Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 7. januar 2011 Lars Baadstorp Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 1 Ansøgning På vegne af Faaborg-Midtfyn Biogas Amba (FMB) ansøges hermed om kommunal garantistillelse som sikkerhed for optagelse af lån til etablering af et biogasanlæg ved lossepladsen ved Sandholt-Lyndelse. Anlægget skal ejes og drives af FMB, der er dannet af gylleleverandørerne i efteråret Selskabet har pt. 65 andelshavere der repræsenterer 77 animalske produktionsenheder som har undertegnet aftaler om leverance af gylle/gødning og indskud af egenkapital. Anlægget skal levere gas til Faaborg Forsyning til produktion af fjernvarme i Faaborg og er dermed et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Kommunen kan i henhold til kommunernes lånebekendtgørelse stille garanti for lån til etablering af kollektive forsyningsanlæg uden at det påvirker kommunens låneramme. Den samlede investering i anlægget udgør 153,0 mio. kr. Heraf yder Grøn Vækst tilskud til den del af investeringen der udgøres af selve biogasanlægget (altså undtaget gasledning, lastbiler til gylletransport, køb af grund, tilslutningsveje mm.). Finansieringen af anlægget søges tilvejebragt som følger: Egenfinansieringen indbetales dels af leverandørerne af gylle og af anlægsleverandørerne. Egenkapitalen er minimum 11% af den samlede investering. Tilskud fra GrønVækst - svarende til 20% af de støtteberettigede udgifter. Tilskuddet svarer til ca. 15% af de samlede investeringer i anlægget. Lån baseret på kommunal garanti til den resterede del af investeringen svarende til maksimalt 74% af investeringen. side 1 af 10

2 Oversigt finansiering Investering kr. 100% Heraf støtteberettigede kr. 74% Egenkapital: Gylleleverandører kr. 8% Leverandører mfl kr. 4% I alt egenkapital kr. 11% Tilskud kr. 15% Lån kr. 74% Der ansøges om kommunal garanti for optagelse af et lån på det samlede lånebehov ( 74% af samlet investering) dog maksimalt kr. Kommunegarantien vil blive lagt til sikkerhed for et lån optaget som et 20 årigt annuitetslån med fast rente KommuneKredit. 2 Grundlaget for udarbejdelse af ansøgningen Denne ansøgning og den økonomiske vurdering af anlægget er udarbejdet på grundlag af: Tilbudspris for biogasanlægget på grundlag af EU licitation. Der er her anvendt priser og øvrige oplysninger herunder driftsdata fra billigste byder (BWSC) Tilmeldt gylle/gødning i henhold til leveringsaftaler Interessetilkendegivelse fra FFV-V vedr. køb af biogassen Tilsagn om indskud af egenkapital fra gylle/gødningsleverandørerne iht. underskrevne leveringsaftaler Tilsagn om indskud af egenkapital fra leverandør af biogasanlægget Tilskud i henhold til tilskudsansøgning til GrønVækst 3 Kort projektbeskrivelse Biogasanlægget etableres til behandling af i alt ca t/år gylle og fast biomasse (fast gødning, fiber fra gødningsseparation samt energiafgrøder) samt eventuelle affaldsstoffer fra industrien (kategori 3 affald samt vegetabilsk affald). Den nødvendige mængde gylle/gødning kan leveres iht. de undertegnede leveringsaftaler. Det skønnes, at der er en tilsvarende mængde gylle/gødning indenfor anlæggets opland som i øjeblikket ikke er tilmeldt. Der er tegnet kontrakt med 65 landbrug repræsenterede 77 produktionsenheder. Der forventes undertegnet aftaler med yderligere 5-10 landbrug. Den nødvendige mængde energiafgrøder kræver et areal på ca ha. Dette udgør mindre en 2% af landbrugsarealet i biogasanlæggets gødningsopland. Anlægget vil blive opført ved brug af kendt og afprøvet teknologi. Anlægget etableres ved lossepladsen i Sandholt-Lyndelse. Faaborg-Midtfyn kommune har i kommuneplanen udpeget området til lokalisering af biogasanlæg mm. Lokalplan for etableringen er behandlet af Faaborg-Midtfyn kommune i oktober 2010 og er i offentlig høring frem til 10 januar 2011, således at den kan endeligt vedtages i begyndelsen af FMB har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ( 5 side 2 af 10

3 virksomhed). Ansøgningen er udarbejdet i henhold til standardbetingelser for biogasanlæg og forventes godkendt i henhold til disse. De 77 landbrug hvorfra der skal afhentes gylle, ligger indenfor en gennemsnitsafstand på ca. 8 km fra anlægget. Gylle tilføres med tankbil og efter afgasning bringes den afgassede gylle retur til landbruget til lagring og anvendelse som gødning. Biogassen sendes i en ca. 13 km gasledning til Faaborg Forsynings kraftvarmeværk på Sundvænget eller til spidslastcentralen på L. Frandsensvej hvor der etableres et nyt motoranlæg til anvendelse af gassen. Biogassen er planlagt til at dække ca. 70% af varmebehovet i Faaborg. 3.1 Fordele ved at etablere biogasanlægget Etableringen af biogasanlægget vil give en række fordele for kommunen og dens borgere så som: Reduktion af miljøpåvirkningen fra landbruget (tab af næringsstof, lugt mm) Kontrol med næringsstofferne og deres anvendelse Billigere og miljøvenlig varme i Faaborg Øget forsyningssikkerhed for varme i Faaborg CO 2 besparelser (CO 2 neutral energi til Faaborg og reduktion af metan og lattergas udledning fra landbruget). Samlet vil der være en besparelse på ca t CO 2 ækvivalenter/år. Medvirke til at sikre grundlaget for opretholdelse af landbrug som erhverv i kommunen Billig og sikker affaldshåndtering for nuværende og fremtidige fødevare- og landbrugstilknyttede industrier i kommunen Generering af lokal indkomst 4 Begrundelse for ansøgning om kommunal garantistillelse Det er trods fordelene og en fornuftig og robust økonomi uhyre vanskeligt at få finansieret biogasanlæg med traditionel projektfinansiering ligesom en sådan finansiering vil være så kostbar, at projektet ikke er rentabelt og dermed realistisk. Den mest realistiske måde at opnå de fordele biogasanlægget vil give for lokalsamfundet er derfor at låne på basis af en kommunal garantistillelse. Kommunerne kan med hjemmel i lånebekendtgørelsen (Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001) stille garanti for lån til forsyningsvirksomheder (herunder biogasanlæg med forsyning af gas til fjernvarmeværker) uden at dette påvirker kommunens låneramme. En betingelse for kommunes garantistillelse bør naturligvis være, at projektet er økonomisk sundt og robust således, at garantistillelsen ikke skal aktiveres. Det skal bemærkes at næsten samtlige danske biogas fællesanlæg (i alt 22 anlæg) er etableret på grundlag af en kommunal garantistillelse. side 3 af 10

4 Det er desuden FMB s klare målsætning, at anlægget kun skal etableres hvis det er økonomisk rentabelt og har en robust økonomi, således at der ikke kan være tvivl om evnen til at betale forpligtigelser herunder renter og afdrag på det garanterede lån. 5 Økonomisk vurdering 5.1 Produktion Biogasproduktionen er beregnet ud fra den faktiske mængde gylle/gødning som er tilmeldt ved undertegnelse af leverandørkontrakt. Der er suppleret med energiafgrøder og anden biomasse for at tilpasse produktionen behovet for gas leveret til FFV-V. Gasproduktionen er beregnet på grundlag af værdier opgivet af den potentielle leverandør (GVS = metan udbyttet pr. t organisk tørstof). Grundlaget for disse værdier er den faktiske produktion på lignende anlæg i Danmark (Lemvig, Thorsø og Blåbjerg). Bemærk at Fig. 1 nedenfor angiver den årlige tilførsel af biomasse til anlægget, men at energiafgrøderne kun anvendes i vinterperioden til forøgelse af gasproduktionen: Estimeret input og gasproduktion Biomasse input BWSC Biogas Input t input/år % TS VS/TS t VS GVS m3 CH4/år Svinegylle ,8% 80% Kvæggylle ,7% 80% Fast gødning/fiber ,4% 80% Fiber efter biogas ,0% 61% Energiafgrøder ,0% 96% Andet (naturaffald, kat 3 etc) ,0% 90% Total ,9% Produktion i 2 udrådningstrin 10% Samlet produktion af CH Samlet produktion af biogas 63% CH4 Fig. 1: Produktion af biogas baseret på tilmeldt gødning samt energiafgrøder Skulle leverancerne af husdyrgødning gå ned kan der tilføres større mængder energiafgrøder og/eller organiske reststoffer fra industrien eller kommunerne. Det skal desuden bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftaler med lokale industrier om leverance af rene organiske restprodukter til anlægget. Der er i området restprodukter der ikke udnyttes til biogas. Disse udgør en sikkerhed for biogasanlægget ligesom biogasanlægget vil kunne tilbyde industrien en fordelagtig affaldshåndtering. Det er også væsentligt at bemærke at tilbudsgiver samtidig med sit tilbud på etablering af anlægget tilbyder drift af dette, og dermed i realiteten garanterer for de viste gasudbytter. Den samlede gasproduktion er beregnet til ca. 9,0 Mm 3 CH 4 pr. år. Denne produktion anses for sikker på grundlag af den tilførte biomasse. Størstedelen af den producerede gas (7,2 Mm 3 CH 4 svarende til godt 80% af gasproduktionen) afsættes til FFV-V, mens den resterede del anvendes i eget motorgeneratoranlæg til produktion af procesvarme til biogasanlægget samt el til salg til nettet. side 4 af 10

5 5.2 Salg af gas til FFV Energi og Miljø Den gas der leveres til Faaborg Forsyning anvendes til produktion af op til ca. 5,2 MW varme. Vilkår for salg gas til fjernvarmen forhandles pt. Udgangspunktet er at gassen skal tilbydes fjernvarmen til en pris der giver en mindre besparelse på varmeproduktionsprisen, samt at investeringen i den nye motorkapacitet ikke påvirker varmeprisen. Desuden er det foreslået (og indregnet i forretningsplanen for biogasanlægget nedenfor) at gasprisen kun stiger med 60% af inflationen. Hermed får fjernvarmen en stabil og faldende varmpris, samtidigt med at de får en kapacitetsudvidelse og fornyelse som ikke belaster fjernvarmeforbrugerne. Gassen leveres i henhold til Varmeforsyningsloven. Dvs. at gassen sælges til en pris der maksimalt svarer til den omkostningsbestemte produktionspris. I denne må indregnes en rimelig forretning af egenkapitalen(varmeforsyningslovens 20b). Dette er af Energitilsynet vurderet til at være i størrelsesordenen 8% realrente. Har FMB et bedre resultat skal gasprisen sænkes. Gas til procesvarme anvendes i en ca. 0,85 MW motor på biogasanlægget. Elproduktionen fra egen motor er beregnet til ca. 6,3 M kwh/år ud fra tilbudte og garanterede virkningsgrader på motoranlægget og normal udetid til service. Denne elproduktion sælges til elnettet. 5.3 Investering Investeringen er beregnet ud fra: EU licitation på biogasanlægget samt anlæg til behandling af biomassen efter afgasningen Tilbudspriser for etablering af gasledning, vejanlæg, transportudstyr, rådgivning mm Budgetpriser for øvrige anlægsdele ud fra erfaringstal Uforudsigelige udgifter svarende til 7,5% af anlægssummen indregnet i alle budgetposter Tilbudspriser udgør ca. 85% af det samlede budget der derfor anses for sikkert. Investeringen er beregnet til at være (her opdelt i støtteberettigede og ikke støtteberettigede udgifter i henhold til GrønVækst): Investering i Fåborg Midtfyn Biogas Kr. excl moms Status Støtteberettigede udgifter Grundomkostninger, tilslutningsomkostninger Budget Projektering, rådgivning Tilbud Biogasanlæg EU licitation Efterbehandling EU licitation Øvrige omkostninger Budget I alt støtteberettigede udgifter Ikke støtteberettigede udgifter Gylletransport, afhentningsfaciliteter Tilbud/Budget Køb af grund, vejanlæg mm Tilbud/Budget Gasledning Tilbud I alt ikke støtteberettigede udgifter I alt Fig. 2: Investering opdelt på hovedposter side 5 af 10

6 5.4 Drift Driftsøkonomien er beregnet for anlæggets afskrivningsperiode (15 år). Grundlaget er budgetterede indtægter samt udgifter i henhold til anlægsleverandørens specifikationer. Det er forudsat, at anlægget i de to førte driftsår drives af anlægsleverandøren hvorefter driften overgår til FMB. Der er indhentet tilbud på drift af anlægget i de to første år i form af en lejepris som leverandøren betaler til FMB. Leverandøren får indtægter fra salg af gas og el og FMB sørger for tilførsel af gødning ligesom at FMB betaler finansieringsomkostningerne. Der er anvendt følgende forudsætninger for beregning af driftsøkonomien: Forudsætning Indtægter Inflation Mængde Driftskontrakt startbetaling (tilbud) kr. 0% Driftskontrakt (tilbud) kr. 0% Salg gas kr./år 1,2% m3 CH4 4,20 kr/m3 CH4prisniveau 2013 Behandlingsgebyr fiber - kr./t gylle beh 1,2% t/år Behandling gylle (- separation) - kr./t 1,2% t/år Behandling gylle (+separation) 8,00 kr./t 2,0% t/år 40% Behandling gylle (+sep+de væk) 25,00 kr/t 2,0% - t/år Salg fiber - kr./t 2,0% - t/år Salg el egen motor 0,800 kr/kwh 1,2% kwh Udgifter Driftsomkostninger biogas kr./år 2,0% 3,0% af invest kr. Biogasanlæg og efterbehandlingsanlæg Driftsomkostninger egen motor kr./år 2,0% 70 kr/mwh prod Transport flydende biomasse kr./år 2,0% 15 kr/t t/år Excl mandskab Transport fast biomasse kr./år 2,0% 30 kr/t t/år Køb energiafgrøder kr./år 2,0% 315 kr/t t/år Bortskaffelse af overskudsgylle - kr./år 2,0% 25 kr/t Mandskab (transport) kr./år/ansat 2,0% 6 chauffører kr./md Mandskab (pasning) kr./år/ansat 2,0% 4,5 personer kr./md El 600,00 kr/mwh 2,0% MWh/år 4,4 kwh/t biomasse Administration kr./år 2,0% 1 Forsikring biogasanlæg kr./år 2,0% 1 Forbrugsstoffer, lab test mm kr./år 2,0% 1 Andre omkostninger kr./år 2,0% 1 Finansiering Rente og provision 5,5% pa Rente 5,0% Gebyr 0,5% Tilbagebetaling 15 år Annuitetslån Kommunekredit Investering kr. Heraf støtteberettigede kr. Indskud gylleleverandør kr. 10% 700 kr./de Antal DE Indskud andre Tilskud kr. 20% af støtteberettigede udgifter Lån kr. Fig. 3: Forudsætninger for økonomiberegningen Indtægter Gassalgsprisen til varmeværket forhandles pt. Den anvendte gaspris på 4,20 kr./m 3 CH 4 svarer til den tilbudte pris. Denne pris er beregnet på grundlag af en salgspris på el på 0,772 kr./kwh el solgt, svarende til den i energiforliget fastsatte salgspris for el produceret på biogas (prisniveau 2010). Denne pristalsreguleres årligt således, at den elsalgspris FFV i 2013 kan sælge el til må forventes at være ca. 0,80 kr./kwh, mens der i beregningen ikke er pristalsreguleret på gassalgsprisen frem til startåret (2013). Det skal desuden bemærkes, at der i foråret 2011 startes politiske forhandlinger om fremtidige elpriser for biogas. Der må forventes en vis stigning. Det skal desuden bemærkes, at i henhold til GrønVækst er der enighed om, at elprisen for biogasproduceret el ikke nedsættes ligesom at pristalsreguleringen ikke kan være negativ selvom der skulle være en negativ inflation. El fra biogasanlæggets egen motor sælges ligeledes til den politisk fastsatte elpris. side 6 af 10

7 5.4.2 Udgifter På indtægtssiden er desuden indregnet et mindre provenu fra separation af gylle. Dette er en service biogasanlægget vil tilbyde andelshaverne til den omkostningsbestemte pris. Udgifterne er beregnet på grundlag af oplysninger fra den potentielle anlægsleverandør og i overensstemmelse med erfaringstal fra større danske biogasanlæg. Den samlede driftsomkostning uden køb af energiafgrøder er beregnet til ca. 45 kr./t biomasse behandlet svarende til omkostningen fra øvrige velfungerende danske anlæg. Transport af gylle er en betydelig omkostning for biogasanlægget. Det er forudsat, at anlægget selv forestår transporten med egne biler og chauffører. Den samlede omkostning til drift af lastbilerne (5 biler i alt) og chaufførerne (6 chauffører) er beregnet til i alt 26 kr./t transporteret. Dette ligger over omkostningerne fra lignede anlæg, således at der er taget hensyn til, at transportafstanden på anlægget ved Faborg ligger lidt over nuværende danske anlæg primært fordi tilførslen er større end på andre danske anlæg. En anden betydelig omkostning er køb af energiafgrøder (her regnet som majsensilage). Der er anvendt en pris på 315 kr./t leveret på anlægget, svarende til den pris som lokale landbrug vil indgå langtidskonkrater på,.og over hvad eksisterende anlæg betaler for energiafgrøder. Det er forudsat, at der i alt er ansat 4,5 personer til driften af anlægget ud over de 6 personer til transporten. Dette svarer til, eller er over, mandskabsnormeringen på anlæggene i Thorsø, Lemvig og Ribe, som er sammenlignelige med det planlagte anlæg ved Fåborg Finansiering Finansieringen er som forudsat i denne ansøgning: Ca. 11% egenkapital Ca. 15% støtte Ca. 74% lånefinansiering, baseret på en kommunal garantistillelse. Der er i beregningen anvendt en 15 årig afskrivning. Lånet har en løbetid på 20 år hvilket udgør en sikkerhed for projektet. Indskudskapital tilvejebringes af andelshaverne, leverandøren af biogasanlægget. Andelshaverne har ved undertegnelse af leveringsaftale forpligtiget sig til at indskyd et beløb svarende til 700 kr. pr. DE tilsluttet, hvilket svarer til ca. 75% af egenkapitalen. Leverandøren af biogasanlægget (uanset hvilken der indgås kontrakt med) har indvilget i at indskyde ca. 25% af egenkapitalen (ca. 5,4 M kr.) Der er forudsat et tilskud i henhold til regeringens GrønVækst. GrønVækst blev vedtaget i efteråret 2009 og der er ansøgt tilskud medio november 2010, der fremsendes supplerende oplysninger i januar/februar 2011 og der gives svar om tilsagn den 15 marts Det er forudsat at restbeløbet ( maksimalt 113,5 M kr.) lånes i kreditforening (Kommunernes Kreditforening) på basis af en kommunal garantistillelse. Renten er pt. 4,73%. Her til forventes det, at der skal betales et gebyr til kommunen for garantistillelsen (0,5%). Der er i beregningen nedenfor anvendt en fast rente og gebyr på i alt 5,5%. Udgiften til finansiering anses derfor for sikker. side 7 af 10

8 Det anbefales, at akkumulere driftsresultatet fra de første år inden der udbetales indskudskapitalforrentning til andelshaverne, og at dette begrænses til det maksimalt tilladte jf. varmeforsyningsloven som beskrevet ovenfor. 5.5 Driftsbudget Med disse forudsætninger fås følgende overordnede driftsbudget (her angivet i kr. for den fastsatte afskrivningsperiode på 15 år her er der gengivet de første 10 år af denne periode): Indtægter Driftskontrakt startbetaling (tilbud) Driftskontrakt (tilbud) Salg gas Behandlingsgebyr fiber Behandling gylle (- separation) Behandling gylle (+separation) Behandling gylle (+sep+de væk) Salg fiber Salg el egen motor Samlet indtægt Udgifter Driftsomkostninger biogas Driftsomkostninger egen motor Transport flydende biomasse Transport fast biomasse Køb energiafgrøder Bortskaffelse af overskudsgylle Mandskab (transport) Mandskab (pasning) El Administration Forsikring biogasanlæg Forbrugsstoffer, lab test mm Andre omkostninger Totale omkostninger Primært resultat Finansomkostninger Ydelse lån (rente + afdrag) Samlede finansielle omkostninger Samlet resultat (2.153) Forrentning af egenkapital 7,9% -12,6% 13,2% 13,0% 12,8% 12,6% 12,4% 12,1% 11,8% 11,5% Fig. 4: Forretningsplan for Faaborg-Midtfyn Biogas (i kr.) Overskuddet vil være svagt faldende også i år som ikke er gengivet her. Der vil være en egenkapital forrentning på ca. 11% over perioden. Denne forrentning ligger på eller over det niveau der normalt kan godkendes af Energitilsynet. 5.6 Sikkerhed for forudsætningerne/resultatet Indtægterne anses for sikre, idet disse vil være fastsat i en kontrakt mellem FFV og FMB inden endelig beslutning om byggeri og dermed optagelse af lån foretages. Gasprisen vil være baseret på en politisk fastsat elafregningspris. Indtægten fra elsalg fra egen motor er den fastsatte elpris og dermed sikker Udgifterne svarer til tilsvarende danske anlæg og anses derfor for sikre. side 8 af 10

9 Udgifterne til energiafgrøder svarer til hvad lokale landbrugere vil levere majsen til. Desuden kan der være mulighed for at tilføre restprodukter fra industrien og dermed reducere behovet for energiafgrøder. Finansieringsudgifterne er vurderet højt. Der er anvendt en 15 årig afskrivningsprofil. Afskrivningen kan øges til 20 år. Der er anvendt en rente på 5,5% (inkl. bidrag). Forrentningen af egenkapitalen er i perioden over den tilladte og over den forventning som FMB bestyrelse har. Den mindre forrentning af egenkapitalen giver således plads til en hurtigere afskrivning og dermed opbyggelse af en likviditetsreserve. 5.7 Sikkerhed for driften i de første 2 driftsår For at opnå den størst mulige sikkerhed for anlæggets driftsøkonomi i de 2 første driftsår samt for at sikre at entreprenøren følger op på leverancer og funktion de første 2 år har FMB udbudt de første 2 års drift af anlægget sammen med udbud på etablering af anlægget. Entreprenøren skal varetage driften, afholde alle udgifter hertil og får alle indtægter. For dette betaler entreprenøren en lejeafgift. FMB varetager leverance af gylle og har forpligtigelserne overfor långiver. 5.8 Følsomheder Nedenfor er angivet konsekvenserne af mulige ændringer i forudsætningerne for beregningen af driftsøkonomien. Resultatet er gengivet som den gennemsnitlige årlige resultat inden forrentning af indskudskapitalen hvor Grundalternativet 15 år/5,5% rente (markeret med gråt)svarer til beregningen ovenfor: Alternativ Gns resultat i 15 år Gns resultat i 15 år i mill kr. i mill kr. 15 år afskrivning 20 år afskrivning Grundlalternativ 1,7 3,4 Driftsudgifter +10% (0,8) 0,9-10% gasproduktion (0,4) 1,3 +10% dyrere energiafgrøder 0,7 2,4 2/3 gylle, majs til dækning af nedgang (0,9) 0, investering 0,2 Fig. 5: Følsomhedsvurdering 2,2 Tabellen angiver det gennemsnitlige årlige resultat set over en 15 års periode. For at give en forrentning af egenkapitalen på 8% kræves et overskud på 1,36 M kr. Dette kan opnås ved størstedelen af de undersøgte alternativer især hvis muligheden for 20 års afskrivning udnyttes. Ved 20 års afskrivning vil der være overskud i alle alternativer og en minimums egenkapitalforrentning på ca. 5% hvilket kan være acceptabelt. Som det ses vil et mindre gasudbytte i biomassen end forudsat, mindre gasproduktion end forudsat samt hvis der sker en dramatisk nedgang i gylle/gødningsmængden give et negativt resultat med 15 års afskrivning og 5,5% i rente. Dette underskud kan imidlertid fjernes ved blot at anvende 20 års afskrivning som er muligt i henhold til Varmeforsyningsloven. side 9 af 10

10 Ud over længere afskrivning er der en lang række forhold som kan være realistiske og som vil give FMB en bedre økonomi end beregnet i grundalternativet. Gasudbyttet er vurderet konservativt og kan blive højere Transportomkostningen er som er indregnet er højere end på de fleste øvrige anlæg og der er derfor potentielle besparelser Gassalgsprisen/elsalgsprisen kan blive højere som følge af generelt forbedrede afregningsvilkår for biogasproduceret energi som må forventes ved næste energiforlig Salg af overskudsgødning Der kan modtages rent organisk affald fra industrien og dermed begrænses i mængden indkøbte energiafgrøder Anlæggets økonomi anses derfor for værende meget robust. 6 Forslag til betingelser for en kommunal garantistillelse Det anbefales at Faaborg-Midtfyn kommune stiller garanti til projektet men også at der til denne garanti knyttes en række forudsætninger så som: Hvis det lykkes at øge egenkapitalen ved inddragelse af 3. parts investorer nedsættes den kommunale garanti med et tilsvarende beløb Opnås der besparelser på investeringen nedsættes kommunegarantien med besparelsen minus et evt. mindre tilskud Bindende aftaler om salg af gas og modtagelse af gylle under betingelse af anlæggets etablering er underskrevet af parterne. Der er godkendt lokalplan og miljøtilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven for anlægget samt der foreligger godkendt projektansøgning for omstillingen på varmeværket Der foreligger aftale om køb af grund Der foreligger bindende tilbud om køb af biogasanlæg Garantisummen overstiger ikke ovenstående Andelshaverne har givet tilsagn om indbetaling af indskudskapital på minimum 700 kr./de svarende til minimum 10% af de støtteberettigede omkostninger Ovenstående driftsbudget holder, beregnet ud fra de faktiske aftaler og udviser et positivt resultat Konsolidering gennem henlæggelse af afskrivning af indskudskapital og evt. af potentielt udbytte i de første år efter etablering side 10 af 10

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Norddjurs Kommune Att.: Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Dato. 2.7.2012 Hermed fremsendes som aftalt ansøgning om kommunalgarantistillelse til etablering af biogasanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Finansiering af biogasanlæg

Finansiering af biogasanlæg Finansiering af biogasanlæg University of Patras, BIORES www.biores.eu 2009 Tilpasset danske forhold og oversat af Samsø Energi- og Miljøkontor, SEMK jj@veo.dk Hvad er biogas? En brændbar blanding af metan

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Grønt Vækst Laboratorium RKSK-Modellen for Biogas Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Billede af det

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: 11-10- 2007 Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.:

Læs mere

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på ren husdyrgødning Landbrug & fødevarer, februar 2010 Michael Groes Christiansen, Videncenter for Svineproduktion 1 Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr. 1518 110540258324 Frederikssund Kommune Borgmesterkontoret Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Sagsnr. 14-02129 OB/Ins Den 29. juni 2015 Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere