Fra monopollov til konkurrencelov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra monopollov til konkurrencelov"

Transkript

1 Fra monopollov til konkurrencelov Betænkning nr om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven Industriministeriet, august 1986 _

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen, København HA bet.

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side FORORD 13 KAPITEL 1. SAMMENFATNING Betænkningens disposition Den danske monopol- og prislovgivning Konkurrenceregulering i andre lande og i EF Ændringer i erhvervsstrukturen Konkurrencelovens formål Gennemsigtighed Indgreb overfor konkurrencebegrænsninger Særlige områder Organisation og administration 39 KAPITEL 2. DEN DANSKE MONOPOL- OG PRISLOVGIVNING Indledning Monopolloven Trustkommissionen og ML's tilblivelse TK-3's målsætning Rangordning af målene? 44

4 TK-3'8 valg af nidler Lovforslagets behandling Monopollovens bestemmelser Lovens formål ( 1) Lovens område ( 2) Myndigheden ( 3-5) Registrering og offentlighed ( 6-9) Beretninger og meddelelser til offentligheden ( 19) Tilsynets adgang til at indhente oplysninger ( 15) Forbud nod håndhævelse af videresalgspriser son bindende ( 10) Indgreb ( 11 og 12) Faktureringspligt Indberetning Ankebestemmelser Pris- og avancelovgivningen Pris- og avancelovgivningens baggrund PAL's formål ( 1) Prisovervågning, undersøgelser og offentliggørelse ( 2-5) Indgreb ( 6-9) Vejledende videresalgspriser ( 10) Den finansielle sektor og forsikringsvirksomhed ( 14 og 14a) Midlertidige prislove 82

5 2.5. Lovgivning på tilgrænsende områder 83 KAPITEL 3. KONKURRENCEREGULERING I ANDRE LANDE OG EF Indledning Forbudsprincip contra kontrolprincip Andre lande Norge Sverige Finland United Kingdom Vesttyskland USA E.F Andet internationalt samarbejde 110 KAPITEL 4. ÆNDRINGER I ERHVERVSSTRUKTUREN Summarisk beskrivelse af erhvervsudviklingen siden Udviklingen i de enkelte erhverv Landbrug Industri Byggeri og anlægsvirksomhed 130

6 Engros- og detailhandel Finansiel virksomhed Liberale erhverv Strukturforandringer af særlig betydning for konkurrenceforholdene Stigende internationalisering Koncentrationstendenser Landbrug Industri Bygge- og anlægssektoren Handelserhvervene Den finansielle sektor Liberale erhverv Mere differentieret vareudbud Stigende teknologiindhold i industrien Den offentlige sektor 165 KAPITEL 5. KONKURRENCELOVENS FORMÅL Indledning Effektivitet son konkurrencelovens målsætning Gennemsigtighed som led i målsætningen Erhvervsfrihed som led i målsætningen Hensyn udenfor målsætningen 179

7 Inflationsbekznpelse Styrkelse af små og mellemstore virksomheder Forbrugerbeskyttelse Andre hensyn Sammenfatning Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 6. GENNEMSIGTIGHED Indledning Gennemsigtighed og oplysninger Hvordan kan konkurrencemyndigheden skaffe sig oplysninger om erhvervslivets forhold? Hvad kan konkurrencemyndigheden bruge oplysningerne til? Gældende ret Monopoltilsynets krav på oplysninger Virksomhederne har initiativet Monopoltilsynet har initiativet Hvad kan monopoltilsynet bruge oplysningerne til? Offentlighed Registeroffentlighed Offentliggørelse af afgørelser Undersøgelser Andre former for offentlighed 200

8 Videregivelse til andre end offentligheden Hemmeligholdelse Udvalgets forslag Konkurrencemyndighedens krav på oplysninger Konkurrencebegrznsende aftaler og vedtagelser Oplysninger i øvrigt Videregivelse af oplysningerne Indledning Offentligheden Registeroffentlighed Dokunentoffentlighed, aktindsigt En tillempning af den almindelige aktindsigt efter offentlighedsloven på konkurrencemyndighedens område Aktindsigt som erstatning for registeroffentlighed Udvalgets forslag Hvordan tillempes offentlighedslovens bestemmelser på konkurrenceloven? Undersøgelser Szrlig om rabatter og bonus Andre former for offentlighed Videregivelse til andre end offentligheden Sædvanlig kontradiktion for part Kontradiktion ved undersøgelser 228

9 Hemmeligholdelse Indledning Forretningshemmeligheder i anden lovgivning end konkurrencelovgivningen Oplysninger, der kan betegnes som forretningshemmeligheder Hensyn, der kan begrunde hemmeligholdelse af oplysninger om virksomhederne I hvilke situationer opstår spørgsmålet om hemmeligholdelse? Udvalgets forslag Mærkning og skiltning Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 7. INDGREB OVERFOR KONKURRENCE- BEGRÆNSNINGER Indledning Markedsafgrænsning Indledning Geografisk afgrænsning Produktmæssig afgrænsning Udvalgets bemærkninger Markedsdominans Indledning Praksis Fremmed ret 260

10 Kritik af praksis Udvalgets overvejelser og forslag Konkurrencebegrænsningsforner Indledning Horisontal prisfastsættelse Horisontal markeds- og produktionsdeling, produktionsbegrænsning Brancheforeningers konkurrenceregulerende foranstaltninger Vertikal prisfastsættelse Selektivt salg, herunder eneforhandling Rabat og bonus Konkurrencelovens indgrebsbeføjelser Indledning Undersøgelse og forhandling Ophævelse af aftaler, vedtagelser og bestemmelser Ændring af forretningsbetingelser Leveringspålæg Indgreb over for priser og avancer Generelle forbud Indberetning til offentlige myndigheder Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 8. SÆRLIGE OMRADER Købermagt 309

11 Indledning Eksempler på købermagt Virkningen af magtrabatter Indgreb Fri erhvervsudøvelse. Ulige vilkår Sociale følger af koncentration Udvalgets stillingtagen Kontrol med virksomhedsovertagelse m.v. ("fusionskontrol") Indledning Begrundelsen for indgreb Anmeldelsespligt? Betingelser for indgreb Gennemførelse af indgreb Offentlig virksomhed Monopolloven, pris- og avanceloven og offentlig virksomhed Fremmed ret Hvilken offentlig eller offentligt godkendt virksomhed kan tænkes inddraget under konkurrencelovgivningen? I hvilket omfang bør offentlig virksomhed som den under afsnit beskrevne være omfattet af konkurrencelovgivningen? Hvilke beføjelser bør konkurrencemyndigheden have over for den offentlige eller offentligt kontrollerede virksomhed, der er omfattet af konkurrencelovgivningen? 336

12 8.4. Kapitalmarkedet Udvalgets forslag til lovbestemmelser KAPITEL 9. ORGANISATION OG ADMINISTRATION Indledning Monopoltilsynet Monopol-ankenævnet Udvalgets overvejelser Rådets sammensætning Ankeinstansens sammensætning Klagefrist og virkning af klage Godtgørelse af omkostninger ved ankesager 359 BILAG 1. Bekendtgørelse af Lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger Bekendtgørelse af Lov om priser og avancer EØF-Trakaten. Artikel 85 og Forkortelsesliste Litteraturfortegnelse 375

13 -13- FORORD Den 3. november 1984 anmeldte VS og SF en forespørgsel til industriministeren om offentliggørelse af monopoldirektoratets redegørelser om gødningsog isoleringsmarkedet. Forespørgslen kom til debat den 20. november Herunder fremsatte forespørgerne forslag til motiveret dagsorden, som henstillede til regeringen at offentliggøre de to rapporter. Fra Det radikale Venstre fremsattes et dagsordensforslag, som pålagde industriministeren at nedsætte et sagkyndigt udvalg med henblik på overvejelser om en generel modernisering af monopolloven. Dette dagsordensforslag blev vedtaget. I en pressemeddelelse fra industriministeren den 11. december 1984 oplystes det, at ministeren i overensstemmelse med folketingets dagsorden havde nedsat et udvalg med følgende kommissorium: "Udvalget har til opgave at belyse den eksisterende monopolkontrol og fremkomme med forslag til en modernisering af monopolkontrollen inden udgangen af Udvalgets overvejelser skal omfatte såvel monopolloven som prisog avanceloven og skal foretages i lyset af udviklingen i markedsstrukturen og konkurrenceforholdene, nationalt og internationalt, siden disse loves vedtagelse. Udvalget skal herunder vurdere, hvilke principper tilsynet med monopoler skal hvile på - princippet om forhandling, offentlighed og mulighed for at gribe ind, såfremt der konstateres urimelige konkurrencebegrænsninger, priser m.v., eller princippet om forbud mod visse konkurrencebegrænsende former for virksomhed. Udvalget skal også overveje, i hvilket omfang offentlig virksomhed skal være omfattet af monopollovgivningen, hvilke regler der kan være behov for til at imødegå købermonopolers eventuelle konkurrenceforvridende virksomhed, og om der er behov for regler omkring indseende med fusioner og finansielle forbindelser. Endvidere skal det nuværende såkaldte enkeltvarekalkulationsprincip og afgrænsningen af markedsområder, geografisk og på produkter, gøres til genstand for udvalgets overvejelser. Udvalget bør endvidere overveje mulighederne for regelforenkling i overensstemmelse med regeringens målsætning herom". Som formand for udvalget udnævntes professor, dr. oecon. Poul Nyboe Andersen. De to andre medlemmer af udvalget blev professor, dr. jur. Bent

14 Christensen og professor, dr. polit. Anders Ølgaard, begge Københavns Universitet. Udvalget har afholdt 39 møder og foretog i oktober 1985 rejser til Helsingfors, Stockholm, Oslo, London, Berlin og til Bruxelles for at gøre sig bekendt med de pågældende landes og EF's regler, myndigheder m.v. pä konkurrenceområdet. En række organisationer, virksomheder og personer har rettet skriftlig henvendelse til udvalget. Monopolrådets formand, forbrugerombudsmanden og direktørerne for banktilsynet og forsikringstilsynet har efter udvalgets anmodning redegjort for deres virksomhed i relation til monopol-, pris- og avancelovgivningen. Disse henvendelser og redegørelser er indgået i udvalgets overvejelser. Som sekretariatschef for udvalget udpegedes daværende kontorchef i industriministeriet Per Lund Thoft, der den 15. februar 1985 afløstes af kontorchef i industriministeriet Niels Erik D. Jensen. Sekretariatet for udvalget har desuden for hele perioden bestået af fuldmægtig Ole Egberg Mikkelsen, industriministeriet, fra 15. februar 1985 af kontorchef Hans Kierkegaard, monopoltilsynet, og fra 16. september 1985 af fuldmægtig Henning Steensig, industriministeriet. Fuldmægtig Peter Pedersen, industriministeriet, har bistået ved udarbejdelsen af betænkningens kapitel 4. Direktør Lars Skov Madsen, monopoltilsynet, har efter udvalgets anmodning deltaget i en række udvalgsmøder med henblik på at informere om monopolmyndighedens praksis. København, den 24. juni 1986 Poul Nyboe Andersen Bent Christensen Anders Ølgaard (formand) /Niels Erik D. Jensen

15 KAPITEL 1. SAMMENFATNING 1.1. Betænkningens disposition. Et udgangspunkt for udvalgets overvejelser er indeholdt i kapitlerne 2 til 4. I kap. 2 beskrives hovedtrækkene i den hidtidige monopol- og prislovgivning med hovedvægten på perioden Dernæst beskrives i kapitel 3 en række udenlandske retssystemer, herunder EF's konkurrenceregler, og kapitel 4 indeholder en gennemgang af erhvervsudviklingen og de i konkurrencemæssig henseende vigtigste ændringer i erhvervsstrukturen siden monopollovens vedtagelse i Udvalgets overvejelser og anbefalinger på grundlag heraf findes i kapitlerne 5 til 9. Udgangspunktet er drøftelsen i kapitel 5 af konkurrencepolitikkens formål, herunder den målsætning, der efter udvalgets opfattelse bør være afgørende for udformningen og administrationen af en ny konkurrencelov til erstatning af både monopolloven og pris- og avanceloven. Udvalgets overvejelser om en ny konkurrencelovs anvendelsesområde og virkemidler findes i kapitlerne 6 til 8. Kapitel 6 omhandler konkurrencemyndighedens bidrag til fremme af gennemsigtighed vedrørende markedsstruktur og konkurrenceforhold som et afgørende led i opfyldelsen af lovens generelle formål. I kapitel 7 behandles konkurrencemyndighedens indgreb overfor skadelige konkurrencebegrænsninger, og en række monopolretlige problemstillinger gøres til genstand for særskilt drøftelse i kapitel 8. Det drejer sig om købermagt, kontrol med virksomhedssammenslutninger (fusionskontrol), spørgsmålet om den konkurrenceretlige regulering af offentlig virksomhed og virksomhed, der udøves på grundlag af offentlig godkendelse, samt kapitalmarkedsforhold. Endelig redegøres der i kapitel 9 for udvalgets overvejelser af organisatorisk og administrativ karakter. Udvalget har ikke ment, at det var dets opgave at udarbejde et fuldstændigt lovforslag til en ny konkurrencelov. På den anden side kommer de forslag til

16 ændringer, som udvalget mener bør gennemføres, naturligvis klarest frem, hvis de formuleres som lovtekster. Udvalget har derfor valgt den mellemvej at formulere lovtekster vedrørende de lovbestemmelser, hvori udvalget foreslår væsentlige ændringer. Endvidere gengives en ny konkurrencelovs helt centrale bestemmelser, selv om der ikke foreslås ændringer heri. Lovteksterne er anbragt i slutningen af kapitlerne 5, 6, 7 og 8. En modernisering af lovens sprogdragt, der i øvrigt nok kan være ønskelig, har udvalget ikke foretaget. Hertil kræves udførlige bemærkninger, der nøje forklarer rækkevidden af sproglige fornyelser. Lovbestemmelser om administrative og processuelle emner er ikke medtaget, dog er regler om klageadgang taget med i forbindelse med de materielle bestemmelser. I et endeligt lovudkast vil det nok være praktisk at samle disse klageregler. I de følgende afsnit sammenfattes betænkningen kapitel for kapitel Den danske monopol- og prislovgivning Lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger (ML) blev udarbejdet på grundlag af Trustkommissionens tredje betænkning, TK-3, på grundlag af de erfaringer, Trustkommissionen havde indvundet under sit hidtidige arbejde, og på grundlag af erfaringer med administrationen af de tidligere konkurrenceregulerende love. Monopolloven har siden 1955 udgjort det centrale grundlag for monopoltilsynets virksomhed. Loven har til formål gennem offentligt tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger at forhindre urimelige priser og forretningsbetingelser samt at sikre de bedst mulige vilkår for den frie erhvervsudøvelse.

17 Loven omfatter private erhvervsvirksomheder, andelsforeninger og lignende indenfor erhvervsgrene, hvor konkurrencen er begrænset. Konkurrencebegrænsningen skal være af en sådan styrke, at virksomhederne udøver eller vil kunne udøve en væsentlig indflydelse på pris-, produktions-, omsætnings- eller transportforhold - enten inden for lokale markedsområder eller i hele landet. Udenfor loven falder løn- og arbejdsforhold samt prisforhold og erhvervsudøvelse, som i henhold til særlig hjemmel bestemmes eller godkendes af offentlige myndigheder. Lovens administration er henlagt til monopoltilsynet, der består af et råd og et direktorat. Monopolrådet, der er et kollegialt organ med 15 medlemmer, træffer afgørelser i alle sager af nogen betydning. Det indtager en uafhængig stilling i forhold til industriministeren, og dets afgørelser og beslutninger kan alene indbringes for det af ministeren uafhængige monopol-ankenævn, hvis afgørelser kun kan prøves af domstolene. Direktoratet forbereder og udfører rådets beslutninger og kan herudover afgøre sager indenfor nærmere afstukne retningslinier. Endelig varetager direktoratet de daglige tilsynsopgaver. Lovens centrale virkemidler er dels bestemmelserne om offentlig registrering af konkurrencebegrænsninger og offentliggørelse af undersøgelser herom, dels beføjelserne til indgreb i aftaler, forretningsbetingelser, priser m.v. Hertil kommer en enkelt forbudsbestemmelse, der retter sig mod håndhævelse af bindende videresalgspriser. I følge registrerinqsbestemmelserne skal aftaler og vedtagelser, der enten udøver eller vil kunne udøve væsentlig indflydelse indenfor lokale markedsområder eller i hele landet anmeldes til monopoltilsynet på virksomhedens eget initiativ. Manglende anmeldelse medfører civilretlig ugyldighed. Dominerende enkeltvirksomheder og sammenslutninger skal anmeldes, hvis tilsynet kræver det. Uddrag af de oplysninger, der i kraft af registreringsbestemmelserne tilflyder monopoltilsynet, indføres i det offentligt tilgængelige

18 monopolregister. Herudover informeres offentligheden gennem løbende offentliggørelse af monopoltilsynets afgørelser og undersøgelser. Lovens indgrebsbeføjelser finder anvendelse over for konkurrencebegrænsninger med væsentlig indflydelse, som medfører eller må antages at ville medføre urimelige priser eller forretningsbetingelser, urimelig indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse eller urimelig ulighed i vilkårene for erhvervsudøvelsen. Kan de urimelige virkninger ikke bringes til ophør gennem forhandling, skal tilsynet gribe ind gennem ophævelse af aftaler, vedtagelser m.v., pålæg om ændring af forretningsbetingelser, fastsættelse af regler om mærkning og skiltning eller pålæg om ændringer i priser og avancer, herunder fastsættelse af maksimalpriser og -avancer. Endelig kan tilsynet, hvor urimelig indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse ikke kan imødegås på anden vis, meddele leveringspålæg. Ved siden af monopolloven har der typisk været fastsat generelle bestemmelser om indseende med priser og avancer i en række forskellige love. Nogle har haft en begrænset gyldighedsperiode, medens andre har været af permanent karakter. Denne forskel betyder imidlertid ikke, at der klart kan sondres imellem de midlertidige og de permanente love. Flere af de såkaldte permanente love er flere gange blevet ændret, når der skulle tages hensyn til akutte økonomiske problemer, og adskillige midlertidige love har indeholdt bestemmelser, der er videreført helt eller delvis i efterfølgende permanente love. Den nugældende pris- og avancelov (PAL) stammer fra 1974, men viderefører i væsentlig udstrækning tidligere bestemmelser. Loven har til formål gennem tilsyn med priser at bidrage til den økonomiske stabilisering samt gennem tilsvarende foranstaltninger over for takster, honorarer og avancer at bidrage til gennemførelse af en indkomstregulering for de berørte erhverv på linie med den indkomstpolitiske målsætning for samfundet som helhed. Lovens virkemidler er dels overvågning af pris- og avanceudviklingen og i tilknytning hertil offentliggørelse af undersøgelser vedrørende prisforhold eller

19 de faktorer, der er bestemmende for prisdannelsen. Dels er der adgang til forskellige former for pris- og avanceindgreb for indtil 6 måneder ad gangen. Disse indgreb er - modsat prisindgreb i henhold til monopolloven - ikke betinget af, at der foreligger en væsentlig konkurrencebegrænsning med urimelige virkninger. Ved siden af den permanente lovgivning har monopoltilsynet administreret et betydeligt antal midlertidige pris- og avancestoplove, 16 love siden I den periode har der kun været få og kortvarige "fri perioder". Indgreb i medfør af de midlertidige love har oftest bestået i fastsættelse af generelle regler for virksomhedernes pris- og avanceberegning som led i større indkomstpolitiske indgreb. Administrationen af den midlertidige lovgivning har været ret ressourcekrævende og har sat sig spor i administrationen af den permanente lovgivning Konkurrenceregulering i andre lande og i EF. Også i de øvrige vestlige industrilande er der etableret retssystemer, der danner grundlag for offentlig indseende med og regulering af monopoler og konkurrencebegrænsninger. De fænomener og den udvikling i samfundet, der fremkalder ønsket om konkurrencelovgivning, er - trods størrelsesforskelle - ens i alle industrialiserede lande. Udvalget har på den baggrund fundet det naturligt at inddrage erfaringerne fra udlandet i forbindelse med overvejelserne om ændringer i den danske monopollovgivning. Det drejer sig især om forholdene i Norge, Sverige, Finland, UK, Vesttyskland og USA. Endvidere har man inddraget EF's konkurrenceregler i overvejelserne, idet disse regler i flere henseender er umiddelbart gældende i medlemslandene. Selvom der er væsentlige lighedspunkter mellem reglerne i de enkelte retssystemer, kan der samtidig iagttages betydelige forskelle i de målsætninger, der lægges til grund, i udformningen af de konkurrenceretlige virkemidler og i konkurrencemyndighedens uafhængighed af den politiske ledelse.

20 Visse retssystemer, f.eks. EF, Vesttyskland og USA, er funderet i det såkaldte forbudsprincip, hvorefter visse former for konkurrencebegrænsning som udgangspunkt er forbudt, medens andre systemer, f.eks. i de nordiske lande, bygger på kontrol med konkurrencebegrænsninger og indgreb overfor eventuelt misbrug - det såkaldte kontrol- og misbruqsprincip. Modstillingen mellem disse to principper må dog ikke overdrives. I alle retssystemer modificeres principperne, således at der er en vis konvergens mellem de to yderpunkter Ændringer i erhvervsstrukturen Siden monopollovens vedtagelse i 1955 er der sket væsentlige forskydninger i erhvervsstrukturen. Den mest markante ændring i samfundsøkonomien er den almindelige velstandsstigning, som afspejles i den stærkt forøgede varedifferentiering. Dansk erhvervsliv er på en række områder undergået en betydelig internationalisering. Import- og eksportandele for især industrivarer har været kraftigt stigende gennem perioden. Den internationale varehandel var stadig i i høj grad præget af kvantitative restriktioner, som dog i løbet af de følgende år blev hastigt afviklet for industrivarernes vedkommende. På trods heraf gjaldt fortsat høje toldsatser - specielt for industrivarer - i de fleste lande. I Danmark var toldsatserne relativt lave, men til gengæld gik afviklingen af importreguleringen også relativt langsomt, hvilket må ses på baggrund af de særlige strukturproblemer i dansk økonomi i 50'erne. Etableringen af de europæiske markedsdannelser blev af stor betydning for dansk erhvervsliv, herunder specielt industriens fortsatte internationalisering. Også vareudvekslingen med verden udenfor Vesteuropa udviste imidlertid en betydelig stigning i denne periode. Internationale forhandlinger i GATT-regie, som førte til afvikling af kvantitative restriktioner og nedbringelse af toldsatserne, har spillet en stor rolle for denne udvikling. Fjernelsen eller nedbringelsen af toldsatserne gennem EF's toldunion og handelsaftaler med

21 EFTA-landene og det internationale GATT-samarbejde har medført, at told ikke længere er det største problem i samhandelen mellem industrilandene. Tolden er imidlertid i nogen udstrækning blevet erstattet af såkaldte tekniske handelshindringer. Dette gælder også handel indenfor fællesmarkedet, hvor fjernelsen af sådanne handelshindringer gives høj prioritet i årene fremover med henblik på at gennemføre det interne marked senest i Udover internationale politiske bestræbelser på at gennemføre en liberalisering af udenrigshandelen har der også i perioden været stærke realøkonomiske bevægelser, der har trukket i retning af større international integration. Det drejer sig bl.a. om en forbedret og intensiveret kommunikation over landegrænserne, som i højere grad har gjort udenlandske produkter kendt for forbrugerne, lavere transportomkostninger, større realindkomst og købekraft og et mere differentieret vareudbud. De øvrige erhverv har ikke været udsat for en internationalisering af samme omfang som industrien. For landbruget har det i hele perioden været et karakteristisk træk, at erhvervet har haft en høj andel af den samlede afsætning på hjemmemarkedet inden for de landbrugsprodukter, der i større omfang fremstilles i Danmark. Her er selvforsyningsgraden fortsat meget høj for de fleste produkters vedkommende. Herudover har landbruget haft en betydelig eksport, men med en lavere stigningstakt end for industrieksportens vedkommende. De liberale erhverv må i overvejende grad karakteriseres som hjemmemarkedserhverv. Den finansielle sektor har på visse områder været præget af en betydelig internationalisering, men store dele af denne sektor er dog fortsat udpræget hjemmemarkedsorienteret. Medens der således ikke er tvivl om, at der er sket en kraftig internationalisering af dansk erhvervsliv i perioden siden 1955, er billedet af koncentration indenfor erhvervslivet mindre entydigt. Inden for de enkelte landbrugsbedrifter kan der iagttages en vis koncentration og specialisering. Koncentrationstendenserne har dog især vist sig gennem produktions- og afsætningsmæssigt samarbejde mellem de enkelte virksomheder

22 vedrørende den animalske produktion. Dette gælder især inden for mejerisektoren. Indenfor store dele af de mere traditionelle industrier gør koncentrationstendenser sig gældende, f.eks. for dele af den kemiske industri. I mange tilfælde er denne koncentration en naturlig reaktion på internationalisering med de deraf følgende skærpede konkurrenceforhold og er samtidig af forholdsvis lille betydning sammenlignet hermed. Der findes en række industribrancher, hvor en enkelt eller nogle få producenter har en dominerende markedsindflydelse, som i nogle tilfælde er blevet forstærket siden Der har dog også i perioden været bevægelser bort fra koncentration, bl.a. indenfor visse væsentlige sektorer som jern- og metalindustrien, møbelindustrien samt til en vis grad tekstilindustrien. Endvidere er tyngden i industristrukturen skiftet i retning af områder, hvor der ikke kan siges at være nogen høj grad af koncentration. Det samlede indtryk af industriudviklingen er, at en høj koncentrationsgrad kun synes at foreligge i visse som hovedregel traditionelle sektorer (bryggerier, margarinefabrikker, tobaksfabrikker og andet indenfor nærings- og nydelsesmiddelbranchen, cementfabrikker, glas og porcelæn, trådvarer o.lign.), medens de mere ekspansive dele af industrien ikke i traditionel forstand er præget af koncentration, men derimod ofte producerer varer med nichepræg. Indenfor handelserhvervene skal der især peges på koncentrationstendenserne indenfor dagligvarehandelen. Dagligvaregrossistleddet har i de seneste 15 år oplevet en betydelig reduktion i antallet af grossister og indkøbsforeninger. I detailleddet er udviklingen gået i retning af større butikker med et bredere varesortiment. Samtidig er der sket en opbygning af detailkæder, dels i form af egentlige kæder, dels frivillige indkøbsforeninger ofte med tæt tilknytning til en grossistvirksomhed. Det er således karakteristisk, ikke mindst inden for dagligvarehandelen, at den traditionelle vertikale opdeling i producent-, engros- og detailled, der var indbyrdes uafhængige, er kraftigt på retur. Den enkelte detailhandler er næsten altid snævert knyttet til en enkelt grossist,

23 som igen på nogle områder kan være finansielt forbundet med producenterne af nogle af de varer, grossisten fører - eller som på andre områder Uan prøve at udnytte købermagt i forhold til producenterne. Indenfor den finansielle sektor er det karakteristisk, at antallet af banker og sparekasser er væsentligt reduceret, og at de 8 største pengeinstitutter tegner sig for en væsentlig større del af sektorens samlede balancer. Inden for de liberale erhverv er der udbredt tradition for samarbejde mellem firmaerne i brancheforeninger. Disse påvirker i ikke ubetydelig grad konkurrenceforholdene gennem fastlæggelse af kollegiale vedtægter, annonceringsregler, fastsættelse af vejledende takster m.v. I takt med velstandsstigningen og den teknologiske udvikling er der indenfor de sidste 30 år sket en fortsat differentiering af vareudbuddet. Denne udvikling hænger primært sammen med velstandsstigningen og det heraf følgende større forbrug. Dette muliggør køb af et større varesortiment, samtidig med at der i højere grad bliver råd til at lægge vægt på varernes sekundære karakteristika, f.eks. smag, udseende, design og emballering. Samtidig har de stigende erhvervsfrekvenser for kvinder bevirket, at efterspørgslen i højere grad retter sig mod mere forarbejdede eller på anden måde tidsbesparende varer, både med hensyn til dagligvarer og hårde hvidevarer til lettelse af det huslige arbejde. Hertil kommer endelig, at det nye erhvervsmønster med flere erhvervsaktive pr. husstand har ført til øget efterspørgsel efter tjenesteydelser, f.eks. i forbindelse med børnepasning, som har ført til et større og mere differentieret serviceudbud fra det offentlige. Det er karakteristisk, at en stadig stigende del af industriens værditilvækst anvendes til og er betinget af forskning og udvikling. Dette gælder uanset at dansk industri i en international sammenligning er forholdsvis svagt funderet indenfor de mest højteknologiske dele af industrien og internationalt set er præget af små og mellemstore virksomheder.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere