FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde"

Transkript

1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.5 FKG datamodellen version 2.5 Sidste revisionsdato: 8. januar

2 Indholdsfortegnelse 2. DATAMODELLENS OPBYGNING HISTORIK METADATA TERMINOLOGI KODELISTER/OPSLAGSTABELLER Mulige værdisæt VALIDERING AF DATA OG INDHOLD Topologi Obligatoriske/frivillige/systemgenererede felter Tilladt geometri Grænseafstemning GENEREL DATAMODEL (DATAKATALOG) FELTER I GENEREL DATAMODEL FORKLARING TIL FELTER KODELISTER (GENEREL DATAMODEL) Temaoversigt Oprindelse (d_basis_oprindelse) Status (d_basis_status) Offentlig (d_basis_offentlig) Ansvarlig myndighed (d_basis_ansvarlig_myndighed) STANDARDISEREDE FELTER I TEMASPECIFIKKE DATAMODELLER (FÆLLES-FÆLLES) STANDARDISEREDE FELTER TIL DE TEMASPECIFIKKE DATAMODELLER FORKLARING TIL FELTER KODELISTER (STANDARDISEREDE FELTER I DATASÆT SPECIFIKKE DATAMODELLER) Ja_Nej (d_basis_ja_nej) Ejerstatus (d_basis_ejerstatus) Tilstand (d_basis_tilstand) Vejkode/-navn (d_vejnavn) Distrikts-/områdenavn Udgået Sag_Status (d_basis_sag_status) DVFI_Bedømmelse (d_basis_dvfi_bedoemmelse) Trussel_vand (d_basis_trussel_vand) Planstatus (d_basis_ planstatus) Hastighed (d_basis_ hastighed) Afstemningsområde_nr/navn (d_basis_afstemningsomraade) Artsliste (d_basis_ artsliste) - Udgået Kloak (d_basis_ kloak) Postnr (d_basis_ postnr) Funktionsstatus (d_basis_funktionsstatus) Magasin (d_basis_magasin) Fors_omr_type (d_basis_fors_omr_type) Område (d_basis_omraade) Vandv_nr (d_basis_vandv_nr) Driftniv (d_basis_driftniv) Ukrudtsbek (d_basis_ukrudtsbek) Antal (d_basis_antal) Trin (d_basis_trin) Belægning (d_basis_belaegning) Handicapegnet (d_basis_handicapegnet) Invasiv art (d_basis_invasivart) Kotesystem (d_basis_kotesystem) METADATA TEMASPECIFIK DATAMODEL OVERFLADEVAND VANDLØB (5000) MÅLESTATION (5001) FAUNASPÆRRING (5002) DRÆNLEDNING (5003) DRÆNOMRÅDE (5004) SØ (5005) DYBDEKURVE (5006) VANDLØBSOPLANDE (5007) SØOPLANDE (5008) PUMPELAG (5009) VANDLØBSELEMENT (5010) NATUR ARTER_FISK (5100) UDGÅET ARTER_FUGL (5101) UDGÅET ARTER_PADDE (5102) UDGÅET

3 5.2.4 ARTER_PATTEDYR (5103) - UDGÅET ARTER INVASIVE FLADE (5104) ANTAL (D_5104_ANTAL) - UDGÅET RIGKÆR - FATTIGKÆR (5105) NATURPLEJE (5106) ARTER INVASIVE PUNKT (5107) GRØNT PARTNERSKAB (5108) MILJØ AFFALDPROD_UDBRINGNING (5200) LANDBRUG GENOPDYRKNINGSRET (5300) AFFALD OG GENBRUG AFFALDSOMRÅDE (5400) GENBRUGSPLADS (5401) CONTAINER (5402) FORSYNING ELFORSYNINGSOMRÅDE (5500) FORSYNINGSOMRÅDE (5501) - UDGÅET TILSLUTNINGSPLIGTOMRÅDE (5502) - UDGÅET FORSYNINGSFORBUDOMRÅDE (5503) - UDGÅET KLOAKOPLAND (5504) - UDGÅET RENSEKLASSE (5505) UDGÅET SPILDEVANDSPLANPUNKTER (5506) FIBERKABEL (5507) HUSSTANDSMØLLER (5508) VEJ OG TRAFIK VINTERVEDLIGEHOLDELSE (5600) HASTIGHEDSDÆMPNING (5601) P-ZONER (5602) HASTIGHEDSZONE (5603) KØRSELSREGULERING (5604) TRAFIK_BYGGELINJE (5605) VEJINVENTAR (5606) ADMINISTRATION GRUNDEJERFORENINGER/VEJLAV (5700) LOKALRÅDSOMRÅDE (5701) SKORSTENSFEJERDISTRIKT (5702) AFSTEMNINGSSTED (5703) AFSTEMNINGSOMRÅDE (5704) * FORPAGTNINGSAREAL (5705) HAVNEAREAL (5706) GRUNDSALG (5707) KOMMUNAL SERVICE (5708) UDGÅR (I VER. 2.4) DISTRIKTER (5709) UDGÅR (I VER. 2.4) BØRNE- OG SKOLEDISTRIKTER (5710) ANDRE DISTRIKTER (5711) PLEJE- OG ÆLDREDISTRIKTER (5712) PROGNOSE- OG STATISTIK DISTRIKTER (5713) LÆRINGS- OG UDDANNELSESINSTITUTION (5714) BOTILBUD (5715) SERVICETILBUD (5716) SPORT, FRITID OG FRILUFTSLIV FACILITET_PUNKT (5800) FACILITET_FLADE (5801) FACILITET_LINJE (5802) JORD OG RÅSTOF JORDFLYTNING (5900) RÅSTOFINDVINDINGSTILLADELSE (5901) UDGÅET I VER JORDVARMEANLÆG (5902) JORDPRØVE (5903) UDGÅET NYTTIGGØRELSE AF JORD (5904) * - TEMA FORVENTES NEDLAGT GRUNDVAND POTENTIALEKORT (6000) POTENTIALEKORT MÅLEPUNKTER (6001) INDVINDINGSOPLAND (6002) BESKYTTELSESZONE (6003) VANDVÆRKSFORSYNINGSOMRÅDER (6004) LEDNINGSNET VANDVÆRK (6005) UDGÅET GRUNDVANDSDANNENDE OPLAND (6006) INDSATSOMRÅDE (6007) MAKSIMAL BOREDYBDE (6008) INDVINDING AF OVERFLADEVAND (6009)

4 5.12 BEREDSKAB BRANDHANE (6100) BESKYTTELSESRUM (6101) * REDNINGSVEJ (6102) * SLUKNINGSOMRÅDE (6103) RISIKO VIRKSOMHED (6104) * SÆRLIGT BYGNINGSOMRÅDE (6105) SÆRLIG BYGNING (6106) UDGÅR (I VER. 2.4) FORHOLDSORDRE (6107) * MØDEPLAN (6108) * SIRENE, ALARM (6109) UDGÅR (I VER. 2.4) NØGLEBOKS TIL BEREDSKAB (6110) * FYRVÆRKERI TILLADELSE (6111) * MIDLERTIDIGE DEPOT VED FORURENING M.V. (6112) BESKYTTET NATUR VED BEREDSKABSINDSATS (6113) MIDLERTIDIG OPHOLD (6114) * UDGÅR I AFBRÆNDINGSOMRÅDE (6115) TEMA FORVENTES NEDLAGT OLIEBEREDSKABSPLAN (6116) INDSATSPUNKT (6117) BRAND- OG REDNINGSAREAL (6118) EVAKUERINGSCENTER (6119) MIDLERTIDIG OVERNATNING (6120) STØRRE UDENDØRS ARRANGEMENTER (6121) PLANLÆGNING NATURGEOGRAFI (6200) KULTURGEOGRAFI (6201) LANDSKABKARAKTEROMRÅDER (6202) LANDSKABSKARAKTERVURDERINGER (6203) PARK OG GRØNNE OMRÅDER PARK OG GRØNNE OMRÅDER FLADE (6800) PARK OG GRØNNE OMRÅDER LINJE (6801) PARK OG GRØNNE OMRÅDER PUNKT (6802)

5 Version december 2011: Mindre fejlrettelser og mangler fundet ved første opbygning af en light fysisk database (ArcGIS geodatabase ved Claus Moestrup) Version juni 2012: Fejlrettelser, mangler m.v. fundet ved efterfølgende arbejde samt ikke mindst ved forberedelserne til 1. implementering. Ændringslog ført. Version 2.2 september 2012: Fejlrettelser, konsekvensrettelser, mindre rettelser i opslagstabeller m.v. Punkter fra nyhedsbrev 7: Flere opslagstabeller vil blive flyttet til kap. 4, da nogle af tabellerne er blevet fælles opslagstabeller for flere temaer. Præciseringen af hvilken én type geometri hvert tema kan være. Der implementeres kun en geometritype for hvert tema. Skiftet fra lokale opslagstabeller til landsdækkende med vedligeholdelsesret/-pligt inden for eget område - kommunenr/cvrnr flytter ind i opslagstabellerne som en kolonne. Stillingtagen til alle kendte indberetninger herunder input fra de leverandører, der skal udfærdige den fysiske datamodel. Version maj 2013: Fejlrettelser, mangler m.v. Ændringslog ført. Af hovedpunkter kan nævnes at Park og Grønne områder er indarbejdet som Temagruppe, alle generelle artslister er udgået, og der er oprette ekstra kolonne i alle opslagstabeller. Generelle artslister erstattes af DANBIFs liste og artsliste fra naturdatabasen. Den ekstra kolonne på alle opslagstabeller giver ekstra funktionalitet til opsalgtabeller, således opslagsværdier kan sættes til historiske så gamle tabeller stadig kan henføre koder til udgåede kategorier. Der er i alt oprettet 11 nye temaer og 5 temaer er slettede. VV-Gruppen har afvist en række foreslåede ændringer, da VV-Gruppen vurderer at temaerne enten er eller snart vil blive dele af nationale løsninger eller dele af fagsystemer. For ikke at fordyre eller besværliggøre konverteringen til en ændret datamodel der hurtigt ikke er aktuel mere. Version juni 2013: Endelig udgivelse af tilrettet høringsversion Version juli 2013: Fejlrettelse af Husstandsmøller (5508). Temaet var tilsyneladende endt forkert under affald men hører mere rigtigt under temagruppen Forsyning: desuden er der tilføjet metadata og kodeliste. Vi har valgt hurtigt at implementere denne lille ændring, inden der implementeres alt for mange rettelser. Version maj 2014: Fejlrettelser, mangler m.v. Der er ført ændringslog, som også kan findes samme sted som datamodellen. Der er i alt oprettet 8 nye temaer og 4 temaer er slettede. FKG-datamodelgruppen har afvist en række foreslåede ændringer, da FKG-datamodelgruppen vurderer at temaerne enten er eller snart vil blive dele af nationale løsninger eller dele af fagsystemer eller ændringerne ikke er vurderet væsentlige eller i overenstemmelse med ønsket om ensretning og gennemsigtighed. Alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning. Overordnet set, er der oprettet mulighed for at temaer udvides med felter omkring offentliggørelse, således at man på datamodelniveau, kan styre hvorvidt et objekt er offentligt tilgængeligt, eller blot synligt for myndigheder. Der er oprettet generel opslagstabel for klassetrin. Metadata på tabelniveau udvidet, så de kan indeholde information om tilknytning til KLE nummer systemet. Temaerne Kommunal_service (5708) og Distrikter (5709) er nu underopdelt i henholdsvis 3 og 4 tabeller. Version 2.5 januar 2015: Fejlrettelser, mangler m.v. Der er ført ændringslog, som også kan findes samme sted som datamodellen. Alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning. Der er i alt oprettet 3 nye temaer og 2 er nedlagte i denne version. Da der ikke ser ud til i nærmeste 5

6 fremtid, at blive lavet en national artsliste for Danmark, ser FKG gruppen sig nødsaget til at oprette en liste over arter, der i det mindste forekommer på den nationale liste over invasive arter. Denne artsliste er indføjet som tabel Invasiv art (d_basis_invasivart) og er baseret på Naturstyrelsens invasive artsliste. Der har i denne version, været fokus på temagrupperne 5.9 sport, fritid og friluftsliv samt 5.12 Beredskab. Der arbejdes videre med kortlægning af temaer ift. KLE numre. Der pågår i øjeblikket et større nationalt arbejde ift. at få sammenlagt de mange forskellige vandløbstemaer. For at støtte og følge dette arbejde, vil FKG datamodelgruppen nedsætte en arbejdsgruppe, der kan implementere en fælles datamodel for vandløbsområdet, såfremt der ikke præsenteres en national løsning. Selve FKG-projektet udløb med udgangen af december 2014 og der er ikke vedtaget et nyt FKG projekt til afløsning. Det medfører at hele FKG området er uden budget i 2015 og at alt arbejde derfor alene beror sig på frivillige kræfter. I dette lys, vurderer datamodelgruppen, at det er hensigtsmæssigt kun at udgive én yderligere version af datamodellen i Denne er planlagt til udgivelse i efteråret. 6

7 1. Indledning FKG datamodellen er et af produkterne fra det fælles kommunale projekt om geodata: Omkostningseffektivt Geografisk Forvaltningsgrundlag. I forbindelse med OGF projektet udarbejdede 37 kommuner det første udkast til en fælles logisk datamodel for kommunale geodata. Resultatet af dette arbejde danner udgangspunkt for det videre arbejde med FKG datamodellen. I regi af igangværende FKG projekt om udarbejdelse af en fælleskommunal kravspecifikation for et webbaseret geodatasystem, er der nedsat yderligere en projektgruppe, der har til formål at forædle og færdiggøre den eksisterende datamodel. Projektgruppen består dels af repræsentanter fra KMS, Miljøministeriet, det fælles kommunale udbudsprojekt og fra det tidligere OGF projekt se nedenstående: Jakob Kirkegaard, Silkeborg Kommune, projektleder Mette Milo Tromborg, Silkeborg Kommune Claus Moestrup, Skanderborg Kommune Per Boesen, Høje-Tåstrup Kommune Reno Lindberg, Favrskov Kommune Sofie Hohwü-Christensen, KMS (deltaget I indledende arbejde med koncept og struktur) Åge Nielsen, KMS (deltaget I indledende arbejde med koncept og struktur) Resultatet af projektgruppens arbejde FKG datamodellen - Version 2. Efterfølgende er datamodellen blevet vedligeholdt af FKG-datamodelgruppen (Vedligeholdelse og Videreudvikling). Gruppen har udgivet version 2.1, 2.2, 2.3 og fra vedtagelsen af 2.4. bestod/består Gruppen pt. af: Reno Lindberg, Silkeborg Kommune formand, Mette Milo Tromborg, Silkeborg Kommune, Per Boesen, Høje Tåstrup Kommune, Claus Moestrup, Skanderborg Kommune, Jesper Jensen, Tårnby Kommune, Jesper Kilsmark, Aarhus Kommune og Berit Jonstrup, Svendborg Kommune samt Inge Flensted, KL. Til version udtrådte Preben Lisby, tidl. Fredericia Kommune og Allan Larsen, tidl. Svendborg Kommune. Formålet med udarbejdelse af den logiske FKG datamodel er, at få fastlagt fælles og entydige identifikationer af relevante kernebegreber på kommunernes geodataområde. Principperne for hvilke data, der er omfattet af FKG datamodellen er følgende: Data der skabes af kommunen. Data der understøtter arbejdsgange i kommunen. Data der kan bruges af mere end 20 % af kommunerne. Er ikke en del af anden fællesoffentlig datamodel. Er ikke et resultat af en analyse af andre data. Er ikke enkeltsags data. Altså ikke data, der kun er relevant for én bestemt sag, og efterfølgende ikke bruges igen. FKG datamodellen består i dens nuværende form af 89 temaer, der er samlet i 14 overordnede temagrupper. I forbindelse med datamodelarbejdet har projektgruppen haft en række overvejelser, hvad angår opbygning, struktur og koncept. Disse overvejelser er beskrevet i kapitel 2 Datamodellens opbygning. 7

8 2. Datamodellens opbygning FKG datamodellen Version 2.5 Datamodelarbejdet er så vidt muligt koordineret med henholdsvis: Datamodellen for Danmarks Arealinformation (DAI), Datamodellen for PlansystemDK (PlanDK3) og i mindre omfang med Datamodellen for FOT. FOT datamodellen er sin grundopbygning en mere generisk model med fælles geometri- og attributtabeller for alle objekttyper. Det betyder, at den ikke rigtig kan koordineres med FKG datamodellen. Datamodellen består konceptmæssig af følgende dele: En generel datamodel (datakatalog) Standardiserede felter i de temaspecifikke datamodeller Temaspecifikke datamodeller Eventuelle individuelle felter Den generelle datamodel indeholder en række felter, som er fælles og obligatorisk for alle temaer. Disse felter består både af nogle systemgenererede værdier og nogle felter som kræver brugerinddatering. Standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller er standardiserede felter, der efter behov kan benyttes i de temaspecifikke datamodeller, hvis det vurderes at være relevant ved specifikation af et tema. Temaspecifikke felter er unikke for de enkelte temaer. Der er ikke lavet datamodelarbejde for eventuelle individuelle felter og specifikke oplysninger vedrørende de enkelte temaer, som kun er relevante for en enkelt kommune. De individuelle felter kan dog godt håndteres, idet alle FKG datamodellens temaer er identificeret ved en temakode, der har en værdi mellem 5000 til Kodeintervallet er valgt, så koderne ikke falder sammen med temakoder i DAI og Plansystemdk. Grundlæggende består FKG datamodellen således af en generel del, en temaspecifik/fælles del og evt. af en individuel del. FKG datamodellen er som nævnt i indledningen en logisk datamodel. Der er altså ikke taget stilling til, hvordan den fysiske datamodel skal opbygges i en database. Det er dog vigtigt ved opbygning af den fysiske datamodel, at data kan konverteres mellem forskellige databasesystemer uden tab af information. Dette forudsætter, at man holder sig til de aftalte feltdefinitioner og ANSI SQL standarder for tabelnavngivning og datatyper. Tabelnavne og feltnavne i databasen skal opfylde ANSI-SQL standarden (se eks: )for brug af tegn. Det sikrer, at databasen kan implementeres på alle almindelige databaseplatforme, og at data kan flyttes til en anden database og de almindeligste filbaserede desktop GIS-værktøjer. 2.1 Historik Det er et krav, at datamodellen kan håndtere historik for alle geografiske objekter i en database og at et objekt aldrig bliver fysisk slettet fra databasen. Ved enhver ændring af et objekts geometri og/eller felter, skal der ske en registrering i databasen, så det er muligt at vise, hvordan et objekt med dets felter så ud på et givent tidspunkt. Redigering/sletning af objekter håndteres via flere felter. Et objekt bevarer samme identitet ( Objekt_id ) gennem hele dets levetid, fra det bliver født, til det evt. på et tidspunkt bliver gjort historisk ( Systid_til = d.d.). Ændringer af geometri eller felter til et objekt medfører, at der kommer 8

9 en ny version af objektet ( Objekt_id = Objekt_id, Systid_fra = d.d. og Systid_til = NULL). I forbindelse med tildeling af værdien NULL gøres der opmærksom på, at der er forskel på, hvordan de forskellige databaser håndterer NULL/ikke udfyldt/ingen værdi. Tidspunkter ( Systid_fra, Systid_til ) for hver versions eksistensperiode registreres sådan, at der er en tidsmæssig ubrudt periode fra et objekts fødsel til det evt. bliver gjort historisk. Det er således muligt at følge et objekts eksistens med forskellige ændringer gennem hele dets levetid. Objekters fysiske eksistens kan yderligere kvalificeres ved hjælp af feltet status (Kladde, Forslag, mm.). Felterne Systid_fra, Systid_til og Oprettet er systemgenererede værdier, som omfatter både dato og klokkeslæt (tidsstempel). Gyldig_fra og Gyldig_til er en dato uden klokkeslæt (DATE datatypen). Gyldighedsperioden er begge datoer inklusive 2.2 Metadata FKG datamodellen er teknisk set klar til at håndtere metadata på både tema- og objektniveau. En del af de generelle felter kan betragtes som blanding af metadata på tema- og objektniveau. Datamodellen indeholder desuden, for hver af de temaspecifikke datamodeller, et tilhørende standardiseret metadataskema. Disse metadata kan opfattes som metadata på temaniveau, men vil i mange tilfælde være forskelligt fra kommune til kommune - eks. Ajourføringsdato, BrugerID mm.. Datamodellen for disse temametadata er standardiseret og indeholder en ens datamodel for alle temaer. I forhold til at fastligge datamodellen for metadata, har projektgruppen inddraget INSPIRE profilen for metadata og den danske implementering af denne. Det er dog ikke alle felter fra INSPIRE profilen vi har valgt at arbejde videre med, grundet dels omkostningsbesparende hensyn og faglig relevans. Datamodellen for metadata er også klar i forhold til en kommende etablering af en fælleskommunal FKG database. I datamodellen for metadata indgår således både en temakode for det tema som de pågældende metadata vedrører og en CVR kode. Via en kombination af disse 2 koder, er det muligt at have individuelle metadata på kommuneniveau. 2.3 Terminologi Der anvendes i dag flere begreber og terminologi i forhold til beskrivelse af GIS data. Data bliver kaldt alt fra temaer, visuelle lag, datasæt, Featureclasses m.m. I det tidligere OGF projekt og i forbindelse med udbudsprojektet er der anvendt engelske udtryk, for så vidt muligt, at bruge samme udtryk, som bruges internationalt og blandt andet anvendes i INSPIRE direktivet. I forhold til nærværende datamodelarbejdet anvendes ikke engelske udtryk, primært af tværoffentlige hensyn. Både PlansystemDK og DAI anvender således ikke engelske udtryk til at beskrive temaer/lag/datasæt, men derimod anvendes begrebet tema om et lag. Brugen af udtrykket tema om et lag øger også den forståelsesmæssige opfattelse, set fra brugerens perspektiv og desuden er det projektgruppens opfattelse, at brugen af danske udtryk vil medvirke til at sikre større udbredelse. I FKG datamodellen anvendes derfor følgende fælles terminologi; Temagruppe er en gruppering af data. I FKG er det valgt at gruppere efter datas logiske fagområde. 9

10 Tema er det samme som de enkelte GIS tabeller i databasen også kaldt lag, datasæt m.m.. Felter er det samme som rækker/attributter/egenskabsdata i temaerne Objekt er det geografiske element (geometrien) der er registreret i databasen Rent forståelsesmæssigt kan der således drages analogi mellem følgende: Featuregroup = Temagruppe, Featureclass = Tema og Felter = Attributter. 2.4 Kodelister/opslagstabeller Datamodellen gør brug af opslagstabeller, også kaldet valglister, kodetabeller eller domains. Brugen af kodetabeller skal være med til at sikre, at krav til at feltværdier overholdes, og data dermed kan sammenlignes kommunerne imellem. Desuden giver brugen af kodelister også en bedre brugeroplevelse, når felter kan udfyldes ved hjælp af kodelister. En opslagstabel består af en kodeværdi og en tilhørende kodetekst. Generelt for opslagstabellerne gælder, at kun talværdien gemmes i databasen. For de felter, der gør brug af opslagstabeller, skal tekstværdien vises i stedet for kodeværdien. Opslagstabellerne skal være fysiske tabeller i databasen. Opslagstabellerne/kodelisterne er navngivet med en unik temakode + feltnavn. Tekstværdien er beskrevet i datamodellen, og markeret med en blå farve. For at holde styr på historiske værdier (opslagsværdier der ikke længere er gyldige valgmuligheder) er der blevet tilføjet en kolonne med en talværdi (0 eller 1), som angiver om det er en historisk opslagsværdi eller en gyldig Mulige værdisæt Felter, der har et begrænset muligt værdisæt (interval, liste ) skal valideres af databasen ved indtastning. Der kan også være validering af data mellem felterne, såsom at Systid_til skal være senere end Systid_fra. For en del felter gælder, at feltværdien er én ud af en liste af gyldige værdier. Listen over gyldige værdier implementeres i databasen som en (opslags)tabel med en talkode for hver enkelt værdi, tilknyttet selve værdien, som kan være en tekst, et interval eller andet. Det er altid talkoden, der lagres i de enkelte temaer. Den egentlige feltværdi er den, der udstilles, og kan skaffes via opslagstabellen. Talværdier lagres i databasen i en datatype, der er beregnet dertil (integer, numeric, float ), sådan at feltet ikke kan indeholde bogstaver eller specialtegn. I nogle tilfælde vil der være angivet en øvre og/eller nedre grænse for værdien af et talfelt, som tjekkes af databasen. Datatypedefinitionerne fremgår af datamodellens forskellige skemaer. 10

11 2.5 Validering af data og indhold FKG datamodellen Version 2.5 Datamodellen indeholder IKKE nogen indbygget intelligens/systematik til automatisk tjek af topologi, tilladt geometri, muligt værdisæt mm. Selvom det ikke er tilfældet, er det dog væsentligt, at validering af data er specificeret ensartet, og at valideringen bliver udført på databaseniveau og IKKE udelukkende af forskellige værktøjer, der tilgår databasen Topologi Topologi tjekkes alene visuelt i brugerfladen. Det gælder eks. topologiske forhold såsom: Sammenhæng i netværk Umulige sammenfald af punkttemaer, linjetemaer og fladetemaer. Snap-relationer Obligatoriske/frivillige/systemgenererede felter I oversigterne over felterne til de enkelte temaer, er der for hver felt angivet om felterne er obligatorisk (O), valgfri (F) eller systemudfyldt (S). Hvis feltet er obligatorisk eller systemudfyldt tjekkes det af databasen at feltet er udfyldt. Valgfrie felter (F) skal være oprettet, men behøver ikke at være udfyldt. Felterne objekt_id, versions_id, systid_fra, systid_til, oprettet og bruger_id er alle systemgenererede. Objekt_id og versions_id er af typen UUID. Dette er for at sikre, at eksterne systemer også kan generere de unikke værdier Tilladt geometri Geometri for objekter skal opfylde OGC Simple Feature Specification standarderne for punkt, linje, polygon, multipunkt, multilinje og multipolygon. Standarderne skal opfyldes på databaseniveau. (Eksempelvis må en linje ikke krydse sig selv.) For hvert tema er geometritypen enten et punkt, en linje eller en polygon eller tilsvarende multi-punkt, -linje eller -polygon. Objekter uden geometri tillades ikke, hvor feltet Geometri ikke må være nul (NULL). For alle temaerne gælder at geometrierne er i 2D og indeholder således kun x- og y-koordinater i databasen. En evt. z-koordinat til hele geometrien angives i en dertil oprettet felt Grænseafstemning I denne version af datamodellen specificeres ingen regler for tjek og afstemning af data på tværs af og tæt ved kommunegrænsen. Det anbefales dog, at der mundtligt og visuelt samordnes ved kommunegrænsen, hvor muligt. 11

12 3. Generel datamodel (DATAKATALOG) Den generelle del af datamodellen udgør den del, der er fælles for alle datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i datamodellen. 3.1 Felter i generel datamodel Feltnavn Formål Datatype Værdiområde Obligatorisk / frit Eksempel temakode Kode for temanavn Heltal O 6400 temanavn Temanavn Tekststreng tegn S Brandhane objekt_id Entydig databasenøgle over tid UUID (128 bit) 16 bytes S E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3 versions_id Unik versions id UUID (128 bit) 16 bytes databasenøgle S E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3 systid_fra Start systemtid ISO dato/tid T23:59: : T23:59: :00 S T23:59: :00 systid_til Slut systemtid ISO dato/tid T23:59: : T23:59: :00 S T23:59: :00 oprettet Systemtid for T23:59: :00 ISO dato/tid objektets oprettelse T23:59: :00 S T23:59: :00 cvr_kode CVR-kode på ansvarlig myndighed Heltal S/(O) cvr_navn CVR-navn på Tekststreng tegn ansvarlig myndighed S Silkeborg Kommune kommunekode 3-cifret kommunenr. Heltal S 740 bruger_id Brugernavn ved opdatering Tekststreng tegn S/(O) Silkeborg1234 oprindkode Kode for oprindelse for objekt Heltal 0-11 O 1 oprindelse Oprindelse for objekt Tekststreng 0-35 S Ortofoto statuskode Kode for gældende status Heltal status Gældende status Tekststreng 0-30 S Gældende / Vedtaget off_kode Kode for Tilgængelighed Heltal 1-3 (default = 1) O 1 offentlig Tilgængelighed Tekststreng 0-60 S Synlig for alle 12

13 geometri Geometrisk beskrivelse af objekt Punkt, linje, Flade FKG datamodellen Version 2.5 X: , ,999 Y: , ,999 0 For et punkt: , ,111 Felter markeret med blå er generelle temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter. Felter som automatisk generes af systemet er markeret med rød skrift. 3.2 Forklaring til felter Feltnavn Temakode Temanavn Objekt_id Versions_id Systid_fra Systid_til Oprettet CVR_kode CVR_navn Kommunekode Bruger_ID Oprindkode Oprindelse Statuskode Status Off_kode Forklaring Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Temakoden er unik, og kan bruges bl.a. som identifikator i metadatabasen. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. Entydigt ID for et objekt i et tema. Hvis objekter er opdaterede, har de historiske objekter samme Objekt_id som det gældende, men forskellige Versions_id er. Objekt_id en anvendes som generel reference til et objekt i et tema. Instansobjekt ID. Unikt objekt ID på tværs af datasæt og over tid. Mens et objekt bevarer samme Objekt_id fra fødsel til død, vil Versions_id ændres ved enhver opdatering af objektet. Dato og tidspunkt for start af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved oprettelse af nye objekter eller ved ændringer, hvor der samtidig oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt genereres af systemet ved indlægning i databasen. Feltet beskriver systemgyldighed, og må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for slut af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved sletning af objekter, eller ved ændringer, hvor der oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved sletning eller ændring i databasen. Et gældende objekt har altid Systid_til = NULL. Feltet beskriver systemgyldighed og må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt genereres af systemet ved indlægning i databasen. Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. Systemet bør kunne se hvilken kommune brugeren kommer fra via login et og selv udfylde feltet. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. 3-cifret kommunekode udfyldes via cvr_kode. Brugeridentifikation fra det fælles offentlige brugerstyringssystem. Registreres automatisk ved oprettelse eller opdatering af objekter. Der er tale om brugeridentifikation af den medarbejder, der via det fælles offentlige brugerstyringssystem har fået tildelt rettigheder til at redigere i data. Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. Feltet benyttes til at angive en status via en kode. Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst. Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet via en kode. 13

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 Fysisk implementering #3. FKG datamodellen Version 2.3.1 Den fysiske implementering

FKG datamodellen Version 2.3.1 Fysisk implementering #3. FKG datamodellen Version 2.3.1 Den fysiske implementering FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 Den fysiske implementering Sidste revisionsdato: 26. august 2013 1 Dokumenthistorik Version Dato Initialer Ændring 1.0 5.7.2013 TBS/NIRAS

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj

Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj Visualisering: BIG Bjarke Ingels Group Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj 27. september 2012 Bjarne Bylov Jensen Helge Tøttrup Stockholmsporten DriftWeb Koncept Og det hænger sammen

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere