Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Administrationen orienterede om kommende punkter Der blev udleveret benyttelsesstatistik for biblioteket. KFU ønsker fremadrettet at se statistikken hvert kvartal. Der blev udleveret arrangements- og elevstatistik for hhv. Trommen og Musikskolen. Henrik Klitgård orienterede om seneste møde i den politiske styregruppe for Bymidteprojektet og ønskerne for det videre arbejde med Kulturtorvet. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-90/07-B Omplacering af bevilling vedr. Musikskolen fra politikområde 60 Kultur til politikområde 62 Trommen Direktionen lavede i 2006 et forslag vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar 2007 som blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Beslutning: KFU godkendte flytning af Musikskolens budget for 2008 og frem fra politikområde 60 til politikområde 62. KFU ønsker navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musikskolen og Trommen. Side 8 KFU-91/07-B Biblioteket: Materialevalgspolitik Biblioteket har revideret og gennemarbejdet Materialevalgs- og kassationspolitikken. Beslutning: Materialevalgspolitikken taget til efterretning. KFU ønsker at materialevalgspolitikken danner grundlag for en senere bibliotekspolitik. MMH ønsker ikke en maksimal ventetid på 3 måneder, idet han mener biblioteket ikke i så stort antal skal stille bestsellere til rådighed, men at disse i videst mulig omfang bør købes af borgerne selv i boghandelen. Side 10 KFU-92/07-B "kulturjagt.horsholm.dk": en hjemmeside om Hørsholm kulturjagt.horsholm.dk er et projektforslag om elektronisk formidling af det særlige, spændende, både historiske og aktuelle stof om Hørsholm Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Beslutning: KFU ønsker ikke at give bevilling til et "Kulturjagtsprojekt", som er begrænset til Hørsholm. KFU ønsker muligheden undersøgt for, at projektet etableres som et mellemkommunalt samarbejde med Hørsholms omegnskommuner. Side 12 KFU-93/07-B Kulturelle arrangementer på biblioteket Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer for voksne Beslutning: Ansøgningen godkendt med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende er nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket". Side 15 KFU-94/07-B Kulturelle arrangementer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi: Slotshavefest, Foreningernes Dag og Kulturnat. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at drøfte de tre store kulturelle arrangementer: Slotshavefest, Foreningernes Dag, og Kulturnat. Beslutning: KFU ønsker afholdelse af Slotshavefest i 2008 indenfor en ramme, som afspejler, at der ikke fra Museumsforeningen som hidtil kan ydes samme frivillige indsats som tidligere år. Foreningernes Dag nedlægges i sit nuværende udseende og integreres med Kulturnatten. Kulturnatsstyregruppen opfordres til at finde et koncept hvor foreningslivet integreres yderligere. Den økonomiske ramme for Foreningernes Dag tillægges Kulturnatten i det omfang at foreningslivet integreres i Kulturnatten. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Side 17 KFU-95/07-B Brugergruppen i Hørsholm Hallen ansøger om tilskud til køb af lærred og projektor Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen (Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Floorball Klub, HUI Fodbold og HUK Håndbold) har et stort ønske om at præsentere deres kampe, stævner og andre arrangementer på en tidssvarende vis. Til dette formål søger disse foreninger om tilskud til indkøb af projektor til pc-opkobling samt et passende størrelse lærred, en ansøgning som Idrætsrådet på sit møde den 1. november 2007 bakkede vedtog at give sin fulde støtte. Der fra gruppens side indhentet et tilbud, som lyder på ,- kr. Beslutning: KFU ønsker, at anskaffelsen skal ske af Idrætsparken. KFU ønsker med tilskud fra Kultur- og fritidspuljen at finansiere Idrætsparkens anskaffelse af lærred og projektor med op til kr. excl. moms. Side 19 KFU-96/07-B Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Beslutning: KFU kan anbefale, at der ydes Hørsholm Badmintonklub en tillægsbevilling på op til kr. til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter og at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Throkild Gruelund (C) Side 21 KFU-97/07-B Trommen og biblioteket søger om tilskud Trommen og biblioteket har d. 25. marts års jubilæum og søger om tilskud til at afholde en jubilæumsuge med en lang række aktiviteter, der markerer og synliggør det fælles hus og samarbejde på tværs mellem Trommen, musikskolen og biblioteket. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Beslutning: KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). MMH ønskede følgende protokolleret: "Venstre mener ikke at kommunen skal fejre 20 års jubilæer, men fastholde traditionen med 25, 40 og 50 års jubilæer. Derudover finder Venstre beløbets størrelse og arrangementsomfang for stort." Side 23 KFU-98/07-B Ridesporten i Hørsholm Økonomiudvalget besluttede den 13. september 2007, at der skulle iværksættes en undersøgelse af ridesportens forhold i Hørsholm kommune på baggrund af en ansøgning fra Hørsholm Rideklub af 2003 om tilskud til at drive en foreningsbaseret rideskole. Det blev i den forbindelse nævnt, at man nærmere bestemt ønsker en undersøgelse af de fire rideskolers økonomiske, strukturelle og organisatoriske forhold. Der er netop vedtaget en ny Lov om hold af heste, som har stor betydning for rideskolernes fysiske forhold. Beslutning: KFU kan anbefale godkendelse af det vedlagte kommissorium samt at undersøgelsen finansieres via en tillægsbevilling på op til kr. Side 25 KFU-99/07-B Hørsholm Pistolforening søger om ekstraordinært tilskud Hørsholm Pistolforening søger om kr. i ekstraordinært tilskud til indkøb af to trykluftpistoler, en trykflaske, et SCATT-system og en bærbar PC. Beslutning: KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 at der bevilges kr. i ekstraordinært tilskud (Michael Medom, V, stemte imod at give tilskud). Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Side 27 KFU-100/07-O Besøgsstatistik vedr. Svømmehallen og Skøjtehallen Hørsholm Idrætspark fremlægger hermed statistikker for besøgstal i henholdsvis Svømmehallen og Skøjtehallen. Beslutning: KFU tog besøgsstatistikken til efterretning. Side 30 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-90/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Omplacering af bevilling vedr. Musikskolen fra politikområde 60 Kultur til politikområde 62 Trommen Resume Direktionen lavede i 2006 et forslag vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar 2007 som blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Forslag Med baggrund i notat af 26. september 2006 vedr. organisatoriske tilpasninger foreslås det: at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at flytte budgettet fra 2008 og frem vedr. Musikskolen permanent fra politikområde 60 til politikområde 62 at Kultur- og Fritidsudvalget samtidig godkender navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musik Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet Sagens fakta D. 26. september 2006 lavede Direktionen et notat vedr. organisatoriske tilpasninger pr. 1. januar Heri blev det bl.a. foreslået at pga. det naturlige fællesskab mellem Trommen og Musikskolen, skabes der fremadrettet organisatorisk fællesskab mellem Trommen og Musikskolen. Den nye titel bliver musikchef. Notatet blev tiltrådt af DMU d. 21. september 2006 og taget til efterretning med en enkelt bemærkning af Økonomiudvalget d. 12. oktober Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 I den anledning foreslår administrationen at Musikskolens budget fra 2008 og frem, flyttes fra politikområde 60 til politikområde 62, samt at politikområdet omdøbes til Musik i stedet for Trommen. Økonomi Forslaget forudsætter følgende udgiftsneutrale bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 60 Kultur Drift Politikområde: 62 Trommen Drift I alt Beslutning KFU godkendte flytning af Musikskolens budget for 2008 og frem fra politikområde 60 til politikområde 62. KFU ønsker navneændring af politikområde 62 fra Trommen til Musikskolen og Trommen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-91/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Biblioteket: Materialevalgspolitik Resume Biblioteket har revideret og gennemarbejdet Materialevalgs- og kassationspolitikken. Forslag Administrationen foreslå, at Kultur- og Fritidsudvalget tager Materialevalgspolitikken til efterretning. Bilag 1: Materialevalgspolitik med kassationspolitik Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Biblioteket har revideret politikken for indkøb og udskillelse af de mange forskellige typer materialer, borgerne kan låne og benytte i fast og elektronisk form. Formålet med materialevalgspolitikken er at sikre, at materialerne altid er aktuelle, indbydende og opfylder lokalsamfundets krav og forventninger. Målene er: Anskaffelsespolitik for enkelte områder Indkøbsprofiler Materialevalg og kassation baseret på elektronisk undersøgelse af materialets anvendelse Materialevalg på forkant med udviklingen Borgernes forventninger til bibliotekets tilbud blev indhentet ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i efteråret Borgerne pegede blandt på, at de ønskede flere eksemplarer af de efterspurgte nye titler og større vægt på elektroniske ydelser og multimedier. Biblioteket har i løbet af 2006/07 foretaget en grundig kassation i materialesamlingerne med henblik på at gøre dem mere appetitlige og dermed fremme cirkulationen. Inspiration Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 og erfaring til dette arbejde er blandt andet hentet i det benchmarking projekt biblioteket deltog i sammen med Allerød og Værløse bibliotekerne i Der foreligger nu en materialevalgspolitik med anskaffelsespolitik for enkelte områder og en kassationspolitik, som er formuleret så den kan bruges både internt og eksternt, altså både af medarbejderne og borgerne. Biblioteket håber med materialevalgspolitikken at sikre, at borgerne anvender materialetilbuddene maksimalt, og at biblioteket opleves som et engageret og attraktivt sted at besøge både fysisk og virtuelt. Beslutning Materialevalgspolitikken taget til efterretning. KFU ønsker at materialevalgspolitikken danner grundlag for en senere bibliotekspolitik. MMH ønsker ikke en maksimal ventetid på 3 måneder, idet han mener biblioteket ikke i så stort antal skal stille bestsellere til rådighed, men at disse i videst mulig omfang bør købes af borgerne selv i boghandelen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-92/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: "kulturjagt.horsholm.dk": en hjemmeside om Hørsholm Resume kulturjagt.horsholm.dk er et projektforslag om elektronisk formidling af det særlige, spændende, både historiske og aktuelle stof om Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslaget og beslutter, om det skal realiseres, og bevilling ydes. Bilag 1. Indholdsbeskrivelse 2: Kommissorium 3: Projektafgrænsning 4: LOFO 2.0 5: Kultur- og Fritidspuljen. Budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Direktøren for Børn og Kultur nedsatte i maj måned 2007 en projektgruppe bestående af repræsentanter fra museerne, kultur- og fritidslivet og UDO til at undersøge mulighederne for at skabe et projekt, som fik arbejdstitlen: kulturjagt.horsholm.dk. Projektgruppen foreslår, at Hørsholm Kommune investerer i oprettelse og drift af en aktiv hjemmeside, som målrettes mod alle, der vil lære Hørsholms egenart og sjæl at kende. Formålet er at både borgerne i Hørsholm, tilflyttere, fraflyttede, medarbejdere og samarbejdspartnere på de kulturelle institutioner kan hente oplysninger om det, der er særligt og specielt ved Hørsholm, som et supplement til den kommunale hjemmesides faktuelle oplysninger. I opbygningsfasen vil der som udgangspunkt anvendes materiale fra bogen: Hørsholm et historisk portræt, kulturjagt.horsholm.dk vil efterhånden som lokalarkivets samlinger bliver digitaliserede fungere som en indgang til registreringerne, og der vil være links til relevante databaser. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Den lokalhistoriske tilgang kan efterhånden gøres bredere kultur- og naturhistorisk og udvides med beskrivelser, der hentes fra / indsendes af de tre museer, Biblioteket, Musikskolen, kunst- og idrætsforeninger, den kommunale forvaltning, institutioner etc. kulturjagt.horsholm.dk skal sætte borgerne i centrum ved at indbyde dem til at bidrage med erindringer, billeder og kommentarer både for at gøre hjemmesiden mere levende for borgerne og for at få endnu flere facetter, historier og skæve vinkler frem, end institutionerne kan bidrage med. Af hensyn til validiteten af de oplysninger sitet bringer vil det også blive en opgave for webmasteren at redigere disse bidrag Da en del af stoffet til den nye hjemmeside skal hentes i det lokalhistoriske arkiv foreslår projektgruppen at kulturjagt.horsholm.dk forankres på Hørsholm Egns Museum. Projektgruppen anbefaler, at den nye hjemmeside bygges op som LOFO 2.0, som er en professionel webportal til formidling af lokalhistorisk stof på internettet. LOFO 2.0 er blandt andet anvendt til Investeringen i at skabe kulturjagt.horsholm.dk vil bidrage til at give Hørsholm Kommune en stærk og kvalitetspræget kulturel profil, der både vil vise Hørsholms særpræg i forhold til andre kommuner og vil bidrage til at give borgerne god og seriøs baggrund for at engagere sig i lokalsamfundet. Økonomi: Anlæg LOFO 2.0 kr ½ medarbejder i 6 måneder kr Arbejdsplads kr Annoncering mv kr I alt kr Årlige driftsudgifter LOFO 2.0 kr Medarbejder 12 timer ugl. kr I alt kr Anlægsudgiften kan evt. afholdes ved en overførsel til det kommende budgetår fra Kulturog Fritidspuljen. Budget 2007: kr Kultur og Fritid disponeret/forbrugt: kr Rest Kultur og Fritid: kr Beslutning KFU ønsker ikke at give bevilling til et "Kulturjagtsprojekt", som er begrænset til Hørsholm. KFU ønsker muligheden undersøgt for, at projektet etableres som et mellemkommunalt samarbejde med Hørsholms omegnskommuner. Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-93/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kulturelle arrangementer på biblioteket Resume Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer for voksne Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen. Bilag 1: Kultur- og fritidspulje 2008 Budgetopfølgning Sagsfremstilling Biblioteket har i de senere år søgt og fået bevilliget en ramme på kr til gennemførelse af Kulturelle arrangementer for voksne. Der søges om en ramme af hensyn til planlægning af aktiviteterne, og ikke forbrugte midler tilbageføres til Kultur- og Fritidspuljen. Der arrangeres en række foredragsaftener i samarbejde med Forstædernes Bank med kendte, aktuelle personer, som ofte er forfattere men også kan være andre, der er med til at præge tidens debat. Arrangementerne, der placeres i bibliotekets udlånssal for at reklamere for bibliotekets udbud af materialer, tiltrækkker ofte 200 interesserede borgere. Beslutning Ansøgningen godkendt med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende er nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket". Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-94/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kulturelle arrangementer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi: Slotshavefest, Foreningernes Dag og Kulturnat. Resume Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at drøfte de tre store kulturelle arrangementer: Slotshavefest, Foreningernes Dag, og Kulturnat. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter en økonomisk ramme for de tre aktiviteter af hensyn til den videre planlægning. Bilag 1: Kulturnat Evaluering foretaget af styregruppen for aktiviteterne. 2: Kultur- og fritidspulje Budgetopfølgning 3: Kultur- og fritidspulje Budgetopfølgning Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den orienteret om planerne for gennemførelsen af de to store arrangementer i 2008: Slotshavefesten og Foreningernes Dag. Slotshavefesten er tidligere år blevet gennemført i et samarbejde mellem Museumsforeningen og Hørsholm Kommune, som i 2006 ydede et tilskud på kr til arrangementet. Museumsforeningen har meddelt, at den ikke har hverken mulighed for eller ideer til at gå ind i aktiviteten i Det foreslås derfor, at dette populære årlige arrangement gennemføres på samme tidspunkt som tidligere år: En søndag eftermiddag i sensommeren hvor familierne kan komme med deres medbragte madkurve og nyde et arrangement med en professionel kunstner. Administrationen gør opmærksom på, at hvis det besluttes at engagere en professionel kunstner vil udgiften blive betydeligt større, end der tidligere har været budgetteret med, da der var tale om foreningsarrangement. Foreningernes Dag blev efter en række års pause genoptaget i forsommeren Dagen blev afholdt på Hørsholm Ridebane, hvor i alt nogle og tyve foreninger deltog. De Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 traditionelle idrætsforeninger var repræsenteret ved et meget lille antal. Fra politisk side blev det ønsket, at idrætsforeningerne, som var meget aktive i hverdagen, også skulle være talstærke aktører i Foreningernes Dag. Idrætsrådet blev derfor anmodet om at tage initiativ til i samarbejde med administrationen at arrangere Foreningernes Dag i På sit møde den 1. november 2007 vedtog Idrætsrådet, at det ville gå aktivt ind i arrangementet, og at idrætschefen skulle være tovholder. Idrætsrådet foreslog, at Foreningernes Dag skulle omdøbes til Fritid, fest og farver, at dagen skulle afholdes i Idrætsparken, at alle foreninger skulle byde ind med indslag som kunne være til glæde både for den enkelte forening og for publikum, at der skulle sælges fx grillmad, og at dagen skulle sluttes af med et brag af en fest/koncert enten indendørs eller udendørs, afhængigt af vejret og/eller af kunstnerens kapacitet. Ved den seneste Foreningernes Dag i 2006 var budgettet på kr., hvilket ikke ville være tilstrækkeligt til at opfylde behovet for en musikalsk kunstner af et acceptabelt professionelt niveau. Alene en kunstner eller et orkester af den ønskede kvalitet forventes at koste kr. Fritid, fest og farver forventes afholdt enten lørdag den 24. maj eller lørdag den 31. maj 2008 i Idrætsparken. Kulturnat: Evaluering af 2007 arrangementet. Se bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget skal evaluere Kulturnat 2007 og drøfte beløbsrammen for det kommunale tilskud til arrangementet i Beslutning KFU ønsker afholdelse af Slotshavefest i 2008 indenfor en ramme, som afspejler, at der ikke fra Museumsforeningen som hidtil kan ydes samme frivillige indsats som tidligere år. Foreningernes Dag nedlægges i sit nuværende udseende og integreres med Kulturnatten. Kulturnatsstyregruppen opfordres til at finde et koncept hvor foreningslivet integreres yderligere. Den økonomiske ramme for Foreningernes Dag tillægges Kulturnatten i det omfang at foreningslivet integreres i Kulturnatten. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-95/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Brugergruppen i Hørsholm Hallen ansøger om tilskud til køb af lærred og projektor Resume Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen (Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Floorball Klub, HUI Fodbold og HUK Håndbold) har et stort ønske om at præsentere deres kampe, stævner og andre arrangementer på en tidssvarende vis. Til dette formål søger disse foreninger om tilskud til indkøb af projektor til pc-opkobling samt et passende størrelse lærred, en ansøgning som Idrætsrådet på sit møde den 1. november 2007 bakkede vedtog at give sin fulde støtte. Der fra gruppens side indhentet et tilbud, som lyder på ,- kr. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen tilskud på maksimalt ,- kr. til indkøb og montering af projektor og lærred. Tilskuddet anbefales finansieret via kultur- og fritidspuljen. Bilag 1. Brugergruppens dagsordenspunkt til Idrætsrådets møde den 1. november Tilbud på lærred og projektor 3. Budgetopfølgning på Kultur- og fritidspuljen. Sagsfremstilling Sagens fakta Brugergruppen af foreninger i Hørsholm Hallen, som pr. 1. januar 2007 repræsenterede i alt aktive medlemmer, har igennem en årrække søgt at skabe sig indtægter gennem forskellige former for annoncer og reklamer i hallen. Tidligere har reklameskilte med firmalogo eller -navn været tilstrækkelige til at opnå sponsorstøtte. Denne type af annoncering foregår stadigvæk, men mest som et levn fra fortiden. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 De sponserende virksomheder ønsker generelt at blive forbundet med dynamiske tiltag og med action, som moderne it-projektorer kan underbygge. Ved hjælp af en it-projektor vil det være muligt for foreningerne dels at præsentere deres spillere, vise high-lights fra både tidligere kampe og fra den igangværende kamp mixed med reklamer for deres sponsorer. Brugergruppen har ønsket, at projektor og lærred bliver gruppens fælles eje, medens de hver især skal sørge for deres egne PC er, videokameraer mv. Hørsholm Idrætspark råder ikke over økonomiske ressourcer til at hjælpe brugergruppen, men vil yde praktisk assistance bl.a. i form af stillads, lift og elektrisk opkobling. Beslutning KFU ønsker, at anskaffelsen skal ske af Idrætsparken. KFU ønsker med tilskud fra Kultur- og fritidspuljen at finansiere Idrætsparkens anskaffelse af lærred og projektor med op til kr. excl. moms. Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-96/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Resume Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder en tillægsbevilling på op til kr. til Hørsholm Badmintonklub til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter. Administrationen anbefaler, at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Hørsholm Badmintonklub Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Den 30. april 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen at yde et lån på kr. til Hørsholm Badmintonklub til renoveringsarbejder i klubbens baderum samt til en forbedring af ventilationen i baderummene. Renoveringsarbejdet er foranlediget af et af Ejendomsservice foretaget bygningssyn, som påviste skimmelsvamp i baderummene. Det bevilligede lån blev lagt oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Sagens fakta Hørsholm Badmintonklub søger om en ekstrabevilling på op til kr. til renovering af klubbens varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. På nuværende tidspunkt er klubbens varmtvandsanlæg ikke sikret mod udbrud af uhensigtsmæssig stor forekomst af legionella, men med renoveringen vil faren ved legionellaudbrud blive elimineret, da det blandt andet bliver muligt at bringe det varme vand til kogepunktet, hvorved legionellabakterierne dør. Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Den påtænkte varmtvandsfremføring svarer til den nu udskiftede og renoverede vandfremføring i Hørsholm Svømmehal. Økonomi Hørsholm Badmintonklub foreslår, at lånet på op til kr. lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige lån Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 82 Finansiering Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning KFU kan anbefale, at der ydes Hørsholm Badmintonklub en tillægsbevilling på op til kr. til den igangværende renovering af klubbens badefaciliteter og at bevillingen lægges oveni klubbens eksisterende 30-årige kommunale lån. Throkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur Punkt: KFU-97/07-B Sagsbehandler: Bina Hjorth Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Trommen og biblioteket søger om tilskud Resume Trommen og biblioteket har d. 25. marts års jubilæum og søger om tilskud til at afholde en jubilæumsuge med en lang række aktiviteter, der markerer og synliggør det fælles hus og samarbejde på tværs mellem Trommen, musikskolen og biblioteket. Forslag Administrationen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen så jubilæumsugen kan blive en realitet. Bilag Bilag 1: Aktiviteter og økonomi Sagsfremstilling Der søges om tilskud til særskilte aktiviteter i den uge, hvor der er 20 års jubilæum. Tilskud dækker de ekstra tværgående aktiviteter, der tænkes iværksat og skal muliggøre en række aktiviteter med fri entré. Tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget dækker udgifter/honorering af de kunstneriske indslag/arrangementer. Nogle arrangementer er incl. entré og finansieres af Trommens daglige drift, ligesom de tre institutioner bidrager med de flest mulige ressourcer. Hensigten er at markere og profilere kulturhuset, Trommen/musikskolen og biblioteket og skabe en række fælles aktiviteter for borgerne. Vi planlægger forskellige arrangementer, der går på tværs af Trommen, musikskolen og biblioteket og som målrettes til alle generationer og de mange forskellige brugere. I formiddagstimerne er det tanken at iværksætte en ny aktivitet med et skuespiller/musikværksted i Trommen for daginstitutioner, dagplejen, skoler, samt hjemmegående med børn. Arbejdet med musik og bevægelse støtter børnenes sproglige og motoriske udvikling. Flere artikler og undersøgelser peger på, at musik og drama medvirker til at udvikle børnene både sprogligt og motorisk, men i høj grad også styrker deres intelligens. De får lettere ved indlæring i øvrige fag, ligesom erfaringerne viser at det styrker deres sociale intelligens at arbejde med kunstneriske fag. Vi har i jubilæumsugen mulighed for at give en smagsprøve på de forskellige arbejdsmetoder. Langsigtede resultater opnås naturligvis ikke ved en undervisningstime, men det vi ønsker, er i denne jubilæums uge at tilbyde alle institutioner muligheden for at afprøve dette virkemiddel. Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Herudover har vi ønsker om at tilbyde teaterforestillinger for de store klasser og en interaktiv teaterkoncert for mellemtrinnet. Til den interaktive koncert vil de implicerede klasser får tilsendt noder + cd, og vi vil medvirke til, at skolerne arbejder med materialet inden koncerten i Trommen. Herudover arrangeres der debat/forfatter arrangementer også særskilt for bibliotekets læserkreds. Der afholdes foyerkoncerter, syng med ved flygel for de ældre og vild med dans dag, der lægger op til stor musik danse aftenen i CM og Trommen. Der arrangeres brunch med musikalsk underholdning, stor galla middag og galla koncert. Se i øvrigt vedlagte bilag med arrangementsoversigt og budget. ØKONOMI Der søges om tilskud til at afholde de ekstraordinære arrangementer. Institutionerne afholder udgifter til personale mv., ligesom Trommen afholder udgifter til samtlige betalingskoncerter og resterende tilskud til de øvrige aktiviteter. Tilskud til Skuespiller og musikværksted i alt Tilskud til Åbning, Foyerkoncerter, syng med mv. Tilskud til Vild med Dans Tilskud til Debat og Forfatterarrangementer Tilskud til Teatersport Tilskud til Gallakoncert I alt søges om tilskud på kr kr kr kr kr kr kr. Beslutning KFU godkendte ansøgningen med stemmerne 3-1 (Michael Medom, V, stemte imod). MMH ønskede følgende protokolleret: "Venstre mener ikke at kommunen skal fejre 20 års jubilæer, men fastholde traditionen med 25, 40 og 50 års jubilæer. Derudover finder Venstre beløbets størrelse og arrangementsomfang for stort." Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere