Ejerforeningen Sletterhagevej nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Sletterhagevej nr. 23. 25. 27"

Transkript

1 Ejerforeningen Sletterhagevej nr. 23, 25, 2T Risskov, den 1g/11-200g Ejerforeningen Sletterhagevej nr Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d k1.19 i Cafå Fortegården, Femmøllervej 10 med inågang ved nye hvide tilbygning med etort glasparti i gavl, som ses fra vores p-plads. Dagsorden: 1) Valq af diriqent og referent. 2) Pantstiftende vedtæoter: A) Kort opsummering af vedhæftede oplæg _ se bilag A1. B) Afstemning om pantstiftende vedtægter. 3) Renovering os altanlukning: A) Kort opsummering af vedhæftede oplæg _ se bilag A1. B) Kort opsummering af finanseringsmuligheder - se bilag 42. C) Repræsentant fra Windoor Danmark ÆS vil som mulig leverandør af altanlukninger fortaelle lidt om deres produkt - se også bilag D. D) Bestyrelsen og Windoor's repræsentant står til rådighed for besvarelse af spørgsmå1. E) Afstemning om renovering og lukning af altaner. 4) Eventuelt: Vedlaot denne daosorden: Bilag A1: Bestyrelsens opræg tir pkt. 2 og 3, Birag 42: Finanseringsmurigheder Bilag B: Indretningsplan, skitse - 1:20 Bilag c: Foto af altanfacade med forklaring af bygningsdele Bilag D: Kopi af brochuremateriale fra Windoor A/S Bilag E: Formular tilfuldmagt Bilag F: svar fra EJL vedr. pantstiftende tinglysning - eftersendes Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at læse vedlagte materiale og møde op d eller aflevere vedlagte fuldmagt, da bestyrelsen ønsker at få så klar en udmelding fra medlemmerne som muligt for ovennævnte punkter på dagsordnen. Med venlig hilsen Bestyrelsen Carf Aage Skovgaard - formand Tlf. nr glgg Erik Rasmussen - næstformand - 21g4106g Kim Pedersen - 26g2112g6 Thomas Jessen - 617g4462

2 Ekstraordinær generalforsamling, d , Bilag Al Side 1 af 5 BESTYRELSENS OPLÆG: I det følgende oplæg vil bestyrelsen bla. redegøre for sine synspunkter og argumentere for vores anbefaling til afstemningerne på den ekstraordinære generalforsamling d.26t Bestyrelsens oplæq: Som sikkerhed for ethvertilgodehavende som ejerforeningen måtte have hos medlemmer, der ikke betaler sit bidrag til ejerforeningen, anbefaler bestyrelsen bl.a. efter samråd med advokaten fra ejerlejlighedernes landsforening - EJL, at vi tinglyser vores vedtægter pantstiftende. Der tinglyses for maks kr. pr. lejlighed, som er det beløb som realkreditinstitutterne kan se bort fra ved låneudmåling. Bestyrelsen forventer i det endelige tillæg til vedtægten, at regulere i det pantstiftende beløb for hver lejlighed, så det svarer til ca. 1 års samlet bidrag til ejerforeningen dvs. fællesbidrag, vand- og varmebidrag etc. og under alle omstændigheder under kr. pr. lejlighed. Ved tinglysning af pantstiftende vedtægter skal der betales 1,5o/o i tinglysningsafgift den samlede panteret + 2x kr. Forudsat at vi lyser for maks kr. i alle 21 lejligheder, svarer det til en udgift på kr., som hæves fra ejerforeningens opsparingskonto. Kort oprids af historik: På den ordinære generalforsamling i maj 2007 fremlagde bestyrelsen forslag til en renovering af beton og murværk i altanfacaden, og at det evt. kunne kombineres med at altanerne fik glaslukninger og blev udvidet. Lukningen og udvidelsen af altanerne kaldes i efterfølgende tekst under 6t for modernisering af altanerne. Generalforsamlingen besluttede med 15 stemmer for og 3 imod, at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget, hvor modernisering af altanerne var indehordt. I marts 2008 fremlagde bestyrelsen på ekstraordinær generalforsamling sit endelige oplæg og reviderede budget og anbefalede at generalforsamlingen stemte for en løsning med kombination af renovering samt modernisering af altaner. Budget for renoveringsdelen var steget, bl.a. fordi entreprenørfirmaet Jorton, nu havde haft mulighed for at prissætte og lokalisere hver eneste skade på beton og murværk i altanfacaden, ud fra den tidligere foretagne reg istrering. Udover at budgettet var forhøjet pga. revurdering af renoveringsopgaven, havde bestyrelsen også valgt at afsætte godt kr. i alt til uforudsete udgifter samt honorar for rådgivning fra ingeniørlarkitektfirma. Dermed endte det samlede budget for renovering samt modernisering af altaner på ca kr. Generalforsamlingen afviste forslaget idet 12 stemte for, 6 imod, t hverken for eller imod og 2 var fraværende.

3 Ekstraordinær generalforsamling, d , Bilag Al Side 2 af 5 Efterfølgende valgte bestyrelsen det rådgivende ingeniørfirma Conpro, der skulle hjælpe os med at gennemføre renoveringen dvs, udarbejd et materiale, som entreprenører kunne give pris ud fra ved en licitation samt føre tilsyn, når arbejdet gik igang. Efter Conpro selv havde besigtiget vores facade, og gennemgået vores tidligere registrering, mente de ikke at budgettet for renoveringen kunne holde, hvis vi ville have en langtidsholdbar løsning uden betydelige udgifter til løbende vedligeholdelse. Dette orienterede bestyrelsen så om på den ordinære generealforsamling ijuni 2008, hvor vi samtidigjorde opmærksom på, at ingeniørfirmaets foreløbige vurdering ændrede forudsætningerne radikalt, hvorpå afstemningen i marts 2008 var foretaget. Dette resulterede i at generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skulle udarbejdet nyt beslutningsgrundlag for renoveringen samt modernisering af altanerne. En del af dette beslutningsgrundlag baserede sig på at Conpro, for at kunne fastlægge den mest optimale renoveringsmetode samt et budget, skulle foretage supplerende undersøgelser af betonen herunder destruktive undersøgelser. Efterfølgende udarbejdede Conpro en rapport med resultaterne og konklusionen på undersøgelserne samt et samlet budget for renoveringen. Denne rapport kan rekvireres ved henvendelse til medlemmerne af bestyrelsen. Conpro's konklusion var kort fortalt den samme som først antaget, dvs. at renoveringen af betonen og muryærket ville blive meget dyrere, hvis den samtidig skulle være langtidsholdbar uden større udgifter til løbende vedligeholdelse. Det vigtigste problem der afgør valget af renoveringsmetode, er primært betonen og hvordan det undgås, at der sker en forsat nedbrydning af betonen og dens evne til at beskytte den indstøbte armering mod at ruste med deraf alvorlige skader til følge. Her kommer en lukning af altanen ind som et rigtigt godt alternativ til kun at udføre den traditionelle renovering, som godt kan laves med lang levetid, men stadig til en relativ høj pris, uden at du som almindelig beboer har fået nogen mærkbar forbedring af lejligheden. Nedenfor prøver vi yderligere at præcisere fordele og ulemper ved en lukning og udvidelse af altanen. Bestyrelsen gør opmærksom på, at vi ikke anser tidligere fremsatte tilkendegivelser fra nogle af medlemmerne, om at undersøge mulighederne for at udvide altanen uden glaslukning, som værende interessante, hvilket skulle fremgå af nedenstående opstilling af fordele og ulemper. Fordele ved at modernisere altaner: r Beton og murværk på altaner beskyttes mod yderligere nedbrydning, fordidet kommer ind i et mere passivt miljø, hvor især regnvand og frost ikke kan forårsage nedbrydning og deraffølgende synlige skader. o Budgettet for selve renoveringsarbejdet vurderes af Conpro at være ca. S0 o/o lavere, når der samtidig udføres en modernisering af altanen svarende til en besparelse på ca kr. inkl. moms. Dette skyldes bl.a. at altanbrystningerne flernes og fordi de eksisterende altaner, som

4 Ejerforeningen Sletterhagevej nr. 23, 25, 2l Ekstraordinær generalforsamling, d. 26t11-200g, Bilag Al Side 3 af 5 ovenfor nævnt, kommer ind i mere passivt miljø, der ikke stiller nær så store krav til renoveringsmetoden og udførelsen. ' ' Vi opnår besparelser i udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af vores altanfacade af samme årsag som nævnt ovenfor. Vi kan opnå besparelser i udgifter til opvarmning idet altanlukningen giver et tilskud af passiv solvarme i den kolde årstid. o En lokal ejendomsmægler der kender vores ejendom idet han har været mægler på den senest solgte lejlighed vurderer, at den udgift der er til nye større altaner, vil afspejles nogenlunde af en tilsvarende stigning i prisen på en lejlighed ved et senere salg. o Der bliver bedre plads på altanen til at indrette sig med borde, stole og planter etc. o Altanen kan udnyttes en større del af året, når man forår og efterår kan vælge at sidde med lukkede glaspartier, og på dage hvor varmen igen vender tilbage, kan man åbne helt op for glaspartierne og nyde altanen, som en åben altan som vi kender det idag Lukningen får altanen til at fungere som et drivhus om sommeren. Svar: ldåen med denne type lukning er at man kan skyde/folde glasset helt til side og få ligeså meget luft ind på altanen, som vi kan idag. Dvs. man kan opleve hvis man kommer hjem fra arbejd en sommerdag, at der er meget varmt på altanen, men at man relativt hurtigt kan få fjernet overskudsvarmen og skabt gennemtræk, så det svarer til altanen, som vi kender den i dag. Der bliver indkig fra naboejendom især til altanerne i nr. 23 der ligger tættest på naboejendom. Svar: Uanset om det bliver et krav eller ejfra bygningsinspektoratet iforbindelse med deres behandling af byggeansøgningen, vil vi foreslå at den række altaner, der ligger tættest på vores naboejendom, dvs. 23 tv. får matteret glas i den ene side, så hverken vi eller de får mere indkig end der er i dag. Der bliver indkig fra naboaltan ind i ens egen stue. Svar: Det er rigtigt at man af vil kunne kigge ind i dele af naboenstue, men dette problem kan nemt løses med matteret glas i den ene side af altanen og bør derfor ikke hindre nogen i at stemme for forslaget. Tidlioere fremlaqt materiale: Hvis man ønsker at se tidligere fremlagte manipulerede fotos af altanfacaden med moderniserede altaner, så se bilagene i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i marts 2008 eller rekvir6r kopi ved bestyrelsen.

5 Ekstraordinær generalforsamling, d. 26t , Bilag A1 Side 4 af 5 BUDGET: Efterfølgende budget er baseret på udførelsen af nedenstående renoveringsopgaver: ' Betonsøjler: Afrensning og ophugning af skader samt etablering af katodisk beskyttelse af armeringsjern (hvis altaner forbliver som i dag). r AltanbrYstninger. Fjemelse af eksist. altanbrystninger og etablering af nye rækværker med bæringer i galvaniseret stål og udfyldninger af matteret hærdet glas. r Altandæk: Reparation af skader i betonen. o Vinduesbrystninger under stuevinduer: Efterisoleres med 50 mm mineraluld og pudses svarende til Rockwools facadepudsamt sålbænke udskiftes. o Murværk: Udskiftning af knækkede/revnede sten samt udkradsning og omfugning af revnede mørtelfuger. ' Udskiftning af nedbrudte facadefuger mellem betonelementer samt mellem betonelementer og murværk.. Byggepladsanstilling og -drift, stilladser og afdækninger i nødvendigt omfang.. Maling af brædder i udhæng Overordnet budoet inkl. moms for 21 leiliqheder: Førnævnte renoveringsopgaver forventes at kunne udføres for: Honorar til rådgivere (arkitekuingeniør) : Uforudsete udgifter: ca.8 o/o af = I alt - renovering = Modernisering altaner: (overslagspris fra Windoor A/S). lalt= Besparelse på renovering når altaner samtidig moderniseres I alt - renovering samt modernisering af altaner = kr kr kr kr kr kr kr kr. Dvs. merpris for både at gennemføre renovering samt modernisering af altaner frem for kun at gennemføre renovering, er budgetteret til at være gennemsnitligt ca kr. pr. lejlighed. På efterfølgende bilag A2 vedr. finansiering, kan i se hvordan ovenstående budget skal fordeles på de enkelte lejligheder og eksempler på hvordan den enkelte lejlighed kan vælge at finansiere sin andel. Bestyrelsen har valgt at lade ejerforeningens opsparing på bankkonto stå urørt hen i relation til renoveringen/altanerne, og dette er således en af forudsætningerne de i bilag 42 opstillede finanseringsmodeller. Det skal desude nævnes, at medlemmerne i dag indbetaler bidrag, så der uden uforudsete udgifter spares i alt ca kr. op om året. Dette bidrag til opsparing vil bestyrelsenedsætte, så ejerforeningen sparer ca kr. mindre op om året dvs. i alt ca kr. op om året. Det svarer til en gennemsnitlige nedsættelse af bidraget til opsparing fra den enkelte lejlighed på ca. 200 kr. pr. måned.

6 Ekstraordinær generalforsamling, d , Bilag Al Side 5 af 5 Nedsættelsen af bidragetil opsparing vil træde i kraft senest samme måned, som dem der har valgt at indgå i fælleslån eller optage et indviduelt lån, skal betale 1. ydelse på lån til renovering/- altaner, men nedsættelsen i bidraget gælder selwølgelig også for dem, der måtte vælge at betale deres andel af prisen for renovering/altaner kontant. Hvis medlemmer der har optaget lån skal vurdere sin stigning i månedlige udgifter, kan de altså som udgangspunkt tage den månedlige ydelse fra et af finansieringsforslagene i bilag A2 og trække 200 kr. fra. Vi vil under alle omstændigheder anbefale alle medlemmer at kontakte deres bankrådgiver eller realkreditinstitut for en ekstern vurdering af fordele/ulemper og muligheder i finansieringen af forestående opgaver idet finansieringsforslagene i bilag A2, kun er vejledendeksempler idet løbetid og betingelser i øvrigt kan tilpasses hvert enkelt ved individuel finansering. Denne snak med bankrådgiver/realkreditinstitut bør for god ordens skyld omfatte budgettet for begge alternativer dvs. at enten renoveringsopgaven alene bliver iværksat eller at både renoveringsopgaven og modernisering af altanerne bliver iværksat. Bestvrelsens anbefaling : En enig bestyrelse anbefaler på baggrund af vores undersøgelser i samarbejde med vores rådgivere, at generalforsamlingen stemmer for, at der udføres en renovering kombineret med modernisering af altanerne. 1. Afstemning: Der stemmes for at der både indhentes priser på renovering og modernisering af altaner 2. Afstemning: Der stemmes for at der kun indhentes priser på renovering. Både 1. og 2.afstemning forudsætter at arbejdet igangsættes i foråret Derudover ønsker bestyrelsen tilkendegivelse fra alle medlemmer, på hvilken overordnet modelfor finansiering man ønsker: 3. Ejerforeningen optager et fælleslån baseret på 20 års løbetid, som afdrages via forhøjelse af bidraget til ejerforeningen. 4. Individuel finansering - dvs. hvert medlem deponerer et beløb svarende til medlemmets andel af den samlede pris for arbejdet, fastsat ud fra fordelingstallet lejligheden. Beløbet indsættes på en af ejerforeningen oprettet konto til afregning af renoverings-/altanprolektet senest når arbejdet igangsættes. Hvordan medlemmet finansiere dette beløb vedrører altså ikke ejerforeningen. Bestyrelsen beder indtrængende alle medlemmer møde op uanset holdning elter afgive fuldmagt til bestyrelsen, da punkterne er vigtige for den fremtidige drift af vores ejendom. Husk også at hvis I undlader at møde op eller afgive fuldmagt, svarer det til en nej-stemme. I er velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen med spørgsmål/kommentarer inden generaf-forsamlingen d ved henvendelse til en af nedenstående. Med venlig hilsen Bestyrelsen

EJERFORENINGEN SLETTERHAGEVEJ 23.25-27.

EJERFORENINGEN SLETTERHAGEVEJ 23.25-27. Risskov d. 02.03.200 EJERFORENNGEN SLETTERHAGEVEJ 23.25-27. Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Daqsorden: torsdag den 13.03.2008, kl. 19.00 i det store tørrerum i

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere