Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Administrationen orienterede om kommende punkter Der blev udleveret benyttelsesstatistik for biblioteket. KFU ønsker fremadrettet at se statistikken hvert kvartal. Der blev udleveret arrangements- og elevstatistik for hhv. Trommen og Musikskolen. Henrik Klitgård orienterede om seneste møde i den politiske styregruppe for Bymidteprojektet og ønskerne for det videre arbejde med Kulturtorvet. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-90/07-B Omplacering af bevilling vedr. Musikskolen fra politikområde 60 Kultur til politikområde 62 Trommen Direktionen lavede i 2006 et forslag vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar 2007 som blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Beslutning: KFU godkendte flytning af Musikskolens budget for 2008 og frem fra politikområde 60 til politikområde 62. KFU ønsker navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musikskolen og Trommen. Side 8 KFU-91/07-B Biblioteket: Materialevalgspolitik Biblioteket har revideret og gennemarbejdet Materialevalgs- og kassationspolitikken. Beslutning: Materialevalgspolitikken taget til efterretning. KFU ønsker at materialevalgspolitikken danner grundlag for en senere bibliotekspolitik. MMH ønsker ikke en maksimal ventetid på 3 måneder, idet han mener biblioteket ikke i så stort antal skal stille bestsellere til rådighed, men at disse i videst mulig omfang bør købes af borgerne selv i boghandelen. Side 10 KFU-92/07-B "kulturjagt.horsholm.dk": en hjemmeside om Hørsholm kulturjagt.horsholm.dk er et projektforslag om elektronisk formidling af det særlige, spændende, både historiske og aktuelle stof om Hørsholm Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Beslutning: KFU ønsker ikke at give bevilling til et "Kulturjagtsprojekt", som er begrænset til Hørsholm. KFU ønsker muligheden undersøgt for, at projektet etableres som et mellemkommunalt samarbejde med Hørsholms omegnskommuner. Side 12 KFU-93/07-B Kulturelle arrangementer på biblioteket Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer for voksne Beslutning: Ansøgningen godkendt med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende er nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket". Side 15 KFU-94/07-B Kulturelle arrangementer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi: Slotshavefest, Foreningernes Dag og Kulturnat. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at drøfte de tre store kulturelle arrangementer: Slotshavefest, Foreningernes Dag, og Kulturnat. Beslutning: KFU ønsker afholdelse af Slotshavefest i 2008 indenfor en ramme, som afspejler, at der ikke fra Museumsforeningen som hidtil kan ydes samme frivillige indsats som tidligere år. Foreningernes Dag nedlægges i sit nuværende udseende og integreres med Kulturnatten. Kulturnatsstyregruppen opfordres til at finde et koncept hvor foreningslivet integreres yderligere. Den økonomiske ramme for Foreningernes Dag tillægges Kulturnatten i det omfang at foreningslivet integreres i Kulturnatten. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Side 17 KFU-95/07-B Brugergruppen i Hørsholm Hallen ansøger om tilskud til køb af lærred og projektor Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen (Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Floorball Klub, HUI Fodbold og HUK Håndbold) har et stort ønske om at præsentere deres kampe, stævner og andre arrangementer på en tidssvarende vis. Til dette formål søger disse foreninger om tilskud til indkøb af projektor til pc-opkobling samt et passende størrelse lærred, en ansøgning som Idrætsrådet på sit møde den 1. november 2007 bakkede vedtog at give sin fulde støtte. Der fra gruppens side indhentet et tilbud, som lyder på ,- kr. Beslutning: KFU ønsker, at anskaffelsen skal ske af Idrætsparken. KFU ønsker med tilskud fra Kultur- og fritidspuljen at finansiere Idrætsparkens anskaffelse af lærred og projektor med op til kr. excl. moms. Side 19 KFU-96/07-B Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Beslutning: KFU kan anbefale, at der ydes Hørsholm Badmintonklub en tillægsbevilling på op til kr. til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter og at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Throkild Gruelund (C) Side 21 KFU-97/07-B Trommen og biblioteket søger om tilskud Trommen og biblioteket har d. 25. marts års jubilæum og søger om tilskud til at afholde en jubilæumsuge med en lang række aktiviteter, der markerer og synliggør det fælles hus og samarbejde på tværs mellem Trommen, musikskolen og biblioteket. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Beslutning: KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). MMH ønskede følgende protokolleret: "Venstre mener ikke at kommunen skal fejre 20 års jubilæer, men fastholde traditionen med 25, 40 og 50 års jubilæer. Derudover finder Venstre beløbets størrelse og arrangementsomfang for stort." Side 23 KFU-98/07-B Ridesporten i Hørsholm Økonomiudvalget besluttede den 13. september 2007, at der skulle iværksættes en undersøgelse af ridesportens forhold i Hørsholm kommune på baggrund af en ansøgning fra Hørsholm Rideklub af 2003 om tilskud til at drive en foreningsbaseret rideskole. Det blev i den forbindelse nævnt, at man nærmere bestemt ønsker en undersøgelse af de fire rideskolers økonomiske, strukturelle og organisatoriske forhold. Der er netop vedtaget en ny Lov om hold af heste, som har stor betydning for rideskolernes fysiske forhold. Beslutning: KFU kan anbefale godkendelse af det vedlagte kommissorium samt at undersøgelsen finansieres via en tillægsbevilling på op til kr. Side 25 KFU-99/07-B Hørsholm Pistolforening søger om ekstraordinært tilskud Hørsholm Pistolforening søger om kr. i ekstraordinært tilskud til indkøb af to trykluftpistoler, en trykflaske, et SCATT-system og en bærbar PC. Beslutning: KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 at der bevilges kr. i ekstraordinært tilskud (Michael Medom, V, stemte imod at give tilskud). Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Side 27 KFU-100/07-O Besøgsstatistik vedr. Svømmehallen og Skøjtehallen Hørsholm Idrætspark fremlægger hermed statistikker for besøgstal i henholdsvis Svømmehallen og Skøjtehallen. Beslutning: KFU tog besøgsstatistikken til efterretning. Side 30 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-90/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Omplacering af bevilling vedr. Musikskolen fra politikområde 60 Kultur til politikområde 62 Trommen Resume Direktionen lavede i 2006 et forslag vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar 2007 som blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Forslag Med baggrund i notat af 26. september 2006 vedr. organisatoriske tilpasninger foreslås det: at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at flytte budgettet fra 2008 og frem vedr. Musikskolen permanent fra politikområde 60 til politikområde 62 at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig godkender navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musik Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet Sagens fakta D. 26. september 2006 lavede Direktionen et notat vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar Heri blev det bl.a. foreslået at pga. det naturlige fællesskab mellem Trommen og Musikskolen, skabes der fremadrettet organisatorisk fællesskab mellem Trommen og Musikskolen. Den nye titel bliver musikchef. Notatet blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 I den anledning foreslår administrationen at Musikskolens budget fra 2008 og frem, flyttes fra politikområde 60 til politikområde 62, samt at politikområdet omdøbes til Musik i stedet for Trommen. Økonomi Forslaget forudsætter følgende udgiftsneutrale bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 60 Kultur Drift Politikområde: 62 Trommen Drift I alt Beslutning KFU godkendte flytning af Musikskolens budget for 2008 og frem fra politikområde 60 til politikområde 62. KFU ønsker navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musikskolen og Trommen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-91/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Biblioteket: Materialevalgspolitik Resume Biblioteket har revideret og gennemarbejdet Materialevalgs- og kassationspolitikken. Forslag Administrationen foreslå, at Kultur- og Fritidsudvalget tager Materialevalgspolitikken til efterretning. Bilag 1: Materialevalgspolitik med kassationspolitik Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Biblioteket har revideret politikken for indkøb og udskillelse af de mange forskellige typer materialer, borgerne kan låne og benytte i fast og elektronisk form. Formålet med materialevalgspolitikken er at sikre, at materialerne altid er aktuelle, indbydende og opfylder lokalsamfundets krav og forventninger. Målene er: Anskaffelsespolitik for enkelte områder Indkøbsprofiler Materialevalg og kassation baseret på elektronisk undersøgelse af materialets anvendelse Materialevalg på forkant med udviklingen Borgernes forventninger til bibliotekets tilbud blev indhentet ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i efteråret Borgerne pegede blandt på, at de ønskede flere eksemplarer af de efterspurgte nye titler og større vægt på elektroniske ydelser og multimedier. Biblioteket har i løbet af 2006/07 foretaget en grundig kassation i materialesamlingerne med henblik på at gøre dem mere appetitlige og dermed fremme cirkulationen. Inspiration Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 og erfaring til dette arbejde er blandt andet hentet i det benchmarking projekt biblioteket deltog i sammen med Allerød og Værløse bibliotekerne i Der foreligger nu en materialevalgspolitik med anskaffelsespolitik for enkelte områder og en kassationspolitik, som er formuleret så den kan bruges både internt og eksternt, altså både af medarbejderne og borgerne. Biblioteket håber med materialevalgspolitikken at sikre, at borgerne anvender materialetilbuddene maksimalt, og at biblioteket opleves som et engageret og attraktivt sted at besøge både fysisk og virtuelt. Beslutning Materialevalgspolitikken taget til efterretning. KFU ønsker at materialevalgspolitikken danner grundlag for en senere bibliotekspolitik. MMH ønsker ikke en maksimal ventetid på 3 måneder, idet han mener biblioteket ikke i så stort antal skal stille bestsellere til rådighed, men at disse i videst mulig omfang bør købes af borgerne selv i boghandelen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-92/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: "kulturjagt.horsholm.dk": en hjemmeside om Hørsholm Resume kulturjagt.horsholm.dk er et projektforslag om elektronisk formidling af det særlige, spændende, både historiske og aktuelle stof om Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslaget og beslutter, om det skal realiseres, og bevilling ydes. Bilag 1. Indholdsbeskrivelse 2: Kommissorium 3: Projektafgrænsning 4: LOFO 2.0 5: Kultur- og Fritidspuljen. Budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Direktøren for Børn og Kultur nedsatte i maj måned 2007 en projektgruppe bestående af repræsentanter fra museerne, kultur- og fritidslivet og UDO til at undersøge mulighederne for at skabe et projekt, som fik arbejdstitlen: kulturjagt.horsholm.dk. Projektgruppen foreslår, at Hørsholm Kommune investerer i oprettelse og drift af en aktiv hjemmeside, som målrettes mod alle, der vil lære Hørsholms egenart og sjæl at kende. Formålet er at både borgerne i Hørsholm, tilflyttere, fraflyttede, medarbejdere og samarbejdspartnere på de kulturelle institutioner kan hente oplysninger om det, der er særligt og specielt ved Hørsholm, som et supplement til den kommunale hjemmesides faktuelle oplysninger. I opbygningsfasen vil der som udgangspunkt anvendes materiale fra bogen: Hørsholm et historisk portræt, kulturjagt.horsholm.dk vil efterhånden som lokalarkivets samlinger bliver digitaliserede fungere som en indgang til registreringerne, og der vil være links til relevante databaser. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Den lokalhistoriske tilgang kan efterhånden gøres bredere kultur- og naturhistorisk og udvides med beskrivelser, der hentes fra / indsendes af de tre museer, Biblioteket, Musikskolen, kunst- og idrætsforeninger, den kommunale forvaltning, institutioner etc. kulturjagt.horsholm.dk skal sætte borgerne i centrum ved at indbyde dem til at bidrage med erindringer, billeder og kommentarer både for at gøre hjemmesiden mere levende for borgerne og for at få endnu flere facetter, historier og skæve vinkler frem, end institutionerne kan bidrage med. Af hensyn til validiteten af de oplysninger sitet bringer vil det også blive en opgave for webmasteren at redigere disse bidrag Da en del af stoffet til den nye hjemmeside skal hentes i det lokalhistoriske arkiv foreslår projektgruppen at kulturjagt.horsholm.dk forankres på Hørsholm Egns Museum. Projektgruppen anbefaler, at den nye hjemmeside bygges op som LOFO 2.0, som er en professionel webportal til formidling af lokalhistorisk stof på internettet. LOFO 2.0 er blandt andet anvendt til Investeringen i at skabe kulturjagt.horsholm.dk vil bidrage til at give Hørsholm Kommune en stærk og kvalitetspræget kulturel profil, der både vil vise Hørsholms særpræg i forhold til andre kommuner og vil bidrage til at give borgerne god og seriøs baggrund for at engagere sig i lokalsamfundet. Økonomi: Anlæg LOFO 2.0 kr ½ medarbejder i 6 måneder kr Arbejdsplads kr Annoncering mv kr I alt kr Årlige driftsudgifter LOFO 2.0 kr Medarbejder 12 timer ugl. kr I alt kr Anlægsudgiften kan evt. afholdes ved en overførsel til det kommende budgetår fra Kulturog Fritidspuljen. Budget 2007: kr Kultur og Fritid disponeret/forbrugt: kr Rest Kultur og Fritid: kr Beslutning KFU ønsker ikke at give bevilling til et "Kulturjagtsprojekt", som er begrænset til Hørsholm. KFU ønsker muligheden undersøgt for, at projektet etableres som et mellemkommunalt samarbejde med Hørsholms omegnskommuner. Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-93/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kulturelle arrangementer på biblioteket Resume Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer for voksne Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen. Bilag 1: Kultur- og fritidspulje 2008 Budgetopfølgning Sagsfremstilling Biblioteket har i de senere år søgt og fået bevilliget en ramme på kr til gennemførelse af Kulturelle arrangementer for voksne. Der søges om en ramme af hensyn til planlægning af aktiviteterne, og ikke forbrugte midler tilbageføres til Kultur- og Fritidspuljen. Der arrangeres en række foredragsaftener i samarbejde med Forstædernes Bank med kendte, aktuelle personer, som ofte er forfattere men også kan være andre, der er med til at præge tidens debat. Arrangementerne, der placeres i bibliotekets udlånssal for at reklamere for bibliotekets udbud af materialer, tiltrækkker ofte 200 interesserede borgere. Beslutning Ansøgningen godkendt med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende er nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket". Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-94/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kulturelle arrangementer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi: Slotshavefest, Foreningernes Dag og Kulturnat. Resume Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at drøfte de tre store kulturelle arrangementer: Slotshavefest, Foreningernes Dag, og Kulturnat. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter en økonomisk ramme for de tre aktiviteter af hensyn til den videre planlægning. Bilag 1: Kulturnat Evaluering foretaget af styregruppen for aktiviteterne. 2: Kultur- og fritidspulje Budgetopfølgning 3: Kultur- og fritidspulje Budgetopfølgning Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den orienteret om planerne for gennemførelsen af de to store arrangementer i 2008: Slotshavefesten og Foreningernes Dag. Slotshavefesten er tidligere år blevet gennemført i et samarbejde mellem Museumsforeningen og Hørsholm Kommune, som i 2006 ydede et tilskud på kr til arrangementet. Museumsforeningen har meddelt, at den ikke har hverken mulighed for eller ideer til at gå ind i aktiviteten i Det foreslås derfor, at dette populære årlige arrangement gennemføres på samme tidspunkt som tidligere år: En søndag eftermiddag i sensommeren hvor familierne kan komme med deres medbragte madkurve og nyde et arrangement med en professionel kunstner. Administrationen gør opmærksom på, at hvis det besluttes at engagere en professionel kunstner vil udgiften blive betydeligt større, end der tidligere har været budgetteret med, da der var tale om foreningsarrangement. Foreningernes Dag blev efter en række års pause genoptaget i forsommeren Dagen blev afholdt på Hørsholm Ridebane, hvor i alt nogle og tyve foreninger deltog. De Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 traditionelle idrætsforeninger var repræsenteret ved et meget lille antal. Fra politisk side blev det ønsket, at idrætsforeningerne, som var meget aktive i hverdagen, også skulle være talstærke aktører i Foreningernes Dag. Idrætsrådet blev derfor anmodet om at tage initiativ til i samarbejde med administrationen at arrangere Foreningernes Dag i På sit møde den 1. november 2007 vedtog Idrætsrådet, at det ville gå aktivt ind i arrangementet, og at idrætschefen skulle være tovholder. Idrætsrådet foreslog, at Foreningernes Dag skulle omdøbes til Fritid, fest og farver, at dagen skulle afholdes i Idrætsparken, at alle foreninger skulle byde ind med indslag som kunne være til glæde både for den enkelte forening og for publikum, at der skulle sælges fx grillmad, og at dagen skulle sluttes af med et brag af en fest/koncert enten indendørs eller udendørs, afhængigt af vejret og/eller af kunstnerens kapacitet. Ved den seneste Foreningernes Dag i 2006 var budgettet på kr., hvilket ikke ville være tilstrækkeligt til at opfylde behovet for en musikalsk kunstner af et acceptabelt professionelt niveau. Alene en kunstner eller et orkester af den ønskede kvalitet forventes at koste kr. Fritid, fest og farver forventes afholdt enten lørdag den 24. maj eller lørdag den 31. maj 2008 i Idrætsparken. Kulturnat: Evaluering af 2007 arrangementet. Se bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget skal evaluere Kulturnat 2007 og drøfte beløbsrammen for det kommunale tilskud til arrangementet i Beslutning KFU ønsker afholdelse af Slotshavefest i 2008 indenfor en ramme, som afspejler, at der ikke fra Museumsforeningen som hidtil kan ydes samme frivillige indsats som tidligere år. Foreningernes Dag nedlægges i sit nuværende udseende og integreres med Kulturnatten. Kulturnatsstyregruppen opfordres til at finde et koncept hvor foreningslivet integreres yderligere. Den økonomiske ramme for Foreningernes Dag tillægges Kulturnatten i det omfang at foreningslivet integreres i Kulturnatten. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-95/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Brugergruppen i Hørsholm Hallen ansøger om tilskud til køb af lærred og projektor Resume Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen (Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Floorball Klub, HUI Fodbold og HUK Håndbold) har et stort ønske om at præsentere deres kampe, stævner og andre arrangementer på en tidssvarende vis. Til dette formål søger disse foreninger om tilskud til indkøb af projektor til pc-opkobling samt et passende størrelse lærred, en ansøgning som Idrætsrådet på sit møde den 1. november 2007 bakkede vedtog at give sin fulde støtte. Der fra gruppens side indhentet et tilbud, som lyder på ,- kr. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen tilskud på maksimalt ,- kr. til indkøb og montering af projektor og lærred. Tilskuddet anbefales finansieret via kultur- og fritidspuljen. Bilag 1. Brugergruppens dagsordenspunkt til Idrætsrådets møde den 1. november Tilbud på lærred og projektor 3. Budgetopfølgning på Kultur- og fritidspuljen. Sagsfremstilling Sagens fakta Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen, som pr. 1. januar 2007 repræsenterede i alt aktive medlemmer, har igennem en årrække søgt at skabe sig indtægter gennem forskellige former for annoncer og reklamer i hallen. Tidligere har reklameskilte med firmalogo eller -navn været tilstrækkelige til at opnå sponsorstøtte. Denne type af annoncering foregår stadigvæk, men mest som et levn fra fortiden. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 De sponserende virksomheder ønsker generelt at blive forbundet med dynamiske tiltag og med action, som moderne it-projektorer kan underbygge. Ved hjælp af en it-projektor vil det være muligt for foreningerne dels at præsentere deres spillere, vise high-lights fra både tidligere kampe og fra den igangværende kamp mixed med reklamer for deres sponsorer. Brugergruppen har ønsket, at projektor og lærred bliver gruppens fælles eje, medens de hver især skal sørge for deres egne PC er, videokameraer mv. Hørsholm Idrætspark råder ikke over økonomiske ressourcer til at hjælpe brugergruppen, men vil yde praktisk assistance bl.a. i form af stillads, lift og elektrisk opkobling. Beslutning KFU ønsker, at anskaffelsen skal ske af Idrætsparken. KFU ønsker med tilskud fra Kultur- og fritidspuljen at finansiere Idrætsparkens anskaffelse af lærred og projektor med op til kr. excl. moms. Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-96/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Resume Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder en tillægsbevilling på op til kr. til Hørsholm Badmintonklub til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter. Administrationen anbefaler, at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Hørsholm Badmintonklub Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Den 30. april 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen at yde et lån på kr. til Hørsholm Badmintonklub til renoveringsarbejder i klubbens baderum samt til en forbedring af ventilationen i baderummene. Renoveringsarbejdet er foranlediget af et af Ejendomsservice foretaget bygningssyn, som påviste skimmelsvamp i baderummene. Det bevilligede lån blev lagt oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Sagens fakta Hørsholm Badmintonklub søger om en ekstrabevilling på op til kr. til renovering af klubbens varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. På nuværende tidspunkt er klubbens varmtvandsanlæg ikke sikret mod udbrud af uhensigtsmæssig stor forekomst af legionella, men med renoveringen vil faren ved legionellaudbrud blive elimineret, da det blandt andet bliver muligt at bringe det varme vand til kogepunktet, hvorved legionellabakterierne dør. Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Den påtænkte varmtvandsfremføring svarer til den nu udskiftede og renoverede vandfremføring i Hørsholm Svømmehal. Økonomi Hørsholm Badmintonklub foreslår, at lånet på op til kr. lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige lån Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 82 Finansiering Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning KFU kan anbefale, at der ydes Hørsholm Badmintonklub en tillægsbevilling på op til kr. til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter og at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Throkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-97/07-B Sagsbehandler: Bina Hjorth Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Trommen og biblioteket søger om tilskud Resume Trommen og biblioteket har d. 25. marts års jubilæum og søger om tilskud til at afholde en jubilæumsuge med en lang række aktiviteter, der markerer og synliggør det fælles hus og samarbejde på tværs mellem Trommen, musikskolen og biblioteket. Forslag Administrationen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen så jubilæumsugen kan blive en realitet. Bilag Bilag 1: Aktiviteter og økonomi Sagsfremstilling Der søges om tilskud til særskilte aktiviteter i den uge, hvor der er 20 års jubilæum. Tilskud dækker de ekstra tværgående aktiviteter, der tænkes iværksat og skal muliggøre en række aktiviteter med fri entré. Tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget dækker udgifter/honorering af de kunstneriske indslag/arrangementer. Nogle arrangementer er incl. entré og finansieres af Trommens daglige drift, ligesom de tre institutioner bidrager med de flest mulige ressourcer. Hensigten er at markere og profilere kulturhuset, Trommen/musikskolen og biblioteket og skabe en række fælles aktiviteter for borgerne. Vi planlægger forskellige arrangementer, der går på tværs af Trommen, musikskolen og biblioteket og som målrettes til alle generationer og de mange forskellige brugere. I formiddagstimerne er det tanken at iværksætte en ny aktivitet med et skuespiller/musikværksted i Trommen for daginstitutioner, dagplejen, skoler, samt hjemmegående med børn. Arbejdet med musik og bevægelse støtter børnenes sproglige og motoriske udvikling. Flere artikler og undersøgelser peger på, at musik og drama medvirker til at udvikle børnene både sprogligt og motorisk, men i høj grad også styrker deres intelligens. De får lettere ved indlæring i øvrige fag, ligesom erfaringerne viser at det styrker deres sociale intelligens at arbejde med kunstneriske fag. Vi har i jubilæumsugen mulighed for at give en smagsprøve på de forskellige arbejdsmetoder. Langsigtede resultater opnås naturligvis ikke ved en undervisningstime, men det vi ønsker, er i denne jubilæums uge at tilbyde alle institutioner muligheden for at afprøve dette virkemiddel. Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Herudover har vi ønsker om at tilbyde teaterforestillinger for de store klasser og en interaktiv teaterkoncert for mellemtrinnet. Til den interaktive koncert vil de implicerede klasser får tilsendt noder + cd, og vi vil medvirke til, at skolerne arbejder med materialet inden koncerten i Trommen. Herudover arrangeres der debat/forfatter arrangementer også særskilt for bibliotekets læserkreds. Der afholdes foyerkoncerter, syng med ved flygel for de ældre og vild med dans dag, der lægger op til stor musik danse aftenen i CM og Trommen. Der arrangeres brunch med musikalsk underholdning, stor galla middag og galla koncert. Se i øvrigt vedlagte bilag med arrangementsoversigt og budget. ØKONOMI Der søges om tilskud til at afholde de ekstraordinære arrangementer. Institutionerne afholder udgifter til personale mv., ligesom Trommen afholder udgifter til samtlige betalingskoncerter og resterende tilskud til de øvrige aktiviteter. Tilskud til Skuespiller og musikværksted i alt Tilskud til Åbning, Foyerkoncerter, syng med mv. Tilskud til Vild med Dans Tilskud til Debat og Forfatterarrangementer Tilskud til Teatersport Tilskud til Gallakoncert I alt søges om tilskud på kr kr kr kr kr kr kr. Beslutning KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). MMH ønskede følgende protokolleret: "Venstre mener ikke at kommunen skal fejre 20 års jubilæer, men fastholde traditionen med 25, 40 og 50 års jubilæer. Derudover finder Venstre beløbets størrelse og arrangementsomfang for stort." Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003 Mødedato: 08-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Mødelokale v/kantinen Anders Gram Mikkelsen deltog fra pkt. 4. # 304644/09-05-2003

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Åbning af den nye skatebane forventes at ske medio/ultimo februar 2008.

Åbning af den nye skatebane forventes at ske medio/ultimo februar 2008. Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 19. december Onsdag 19.12.2007 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Slotshavearrangement 2 Ballroom - kulturprojekt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 20. juni 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Projekt Foreningsudvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2009 15:00 Onsdag 26.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af samarbejdsaftale 3 Budget

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 30-10-2014 kl. 16:45 EDB-undervisningslokalet på 2. sal på rådhuset Medlemmer Dorthe la Cour Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Hanne Agersnap

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere