Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 7. januar 2011 Lars Baadstorp Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 1 Ansøgning På vegne af Faaborg-Midtfyn Biogas Amba (FMB) ansøges hermed om kommunal garantistillelse som sikkerhed for optagelse af lån til etablering af et biogasanlæg ved lossepladsen ved Sandholt-Lyndelse. Anlægget skal ejes og drives af FMB, der er dannet af gylleleverandørerne i efteråret Selskabet har pt. 65 andelshavere der repræsenterer 77 animalske produktionsenheder som har undertegnet aftaler om leverance af gylle/gødning og indskud af egenkapital. Anlægget skal levere gas til Faaborg Forsyning til produktion af fjernvarme i Faaborg og er dermed et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Kommunen kan i henhold til kommunernes lånebekendtgørelse stille garanti for lån til etablering af kollektive forsyningsanlæg uden at det påvirker kommunens låneramme. Den samlede investering i anlægget udgør 153,0 mio. kr. Heraf yder Grøn Vækst tilskud til den del af investeringen der udgøres af selve biogasanlægget (altså undtaget gasledning, lastbiler til gylletransport, køb af grund, tilslutningsveje mm.). Finansieringen af anlægget søges tilvejebragt som følger: Egenfinansieringen indbetales dels af leverandørerne af gylle og af anlægsleverandørerne. Egenkapitalen er minimum 11% af den samlede investering. Tilskud fra GrønVækst - svarende til 20% af de støtteberettigede udgifter. Tilskuddet svarer til ca. 15% af de samlede investeringer i anlægget. Lån baseret på kommunal garanti til den resterede del af investeringen svarende til maksimalt 74% af investeringen. side 1 af 10

2 Oversigt finansiering Investering kr. 100% Heraf støtteberettigede kr. 74% Egenkapital: Gylleleverandører kr. 8% Leverandører mfl kr. 4% I alt egenkapital kr. 11% Tilskud kr. 15% Lån kr. 74% Der ansøges om kommunal garanti for optagelse af et lån på det samlede lånebehov ( 74% af samlet investering) dog maksimalt kr. Kommunegarantien vil blive lagt til sikkerhed for et lån optaget som et 20 årigt annuitetslån med fast rente KommuneKredit. 2 Grundlaget for udarbejdelse af ansøgningen Denne ansøgning og den økonomiske vurdering af anlægget er udarbejdet på grundlag af: Tilbudspris for biogasanlægget på grundlag af EU licitation. Der er her anvendt priser og øvrige oplysninger herunder driftsdata fra billigste byder (BWSC) Tilmeldt gylle/gødning i henhold til leveringsaftaler Interessetilkendegivelse fra FFV-V vedr. køb af biogassen Tilsagn om indskud af egenkapital fra gylle/gødningsleverandørerne iht. underskrevne leveringsaftaler Tilsagn om indskud af egenkapital fra leverandør af biogasanlægget Tilskud i henhold til tilskudsansøgning til GrønVækst 3 Kort projektbeskrivelse Biogasanlægget etableres til behandling af i alt ca t/år gylle og fast biomasse (fast gødning, fiber fra gødningsseparation samt energiafgrøder) samt eventuelle affaldsstoffer fra industrien (kategori 3 affald samt vegetabilsk affald). Den nødvendige mængde gylle/gødning kan leveres iht. de undertegnede leveringsaftaler. Det skønnes, at der er en tilsvarende mængde gylle/gødning indenfor anlæggets opland som i øjeblikket ikke er tilmeldt. Der er tegnet kontrakt med 65 landbrug repræsenterede 77 produktionsenheder. Der forventes undertegnet aftaler med yderligere 5-10 landbrug. Den nødvendige mængde energiafgrøder kræver et areal på ca ha. Dette udgør mindre en 2% af landbrugsarealet i biogasanlæggets gødningsopland. Anlægget vil blive opført ved brug af kendt og afprøvet teknologi. Anlægget etableres ved lossepladsen i Sandholt-Lyndelse. Faaborg-Midtfyn kommune har i kommuneplanen udpeget området til lokalisering af biogasanlæg mm. Lokalplan for etableringen er behandlet af Faaborg-Midtfyn kommune i oktober 2010 og er i offentlig høring frem til 10 januar 2011, således at den kan endeligt vedtages i begyndelsen af FMB har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ( 5 side 2 af 10

3 virksomhed). Ansøgningen er udarbejdet i henhold til standardbetingelser for biogasanlæg og forventes godkendt i henhold til disse. De 77 landbrug hvorfra der skal afhentes gylle, ligger indenfor en gennemsnitsafstand på ca. 8 km fra anlægget. Gylle tilføres med tankbil og efter afgasning bringes den afgassede gylle retur til landbruget til lagring og anvendelse som gødning. Biogassen sendes i en ca. 13 km gasledning til Faaborg Forsynings kraftvarmeværk på Sundvænget eller til spidslastcentralen på L. Frandsensvej hvor der etableres et nyt motoranlæg til anvendelse af gassen. Biogassen er planlagt til at dække ca. 70% af varmebehovet i Faaborg. 3.1 Fordele ved at etablere biogasanlægget Etableringen af biogasanlægget vil give en række fordele for kommunen og dens borgere så som: Reduktion af miljøpåvirkningen fra landbruget (tab af næringsstof, lugt mm) Kontrol med næringsstofferne og deres anvendelse Billigere og miljøvenlig varme i Faaborg Øget forsyningssikkerhed for varme i Faaborg CO 2 besparelser (CO 2 neutral energi til Faaborg og reduktion af metan og lattergas udledning fra landbruget). Samlet vil der være en besparelse på ca t CO 2 ækvivalenter/år. Medvirke til at sikre grundlaget for opretholdelse af landbrug som erhverv i kommunen Billig og sikker affaldshåndtering for nuværende og fremtidige fødevare- og landbrugstilknyttede industrier i kommunen Generering af lokal indkomst 4 Begrundelse for ansøgning om kommunal garantistillelse Det er trods fordelene og en fornuftig og robust økonomi uhyre vanskeligt at få finansieret biogasanlæg med traditionel projektfinansiering ligesom en sådan finansiering vil være så kostbar, at projektet ikke er rentabelt og dermed realistisk. Den mest realistiske måde at opnå de fordele biogasanlægget vil give for lokalsamfundet er derfor at låne på basis af en kommunal garantistillelse. Kommunerne kan med hjemmel i lånebekendtgørelsen (Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001) stille garanti for lån til forsyningsvirksomheder (herunder biogasanlæg med forsyning af gas til fjernvarmeværker) uden at dette påvirker kommunens låneramme. En betingelse for kommunes garantistillelse bør naturligvis være, at projektet er økonomisk sundt og robust således, at garantistillelsen ikke skal aktiveres. Det skal bemærkes at næsten samtlige danske biogas fællesanlæg (i alt 22 anlæg) er etableret på grundlag af en kommunal garantistillelse. side 3 af 10

4 Det er desuden FMB s klare målsætning, at anlægget kun skal etableres hvis det er økonomisk rentabelt og har en robust økonomi, således at der ikke kan være tvivl om evnen til at betale forpligtigelser herunder renter og afdrag på det garanterede lån. 5 Økonomisk vurdering 5.1 Produktion Biogasproduktionen er beregnet ud fra den faktiske mængde gylle/gødning som er tilmeldt ved undertegnelse af leverandørkontrakt. Der er suppleret med energiafgrøder og anden biomasse for at tilpasse produktionen behovet for gas leveret til FFV-V. Gasproduktionen er beregnet på grundlag af værdier opgivet af den potentielle leverandør (GVS = metan udbyttet pr. t organisk tørstof). Grundlaget for disse værdier er den faktiske produktion på lignende anlæg i Danmark (Lemvig, Thorsø og Blåbjerg). Bemærk at Fig. 1 nedenfor angiver den årlige tilførsel af biomasse til anlægget, men at energiafgrøderne kun anvendes i vinterperioden til forøgelse af gasproduktionen: Estimeret input og gasproduktion Biomasse input BWSC Biogas Input t input/år % TS VS/TS t VS GVS m3 CH4/år Svinegylle ,8% 80% Kvæggylle ,7% 80% Fast gødning/fiber ,4% 80% Fiber efter biogas ,0% 61% Energiafgrøder ,0% 96% Andet (naturaffald, kat 3 etc) ,0% 90% Total ,9% Produktion i 2 udrådningstrin 10% Samlet produktion af CH Samlet produktion af biogas 63% CH4 Fig. 1: Produktion af biogas baseret på tilmeldt gødning samt energiafgrøder Skulle leverancerne af husdyrgødning gå ned kan der tilføres større mængder energiafgrøder og/eller organiske reststoffer fra industrien eller kommunerne. Det skal desuden bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftaler med lokale industrier om leverance af rene organiske restprodukter til anlægget. Der er i området restprodukter der ikke udnyttes til biogas. Disse udgør en sikkerhed for biogasanlægget ligesom biogasanlægget vil kunne tilbyde industrien en fordelagtig affaldshåndtering. Det er også væsentligt at bemærke at tilbudsgiver samtidig med sit tilbud på etablering af anlægget tilbyder drift af dette, og dermed i realiteten garanterer for de viste gasudbytter. Den samlede gasproduktion er beregnet til ca. 9,0 Mm 3 CH 4 pr. år. Denne produktion anses for sikker på grundlag af den tilførte biomasse. Størstedelen af den producerede gas (7,2 Mm 3 CH 4 svarende til godt 80% af gasproduktionen) afsættes til FFV-V, mens den resterede del anvendes i eget motorgeneratoranlæg til produktion af procesvarme til biogasanlægget samt el til salg til nettet. side 4 af 10

5 5.2 Salg af gas til FFV Energi og Miljø Den gas der leveres til Faaborg Forsyning anvendes til produktion af op til ca. 5,2 MW varme. Vilkår for salg gas til fjernvarmen forhandles pt. Udgangspunktet er at gassen skal tilbydes fjernvarmen til en pris der giver en mindre besparelse på varmeproduktionsprisen, samt at investeringen i den nye motorkapacitet ikke påvirker varmeprisen. Desuden er det foreslået (og indregnet i forretningsplanen for biogasanlægget nedenfor) at gasprisen kun stiger med 60% af inflationen. Hermed får fjernvarmen en stabil og faldende varmpris, samtidigt med at de får en kapacitetsudvidelse og fornyelse som ikke belaster fjernvarmeforbrugerne. Gassen leveres i henhold til Varmeforsyningsloven. Dvs. at gassen sælges til en pris der maksimalt svarer til den omkostningsbestemte produktionspris. I denne må indregnes en rimelig forretning af egenkapitalen(varmeforsyningslovens 20b). Dette er af Energitilsynet vurderet til at være i størrelsesordenen 8% realrente. Har FMB et bedre resultat skal gasprisen sænkes. Gas til procesvarme anvendes i en ca. 0,85 MW motor på biogasanlægget. Elproduktionen fra egen motor er beregnet til ca. 6,3 M kwh/år ud fra tilbudte og garanterede virkningsgrader på motoranlægget og normal udetid til service. Denne elproduktion sælges til elnettet. 5.3 Investering Investeringen er beregnet ud fra: EU licitation på biogasanlægget samt anlæg til behandling af biomassen efter afgasningen Tilbudspriser for etablering af gasledning, vejanlæg, transportudstyr, rådgivning mm Budgetpriser for øvrige anlægsdele ud fra erfaringstal Uforudsigelige udgifter svarende til 7,5% af anlægssummen indregnet i alle budgetposter Tilbudspriser udgør ca. 85% af det samlede budget der derfor anses for sikkert. Investeringen er beregnet til at være (her opdelt i støtteberettigede og ikke støtteberettigede udgifter i henhold til GrønVækst): Investering i Fåborg Midtfyn Biogas Kr. excl moms Status Støtteberettigede udgifter Grundomkostninger, tilslutningsomkostninger Budget Projektering, rådgivning Tilbud Biogasanlæg EU licitation Efterbehandling EU licitation Øvrige omkostninger Budget I alt støtteberettigede udgifter Ikke støtteberettigede udgifter Gylletransport, afhentningsfaciliteter Tilbud/Budget Køb af grund, vejanlæg mm Tilbud/Budget Gasledning Tilbud I alt ikke støtteberettigede udgifter I alt Fig. 2: Investering opdelt på hovedposter side 5 af 10

6 5.4 Drift Driftsøkonomien er beregnet for anlæggets afskrivningsperiode (15 år). Grundlaget er budgetterede indtægter samt udgifter i henhold til anlægsleverandørens specifikationer. Det er forudsat, at anlægget i de to førte driftsår drives af anlægsleverandøren hvorefter driften overgår til FMB. Der er indhentet tilbud på drift af anlægget i de to første år i form af en lejepris som leverandøren betaler til FMB. Leverandøren får indtægter fra salg af gas og el og FMB sørger for tilførsel af gødning ligesom at FMB betaler finansieringsomkostningerne. Der er anvendt følgende forudsætninger for beregning af driftsøkonomien: Forudsætning Indtægter Inflation Mængde Driftskontrakt startbetaling (tilbud) kr. 0% Driftskontrakt (tilbud) kr. 0% Salg gas kr./år 1,2% m3 CH4 4,20 kr/m3 CH4prisniveau 2013 Behandlingsgebyr fiber - kr./t gylle beh 1,2% t/år Behandling gylle (- separation) - kr./t 1,2% t/år Behandling gylle (+separation) 8,00 kr./t 2,0% t/år 40% Behandling gylle (+sep+de væk) 25,00 kr/t 2,0% - t/år Salg fiber - kr./t 2,0% - t/år Salg el egen motor 0,800 kr/kwh 1,2% kwh Udgifter Driftsomkostninger biogas kr./år 2,0% 3,0% af invest kr. Biogasanlæg og efterbehandlingsanlæg Driftsomkostninger egen motor kr./år 2,0% 70 kr/mwh prod Transport flydende biomasse kr./år 2,0% 15 kr/t t/år Excl mandskab Transport fast biomasse kr./år 2,0% 30 kr/t t/år Køb energiafgrøder kr./år 2,0% 315 kr/t t/år Bortskaffelse af overskudsgylle - kr./år 2,0% 25 kr/t Mandskab (transport) kr./år/ansat 2,0% 6 chauffører kr./md Mandskab (pasning) kr./år/ansat 2,0% 4,5 personer kr./md El 600,00 kr/mwh 2,0% MWh/år 4,4 kwh/t biomasse Administration kr./år 2,0% 1 Forsikring biogasanlæg kr./år 2,0% 1 Forbrugsstoffer, lab test mm kr./år 2,0% 1 Andre omkostninger kr./år 2,0% 1 Finansiering Rente og provision 5,5% pa Rente 5,0% Gebyr 0,5% Tilbagebetaling 15 år Annuitetslån Kommunekredit Investering kr. Heraf støtteberettigede kr. Indskud gylleleverandør kr. 10% 700 kr./de Antal DE Indskud andre Tilskud kr. 20% af støtteberettigede udgifter Lån kr. Fig. 3: Forudsætninger for økonomiberegningen Indtægter Gassalgsprisen til varmeværket forhandles pt. Den anvendte gaspris på 4,20 kr./m 3 CH 4 svarer til den tilbudte pris. Denne pris er beregnet på grundlag af en salgspris på el på 0,772 kr./kwh el solgt, svarende til den i energiforliget fastsatte salgspris for el produceret på biogas (prisniveau 2010). Denne pristalsreguleres årligt således, at den elsalgspris FFV i 2013 kan sælge el til må forventes at være ca. 0,80 kr./kwh, mens der i beregningen ikke er pristalsreguleret på gassalgsprisen frem til startåret (2013). Det skal desuden bemærkes, at der i foråret 2011 startes politiske forhandlinger om fremtidige elpriser for biogas. Der må forventes en vis stigning. Det skal desuden bemærkes, at i henhold til GrønVækst er der enighed om, at elprisen for biogasproduceret el ikke nedsættes ligesom at pristalsreguleringen ikke kan være negativ selvom der skulle være en negativ inflation. El fra biogasanlæggets egen motor sælges ligeledes til den politisk fastsatte elpris. side 6 af 10

7 5.4.2 Udgifter På indtægtssiden er desuden indregnet et mindre provenu fra separation af gylle. Dette er en service biogasanlægget vil tilbyde andelshaverne til den omkostningsbestemte pris. Udgifterne er beregnet på grundlag af oplysninger fra den potentielle anlægsleverandør og i overensstemmelse med erfaringstal fra større danske biogasanlæg. Den samlede driftsomkostning uden køb af energiafgrøder er beregnet til ca. 45 kr./t biomasse behandlet svarende til omkostningen fra øvrige velfungerende danske anlæg. Transport af gylle er en betydelig omkostning for biogasanlægget. Det er forudsat, at anlægget selv forestår transporten med egne biler og chauffører. Den samlede omkostning til drift af lastbilerne (5 biler i alt) og chaufførerne (6 chauffører) er beregnet til i alt 26 kr./t transporteret. Dette ligger over omkostningerne fra lignede anlæg, således at der er taget hensyn til, at transportafstanden på anlægget ved Faborg ligger lidt over nuværende danske anlæg primært fordi tilførslen er større end på andre danske anlæg. En anden betydelig omkostning er køb af energiafgrøder (her regnet som majsensilage). Der er anvendt en pris på 315 kr./t leveret på anlægget, svarende til den pris som lokale landbrug vil indgå langtidskonkrater på,.og over hvad eksisterende anlæg betaler for energiafgrøder. Det er forudsat, at der i alt er ansat 4,5 personer til driften af anlægget ud over de 6 personer til transporten. Dette svarer til, eller er over, mandskabsnormeringen på anlæggene i Thorsø, Lemvig og Ribe, som er sammenlignelige med det planlagte anlæg ved Fåborg Finansiering Finansieringen er som forudsat i denne ansøgning: Ca. 11% egenkapital Ca. 15% støtte Ca. 74% lånefinansiering, baseret på en kommunal garantistillelse. Der er i beregningen anvendt en 15 årig afskrivning. Lånet har en løbetid på 20 år hvilket udgør en sikkerhed for projektet. Indskudskapital tilvejebringes af andelshaverne, leverandøren af biogasanlægget. Andelshaverne har ved undertegnelse af leveringsaftale forpligtiget sig til at indskyd et beløb svarende til 700 kr. pr. DE tilsluttet, hvilket svarer til ca. 75% af egenkapitalen. Leverandøren af biogasanlægget (uanset hvilken der indgås kontrakt med) har indvilget i at indskyde ca. 25% af egenkapitalen (ca. 5,4 M kr.) Der er forudsat et tilskud i henhold til regeringens GrønVækst. GrønVækst blev vedtaget i efteråret 2009 og der er ansøgt tilskud medio november 2010, der fremsendes supplerende oplysninger i januar/februar 2011 og der gives svar om tilsagn den 15 marts Det er forudsat at restbeløbet ( maksimalt 113,5 M kr.) lånes i kreditforening (Kommunernes Kreditforening) på basis af en kommunal garantistillelse. Renten er pt. 4,73%. Her til forventes det, at der skal betales et gebyr til kommunen for garantistillelsen (0,5%). Der er i beregningen nedenfor anvendt en fast rente og gebyr på i alt 5,5%. Udgiften til finansiering anses derfor for sikker. side 7 af 10

8 Det anbefales, at akkumulere driftsresultatet fra de første år inden der udbetales indskudskapitalforrentning til andelshaverne, og at dette begrænses til det maksimalt tilladte jf. varmeforsyningsloven som beskrevet ovenfor. 5.5 Driftsbudget Med disse forudsætninger fås følgende overordnede driftsbudget (her angivet i kr. for den fastsatte afskrivningsperiode på 15 år her er der gengivet de første 10 år af denne periode): Indtægter Driftskontrakt startbetaling (tilbud) Driftskontrakt (tilbud) Salg gas Behandlingsgebyr fiber Behandling gylle (- separation) Behandling gylle (+separation) Behandling gylle (+sep+de væk) Salg fiber Salg el egen motor Samlet indtægt Udgifter Driftsomkostninger biogas Driftsomkostninger egen motor Transport flydende biomasse Transport fast biomasse Køb energiafgrøder Bortskaffelse af overskudsgylle Mandskab (transport) Mandskab (pasning) El Administration Forsikring biogasanlæg Forbrugsstoffer, lab test mm Andre omkostninger Totale omkostninger Primært resultat Finansomkostninger Ydelse lån (rente + afdrag) Samlede finansielle omkostninger Samlet resultat (2.153) Forrentning af egenkapital 7,9% -12,6% 13,2% 13,0% 12,8% 12,6% 12,4% 12,1% 11,8% 11,5% Fig. 4: Forretningsplan for Faaborg-Midtfyn Biogas (i kr.) Overskuddet vil være svagt faldende også i år som ikke er gengivet her. Der vil være en egenkapital forrentning på ca. 11% over perioden. Denne forrentning ligger på eller over det niveau der normalt kan godkendes af Energitilsynet. 5.6 Sikkerhed for forudsætningerne/resultatet Indtægterne anses for sikre, idet disse vil være fastsat i en kontrakt mellem FFV og FMB inden endelig beslutning om byggeri og dermed optagelse af lån foretages. Gasprisen vil være baseret på en politisk fastsat elafregningspris. Indtægten fra elsalg fra egen motor er den fastsatte elpris og dermed sikker Udgifterne svarer til tilsvarende danske anlæg og anses derfor for sikre. side 8 af 10

9 Udgifterne til energiafgrøder svarer til hvad lokale landbrugere vil levere majsen til. Desuden kan der være mulighed for at tilføre restprodukter fra industrien og dermed reducere behovet for energiafgrøder. Finansieringsudgifterne er vurderet højt. Der er anvendt en 15 årig afskrivningsprofil. Afskrivningen kan øges til 20 år. Der er anvendt en rente på 5,5% (inkl. bidrag). Forrentningen af egenkapitalen er i perioden over den tilladte og over den forventning som FMB bestyrelse har. Den mindre forrentning af egenkapitalen giver således plads til en hurtigere afskrivning og dermed opbyggelse af en likviditetsreserve. 5.7 Sikkerhed for driften i de første 2 driftsår For at opnå den størst mulige sikkerhed for anlæggets driftsøkonomi i de 2 første driftsår samt for at sikre at entreprenøren følger op på leverancer og funktion de første 2 år har FMB udbudt de første 2 års drift af anlægget sammen med udbud på etablering af anlægget. Entreprenøren skal varetage driften, afholde alle udgifter hertil og får alle indtægter. For dette betaler entreprenøren en lejeafgift. FMB varetager leverance af gylle og har forpligtigelserne overfor långiver. 5.8 Følsomheder Nedenfor er angivet konsekvenserne af mulige ændringer i forudsætningerne for beregningen af driftsøkonomien. Resultatet er gengivet som den gennemsnitlige årlige resultat inden forrentning af indskudskapitalen hvor Grundalternativet 15 år/5,5% rente (markeret med gråt)svarer til beregningen ovenfor: Alternativ Gns resultat i 15 år Gns resultat i 15 år i mill kr. i mill kr. 15 år afskrivning 20 år afskrivning Grundlalternativ 1,7 3,4 Driftsudgifter +10% (0,8) 0,9-10% gasproduktion (0,4) 1,3 +10% dyrere energiafgrøder 0,7 2,4 2/3 gylle, majs til dækning af nedgang (0,9) 0, investering 0,2 Fig. 5: Følsomhedsvurdering 2,2 Tabellen angiver det gennemsnitlige årlige resultat set over en 15 års periode. For at give en forrentning af egenkapitalen på 8% kræves et overskud på 1,36 M kr. Dette kan opnås ved størstedelen af de undersøgte alternativer især hvis muligheden for 20 års afskrivning udnyttes. Ved 20 års afskrivning vil der være overskud i alle alternativer og en minimums egenkapitalforrentning på ca. 5% hvilket kan være acceptabelt. Som det ses vil et mindre gasudbytte i biomassen end forudsat, mindre gasproduktion end forudsat samt hvis der sker en dramatisk nedgang i gylle/gødningsmængden give et negativt resultat med 15 års afskrivning og 5,5% i rente. Dette underskud kan imidlertid fjernes ved blot at anvende 20 års afskrivning som er muligt i henhold til Varmeforsyningsloven. side 9 af 10

10 Ud over længere afskrivning er der en lang række forhold som kan være realistiske og som vil give FMB en bedre økonomi end beregnet i grundalternativet. Gasudbyttet er vurderet konservativt og kan blive højere Transportomkostningen er som er indregnet er højere end på de fleste øvrige anlæg og der er derfor potentielle besparelser Gassalgsprisen/elsalgsprisen kan blive højere som følge af generelt forbedrede afregningsvilkår for biogasproduceret energi som må forventes ved næste energiforlig Salg af overskudsgødning Der kan modtages rent organisk affald fra industrien og dermed begrænses i mængden indkøbte energiafgrøder Anlæggets økonomi anses derfor for værende meget robust. 6 Forslag til betingelser for en kommunal garantistillelse Det anbefales at Faaborg-Midtfyn kommune stiller garanti til projektet men også at der til denne garanti knyttes en række forudsætninger så som: Hvis det lykkes at øge egenkapitalen ved inddragelse af 3. parts investorer nedsættes den kommunale garanti med et tilsvarende beløb Opnås der besparelser på investeringen nedsættes kommunegarantien med besparelsen minus et evt. mindre tilskud Bindende aftaler om salg af gas og modtagelse af gylle under betingelse af anlæggets etablering er underskrevet af parterne. Der er godkendt lokalplan og miljøtilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven for anlægget samt der foreligger godkendt projektansøgning for omstillingen på varmeværket Der foreligger aftale om køb af grund Der foreligger bindende tilbud om køb af biogasanlæg Garantisummen overstiger ikke ovenstående Andelshaverne har givet tilsagn om indbetaling af indskudskapital på minimum 700 kr./de svarende til minimum 10% af de støtteberettigede omkostninger Ovenstående driftsbudget holder, beregnet ud fra de faktiske aftaler og udviser et positivt resultat Konsolidering gennem henlæggelse af afskrivning af indskudskapital og evt. af potentielt udbytte i de første år efter etablering side 10 af 10

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Business case modeller for decentralt biogasanlæg og centralt fællesbiogasanlæg i Danmark 7. maj 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg 24. maj, 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse Projektnr.: 930 06 045-03 Udarbejdet af: HVL Xergi A/S ejes af: Xergi A/S Hermesvej 1 9530 Støvring Tlf. 99 35 16 00 Fax 99 35 16 99 mail@xergi.com www.xergi.com I:\930 06 045-03 Nørager Biogas\Finansieringsprospekt\081031

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 1. Indledning. Med udgangspunkt i ansøgningen fra 2008 om midler til bioforgasningsprojektet skal der i dette notat redegøres for projektets

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere