Referat af ordinært bestyrelsesmøde d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00."

Transkript

1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde d kl Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d Redegørelse fra direktøren om selskabets virksomhed. 3. Betalingsvedtægt, fastsættelse af vejafvandingsbidrag. 4. Betalingsvedtægt, redaktionel tilføjelse om vilkår for tilslutning af byggemodninger. 5. Optagelse af lån i 2011 til anlægsfinanciering. 6. Forvaltningsrevision. 7. Orienteringssager. 8. Eventuelt. Fraværende: Ingen. Side 80.

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra best.møde d Beslutning: Referatet blev godkendt. 2. Redegørelse fra direktøren om selskabets virksomhed. Nyt ang.: - Investeringer / drift, - Administration / økonomi, - Andet relevant. Beslutning: Direktørens redegørelse blev taget til efterretning. 3. Betalingsvedtægt, fastsættelse af vejafvandingsbidrag. Norddjurs Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har anmodet AquaDjurs bestyrelse om at ændre betalingsvedtægten med tilbagevirkende kraft fra d , idet vejafvandingsbidraget ønskes nedsat fra 7 % af anlægsinvesteringer til en %-sats svarende til, at kommunens bidrag nedsættes med ca. 1 mio. kr. / år i årene 2011, 12, 13 og 14. Der har været afholdt et møde d med deltagelse af repræsentanter fra Norddjurs Kommune, hvor problemstillingen blev drøftet. Formanden vil redegøre for mødets forløb. Da der er tale om en principiel sag, har formanden bedt advokat Pernille Aagaard Truelsen fra advokatfirmaet Energi & Miljø udarbejde en juridisk redegørelse vedrørende vejbidrag. Til sagen vedlægges nedenstående bilag, som indgår som en del af beslutningsgrundlaget: NB.: Bilag er tidligere udsendt: - Redegørelse vedr. vejbidrag, Advokatfirma Energi og Miljø d Notat vedr. vejbidrag, Rådg. Ingeniørfirma Orbicon d Internt notat om kommunalt vejafvandingsbidrag, F.F. d Indstilling: Sagen fremsættes uden indstilling. Beslutning på møde d pkt. 2: Sagen udsættes til behandling på bestyrelsesmøde d Det tages til efterretning, at en ændring af betalingsvedtægtens bestemmelser herefter tidligst kan få virkning fra d Beslutning: Udsættes pga. igangværende drøftelser mellem KL og Konkurrencestyrelsen om fortolkningen af regelsættet for området. 4. Betalingsvedtægt, redaktionel tilføjelse om vilkår for tilslutning af byggemodninger. Som følge af den generelle stagnation på jordforsyningsområdet for både fritids- og helårsboliger har finansiering af forsyningsledninger i nye byggemodningsprojekter sammenholdt med selskabets ubetingede forsyningspligt i de i Spildevandsplanen udlagte kloakoplande givet anledning til overvejelse om at indføre et forbehold omkring forsyningspligten. Side 81.

3 Formålet med et forbehold skulle dels være at begrænse selskabets udestående tilgodehavende tilslutningsbidrag ved ikke-solgte parceller i nye udstykningsområder, og dels sikre konsensus mellem udstykker og selskabet omkring etapedeling af udstykningsområdet og afregning af tilslutningsbidrag. Forslag til redaktionel tilføjelse i Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning i 2 Vedtægtens område, nyt afsn. 5: AquaDjurs as kan i forbindelse med nykloakering af større sammenhængende områder stille vilkår omkring rækkefølgen af udstykningen med henblik på, at kloakeringen af ejendommene kan ske etapevis. NB.: Bilag: Side 3/16 med tilføjelse i Betalingsvedtægten er tidligere udsendt. Indstilling: Direktøren indstiller, at Betalingsvedtægten ændres med den ovenfor beskrevne redaktionelle tilføjelse med virkning fra d Beslutning: Direktørens indstilling tiltrædes. 5. Optagelse af lån i 2011 til anlægsfinanciering. I forbindelse med vedtagelse af budget samt investeringsplan for 2011 på bestyrelsesmøde d blev det besluttet at indhente lånetilbud ved KommuneKredit til delvis finansiering af anlægsprogrammet i 2011 på henholdsvis vand- og spildevandsområdet. Lånebehov ud fra forventet likviditet: Spildevand: likviditet ultimo august på kr. 8,0 mio til 10,5 mio. Vand: likviditet ultimo december kr. 1,0 mio til 1,5 mio. Jævnfør Lånepolitik for AquaDjurs as optages lån med kommunegaranti således, at lån kan effektueres senest 31. marts. Nuværende låneportefølje i AquaDjurs as: År fast/var. rente Hovedstol, Låneinstitut % mio kr fast 3,71 55,5 KK 2009 var. 1,05 37,0 KK 2010 var 1,30 (10,0) KK 2010 fast 3,64 10,0 Nordea (x x: Variabelt forrentet lån i KommuneKredit konverteret ved SWAP til fast forrentet lån via Nordea. Kommunekredit har d fremsendt forslag til låneoptagelse som følger: - 20 års aftalelån, fast forrentet med 5, 10 og 20 års renteaftale, - 20 års aftalelån, variabelt forrentet Model A og Model C. Bilag: Låneforslag fra KK. Side 82.

4 Indstilling: Direktøren indstiller, at der sendes ansøgning til Norddjurs Kommune om kommunegaranti for lånoptagelse i KommuneKredit til anlægsfinanciering, henholdsvis kr. 1,5 mio til vandforsyning og kr. 10,0 til spildevandsforsyning. Endvidere anmodes bestyrelsen om for de 2 lån at træffe beslutning om låntype samt evt. aftaleperiode for fast forrentet lån eller model for variabelt forrentet lån, og om lånene skal konverteres til en SWAP. Beslutning: Direktørens indstilling vedr. ansøgning om kommunegaranti tiltrædes. Stillingtagen til låntype og evt. SWAP-aftale udsættes til bestyrelsesmødet d Forvaltningsrevision januar Den årlige forvaltningsrevision omfatter: A: Forretningsgangsbeskrivelser for administrative økonomirelaterede aktiviteter med tilknyttede kontrolfunktioner, og B: Kontrol af forsikringer. An. A: Materialet omfatter - Forretningsbeskrivelser for bogholderiet, - Forretningsbeskrivelse for FAS. An. B: Jævnfør pkt. 8 B på bestyrelsesmøde d er selskabets forsikringsportefølje gennemgået og forsikringsaftaler fornyet med virkning fra d En Forsikringspolitik for AquaDjurs as er under udarbejdelse. Bilag: Forretningsbeskrivelser for Bogholderiet og FAS. Indstilling: Direktøren indstiller, at Forvaltningsrevisionen godkendes og status for Forsikringer tages til efterretning. Beslutning: Direktørens indstilling tiltrædes. 7. Orienteringssager. A: Der har været uanmeldt revision i selskabet d Det fremgår af Revisionsprotokollen, at det uanmeldte kasseeftersyn ikke gav anledning til bemærkninger, at den løbende revision ikke gav anledning til væsentlige bemærkninger, og at den gennemførte kontroloptælling af varelager ikke gav anledning til bemærkninger. Der er endvidere i Revisionsprotokollen særligt beskrevet sammenhængen mellem Prisloft 2011 og Budget for 2011 og de afledte konsekvenser. Revisoren inviteres til at uddybe de beskrevne forhold på bestyrelsesmødet d B: Årsmøde og generalforsamling i DANVA afholdes d maj på Radisson Scandinavia Hotel i Århus. Tilmelding kan foretages fra d. 1. februar. Er der ønske fra bestyrelsesmedlemmer om at deltage? Side 83.

5 C: Rekruttering af ny direktør: Der er rettet henvendelse til konsulentfirmaerne ANKERHUS A/S og RAMBØLL A/S med anmodning om at afgive tilbud på konsulentbistand til rekruttering af en ny direktør. Tilbud med forslag til processen skal afgives senest d. 7. februar med henblik på behandling på bestyrelsesmødet d. 23. februar. An. A:Revisionsprotokollat eftersendes til bestyrelsen, når den foreligger. An. B: Der udsendes program primo februar til bestyrelsen med frist for tilmelding. An. C: Til efterretning. 8. Eventuelt: Intet. Næste møde: Den kl Underskrifter (sign.): Frede Frandsen Mogens Hvid Jytte Schmidt Inger K. Andersen Eigil Henriksen Allan Stig Helgren Jensen Brian Pedersen Side 84.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup Referat fra mødet den kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm, Elin Vangsgaard, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Afbud: Mødet hævet kl.:

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. af ordinær generalforsamling i FSV. afholdt lørdag den 4. Maj 2013 på Malurtvej 4 på Sejerø kl. 10.30 til ca. 13.30.

Referat. af ordinær generalforsamling i FSV. afholdt lørdag den 4. Maj 2013 på Malurtvej 4 på Sejerø kl. 10.30 til ca. 13.30. Referat Iht. udsendt dagsorden: af ordinær generalforsamling i FSV afholdt lørdag den 4. Maj 2013 på Malurtvej 4 på Sejerø kl. 10.30 til ca. 13.30. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-12-2014 BE14-4 J. nr. 200204/77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere