Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om forslag til Investeringsplan for 2011"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg Viborg 0. Baggrund I lighed med tidligere år udarbejdes der også i 2010 et forslag til Investeringsplan for 2011 til Forretningsudvalgets 1. behandling af Budget 2011 den 17. august Investeringsplanen indledes med en redegørelse for de særlige finansieringsmæssige betingelser, der er givet for kvalitetsfondsprojekterne samt hvilken påvirkning betingelserne har på den samlede anlægsøkonomi i august 2010 Niels Pedersen Tel Side 1 Dernæst opstilles de økonomiske rammer, som Økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner sætter for anlægsprioriteterne i I forlængelse heraf opstilles forslag til den overordnede prioritering af de ikke-disponerede midler i Afslutningsvis gives der en vurdering af anlægsøkonomien i et længere perspektiv. I den forbindelse bliver der fulgt op på den orientering om anlægsøkonomien i et 20 års perspektiv, som blev forelagt Regionsrådet den 21. april Kvalitetsfondsprojekter Region Midtjylland fik den 1. juli 2010 et endeligt tilsagn til Det Nye Universitetshospital i Århus med en samlet anlægsramme på 6,426 mia. kr. (2010 p/l-niveau). I tilsagnsskrivelsen står det beskrevet, at der i løbet af efteråret 2010 vil blive taget stilling til den nærmere profil for udbetalingen af midlerne fra kvalitetsfonden. Der er givet et foreløbigt tilsagn til projektet på Regionshospitalet Viborg med en samlet anlægsramme på 1,15 mia. kr. Regionsrådet godkendte den 16. juni 2010 ansøgningen om endeligt tilsagn til projektet, og ansøgningen er nu til behandling i regeringens nedsatte ekspertudvalg. Der forventes en tilbagemelding i efteråret Regeringen har desuden i en før-screening godkendt Regionsrådets beslutning om, at der skal etableres et nyt hospital i Gødstrup. Regi-

2 on Midtjylland har indsendt en ansøgning om et foreløbigt tilsagn. Alle tre projekter indregnes i Investeringsplanen som kvalitetsfondsprojekter. Der er ikke indregnet tilskud fra kvalitetsfonden til de øvrige større byggerier: Flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU samt nødvendige investeringer i Regionhospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg. Disse projekter forudsættes indtil videre finansieret af regionens egen anlægsramme. Der er udover det nye hospital i Gødstrup indsendt ansøgninger til regeringens ekspertudvalg for at for et foreløbigt tilsagn i forhold til Randers, Horsens og Risskov. Skulle Region Midtjylland få et foreløbigt tilsagn til disse projekter, vil Regionsrådet blive forelagt en revideret investeringsplan. Kvalitetsfondsprojekter et lukket økonomisk kredsløb Det økonomiske kredsløb i forhold til kvalitetsfondsprojekter er lukket forstået på den måde, at det ikke er muligt at anvende den statslige finansiering, eller de lån der optages, til andre projekter end kvalitetsfondsprojekterne. Ligeledes skal der hvert år bindes et bestemt beløb af regionens almindelige anlægsramme til kvalitetsfondsprojekterne, som således ikke kan anvendes til andre formål. I Økonomiaftalen for 2010 fremgår det, at finansieringen af kvalitetsfondsprojekterne består af følgende komponenter: Støtte fra kvalitetsfonden (statslig finansiering) = 62,5% Regional egenfinansiering = 37,5%, som fordeles med 25% af egen anlægsramme og 12,5% som regional låneadgang I Økonomiaftalen for 2011 står der, at regionerne skal hensætte 1,018 mia. kr. til egenfinansiering. Det vil sige, at Region Midtjylland, ud fra bloktilskudsnøglen, skal hensætte 216 mio. kr. i 2011 til egenfinansiering. Hvis beløbet der bruges på kvalitetsfondsprojekter i 2011 er mindre end 216 mio. kr., skal det resterende beløb hensættes til senere kvalitetsfondsprojekter. Hvis Region Midtjyllands egenfinansiering derimod overstiger 216 mio. kr., er der mulighed for at låne til at finansiere denne difference. Tabel 1 nedenfor viser et overblik over regionens kvalitetsfondsprojekter i Tabel 1: Kvalitetsfondsprojekter i 2011 Kvalitetsfondsprojekter 2011 Kvalitetsfondsprojekter - vedtaget 158,7 Kvalitetsfondsprojekter - ønsker DNU 270,0 Viborg 76,7 Gødstrup 49,4 Kvalitetsfondsprojekter i alt 554,8 Egenfinansiering (37,5%) 208,0 Statslig finansiering (62,5%) 346,7 Hensættelse til senere år 8,0 Side 2

3 Foreløbigt er der afsat rådighedsbeløb på 158,7 mio. kr. til projekter på DNU, Viborg og Gødstrup. Derudover er der forslag om at anvende yderligere 396,1 mio. kr. i Det giver en samlet sum på 554,8 mio. kr. i Heraf udgør regionens egenfinansiering 208,0 mio. kr. (37,5%), og den statslige finansiering 336,7 mio. kr. (62,5%). Det betyder, at Region Midtjylland skal hensætte 8,0 mio. kr. til senere anvendelse, da egenfinansieringen er mindre end det forudsatte beløb på 216 mio. kr. 2. Investeringsramme 2011 Nedenstående tabel 2 viser en oversigt over investeringsrammen på sundhedsområdet for 2011, der er på i alt 688 mio. kr. For det første adskilles økonomien omkring kvalitetsfondsprojekterne (216 mio. kr.) fra det almindelige anlægsbudget. Det giver en resterende anlægsramme på 472 mio. kr. i Heraf er der allerede udmøntet 341,6 mio. kr., hvilket giver et disponibelt beløb til prioritering i 2011 på 130,4 mio. kr. Tabel 3 viser de projekter på det somatiske og psykiatriske område, der allerede er udmøntet i For en nærmere gennemgang af de resterende udmøntede projekter henvises der til investeringsoversigten, der ligeledes skal godkendes i forbindelse med budget Tabel 2: Investeringsramme og disponibelt beløb i 2011 Anlæg inkl. medicoteknik 2011 Driftsmidler til pakkeforløb og screening på kræftområdet 10,0 (tilbageførsel ) Anlægsramme - økonomiaftale 678,0 Kvalitetsfond - egenfinansiering -216,0 Anlægsramme i alt 472,0 Udmøntet Somatik og psykiatri 139,7 Vedligeholdelse: (Viborg, Vest og Horsens) (note 1) 11,9 Vedligeholdelse: (psykiatri) 9,5 Medicoteknisk udstyr (note 2) 147,0 Genopretningsplan IT-området 30,0 Fælles formål og administration 3,5 Udmøntet (anlægsramme) i alt 341,6 Disponibelt beløb ,4 Tabel 3: Allerede udmøntede projekter for somatik og psykiatri i 2011 Beskrivelse 2011 Silkeborg Ortopædkirurgi sengeafsnit 1,2 Ambulanthus niveau 1 5,1 Center of Excellence sengeafsnit 7,3 Center of Excellence ambulatorium 5,5 Lokaler til blodprøvetagning 0,8 Århus Sygehus Fase 0-projekt PRÆ-fame 39,6 Randers Udbygning af Patologisk Institut 9,0 Akutmodtagelse fase 1 1,3 Sundhedshuse Skive Sundhedscenter 24,3 Grenaa Sundhedscenter 15,3 Psykiatri Psykiatri, Skive Sundhedshus 1,0 Psykiatriens Hus, Silkeborg 24,1 Center for spiseforstyrrelser 5,2 I alt 139,7 Note 1: I 2011 tilføres der Regionshospitalet Horsens 2,39 mio. kr., Regionshospitalet Viborg 2,39 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest tilføres 7,15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Det skyldes, at disse hospitaler har fået fjernet budgetmidler til vedligeholdelse tilbage i amterne i forbindelse med en økonomiaftale, hvor der blev mulighed for forøget låneadgang til anlæg. Note 2: På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 147 mio. kr. i 2011 til indkøb af medicoteknisk udstyr. Side 3

4 3. Forslag til prioritering I nedenstående tabel 4 fremgår et forslag til prioritering af det disponible beløb i Det foreslås, at det disponible beløb på 130,4 mio. kr. prioriteres i to dele: En pulje til medicoteknisk udstyr og en pulje til anlægsprojekter. Med dette forslag afsættes ikke midler til p/l-regulering. Tabel 4: Forslag til prioritering af disponibelt beløb i Disponibelt beløb 130,4 Pulje til medicoteknisk udstyr 83,0 Pulje til anlægsprojekter 47,4 Reserve 0,0 Samlet prioritering 130,4 Difference 0,0 Pulje til medicoteknisk udstyr og IT Det anslåede årlige behov for anskaffelse af medicoteknisk udstyr er mio. kr. Som et led i genopretningsplanen for IT-området er der imidlertid afsat 30 mio. kr. fra den medicotekniske pulje til IT i 2011 (jf. tabel 2). Der blev tilsvarende anvendt 60 mio. kr. til IT fra den medicotekniske pulje i På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 147 mio. kr. i 2011 til indkøb af medicoteknisk udstyr. Årsagen til, at der allerede i 2010 blev prioriteret midler for 2011 er, at mange af de planlagte anskaffelser i 2010 strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil falde i Tilsvarende skal Regionsrådet I starten af 2011 tage stilling til bevillingen for medicoteknik i 2011, samt prioriteringen af medicoteknisk udstyr for 2011 og Det foreslås derfor, at der afsættes 83 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i 2011, således der samlet er afsat 230 mio. kr. Dette er lavere end det vurderede behov på mio. kr., og det kan derfor blive nødvendigt at udskyde en række medicotekniske anskaffelser til senere år. Pulje til anlægsprojekter Det foreslås, at der afsættes 47,4 mio. kr. i en pulje til anlægsprojekter. Denne pulje dækker over følgende anlægsprojekter: Præhospital indsats Større anlægsprojekter på det somatiske og psykiatriske område Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter (somatik og psykiatri) Anlægsprojekter i forbindelse med etablering af sundhedshuse og lægepraksis Anlægsprojekter i relation til fælles formål og administration Præhospital indsats I 2011 er der behov for anlægsmidler til det præhospitale område. Det drejer sig bl.a. om anskaffelse af kontrolrumssystem og anskaffelse af elektronisk ambulancejournal for et skønnet behov på 31,6 mio. kr. Side 4

5 Større projekter og vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter Der er indsendt ønsker til anlægsprojekter i 2011 for ca. 350 mio. kr. I forlængelse af akutplan og hospitalsplan drejer det sig om større projekter på Århus Sygehus, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, i Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Silkeborg. Samtidig er der på det psykiatriske område behov for at gennemføre anlægsprojekter som en konsekvens af psykiatriplanen (der er for både somatikken og psykiatrien tale om projekter, der som udgangspunkt ikke forventes finansieret via kvalitetsfondsmidlerne). Der er et stort behov for at gennemføre vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter på regionens hospitaler. Det drejer sig om renovering af klimaskærme som f.eks. udskiftning af tage og vinduer, udskiftning og opgradering af tekniske anlæg som f.eks. ventilations-, køle- og CTS-anlæg samt udskiftning og opgradering af nødgeneratoranlæg mv. For flere af projekternes vedkommende, er der tilknyttet et påbud fra arbejdstilsynet. I forhold til de tekniske anlæg er flere projekter presserende, idet nedbrud i væsentlig grad vil forstyrre den daglige drift. På grund af den store difference mellem det disponible beløb og de mange anlægsønsker, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde en mere detaljeret prioritering af puljen til anlægsprojekter. Administrationen har brug for en nærmere drøftelse med hospitalerne omkring deres indmeldte anlægsprojekter og prioriteringen af disse. Der skal ligeledes ske en afklaring af, om der eventuelt er nogle af de indsendte projekter, der falder inden for rammen af el-projekter. El-projekterne blev første gang introduceret for Regionsrådet i sidste års investeringsplan for 2010, da der i 2009 kom en ny lånebekendtgørelse, der gav mulighed for lån til energiinvesteringer. Lånebekendtgørelsen gav mulighed for at optage lån til udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til mere el-økonomiske typer. Administrationen vil arbejde videre med at undersøge, hvilke andre muligheder der er for at øge det disponible beløb, herunder muligheden for salg af bygninger, så der kan igangsættes et større antal anlægsprojekter i 2011 end der er udsigt til på nuværende tidspunkt. Det kan dog blive nødvendigt kun at afsætte midler i 2011 til det, som er helt uomgængeligt. Sundhedshuse og lægehuse Dette område vedrører primært det fortsatte arbejde med etableringen af sundhedshuse i samt støtte til etableringen af fælles lægehuse i områder med lægemangel. Fælles formål og administration I de tidligere år er der afsat midler til fælles formål og administration, bl.a. til renovering og ombygning på regionshusene. Side 5

6 3. Anlægsprioritering i et længere perspektiv Den 21. april 2010 blev Regionsrådet orienteret om anlægsøkonomien i Region Midtjylland i et 20 års perspektiv. Af orienteringen fremgik det, at de kommende 5-7 års investeringer i nye sygehusbyggerier vil optage en stor del af Region Midtjyllands almindelige anlægsbudget. Det betyder, at det bliver sværere at afsætte de tilstrækkelige midler til udbygning af de akuthospitaler, der evt. ikke får støtte fra kvalitetsfonden, ligesom kun de allermest presserende vedligeholdelsesprojekter kan gennemføres. Samtidig vil indkøb af medicoteknisk udstyr ikke ske i den takt, der vurderes som teknologisk hensigtsmæssigt. Af orienteringen fremgik det endvidere, at udfordringen primært skyldes de finansieringsbetingelser, der er knyttet til de store kvalitetsfondsprojekter. Set i et 20 års perspektiv er der således overskud på anlægsbudgettet, bl.a. pga. effektivitetsforbedringer ved nyt sygehusbyggeri og mulighederne for salg af eksisterende matrikler. Regionsrådet besluttede den 21. april 2010 at opfordre Danske Regioner til at fremskynde forhandlingerne med regeringen om finansieringsbetingelserne, bl.a. mulighederne for senere egenfinansiering, øget låneoptag eller fremrykning af salg af matrikler. Problemstillingen indgik imidlertid ikke i Økonomiaftalen for Region Midtjylland har været i dialog med Freja Ejendomme A/S, der er statens ejendomsselskab, om et fremrykket køb af de hospitalsmatrikler, der ikke indgår i den fremtidige hospitalsstruktur i Region Midtjylland. Det drejer sig eksempelvis om de eksisterende hospitalsmatrikler i Århus midtby, hvor de nuværende funktioner skal flyttes ud til Det Nye Universitetshospital i Århus. Hvis det skulle lykkedes at opnå en aftale om salg til Freja A/S eller andre interesserede købere, vil der blive lagt en sag frem for Regionsrådet. Administrationen vil i efteråret 2010 optage drøftelser med regeringen om vilkårene for udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til DNU, herunder også afholdte udgifter i 2009 og I økonomiaftalerne for 2009 og 2010 er der således afsat 1 mia. kr. årligt til kvalitetsfondsprojekter, som endnu ikke er udmøntet. Side 6

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-05-2014 15:00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere