Betænkning. i udviklingslandene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. i udviklingslandene."

Transkript

1 Til beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 29. april 2010 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 8. december 2009 og var til 1. behandling den 2. februar Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udenrigsudvalget. Møder Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder. Høring Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet sendt forslaget i høring. Udvalget har modtaget høringssvar fra: DI, Folkekirkens Nødhjælp, Håndværksrådet, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU), Landbrug & Fødevarer, LO, Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og Dansk Røde Kors. De indkomne høringssvar er optrykt som bilag 2 til betænkningen. Spørgsmål Udvalget har stillet 1 spørgsmål til udviklingsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, KF og DF) indstiller forslaget til forkastelse ved 2. (sidste) behandling. Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at der er behov for flere klimainvesteringer i udviklingslandene, men partierne finder det ikke nødvendigt at oprette en ny, særlig statslig fond til klimainvesteringer i [af Jeppe Kofod (S) m.fl.] udviklingslandene. Vi har i forvejen en række gode instrumenter, som allerede benyttes i dag til at understøtte klimaformålet, bl.a. under ordningen for blandede kreditter og Business-to-Business programmet. Herudover giver Eksport Kredit Fondens garantifacilitet med 200 mio. kr. i kapitaltilførsel fra staten mulighed for at stille garanti for klimaprojekter. Partierne lægger desuden vægt på, at den tværministerielle arbejdsgruppe, som arbejdede med spørgsmålet i 2008, ikke fandt behov for en særlig statslig fond for klimaprojekter. Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller forslaget til vedtagelse uændret. Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at der, ikke mindst set i lyset af fiaskoen ved COP15 mødet og den fortsatte økonomiske krise, er et øget behov for at oprette en fond til støtte af klimainvesteringer for at tilvejebringe nye og additionelle midler. S og SF finder, at de eksisterende rammer for klimainvesteringer i udviklingslande, herunder ordningen for blandede kreditter og Business-to-Business programmet, er utilstrækkelige. Vi lever i en tid med finansiel krise og udsigt til dramatiske klimaforandringer. Der er et øget behov for at finde løsninger på klimaproblemerne, samtidig med at de markedsbaserede lånemuligheder er begrænsede. Det skaber et presserende behov for at forbedre mulighederne for klimainvesteringer i udviklingslandene. Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. AX012265

2 2 Michael Aastrup Jensen (V) Ellen Trane Nørby (V) Peter Juel Jensen (V) Karsten Lauritzen (V) Malou Aamund (V) nfmd. Søren Espersen (DF) Tina Petersen (DF) Helle Sjelle (KF) Marion Pedersen (V) fmd. Jeppe Kofod (S) Mogens Lykketoft (S) Mette Gjerskov (S) Kirsten Brosbøl (S) Steen Gade (SF) Anne Baastrup (SF) Jørgen Poulsen (RV) Frank Aaen (EL) Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 2 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

3 3 Oversigt over bilag vedrørende B 75 Bilagsnr. Titel 1 Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 2 Høringssvar til forslaget 3 1. udkast til betænkning over forslaget Bilag 1 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 75 Spm.nr. Titel 1 Spm., om ministeren vil kommentere høringssvarene fra udvalgets høring af forslaget, til udviklingsministeren, og ministerens svar herpå

4 4 Høringssvar over beslutningsforslaget Bilag 2 Høringssvarene fra DI, Folkekirkens Nødhjælp, Håndværksrådet, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU), LO og Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er optrykt efter ønske fra S. Høringssvarene fra Landbrug & Fødevarer og Dansk Røde Kors er optrykt efter ønske fra V. Høringssvar fra DI: Høring af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande Udenrigsudvalget har den 4. marts 2010 sendt forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande i høring. DI har følgende bemærkninger til høringen: DI støtter forslaget om oprettelse af en fond, der kan investere i klima- og miljøprojekter i udviklingslandene i samarbejde med danske virksomheder forudsat, at fonden drives på markedslignende vilkår og er selvfinansierende på sigt. Danske virksomheder har stærke kompetencer inden for energi- og miljøteknologi, der kan bidrage til at nedbringe den globale CO 2 -udledning og forbedre miljøet. Alligevel har der indtil nu været begrænset dansk deltagelse i de projekter, der er blevet gennemført under de fleksible mekanismer Joint Implementation (JI) og Clean Development Mechanism (CDM). Mangel på finansieringsinstrumenter tilpasset klimaprojekters specielle karakteristika og risikoprofil er en blandt flere grunde til dette. Blandt de eksisterende danske finansieringsinstrumenter er der nogle, der kan benyttes til klima- og miljøprojekter i dag. Disse instrumenter er dog ikke befordrende for udnyttelse af dansk teknologi i klimaprojekter, fordi de er behæftet med en eller flere af følgende barrierer: Der kræves en dansk medinvestor i projektet Der skal investeres i de allerfattigste lande Budgettet udnyttes allerede fuldt ud Instrumentet er ikke målrettet til klima- og miljøprojekter, og tager derfor ikke højde for disse projekters særlige risikoprofil. DI finder derfor, at der er behov for en særlig fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande. DI har følgende anbefalinger til fonden: Projekttyper En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør kunne investere i projekter, der falder indenfor tre kategorier, nemlig reduktion af CO 2 -udledning, miljøforbedringer og tilpasning til klimaforandringer. Fonden bør kunne investere både i nye anlæg og i forbedringer af eksisterende anlæg, der falder inden for en af de tre kategorier. Fonden bør som udgangspunkt prioritere direkte investeringer i klima- og miljøprojekter, men en mindre del af fondens egenkapital kan investeres i øvrige fonde med særlige kompetencer. Finansiering En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør være selvfinansierende på sigt. Det er derfor vigtigt, at fonden drives på markedslignende vilkår, at den designes så det sikres, at der er tilstrækkelig efterspørgsel efter dens ydelser. Fonden vil kræve et indskud af startkapital, der bør finansieres af de tilbageværende midler i Investeringsfonden for Østlande (IØ Fonden). IØ Fonden har tilbagebetalt mere end sit oprindelige kapitalindskud til staten på baggrund af den indtjening, der er skabt gennem fondens investeringer sammen med danske virksomheder. Det vil derfor være naturligt, at en del af den resterende egenkapital benyttes til at etablere en ny fond, der kan investere i klima- og miljøprojekter sammen med danske virksomheder. Der bør etableres

5 5 en udlodningspolitik for fonden for investeringer i klima- og miljøprojekter, således at staten får et procentuelt afkast af det årlige overskud. Fokuslande En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør kunne investere i alle udviklings- og vækstlande, det vil sige lande med BNP per capita op til USD (2010). Det vil sikre tilstrækkelig efterspørgsel efter fondens ydelser, samt at fonden kan fokusere på de lande, der i disse år oplever den største stigning i CO 2 -udledning og miljøproblemer. Administration En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør administreres af Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU). IFU har gennem egne aktiviteter samt IFV og IØ Fondenes aktiviteter erfaring med investeringer i udviklingslande og vækstlande i samarbejde med danske virksomheder. IFU har desuden den nødvendige viden om de lande, der investeres i, og fonden værdsættes af de danske virksomheder som en professionel partner. Dog bør en fond til klima- og miljøinvesteringer ikke høre under Danida, da det vil skabe en interessekonflikt i forhold til fondens målsætninger og Danidas geografiske fokus. En fond til investeringer i klima og miljøprojekter bør entydigt fokusere på at forbedre det globale miljø ved bl.a. at reducere CO 2 -udledning. Den største stigning i CO 2 -udledning finder sted i vækstlande, som Indien, Brasilien og Kina, mens de fattigste udviklingslande, som Danida fokuserer på, har meget ringe CO 2 -udledning. En fond til investeringer i klima- og miljøprojekter bør derfor administreres af IFU, men hører under et andet ministerium i lighed med IFV Fonden. Samarbejde med danske virksomheder Danske virksomheder har stærke kompetencer indenfor energi- og miljøteknologi, der bør udnyttes til at forbedre det globale miljø. For at udnytte disse kompetencer mest optimalt, anbefaler DI, at fonden kan investere i projekter sammen med danske virksomheder på en sådan måde, at den danske virksomheds bidrag til projektet ikke nødvendigvis består af investeringskapital, men kan udmåles på anden vis. En fond til investeringer i klimaprojekter i udviklingslande som beskrevet ovenfor forventes at blive mødt med massiv interesse fra de danske virksomheder. DI ser derfor frem til at følge det videre forløb. Marie Gad Konsulent Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp: B 75 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande Teknologisamarbejde er et af hovedtemaerne i de pågående klimaforhandlinger inden for UNFCCC og en nødvendig komponent i en fremtidig global klimastrategi. Teknologi er nødvendig både for at skabe muligheder for tilpasning til eksisterende klimaforandringer og for at sikre, at udslippene af drivhusgasser mindskes og dermed, at den globale temperatur ikke stiger mere end 2 grader. Socialdemokraternes forslag om en fond til klimainvesteringer er interessant og kommer på et godt tidspunkt. Der er i høj grad brug for penge til investeringer i klimarelateret teknologi i ulandene. Ifølge UNFCCC vil udgifterne for spredning af teknologier til ulandene blive milliarder USD per år, og dertil kommer også massive investeringer i udvikling af nye teknologier. For de fattigste ulande er behovet for teknologier enormt. Klimaforandringerne medfører for eksempel tørke, og landmændene har nu brug for overrislingssystemer og tørkeresistent såsæd. Meget teknologi findes allerede, men produkterne skal nå ud til de områder, hvor der er brug for dem. Som eksempel har Folke-

6 6 kirkens Nødhjælp støttet overrislingssystemer, som drives med vindmøller og solceller i Malawi. På den måde sikrer teknologi, at menneskene ikke bliver drevet på flugt på grund af tørke og efterfølgende sult. For ulandene er nye og klimavenlige teknologier også nøglen til udvikling. De rige lande har allerede haft så store udslip af CO 2 og andre drivhusgasser, at samme type af industrialisering i ulandene vil føre til store temperaturstigninger. Hvis ulandene skal have mulighed for at udvikles og have økonomisk vækst, så skal de få adgang til teknologier, som gør dette muligt, uden at de globale udslip øges. Da det nugældende danske budget for klimaprojekter i ulande er meget lille (300 millioner i år, hvor Folkekirkens Nødhjælps beregninger viser et behov på 6-12 milliarder per år), er Socialdemokraternes forslag meget velkomment. Der er dog nogle pointer, vi mener, er vigtige at tage med: Midlerne skal være nye og additionale, som det er beskrevet i både Bali Action Plan og Copenhagen Accord. Dette vil betyde, at de ikke skal tages fra den nuværende klimapulje, og at de ikke skal medregnes i den danske udviklingsbistand og dermed indgå i den danske DAC opgørelse. En investeringsfond under IFU vil betyde lån til klimarelateret udvikling. Det er vigtigt at notere, at dette derfor ikke kan tælle som en del af en dansk klimakompensation til ulandene. Danmark har et historisk ansvar på grund af sine historiske udslip. En kompensation for dette kan ikke gives som lån. Fondens midler skal målrettes investeringer i de fattigste lande. Det er disse lande, der har svært ved at tiltrække private investeringer, og det er derfor ekstra vigtigt at støtte initiativer der. Midler fra fonden skal bruges til både tilpasning (adaptation) og reduktion af CO 2 -udslip (mitigation). Folkekirkens Nødhjælp foreslår, at midlerne til en investeringsfond under IFU mobiliseres gennem bidrag fra finansloven og eventuelle andre danske investorer som for eksempel de store pensionskasser. Mattias Söderberg Klima koordinator i Folkekirkens Nødhjælp Kære Morten. Høringssvar fra Håndværksrådet Håndværksrådet har følgende bemærkninger til forslaget, som vi støtter på visse betingelser: Det er oplagt at udnytte et velafprøvet og effektivt instrument som IFU til at nå de mål, Danmark har sat sig på klimaområdet. En særlig klimafond vil løse problemet med at klimaprojekter ofte ikke er lige så rentable som traditionelle projekter. Men det skal indskærpes over for IFU, at fonden så også skal tage større risiko i forhold til indtjeningen, f.eks. i forhold til afprøvning af nye teknologiers kommercielle bæredygtighed, da man ellers påny vil se et A- og et B-hold, nu blot inden for klimateknologier. Hvis IFU skal have videre rammer, skal de også bruges til at nå det overordnede mål og ikke blot fastlåse bistanden til de teknologier, der allerede har vist sig kommercielt bæredygtige. Klimateknologier, som ikke er kommercielt bæredygtige i Danmark og andre lande i tempererede klimazoner, men som er det i subtropiske og tropiske, bliver ikke udviklet, hvis ikke de får lettet adgangen til fjerne markeder. Det gælder først og fremmest små og mellemstore virksomheder. Derfor skal IFU i forbindelse med etableringen af en klimafond gøre en særlig indsats for at facilitere SMV, så de får lige så gode muligheder for at udnytte fonden som deres store kolleger. Jens Kvorning Afdelingschef/Head of Department

7 7 Høringssvar fra Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU): Udenrigsudvalget har ved af 4. marts 2010 bedt om IFU/IØ s bemærkninger til forslag til folketingsbeslutning B75 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande. Et væsentligt udgangspunkt for kommentarer til forslaget må være, om der skønnes at være et behov for øgede klimainvesteringer i udviklingslandene. Drøftelserne på COP15 topmødet i København bekræftede dette behov, og det fremgik tillige, at en væsentlig del af de øgede kapitaloverførsler måtte ske i form af private midler. Senest har IMF bekræftet behovet med et forslag om en»grøn fond«på 100 mia. dollars om året. En investeringsfond, der formidler investeringer på kommercielle vilkår til udviklingslande, kan over en periode bidrage med betydelige private klimainvesteringer til gavn for både udviklingslande og danske virksomheder, samtidig med at investeringsafkastet gør fonden selvfinansierende. Foruden fondens egne investeringer vil partnerskabet med andre investorer og virksomheder medføre en multiplikationseffekt, som i IFU s tilfælde har mere end tidoblet IFU s investeringer. En særlig klimafond i IFU kan være et godt supplement til opfyldelse af IFU s målsætninger, idet IFU s muligheder for at foretage væsentlige klimainvesteringer under de nuværende regler er begrænset dels af en lav indkomstgrænse for lande, hvori IFU kan investere, og dels af krav om en dansk investeringspartner, der kan være svær at finde. Det vil derfor være af afgørende betydning for en ny klimafond, at den ikke får pålagt disse restriktioner, og at den nye fond får mulighed for også at investere i udviklingslande med et højere BNP/capita end IFU s eksisterende indkomstgrænse, da potentielle klimaprojekter ikke kan forventes i større omfang at skulle findes i de fattigste udviklingslande. Endvidere bør kravet om dansk partner gives en bredere fortolkning, f.eks. at der foreligger»danske interesser«. Det kan indebære, at den danske partner ikke behøver at binde kapital i projektet, men kan deltage på anden vis, f.eks. med know-how, service o. lign. Klimafonden bør kunne investere i de udviklingslande, hvor der er størst behov for klimaprojekter, og såfremt det er muligt, bør fonden investere i projekter, der kan udløse CO 2 -kreditter til salg til danske virksomheder, men fonden bør ikke være bundet heraf. IFU tilbyder især aktiekapital eller aktiekapitallignende penge, hvilket er en finansieringsform, der ikke er dækket af eksisterende ordninger, men hyppigt efterspurgt af virksomheder. Der skønnes at være et tilsvarende finansieringsbehov på klimaområdet. Fordelene ved at oprette en særlig klimafond administreret af IFU skønnes at være: En særlig klimafond sætter mere fokus på klima og giver mulighed for at prioritere klimaprojekter. Anvendelse af»ifu-modellen«betyder, at der ikke er behov for løbende at tilføre nye midler til fonden, da fonden efter et stykke tid forventes at være selvfinansierende. Eksempelvis har IØ-fonden tilbagebetalt 2,1 mia. kr. til staten i forhold til et startindskud på ca. 1,9 mia. kr., og IØ har fortsat en egenkapital på 1,2 mia. kr. En særlig klimafond giver danske virksomheder adgang til en finansiel samarbejdspartner, der kan styrke deres rolle på de internationale markeder. IFU har stor erfaring med projektudvikling og har et stort netværk af rådgivere og regionalkontorer i også for klimaet væsentlige lande. IFU vil derfor hurtigt og effektivt kunne varetage administrationen af klimafonden, hvis det besluttes at oprette en fond. IFU har i forvejen 20 års erfaring som forvalter af IØfonden, herunder også MIØ-faciliteten. Der vedlægges som bilag en kort beskrivelse af IFU s og IØ/ MIØ s aktiviteter. IFU har et udbygget netværk til den danske ressourcebase på energiområdet m.v. og dermed adgang til faglige danske kompetencer på området. Der vil være behov for at give klimafonden en startkapital. Størrelsen heraf og finansieringskilde er et politisk spørgsmål, som IFU ikke finder at kunne udtale sig om.

8 8 Finn Jønck Direktør Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer: Vedr. Høring blandt Danida Styrelsens medlemmer ang. Beslutningsforslag B75 om oprettelse af fond til klimainvesteringer. Høringen vedrører forslaget om oprettelse af en særlig fond ved IFU til investeringer i klimarelaterede projekter. Overordnet set er vi meget enige i ønsket om mulighed for midler til klimainvesteringer. Vi er ligeledes tilfredse med at forslaget bygger på, at fonden skal oprettes ved og administreres af IFU. Men her hører vores støtte op, hvilket vi skal begrunde. I forb. m. forberedelserne til COP15 er det besluttet, at der i perioden frem til og med 2012 skal ydes opstartfinansiering fra Danida til klimaaktiviteter inden for en beløbsramme på 1,2 mia. kr. Disse midler er sikret, og intet tyder på, at det ikke er tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen. Det vil være rimeligt, at Danida snart vurderer, hvorledes de vil følge op med midler efter Dette kan passende tages med i den nye fremadrettede bistandsstrategi, som for tiden er under udarbejdelse. Ovenstående midler er penge ud over de forskellige klimarelaterede projekter, som allerede er igangsat, eller som der løbende behandles og bevilges midler til under landeramme eller særlige delstrategier (f.eks. civilsamfundsstrategi) Beslutningsforslaget sigter mod, at der skal yderligere midler til rådighed for investeringer. Allerførst må vi efterlyse en analyse af behovet for disse ekstra midler. Ligger der et formuleret behov ved danske virksomheder eller ved partnere i udviklingslande? Ikke så vidt oplyst. Det er positivt, at forslaget sigter på samarbejde og administration ved IFU. Der synes dog ikke at være nogen saglig begrundelse for, hvorfor der skal oprettes en særlig fond. IFU s ledelse kan blot beslutte, at der skal tages særlige hensyn til projekter i klimasektoren, f.eks. kan man beslutte at sådanne projekter kan godkendes med en forrentning, der ligger lavere (på et defineret niveau) end almindelige kommercielle projekter. Vi skal derfor anbefale, at Udenrigsministeriet drøfter med IFU, hvorledes der kan tages de muligvis nødvendige hensyn til klimaprojekter. Det vil mindske bureaukrati og sikre den samme professionelle bearbejdning af projektforslag som kendetegner IFU s virke. I øvrigt er der, som det nævnes fra debatten i Udenrigsudvalget, midler fra EKF og Danida s erhvervsprogrammer i form af Blandede Kreditter og B2B til rådighed allerede. Som konklusion skal vi meddele, at vi ikke ser noget behov for oprettelse af en særlig fond. Michael Stevns, Direktør Landbrug & Fødevarer. Høringssvar fra LO: Høring af B75 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande LO har modtaget forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande under Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene. Der skal indskydes en startkapital på mio. kr. i fonden og det foreslås, at forslaget finansieres af midler frigjort ved udlodning af Investeringsfonden for Østlandene.

9 9 For at klimaprojekterne ikke skal konkurrere med de øvrige projekter i IFU-regi, der er målrettet de fattigste lande, er det vigtigt, at fonden oprettes som en selvstændig fond med egne retningslinjer i lighed med Investeringsfonden for Østlandene, der administreres af IFU. LO hilser forslaget velkomment og ser det som et effektivt middel til både at afhjælpe klimaproblemer og til at skabe vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. LO er endvidere positivt indstillet over for udsigten til, at en sådan ordning også vil kunne bidrage til øget aktivitet hos danske virksomheder og dermed bidrage til beskæftigelsen i den danske industri ikke kun inden for vedvarende energi. Den store styrke i forslaget ligger netop i, at det både adresserer de globale klimaproblemer og kan skabe arbejdspladser både i udviklingslandene og i Danmark. At fonden administreres af IFU vil sikre, at de bæredygtighedskriterier, IFU opererer efter, også vil være gældende her, og hensyn til arbejdsmiljø og arbejdstager-rettigheder vil således indgå i kriterierne for udvælgelse af projekter, hvilket vi naturligvis er tilfredse med. Marie-Louise Knuppert Høringssvar fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS): Hermed høringssvar fra Mellemfolkeligt Samvirke omkring forslag af oprettelse af fond til klimainvesteringer i udviklingslandene (B 75). Mellemfolkeligt Samvirke ser positivt på lovforslag B 75 og har følgende kommentarer: 1) Det er en forudsætning, at finansieringen af fonden udelukkende kommer af nye og additionelle midler, som ikke tages fra u-landsbistanden eller klimapuljen. Nye og additionelle midler bør for Danmarks vedkommende defineres sådan, at klimafinansieringen skal være nye og additionelle ift. det eksisterende niveau for u-landsbistand på 0,82 procent af BNP. Såfremt finansieringen af B 75 kommer fra u-landsbistanden eller klimapuljen, er det i praksis en overførsel af midler fra verdens fattigste til mellemindkomstlande samt danske erhvervs- og forskningsinteresser. Såfremt der ifm. behandlingen af forslaget indgås kompromis på dette punkt, vil Mellemfolkeligt Samvirke ikke længere kunne støtte lovforslaget. 2) De investerede midler kan ikke betragtes som en del af den kompensation som forurenende lande skal betale til udviklingslande og skal ikke tælles med i opgørelsen over, hvad Danmark giver i u-landsbistand. Lovforslag B 75 lever ikke op til de formelle krav om klimakompensation, som bl.a. lægger vægt på forudsigelighed, stabilitet og direkte bidrag ikke lån. Dette er ikke tilfældet i lovforslaget, som dels investeres som lån og ydermere har fokus på danske virksomheder. Midlerne til B 75 skal derfor ikke tælles som u-landsbistand, ej heller som klimakompensation. Det er afgørende for Mellemfolkeligt Samvirke, at Danmark lever op til sine internationale forpligtigelser om kompensation til de lande og befolkningsgrupper, som rammes hårdest af klimaforandringer, og det forudsætter gennemsigtighed i forhold til forskellige danske tiltag. 3) Det bør være et krav, at IFUs investeringer fremmer energi- og klimaløsninger, som kommer de fattigste til gode. Verdens fattigste forhindres i at udvikle sig blandt andet på grund af ringe adgang til energi. Alle offentlige investeringer i udviklingslande bør derfor inkludere krav og forpligtigelser om fattigdomsorientering også selvom midlerne ikke tages fra ulandsbistanden. IFUs investeringer skal ydermere fokusere på bæredygtige og klimarigtige løsninger, som er relevante og brugbare for fattige lande og befolkningsgrupper. Det bør derfor være en ambition at skabe synergieffekter, som ikke kun fremmer klimahensyn men også udvikling og fattigdomsbekæmpelse.

10 10 4) Der skal ikke investeres i industriel produktion af biobrændstof, uanset hvilken generation af biobrændstoffer der er tale om. I forbindelse med EU s direktiv om vedvarende energi og lov om bæredygtige biobrændstoffer, kan der forudses en stor vækst i efterspørgslen efter biobrændstoffer som ses som en ny, klimarigtig energikilde. Ligeledes er der i andre lande tilsvarende tiltag som kan forventes at øge efterspørgslen på biobrændstof. Mellemfolkeligt Samvirke ser med stor bekymring på den industrielle produktion af biobrændstoffer både fødevareafgrøder (1. generation) og affald (2. generation), idet produktionen har klare negative konsekvenser for fødevaresikkerheden for verdens fattigste. Det bør derfor være et krav, at IFUs investeringer ikke anvendes til at fremme biobrændselsproduktion i stor skala. Fokus bør i stedet være på biobrændstofsproduktion i mindre skala i udviklingslande, der produceres og bruges lokalt, og hvor berørte og direkte involverede lokalsamfund er blevet hørt forudgående og drager fordel af biobrændselsproduktionen. Mvh, Kirsten Kirsten Hjørnholm Sørensen Policy Officer Høringssvar fra Dansk Røde Kors: B75 Kommentarer fra Dansk Røde Kors til Beslutningsforslag B 75 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande Om: Forslag til folketingsbeslutning nr. B 75 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande I anledning af at Udenrigsudvalget har sendt udkast til beslutningsforslag B 75 af 8. december 2009 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande i høring, fremsender Dansk Røde Kors følgende kommentarer: Dansk Røde Kors finder det positivt, at Udenrigsudvalget har ønsket at inddrage kommentarer og forslag fra udviklingsorganisationerne, erhvervslivet og øvrige interessenter i processen med beslutningsforslaget. Vi ønsker således i høj grad at bidrage til Folketingets arbejde med vores viden fra vores programmer i udviklingslandene og i Danmark. Dansk Røde Kors støtter forslagets hovedformål at fremme klimarigtige investeringer i udviklingslandene. Samtidig skal vi henlede Udenrigsudvalgets opmærksomhed på følgende: 1) Dansk Røde Kors støtte til forslaget forudsætter, at fonden finansieres af nye og supplerende midler, som ikke tages fra udviklingsbistanden eller klimapuljen. Samtidig gør Dansk Røde Kors opmærksom på, at midlerne til forslaget ikke bør medregnes som hverken udviklingsbistand eller klimakompensation i henhold til Danmarks forpligtelser om kompensation til de lande og befolkningsgrupper, som rammes hårdest af klimaforandringer, idet der er tale om lån frem for forudsigelig bidrag. 2) Dansk Røde Kors støtter, at fattigdomsorienteringen samt fremme af klimavenlige investeringer i Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) generelt styrkes, men finder det ikke godtgjort at der er behov for at oprette en ny og særlig fond til klimainvesteringer, som skal administreres af IFU. 3) Dansk Røde Kors ønsker, at forslaget bredes ud, så der også rummes mulighed for at investere i tilpasningsaktiviteter (adaptation), der mindsker sårbarheden hos berørte lokalsamfund og styrker deres evne til at modstå de udfordringer, som et mere foranderligt klima giver, herunder investeringer som generelt kan afhjælpe humanitære konsekvenser af klimaforandringer. Vi håber vores kommentarer er nyttige for udvalgets drøftelser, og vi står derfor naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse af beslutningsforslaget. f/generalsekretær Anders Ladekarl

11 11 Jesper Gerner Jensen Head of International Department og Preben Søegaard Hansen Sekretariatschef/Head of Secretariat Stedfortrædende generalsekretær/assistant Secretary General

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven 2009/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 26. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2007/2 BTB 22 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 12. december Betænkning.

2007/2 BTB 22 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 12. december Betænkning. 2007/2 BTB 22 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 12. december 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Tilføjelse til tillægsbetænkning

Tilføjelse til tillægsbetænkning Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Tilføjelse til tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om Naviair

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om Naviair Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2009-10 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2010 og var til 1. behandling den 15. marts 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj Betænkning.

2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj Betænkning. 2011/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Institut for

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)]

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)] Til beslutningsforslag nr. B 77 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at sikre en gebyrfri

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning.

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning. 2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.]

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 62 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Højteknologifonden

Betænkning. Forslag til lov om Højteknologifonden Udvalget for Videnskab og Teknologi L 2 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 0. december 2004 2. udkast (Indstilling

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Betænkning. over

2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Betænkning. over 2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 9. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere