådvarer o.lign.), medens de mere ekspansive dele af industrien ikke i traditionel forstand er præget af koncentration, men derimod ofte producerer varer med nichepræg. Indenfor handelserhvervene skal der især peges på koncentrationstendenserne indenfor dagligvarehandelen. Dagligvaregrossistleddet har i de seneste 15 år oplevet en betydelig reduktion i antallet af grossister og indkøbsforeninger. I detailleddet er udviklingen gået i retning af større butikker med et bredere varesortiment. Samtidig er der sket en opbygning af detailkæder, dels i form af egentlige kæder, dels frivillige indkøbsforeninger ofte med tæt tilknytning til en grossistvirksomhed. Det er således karakteristisk, ikke mindst inden for dagligvarehandelen, at den traditionelle vertikale opdeling i producent-, engros- og detailled, der var indbyrdes uafhængige, er kraftigt på retur. Den enkelte detailhandler er næsten altid snævert knyttet til en enkelt grossist,

23 som igen på nogle områder kan være finansielt forbundet med producenterne af nogle af de varer, grossisten fører - eller som på andre områder Uan prøve at udnytte købermagt i forhold til producenterne. Indenfor den finansielle sektor er det karakteristisk, at antallet af banker og sparekasser er væsentligt reduceret, og at de 8 største pengeinstitutter tegner sig for en væsentlig større del af sektorens samlede balancer. Inden for de liberale erhverv er der udbredt tradition for samarbejde mellem firmaerne i brancheforeninger. Disse påvirker i ikke ubetydelig grad konkurrenceforholdene gennem fastlæggelse af kollegiale vedtægter, annonceringsregler, fastsættelse af vejledende takster m.v. I takt med velstandsstigningen og den teknologiske udvikling er der indenfor de sidste 30 år sket en fortsat differentiering af vareudbuddet. Denne udvikling hænger primært sammen med velstandsstigningen og det heraf følgende større forbrug. Dette muliggør køb af et større varesortiment, samtidig med at der i højere grad bliver råd til at lægge vægt på varernes sekundære karakteristika, f.eks. smag, udseende, design og emballering. Samtidig har de stigende erhvervsfrekvenser for kvinder bevirket, at efterspørgslen i højere grad retter sig mod mere forarbejdede eller på anden måde tidsbesparende varer, både med hensyn til dagligvarer og hårde hvidevarer til lettelse af det huslige arbejde. Hertil kommer endelig, at det nye erhvervsmønster med flere erhvervsaktive pr. husstand har ført til øget efterspørgsel efter tjenesteydelser, f.eks. i forbindelse med børnepasning, som har ført til et større og mere differentieret serviceudbud fra det offentlige. Det er karakteristisk, at en stadig stigende del af industriens værditilvækst anvendes til og er betinget af forskning og udvikling. Dette gælder uanset at dansk industri i en international sammenligning er forholdsvis svagt funderet indenfor de mest højteknologiske dele af industrien og internationalt set er præget af små og mellemstore virksomheder.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Indkøbsjura 2013. Sune Troels Poulsen. Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud?

Indkøbsjura 2013. Sune Troels Poulsen. Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud? IKA Indkøbsjura 2013 Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud? Tema 2: Hvordan modvirker man en dominerende stilling på byder siden? Sune Troels Poulsen København den 19. juni 2013 Dias 1 Udbudsreglernes

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere