Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 7. januar 2011 Lars Baadstorp Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 1 Ansøgning På vegne af Faaborg-Midtfyn Biogas Amba (FMB) ansøges hermed om kommunal garantistillelse som sikkerhed for optagelse af lån til etablering af et biogasanlæg ved lossepladsen ved Sandholt-Lyndelse. Anlægget skal ejes og drives af FMB, der er dannet af gylleleverandørerne i efteråret Selskabet har pt. 65 andelshavere der repræsenterer 77 animalske produktionsenheder som har undertegnet aftaler om leverance af gylle/gødning og indskud af egenkapital. Anlægget skal levere gas til Faaborg Forsyning til produktion af fjernvarme i Faaborg og er dermed et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Kommunen kan i henhold til kommunernes lånebekendtgørelse stille garanti for lån til etablering af kollektive forsyningsanlæg uden at det påvirker kommunens låneramme. Den samlede investering i anlægget udgør 153,0 mio. kr. Heraf yder Grøn Vækst tilskud til den del af investeringen der udgøres af selve biogasanlægget (altså undtaget gasledning, lastbiler til gylletransport, køb af grund, tilslutningsveje mm.). Finansieringen af anlægget søges tilvejebragt som følger: Egenfinansieringen indbetales dels af leverandørerne af gylle og af anlægsleverandørerne. Egenkapitalen er minimum 11% af den samlede investering. Tilskud fra GrønVækst - svarende til 20% af de støtteberettigede udgifter. Tilskuddet svarer til ca. 15% af de samlede investeringer i anlægget. Lån baseret på kommunal garanti til den resterede del af investeringen svarende til maksimalt 74% af investeringen. side 1 af 10

2 Oversigt finansiering Investering kr. 100% Heraf støtteberettigede kr. 74% Egenkapital: Gylleleverandører kr. 8% Leverandører mfl kr. 4% I alt egenkapital kr. 11% Tilskud kr. 15% Lån kr. 74% Der ansøges om kommunal garanti for optagelse af et lån på det samlede lånebehov ( 74% af samlet investering) dog maksimalt kr. Kommunegarantien vil blive lagt til sikkerhed for et lån optaget som et 20 årigt annuitetslån med fast rente KommuneKredit. 2 Grundlaget for udarbejdelse af ansøgningen Denne ansøgning og den økonomiske vurdering af anlægget er udarbejdet på grundlag af: Tilbudspris for biogasanlægget på grundlag af EU licitation. Der er her anvendt priser og øvrige oplysninger herunder driftsdata fra billigste byder (BWSC) Tilmeldt gylle/gødning i henhold til leveringsaftaler Interessetilkendegivelse fra FFV-V vedr. køb af biogassen Tilsagn om indskud af egenkapital fra gylle/gødningsleverandørerne iht. underskrevne leveringsaftaler Tilsagn om indskud af egenkapital fra leverandør af biogasanlægget Tilskud i henhold til tilskudsansøgning til GrønVækst 3 Kort projektbeskrivelse Biogasanlægget etableres til behandling af i alt ca t/år gylle og fast biomasse (fast gødning, fiber fra gødningsseparation samt energiafgrøder) samt eventuelle affaldsstoffer fra industrien (kategori 3 affald samt vegetabilsk affald). Den nødvendige mængde gylle/gødning kan leveres iht. de undertegnede leveringsaftaler. Det skønnes, at der er en tilsvarende mængde gylle/gødning indenfor anlæggets opland som i øjeblikket ikke er tilmeldt. Der er tegnet kontrakt med 65 landbrug repræsenterede 77 produktionsenheder. Der forventes undertegnet aftaler med yderligere 5-10 landbrug. Den nødvendige mængde energiafgrøder kræver et areal på ca ha. Dette udgør mindre en 2% af landbrugsarealet i biogasanlæggets gødningsopland. Anlægget vil blive opført ved brug af kendt og afprøvet teknologi. Anlægget etableres ved lossepladsen i Sandholt-Lyndelse. Faaborg-Midtfyn kommune har i kommuneplanen udpeget området til lokalisering af biogasanlæg mm. Lokalplan for etableringen er behandlet af Faaborg-Midtfyn kommune i oktober 2010 og er i offentlig høring frem til 10 januar 2011, således at den kan endeligt vedtages i begyndelsen af FMB har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ( 5 side 2 af 10

3 virksomhed). Ansøgningen er udarbejdet i henhold til standardbetingelser for biogasanlæg og forventes godkendt i henhold til disse. De 77 landbrug hvorfra der skal afhentes gylle, ligger indenfor en gennemsnitsafstand på ca. 8 km fra anlægget. Gylle tilføres med tankbil og efter afgasning bringes den afgassede gylle retur til landbruget til lagring og anvendelse som gødning. Biogassen sendes i en ca. 13 km gasledning til Faaborg Forsynings kraftvarmeværk på Sundvænget eller til spidslastcentralen på L. Frandsensvej hvor der etableres et nyt motoranlæg til anvendelse af gassen. Biogassen er planlagt til at dække ca. 70% af varmebehovet i Faaborg. 3.1 Fordele ved at etablere biogasanlægget Etableringen af biogasanlægget vil give en række fordele for kommunen og dens borgere så som: Reduktion af miljøpåvirkningen fra landbruget (tab af næringsstof, lugt mm) Kontrol med næringsstofferne og deres anvendelse Billigere og miljøvenlig varme i Faaborg Øget forsyningssikkerhed for varme i Faaborg CO 2 besparelser (CO 2 neutral energi til Faaborg og reduktion af metan og lattergas udledning fra landbruget). Samlet vil der være en besparelse på ca t CO 2 ækvivalenter/år. Medvirke til at sikre grundlaget for opretholdelse af landbrug som erhverv i kommunen Billig og sikker affaldshåndtering for nuværende og fremtidige fødevare- og landbrugstilknyttede industrier i kommunen Generering af lokal indkomst 4 Begrundelse for ansøgning om kommunal garantistillelse Det er trods fordelene og en fornuftig og robust økonomi uhyre vanskeligt at få finansieret biogasanlæg med traditionel projektfinansiering ligesom en sådan finansiering vil være så kostbar, at projektet ikke er rentabelt og dermed realistisk. Den mest realistiske måde at opnå de fordele biogasanlægget vil give for lokalsamfundet er derfor at låne på basis af en kommunal garantistillelse. Kommunerne kan med hjemmel i lånebekendtgørelsen (Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001) stille garanti for lån til forsyningsvirksomheder (herunder biogasanlæg med forsyning af gas til fjernvarmeværker) uden at dette påvirker kommunens låneramme. En betingelse for kommunes garantistillelse bør naturligvis være, at projektet er økonomisk sundt og robust således, at garantistillelsen ikke skal aktiveres. Det skal bemærkes at næsten samtlige danske biogas fællesanlæg (i alt 22 anlæg) er etableret på grundlag af en kommunal garantistillelse. side 3 af 10

4 Det er desuden FMB s klare målsætning, at anlægget kun skal etableres hvis det er økonomisk rentabelt og har en robust økonomi, således at der ikke kan være tvivl om evnen til at betale forpligtigelser herunder renter og afdrag på det garanterede lån. 5 Økonomisk vurdering 5.1 Produktion Biogasproduktionen er beregnet ud fra den faktiske mængde gylle/gødning som er tilmeldt ved undertegnelse af leverandørkontrakt. Der er suppleret med energiafgrøder og anden biomasse for at tilpasse produktionen behovet for gas leveret til FFV-V. Gasproduktionen er beregnet på grundlag af værdier opgivet af den potentielle leverandør (GVS = metan udbyttet pr. t organisk tørstof). Grundlaget for disse værdier er den faktiske produktion på lignende anlæg i Danmark (Lemvig, Thorsø og Blåbjerg). Bemærk at Fig. 1 nedenfor angiver den årlige tilførsel af biomasse til anlægget, men at energiafgrøderne kun anvendes i vinterperioden til forøgelse af gasproduktionen: Estimeret input og gasproduktion Biomasse input BWSC Biogas Input t input/år % TS VS/TS t VS GVS m3 CH4/år Svinegylle ,8% 80% Kvæggylle ,7% 80% Fast gødning/fiber ,4% 80% Fiber efter biogas ,0% 61% Energiafgrøder ,0% 96% Andet (naturaffald, kat 3 etc) ,0% 90% Total ,9% Produktion i 2 udrådningstrin 10% Samlet produktion af CH Samlet produktion af biogas 63% CH4 Fig. 1: Produktion af biogas baseret på tilmeldt gødning samt energiafgrøder Skulle leverancerne af husdyrgødning gå ned kan der tilføres større mængder energiafgrøder og/eller organiske reststoffer fra industrien eller kommunerne. Det skal desuden bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftaler med lokale industrier om leverance af rene organiske restprodukter til anlægget. Der er i området restprodukter der ikke udnyttes til biogas. Disse udgør en sikkerhed for biogasanlægget ligesom biogasanlægget vil kunne tilbyde industrien en fordelagtig affaldshåndtering. Det er også væsentligt at bemærke at tilbudsgiver samtidig med sit tilbud på etablering af anlægget tilbyder drift af dette, og dermed i realiteten garanterer for de viste gasudbytter. Den samlede gasproduktion er beregnet til ca. 9,0 Mm 3 CH 4 pr. år. Denne produktion anses for sikker på grundlag af den tilførte biomasse. Størstedelen af den producerede gas (7,2 Mm 3 CH 4 svarende til godt 80% af gasproduktionen) afsættes til FFV-V, mens den resterede del anvendes i eget motorgeneratoranlæg til produktion af procesvarme til biogasanlægget samt el til salg til nettet. side 4 af 10

5 5.2 Salg af gas til FFV Energi og Miljø Den gas der leveres til Faaborg Forsyning anvendes til produktion af op til ca. 5,2 MW varme. Vilkår for salg gas til fjernvarmen forhandles pt. Udgangspunktet er at gassen skal tilbydes fjernvarmen til en pris der giver en mindre besparelse på varmeproduktionsprisen, samt at investeringen i den nye motorkapacitet ikke påvirker varmeprisen. Desuden er det foreslået (og indregnet i forretningsplanen for biogasanlægget nedenfor) at gasprisen kun stiger med 60% af inflationen. Hermed får fjernvarmen en stabil og faldende varmpris, samtidigt med at de får en kapacitetsudvidelse og fornyelse som ikke belaster fjernvarmeforbrugerne. Gassen leveres i henhold til Varmeforsyningsloven. Dvs. at gassen sælges til en pris der maksimalt svarer til den omkostningsbestemte produktionspris. I denne må indregnes en rimelig forretning af egenkapitalen(varmeforsyningslovens 20b). Dette er af Energitilsynet vurderet til at være i størrelsesordenen 8% realrente. Har FMB et bedre resultat skal gasprisen sænkes. Gas til procesvarme anvendes i en ca. 0,85 MW motor på biogasanlægget. Elproduktionen fra egen motor er beregnet til ca. 6,3 M kwh/år ud fra tilbudte og garanterede virkningsgrader på motoranlægget og normal udetid til service. Denne elproduktion sælges til elnettet. 5.3 Investering Investeringen er beregnet ud fra: EU licitation på biogasanlægget samt anlæg til behandling af biomassen efter afgasningen Tilbudspriser for etablering af gasledning, vejanlæg, transportudstyr, rådgivning mm Budgetpriser for øvrige anlægsdele ud fra erfaringstal Uforudsigelige udgifter svarende til 7,5% af anlægssummen indregnet i alle budgetposter Tilbudspriser udgør ca. 85% af det samlede budget der derfor anses for sikkert. Investeringen er beregnet til at være (her opdelt i støtteberettigede og ikke støtteberettigede udgifter i henhold til GrønVækst): Investering i Fåborg Midtfyn Biogas Kr. excl moms Status Støtteberettigede udgifter Grundomkostninger, tilslutningsomkostninger Budget Projektering, rådgivning Tilbud Biogasanlæg EU licitation Efterbehandling EU licitation Øvrige omkostninger Budget I alt støtteberettigede udgifter Ikke støtteberettigede udgifter Gylletransport, afhentningsfaciliteter Tilbud/Budget Køb af grund, vejanlæg mm Tilbud/Budget Gasledning Tilbud I alt ikke støtteberettigede udgifter I alt Fig. 2: Investering opdelt på hovedposter side 5 af 10

6 5.4 Drift Driftsøkonomien er beregnet for anlæggets afskrivningsperiode (15 år). Grundlaget er budgetterede indtægter samt udgifter i henhold til anlægsleverandørens specifikationer. Det er forudsat, at anlægget i de to førte driftsår drives af anlægsleverandøren hvorefter driften overgår til FMB. Der er indhentet tilbud på drift af anlægget i de to første år i form af en lejepris som leverandøren betaler til FMB. Leverandøren får indtægter fra salg af gas og el og FMB sørger for tilførsel af gødning ligesom at FMB betaler finansieringsomkostningerne. Der er anvendt følgende forudsætninger for beregning af driftsøkonomien: Forudsætning Indtægter Inflation Mængde Driftskontrakt startbetaling (tilbud) kr. 0% Driftskontrakt (tilbud) kr. 0% Salg gas kr./år 1,2% m3 CH4 4,20 kr/m3 CH4prisniveau 2013 Behandlingsgebyr fiber - kr./t gylle beh 1,2% t/år Behandling gylle (- separation) - kr./t 1,2% t/år Behandling gylle (+separation) 8,00 kr./t 2,0% t/år 40% Behandling gylle (+sep+de væk) 25,00 kr/t 2,0% - t/år Salg fiber - kr./t 2,0% - t/år Salg el egen motor 0,800 kr/kwh 1,2% kwh Udgifter Driftsomkostninger biogas kr./år 2,0% 3,0% af invest kr. Biogasanlæg og efterbehandlingsanlæg Driftsomkostninger egen motor kr./år 2,0% 70 kr/mwh prod Transport flydende biomasse kr./år 2,0% 15 kr/t t/år Excl mandskab Transport fast biomasse kr./år 2,0% 30 kr/t t/år Køb energiafgrøder kr./år 2,0% 315 kr/t t/år Bortskaffelse af overskudsgylle - kr./år 2,0% 25 kr/t Mandskab (transport) kr./år/ansat 2,0% 6 chauffører kr./md Mandskab (pasning) kr./år/ansat 2,0% 4,5 personer kr./md El 600,00 kr/mwh 2,0% MWh/år 4,4 kwh/t biomasse Administration kr./år 2,0% 1 Forsikring biogasanlæg kr./år 2,0% 1 Forbrugsstoffer, lab test mm kr./år 2,0% 1 Andre omkostninger kr./år 2,0% 1 Finansiering Rente og provision 5,5% pa Rente 5,0% Gebyr 0,5% Tilbagebetaling 15 år Annuitetslån Kommunekredit Investering kr. Heraf støtteberettigede kr. Indskud gylleleverandør kr. 10% 700 kr./de Antal DE Indskud andre Tilskud kr. 20% af støtteberettigede udgifter Lån kr. Fig. 3: Forudsætninger for økonomiberegningen Indtægter Gassalgsprisen til varmeværket forhandles pt. Den anvendte gaspris på 4,20 kr./m 3 CH 4 svarer til den tilbudte pris. Denne pris er beregnet på grundlag af en salgspris på el på 0,772 kr./kwh el solgt, svarende til den i energiforliget fastsatte salgspris for el produceret på biogas (prisniveau 2010). Denne pristalsreguleres årligt således, at den elsalgspris FFV i 2013 kan sælge el til må forventes at være ca. 0,80 kr./kwh, mens der i beregningen ikke er pristalsreguleret på gassalgsprisen frem til startåret (2013). Det skal desuden bemærkes, at der i foråret 2011 startes politiske forhandlinger om fremtidige elpriser for biogas. Der må forventes en vis stigning. Det skal desuden bemærkes, at i henhold til GrønVækst er der enighed om, at elprisen for biogasproduceret el ikke nedsættes ligesom at pristalsreguleringen ikke kan være negativ selvom der skulle være en negativ inflation. El fra biogasanlæggets egen motor sælges ligeledes til den politisk fastsatte elpris. side 6 af 10

7 5.4.2 Udgifter På indtægtssiden er desuden indregnet et mindre provenu fra separation af gylle. Dette er en service biogasanlægget vil tilbyde andelshaverne til den omkostningsbestemte pris. Udgifterne er beregnet på grundlag af oplysninger fra den potentielle anlægsleverandør og i overensstemmelse med erfaringstal fra større danske biogasanlæg. Den samlede driftsomkostning uden køb af energiafgrøder er beregnet til ca. 45 kr./t biomasse behandlet svarende til omkostningen fra øvrige velfungerende danske anlæg. Transport af gylle er en betydelig omkostning for biogasanlægget. Det er forudsat, at anlægget selv forestår transporten med egne biler og chauffører. Den samlede omkostning til drift af lastbilerne (5 biler i alt) og chaufførerne (6 chauffører) er beregnet til i alt 26 kr./t transporteret. Dette ligger over omkostningerne fra lignede anlæg, således at der er taget hensyn til, at transportafstanden på anlægget ved Faborg ligger lidt over nuværende danske anlæg primært fordi tilførslen er større end på andre danske anlæg. En anden betydelig omkostning er køb af energiafgrøder (her regnet som majsensilage). Der er anvendt en pris på 315 kr./t leveret på anlægget, svarende til den pris som lokale landbrug vil indgå langtidskonkrater på,.og over hvad eksisterende anlæg betaler for energiafgrøder. Det er forudsat, at der i alt er ansat 4,5 personer til driften af anlægget ud over de 6 personer til transporten. Dette svarer til, eller er over, mandskabsnormeringen på anlæggene i Thorsø, Lemvig og Ribe, som er sammenlignelige med det planlagte anlæg ved Fåborg Finansiering Finansieringen er som forudsat i denne ansøgning: Ca. 11% egenkapital Ca. 15% støtte Ca. 74% lånefinansiering, baseret på en kommunal garantistillelse. Der er i beregningen anvendt en 15 årig afskrivning. Lånet har en løbetid på 20 år hvilket udgør en sikkerhed for projektet. Indskudskapital tilvejebringes af andelshaverne, leverandøren af biogasanlægget. Andelshaverne har ved undertegnelse af leveringsaftale forpligtiget sig til at indskyd et beløb svarende til 700 kr. pr. DE tilsluttet, hvilket svarer til ca. 75% af egenkapitalen. Leverandøren af biogasanlægget (uanset hvilken der indgås kontrakt med) har indvilget i at indskyde ca. 25% af egenkapitalen (ca. 5,4 M kr.) Der er forudsat et tilskud i henhold til regeringens GrønVækst. GrønVækst blev vedtaget i efteråret 2009 og der er ansøgt tilskud medio november 2010, der fremsendes supplerende oplysninger i januar/februar 2011 og der gives svar om tilsagn den 15 marts Det er forudsat at restbeløbet ( maksimalt 113,5 M kr.) lånes i kreditforening (Kommunernes Kreditforening) på basis af en kommunal garantistillelse. Renten er pt. 4,73%. Her til forventes det, at der skal betales et gebyr til kommunen for garantistillelsen (0,5%). Der er i beregningen nedenfor anvendt en fast rente og gebyr på i alt 5,5%. Udgiften til finansiering anses derfor for sikker. side 7 af 10

8 Det anbefales, at akkumulere driftsresultatet fra de første år inden der udbetales indskudskapitalforrentning til andelshaverne, og at dette begrænses til det maksimalt tilladte jf. varmeforsyningsloven som beskrevet ovenfor. 5.5 Driftsbudget Med disse forudsætninger fås følgende overordnede driftsbudget (her angivet i kr. for den fastsatte afskrivningsperiode på 15 år her er der gengivet de første 10 år af denne periode): Indtægter Driftskontrakt startbetaling (tilbud) Driftskontrakt (tilbud) Salg gas Behandlingsgebyr fiber Behandling gylle (- separation) Behandling gylle (+separation) Behandling gylle (+sep+de væk) Salg fiber Salg el egen motor Samlet indtægt Udgifter Driftsomkostninger biogas Driftsomkostninger egen motor Transport flydende biomasse Transport fast biomasse Køb energiafgrøder Bortskaffelse af overskudsgylle Mandskab (transport) Mandskab (pasning) El Administration Forsikring biogasanlæg Forbrugsstoffer, lab test mm Andre omkostninger Totale omkostninger Primært resultat Finansomkostninger Ydelse lån (rente + afdrag) Samlede finansielle omkostninger Samlet resultat (2.153) Forrentning af egenkapital 7,9% -12,6% 13,2% 13,0% 12,8% 12,6% 12,4% 12,1% 11,8% 11,5% Fig. 4: Forretningsplan for Faaborg-Midtfyn Biogas (i kr.) Overskuddet vil være svagt faldende også i år som ikke er gengivet her. Der vil være en egenkapital forrentning på ca. 11% over perioden. Denne forrentning ligger på eller over det niveau der normalt kan godkendes af Energitilsynet. 5.6 Sikkerhed for forudsætningerne/resultatet Indtægterne anses for sikre, idet disse vil være fastsat i en kontrakt mellem FFV og FMB inden endelig beslutning om byggeri og dermed optagelse af lån foretages. Gasprisen vil være baseret på en politisk fastsat elafregningspris. Indtægten fra elsalg fra egen motor er den fastsatte elpris og dermed sikker Udgifterne svarer til tilsvarende danske anlæg og anses derfor for sikre. side 8 af 10

9 Udgifterne til energiafgrøder svarer til hvad lokale landbrugere vil levere majsen til. Desuden kan der være mulighed for at tilføre restprodukter fra industrien og dermed reducere behovet for energiafgrøder. Finansieringsudgifterne er vurderet højt. Der er anvendt en 15 årig afskrivningsprofil. Afskrivningen kan øges til 20 år. Der er anvendt en rente på 5,5% (inkl. bidrag). Forrentningen af egenkapitalen er i perioden over den tilladte og over den forventning som FMB bestyrelse har. Den mindre forrentning af egenkapitalen giver således plads til en hurtigere afskrivning og dermed opbyggelse af en likviditetsreserve. 5.7 Sikkerhed for driften i de første 2 driftsår For at opnå den størst mulige sikkerhed for anlæggets driftsøkonomi i de 2 første driftsår samt for at sikre at entreprenøren følger op på leverancer og funktion de første 2 år har FMB udbudt de første 2 års drift af anlægget sammen med udbud på etablering af anlægget. Entreprenøren skal varetage driften, afholde alle udgifter hertil og får alle indtægter. For dette betaler entreprenøren en lejeafgift. FMB varetager leverance af gylle og har forpligtigelserne overfor långiver. 5.8 Følsomheder Nedenfor er angivet konsekvenserne af mulige ændringer i forudsætningerne for beregningen af driftsøkonomien. Resultatet er gengivet som den gennemsnitlige årlige resultat inden forrentning af indskudskapitalen hvor Grundalternativet 15 år/5,5% rente (markeret med gråt)svarer til beregningen ovenfor: Alternativ Gns resultat i 15 år Gns resultat i 15 år i mill kr. i mill kr. 15 år afskrivning 20 år afskrivning Grundlalternativ 1,7 3,4 Driftsudgifter +10% (0,8) 0,9-10% gasproduktion (0,4) 1,3 +10% dyrere energiafgrøder 0,7 2,4 2/3 gylle, majs til dækning af nedgang (0,9) 0, investering 0,2 Fig. 5: Følsomhedsvurdering 2,2 Tabellen angiver det gennemsnitlige årlige resultat set over en 15 års periode. For at give en forrentning af egenkapitalen på 8% kræves et overskud på 1,36 M kr. Dette kan opnås ved størstedelen af de undersøgte alternativer især hvis muligheden for 20 års afskrivning udnyttes. Ved 20 års afskrivning vil der være overskud i alle alternativer og en minimums egenkapitalforrentning på ca. 5% hvilket kan være acceptabelt. Som det ses vil et mindre gasudbytte i biomassen end forudsat, mindre gasproduktion end forudsat samt hvis der sker en dramatisk nedgang i gylle/gødningsmængden give et negativt resultat med 15 års afskrivning og 5,5% i rente. Dette underskud kan imidlertid fjernes ved blot at anvende 20 års afskrivning som er muligt i henhold til Varmeforsyningsloven. side 9 af 10

10 Ud over længere afskrivning er der en lang række forhold som kan være realistiske og som vil give FMB en bedre økonomi end beregnet i grundalternativet. Gasudbyttet er vurderet konservativt og kan blive højere Transportomkostningen er som er indregnet er højere end på de fleste øvrige anlæg og der er derfor potentielle besparelser Gassalgsprisen/elsalgsprisen kan blive højere som følge af generelt forbedrede afregningsvilkår for biogasproduceret energi som må forventes ved næste energiforlig Salg af overskudsgødning Der kan modtages rent organisk affald fra industrien og dermed begrænses i mængden indkøbte energiafgrøder Anlæggets økonomi anses derfor for værende meget robust. 6 Forslag til betingelser for en kommunal garantistillelse Det anbefales at Faaborg-Midtfyn kommune stiller garanti til projektet men også at der til denne garanti knyttes en række forudsætninger så som: Hvis det lykkes at øge egenkapitalen ved inddragelse af 3. parts investorer nedsættes den kommunale garanti med et tilsvarende beløb Opnås der besparelser på investeringen nedsættes kommunegarantien med besparelsen minus et evt. mindre tilskud Bindende aftaler om salg af gas og modtagelse af gylle under betingelse af anlæggets etablering er underskrevet af parterne. Der er godkendt lokalplan og miljøtilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven for anlægget samt der foreligger godkendt projektansøgning for omstillingen på varmeværket Der foreligger aftale om køb af grund Der foreligger bindende tilbud om køb af biogasanlæg Garantisummen overstiger ikke ovenstående Andelshaverne har givet tilsagn om indbetaling af indskudskapital på minimum 700 kr./de svarende til minimum 10% af de støtteberettigede omkostninger Ovenstående driftsbudget holder, beregnet ud fra de faktiske aftaler og udviser et positivt resultat Konsolidering gennem henlæggelse af afskrivning af indskudskapital og evt. af potentielt udbytte i de første år efter etablering side 10 af 10

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Sønderjysk Biogas I/S 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Gode forudsætninger for biogas i Danmark Bred politisk vilje Produktion af vedvarende energi baseret på troværdige,

Læs mere

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas Sønderjysk Biogas Vi gi r byen gas Sønderjysk Landboforening og Nordic BioEnergy underskrev i april 2008 samarbejdsaftalen vedrørende projektet Sønderjysk Biogas 2008 Med det formål at etablere 1 4 biogasanlæg

Læs mere

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas - Lidt historie Faaborg Midtfyn kommune medtager biogasanlæg i klimaplan (2009)

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Plantekongres Herning, 12-14 januar 2010 Søren Tafdrup Biogasspecialist, st@ens.dk Grøn Vækst aftalen om landbruget som leverandør af grøn

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

1 Resume Baggrund for undersøgelsen Det nødvendige ressourcegrundlag for etablering af biogasanlæg...

1 Resume Baggrund for undersøgelsen Det nødvendige ressourcegrundlag for etablering af biogasanlæg... Horsens Kommune Skitsevurdering af mulighederne for etablering af biogasanlæg i den vestlige del af Horsens Kommune September 2015 Indhold 1 Resume... 2 2 Baggrund for undersøgelsen... 2 3 Det nødvendige

Læs mere

Velkommen til. Økonomiseminar for biogasanlæg. Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Velkommen til. Økonomiseminar for biogasanlæg. Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene Velkommen til Økonomiseminar for biogasanlæg 1. December 212 Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene Kurt Hjort-Gregersen Økonomiseminar for biogasanlæg har 2 års jubilæum HURRA Der er også andre

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Ansøgning fra Djurs Bioenergi om kommunegarantistillelse for optagelse af lån i Kommunekredit til biogasanlæg ved Andi.

Ansøgning fra Djurs Bioenergi om kommunegarantistillelse for optagelse af lån i Kommunekredit til biogasanlæg ved Andi. Ti byrådet i Syddjurs Kommune Att.: direktør Poul Møller D. 28. januar 2011 Ansøgning fra Djurs Bioenergi om kommunegarantistillelse for optagelse af lån i Kommunekredit til biogasanlæg ved Andi. Indledning

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Biomasse behandling og energiproduktion Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Disposition Introduktion Mors Morsø Bioenergi Biogas på Mors historie Hvem hvorfor hvor og Hvordan

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

1. Introduktion. Prefeasibility undersøgelse Biogasanlæg ved Orupgaard Biogasanlæg med kraftvarmeanlæg i Guldborgsund Kommune. Dok.Case.3.

1. Introduktion. Prefeasibility undersøgelse Biogasanlæg ved Orupgaard Biogasanlæg med kraftvarmeanlæg i Guldborgsund Kommune. Dok.Case.3. Dok.Case.3.10 Prefeasibility undersøgelse Biogasanlæg ved Orupgaard Biogasanlæg med kraftvarmeanlæg i Guldborgsund Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Opdateret

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Bigadan Biogas Teknologi

Bigadan Biogas Teknologi Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 254 Offentligt Bigadan Biogas Teknologi WWW.BIGADAN.DK 1 Bigadan A/S Selskabsstruktur Bigadan Deutschland GmbH 100 % Bigadan Spain S.L.U.

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Norddjurs Kommune Att.: Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Dato. 2.7.2012 Hermed fremsendes som aftalt ansøgning om kommunalgarantistillelse til etablering af biogasanlæg

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Energiforligt eller energiforladt

Energiforligt eller energiforladt Temadag 2012 13. marts 2012 Energiforligt eller energiforladt - hvor står biogassen pt i energipolitikken? Bruno Sander Nielsen Biogas aktuelt og potentiale 13. marts 2012 Biogas - aktuelt og potentiale

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Holst, Energi & forsyning

Holst, Energi & forsyning Advokater Holst, Energi & forsyning Temahæfte - BIOGAS FORSIKRING & ERSTATNING OKTOBER 2012 INDHOLD SIDE 3 Støtten til biogas kort gennemgang, oversigt og status SIDE 6 Prisen for biogas når den leveres

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Biogasanlæg ved Østervrå

Biogasanlæg ved Østervrå Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå Offentlig debat - 11. juni til 9. juli 2014 Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå LandboNord har den 23. april 2014 fremsendt en VVM-anmeldelse for etablering af et biogasanlæg

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse)

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Bestyrelsen for Høng Varmeværk anbefaler, at varmeværket investerer ca. DKK 30 mio. i

Læs mere

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 1 Biogasressourcer Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 2

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Biogas Taskforce Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Energiaftalen af 22. marts 2012: taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark?

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Økologisk biogas på vej frem 12. marts 2016 Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører,

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Halmbaseret biogas status og perspektiver

Halmbaseret biogas status og perspektiver Halmbaseret biogas status og perspektiver Forbehandling i praksis erfaringer og sammenligninger af nye teknologier 25. aug. 2015 v./ Henrik B. Møller, AU og Karl Jørgen Nielsen, Planenergi Energistyrelsen

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 7. januar 2015 Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.15 16.25 16.35 16.55 17.05 17.15 17.20 17.40 Velkomst - Carsten

Læs mere

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Oversigt Mål for biogas Energiaftalen om biogas, Driftsstøtten

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Bioselskabet ApS, Foersom

Bioselskabet ApS, Foersom PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK 8660 Skanderborg Tel.: +45 4030 1420 www.planaction.dk Lars Baadstorp Tel.: +45 2943 7445 lars.baadstorp@planaction.dk Bioselskabet ApS, Foersom 6. juli 2016 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

remtidens biogas med høj tørstof

remtidens biogas med høj tørstof en vision remtidens biogas med høj tørstof Aske Palsberg - askepal@ruc.dk Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet + Problemstillingen 50 % af husdyrgødningen skal udnyttes til biogas i 2020. En øge

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Foreløbig sammenfatning

NOTAT. 1. Indledning. 2. Foreløbig sammenfatning NOTAT Projekt Djurs Bioenergi Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. - Dato 2011-02-09 Til Morten Hundahl Fra Flemming E. Jørgensen Kopi til - 1. Indledning Rambøll er af Syddjurs Kommune blevet bedt om at vurdere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Økonomien i biogasproduktion

Økonomien i biogasproduktion Økonomien i biogasproduktion Forudsætninger for en sund driftsøkonomi Temadage om landbrug og biogas En god kombination april 2009 Kurt Hjort-Gregersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/12-2016 Camilla K. Damgaard, NIRAS BAGGRUND OG FORMÅL Afdække de såkaldte eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen af eksternaliteterne og sætte pris på dem

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012.

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. Punkt 4. Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. 2011-41197. Forsyningsvirksomhederne fremsender til Forsyningsudvalgets orientering udkast til årsrapport 2012 samt

Læs mere

Afgrøder til biogasanlæg

Afgrøder til biogasanlæg Afgrøder til biogasanlæg Kathrine Hauge Madsen khm@landscentret.dk Indhold Afgrøder til biogas situationen i Danmark Projekt: Demonstration af produktion og dyrkning af energiafgrøder til biogasproduktion

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Hvorfor bruge teknologi? Give indtægter eller besparelser Opnå harmoni ved at afsætte dyreenheder

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Lars Jakobsen. 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 4. Godkendelse

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Perspektiver for biogasinvestering i 2015

Perspektiver for biogasinvestering i 2015 LandboSyd 24. marts 2015 Perspektiver for biogasinvestering i 2015 Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere, energi-,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Den grønne omstilling i DK Udfasning af fossile

Læs mere