Fra monopollov til konkurrencelov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra monopollov til konkurrencelov"

Transkript

1 Fra monopollov til konkurrencelov Betænkning nr om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven Industriministeriet, august 1986 _

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen, København HA bet.

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side FORORD 13 KAPITEL 1. SAMMENFATNING Betænkningens disposition Den danske monopol- og prislovgivning Konkurrenceregulering i andre lande og i EF Ændringer i erhvervsstrukturen Konkurrencelovens formål Gennemsigtighed Indgreb overfor konkurrencebegrænsninger Særlige områder Organisation og administration 39 KAPITEL 2. DEN DANSKE MONOPOL- OG PRISLOVGIVNING Indledning Monopolloven Trustkommissionen og ML's tilblivelse TK-3's målsætning Rangordning af målene? 44

4 TK-3'8 valg af nidler Lovforslagets behandling Monopollovens bestemmelser Lovens formål ( 1) Lovens område ( 2) Myndigheden ( 3-5) Registrering og offentlighed ( 6-9) Beretninger og meddelelser til offentligheden ( 19) Tilsynets adgang til at indhente oplysninger ( 15) Forbud nod håndhævelse af videresalgspriser son bindende ( 10) Indgreb ( 11 og 12) Faktureringspligt Indberetning Ankebestemmelser Pris- og avancelovgivningen Pris- og avancelovgivningens baggrund PAL's formål ( 1) Prisovervågning, undersøgelser og offentliggørelse ( 2-5) Indgreb ( 6-9) Vejledende videresalgspriser ( 10) Den finansielle sektor og forsikringsvirksomhed ( 14 og 14a) Midlertidige prislove 82

5 2.5. Lovgivning på tilgrænsende områder 83 KAPITEL 3. KONKURRENCEREGULERING I ANDRE LANDE OG EF Indledning Forbudsprincip contra kontrolprincip Andre lande Norge Sverige Finland United Kingdom Vesttyskland USA E.F Andet internationalt samarbejde 110 KAPITEL 4. ÆNDRINGER I ERHVERVSSTRUKTUREN Summarisk beskrivelse af erhvervsudviklingen siden Udviklingen i de enkelte erhverv Landbrug Industri Byggeri og anlægsvirksomhed 130

6 Engros- og detailhandel Finansiel virksomhed Liberale erhverv Strukturforandringer af særlig betydning for konkurrenceforholdene Stigende internationalisering Koncentrationstendenser Landbrug Industri Bygge- og anlægssektoren Handelserhvervene Den finansielle sektor Liberale erhverv Mere differentieret vareudbud Stigende teknologiindhold i industrien Den offentlige sektor 165 KAPITEL 5. KONKURRENCELOVENS FORMÅL Indledning Effektivitet son konkurrencelovens målsætning Gennemsigtighed som led i målsætningen Erhvervsfrihed som led i målsætningen Hensyn udenfor målsætningen 179

7 Inflationsbekznpelse Styrkelse af små og mellemstore virksomheder Forbrugerbeskyttelse Andre hensyn Sammenfatning Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 6. GENNEMSIGTIGHED Indledning Gennemsigtighed og oplysninger Hvordan kan konkurrencemyndigheden skaffe sig oplysninger om erhvervslivets forhold? Hvad kan konkurrencemyndigheden bruge oplysningerne til? Gældende ret Monopoltilsynets krav på oplysninger Virksomhederne har initiativet Monopoltilsynet har initiativet Hvad kan monopoltilsynet bruge oplysningerne til? Offentlighed Registeroffentlighed Offentliggørelse af afgørelser Undersøgelser Andre former for offentlighed 200

8 Videregivelse til andre end offentligheden Hemmeligholdelse Udvalgets forslag Konkurrencemyndighedens krav på oplysninger Konkurrencebegrznsende aftaler og vedtagelser Oplysninger i øvrigt Videregivelse af oplysningerne Indledning Offentligheden Registeroffentlighed Dokunentoffentlighed, aktindsigt En tillempning af den almindelige aktindsigt efter offentlighedsloven på konkurrencemyndighedens område Aktindsigt som erstatning for registeroffentlighed Udvalgets forslag Hvordan tillempes offentlighedslovens bestemmelser på konkurrenceloven? Undersøgelser Szrlig om rabatter og bonus Andre former for offentlighed Videregivelse til andre end offentligheden Sædvanlig kontradiktion for part Kontradiktion ved undersøgelser 228

9 Hemmeligholdelse Indledning Forretningshemmeligheder i anden lovgivning end konkurrencelovgivningen Oplysninger, der kan betegnes som forretningshemmeligheder Hensyn, der kan begrunde hemmeligholdelse af oplysninger om virksomhederne I hvilke situationer opstår spørgsmålet om hemmeligholdelse? Udvalgets forslag Mærkning og skiltning Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 7. INDGREB OVERFOR KONKURRENCE- BEGRÆNSNINGER Indledning Markedsafgrænsning Indledning Geografisk afgrænsning Produktmæssig afgrænsning Udvalgets bemærkninger Markedsdominans Indledning Praksis Fremmed ret 260

10 Kritik af praksis Udvalgets overvejelser og forslag Konkurrencebegrænsningsforner Indledning Horisontal prisfastsættelse Horisontal markeds- og produktionsdeling, produktionsbegrænsning Brancheforeningers konkurrenceregulerende foranstaltninger Vertikal prisfastsættelse Selektivt salg, herunder eneforhandling Rabat og bonus Konkurrencelovens indgrebsbeføjelser Indledning Undersøgelse og forhandling Ophævelse af aftaler, vedtagelser og bestemmelser Ændring af forretningsbetingelser Leveringspålæg Indgreb over for priser og avancer Generelle forbud Indberetning til offentlige myndigheder Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 8. SÆRLIGE OMRADER Købermagt 309

11 Indledning Eksempler på købermagt Virkningen af magtrabatter Indgreb Fri erhvervsudøvelse. Ulige vilkår Sociale følger af koncentration Udvalgets stillingtagen Kontrol med virksomhedsovertagelse m.v. ("fusionskontrol") Indledning Begrundelsen for indgreb Anmeldelsespligt? Betingelser for indgreb Gennemførelse af indgreb Offentlig virksomhed Monopolloven, pris- og avanceloven og offentlig virksomhed Fremmed ret Hvilken offentlig eller offentligt godkendt virksomhed kan tænkes inddraget under konkurrencelovgivningen? I hvilket omfang bør offentlig virksomhed som den under afsnit beskrevne være omfattet af konkurrencelovgivningen? Hvilke beføjelser bør konkurrencemyndigheden have over for den offentlige eller offentligt kontrollerede virksomhed, der er omfattet af konkurrencelovgivningen? 336

12 8.4. Kapitalmarkedet Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 9. ORGANISATION OG ADMINISTRATION Indledning Monopoltilsynet Monopol-ankenævnet Udvalgets overvejelser Rådets sammensætning Ankeinstansens sammensætning Klagefrist og virkning af klage Godtgørelse af omkostninger ved ankesager 359 BILAG 1. Bekendtgørelse af Lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger Bekendtgørelse af Lov om priser og avancer EØF-Trakaten. Artikel 85 og Forkortelsesliste Litteraturfortegnelse 375

13 -13- FORORD Den 3. november 1984 anmeldte VS og SF en forespørgsel til industriministeren om offentliggørelse af monopoldirektoratets redegørelser om gødningsog isoleringsmarkedet. Forespørgslen kom til debat den 20. november Herunder fremsatte forespørgerne forslag til motiveret dagsorden, som henstillede til regeringen at offentliggøre de to rapporter. Fra Det radikale Venstre fremsattes et dagsordensforslag, som pålagde industriministeren at nedsætte et sagkyndigt udvalg med henblik på overvejelser om en generel modernisering af monopolloven. Dette dagsordensforslag blev vedtaget. I en pressemeddelelse fra industriministeren den 11. december 1984 oplystes det, at ministeren i overensstemmelse med folketingets dagsorden havde nedsat et udvalg med følgende kommissorium: "Udvalget har til opgave at belyse den eksisterende monopolkontrol og fremkomme med forslag til en modernisering af monopolkontrollen inden udgangen af Udvalgets overvejelser skal omfatte såvel monopolloven som prisog avanceloven og skal foretages i lyset af udviklingen i markedsstrukturen og konkurrenceforholdene, nationalt og internationalt, siden disse loves vedtagelse. Udvalget skal herunder vurdere, hvilke principper tilsynet med monopoler skal hvile på - princippet om forhandling, offentlighed og mulighed for at gribe ind, såfremt der konstateres urimelige konkurrencebegrænsninger, priser m.v., eller princippet om forbud mod visse konkurrencebegrænsende former for virksomhed. Udvalget skal også overveje, i hvilket omfang offentlig virksomhed skal være omfattet af monopollovgivningen, hvilke regler der kan være behov for til at imødegå købermonopolers eventuelle konkurrenceforvridende virksomhed, og om der er behov for regler omkring indseende med fusioner og finansielle forbindelser. Endvidere skal det nuværende såkaldte enkeltvarekalkulationsprincip og afgrænsningen af markedsområder, geografisk og på produkter, gøres til genstand for udvalgets overvejelser. Udvalget bør endvidere overveje mulighederne for regelforenkling i overensstemmelse med regeringens målsætning herom". Som formand for udvalget udnævntes professor, dr. oecon. Poul Nyboe Andersen. De to andre medlemmer af udvalget blev professor, dr. jur. Bent

14 Christensen og professor, dr. polit. Anders Ølgaard, begge Københavns Universitet. Udvalget har afholdt 39 møder og foretog i oktober 1985 rejser til Helsingfors, Stockholm, Oslo, London, Berlin og til Bruxelles for at gøre sig bekendt med de pågældende landes og EF's regler, myndigheder m.v. pä konkurrenceområdet. En række organisationer, virksomheder og personer har rettet skriftlig henvendelse til udvalget. Monopolrådets formand, forbrugerombudsmanden og direktørerne for banktilsynet og forsikringstilsynet har efter udvalgets anmodning redegjort for deres virksomhed i relation til monopol-, pris- og avancelovgivningen. Disse henvendelser og redegørelser er indgået i udvalgets overvejelser. Som sekretariatschef for udvalget udpegedes daværende kontorchef i industriministeriet Per Lund Thoft, der den 15. februar 1985 afløstes af kontorchef i industriministeriet Niels Erik D. Jensen. Sekretariatet for udvalget har desuden for hele perioden bestået af fuldmægtig Ole Egberg Mikkelsen, industriministeriet, fra 15. februar 1985 af kontorchef Hans Kierkegaard, monopoltilsynet, og fra 16. september 1985 af fuldmægtig Henning Steensig, industriministeriet. Fuldmægtig Peter Pedersen, industriministeriet, har bistået ved udarbejdelsen af betænkningens kapitel 4. Direktør Lars Skov Madsen, monopoltilsynet, har efter udvalgets anmodning deltaget i en række udvalgsmøder med henblik på at informere om monopolmyndighedens praksis. København, den 24. juni 1986 Poul Nyboe Andersen Bent Christensen Anders Ølgaard (formand) /Niels Erik D. Jensen

15 KAPITEL 1. SAMMENFATNING 1.1. Betænkningens disposition. Et udgangspunkt for udvalgets overvejelser er indeholdt i kapitlerne 2 til 4. I kap. 2 beskrives hovedtrækkene i den hidtidige monopol- og prislovgivning med hovedvægten på perioden Dernæst beskrives i kapitel 3 en række udenlandske retssystemer, herunder EF's konkurrenceregler, og kapitel 4 indeholder en gennemgang af erhvervsudviklingen og de i konkurrencemæssig henseende vigtigste ændringer i erhvervsstrukturen siden monopollovens vedtagelse i Udvalgets overvejelser og anbefalinger på grundlag heraf findes i kapitlerne 5 til 9. Udgangspunktet er drøftelsen i kapitel 5 af konkurrencepolitikkens formål, herunder den målsætning, der efter udvalgets opfattelse bør være afgørende for udformningen og administrationen af en ny konkurrencelov til erstatning af både monopolloven og pris- og avanceloven. Udvalgets overvejelser om en ny konkurrencelovs anvendelsesområde og virkemidler findes i kapitlerne 6 til 8. Kapitel 6 omhandler konkurrencemyndighedens bidrag til fremme af gennemsigtighed vedrørende markedsstruktur og konkurrenceforhold som et afgørende led i opfyldelsen af lovens generelle formål. I kapitel 7 behandles konkurrencemyndighedens indgreb overfor skadelige konkurrencebegrænsninger, og en række monopolretlige problemstillinger gøres til genstand for særskilt drøftelse i kapitel 8. Det drejer sig om købermagt, kontrol med virksomhedssammenslutninger (fusionskontrol), spørgsmålet om den konkurrenceretlige regulering af offentlig virksomhed og virksomhed, der udøves på grundlag af offentlig godkendelse, samt kapitalmarkedsforhold. Endelig redegøres der i kapitel 9 for udvalgets overvejelser af organisatorisk og administrativ karakter. Udvalget har ikke ment, at det var dets opgave at udarbejde et fuldstændigt lovforslag til en ny konkurrencelov. På den anden side kommer de forslag til

16 ændringer, som udvalget mener bør gennemføres, naturligvis klarest frem, hvis de formuleres som lovtekster. Udvalget har derfor valgt den mellemvej at formulere lovtekster vedrørende de lovbestemmelser, hvori udvalget foreslår væsentlige ændringer. Endvidere gengives en ny konkurrencelovs helt centrale bestemmelser, selv om der ikke foreslås ændringer heri. Lovteksterne er anbragt i slutningen af kapitlerne 5, 6, 7 og 8. En modernisering af lovens sprogdragt, der i øvrigt nok kan være ønskelig, har udvalget ikke foretaget. Hertil kræves udførlige bemærkninger, der nøje forklarer rækkevidden af sproglige fornyelser. Lovbestemmelser om administrative og processuelle emner er ikke medtaget, dog er regler om klageadgang taget med i forbindelse med de materielle bestemmelser. I et endeligt lovudkast vil det nok være praktisk at samle disse klageregler. I de følgende afsnit sammenfattes betænkningen kapitel for kapitel Den danske monopol- og prislovgivning Lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger (ML) blev udarbejdet på grundlag af Trustkommissionens tredje betænkning, TK-3, på grundlag af de erfaringer, Trustkommissionen havde indvundet under sit hidtidige arbejde, og på grundlag af erfaringer med administrationen af de tidligere konkurrenceregulerende love. Monopolloven har siden 1955 udgjort det centrale grundlag for monopoltilsynets virksomhed. Loven har til formål gennem offentligt tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger at forhindre urimelige priser og forretningsbetingelser samt at sikre de bedst mulige vilkår for den frie erhvervsudøvelse.

17 Loven omfatter private erhvervsvirksomheder, andelsforeninger og lignende indenfor erhvervsgrene, hvor konkurrencen er begrænset. Konkurrencebegrænsningen skal være af en sådan styrke, at virksomhederne udøver eller vil kunne udøve en væsentlig indflydelse på pris-, produktions-, omsætnings- eller transportforhold - enten inden for lokale markedsområder eller i hele landet. Udenfor loven falder løn- og arbejdsforhold samt prisforhold og erhvervsudøvelse, som i henhold til særlig hjemmel bestemmes eller godkendes af offentlige myndigheder. Lovens administration er henlagt til monopoltilsynet, der består af et råd og et direktorat. Monopolrådet, der er et kollegialt organ med 15 medlemmer, træffer afgørelser i alle sager af nogen betydning. Det indtager en uafhængig stilling i forhold til industriministeren, og dets afgørelser og beslutninger kan alene indbringes for det af ministeren uafhængige monopol-ankenævn, hvis afgørelser kun kan prøves af domstolene. Direktoratet forbereder og udfører rådets beslutninger og kan herudover afgøre sager indenfor nærmere afstukne retningslinier. Endelig varetager direktoratet de daglige tilsynsopgaver. Lovens centrale virkemidler er dels bestemmelserne om offentlig registrering af konkurrencebegrænsninger og offentliggørelse af undersøgelser herom, dels beføjelserne til indgreb i aftaler, forretningsbetingelser, priser m.v. Hertil kommer en enkelt forbudsbestemmelse, der retter sig mod håndhævelse af bindende videresalgspriser. I følge registrerinqsbestemmelserne skal aftaler og vedtagelser, der enten udøver eller vil kunne udøve væsentlig indflydelse indenfor lokale markedsområder eller i hele landet anmeldes til monopoltilsynet på virksomhedens eget initiativ. Manglende anmeldelse medfører civilretlig ugyldighed. Dominerende enkeltvirksomheder og sammenslutninger skal anmeldes, hvis tilsynet kræver det. Uddrag af de oplysninger, der i kraft af registreringsbestemmelserne tilflyder monopoltilsynet, indføres i det offentligt tilgængelige

18 monopolregister. Herudover informeres offentligheden gennem løbende offentliggørelse af monopoltilsynets afgørelser og undersøgelser. Lovens indgrebsbeføjelser finder anvendelse over for konkurrencebegrænsninger med væsentlig indflydelse, som medfører eller må antages at ville medføre urimelige priser eller forretningsbetingelser, urimelig indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse eller urimelig ulighed i vilkårene for erhvervsudøvelsen. Kan de urimelige virkninger ikke bringes til ophør gennem forhandling, skal tilsynet gribe ind gennem ophævelse af aftaler, vedtagelser m.v., pålæg om ændring af forretningsbetingelser, fastsættelse af regler om mærkning og skiltning eller pålæg om ændringer i priser og avancer, herunder fastsættelse af maksimalpriser og -avancer. Endelig kan tilsynet, hvor urimelig indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse ikke kan imødegås på anden vis, meddele leveringspålæg. Ved siden af monopolloven har der typisk været fastsat generelle bestemmelser om indseende med priser og avancer i en række forskellige love. Nogle har haft en begrænset gyldighedsperiode, medens andre har været af permanent karakter. Denne forskel betyder imidlertid ikke, at der klart kan sondres imellem de midlertidige og de permanente love. Flere af de såkaldte permanente love er flere gange blevet ændret, når der skulle tages hensyn til akutte økonomiske problemer, og adskillige midlertidige love har indeholdt bestemmelser, der er videreført helt eller delvis i efterfølgende permanente love. Den nugældende pris- og avancelov (PAL) stammer fra 1974, men viderefører i væsentlig udstrækning tidligere bestemmelser. Loven har til formål gennem tilsyn med priser at bidrage til den økonomiske stabilisering samt gennem tilsvarende foranstaltninger over for takster, honorarer og avancer at bidrage til gennemførelse af en indkomstregulering for de berørte erhverv på linie med den indkomstpolitiske målsætning for samfundet som helhed. Lovens virkemidler er dels overvågning af pris- og avanceudviklingen og i tilknytning hertil offentliggørelse af undersøgelser vedrørende prisforhold eller

19 de faktorer, der er bestemmende for prisdannelsen. Dels er der adgang til forskellige former for pris- og avanceindgreb for indtil 6 måneder ad gangen. Disse indgreb er - modsat prisindgreb i henhold til monopolloven - ikke betinget af, at der foreligger en væsentlig konkurrencebegrænsning med urimelige virkninger. Ved siden af den permanente lovgivning har monopoltilsynet administreret et betydeligt antal midlertidige pris- og avancestoplove, 16 love siden I den periode har der kun været få og kortvarige "fri perioder". Indgreb i medfør af de midlertidige love har oftest bestået i fastsættelse af generelle regler for virksomhedernes pris- og avanceberegning som led i større indkomstpolitiske indgreb. Administrationen af den midlertidige lovgivning har været ret ressourcekrævende og har sat sig spor i administrationen af den permanente lovgivning Konkurrenceregulering i andre lande og i EF. Også i de øvrige vestlige industrilande er der etableret retssystemer, der danner grundlag for offentlig indseende med og regulering af monopoler og konkurrencebegrænsninger. De fænomener og den udvikling i samfundet, der fremkalder ønsket om konkurrencelovgivning, er - trods størrelsesforskelle - ens i alle industrialiserede lande. Udvalget har på den baggrund fundet det naturligt at inddrage erfaringerne fra udlandet i forbindelse med overvejelserne om ændringer i den danske monopollovgivning. Det drejer sig især om forholdene i Norge, Sverige, Finland, UK, Vesttyskland og USA. Endvidere har man inddraget EF's konkurrenceregler i overvejelserne, idet disse regler i flere henseender er umiddelbart gældende i medlemslandene. Selvom der er væsentlige lighedspunkter mellem reglerne i de enkelte retssystemer, kan der samtidig iagttages betydelige forskelle i de målsætninger, der lægges til grund, i udformningen af de konkurrenceretlige virkemidler og i konkurrencemyndighedens uafhængighed af den politiske ledelse.

20 Visse retssystemer, f.eks. EF, Vesttyskland og USA, er funderet i det såkaldte forbudsprincip, hvorefter visse former for konkurrencebegrænsning som udgangspunkt er forbudt, medens andre systemer, f.eks. i de nordiske lande, bygger på kontrol med konkurrencebegrænsninger og indgreb overfor eventuelt misbrug - det såkaldte kontrol- og misbruqsprincip. Modstillingen mellem disse to principper må dog ikke overdrives. I alle retssystemer modificeres principperne, således at der er en vis konvergens mellem de to yderpunkter Ændringer i erhvervsstrukturen Siden monopollovens vedtagelse i 1955 er der sket væsentlige forskydninger i erhvervsstrukturen. Den mest markante ændring i samfundsøkonomien er den almindelige velstandsstigning, som afspejles i den stærkt forøgede varedifferentiering. Dansk erhvervsliv er på en række områder undergået en betydelig internationalisering. Import- og eksportandele for især industrivarer har været kraftigt stigende gennem perioden. Den internationale varehandel var stadig i i høj grad præget af kvantitative restriktioner, som dog i løbet af de følgende år blev hastigt afviklet for industrivarernes vedkommende. På trods heraf gjaldt fortsat høje toldsatser - specielt for industrivarer - i de fleste lande. I Danmark var toldsatserne relativt lave, men til gengæld gik afviklingen af importreguleringen også relativt langsomt, hvilket må ses på baggrund af de særlige strukturproblemer i dansk økonomi i 50'erne. Etableringen af de europæiske markedsdannelser blev af stor betydning for dansk erhvervsliv, herunder specielt industriens fortsatte internationalisering. Også vareudvekslingen med verden udenfor Vesteuropa udviste imidlertid en betydelig stigning i denne periode. Internationale forhandlinger i GATT-regie, som førte til afvikling af kvantitative restriktioner og nedbringelse af toldsatserne, har spillet en stor rolle for denne udvikling. Fjernelsen eller nedbringelsen af toldsatserne gennem EF's toldunion og handelsaftaler med

21 EFTA-landene og det internationale GATT-samarbejde har medført, at told ikke længere er det største problem i samhandelen mellem industrilandene. Tolden er imidlertid i nogen udstrækning blevet erstattet af såkaldte tekniske handelshindringer. Dette gælder også handel indenfor fællesmarkedet, hvor fjernelsen af sådanne handelshindringer gives høj prioritet i årene fremover med henblik på at gennemføre det interne marked senest i Udover internationale politiske bestræbelser på at gennemføre en liberalisering af udenrigshandelen har der også i perioden været stærke realøkonomiske bevægelser, der har trukket i retning af større international integration. Det drejer sig bl.a. om en forbedret og intensiveret kommunikation over landegrænserne, som i højere grad har gjort udenlandske produkter kendt for forbrugerne, lavere transportomkostninger, større realindkomst og købekraft og et mere differentieret vareudbud. De øvrige erhverv har ikke været udsat for en internationalisering af samme omfang som industrien. For landbruget har det i hele perioden været et karakteristisk træk, at erhvervet har haft en høj andel af den samlede afsætning på hjemmemarkedet inden for de landbrugsprodukter, der i større omfang fremstilles i Danmark. Her er selvforsyningsgraden fortsat meget høj for de fleste produkters vedkommende. Herudover har landbruget haft en betydelig eksport, men med en lavere stigningstakt end for industrieksportens vedkommende. De liberale erhverv må i overvejende grad karakteriseres som hjemmemarkedserhverv. Den finansielle sektor har på visse områder været præget af en betydelig internationalisering, men store dele af denne sektor er dog fortsat udpræget hjemmemarkedsorienteret. Medens der således ikke er tvivl om, at der er sket en kraftig internationalisering af dansk erhvervsliv i perioden siden 1955, er billedet af koncentration indenfor erhvervslivet mindre entydigt. Inden for de enkelte landbrugsbedrifter kan der iagttages en vis koncentration og specialisering. Koncentrationstendenserne har dog især vist sig gennem produktions- og afsætningsmæssigt samarbejde mellem de enkelte virksomheder

22 vedrørende den animalske produktion. Dette gælder især inden for mejerisektoren. Indenfor store dele af de mere traditionelle industrier gør koncentrationstendenser sig gældende, f.eks. for dele af den kemiske industri. I mange tilfælde er denne koncentration en naturlig reaktion på internationalisering med de deraf følgende skærpede konkurrenceforhold og er samtidig af forholdsvis lille betydning sammenlignet hermed. Der findes en række industribrancher, hvor en enkelt eller nogle få producenter har en dominerende markedsindflydelse, som i nogle tilfælde er blevet forstærket siden Der har dog også i perioden været bevægelser bort fra koncentration, bl.a. indenfor visse væsentlige sektorer som jern- og metalindustrien, møbelindustrien samt til en vis grad tekstilindustrien. Endvidere er tyngden i industristrukturen skiftet i retning af områder, hvor der ikke kan siges at være nogen høj grad af koncentration. Det samlede indtryk af industriudviklingen er, at en høj koncentrationsgrad kun synes at foreligge i visse som hovedregel traditionelle sektorer (bryggerier, margarinefabrikker, tobaksfabrikker og andet indenfor nærings- og nydelsesmiddelbranchen, cementfabrikker, glas og porcelæn, trådvarer o.lign.), medens de mere ekspansive dele af industrien ikke i traditionel forstand er præget af koncentration, men derimod ofte producerer varer med nichepræg. Indenfor handelserhvervene skal der især peges på koncentrationstendenserne indenfor dagligvarehandelen. Dagligvaregrossistleddet har i de seneste 15 år oplevet en betydelig reduktion i antallet af grossister og indkøbsforeninger. I detailleddet er udviklingen gået i retning af større butikker med et bredere varesortiment. Samtidig er der sket en opbygning af detailkæder, dels i form af egentlige kæder, dels frivillige indkøbsforeninger ofte med tæt tilknytning til en grossistvirksomhed. Det er således karakteristisk, ikke mindst inden for dagligvarehandelen, at den traditionelle vertikale opdeling i producent-, engros- og detailled, der var indbyrdes uafhængige, er kraftigt på retur. Den enkelte detailhandler er næsten altid snævert knyttet til en enkelt grossist,

23 som igen på nogle områder kan være finansielt forbundet med producenterne af nogle af de varer, grossisten fører - eller som på andre områder Uan prøve at udnytte købermagt i forhold til producenterne. Indenfor den finansielle sektor er det karakteristisk, at antallet af banker og sparekasser er væsentligt reduceret, og at de 8 største pengeinstitutter tegner sig for en væsentlig større del af sektorens samlede balancer. Inden for de liberale erhverv er der udbredt tradition for samarbejde mellem firmaerne i brancheforeninger. Disse påvirker i ikke ubetydelig grad konkurrenceforholdene gennem fastlæggelse af kollegiale vedtægter, annonceringsregler, fastsættelse af vejledende takster m.v. I takt med velstandsstigningen og den teknologiske udvikling er der indenfor de sidste 30 år sket en fortsat differentiering af vareudbuddet. Denne udvikling hænger primært sammen med velstandsstigningen og det heraf følgende større forbrug. Dette muliggør køb af et større varesortiment, samtidig med at der i højere grad bliver råd til at lægge vægt på varernes sekundære karakteristika, f.eks. smag, udseende, design og emballering. Samtidig har de stigende erhvervsfrekvenser for kvinder bevirket, at efterspørgslen i højere grad retter sig mod mere forarbejdede eller på anden måde tidsbesparende varer, både med hensyn til dagligvarer og hårde hvidevarer til lettelse af det huslige arbejde. Hertil kommer endelig, at det nye erhvervsmønster med flere erhvervsaktive pr. husstand har ført til øget efterspørgsel efter tjenesteydelser, f.eks. i forbindelse med børnepasning, som har ført til et større og mere differentieret serviceudbud fra det offentlige. Det er karakteristisk, at en stadig stigende del af industriens værditilvækst anvendes til og er betinget af forskning og udvikling. Dette gælder uanset at dansk industri i en international sammenligning er forholdsvis svagt funderet indenfor de mest højteknologiske dele af industrien og internationalt set er præget af små og mellemstore virksomheder.

Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108

Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108 Brancheglidning i den finansielle sektor Betænkning nr. 1108 Industriministeriet, juni 1987 ISBN 87-503-6791-9 TJ-tryk ApS, København Ha. 00-503-bet. - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Lov om omsætning af fast ejendom Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. 1241 Industriministeriet, December 1992 Publikation kan købes hos

Læs mere

FORBRUGERKOMMISSIONENS BETÆNKNING III

FORBRUGERKOMMISSIONENS BETÆNKNING III FORBRUGERKOMMISSIONENS BETÆNKNING III Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse BETÆNKNING NR. 738 KØBENHAVN 197 5 ISBN 87 503 1701 6 S. L. MØLLERS BOGTR. A/S KBHVN Indholdsfortegnelse Side I. Indledning

Læs mere

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK Betænkning afgivet af den af indenrigsministeriet den 22. september 1972 nedsatte ekspertgruppe BETÆNKNING NR. 725 KØBENHAVN 1974 In 00-326-bet ISBN 87 503 1655 9 Nørhaven

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2000

Konkurrenceredegørelse 2000 KAPITEL 1 Konkurrenceredegørelse 2000 Maj 2000 1 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.500 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Statens Information Konkurrencestyrelsen Nørregade 49 1165 København K Tlf. 33

Læs mere

Omsætning af fast ejendom

Omsætning af fast ejendom Omsætning af fast ejendom En statusoversigt og et problemkatalog Delbetænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. I23I Industriministeriet, marts

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN 1 Arbeidsmarkedskommissionen

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 Juni 2004 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT- & Telestyrelsen

Læs mere