Betænkning. i udviklingslandene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. i udviklingslandene."

Transkript

1 Til beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 29. april 2010 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 8. december 2009 og var til 1. behandling den 2. februar Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udenrigsudvalget. Møder Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder. Høring Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet sendt forslaget i høring. Udvalget har modtaget høringssvar fra: DI, Folkekirkens Nødhjælp, Håndværksrådet, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU), Landbrug & Fødevarer, LO, Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og Dansk Røde Kors. De indkomne høringssvar er optrykt som bilag 2 til betænkningen. Spørgsmål Udvalget har stillet 1 spørgsmål til udviklingsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, KF og DF) indstiller forslaget til forkastelse ved 2. (sidste) behandling. Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at der er behov for flere klimainvesteringer i udviklingslandene, men partierne finder det ikke nødvendigt at oprette en ny, særlig statslig fond til klimainvesteringer i [af Jeppe Kofod (S) m.fl.] udviklingslandene. Vi har i forvejen en række gode instrumenter, som allerede benyttes i dag til at understøtte klimaformålet, bl.a. under ordningen for blandede kreditter og Business-to-Business programmet. Herudover giver Eksport Kredit Fondens garantifacilitet med 200 mio. kr. i kapitaltilførsel fra staten mulighed for at stille garanti for klimaprojekter. Partierne lægger desuden vægt på, at den tværministerielle arbejdsgruppe, som arbejdede med spørgsmålet i 2008, ikke fandt behov for en særlig statslig fond for klimaprojekter. Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller forslaget til vedtagelse uændret. Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at der, ikke mindst set i lyset af fiaskoen ved COP15 mødet og den fortsatte økonomiske krise, er et øget behov for at oprette en fond til støtte af klimainvesteringer for at tilvejebringe nye og additionelle midler. S og SF finder, at de eksisterende rammer for klimainvesteringer i udviklingslande, herunder ordningen for blandede kreditter og Business-to-Business programmet, er utilstrækkelige. Vi lever i en tid med finansiel krise og udsigt til dramatiske klimaforandringer. Der er et øget behov for at finde løsninger på klimaproblemerne, samtidig med at de markedsbaserede lånemuligheder er begrænsede. Det skaber et presserende behov for at forbedre mulighederne for klimainvesteringer i udviklingslandene. Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. AX012265

2 2 Michael Aastrup Jensen (V) Ellen Trane Nørby (V) Peter Juel Jensen (V) Karsten Lauritzen (V) Malou Aamund (V) nfmd. Søren Espersen (DF) Tina Petersen (DF) Helle Sjelle (KF) Marion Pedersen (V) fmd. Jeppe Kofod (S) Mogens Lykketoft (S) Mette Gjerskov (S) Kirsten Brosbøl (S) Steen Gade (SF) Anne Baastrup (SF) Jørgen Poulsen (RV) Frank Aaen (EL) Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 2 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

3 3 Oversigt over bilag vedrørende B 75 Bilagsnr. Titel 1 Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 2 Høringssvar til forslaget 3 1. udkast til betænkning over forslaget Bilag 1 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 75 Spm.nr. Titel 1 Spm., om ministeren vil kommentere høringssvarene fra udvalgets høring af forslaget, til udviklingsministeren, og ministerens svar herpå

4 4 Høringssvar over beslutningsforslaget Bilag 2 Høringssvarene fra DI, Folkekirkens Nødhjælp, Håndværksrådet, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU), LO og Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er optrykt efter ønske fra S. Høringssvarene fra Landbrug & Fødevarer og Dansk Røde Kors er optrykt efter ønske fra V. Høringssvar fra DI: Høring af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande Udenrigsudvalget har den 4. marts 2010 sendt forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande i høring. DI har følgende bemærkninger til høringen: DI støtter forslaget om oprettelse af en fond, der kan investere i klima- og miljøprojekter i udviklingslandene i samarbejde med danske virksomheder forudsat, at fonden drives på markedslignende vilkår og er selvfinansierende på sigt. Danske virksomheder har stærke kompetencer inden for energi- og miljøteknologi, der kan bidrage til at nedbringe den globale CO 2 -udledning og forbedre miljøet. Alligevel har der indtil nu været begrænset dansk deltagelse i de projekter, der er blevet gennemført under de fleksible mekanismer Joint Implementation (JI) og Clean Development Mechanism (CDM). Mangel på finansieringsinstrumenter tilpasset klimaprojekters specielle karakteristika og risikoprofil er en blandt flere grunde til dette. Blandt de eksisterende danske finansieringsinstrumenter er der nogle, der kan benyttes til klima- og miljøprojekter i dag. Disse instrumenter er dog ikke befordrende for udnyttelse af dansk teknologi i klimaprojekter, fordi de er behæftet med en eller flere af følgende barrierer: Der kræves en dansk medinvestor i projektet Der skal investeres i de allerfattigste lande Budgettet udnyttes allerede fuldt ud Instrumentet er ikke målrettet til klima- og miljøprojekter, og tager derfor ikke højde for disse projekters særlige risikoprofil. DI finder derfor, at der er behov for en særlig fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande. DI har følgende anbefalinger til fonden: Projekttyper En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør kunne investere i projekter, der falder indenfor tre kategorier, nemlig reduktion af CO 2 -udledning, miljøforbedringer og tilpasning til klimaforandringer. Fonden bør kunne investere både i nye anlæg og i forbedringer af eksisterende anlæg, der falder inden for en af de tre kategorier. Fonden bør som udgangspunkt prioritere direkte investeringer i klima- og miljøprojekter, men en mindre del af fondens egenkapital kan investeres i øvrige fonde med særlige kompetencer. Finansiering En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør være selvfinansierende på sigt. Det er derfor vigtigt, at fonden drives på markedslignende vilkår, at den designes så det sikres, at der er tilstrækkelig efterspørgsel efter dens ydelser. Fonden vil kræve et indskud af startkapital, der bør finansieres af de tilbageværende midler i Investeringsfonden for Østlande (IØ Fonden). IØ Fonden har tilbagebetalt mere end sit oprindelige kapitalindskud til staten på baggrund af den indtjening, der er skabt gennem fondens investeringer sammen med danske virksomheder. Det vil derfor være naturligt, at en del af den resterende egenkapital benyttes til at etablere en ny fond, der kan investere i klima- og miljøprojekter sammen med danske virksomheder. Der bør etableres

5 5 en udlodningspolitik for fonden for investeringer i klima- og miljøprojekter, således at staten får et procentuelt afkast af det årlige overskud. Fokuslande En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør kunne investere i alle udviklings- og vækstlande, det vil sige lande med BNP per capita op til USD (2010). Det vil sikre tilstrækkelig efterspørgsel efter fondens ydelser, samt at fonden kan fokusere på de lande, der i disse år oplever den største stigning i CO 2 -udledning og miljøproblemer. Administration En fond til klima- og miljøinvesteringer i udviklingslande bør administreres af Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU). IFU har gennem egne aktiviteter samt IFV og IØ Fondenes aktiviteter erfaring med investeringer i udviklingslande og vækstlande i samarbejde med danske virksomheder. IFU har desuden den nødvendige viden om de lande, der investeres i, og fonden værdsættes af de danske virksomheder som en professionel partner. Dog bør en fond til klima- og miljøinvesteringer ikke høre under Danida, da det vil skabe en interessekonflikt i forhold til fondens målsætninger og Danidas geografiske fokus. En fond til investeringer i klima og miljøprojekter bør entydigt fokusere på at forbedre det globale miljø ved bl.a. at reducere CO 2 -udledning. Den største stigning i CO 2 -udledning finder sted i vækstlande, som Indien, Brasilien og Kina, mens de fattigste udviklingslande, som Danida fokuserer på, har meget ringe CO 2 -udledning. En fond til investeringer i klima- og miljøprojekter bør derfor administreres af IFU, men hører under et andet ministerium i lighed med IFV Fonden. Samarbejde med danske virksomheder Danske virksomheder har stærke kompetencer indenfor energi- og miljøteknologi, der bør udnyttes til at forbedre det globale miljø. For at udnytte disse kompetencer mest optimalt, anbefaler DI, at fonden kan investere i projekter sammen med danske virksomheder på en sådan måde, at den danske virksomheds bidrag til projektet ikke nødvendigvis består af investeringskapital, men kan udmåles på anden vis. En fond til investeringer i klimaprojekter i udviklingslande som beskrevet ovenfor forventes at blive mødt med massiv interesse fra de danske virksomheder. DI ser derfor frem til at følge det videre forløb. Marie Gad Konsulent Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp: B 75 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande Teknologisamarbejde er et af hovedtemaerne i de pågående klimaforhandlinger inden for UNFCCC og en nødvendig komponent i en fremtidig global klimastrategi. Teknologi er nødvendig både for at skabe muligheder for tilpasning til eksisterende klimaforandringer og for at sikre, at udslippene af drivhusgasser mindskes og dermed, at den globale temperatur ikke stiger mere end 2 grader. Socialdemokraternes forslag om en fond til klimainvesteringer er interessant og kommer på et godt tidspunkt. Der er i høj grad brug for penge til investeringer i klimarelateret teknologi i ulandene. Ifølge UNFCCC vil udgifterne for spredning af teknologier til ulandene blive milliarder USD per år, og dertil kommer også massive investeringer i udvikling af nye teknologier. For de fattigste ulande er behovet for teknologier enormt. Klimaforandringerne medfører for eksempel tørke, og landmændene har nu brug for overrislingssystemer og tørkeresistent såsæd. Meget teknologi findes allerede, men produkterne skal nå ud til de områder, hvor der er brug for dem. Som eksempel har Folke-

6 6 kirkens Nødhjælp støttet overrislingssystemer, som drives med vindmøller og solceller i Malawi. På den måde sikrer teknologi, at menneskene ikke bliver drevet på flugt på grund af tørke og efterfølgende sult. For ulandene er nye og klimavenlige teknologier også nøglen til udvikling. De rige lande har allerede haft så store udslip af CO 2 og andre drivhusgasser, at samme type af industrialisering i ulandene vil føre til store temperaturstigninger. Hvis ulandene skal have mulighed for at udvikles og have økonomisk vækst, så skal de få adgang til teknologier, som gør dette muligt, uden at de globale udslip øges. Da det nugældende danske budget for klimaprojekter i ulande er meget lille (300 millioner i år, hvor Folkekirkens Nødhjælps beregninger viser et behov på 6-12 milliarder per år), er Socialdemokraternes forslag meget velkomment. Der er dog nogle pointer, vi mener, er vigtige at tage med: Midlerne skal være nye og additionale, som det er beskrevet i både Bali Action Plan og Copenhagen Accord. Dette vil betyde, at de ikke skal tages fra den nuværende klimapulje, og at de ikke skal medregnes i den danske udviklingsbistand og dermed indgå i den danske DAC opgørelse. En investeringsfond under IFU vil betyde lån til klimarelateret udvikling. Det er vigtigt at notere, at dette derfor ikke kan tælle som en del af en dansk klimakompensation til ulandene. Danmark har et historisk ansvar på grund af sine historiske udslip. En kompensation for dette kan ikke gives som lån. Fondens midler skal målrettes investeringer i de fattigste lande. Det er disse lande, der har svært ved at tiltrække private investeringer, og det er derfor ekstra vigtigt at støtte initiativer der. Midler fra fonden skal bruges til både tilpasning (adaptation) og reduktion af CO 2 -udslip (mitigation). Folkekirkens Nødhjælp foreslår, at midlerne til en investeringsfond under IFU mobiliseres gennem bidrag fra finansloven og eventuelle andre danske investorer som for eksempel de store pensionskasser. Mattias Söderberg Klima koordinator i Folkekirkens Nødhjælp Kære Morten. Høringssvar fra Håndværksrådet Håndværksrådet har følgende bemærkninger til forslaget, som vi støtter på visse betingelser: Det er oplagt at udnytte et velafprøvet og effektivt instrument som IFU til at nå de mål, Danmark har sat sig på klimaområdet. En særlig klimafond vil løse problemet med at klimaprojekter ofte ikke er lige så rentable som traditionelle projekter. Men det skal indskærpes over for IFU, at fonden så også skal tage større risiko i forhold til indtjeningen, f.eks. i forhold til afprøvning af nye teknologiers kommercielle bæredygtighed, da man ellers påny vil se et A- og et B-hold, nu blot inden for klimateknologier. Hvis IFU skal have videre rammer, skal de også bruges til at nå det overordnede mål og ikke blot fastlåse bistanden til de teknologier, der allerede har vist sig kommercielt bæredygtige. Klimateknologier, som ikke er kommercielt bæredygtige i Danmark og andre lande i tempererede klimazoner, men som er det i subtropiske og tropiske, bliver ikke udviklet, hvis ikke de får lettet adgangen til fjerne markeder. Det gælder først og fremmest små og mellemstore virksomheder. Derfor skal IFU i forbindelse med etableringen af en klimafond gøre en særlig indsats for at facilitere SMV, så de får lige så gode muligheder for at udnytte fonden som deres store kolleger. Jens Kvorning Afdelingschef/Head of Department

7 7 Høringssvar fra Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU): Udenrigsudvalget har ved af 4. marts 2010 bedt om IFU/IØ s bemærkninger til forslag til folketingsbeslutning B75 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande. Et væsentligt udgangspunkt for kommentarer til forslaget må være, om der skønnes at være et behov for øgede klimainvesteringer i udviklingslandene. Drøftelserne på COP15 topmødet i København bekræftede dette behov, og det fremgik tillige, at en væsentlig del af de øgede kapitaloverførsler måtte ske i form af private midler. Senest har IMF bekræftet behovet med et forslag om en»grøn fond«på 100 mia. dollars om året. En investeringsfond, der formidler investeringer på kommercielle vilkår til udviklingslande, kan over en periode bidrage med betydelige private klimainvesteringer til gavn for både udviklingslande og danske virksomheder, samtidig med at investeringsafkastet gør fonden selvfinansierende. Foruden fondens egne investeringer vil partnerskabet med andre investorer og virksomheder medføre en multiplikationseffekt, som i IFU s tilfælde har mere end tidoblet IFU s investeringer. En særlig klimafond i IFU kan være et godt supplement til opfyldelse af IFU s målsætninger, idet IFU s muligheder for at foretage væsentlige klimainvesteringer under de nuværende regler er begrænset dels af en lav indkomstgrænse for lande, hvori IFU kan investere, og dels af krav om en dansk investeringspartner, der kan være svær at finde. Det vil derfor være af afgørende betydning for en ny klimafond, at den ikke får pålagt disse restriktioner, og at den nye fond får mulighed for også at investere i udviklingslande med et højere BNP/capita end IFU s eksisterende indkomstgrænse, da potentielle klimaprojekter ikke kan forventes i større omfang at skulle findes i de fattigste udviklingslande. Endvidere bør kravet om dansk partner gives en bredere fortolkning, f.eks. at der foreligger»danske interesser«. Det kan indebære, at den danske partner ikke behøver at binde kapital i projektet, men kan deltage på anden vis, f.eks. med know-how, service o. lign. Klimafonden bør kunne investere i de udviklingslande, hvor der er størst behov for klimaprojekter, og såfremt det er muligt, bør fonden investere i projekter, der kan udløse CO 2 -kreditter til salg til danske virksomheder, men fonden bør ikke være bundet heraf. IFU tilbyder især aktiekapital eller aktiekapitallignende penge, hvilket er en finansieringsform, der ikke er dækket af eksisterende ordninger, men hyppigt efterspurgt af virksomheder. Der skønnes at være et tilsvarende finansieringsbehov på klimaområdet. Fordelene ved at oprette en særlig klimafond administreret af IFU skønnes at være: En særlig klimafond sætter mere fokus på klima og giver mulighed for at prioritere klimaprojekter. Anvendelse af»ifu-modellen«betyder, at der ikke er behov for løbende at tilføre nye midler til fonden, da fonden efter et stykke tid forventes at være selvfinansierende. Eksempelvis har IØ-fonden tilbagebetalt 2,1 mia. kr. til staten i forhold til et startindskud på ca. 1,9 mia. kr., og IØ har fortsat en egenkapital på 1,2 mia. kr. En særlig klimafond giver danske virksomheder adgang til en finansiel samarbejdspartner, der kan styrke deres rolle på de internationale markeder. IFU har stor erfaring med projektudvikling og har et stort netværk af rådgivere og regionalkontorer i også for klimaet væsentlige lande. IFU vil derfor hurtigt og effektivt kunne varetage administrationen af klimafonden, hvis det besluttes at oprette en fond. IFU har i forvejen 20 års erfaring som forvalter af IØfonden, herunder også MIØ-faciliteten. Der vedlægges som bilag en kort beskrivelse af IFU s og IØ/ MIØ s aktiviteter. IFU har et udbygget netværk til den danske ressourcebase på energiområdet m.v. og dermed adgang til faglige danske kompetencer på området. Der vil være behov for at give klimafonden en startkapital. Størrelsen heraf og finansieringskilde er et politisk spørgsmål, som IFU ikke finder at kunne udtale sig om.

8 8 Finn Jønck Direktør Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer: Vedr. Høring blandt Danida Styrelsens medlemmer ang. Beslutningsforslag B75 om oprettelse af fond til klimainvesteringer. Høringen vedrører forslaget om oprettelse af en særlig fond ved IFU til investeringer i klimarelaterede projekter. Overordnet set er vi meget enige i ønsket om mulighed for midler til klimainvesteringer. Vi er ligeledes tilfredse med at forslaget bygger på, at fonden skal oprettes ved og administreres af IFU. Men her hører vores støtte op, hvilket vi skal begrunde. I forb. m. forberedelserne til COP15 er det besluttet, at der i perioden frem til og med 2012 skal ydes opstartfinansiering fra Danida til klimaaktiviteter inden for en beløbsramme på 1,2 mia. kr. Disse midler er sikret, og intet tyder på, at det ikke er tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen. Det vil være rimeligt, at Danida snart vurderer, hvorledes de vil følge op med midler efter Dette kan passende tages med i den nye fremadrettede bistandsstrategi, som for tiden er under udarbejdelse. Ovenstående midler er penge ud over de forskellige klimarelaterede projekter, som allerede er igangsat, eller som der løbende behandles og bevilges midler til under landeramme eller særlige delstrategier (f.eks. civilsamfundsstrategi) Beslutningsforslaget sigter mod, at der skal yderligere midler til rådighed for investeringer. Allerførst må vi efterlyse en analyse af behovet for disse ekstra midler. Ligger der et formuleret behov ved danske virksomheder eller ved partnere i udviklingslande? Ikke så vidt oplyst. Det er positivt, at forslaget sigter på samarbejde og administration ved IFU. Der synes dog ikke at være nogen saglig begrundelse for, hvorfor der skal oprettes en særlig fond. IFU s ledelse kan blot beslutte, at der skal tages særlige hensyn til projekter i klimasektoren, f.eks. kan man beslutte at sådanne projekter kan godkendes med en forrentning, der ligger lavere (på et defineret niveau) end almindelige kommercielle projekter. Vi skal derfor anbefale, at Udenrigsministeriet drøfter med IFU, hvorledes der kan tages de muligvis nødvendige hensyn til klimaprojekter. Det vil mindske bureaukrati og sikre den samme professionelle bearbejdning af projektforslag som kendetegner IFU s virke. I øvrigt er der, som det nævnes fra debatten i Udenrigsudvalget, midler fra EKF og Danida s erhvervsprogrammer i form af Blandede Kreditter og B2B til rådighed allerede. Som konklusion skal vi meddele, at vi ikke ser noget behov for oprettelse af en særlig fond. Michael Stevns, Direktør Landbrug & Fødevarer. Høringssvar fra LO: Høring af B75 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande LO har modtaget forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande under Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene. Der skal indskydes en startkapital på mio. kr. i fonden og det foreslås, at forslaget finansieres af midler frigjort ved udlodning af Investeringsfonden for Østlandene.

9 9 For at klimaprojekterne ikke skal konkurrere med de øvrige projekter i IFU-regi, der er målrettet de fattigste lande, er det vigtigt, at fonden oprettes som en selvstændig fond med egne retningslinjer i lighed med Investeringsfonden for Østlandene, der administreres af IFU. LO hilser forslaget velkomment og ser det som et effektivt middel til både at afhjælpe klimaproblemer og til at skabe vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. LO er endvidere positivt indstillet over for udsigten til, at en sådan ordning også vil kunne bidrage til øget aktivitet hos danske virksomheder og dermed bidrage til beskæftigelsen i den danske industri ikke kun inden for vedvarende energi. Den store styrke i forslaget ligger netop i, at det både adresserer de globale klimaproblemer og kan skabe arbejdspladser både i udviklingslandene og i Danmark. At fonden administreres af IFU vil sikre, at de bæredygtighedskriterier, IFU opererer efter, også vil være gældende her, og hensyn til arbejdsmiljø og arbejdstager-rettigheder vil således indgå i kriterierne for udvælgelse af projekter, hvilket vi naturligvis er tilfredse med. Marie-Louise Knuppert Høringssvar fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS): Hermed høringssvar fra Mellemfolkeligt Samvirke omkring forslag af oprettelse af fond til klimainvesteringer i udviklingslandene (B 75). Mellemfolkeligt Samvirke ser positivt på lovforslag B 75 og har følgende kommentarer: 1) Det er en forudsætning, at finansieringen af fonden udelukkende kommer af nye og additionelle midler, som ikke tages fra u-landsbistanden eller klimapuljen. Nye og additionelle midler bør for Danmarks vedkommende defineres sådan, at klimafinansieringen skal være nye og additionelle ift. det eksisterende niveau for u-landsbistand på 0,82 procent af BNP. Såfremt finansieringen af B 75 kommer fra u-landsbistanden eller klimapuljen, er det i praksis en overførsel af midler fra verdens fattigste til mellemindkomstlande samt danske erhvervs- og forskningsinteresser. Såfremt der ifm. behandlingen af forslaget indgås kompromis på dette punkt, vil Mellemfolkeligt Samvirke ikke længere kunne støtte lovforslaget. 2) De investerede midler kan ikke betragtes som en del af den kompensation som forurenende lande skal betale til udviklingslande og skal ikke tælles med i opgørelsen over, hvad Danmark giver i u-landsbistand. Lovforslag B 75 lever ikke op til de formelle krav om klimakompensation, som bl.a. lægger vægt på forudsigelighed, stabilitet og direkte bidrag ikke lån. Dette er ikke tilfældet i lovforslaget, som dels investeres som lån og ydermere har fokus på danske virksomheder. Midlerne til B 75 skal derfor ikke tælles som u-landsbistand, ej heller som klimakompensation. Det er afgørende for Mellemfolkeligt Samvirke, at Danmark lever op til sine internationale forpligtigelser om kompensation til de lande og befolkningsgrupper, som rammes hårdest af klimaforandringer, og det forudsætter gennemsigtighed i forhold til forskellige danske tiltag. 3) Det bør være et krav, at IFUs investeringer fremmer energi- og klimaløsninger, som kommer de fattigste til gode. Verdens fattigste forhindres i at udvikle sig blandt andet på grund af ringe adgang til energi. Alle offentlige investeringer i udviklingslande bør derfor inkludere krav og forpligtigelser om fattigdomsorientering også selvom midlerne ikke tages fra ulandsbistanden. IFUs investeringer skal ydermere fokusere på bæredygtige og klimarigtige løsninger, som er relevante og brugbare for fattige lande og befolkningsgrupper. Det bør derfor være en ambition at skabe synergieffekter, som ikke kun fremmer klimahensyn men også udvikling og fattigdomsbekæmpelse.

10 10 4) Der skal ikke investeres i industriel produktion af biobrændstof, uanset hvilken generation af biobrændstoffer der er tale om. I forbindelse med EU s direktiv om vedvarende energi og lov om bæredygtige biobrændstoffer, kan der forudses en stor vækst i efterspørgslen efter biobrændstoffer som ses som en ny, klimarigtig energikilde. Ligeledes er der i andre lande tilsvarende tiltag som kan forventes at øge efterspørgslen på biobrændstof. Mellemfolkeligt Samvirke ser med stor bekymring på den industrielle produktion af biobrændstoffer både fødevareafgrøder (1. generation) og affald (2. generation), idet produktionen har klare negative konsekvenser for fødevaresikkerheden for verdens fattigste. Det bør derfor være et krav, at IFUs investeringer ikke anvendes til at fremme biobrændselsproduktion i stor skala. Fokus bør i stedet være på biobrændstofsproduktion i mindre skala i udviklingslande, der produceres og bruges lokalt, og hvor berørte og direkte involverede lokalsamfund er blevet hørt forudgående og drager fordel af biobrændselsproduktionen. Mvh, Kirsten Kirsten Hjørnholm Sørensen Policy Officer Høringssvar fra Dansk Røde Kors: B75 Kommentarer fra Dansk Røde Kors til Beslutningsforslag B 75 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande Om: Forslag til folketingsbeslutning nr. B 75 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande I anledning af at Udenrigsudvalget har sendt udkast til beslutningsforslag B 75 af 8. december 2009 om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande i høring, fremsender Dansk Røde Kors følgende kommentarer: Dansk Røde Kors finder det positivt, at Udenrigsudvalget har ønsket at inddrage kommentarer og forslag fra udviklingsorganisationerne, erhvervslivet og øvrige interessenter i processen med beslutningsforslaget. Vi ønsker således i høj grad at bidrage til Folketingets arbejde med vores viden fra vores programmer i udviklingslandene og i Danmark. Dansk Røde Kors støtter forslagets hovedformål at fremme klimarigtige investeringer i udviklingslandene. Samtidig skal vi henlede Udenrigsudvalgets opmærksomhed på følgende: 1) Dansk Røde Kors støtte til forslaget forudsætter, at fonden finansieres af nye og supplerende midler, som ikke tages fra udviklingsbistanden eller klimapuljen. Samtidig gør Dansk Røde Kors opmærksom på, at midlerne til forslaget ikke bør medregnes som hverken udviklingsbistand eller klimakompensation i henhold til Danmarks forpligtelser om kompensation til de lande og befolkningsgrupper, som rammes hårdest af klimaforandringer, idet der er tale om lån frem for forudsigelig bidrag. 2) Dansk Røde Kors støtter, at fattigdomsorienteringen samt fremme af klimavenlige investeringer i Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) generelt styrkes, men finder det ikke godtgjort at der er behov for at oprette en ny og særlig fond til klimainvesteringer, som skal administreres af IFU. 3) Dansk Røde Kors ønsker, at forslaget bredes ud, så der også rummes mulighed for at investere i tilpasningsaktiviteter (adaptation), der mindsker sårbarheden hos berørte lokalsamfund og styrker deres evne til at modstå de udfordringer, som et mere foranderligt klima giver, herunder investeringer som generelt kan afhjælpe humanitære konsekvenser af klimaforandringer. Vi håber vores kommentarer er nyttige for udvalgets drøftelser, og vi står derfor naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse af beslutningsforslaget. f/generalsekretær Anders Ladekarl

11 11 Jesper Gerner Jensen Head of International Department og Preben Søegaard Hansen Sekretariatschef/Head of Secretariat Stedfortrædende generalsekretær/assistant Secretary General

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 22. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 1. Ændringsforslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF)

104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF) GRV 104.O.14-3. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Etablering af Klimainvesteringsfonden (KIF) Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) 100,0 mio.kr.: 50,0 mio. kr. fra Klimapuljen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v.

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. Til beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere