FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde"

Transkript

1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.5 FKG datamodellen version 2.5 Sidste revisionsdato: 8. januar

2 Indholdsfortegnelse 2. DATAMODELLENS OPBYGNING HISTORIK METADATA TERMINOLOGI KODELISTER/OPSLAGSTABELLER Mulige værdisæt VALIDERING AF DATA OG INDHOLD Topologi Obligatoriske/frivillige/systemgenererede felter Tilladt geometri Grænseafstemning GENEREL DATAMODEL (DATAKATALOG) FELTER I GENEREL DATAMODEL FORKLARING TIL FELTER KODELISTER (GENEREL DATAMODEL) Temaoversigt Oprindelse (d_basis_oprindelse) Status (d_basis_status) Offentlig (d_basis_offentlig) Ansvarlig myndighed (d_basis_ansvarlig_myndighed) STANDARDISEREDE FELTER I TEMASPECIFIKKE DATAMODELLER (FÆLLES-FÆLLES) STANDARDISEREDE FELTER TIL DE TEMASPECIFIKKE DATAMODELLER FORKLARING TIL FELTER KODELISTER (STANDARDISEREDE FELTER I DATASÆT SPECIFIKKE DATAMODELLER) Ja_Nej (d_basis_ja_nej) Ejerstatus (d_basis_ejerstatus) Tilstand (d_basis_tilstand) Vejkode/-navn (d_vejnavn) Distrikts-/områdenavn Udgået Sag_Status (d_basis_sag_status) DVFI_Bedømmelse (d_basis_dvfi_bedoemmelse) Trussel_vand (d_basis_trussel_vand) Planstatus (d_basis_ planstatus) Hastighed (d_basis_ hastighed) Afstemningsområde_nr/navn (d_basis_afstemningsomraade) Artsliste (d_basis_ artsliste) - Udgået Kloak (d_basis_ kloak) Postnr (d_basis_ postnr) Funktionsstatus (d_basis_funktionsstatus) Magasin (d_basis_magasin) Fors_omr_type (d_basis_fors_omr_type) Område (d_basis_omraade) Vandv_nr (d_basis_vandv_nr) Driftniv (d_basis_driftniv) Ukrudtsbek (d_basis_ukrudtsbek) Antal (d_basis_antal) Trin (d_basis_trin) Belægning (d_basis_belaegning) Handicapegnet (d_basis_handicapegnet) Invasiv art (d_basis_invasivart) Kotesystem (d_basis_kotesystem) METADATA TEMASPECIFIK DATAMODEL OVERFLADEVAND VANDLØB (5000) MÅLESTATION (5001) FAUNASPÆRRING (5002) DRÆNLEDNING (5003) DRÆNOMRÅDE (5004) SØ (5005) DYBDEKURVE (5006) VANDLØBSOPLANDE (5007) SØOPLANDE (5008) PUMPELAG (5009) VANDLØBSELEMENT (5010) NATUR ARTER_FISK (5100) UDGÅET ARTER_FUGL (5101) UDGÅET ARTER_PADDE (5102) UDGÅET

3 5.2.4 ARTER_PATTEDYR (5103) - UDGÅET ARTER INVASIVE FLADE (5104) ANTAL (D_5104_ANTAL) - UDGÅET RIGKÆR - FATTIGKÆR (5105) NATURPLEJE (5106) ARTER INVASIVE PUNKT (5107) GRØNT PARTNERSKAB (5108) MILJØ AFFALDPROD_UDBRINGNING (5200) LANDBRUG GENOPDYRKNINGSRET (5300) AFFALD OG GENBRUG AFFALDSOMRÅDE (5400) GENBRUGSPLADS (5401) CONTAINER (5402) FORSYNING ELFORSYNINGSOMRÅDE (5500) FORSYNINGSOMRÅDE (5501) - UDGÅET TILSLUTNINGSPLIGTOMRÅDE (5502) - UDGÅET FORSYNINGSFORBUDOMRÅDE (5503) - UDGÅET KLOAKOPLAND (5504) - UDGÅET RENSEKLASSE (5505) UDGÅET SPILDEVANDSPLANPUNKTER (5506) FIBERKABEL (5507) HUSSTANDSMØLLER (5508) VEJ OG TRAFIK VINTERVEDLIGEHOLDELSE (5600) HASTIGHEDSDÆMPNING (5601) P-ZONER (5602) HASTIGHEDSZONE (5603) KØRSELSREGULERING (5604) TRAFIK_BYGGELINJE (5605) VEJINVENTAR (5606) ADMINISTRATION GRUNDEJERFORENINGER/VEJLAV (5700) LOKALRÅDSOMRÅDE (5701) SKORSTENSFEJERDISTRIKT (5702) AFSTEMNINGSSTED (5703) AFSTEMNINGSOMRÅDE (5704) * FORPAGTNINGSAREAL (5705) HAVNEAREAL (5706) GRUNDSALG (5707) KOMMUNAL SERVICE (5708) UDGÅR (I VER. 2.4) DISTRIKTER (5709) UDGÅR (I VER. 2.4) BØRNE- OG SKOLEDISTRIKTER (5710) ANDRE DISTRIKTER (5711) PLEJE- OG ÆLDREDISTRIKTER (5712) PROGNOSE- OG STATISTIK DISTRIKTER (5713) LÆRINGS- OG UDDANNELSESINSTITUTION (5714) BOTILBUD (5715) SERVICETILBUD (5716) SPORT, FRITID OG FRILUFTSLIV FACILITET_PUNKT (5800) FACILITET_FLADE (5801) FACILITET_LINJE (5802) JORD OG RÅSTOF JORDFLYTNING (5900) RÅSTOFINDVINDINGSTILLADELSE (5901) UDGÅET I VER JORDVARMEANLÆG (5902) JORDPRØVE (5903) UDGÅET NYTTIGGØRELSE AF JORD (5904) * - TEMA FORVENTES NEDLAGT GRUNDVAND POTENTIALEKORT (6000) POTENTIALEKORT MÅLEPUNKTER (6001) INDVINDINGSOPLAND (6002) BESKYTTELSESZONE (6003) VANDVÆRKSFORSYNINGSOMRÅDER (6004) LEDNINGSNET VANDVÆRK (6005) UDGÅET GRUNDVANDSDANNENDE OPLAND (6006) INDSATSOMRÅDE (6007) MAKSIMAL BOREDYBDE (6008) INDVINDING AF OVERFLADEVAND (6009)

4 5.12 BEREDSKAB BRANDHANE (6100) BESKYTTELSESRUM (6101) * REDNINGSVEJ (6102) * SLUKNINGSOMRÅDE (6103) RISIKO VIRKSOMHED (6104) * SÆRLIGT BYGNINGSOMRÅDE (6105) SÆRLIG BYGNING (6106) UDGÅR (I VER. 2.4) FORHOLDSORDRE (6107) * MØDEPLAN (6108) * SIRENE, ALARM (6109) UDGÅR (I VER. 2.4) NØGLEBOKS TIL BEREDSKAB (6110) * FYRVÆRKERI TILLADELSE (6111) * MIDLERTIDIGE DEPOT VED FORURENING M.V. (6112) BESKYTTET NATUR VED BEREDSKABSINDSATS (6113) MIDLERTIDIG OPHOLD (6114) * UDGÅR I AFBRÆNDINGSOMRÅDE (6115) TEMA FORVENTES NEDLAGT OLIEBEREDSKABSPLAN (6116) INDSATSPUNKT (6117) BRAND- OG REDNINGSAREAL (6118) EVAKUERINGSCENTER (6119) MIDLERTIDIG OVERNATNING (6120) STØRRE UDENDØRS ARRANGEMENTER (6121) PLANLÆGNING NATURGEOGRAFI (6200) KULTURGEOGRAFI (6201) LANDSKABKARAKTEROMRÅDER (6202) LANDSKABSKARAKTERVURDERINGER (6203) PARK OG GRØNNE OMRÅDER PARK OG GRØNNE OMRÅDER FLADE (6800) PARK OG GRØNNE OMRÅDER LINJE (6801) PARK OG GRØNNE OMRÅDER PUNKT (6802)

5 Version december 2011: Mindre fejlrettelser og mangler fundet ved første opbygning af en light fysisk database (ArcGIS geodatabase ved Claus Moestrup) Version juni 2012: Fejlrettelser, mangler m.v. fundet ved efterfølgende arbejde samt ikke mindst ved forberedelserne til 1. implementering. Ændringslog ført. Version 2.2 september 2012: Fejlrettelser, konsekvensrettelser, mindre rettelser i opslagstabeller m.v. Punkter fra nyhedsbrev 7: Flere opslagstabeller vil blive flyttet til kap. 4, da nogle af tabellerne er blevet fælles opslagstabeller for flere temaer. Præciseringen af hvilken én type geometri hvert tema kan være. Der implementeres kun en geometritype for hvert tema. Skiftet fra lokale opslagstabeller til landsdækkende med vedligeholdelsesret/-pligt inden for eget område - kommunenr/cvrnr flytter ind i opslagstabellerne som en kolonne. Stillingtagen til alle kendte indberetninger herunder input fra de leverandører, der skal udfærdige den fysiske datamodel. Version maj 2013: Fejlrettelser, mangler m.v. Ændringslog ført. Af hovedpunkter kan nævnes at Park og Grønne områder er indarbejdet som Temagruppe, alle generelle artslister er udgået, og der er oprette ekstra kolonne i alle opslagstabeller. Generelle artslister erstattes af DANBIFs liste og artsliste fra naturdatabasen. Den ekstra kolonne på alle opslagstabeller giver ekstra funktionalitet til opsalgtabeller, således opslagsværdier kan sættes til historiske så gamle tabeller stadig kan henføre koder til udgåede kategorier. Der er i alt oprettet 11 nye temaer og 5 temaer er slettede. VV-Gruppen har afvist en række foreslåede ændringer, da VV-Gruppen vurderer at temaerne enten er eller snart vil blive dele af nationale løsninger eller dele af fagsystemer. For ikke at fordyre eller besværliggøre konverteringen til en ændret datamodel der hurtigt ikke er aktuel mere. Version juni 2013: Endelig udgivelse af tilrettet høringsversion Version juli 2013: Fejlrettelse af Husstandsmøller (5508). Temaet var tilsyneladende endt forkert under affald men hører mere rigtigt under temagruppen Forsyning: desuden er der tilføjet metadata og kodeliste. Vi har valgt hurtigt at implementere denne lille ændring, inden der implementeres alt for mange rettelser. Version maj 2014: Fejlrettelser, mangler m.v. Der er ført ændringslog, som også kan findes samme sted som datamodellen. Der er i alt oprettet 8 nye temaer og 4 temaer er slettede. FKG-datamodelgruppen har afvist en række foreslåede ændringer, da FKG-datamodelgruppen vurderer at temaerne enten er eller snart vil blive dele af nationale løsninger eller dele af fagsystemer eller ændringerne ikke er vurderet væsentlige eller i overenstemmelse med ønsket om ensretning og gennemsigtighed. Alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning. Overordnet set, er der oprettet mulighed for at temaer udvides med felter omkring offentliggørelse, således at man på datamodelniveau, kan styre hvorvidt et objekt er offentligt tilgængeligt, eller blot synligt for myndigheder. Der er oprettet generel opslagstabel for klassetrin. Metadata på tabelniveau udvidet, så de kan indeholde information om tilknytning til KLE nummer systemet. Temaerne Kommunal_service (5708) og Distrikter (5709) er nu underopdelt i henholdsvis 3 og 4 tabeller. Version 2.5 januar 2015: Fejlrettelser, mangler m.v. Der er ført ændringslog, som også kan findes samme sted som datamodellen. Alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning. Der er i alt oprettet 3 nye temaer og 2 er nedlagte i denne version. Da der ikke ser ud til i nærmeste 5

6 fremtid, at blive lavet en national artsliste for Danmark, ser FKG gruppen sig nødsaget til at oprette en liste over arter, der i det mindste forekommer på den nationale liste over invasive arter. Denne artsliste er indføjet som tabel Invasiv art (d_basis_invasivart) og er baseret på Naturstyrelsens invasive artsliste. Der har i denne version, været fokus på temagrupperne 5.9 sport, fritid og friluftsliv samt 5.12 Beredskab. Der arbejdes videre med kortlægning af temaer ift. KLE numre. Der pågår i øjeblikket et større nationalt arbejde ift. at få sammenlagt de mange forskellige vandløbstemaer. For at støtte og følge dette arbejde, vil FKG datamodelgruppen nedsætte en arbejdsgruppe, der kan implementere en fælles datamodel for vandløbsområdet, såfremt der ikke præsenteres en national løsning. Selve FKG-projektet udløb med udgangen af december 2014 og der er ikke vedtaget et nyt FKG projekt til afløsning. Det medfører at hele FKG området er uden budget i 2015 og at alt arbejde derfor alene beror sig på frivillige kræfter. I dette lys, vurderer datamodelgruppen, at det er hensigtsmæssigt kun at udgive én yderligere version af datamodellen i Denne er planlagt til udgivelse i efteråret. 6

7 1. Indledning FKG datamodellen er et af produkterne fra det fælles kommunale projekt om geodata: Omkostningseffektivt Geografisk Forvaltningsgrundlag. I forbindelse med OGF projektet udarbejdede 37 kommuner det første udkast til en fælles logisk datamodel for kommunale geodata. Resultatet af dette arbejde danner udgangspunkt for det videre arbejde med FKG datamodellen. I regi af igangværende FKG projekt om udarbejdelse af en fælleskommunal kravspecifikation for et webbaseret geodatasystem, er der nedsat yderligere en projektgruppe, der har til formål at forædle og færdiggøre den eksisterende datamodel. Projektgruppen består dels af repræsentanter fra KMS, Miljøministeriet, det fælles kommunale udbudsprojekt og fra det tidligere OGF projekt se nedenstående: Jakob Kirkegaard, Silkeborg Kommune, projektleder Mette Milo Tromborg, Silkeborg Kommune Claus Moestrup, Skanderborg Kommune Per Boesen, Høje-Tåstrup Kommune Reno Lindberg, Favrskov Kommune Sofie Hohwü-Christensen, KMS (deltaget I indledende arbejde med koncept og struktur) Åge Nielsen, KMS (deltaget I indledende arbejde med koncept og struktur) Resultatet af projektgruppens arbejde FKG datamodellen - Version 2. Efterfølgende er datamodellen blevet vedligeholdt af FKG-datamodelgruppen (Vedligeholdelse og Videreudvikling). Gruppen har udgivet version 2.1, 2.2, 2.3 og fra vedtagelsen af 2.4. bestod/består Gruppen pt. af: Reno Lindberg, Silkeborg Kommune formand, Mette Milo Tromborg, Silkeborg Kommune, Per Boesen, Høje Tåstrup Kommune, Claus Moestrup, Skanderborg Kommune, Jesper Jensen, Tårnby Kommune, Jesper Kilsmark, Aarhus Kommune og Berit Jonstrup, Svendborg Kommune samt Inge Flensted, KL. Til version udtrådte Preben Lisby, tidl. Fredericia Kommune og Allan Larsen, tidl. Svendborg Kommune. Formålet med udarbejdelse af den logiske FKG datamodel er, at få fastlagt fælles og entydige identifikationer af relevante kernebegreber på kommunernes geodataområde. Principperne for hvilke data, der er omfattet af FKG datamodellen er følgende: Data der skabes af kommunen. Data der understøtter arbejdsgange i kommunen. Data der kan bruges af mere end 20 % af kommunerne. Er ikke en del af anden fællesoffentlig datamodel. Er ikke et resultat af en analyse af andre data. Er ikke enkeltsags data. Altså ikke data, der kun er relevant for én bestemt sag, og efterfølgende ikke bruges igen. FKG datamodellen består i dens nuværende form af 89 temaer, der er samlet i 14 overordnede temagrupper. I forbindelse med datamodelarbejdet har projektgruppen haft en række overvejelser, hvad angår opbygning, struktur og koncept. Disse overvejelser er beskrevet i kapitel 2 Datamodellens opbygning. 7

8 2. Datamodellens opbygning FKG datamodellen Version 2.5 Datamodelarbejdet er så vidt muligt koordineret med henholdsvis: Datamodellen for Danmarks Arealinformation (DAI), Datamodellen for PlansystemDK (PlanDK3) og i mindre omfang med Datamodellen for FOT. FOT datamodellen er sin grundopbygning en mere generisk model med fælles geometri- og attributtabeller for alle objekttyper. Det betyder, at den ikke rigtig kan koordineres med FKG datamodellen. Datamodellen består konceptmæssig af følgende dele: En generel datamodel (datakatalog) Standardiserede felter i de temaspecifikke datamodeller Temaspecifikke datamodeller Eventuelle individuelle felter Den generelle datamodel indeholder en række felter, som er fælles og obligatorisk for alle temaer. Disse felter består både af nogle systemgenererede værdier og nogle felter som kræver brugerinddatering. Standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller er standardiserede felter, der efter behov kan benyttes i de temaspecifikke datamodeller, hvis det vurderes at være relevant ved specifikation af et tema. Temaspecifikke felter er unikke for de enkelte temaer. Der er ikke lavet datamodelarbejde for eventuelle individuelle felter og specifikke oplysninger vedrørende de enkelte temaer, som kun er relevante for en enkelt kommune. De individuelle felter kan dog godt håndteres, idet alle FKG datamodellens temaer er identificeret ved en temakode, der har en værdi mellem 5000 til Kodeintervallet er valgt, så koderne ikke falder sammen med temakoder i DAI og Plansystemdk. Grundlæggende består FKG datamodellen således af en generel del, en temaspecifik/fælles del og evt. af en individuel del. FKG datamodellen er som nævnt i indledningen en logisk datamodel. Der er altså ikke taget stilling til, hvordan den fysiske datamodel skal opbygges i en database. Det er dog vigtigt ved opbygning af den fysiske datamodel, at data kan konverteres mellem forskellige databasesystemer uden tab af information. Dette forudsætter, at man holder sig til de aftalte feltdefinitioner og ANSI SQL standarder for tabelnavngivning og datatyper. Tabelnavne og feltnavne i databasen skal opfylde ANSI-SQL standarden (se eks: )for brug af tegn. Det sikrer, at databasen kan implementeres på alle almindelige databaseplatforme, og at data kan flyttes til en anden database og de almindeligste filbaserede desktop GIS-værktøjer. 2.1 Historik Det er et krav, at datamodellen kan håndtere historik for alle geografiske objekter i en database og at et objekt aldrig bliver fysisk slettet fra databasen. Ved enhver ændring af et objekts geometri og/eller felter, skal der ske en registrering i databasen, så det er muligt at vise, hvordan et objekt med dets felter så ud på et givent tidspunkt. Redigering/sletning af objekter håndteres via flere felter. Et objekt bevarer samme identitet ( Objekt_id ) gennem hele dets levetid, fra det bliver født, til det evt. på et tidspunkt bliver gjort historisk ( Systid_til = d.d.). Ændringer af geometri eller felter til et objekt medfører, at der kommer 8

9 en ny version af objektet ( Objekt_id = Objekt_id, Systid_fra = d.d. og Systid_til = NULL). I forbindelse med tildeling af værdien NULL gøres der opmærksom på, at der er forskel på, hvordan de forskellige databaser håndterer NULL/ikke udfyldt/ingen værdi. Tidspunkter ( Systid_fra, Systid_til ) for hver versions eksistensperiode registreres sådan, at der er en tidsmæssig ubrudt periode fra et objekts fødsel til det evt. bliver gjort historisk. Det er således muligt at følge et objekts eksistens med forskellige ændringer gennem hele dets levetid. Objekters fysiske eksistens kan yderligere kvalificeres ved hjælp af feltet status (Kladde, Forslag, mm.). Felterne Systid_fra, Systid_til og Oprettet er systemgenererede værdier, som omfatter både dato og klokkeslæt (tidsstempel). Gyldig_fra og Gyldig_til er en dato uden klokkeslæt (DATE datatypen). Gyldighedsperioden er begge datoer inklusive 2.2 Metadata FKG datamodellen er teknisk set klar til at håndtere metadata på både tema- og objektniveau. En del af de generelle felter kan betragtes som blanding af metadata på tema- og objektniveau. Datamodellen indeholder desuden, for hver af de temaspecifikke datamodeller, et tilhørende standardiseret metadataskema. Disse metadata kan opfattes som metadata på temaniveau, men vil i mange tilfælde være forskelligt fra kommune til kommune - eks. Ajourføringsdato, BrugerID mm.. Datamodellen for disse temametadata er standardiseret og indeholder en ens datamodel for alle temaer. I forhold til at fastligge datamodellen for metadata, har projektgruppen inddraget INSPIRE profilen for metadata og den danske implementering af denne. Det er dog ikke alle felter fra INSPIRE profilen vi har valgt at arbejde videre med, grundet dels omkostningsbesparende hensyn og faglig relevans. Datamodellen for metadata er også klar i forhold til en kommende etablering af en fælleskommunal FKG database. I datamodellen for metadata indgår således både en temakode for det tema som de pågældende metadata vedrører og en CVR kode. Via en kombination af disse 2 koder, er det muligt at have individuelle metadata på kommuneniveau. 2.3 Terminologi Der anvendes i dag flere begreber og terminologi i forhold til beskrivelse af GIS data. Data bliver kaldt alt fra temaer, visuelle lag, datasæt, Featureclasses m.m. I det tidligere OGF projekt og i forbindelse med udbudsprojektet er der anvendt engelske udtryk, for så vidt muligt, at bruge samme udtryk, som bruges internationalt og blandt andet anvendes i INSPIRE direktivet. I forhold til nærværende datamodelarbejdet anvendes ikke engelske udtryk, primært af tværoffentlige hensyn. Både PlansystemDK og DAI anvender således ikke engelske udtryk til at beskrive temaer/lag/datasæt, men derimod anvendes begrebet tema om et lag. Brugen af udtrykket tema om et lag øger også den forståelsesmæssige opfattelse, set fra brugerens perspektiv og desuden er det projektgruppens opfattelse, at brugen af danske udtryk vil medvirke til at sikre større udbredelse. I FKG datamodellen anvendes derfor følgende fælles terminologi; Temagruppe er en gruppering af data. I FKG er det valgt at gruppere efter datas logiske fagområde. 9

10 Tema er det samme som de enkelte GIS tabeller i databasen også kaldt lag, datasæt m.m.. Felter er det samme som rækker/attributter/egenskabsdata i temaerne Objekt er det geografiske element (geometrien) der er registreret i databasen Rent forståelsesmæssigt kan der således drages analogi mellem følgende: Featuregroup = Temagruppe, Featureclass = Tema og Felter = Attributter. 2.4 Kodelister/opslagstabeller Datamodellen gør brug af opslagstabeller, også kaldet valglister, kodetabeller eller domains. Brugen af kodetabeller skal være med til at sikre, at krav til at feltværdier overholdes, og data dermed kan sammenlignes kommunerne imellem. Desuden giver brugen af kodelister også en bedre brugeroplevelse, når felter kan udfyldes ved hjælp af kodelister. En opslagstabel består af en kodeværdi og en tilhørende kodetekst. Generelt for opslagstabellerne gælder, at kun talværdien gemmes i databasen. For de felter, der gør brug af opslagstabeller, skal tekstværdien vises i stedet for kodeværdien. Opslagstabellerne skal være fysiske tabeller i databasen. Opslagstabellerne/kodelisterne er navngivet med en unik temakode + feltnavn. Tekstværdien er beskrevet i datamodellen, og markeret med en blå farve. For at holde styr på historiske værdier (opslagsværdier der ikke længere er gyldige valgmuligheder) er der blevet tilføjet en kolonne med en talværdi (0 eller 1), som angiver om det er en historisk opslagsværdi eller en gyldig Mulige værdisæt Felter, der har et begrænset muligt værdisæt (interval, liste ) skal valideres af databasen ved indtastning. Der kan også være validering af data mellem felterne, såsom at Systid_til skal være senere end Systid_fra. For en del felter gælder, at feltværdien er én ud af en liste af gyldige værdier. Listen over gyldige værdier implementeres i databasen som en (opslags)tabel med en talkode for hver enkelt værdi, tilknyttet selve værdien, som kan være en tekst, et interval eller andet. Det er altid talkoden, der lagres i de enkelte temaer. Den egentlige feltværdi er den, der udstilles, og kan skaffes via opslagstabellen. Talværdier lagres i databasen i en datatype, der er beregnet dertil (integer, numeric, float ), sådan at feltet ikke kan indeholde bogstaver eller specialtegn. I nogle tilfælde vil der være angivet en øvre og/eller nedre grænse for værdien af et talfelt, som tjekkes af databasen. Datatypedefinitionerne fremgår af datamodellens forskellige skemaer. 10

11 2.5 Validering af data og indhold FKG datamodellen Version 2.5 Datamodellen indeholder IKKE nogen indbygget intelligens/systematik til automatisk tjek af topologi, tilladt geometri, muligt værdisæt mm. Selvom det ikke er tilfældet, er det dog væsentligt, at validering af data er specificeret ensartet, og at valideringen bliver udført på databaseniveau og IKKE udelukkende af forskellige værktøjer, der tilgår databasen Topologi Topologi tjekkes alene visuelt i brugerfladen. Det gælder eks. topologiske forhold såsom: Sammenhæng i netværk Umulige sammenfald af punkttemaer, linjetemaer og fladetemaer. Snap-relationer Obligatoriske/frivillige/systemgenererede felter I oversigterne over felterne til de enkelte temaer, er der for hver felt angivet om felterne er obligatorisk (O), valgfri (F) eller systemudfyldt (S). Hvis feltet er obligatorisk eller systemudfyldt tjekkes det af databasen at feltet er udfyldt. Valgfrie felter (F) skal være oprettet, men behøver ikke at være udfyldt. Felterne objekt_id, versions_id, systid_fra, systid_til, oprettet og bruger_id er alle systemgenererede. Objekt_id og versions_id er af typen UUID. Dette er for at sikre, at eksterne systemer også kan generere de unikke værdier Tilladt geometri Geometri for objekter skal opfylde OGC Simple Feature Specification standarderne for punkt, linje, polygon, multipunkt, multilinje og multipolygon. Standarderne skal opfyldes på databaseniveau. (Eksempelvis må en linje ikke krydse sig selv.) For hvert tema er geometritypen enten et punkt, en linje eller en polygon eller tilsvarende multi-punkt, -linje eller -polygon. Objekter uden geometri tillades ikke, hvor feltet Geometri ikke må være nul (NULL). For alle temaerne gælder at geometrierne er i 2D og indeholder således kun x- og y-koordinater i databasen. En evt. z-koordinat til hele geometrien angives i en dertil oprettet felt Grænseafstemning I denne version af datamodellen specificeres ingen regler for tjek og afstemning af data på tværs af og tæt ved kommunegrænsen. Det anbefales dog, at der mundtligt og visuelt samordnes ved kommunegrænsen, hvor muligt. 11

12 3. Generel datamodel (DATAKATALOG) Den generelle del af datamodellen udgør den del, der er fælles for alle datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i datamodellen. 3.1 Felter i generel datamodel Feltnavn Formål Datatype Værdiområde Obligatorisk / frit Eksempel temakode Kode for temanavn Heltal O 6400 temanavn Temanavn Tekststreng tegn S Brandhane objekt_id Entydig databasenøgle over tid UUID (128 bit) 16 bytes S E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3 versions_id Unik versions id UUID (128 bit) 16 bytes databasenøgle S E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3 systid_fra Start systemtid ISO dato/tid T23:59: : T23:59: :00 S T23:59: :00 systid_til Slut systemtid ISO dato/tid T23:59: : T23:59: :00 S T23:59: :00 oprettet Systemtid for T23:59: :00 ISO dato/tid objektets oprettelse T23:59: :00 S T23:59: :00 cvr_kode CVR-kode på ansvarlig myndighed Heltal S/(O) cvr_navn CVR-navn på Tekststreng tegn ansvarlig myndighed S Silkeborg Kommune kommunekode 3-cifret kommunenr. Heltal S 740 bruger_id Brugernavn ved opdatering Tekststreng tegn S/(O) Silkeborg1234 oprindkode Kode for oprindelse for objekt Heltal 0-11 O 1 oprindelse Oprindelse for objekt Tekststreng 0-35 S Ortofoto statuskode Kode for gældende status Heltal status Gældende status Tekststreng 0-30 S Gældende / Vedtaget off_kode Kode for Tilgængelighed Heltal 1-3 (default = 1) O 1 offentlig Tilgængelighed Tekststreng 0-60 S Synlig for alle 12

13 geometri Geometrisk beskrivelse af objekt Punkt, linje, Flade FKG datamodellen Version 2.5 X: , ,999 Y: , ,999 0 For et punkt: , ,111 Felter markeret med blå er generelle temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter. Felter som automatisk generes af systemet er markeret med rød skrift. 3.2 Forklaring til felter Feltnavn Temakode Temanavn Objekt_id Versions_id Systid_fra Systid_til Oprettet CVR_kode CVR_navn Kommunekode Bruger_ID Oprindkode Oprindelse Statuskode Status Off_kode Forklaring Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Temakoden er unik, og kan bruges bl.a. som identifikator i metadatabasen. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. Entydigt ID for et objekt i et tema. Hvis objekter er opdaterede, har de historiske objekter samme Objekt_id som det gældende, men forskellige Versions_id er. Objekt_id en anvendes som generel reference til et objekt i et tema. Instansobjekt ID. Unikt objekt ID på tværs af datasæt og over tid. Mens et objekt bevarer samme Objekt_id fra fødsel til død, vil Versions_id ændres ved enhver opdatering af objektet. Dato og tidspunkt for start af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved oprettelse af nye objekter eller ved ændringer, hvor der samtidig oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt genereres af systemet ved indlægning i databasen. Feltet beskriver systemgyldighed, og må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for slut af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved sletning af objekter, eller ved ændringer, hvor der oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved sletning eller ændring i databasen. Et gældende objekt har altid Systid_til = NULL. Feltet beskriver systemgyldighed og må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt genereres af systemet ved indlægning i databasen. Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. Systemet bør kunne se hvilken kommune brugeren kommer fra via login et og selv udfylde feltet. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. 3-cifret kommunekode udfyldes via cvr_kode. Brugeridentifikation fra det fælles offentlige brugerstyringssystem. Registreres automatisk ved oprettelse eller opdatering af objekter. Der er tale om brugeridentifikation af den medarbejder, der via det fælles offentlige brugerstyringssystem har fået tildelt rettigheder til at redigere i data. Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. Feltet benyttes til at angive en status via en kode. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet via en kode. 13

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

ANVENDELSE AF FKG TEMAER I KOMMUNERNE

ANVENDELSE AF FKG TEMAER I KOMMUNERNE FKG ANVENDELSE FÆLLESKOMMUNALT GEODATASAMARBEJDE ANVENDELSE AF FKG TEMAER I KOMMUNERNE 2016 FKG Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Opsummering af resultater...4 3 Udbredelse af anvendelsen...4

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere