FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE"

Transkript

1 FORENINGEN EI INVEST EUROPEAN RETAIL PROSPEKT 22. FEBRUAR 2010 VÆRDIPAPIRNOTE Foreningen ei Invest European Retails ("Foreningen")s Prospekt ("Prospektet") består af denne værdipapirnote ("Værdipapirnoten") et registreringsdokument ("Registreringsdokumentet") og et resumé (Resumeet) af 22. februar

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansvarlige 3 2. Risikofaktorer 4 3. Generel information 8 4. Oplysninger om kapitalisering og anvendelse af provenu Baggrunden for udbuddet og anvendelse af provenu Oplysninger om værdipapirer der udbydes Vilkår og betingelser for udbuddet af foreningsbeviser Omkostninger Udvanding Gældende lovgivning Øvrige oplysninger 31 BILAG Bilag A: Oversigt over koncernens låneforhold 2

3 1. ANSVARLIGE Udsteders erklæring Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Værdipapirnoten efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København den 22. februar 2010 Bestyrelsen: Advokat Frantz Palludan, formand Direktør Holger Dock, næstformand Direktør Michael Kaa Andersen Direktør Peter Scheuer Jensen Direktør Steen Jørgensen Direktør Henrik Busch Direktør Knud Erik Andreasen Adresse: Foreningen European Retail Nørre Søgade København K Telefon: Hjemmeside: 3

4 2. RISIKOFAKTORER Investering i Foreningens beviser indebærer høj risiko. De risikofaktorer vedrørende Udbuddet som er beskrevet i denne værdipapirnote, der af Foreningens ledelse vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i denne værdipapirnote overvejes omhyggeligt sammen med de risikofaktorer vedrørende Foreningens drift og de øvrige oplysninger, der er gengivet i Registreringsdokumentet, inden der træffes en investeringsbeslutning. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, Foreningen står overfor. Hvis nogen af de i Prospektet nævnte risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Foreningens drift, finansielle stilling, driftsresultat og/eller målsætninger. Andre risici som Foreningen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på foreningens drift og udvikling og på Udbuddet. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Foreningsbeviserne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe foreningsbeviser. Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Foreningens faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der indikeres i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder men ikke begrænset til de risici, som Foreningen er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Foreningen, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Følgende risikofaktorer vedrørende Foreningens drift er beskrevet i Registreringsdokumentet: 4

5 RISICI VED EJENDOMSINVESTERINGER OG MANGLENDE RISIKOSTYRING MAKROØKONOMISKE RISICI Under makroøkonomiske risici er i Registreringsdokumentet omtalt følgende risikofaktorer: LIKVIDITETSRISIKO RENTERISICI INFLATIONSRISIKO VALUTARISIKO KONJUNKTURRISIKO FINANSIERINGSRISIKO EJENDOMSSPECIFIKKE RISICI Under ejendomsspecifikke risici er i Registreringsdokumentet omtalt følgende risikofaktorer: DRIFTSRISIKO OG KREDITRISIKO RISIKOEN VED SALG OG GENUDLEJNINGSMULIGHEDER BYGNINGSMÆSSIGE RISICI ANDRE RISICI Under andre risici er i Registreringsdokumentet omtalt følgende risikofaktorer: SKATTEMÆSSIGE FORHOLD RISIKOEN VED INVESTERINGSRÅDGIVNING OG ANDEN RÅDGIVNING RISICI FORBUNDET MED UDBUDDET Ud over de i Registreringsdokumentet beskrevne risikofaktorer ved Foreningens drift, består der en række risikofaktorer i tilknytning til Udbuddet og Foreningens beviser: 5

6 Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil opstå et likvidt marked for de udbudte foreningsbeviser, hvilket kan have negativ betydning for investering heri. Kursen som foreningsbeviserne vil blive handlet til afhænger af en række forhold, herunder de risici, der beskrives under nærværende punkt vedrørende "Risikofaktorer" og punkt 3 under afsnittet "Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn" samt Foreningens driftsresultater. Ligeledes må det forventes, at såvel indløsningsadgangen som indløsningskursen for foreningsbeviserne, størrelsen af fremtidige udbytter samt udstedelse af yderligere foreningsbeviser i fremtiden kan have betydning for kursdannelsen. Som beskrevet under punkt 7 har Foreningens medlemmer i visse tilfælde indløsningsadgang til indre værdi opgjort i henhold Foreningens vedtægter 9.2 med et fradrag efter bestyrelsens skøn på op til 25 % af den indre værdi. Indløsningskursen afhænger således af den til enhver tid værende indre værdi samt fradragets størrelse. Indtil videre har fradraget været fastsat størst muligt. Som beskrevet under punkt 6.9 er bestyrelsen berettiget til at udsætte en begæret indløsning under visse betingelser. En sådan beslutning om suspension af indløsningsretten har været truffet i perioden fra 8. oktober 2008 indtil 8. oktober 2009 samt perioden fra den 16. december 2009 indtil 31. december På tidspunktet for offentliggørelse af Prospektet kan der ikke gives sikkerhed for, at bestyrelsen efter den 31. december 2010 ikke på ny må træffe beslutning om suspension af indløsningsretten. Som beskrevet under punkt 6 omkring udbytter, er Foreningen omfattet af ligningslovens 16 og har i vedtægterne foreskrevet, at der skal ske udlodning af de beløb, som ifølge denne bestemmelse skal beskattes hos Foreningens medlemmer. De beløb, der kommer til udlodning fra Foreningen er grundlæggende renter på udlån modtaget af Foreningen fra Foreningens datterselskaber samt udbytter modtaget af Foreningen fra Holding ApS. Omfanget af Foreningens udbytter til medlemmerne er dermed afhængig af om Foreningen foretager sine investeringer i datterselskaber via udlån eller egenkapital. Foreningens bestyrelse afgør denne fordeling blandt andet under hensynstagen til datterselskabernes økonomiske situation. Endvidere kan renteniveauet på udlån fra Foreningen til datterselskaber variere som følge af ændringer i renteniveauet i samfundet. Dette indebærer, at eksisterende og kommende medlemmer ikke kan forudsætte, at Foreningens bevisers historiske afkast giver udtryk for hvad der kan forventes i fremtiden. Foreningens bestyrelse har tidligere foretaget konverteringer af lån ydet til Foreningens datterselskaber til egenkapital med reducerede renteind- 6

7 tægter til følge og dermed tilsvarende mindre udlodninger fra Foreningen til medlemmerne. Der kan således ikke gives noget garanti eller nogen sikkerhed for størrelsen af fremtidige udbytter fra Foreningen. Foreningen er tvunget til at træde i likvidation, såfremt Foreningen over en periode på 12 måneder ikke er i stand til at indløse sine medlemmer. Såfremt Foreningen er nødsaget til at træde i likvidation, er der risiko for at likvidationsprovenuet er mindre end tegningskursen ved Udbuddet. Medlemmer bosat uden for Danmark kan opleve yderligere risici end medlemmer bosat i Danmark. Dette gælder bl.a. valutarisiko, idet Foreningens beviser handles i danske kroner samt risikoen ved at udøvelse af eventuelle rettigheder af lovgivningsmæssige årsager ikke kan ske fuldt ud fra fremmede jurisdiktioner eller udøvelsen af sådanne rettigheder er vanskeliggjort. 7

8 3. GENEREL INFORMATION 3.1 Værdipapirnoten, der sammen med Registreringsdokumentet og Resuméet udgør Foreningens prospekt ("Prospektet"), er udarbejdet i henhold til dansk ret, herunder Lov om Værdipapirhandel., Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 885 af 14. september 2009 vedrørende prospekter m.v. ( Prospektbekendtgørelsen ). Prospektet er underlagt dansk ret. Prospektet er udarbejdet i forbindelse med et udbud ("Udbuddet") og optagelse til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S ("Optagelsen") af nye foreningsbeviser i Foreningen. Ingen personer er bemyndiget til at afgive oplysninger eller udtalelser i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt. Afgivelse af sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Foreningen, som er uden ansvar herfor. Prospektet indeholder ikke en opfordring til at sælge eller købe nogen beviser i Foreningen af eller for nogen person i nogen jurisdiktion, hvor det er ulovligt for en sådan person at fremkomme med en sådan opfordring. Udlevering af Prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Foreningens virksomhed, dets aktiver og passiver eller noget andet forhold efter datoen for Prospektet, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter dets datering. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kunne påvirke vurderingen af Foreningsbeviserne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelse af Prospektet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, eller i givet fald starten af handlen på et reguleret marked, vil blive offentliggjort som et tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark. Prospektet er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet og Optagelsen. Foreningsbeviserne vil alene blive søgt optaget til handel og officiel notering på OMX Nasdaq Copenhagen A/S. Investorer bør ved deres investeringsbeslutning henholde sig til deres egen undersøgelse af Foreningen og vilkårene for Udbuddet, herunder risikofaktorer. 8

9 Udleveringen af Prospektet og Udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og Prospektet og Udbuddet må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Prospektet indeholder ikke tilbud om eller en opfordring til tegne eller købe Foreningens beviser i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Foreningen forudsætter, at personer som kommer i besiddelse af dette Prospekt gør sig bekendt med og overholder alle sådanne begrænsninger. Foreningen har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af Foreningens beviser. Der henvises til afsnittet Vilkår og betingelser for Udbuddet for en mere detaljeret beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. I såvel Prospektet som Udbuddet er tal- og procentangivelser afrundet, og det kan således ske, at de ikke stemmer overens med den angivne sum. SÆRLIG MEDDELELSE VEDRØRENDE FREMADRETTEDE UDSAGN Prospektet indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Foreningens mål. Dette gælder både udsagn som er fremadrettede af natur eller på grund af deres kontekst, og udsagn som er kendetegnet ved fremadrettede ord såsom vil, vurderer, har som målsætning, "har som ambition", "har som strategi", forventer, agter, bør, planlægger, skønner, anser, ønsker, kan og lignende udtryk. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Foreningen finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i Prospektet under afsnittene Risikofaktorer, før der træffes en investeringsbeslutning. Hvis en eller flere af disse risici, eller andre risici, der ikke er beskrevet heri, materialiseres, kan det få negativ indvirkning på Foreningens aktiviteter, stilling, driftsresultater eller målsætninger. Endvidere kan andre risici, som endnu ikke er blevet identificeret, eller som Foreningen ikke har anset for væsentlige, få negativ indvirkning, og investorer kan tabe hele eller en del af deres investering. 9

10 Fremadrettede udsagn gælder kun pr. prospektdatoen. Foreningen frasiger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til og har ikke afgivet noget løfte om at offentliggøre opdateringer eller ændringer af fremadrettede udsagn i Prospektet for at afspejle eventuelle ændringer i Foreningens forventninger i denne forbindelse eller ændringer i begivenheder, forhold eller omstændigheder, som de i Prospektet indeholdte fremadrettede udsagn er baseret på. Fremadrettede udsagn og målsætninger i Prospektet kan blive påvirket af risici, kendte såvel som ukendte, usikkerhed og andre faktorer som kan føre til, at Foreningens fremtidige driftsresultater, udvikling og præstationer afviger væsentligt fra de angivne eller underforståede målsætninger. Disse faktorer kan omfatte ændringer i økonomiske vilkår og lovgivning samt de faktorer, der er angivet i Prospektet, jf. afsnittet Risikofaktorer. 4. OPLYSNINGER OM KAPITALISERING OG ANVENDELSE AF PROVENU 4.1 Erklæring om arbejdskapitalen Koncernens nuværende kapitalberedskab dækker ikke koncernens behov for arbejdskapital de næste 12 måneder. Foreningen planlægger at gennemføre forbedringer på sine ejendomme i Sundsvall i Sverige og i Gallerierne i Hillerød. Den nødvendige kapital til gennemførelse heraf og den nødvendige arbejdskapital vil blive fremskaffet ved gennemførelsen af Udbuddet. Forbedringerne på ejendommene i Sundsvall i Sverige og Gallerierne i Hillerød forventes fremadrettet at bidrage positivt til Foreningens arbejdskapital. 4.2 Kapitalisering og gældssituation KAPITALISERING: KONCERNENS KAPITALRESSOURCER PR. 30. NOVEMBER 2009 OG BEGRÆNSNINGER I BRUGEN HERAF Sparekassen Lolland Kassekredit max. DKK Udnyttet træk pr DKK Kapitalressource DKK Kapitalressourcen indgår i almindelig drift Indløsningskredit max. DKK Udnyttet træk pr DKK

11 Kapital ressource DKK Kapitalressourcen kan kun udnyttes ved indløsning af foreningsbeviser. BRF Bevilliget lån DKK Udnyttet træk pr DKK Kapitalressource DKK 0 FIH Bevilliget lån DKK Udnyttet træk pr DKK Kapitalressource DKK Kapitalressourcen i FIH er et udtryk for foretaget afdrag samt en kapital ressource på 5 % i tillægskredit, som kan udnyttes ved særtilfælde og akut behov. F.eks. ombygning, større vedligehold etc. FIH lånerammen er 750 mio. kr. Forskellen mellem udnyttet træk på kr. 602, 4 mio. og lånerammen i FIH kan ikke anvendes til andet end indkøb af nye ejendomme eller forbedringer af sådanne efter forudgående godkendelsen. Ressourcen kan ikke udnyttes til almindelig drift. Koncernens likvide midler i form af bankindeståender pr. 30. november 2009 Bank indestående bundne midler DKK Bank indestående frie midler DKK Bank indestående i alt DKK Bundne midler står på huslejekonti mv. og står til sikkerhed for FIH. KONCERNENS KORT- OG LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PR. 30. NOVEMBER 2009 Langsigtede forpligtelser: Udskudt skat kr Kreditinstitutter FIH/ BRF kr SparLolland kr Langfristede forpligtelser i alt kr

12 Kortsigtede forpligtelser: Leverandører af varer og tjenesteydelser kr Koncernintern gæld kr. 0 Anden gæld kr Periodeafgrænsningsposter kr Skyldige omkostninger kr Skyldig moms kr Kortfristede forpligtelser i alt kr Koncernens væsentligste gældsforpligtelser består af gæld til kreditinstitutterne FIH Bank A/S og BRF Kredit optaget i forbindelse med datterselskabernes erhvervelse af ejendomme samt Foreningens gæld til Sparekassen Lolland A/S. Der henvises til skemaoversigt vedrørende Foreningens gæld til kreditinstitutter og Sparekassen Lolland A/S, jf. bilag A, hvor gældens størrelse, fordeling, stillede sikkerheder og forfaldstid er opgjort. Ingen af Foreningens lån er garanterede. Sparekassen Lolland A/S har givet tilsagn om at de to kreditfaciliteter med samlet maksimum på kr. 65 mio. er forlænget til 31. december Lånene ydet af BRF Kredit og FIH Bank A/S indeholder covenants i form af ICR (interest coverage ratio) og LTV (loan to value). ICR (INTEREST COVERAGE RATIO) Foreningens bruttoresultat før værdireguleringer skal på ethvert tidspunkt være 1,2 gange højere end de finansielle udgifter for at overholde FIH s krav til ICR covenants. ICR covenant er pr. 30. november 2009 opgjort til 1,61, hvorfor ICR covenant var overholdt på dette tidspunkt. LTV (LOAN TO VALUE) Den gennemsnitlige belåning af ejendommene må ikke overstige 73 % af den bogførte værdi af ejendommene. Pr. 30. november 2009 er LTV opgjort til 71,93 %, hvorfor LTV Covenant var overholdt på dette tidspunkt. 12

13 4.3 Fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet Der foreligger ikke i forbindelse med Udbuddet nogen aktuel eller potentiel interessekonflikt mellem de pligter, der påhviler medlemmer af Bestyrelsen overfor Foreningen og disse personers private interesser og/eller pligter over for andre personer. I det omfang disse er medlemmer af Foreningen, gives de således på samme vilkår som alle andre mulighed for at tegne beviser i Foreningen sådan at deres samlede andel ikke forringes. En række eksisterende medlemmer, hvor et eller flere af medlemmerne af Foreningens bestyrelse har interesser enten i form af ledelsesposter og/eller ejerinteresser, har givet tilsagn om tegning af foreningsbeviser: (a) (b) (c) (d) (e) Købstædernes Almindelige Brandforsikring, Grønningen 1, 1270 København K ("KAB") forpligter sig til at tegne foreningsbeviser for kr Lærernes Pension ("LP"), Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerupforpligter sig til at tegne for et beløb, der bringer LPs ejerandel op på 19,99 %. Ved en kurs på 36,82 og tegning af beviser, der indbringer Foreningen kr , indebærer det en tegning af foreningsbeviser af nominelt kr. 100 til indbetaling af kr Finanssektorens Pensionskasse ("FSP"), Philip Heymans Allé 3, Hellerup forpligter sig til at tegne for et beløb der bringer FSPs ejerandel op på 19,99 %. Ved en kurs på 36,82 og tegning af beviser, der skal indbringe Foreningen kr , indebærer det tegning af foreningsbeviser af nominelt kr. 100 til indbetaling af kr Basisbank A/S Amaliegade 6c, 1256 København K ("BB") forpligter sig til at tegne foreningsbeviser, der indebærer en investering på kr Michael Kaa Andersen, Nørre Søgade 35, 1370 København K ("MKA") forpligter sig til selv eller via et af de af MKA kontrollerede selskaber Mma Invest ApS, Ejendomsselskabet Merkur A/S, Akm Invest ApS, Proark ApS og/eller Ringstedhus ApS at tegne foreningsbeviser, der indebærer en investering på kr Såfremt der ikke tegnes foreningsbeviser, der indebærer indbetaling af beløb på kr til Foreningen, forpligter FSP sig til at tegne dette manglende beløb. FSP modtager herfor følgende beløb i tegningsprovision: 13

14 1 % af forskellen mellem kr og kr (summen af de i punkt (a) - (e)) anførte kendte investeringer. 2 % af ethvert beløb udover sin tegning ifølge punkt 2.2 (c), som FSP konkret kommer til at tegne. Alle tegningsbeløb forfalder til betaling når tegningen godkendes af Foreningen. Bortset herfra er der ingen fysiske eller juridiske personer med interesse eller interessekonflikter, der er væsentlige for Udbuddet. 5. BAGGRUNDEN FOR UDBUDDET OG ANVENDELSE AF PROVENU 5.1 Foreningens bestyrelse anser, at det er fornødent for Foreningen at rejse et beløb på kr Provenuet ved tegningen vil blandt andet skulle bruges til at udvikle to af Foreningens ejendomme i Gallerierne i Hillerød og i Sundsval i Sverige i overensstemmelse med de af bestyrelsen besluttede handlingsplaner. De budgetterede omkostninger til forbedringer mv. af Gallerierne udgør kr. 35 mio. De budgetterede omkostninger til forbedringer mv. af Sundsvall udgør kr. 20 mio. Den del af provenuet, der skal anvendes i Gallerierne i Hillerød og i Sundsvall vil blive tilført de respektive datterselskaber som egenkapital. Foreningen vil således ikke oppebære nogen rentebetaling heraf. Den resterende andel af provenuet på kr. vil blive anvendt til at konsolidere Foreningen. 6. OPLYSNINGER OM VÆRDIPAPIRER DER UDBYDES De nye beviser udstedes i størrelse af nominelt DKK 100 og søges optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Foreningsbeviserne udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i Foreningens bøger. De nye foreningsbeviser har samme rettigheder som de eksisterende foreningsbeviser, der har følgende fondskode: ISIN/FONDKODE eksisterende foreningsbeviser DK

15 LOVVALG OG VÆRNETING Udbuddet og Optagelsen på Nasdaq OMX Copenhagen A/S er underlagt dansk lovgivning og enhver tvist der måtte opstå som følge af Udbuddet og Optagelsen skal indbringes for de danske domstole. REGISTRERING Alle nye foreningsbeviser leveres elektronisk ved tildeling til investors depot i VPSecurities A/S, Weidekampsgade 14P.O. Box 4040 DK-2300 Copenhagen gennem en dansk bank eller en udenlandsk bank, der er godkendt som kontoførende pengeinstitut. VALUTA Udbuddet og Optagelsen finder sted i danske kroner og foreningsbeviserne er denomineret i danske kroner. DE NYE FORENINGSBEVISERS RETTIGHEDER Når tegningen er godkendt af bestyrelse, har de nye foreningsbeviser samme rettigheder som de eksisterende foreningsbeviser. STEMMERET Hvert medlem har én stemme for hvert kr. 100 pålydende foreningsbevis. Stemmeret kan kun udøves for de foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger. Ingen ejer af foreningsbeviser kan for sit eget vedkommende eller via personer, som han kan instruere, afgive stemmer for mere end 10 % af de samlede pålydende foreningsbeviser. Der kan dog uden denne begrænsning gives blanco fuldmagter til bestyrelsens medlemmer. Er en fuldmagt givet til bestyrelsen, anses den for givet til bestyrelsens formand. UDBYTTE Beviser tegnet ved Udbuddet giver ret til udbytte fra tidspunktet for de nye bevisers udstedelse. 15

16 Generalforsamlingen skal på den ordinære generalforsamling beslutte at udlodde et beløb, der opgøres i henhold til ligningslovens 16 C, stk. 3 med fradrag af tab og udgifter efter ligningslovens 16 C, stk. 4-6, således at udlodningsbeløbet kan nedsættes i overensstemmelse med ligningslovens 16 C, stk. 1, 3. pkt., eller helt undlades hvis beløbet til udlodning er mindre end beløbet opgjort efter ligningslovens 16 C stk. 1, 2. pkt. Det herefter opgjorte beløb til udlodning skal udbetales af Foreningen forud for fristen for indgivelse af Foreningens selvangivelse. Udlodning af dette beløb skal ske, selv om Foreningens formue herved bringes under kr. 100 mio., jf. Foreningens vedtægter Bortset herfra må Foreningens formue ikke bringes under kr. 100 mio., jf. Foreningens vedtægter 10.1, ved udlodning, hvad enten det sker på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan vedtage udlodning såvel på den ordinære som på en ekstraordinær generalforsamling. Ved beslutning om udlodning skal der foreligge en betryggende regnskabsmæssig opgørelse af Foreningens formue. Udbyttet for 2008 udgjorde 5,75 kr. pr. foreningsbevis. Udbyttet for 2007 udgjorde 6,00 kr. pr. foreningsbevis. Udbyttet for 2006 udgjorde 9,25 kr. pr. foreningsbevis. Udbytte udbetales i danske kroner til aktionærens konto i VP Securities A/S. Der gælder ingen udbyttebegrænsninger eller særlige procedurer for ejere af Foreningens beviser, der ikke er bosiddende i Danmark. Der henvises til afsnittet Skatteforhold nedenfor for en beskrivelse af dansk lovgivnings skattemæssige behandling af udbytte. LIKVIDATIONSPROVENU Ethvert foreningsbevis er berettiget til at deltage forholdsmæssigt i eventuelt likvidationsprovenu. NEGOTIABILITET OG OMSÆTTELIGHED Foreningsbeviserne er negotiable og frit omsættelige. RELEVANT LOVGIVNING Der gælder ingen krav om pligtmæssigt overtagelsestilbud, krav om indløsning eller krav om oplysning om besiddelser vedrørende foreningsbeviser i dansk lovgivning. 16

17 BESLUTNINGER, BEMYNDIGELSER OG GODKENDELSER AF UDBUDDET. Bemyndigelsen, i henhold til hvilken Udbuddet gennemføres, i Foreningens vedtægters 8.2 er sålydende: "8.2 Ved alle senere udbud af foreningsbeviser fastsættes emissionsprisen i overensstemmelse med principperne for fastsættelse af indløsningsprisen, jf. 9, herunder at der kan foretages fradrag af den opgjorte indre værdi som fastsat i vedtægternes 9.1. I perioden 1. december 2009 til 28. februar 2010 er bestyrelsen bemyndiget til at foretage udbud af foreningsbeviser, som indbringer foreningen et beløb på kr , og hvor kursen fastsættes på baggrund af den indre værdi, jf. vedtægternes 9.1, men hvor der kan foretages et fradrag op til 50 % af den opgjorte indre værdi. Ved et udbud i medfør af 2. punktum skal bestyrelsen forlods acceptere tegning foretaget af foreningens eksisterende medlemmer, så langt at disse bevarer den relative ejerandel, de havde af foreningens medlemsbeviser på tidspunktet for offentliggørelsen af prospektet til brug for udbuddet". Bestyrelsen har den 29. januar 2010 truffet beslutning om udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes 8.2 til at foretage udbud af nye foreningsbeviser, som skal indbringe Foreningen et beløb på kr PLACERINGSREGLER Privatpersoner kan anvende såvel frie midler som kapital- og/eller ratepensioner til køb af Foreningsbeviser. Finanstilsynet har truffet afgørelse om, at udbud af Foreningens beviser i henseende til at kunne anvende pensionsmidler er at sidestille fuldt ud med en børsnoteret aktie. Privatpersoner med skattebegunstigede kapital- og/eller ratepensioner kan enten lade disse administrere i puljeordninger eller selv administrere pensionsmidlerne (særskilt depot). Et sådant særskilt depot skal være i et pengeinstitut. Et særskilt depot må kun indeholde aktiver, der henhører under pensionsopsparingen, og opbevaringen sker på pengeinstituttets almindelige vilkår for opbevaring af aktiver i depot. Hvis pensionen er placeret i puljeordninger, kan midlerne overføres til særskilte depoter efter de af pengeinstituttet fastsatte regler herom. Der skal typisk gives et 17

18 opsigelsesvarsel til den 1. i måneden, før en sådan overførsel kan ske. Når midler i særskilte depoter bruges til køb af Foreningsbeviser, må værdien af Foreningsbeviset udstedt af Foreningen ikke overstige 20 % af det samlede indestående på det særskilte depot. Et samlet beløb svarende til det efter lov om beskatningen af pensionsordninger mv. tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning kan dog altid anbringes i Foreningsbeviser. Ved beregningen af de samlede midler i et særskilt depot foretages værdiansættelsen i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler. Beløbsgrænsen gælder på købstidspunktet og en efterfølgende værdistigning på Foreningsbeviset medfører derfor ikke, at der skal ske salg af Foreningsbeviset. Et pengeinstitut påser, at reglerne om anbringelse af midler i særskilt depot er overholdt, og af samme grund foretages alle handler gennem det pågældende pengeinstitut. Såfremt pengeinstituttet også fungerer som depotbank, er det muligt at foretage investeringer med pensionsmidler direkte via en internetbankportal, alternativt ved at rette henvendelse til den pågældende bank med anmodning om køb og salg af værdipapirer. BESKATNING AF INVESTORER Den følgende beskrivelse er en generel redegørelse for de skattemæssige regler, der gælder for beskatning af børsnoterede Foreningsbeviser ejet af personer og selskaber, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Beskrivelsen er baseret på, at skattereformens regler er gældende (grundlæggende at indkomståret 2010 er påbegyndt for den pågældende skatteyder) og er ikke nødvendigvis udtømmende. Det anbefales, at investor forud for investeringen undersøger alle relevante juridiske, skattemæssige og økonomiske forhold, som kan have betydning ved investering i Foreningen, samt at investor søger rådgivning hos egne rådgivere for at få belyst alle relevante forhold ved investeringen af betydning for investors egen skattemæssige situation. A. PRIVATE PERSONER, INVESTERING MED UBESKATTEDE MIDLER (PENSIONSMIDLER) Beskatningsforholdene ved indbetaling på pensionsordninger (rate- og kapitalpensioner) samt udbetaling herfra afhænger af de personlige beskatningsforhold på henholdsvis ind- og udbetalingstidspunktet. Beskatningsforholdene ved ind- og udbetaling fra pensionsordninger kan skematisk opstilles som vist nedenfor i figur A. 18

19 Den løbende værditilvækst på en pensionsordning beskattes med 15 % p.a. efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL), opgjort efter lagerprincippet. Det er således principielt uden betydning for beskatningen, om afkastet stammer fra udlodning fra Foreningen i form af renter og udbytter eller urealiseret værditilvækst. Tab kan fremføres til modregning i senere positive grundlag. Den løbende beskatning af afkast og tab på pensionsordningen kan skematisk opstilles som vist nedenfor i figur B. Figur A Kapital- og ratepension beskatning ved ind- og udbetaling Kapitalpension Indbetaling: Indbetaling på en kapitalpension er fradragsberettiget ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, dog kan der ikke foretages fradrag i topskatten. Udbetaling: Ved aftalt udbetaling fra en kapitalpension skal betales en afgift på 40 %. Ratepension Indbetaling: Indbetaling på en ratepension er fuldt fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der kan i alt indbetales kr til en ratepension med fradrag. Beløbsgrænsen dækker den samlede indbetaling på både arbejdsgiveradministrerede ordninger og private ordninger. Figur B Kapital- og ratepension løbende beskatning af afkast og tab Afkast Afkast beskattes med 15 % efter lagerprincippet. Dvs. både realiserede og urealiserede gevinster beskattes løbende. 19

20 Tab Negativt afkast kan modregnes i andet afkast med en skatteværdi på 15 %. Skatteværdien af ikke udnyttet negativt afkast kan fremføres til modregning i skat af de efterfølgende års afkast PRIVATE PERSONER, INVESTERING MED BESKATTEDE MIDLER Investorer bliver løbende beskattet af udlodninger fra Foreningen opdelt efter art. Udbytte beskattes som aktieindkomst. Renteindtægter beskattes som kapitalindkomst. Avance ved salg af foreningsbeviser i Foreningen beskattes ligeledes som kapitalindkomst. Kapitalindkomstbeskatning vil afhænge af indkomstforholdene. Et eventuelt tab kan ikke fratrækkes eller fremføres til senere år. Beskatning af personers investering med frie midler kan skematisk opstilles som vist i figur C. Avancer og tab opgøres som udgangspunkt efter realisationsprincippet. Personer som anvender et lagerprincip ved opgørelse af gevinst og tab på fordringer (f.eks. obligationer) optaget på et reguleret marked skal imidlertid opgøre avance og tab på Foreningsbeviserne efter lagerprincippet jf. aktieavancebeskatningslovens 23, stk. 6. Da der ikke er fradrag for tab, kan der herved for sådanne personer opstå en ikke hensigtsmæssig beskatning. Alle udlodninger fra Foreningen belægges med 28 % (fra 2012: 27 %) udbytteskat (der som hovedregel godskrives ved skatteberegningen). 20

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere