Referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Tillægsbevilling til atletikudstyr på Tårnby Stadion Indkøb af pc-arbejdspladser i forbindelse med udvidelse af normering til delaftale vedrørende genoptræning Konvertering af stilling på Pyrus Alle Ansættelse af fleksjobambassadører Budgetnotat af 8. marts Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Benneweis Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena Etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune KL konference Teknik- og Miljø - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG... 1

3 1. Tillægsbevilling til atletikudstyr på Tårnby Stadion Åben sag Sagsnr.: 13/607 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ Atletikfaciliteterne på Tårnby Stadion er nedslidte. De nuværende hække, startblokke og opstregninger står til udskiftning efter års slitage. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Driftsbudgettet skal dække alm. bygningsvedligehold samt anlæg, hvor der hvert år foretages en prioritering af nødvendige arbejder. Udskiftning af hække m.m. har ikke været en del af prioriteringen. Konsekvensen ved ikke at foretage denne udskiftning vil være, at atletikklubben ikke længere kan afvikle turneringer på Tårnby Stadion. ØKONOMI En udskiftning af hække, startblokke samt en ny opstregning af banerne koster kr. Beløbet kan ikke indeholdes i driftsbudgetterne, hvor det årlige budget samlet er på kr. Fratrukket årlige udgifter til serviceaftaler og andre faste årlige opgaver resterer kr. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser på kr. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Økonomiudvalget, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på kr. til konto nr BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Atletikudstyr på Tårnby Stadion /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 2. Indkøb af pc-arbejdspladser i forbindelse med udvidelse af normering til delaftale vedrørende genoptræning Åben sag Sagsnr.: 12/15054 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Dragør Kommunes bestilling til delaftalen på genoptræning for 2013 betyder at der tilføres 1,198 stilling. Disse stillinger frigav Økonomiudvalget 14. december 2012, og der anmodes nu om at få frigivet kr. til etablering af pc-arbejdspladser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dragør Kommunes bestilling på delaftalen vedrørende genoptræning har betydet, at der skal ansættes 1,198 stilling mere. Økonomiudvalget frigav normeringen på sit møde den 14. december Der fremsendes nu sag om frigivelse af midler til indkøb af to pc-arbejdspladser til den ekstra normering. De pågældende midler er tilført fra Dragør, og det drejer sig således alene om, at få disse midler frigivet. Det skal bemærkes, at beløbet også indgår i den vedtagne betalingsaftale for ØKONOMI Indkøb af pc-arbejdspladser: kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at midlerne frigives. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema: Indkøb af pc-arbejdspladser /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 3

5 3. Konvertering af stilling på Pyrus Alle Åben sag Sagsnr.: 13/2261 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Der forelægges sag til godkendelse vedrørende konvertering af en SOSU-hjælper stilling til SOSU-assistent stilling på Plejehjemmet Pyrus Alle. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundhedssektoren er under forandring både i den regionale og i den kommunale del. Indlæggelsestiderne på sygehusene bliver kortere, hvilket giver plejehjemmene udfordringer, da der skal kunne tilbydes pleje og rehabilitering til beboerne, når de bliver udskrevet. Dermed opstår der helt nye sygeplejefaglige opgaver og generelt mere komplekse opgaver i plejen, som fordrer kvalificeret faglig ekspertise. På baggrund af denne udvikling er der behov for at optimere de faglige kvalifikationer, hvorfor Plejehjemmet Pyrus Alle søger om at konvertere en hjælperstilling til assistentstilling. Ansøgning om konvertering af hjælperstilling til social- og sundhedsassistent blev drøftet på lokalsamarbejdsudvalgsmødet den Udvalget var enige heri. Økonomiudvalget har efterfølgende tiltrådt konvertering af stillinger fra 2014 og fremefter. ØKONOMI Udgiften til en social- og sundhedshjælper er kr ,83 pr. måned (timeløn kr.135,65) og udgiften til en social- og sundhedsassistent er kr ,50 pr. måned (timeløn kr.141,93). Såfremt stillingen kan besættes pr. 1. maj 2013 er merudgiften kr. Denne merudgift kan afholdes indenfor plejehjemmets lønbudget, idet stillingen har været vakant i en periode. I 2014 er beløbet indarbejdet i lønbudgettet. PÅTEGNING Påtegning den 13. februar 2013 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den årlige merudgift uden tillæg i forbindelse med konvertering af en social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent udgør kr. 4

6 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget, at der gives tilladelse til konvertering af hjælperstilling til assistentstilling på Plejehjemmet Pyrus Alle som foreslået. Merudgiften i 2013 finansieres indenfor Plejehjemmets lønbudget. I 2014 og fremefter er lønudgiften indarbejdet i lønbudgettet jfr. økonomiudvalgsbeslutning af 30. januar kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Beregning af udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling på ældreområdet /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Ansættelse af fleksjobambassadører Åben sag Sagsnr.: 12/13240 Sagsansvarlig: amu.of RESUMÉ Jobcenter Tårnby har søgt og forventer at få bevilget statslige midler på finansloven for 2013 til at ansætte et antal fleksjobambassadører, der skal varetage arbejdet med at formidle flere i fleksjob. Midlerne kan alene anvendes til aflønning af de ansatte fleksjobambassadører, og er afsat alene til anvendelse i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bevillingen af fleksjobambassadører er et led i førtidspensions- og fleksjobreform som Folketinget har vedtaget til bl.a. fremme af brugen af fleksjob. Fleksjobambassadøren skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede borgere ved opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne. En ny særlig opgave er at bidrage til, at også borgere, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og kan fastholdes i et fleksjob. Måltallet for Jobcenter Tårnby i 2013 er sat til, at yderligere 36 borgere kan begynde i et fleksjob. LOVGRUNDLAG Jævnfør lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret i medfør af 21, stk. 6 i lov 1380 af 23.december ØKONOMI Den afsatte bevilling til Jobcenter Tårnby er på 1,5 mio. kr. i Beløbet er ikke optaget på årsbudgettet. Der skal gives henholdsvis en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling. Aktiviteten er derfor neutral for budget PÅTEGNING Påtegning den 26. februar 2013 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Der godkendes en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i udgift og indtægt på funktion til at ansætte fleksjobambassadører i

8 kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Pulje til fordeling af fleksjobambassadører /13 2 Åben Bevillingsskema - fleksjobambassadører /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Budgetnotat af 8. marts 2013 Åben sag Sagsnr.: 12/3447 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget af 8. marts INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at notatet drøftes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat primo marts Budget /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Der foretages ikke for tiden prisfremskrivning beløbet afsættes i en pulje. Det er ligeledes besluttet, at Økonomiudvalget foretager en nærmere gennemgang af lønbudgettet efter modtagelsen af lønbudgetforslag, jf. tidsplanen. 8

10 6. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Benneweis Åben sag Sagsnr.: 13/3758 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Cirkus Benneweis har fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den 4. og 5. april Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgning om udlån har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man anbefaler udlån på de sædvanlige betingelser herunder også betingelser i forbindelse med plakatopsætning, jf. bilag 2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev fra Cirkus Benneweis om lån af grunden - det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej den 4.og 5. april Åben Benyttelse af grunden på det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 7. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena Åben sag Sagsnr.: 13/3758 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Cirkus Arena har fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den Der ansøges samtidig om tilladelse til plakatopsætning i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen om udlån har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man anbefaler, at ansøgningen imødekommes på de sædvanlige betingelser herunder også betingelser i forbindelse med plakatopsætning, jf. bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at ansøgningen om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den imødekommes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Benyttelse af grunden på det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 8. Etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 2 mio. kr. til etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune. Formålet er, at kommunen ønsker fremadrettet i højere grad at understøtte og fokusere på initiativrige borgeres ønske om at starte egen virksomhed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har været i dialog med Væksthus Hovedstaden om at få afklaret mere præcist, hvad borgerne og virksomhederne i Tårnby Kommune har af ønsker til iværksætterfaciliteter. Forvaltningen har også været i dialog med andre kommuner herunder Hillerød Kommune, som har erfaring med iværksætterhuse. Tilbagemeldingerne herfra er, at det er mest hensigtsmæssigt at satse på nystartede virksomheder med fokus på it, e-handel, konsulentvirksomhed, kommunikation, bogholderi, kursusvirksomhed m.v. Da det er meget svært at fastslå det eksakte behov for iværksætterfaciliteter i kommunen, er det formålstjenligt at starte med etablering af iværksætterfaciliteter for 6 iværksættere, men med mulighed for udvidelse, hvis der bliver behov for det. Forvaltningen peger derfor på etablering af iværksætterfaciliteter i det kommunalt ejede Nye Vandtårn på Oliefabriksvej , 2770 Kastrup, hvor 4. sal på nuværende tidspunkt er ledig. Der er tale om et samlet areal på ca. 150 kvm2. Løsningen med Vandtårnet er også hensigtsmæssig, hvis det mod forventning viser sig, at der ikke kommer iværksættere, der ønsker at leje et kontor i Vandtårnet, kan de istandsatte lokaler bruges til andre kommunale formål. I samarbejde med Teknisk Forvaltning er der udarbejdet vedlagte projektforslag for 4. sal i Vandtårnet, hvor der er beregnet 7 kontor, 1 køkken, rengøringsrum og 2 toiletter. Den ene af toiletterne er handicaptoilet. Det er hensigten, at kontoret tættest på køkkenet skal anvendes til mødelokale. I bilag 1 er der vedlagt tegning over 4. sal i Vandtårnet. Teknisk Forvaltning vurderer, at indretning af kontorer m.v. på 4. sal efter prisoverslag vil koste ca kr., der er heri indregnet opsætning af Trinettekøkken (tekøkken) samt køleskab. Der tages forbehold for udgifter, som kan afledes af myndighedskrav i forhold til byggesagsbehandlingen. 11

13 Derudover vil der være ekstra udgifter til at opgradere IT-kapaciteten i bygning, og der vil komme yderligere udgifter til inventar m.v. Disse udgifter kendes ikke eksakt på nuværende tidspunkt, men det skønnes at udgøre i alt ca kr. Erfaringen viser, at iværksætterne har brug for sparring, rådgivning og generel hjælp i en opstartsfase, og på nuværende tidspunkt er der i Tårnby Kommune afsat på Rådhuset ¼ årsværk til iværksætterområdet. Dermed vil kommunen løbende have kontakt og yde hjælp til iværksætterne i nogen grad. Medarbejderen på Rådhuset vil have ansvar for at koordinere henvendelserne fra iværksætterne, hvor formålet er, at iværksætterne oplever én indgang til kommunen. For at komme i kontakt med iværksætterne vil kommunen i løbet af foråret annoncere i de lokale aviser og løbende annoncerer på kommunens hjemmeside. På den måde vil interesserede borgere i Tårnby Kommune få en kort introduktion til iværksætterhusets eksistens og betingelserne for brugen heraf, herunder økonomisk udgift for brugerne. Forvaltningens foreløbige tidsplan for etablering af iværksætterfaciliteter er følgende: 1. Behandling af indstilling i Økonomiudvalget den 13. marts Byggesagsbehandling medio til ultimo marts Udbud af opgaven april Annoncering om Iværksætterhuset april Ombygning af lokalerne maj Indvielse af Iværksætterhuset i Vandtårnet primo juni LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme nr af 16. december ØKONOMI Der anmodes om frigivelse af indtil kr. til istandsættelse, it-opgradering, annoncering, køb af inventar, m.v. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, at godkende etablering af iværksætterfaciliteter i Det Nye Vandtårn på 4. sal, Oliefabriksvej , 2770 Kastrup, at godkende foreløbig projektforslag for ombygningen, som er vedlagt som bilag 1 og den foreløbige tidsplan, og at frigive indtil videre kr. konto Etablering af iværksætterfaciliteter. 12

14 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tegning over 4. sal - Vandtårnet, Oliefabriksvej /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 9. KL konference Teknik- og Miljø - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6257 Sagsansvarlig: hmy.tf 14

16 10. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/981 Sagsansvarlig: kre.of 15

17 11. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/197 Sagsansvarlig: kre.of 16

18 12. Ansøgning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3970 Sagsansvarlig: khn.of 17

19 13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/4791 Sagsansvarlig: mja.of 18

20 14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/4387 Sagsansvarlig: mko.of 19

21 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6018 Sagsansvarlig: mja.of 20

22 16. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/5327 Sagsansvarlig: mja.of 21

23 17. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/5373 Sagsansvarlig: mja.of 22

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere