Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Administrationen orienterede om kommende punkter Der blev udleveret benyttelsesstatistik for biblioteket. KFU ønsker fremadrettet at se statistikken hvert kvartal. Der blev udleveret arrangements- og elevstatistik for hhv. Trommen og Musikskolen. Henrik Klitgård orienterede om seneste møde i den politiske styregruppe for Bymidteprojektet og ønskerne for det videre arbejde med Kulturtorvet. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-90/07-B Omplacering af bevilling vedr. Musikskolen fra politikområde 60 Kultur til politikområde 62 Trommen Direktionen lavede i 2006 et forslag vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar 2007 som blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Beslutning: KFU godkendte flytning af Musikskolens budget for 2008 og frem fra politikområde 60 til politikområde 62. KFU ønsker navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musikskolen og Trommen. Side 8 KFU-91/07-B Biblioteket: Materialevalgspolitik Biblioteket har revideret og gennemarbejdet Materialevalgs- og kassationspolitikken. Beslutning: Materialevalgspolitikken taget til efterretning. KFU ønsker at materialevalgspolitikken danner grundlag for en senere bibliotekspolitik. MMH ønsker ikke en maksimal ventetid på 3 måneder, idet han mener biblioteket ikke i så stort antal skal stille bestsellere til rådighed, men at disse i videst mulig omfang bør købes af borgerne selv i boghandelen. Side 10 KFU-92/07-B "kulturjagt.horsholm.dk": en hjemmeside om Hørsholm kulturjagt.horsholm.dk er et projektforslag om elektronisk formidling af det særlige, spændende, både historiske og aktuelle stof om Hørsholm Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Beslutning: KFU ønsker ikke at give bevilling til et "Kulturjagtsprojekt", som er begrænset til Hørsholm. KFU ønsker muligheden undersøgt for, at projektet etableres som et mellemkommunalt samarbejde med Hørsholms omegnskommuner. Side 12 KFU-93/07-B Kulturelle arrangementer på biblioteket Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer for voksne Beslutning: Ansøgningen godkendt med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende er nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket". Side 15 KFU-94/07-B Kulturelle arrangementer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi: Slotshavefest, Foreningernes Dag og Kulturnat. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at drøfte de tre store kulturelle arrangementer: Slotshavefest, Foreningernes Dag, og Kulturnat. Beslutning: KFU ønsker afholdelse af Slotshavefest i 2008 indenfor en ramme, som afspejler, at der ikke fra Museumsforeningen som hidtil kan ydes samme frivillige indsats som tidligere år. Foreningernes Dag nedlægges i sit nuværende udseende og integreres med Kulturnatten. Kulturnatsstyregruppen opfordres til at finde et koncept hvor foreningslivet integreres yderligere. Den økonomiske ramme for Foreningernes Dag tillægges Kulturnatten i det omfang at foreningslivet integreres i Kulturnatten. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Side 17 KFU-95/07-B Brugergruppen i Hørsholm Hallen ansøger om tilskud til køb af lærred og projektor Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen (Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Floorball Klub, HUI Fodbold og HUK Håndbold) har et stort ønske om at præsentere deres kampe, stævner og andre arrangementer på en tidssvarende vis. Til dette formål søger disse foreninger om tilskud til indkøb af projektor til pc-opkobling samt et passende størrelse lærred, en ansøgning som Idrætsrådet på sit møde den 1. november 2007 bakkede vedtog at give sin fulde støtte. Der fra gruppens side indhentet et tilbud, som lyder på ,- kr. Beslutning: KFU ønsker, at anskaffelsen skal ske af Idrætsparken. KFU ønsker med tilskud fra Kultur- og fritidspuljen at finansiere Idrætsparkens anskaffelse af lærred og projektor med op til kr. excl. moms. Side 19 KFU-96/07-B Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Beslutning: KFU kan anbefale, at der ydes Hørsholm Badmintonklub en tillægsbevilling på op til kr. til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter og at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Throkild Gruelund (C) Side 21 KFU-97/07-B Trommen og biblioteket søger om tilskud Trommen og biblioteket har d. 25. marts års jubilæum og søger om tilskud til at afholde en jubilæumsuge med en lang række aktiviteter, der markerer og synliggør det fælles hus og samarbejde på tværs mellem Trommen, musikskolen og biblioteket. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Beslutning: KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). MMH ønskede følgende protokolleret: "Venstre mener ikke at kommunen skal fejre 20 års jubilæer, men fastholde traditionen med 25, 40 og 50 års jubilæer. Derudover finder Venstre beløbets størrelse og arrangementsomfang for stort." Side 23 KFU-98/07-B Ridesporten i Hørsholm Økonomiudvalget besluttede den 13. september 2007, at der skulle iværksættes en undersøgelse af ridesportens forhold i Hørsholm kommune på baggrund af en ansøgning fra Hørsholm Rideklub af 2003 om tilskud til at drive en foreningsbaseret rideskole. Det blev i den forbindelse nævnt, at man nærmere bestemt ønsker en undersøgelse af de fire rideskolers økonomiske, strukturelle og organisatoriske forhold. Der er netop vedtaget en ny Lov om hold af heste, som har stor betydning for rideskolernes fysiske forhold. Beslutning: KFU kan anbefale godkendelse af det vedlagte kommissorium samt at undersøgelsen finansieres via en tillægsbevilling på op til kr. Side 25 KFU-99/07-B Hørsholm Pistolforening søger om ekstraordinært tilskud Hørsholm Pistolforening søger om kr. i ekstraordinært tilskud til indkøb af to trykluftpistoler, en trykflaske, et SCATT-system og en bærbar PC. Beslutning: KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 at der bevilges kr. i ekstraordinært tilskud (Michael Medom, V, stemte imod at give tilskud). Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Side 27 KFU-100/07-O Besøgsstatistik vedr. Svømmehallen og Skøjtehallen Hørsholm Idrætspark fremlægger hermed statistikker for besøgstal i henholdsvis Svømmehallen og Skøjtehallen. Beslutning: KFU tog besøgsstatistikken til efterretning. Side 30 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-90/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Omplacering af bevilling vedr. Musikskolen fra politikområde 60 Kultur til politikområde 62 Trommen Resume Direktionen lavede i 2006 et forslag vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar 2007 som blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Forslag Med baggrund i notat af 26. september 2006 vedr. organisatoriske tilpasninger foreslås det: at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at flytte budgettet fra 2008 og frem vedr. Musikskolen permanent fra politikområde 60 til politikområde 62 at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig godkender navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musik Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet Sagens fakta D. 26. september 2006 lavede Direktionen et notat vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar Heri blev det bl.a. foreslået at pga. det naturlige fællesskab mellem Trommen og Musikskolen, skabes der fremadrettet organisatorisk fællesskab mellem Trommen og Musikskolen. Den nye titel bliver musikchef. Notatet blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 I den anledning foreslår administrationen at Musikskolens budget fra 2008 og frem, flyttes fra politikområde 60 til politikområde 62, samt at politikområdet omdøbes til Musik i stedet for Trommen. Økonomi Forslaget forudsætter følgende udgiftsneutrale bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 60 Kultur Drift Politikområde: 62 Trommen Drift I alt Beslutning KFU godkendte flytning af Musikskolens budget for 2008 og frem fra politikområde 60 til politikområde 62. KFU ønsker navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musikskolen og Trommen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-91/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Biblioteket: Materialevalgspolitik Resume Biblioteket har revideret og gennemarbejdet Materialevalgs- og kassationspolitikken. Forslag Administrationen foreslå, at Kultur- og Fritidsudvalget tager Materialevalgspolitikken til efterretning. Bilag 1: Materialevalgspolitik med kassationspolitik Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Biblioteket har revideret politikken for indkøb og udskillelse af de mange forskellige typer materialer, borgerne kan låne og benytte i fast og elektronisk form. Formålet med materialevalgspolitikken er at sikre, at materialerne altid er aktuelle, indbydende og opfylder lokalsamfundets krav og forventninger. Målene er: Anskaffelsespolitik for enkelte områder Indkøbsprofiler Materialevalg og kassation baseret på elektronisk undersøgelse af materialets anvendelse Materialevalg på forkant med udviklingen Borgernes forventninger til bibliotekets tilbud blev indhentet ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i efteråret Borgerne pegede blandt på, at de ønskede flere eksemplarer af de efterspurgte nye titler og større vægt på elektroniske ydelser og multimedier. Biblioteket har i løbet af 2006/07 foretaget en grundig kassation i materialesamlingerne med henblik på at gøre dem mere appetitlige og dermed fremme cirkulationen. Inspiration Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 og erfaring til dette arbejde er blandt andet hentet i det benchmarking projekt biblioteket deltog i sammen med Allerød og Værløse bibliotekerne i Der foreligger nu en materialevalgspolitik med anskaffelsespolitik for enkelte områder og en kassationspolitik, som er formuleret så den kan bruges både internt og eksternt, altså både af medarbejderne og borgerne. Biblioteket håber med materialevalgspolitikken at sikre, at borgerne anvender materialetilbuddene maksimalt, og at biblioteket opleves som et engageret og attraktivt sted at besøge både fysisk og virtuelt. Beslutning Materialevalgspolitikken taget til efterretning. KFU ønsker at materialevalgspolitikken danner grundlag for en senere bibliotekspolitik. MMH ønsker ikke en maksimal ventetid på 3 måneder, idet han mener biblioteket ikke i så stort antal skal stille bestsellere til rådighed, men at disse i videst mulig omfang bør købes af borgerne selv i boghandelen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-92/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: "kulturjagt.horsholm.dk": en hjemmeside om Hørsholm Resume kulturjagt.horsholm.dk er et projektforslag om elektronisk formidling af det særlige, spændende, både historiske og aktuelle stof om Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslaget og beslutter, om det skal realiseres, og bevilling ydes. Bilag 1. Indholdsbeskrivelse 2: Kommissorium 3: Projektafgrænsning 4: LOFO 2.0 5: Kultur- og Fritidspuljen. Budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Direktøren for Børn og Kultur nedsatte i maj måned 2007 en projektgruppe bestående af repræsentanter fra museerne, kultur- og fritidslivet og UDO til at undersøge mulighederne for at skabe et projekt, som fik arbejdstitlen: kulturjagt.horsholm.dk. Projektgruppen foreslår, at Hørsholm Kommune investerer i oprettelse og drift af en aktiv hjemmeside, som målrettes mod alle, der vil lære Hørsholms egenart og sjæl at kende. Formålet er at både borgerne i Hørsholm, tilflyttere, fraflyttede, medarbejdere og samarbejdspartnere på de kulturelle institutioner kan hente oplysninger om det, der er særligt og specielt ved Hørsholm, som et supplement til den kommunale hjemmesides faktuelle oplysninger. I opbygningsfasen vil der som udgangspunkt anvendes materiale fra bogen: Hørsholm et historisk portræt, kulturjagt.horsholm.dk vil efterhånden som lokalarkivets samlinger bliver digitaliserede fungere som en indgang til registreringerne, og der vil være links til relevante databaser. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Den lokalhistoriske tilgang kan efterhånden gøres bredere kultur- og naturhistorisk og udvides med beskrivelser, der hentes fra / indsendes af de tre museer, Biblioteket, Musikskolen, kunst- og idrætsforeninger, den kommunale forvaltning, institutioner etc. kulturjagt.horsholm.dk skal sætte borgerne i centrum ved at indbyde dem til at bidrage med erindringer, billeder og kommentarer både for at gøre hjemmesiden mere levende for borgerne og for at få endnu flere facetter, historier og skæve vinkler frem, end institutionerne kan bidrage med. Af hensyn til validiteten af de oplysninger sitet bringer vil det også blive en opgave for webmasteren at redigere disse bidrag Da en del af stoffet til den nye hjemmeside skal hentes i det lokalhistoriske arkiv foreslår projektgruppen at kulturjagt.horsholm.dk forankres på Hørsholm Egns Museum. Projektgruppen anbefaler, at den nye hjemmeside bygges op som LOFO 2.0, som er en professionel webportal til formidling af lokalhistorisk stof på internettet. LOFO 2.0 er blandt andet anvendt til Investeringen i at skabe kulturjagt.horsholm.dk vil bidrage til at give Hørsholm Kommune en stærk og kvalitetspræget kulturel profil, der både vil vise Hørsholms særpræg i forhold til andre kommuner og vil bidrage til at give borgerne god og seriøs baggrund for at engagere sig i lokalsamfundet. Økonomi: Anlæg LOFO 2.0 kr ½ medarbejder i 6 måneder kr Arbejdsplads kr Annoncering mv kr I alt kr Årlige driftsudgifter LOFO 2.0 kr Medarbejder 12 timer ugl. kr I alt kr Anlægsudgiften kan evt. afholdes ved en overførsel til det kommende budgetår fra Kulturog Fritidspuljen. Budget 2007: kr Kultur og Fritid disponeret/forbrugt: kr Rest Kultur og Fritid: kr Beslutning KFU ønsker ikke at give bevilling til et "Kulturjagtsprojekt", som er begrænset til Hørsholm. KFU ønsker muligheden undersøgt for, at projektet etableres som et mellemkommunalt samarbejde med Hørsholms omegnskommuner. Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-93/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kulturelle arrangementer på biblioteket Resume Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer for voksne Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen. Bilag 1: Kultur- og fritidspulje 2008 Budgetopfølgning Sagsfremstilling Biblioteket har i de senere år søgt og fået bevilliget en ramme på kr til gennemførelse af Kulturelle arrangementer for voksne. Der søges om en ramme af hensyn til planlægning af aktiviteterne, og ikke forbrugte midler tilbageføres til Kultur- og Fritidspuljen. Der arrangeres en række foredragsaftener i samarbejde med Forstædernes Bank med kendte, aktuelle personer, som ofte er forfattere men også kan være andre, der er med til at præge tidens debat. Arrangementerne, der placeres i bibliotekets udlånssal for at reklamere for bibliotekets udbud af materialer, tiltrækkker ofte 200 interesserede borgere. Beslutning Ansøgningen godkendt med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende er nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket". Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-94/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kulturelle arrangementer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi: Slotshavefest, Foreningernes Dag og Kulturnat. Resume Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at drøfte de tre store kulturelle arrangementer: Slotshavefest, Foreningernes Dag, og Kulturnat. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter en økonomisk ramme for de tre aktiviteter af hensyn til den videre planlægning. Bilag 1: Kulturnat Evaluering foretaget af styregruppen for aktiviteterne. 2: Kultur- og fritidspulje Budgetopfølgning 3: Kultur- og fritidspulje Budgetopfølgning Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den orienteret om planerne for gennemførelsen af de to store arrangementer i 2008: Slotshavefesten og Foreningernes Dag. Slotshavefesten er tidligere år blevet gennemført i et samarbejde mellem Museumsforeningen og Hørsholm Kommune, som i 2006 ydede et tilskud på kr til arrangementet. Museumsforeningen har meddelt, at den ikke har hverken mulighed for eller ideer til at gå ind i aktiviteten i Det foreslås derfor, at dette populære årlige arrangement gennemføres på samme tidspunkt som tidligere år: En søndag eftermiddag i sensommeren hvor familierne kan komme med deres medbragte madkurve og nyde et arrangement med en professionel kunstner. Administrationen gør opmærksom på, at hvis det besluttes at engagere en professionel kunstner vil udgiften blive betydeligt større, end der tidligere har været budgetteret med, da der var tale om foreningsarrangement. Foreningernes Dag blev efter en række års pause genoptaget i forsommeren Dagen blev afholdt på Hørsholm Ridebane, hvor i alt nogle og tyve foreninger deltog. De Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 traditionelle idrætsforeninger var repræsenteret ved et meget lille antal. Fra politisk side blev det ønsket, at idrætsforeningerne, som var meget aktive i hverdagen, også skulle være talstærke aktører i Foreningernes Dag. Idrætsrådet blev derfor anmodet om at tage initiativ til i samarbejde med administrationen at arrangere Foreningernes Dag i På sit møde den 1. november 2007 vedtog Idrætsrådet, at det ville gå aktivt ind i arrangementet, og at idrætschefen skulle være tovholder. Idrætsrådet foreslog, at Foreningernes Dag skulle omdøbes til Fritid, fest og farver, at dagen skulle afholdes i Idrætsparken, at alle foreninger skulle byde ind med indslag som kunne være til glæde både for den enkelte forening og for publikum, at der skulle sælges fx grillmad, og at dagen skulle sluttes af med et brag af en fest/koncert enten indendørs eller udendørs, afhængigt af vejret og/eller af kunstnerens kapacitet. Ved den seneste Foreningernes Dag i 2006 var budgettet på kr., hvilket ikke ville være tilstrækkeligt til at opfylde behovet for en musikalsk kunstner af et acceptabelt professionelt niveau. Alene en kunstner eller et orkester af den ønskede kvalitet forventes at koste kr. Fritid, fest og farver forventes afholdt enten lørdag den 24. maj eller lørdag den 31. maj 2008 i Idrætsparken. Kulturnat: Evaluering af 2007 arrangementet. Se bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget skal evaluere Kulturnat 2007 og drøfte beløbsrammen for det kommunale tilskud til arrangementet i Beslutning KFU ønsker afholdelse af Slotshavefest i 2008 indenfor en ramme, som afspejler, at der ikke fra Museumsforeningen som hidtil kan ydes samme frivillige indsats som tidligere år. Foreningernes Dag nedlægges i sit nuværende udseende og integreres med Kulturnatten. Kulturnatsstyregruppen opfordres til at finde et koncept hvor foreningslivet integreres yderligere. Den økonomiske ramme for Foreningernes Dag tillægges Kulturnatten i det omfang at foreningslivet integreres i Kulturnatten. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-95/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Brugergruppen i Hørsholm Hallen ansøger om tilskud til køb af lærred og projektor Resume Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen (Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Floorball Klub, HUI Fodbold og HUK Håndbold) har et stort ønske om at præsentere deres kampe, stævner og andre arrangementer på en tidssvarende vis. Til dette formål søger disse foreninger om tilskud til indkøb af projektor til pc-opkobling samt et passende størrelse lærred, en ansøgning som Idrætsrådet på sit møde den 1. november 2007 bakkede vedtog at give sin fulde støtte. Der fra gruppens side indhentet et tilbud, som lyder på ,- kr. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen tilskud på maksimalt ,- kr. til indkøb og montering af projektor og lærred. Tilskuddet anbefales finansieret via kultur- og fritidspuljen. Bilag 1. Brugergruppens dagsordenspunkt til Idrætsrådets møde den 1. november Tilbud på lærred og projektor 3. Budgetopfølgning på Kultur- og fritidspuljen. Sagsfremstilling Sagens fakta Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen, som pr. 1. januar 2007 repræsenterede i alt aktive medlemmer, har igennem en årrække søgt at skabe sig indtægter gennem forskellige former for annoncer og reklamer i hallen. Tidligere har reklameskilte med firmalogo eller -navn været tilstrækkelige til at opnå sponsorstøtte. Denne type af annoncering foregår stadigvæk, men mest som et levn fra fortiden. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 De sponserende virksomheder ønsker generelt at blive forbundet med dynamiske tiltag og med action, som moderne it-projektorer kan underbygge. Ved hjælp af en it-projektor vil det være muligt for foreningerne dels at præsentere deres spillere, vise high-lights fra både tidligere kampe og fra den igangværende kamp mixed med reklamer for deres sponsorer. Brugergruppen har ønsket, at projektor og lærred bliver gruppens fælles eje, medens de hver især skal sørge for deres egne PC er, videokameraer mv. Hørsholm Idrætspark råder ikke over økonomiske ressourcer til at hjælpe brugergruppen, men vil yde praktisk assistance bl.a. i form af stillads, lift og elektrisk opkobling. Beslutning KFU ønsker, at anskaffelsen skal ske af Idrætsparken. KFU ønsker med tilskud fra Kultur- og fritidspuljen at finansiere Idrætsparkens anskaffelse af lærred og projektor med op til kr. excl. moms. Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-96/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Resume Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder en tillægsbevilling på op til kr. til Hørsholm Badmintonklub til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter. Administrationen anbefaler, at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Hørsholm Badmintonklub Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Den 30. april 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen at yde et lån på kr. til Hørsholm Badmintonklub til renoveringsarbejder i klubbens baderum samt til en forbedring af ventilationen i baderummene. Renoveringsarbejdet er foranlediget af et af Ejendomsservice foretaget bygningssyn, som påviste skimmelsvamp i baderummene. Det bevilligede lån blev lagt oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Sagens fakta Hørsholm Badmintonklub søger om en ekstrabevilling på op til kr. til renovering af klubbens varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. På nuværende tidspunkt er klubbens varmtvandsanlæg ikke sikret mod udbrud af uhensigtsmæssig stor forekomst af legionella, men med renoveringen vil faren ved legionellaudbrud blive elimineret, da det blandt andet bliver muligt at bringe det varme vand til kogepunktet, hvorved legionellabakterierne dør. Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Den påtænkte varmtvandsfremføring svarer til den nu udskiftede og renoverede vandfremføring i Hørsholm Svømmehal. Økonomi Hørsholm Badmintonklub foreslår, at lånet på op til kr. lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige lån Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 82 Finansiering Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning KFU kan anbefale, at der ydes Hørsholm Badmintonklub en tillægsbevilling på op til kr. til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter og at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Throkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-97/07-B Sagsbehandler: Bina Hjorth Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Trommen og biblioteket søger om tilskud Resume Trommen og biblioteket har d. 25. marts års jubilæum og søger om tilskud til at afholde en jubilæumsuge med en lang række aktiviteter, der markerer og synliggør det fælles hus og samarbejde på tværs mellem Trommen, musikskolen og biblioteket. Forslag Administrationen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen så jubilæumsugen kan blive en realitet. Bilag Bilag 1: Aktiviteter og økonomi Sagsfremstilling Der søges om tilskud til særskilte aktiviteter i den uge, hvor der er 20 års jubilæum. Tilskud dækker de ekstra tværgående aktiviteter, der tænkes iværksat og skal muliggøre en række aktiviteter med fri entré. Tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget dækker udgifter/honorering af de kunstneriske indslag/arrangementer. Nogle arrangementer er incl. entré og finansieres af Trommens daglige drift, ligesom de tre institutioner bidrager med de flest mulige ressourcer. Hensigten er at markere og profilere kulturhuset, Trommen/musikskolen og biblioteket og skabe en række fælles aktiviteter for borgerne. Vi planlægger forskellige arrangementer, der går på tværs af Trommen, musikskolen og biblioteket og som målrettes til alle generationer og de mange forskellige brugere. I formiddagstimerne er det tanken at iværksætte en ny aktivitet med et skuespiller/musikværksted i Trommen for daginstitutioner, dagplejen, skoler, samt hjemmegående med børn. Arbejdet med musik og bevægelse støtter børnenes sproglige og motoriske udvikling. Flere artikler og undersøgelser peger på, at musik og drama medvirker til at udvikle børnene både sprogligt og motorisk, men i høj grad også styrker deres intelligens. De får lettere ved indlæring i øvrige fag, ligesom erfaringerne viser at det styrker deres sociale intelligens at arbejde med kunstneriske fag. Vi har i jubilæumsugen mulighed for at give en smagsprøve på de forskellige arbejdsmetoder. Langsigtede resultater opnås naturligvis ikke ved en undervisningstime, men det vi ønsker, er i denne jubilæums uge at tilbyde alle institutioner muligheden for at afprøve dette virkemiddel. Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Herudover har vi ønsker om at tilbyde teaterforestillinger for de store klasser og en interaktiv teaterkoncert for mellemtrinnet. Til den interaktive koncert vil de implicerede klasser får tilsendt noder + cd, og vi vil medvirke til, at skolerne arbejder med materialet inden koncerten i Trommen. Herudover arrangeres der debat/forfatter arrangementer også særskilt for bibliotekets læserkreds. Der afholdes foyerkoncerter, syng med ved flygel for de ældre og vild med dans dag, der lægger op til stor musik danse aftenen i CM og Trommen. Der arrangeres brunch med musikalsk underholdning, stor galla middag og galla koncert. Se i øvrigt vedlagte bilag med arrangementsoversigt og budget. ØKONOMI Der søges om tilskud til at afholde de ekstraordinære arrangementer. Institutionerne afholder udgifter til personale mv., ligesom Trommen afholder udgifter til samtlige betalingskoncerter og resterende tilskud til de øvrige aktiviteter. Tilskud til Skuespiller og musikværksted i alt Tilskud til Åbning, Foyerkoncerter, syng med mv. Tilskud til Vild med Dans Tilskud til Debat og Forfatterarrangementer Tilskud til Teatersport Tilskud til Gallakoncert I alt søges om tilskud på kr kr kr kr kr kr kr. Beslutning KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). MMH ønskede følgende protokolleret: "Venstre mener ikke at kommunen skal fejre 20 års jubilæer, men fastholde traditionen med 25, 40 og 50 års jubilæer. Derudover finder Venstre beløbets størrelse og arrangementsomfang for stort." Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 30.04.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. april 2008. Følgende sager behandles på

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 30.04.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. april 2008. Følgende sager behandles på Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 30. april 2008 Onsdag 30.04.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Badmintonklub søger om en ekstrabevilling

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 Mødedato: 31-10-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.30 Mødested: B246 Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl. 15.20. Anders Gram Mikkelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere