Udtrædelsesgodtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtrædelsesgodtgørelse"

Transkript

1 Udtrædelsesgodtgørelse af Bent Ole Gram Mortensen UDKAST 1. Formål I Danmark har det været praksis, at en forbruger, der er tilsluttet et fjernvarmeværk, ikke kan opsige forsyningsforholdet uden at betale sin andel af værkets gæld populært betegnet som udtrædelsesgodtgørelse. Denne praksis er båret af en andelstankegang og ser dermed brugerne af denne fjernvarmeydelse snarere som en del af et kollektiv end som en klassisk forbruger. Det er imidlertid ikke kun fjernvarmeværker, der er organiseret som andelsejede værker (i praksis andelsselskaber med begrænset ansvar A.m.b.A.), der opkræver udtrædelsesgodtgørelse. Også kommunalt ejede værker og værker ejet af kommercielle interesser gør det samme. Begrundelsen er typisk, at bliver der ét forbrugssted mindre, skal de resterende forbrugssteder dække desto mere af de faste omkostninger ved at drive værket. Denne praksis udgør en afvigelse fra den almindelige antagelse om, at man kan komme ud af et løbende aftaleforhold med et passende opsigelsesvarsel og altså uden at skulle bære en del af leverandørens gæld og dermed forretningsmæssige risiko. I de senere år har der været afsagt en række danske domme om udtrædelsesgodtgørelse. Disse vil blive analyseret med henblik på at undersøge de udvalgte domme for retsøkonomiske motiver. Det er ikke denne artikels primære formål at afdække retstilstanden. Denne vil dog for forståelsens skyld kortfattet blive præsenteret nedenfor i afsnit 2. Indledningsvis præsenteres den danske fjernvarmesektor og de lovgivningsmæssige rammer i afsnit 2. I afsnit 3 redegøres for retstilstanden på fjernvarmeområdet. I afsnit 4 analyseres de afsagte danske domme på området. Afslutningsvis præsenteres nogle retspolitiske bemærkninger i afsnit 5. 1

2 2. Fjernvarmesektoren i Danmark Fjernvarme er betegnelse for en forsyningsform, der skal sikre bygningers opvarmning og forsyning med varmt brugsvand. Begrebet anvendes i reglen om forsyning af eller tilbud om forsyning af brugere inden for et afgrænset område, hvor varmen leveres af en tredjemand (et forsyningsselskab). Der er en gråzone til forsyning fra nærliggende bygningers anlæg (nabovarme) og anlæg beregnet til opvarmning af boligblokke eller anden afgrænset byggeri (blokvarmecentraler). Forsyningen foregår fra en eller flere produktionsheder af varmt vand eller damp via et rørledningsnet ud til den enkelte slutbruger. Produktionen kan baseres på en flerhed af kilder (primærer som sekundærer), herunder fossile brændsler, kølevand fra kraftværker (kraftvarme), biomasse, affald, geotermi, industriel spildvarme og varmepumper (især solvarme). I Danmark er fjernvarme er den mest udbredte kilde til boligopvarmning og forsyning med varmt brugsvand. Cirka 63 % af alle boliger i Danmark svarende til godt 1,6 mio. husstande eller 3,3 mio. borgere har fjernvarme indlagt i eget hjem. 1 Omsætningen i den danske fjernvarmeforsyningssektor var i ,4 mia. kr. Den danske fjernvarmesektor har gennem årene generelt nydt fremme rent politisk på grund af fjernvarmeteknologiens evne til at nyttiggøre dels restprodukter som affald og spildvarme, dels vedvarende energikilder, især biomasse, solvarme og fremover også overskydende vindmøllestrøm. Teknologien understøtter de politiske målsætninger om at reducere brugen af fossile brændsler, såsom olie, naturgas og kul, for at tilgodese klimaet Ejerskab til den Danske fjernvarmesektor I Danmark er fjernvarmeforsyningsvirksomheder som hovedregel ejet enten af forbrugerne i form af andelsselskaber eller af kommunerne. Sidstnævnte er typisk tilfældet for forsyningen i større byområder. Ca. halvdelen af husstandene får fjernvarme fra et værk, som kommunen ejer, mens den anden halvdel er ejet på andelsbasis. Den store mængde andelsejede anlæg er på fjernvarmeområdet et særkende for Danmark. 1 2 Til sammenligning opvarmes ca hustande med naturgas. Se således den seneste energipolitiske aftale (aftale af 22. marts 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik ) og Energipolitisk redegørelse 2013 (Klima, energi og bygningsministerens redegørelse af 24. april 2013 til Folketinget om energipolitikken). Begge er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside 2

3 I Danmark findes der ingen andelsselskabslov i modsætning til, hvad der eksisterer for aktieselskaber og anpartsselskaber. 3 Dog findes der i lov om erhvervsdrivende virksomheder enkelte bestemmelser, der også finder anvendelse for andelsselskaber. Andelsretten baserer sig således i vidt omfang på ulovbestemte regler, hvoraf mange er hentet fra foreningsretten. Det er dog kendetegnende for andelsselskaber, at de er udtryk for et økonomisk fællesskab mellem virksomhedsdeltagere (leverandører og/eller aftagere). Uden lovmæssige rammevilkår bliver vedtægterne centrale for forholdet mellem selskab og deltager. Enkelte fjernvarmeproduktions- og distributionsanlæg er ejet af kommercielle energiselskaber som E.ON Danmark A/S og DONG Energy A/S. Der har dog de seneste år været en tendens til, at de kommercielle energiselskaber reducerer deres engagement i den danske fjernvarmesektor. Dong Energy A/S er sammen med Vattenfall A/S som ejer af de centrale kraftværker (der er kraftvarmeværker) storleverandør af varme til fjernvarmesektoren Regulering af fjernvarmesektorens forhold De retlige rammer for fjernvarmeforsyning i Danmark er primært fastlagt ved varmeforsyningsloven. 4 Loven omfatter anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dennes 1, stk. 1. Anden anvendelse, herunder procesvarme, er modsætningsvis ikke omfattet af loven. Loven har overordnet karakter dels af en planlov for bygningsopvarmning, dels en monopolprislov. Overordnet set indeholder loven planbestemmelser om kommunal planlægningsforpligtelse, projektgodkendelseskompetence, pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt prisreguleringsbestemmelser, hvorefter fjernvarmesektoren økonomisk skal hvile i sig selv, forbud mod urimelige priser og betingelser samt krav om, at kun nødvendige udgifter kan overvæltes på forbrugerne. I Danmark betragtes fjernvarme som en monopolsektor i sin helhed, i modsætning til elforsyningssektoren og naturgasforsyningssektoren, hvor der skelnes mellem konkurrenceudsætbare aktiviteter (handel og produktion) og monopolaktiviteter (netværk med tilhørende aktiviteter). Fjernvarmesektorens monopolnatur er en sandhed med mortifikationer. Fjernvarme er som teknologi til bygningsopvarmning i konkurrence med adskillige andre teknologier, herunder naturgas (individuelle gasfyr), olie (individuelle oliefyr), diverse former for individuelle varmepumper (typisk eldrevne 3 4 Disse kapitalselskaber omfattes af selskabsloven, senest lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber. Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning, som senest ændret ved lov nr af 28. november

4 pumper relateret til sol-, luft- eller jordvarme) og individuelle biomassefyr. Der er dog forbundet med en del omkostninger at erstatte én opvarmningsteknologi med en anden. Denne udgift udgør i sig selv en barriere for konkurrence teknologierne imellem. Desuden indeholder varmeforsyningsloven og planloven 5 bestemmelser, der muliggør tilslutningspligt. Hermed forstås i en dansk kontekst, at de til en hver tid værende ejere af en bygning ved en forvaltningsakt påbydes at lade bygningen tilslutte/forblive tilsluttet bl.a. et fjernvarmenet. Der er ikke aftagepligt for selve fjernvarmen, men man skal betale de gældende tariffer, der typisk ud over en forbrugeafhængig afgift også omfatter en fast årlig tarif for at være tilsluttet og en engangsafgift for at blive tilsluttet. Dette legale monopol er i sagens natur også en barriere for konkurrence, jf. nedenfor under afsnit 2.3. Det følger af varmeforsyningslovens 1, stk. 1, at formålet med loven er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Samfundsøkonomien er således et eksplicit omtalt hensyn i lovens forstand og dermed generelt også et sagligt hensyn i forbindelse med administration af loven. 6 Det giver sig blandt andet udslag i reglerne for kommunernes godkendelse af fjernvarmeprojekter, hvor kommunen som udgangspunkt kun kan godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt Konkurrencen fra andre opvarmningsformer Mellem fjernvarmeforsyningsvirksomheder afskærer varmeforsyningslovens planbestemmelser indbyrdes konkurrence på distributionssiden. Der tillades ikke konkurrerende fjernvarmenetværk. Det er i overensstemmelse med antagelsen om, at fjernvarmenet udgør naturlige monopoler. 8 Der er således et økonomisk rationale bag det geografiske monopol Senest lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning. Samfundsøkonomi afføres også i formålsbestemmelsen for elforsyningsloven (senest lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning) og naturgasforsyningsloven (senest lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011). Se blandt andet 6 i bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Naturlige monopoler er karakteriseret ved, at udgifterne til en given facilitet er af en sådan størrelse, at det på grund af stordriftsfordele kun er omkostningseffektivt at have én facilitet, gennem hvilken opgaven udføres. 4

5 Derimod er der de senere år set eksempler på, at fjernvarmeforsyningsnet er tilladt etableret, hvor der i forvejen eksisterer et naturgasnet til bygningsopvarmning via individuelle naturgasfyr. 9 Kommunalbestyrelsen kan efter bestemmelser i henholdsvis planlovens 15, stk. 2, nr. 11 og varmeforsyningslovens pålægge en ejeren af en ejendom at lade sin ejendom tilslutte eller forblive tilsluttet en fjernvarmeforsyningsvirksomhed. Kommunalbestyrelsen kan pålægge 3 typer tilslutningspligt: Tilslutningspligt for ny bebyggelse, tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og forblivelsespligt for bebyggelse, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Tilslutnings- og forblivelsespligt er et styringsmiddel, hvis formål er at sikre f.eks. fjernvarmeforsyningsvirksomheder en vis indtjening, der kan sikre afskrivningen af de ofte store (og irreversible) anlægsinvesteringer, der er forbundet med et kollektivt varmeforsyningsnet. Anvendelse af denne mulighed er meget udbredt. 10 Kommunerne har endvidere mulighed for at stille garanti for lån, der optages af fjernvarmeforsyningsvirksomheder. Det er almindeligt, at danske kommuner har ydet en sådan garanti i forbindelse med anlæggenes etablering eller renovering. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån i Kommunekredit til en fordelagtig rentesats. Det synes at have været praksis at stille krav om anvendelse af tilslutningpligt i forbindelse med stillelse af kommunegaranti, ligesom vilkår om opsigelsesfrist også har været anvendt Retstilstanden vedrørende udtrædelsesgodtgørelse Det har gennem årtier været et grundlæggende synspunkt i den danske fjernvarmesektor, at en forbruger, der ønsker at ophøre som aftager af fjernvarme, økonomisk skal rydder op efter sig sådan at forstå, at den udtrædende betaler sin forholdsmæssige andel af varmeværkets gæld på udtrædelsestidspunktet. Formålet er at undgå, at de tilbageblevne aftagere i den pågældende fjernvarmeforsyningsvirksomhed påføres en økonomisk byrde. En sådan bestemmelse er normalt forekommende i andelsretten. 9 Se generelt om fjernvarmesektoren og konkurrence i Bent Ole Gram Mortensen: Fjernvarme en monopolsektor i konkurrence i Festskrift til Jens Fejø, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2012, s Bent Ole Gram Mortensen & Rikke Gottrup: Kommunal varmeplanlægning i retlig belysning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007, s. 97 ff. 11 Af UfR H kan man læse, at i al fald 20-årige uopsigelighedsperioder har været et vilkår for at opnå kommunegaranti: Bestemmelserne i kontrakterne var standardvilkår, og det var, da selskabet blev stiftet, en betingelse for opnåelse af kommunegaranterede lån, at lodsejeren forpligtede sig i en periode på 20 år. 5

6 Kravet er blandt andet kommet til udtryk i standardvedtægter fra de danske fjernvarmeforsyningsvirksomheders brancheorganisation. I disses 5, stk. 2, litra e anføres: 6 Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen. Denne praksis har været understøttet af en lang række afgørelser fra de administrative myndigheder, der i årenes løb har ført tilsyn med fjernvarmeforsyningssektoren. Som praksis er for øjeblikket må der være to forudsætninger opfyldt, for at en bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse er gyldig. For det første må den være aftalt mellem parterne og ikke senere ekstingveret. Det har været temaet i nogle af de senere års domme. For det andet vil ikke kunne opkræves udtrædelsesgodtgørelse, hvis der løbende optages nye forbruger og værket i øvrigt er veldrevet. I så fald vil et krav om udtrædelsesgodtgørelse blive anset for urimeligt og dermed i strid med varmeforsyningslovens 21, stk Aftalt mellem parterne Et krav om udtrædelsesgodtgørelse må som udgangspunkt være aftalt mellem parterne. Det kan f.eks. være en bestemmelse i leveringsbetingelserne, som forbrugeren har tiltrådt. Forbrugerejede fjernvarmeforsyningsvirksomheder vil ofte være organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Her vil bestemmelsen fremgå af vedtægterne, og disse vil være gældende for andelshaverne. I disse tilfælde vil det være afgørende, at andelshaverstatus er aftalt mellem parterne. I UfR H vedrørende Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. udtaler Højesteret, at det tiltrædes, at indstævnte, der ikke af appellanten er blevet gjort bekendt med selskabets vedtægter og de deri indeholdte vidtgående forpligtelser og ikke har underskrevet nogen overenskomst med selskabet,

7 ikke ved sin tilslutning til varmeværket eller på andet grundlag er blevet forpligtet som medlem af andelsselskabet, og indstævnte vil derfor i overensstemmelse med sin påstand være at frifinde. Sagen omhandler ikke en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, men derimod hvad der skal til for at blive betragtet som andelshaver Sikringsakt (tinglysning) Krav om udtrædelsesgodtgørelse rettes ikke nødvendigvis mod den ejer, der i forbindelse med ejendommens tilslutning har accepteret en bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse. Ofte rettes kravet mod en senere erhverver af ejendommen. Det fremgår af 1 i den danske tinglysningslov (tinglysningsloven), 12 at rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret, skal selv være tinglyst og erhververen ifølge aftalen være i god tro, 13 jf. 1, stk Af lovens 4 fremgår, at visse forhold ikke er omfattet af tinglysningskravet for at opnå gyldighed mod enhver. Herunder hører bl.a. ydelser hidrørende fra foranstaltninger, der tjener til at sikre ejendommens forsyning med vand, lys, varme o lign, dens forbindelse med omverdenen, afledning eller fjernelse fra ejendommen af vand eller andet, under forudsætning af, at nævnte foranstaltninger foretages af det offentlige selv eller efter en af det offentlige givet bemyndigelse, jf. lovens 4, stk. 2, 1. pkt. Formålet med bestemmelsen er at sikre løbende betalinger for forsyningsydelser en bedre prioritetsstilling i tilfælde af tvangsauktion, således at ejendommen ikke skal henstå uden sådanne forsyningsydelser frem til et salg. En egentlig udtrædelsesgodtgørelse omfattes ikke af undtagelsen i 4, stk. 2, 1. pkt. Se hertil f.eks. UfR V og UfR V, hvor der dog var enighed mellem parterne herom. Det er således nødvendigt for en fjernvarmeforsyningsvirksomhed at tinglyse vedtægterne med de indeholdte krav om udtrædelsesgodtgørelse, for at sikre sig mod godtroende omsætningserhververe (købere af den tilsluttede ejendom), hvis ret er tinglyst i form af et skøde eller en slutseddel. Er køberen af ejendommen derimod i ond tro om kravet om udtrædelsesgodtgørelse, kan 12 Senest lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 om tinglysning, som senest ændret ved lov nr. 519 af 28. maj Ved god tro forstås i tinglysningsloven, at erhververen ikke kender den utinglyste ret og ej heller ved grov uagtsomhed er skyld i sit ukendskab til den. God tro må være til stede på det tidspunkt, da aftalen anmeldes til tinglysning, jf. lovens God tro fremføres bl.a. af Byretten i UfR V. 7

8 kravet om udtrædelsesgodtgørelse ikke ekstingveres (fortrænges). Det bliver herefter et bevisspørgsmål, om der er tale om god eller ond tro Forsyningsvirksomhedens økonomiske forhold Ved bedømmelse af, om den kollektive varmeforsyningsvirksomhed kan kræve godtgørelse, vil der efter administrativ praksis blive lagt vægt på, om et anlæg kan anses for værende under løbende udbygning gennem tilslutning af nye forbrugere, og om anlægget kan anses som økonomisk veldreven. Rationalet bag dette er, at kun de værker, hvor udmeldelsen har økonomiske konsekvenser, kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse. 4. Danske domme om udtrædelsesgodtgørelse Der er ikke afsagt et overvælgende stort antal danske domme om udtrædelsesgodtgørelse på fjernvarmeområdet. Det er for så vidt ikke overraskende. Energiområdet i Danmark er præget af mange myndighedsafgørelser med såvel en tilsynsmyndighed 15 som en rekursmyndighed. 16 Disse myndigheder er inden for de senere år blevet suppleret med et privat forbrugerklagenævn. 17 Hovedparterne af tvisterne på energiområdet er traditionelt blevet løst uden involvering af domstolene. I det følgende er der blevet fundet 10 domme, der vedrører udtrædelsesgodtgørelse på fjernvarmeområdet. Domme, der er blevet anket, regnes som én dom. Fire af dommene er publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). Seks af dommene er upublicerede. Nedenfor gennemgås disse domme Domme om stadfæstelse af udtrædelsesgodtgørelse I en række domme stadfæstes gyldigheden af klausuler om udtrædelsesgodtgørelse. I UfR H vedrørende Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. omhandlede sagen egentlig en 20-årig uopsigelighedsperiode. Flertallet i landsretten (2 ud af 3 dommere) udtalte: Ved andelsselskabets stiftelse var det af hensyn til en økonomisk forsvarlig låneoptagelse og drift nødvendigt at indsætte en bestemmelse 15 Senest Energitilsynet. 16 Senest Energiklagenævnet. 17 Ankenævnet på energiområdet, der er et privat klagenævn godkendt i medfør af forbrugerklageloven (senest lovbekendtgørelse nr af 8. september 2010 om forbrugerklager). 8

9 om 20 års aftagepligt i selskabets vedtægter og kontrakter med andelshaverne. Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til varme, således at olieforbruget nedsættes, og loven indeholder tillige bestemmelser til fremme af en kollektiv varmeforsyning. Ved afgørelsen af, om en bestemmelse er urimelig ifølge varmeforsyningslovens 28, stk. 4, findes der blandt andet at burde tages hensyn til de ikke-udtrædende andelshaveres fælles interesse i aftagepligten som forudsætning for en fortsat økonomisk drift. Landsretten omtaler i forbindelse med behandlingen af opsigelses eksplicit de ikke-udtrædende andelshaveres økonomiske interesser, dog uden at konkretiserer hvori disse nærmere består. Højesteret henviser uden begrundelse blot til, at udmeldelse kan betinges af en godtgørelse. Der henvises dog til tilsynsmyndighedernes praksis. Der er ikke i domsreferatet oplysninger om tilstedeværelse af en vedtægtsmæssig bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse. I UfR Ø vedrørende det kommunale varmeværk i Ballerup Kommune var der egentlig indgået en aftale om en 20-årig uopsigelighedsperiode, men der var mellem parterne enighed om, at denne ikke kunne opretholdes efter UfR H. Byretten havde uden nogen retsøkonomisk begrundelse fastsat udtrædelsesgodtgørelsen til den parcellen på udtrædelsestidspunktet påhvilende gæld. Ved landsretten påstod forbrugerne denne dom stadfæstet og anerkendte således, at der skulle betales udtrædelsesgodtgørelse. Landsretten udtalte om udtrædelsesgodtgørelsens størrelse, at ved fastsættelsen af det beløb, de indstævnte, der efter eget ønske er udtrådt af varmeforsyningsordningen, skal betale til appellanten, er det, såfremt unødigt tab ikke skal påføres de tilbageværende aftagere, utilstrækkeligt alene at tilpligte de indstævnte at betale den dem vedrørende del af værkets gæld. Efter de foreliggende oplysninger om måden, hvorpå afgift til varmeværker i øvrigt beregnes, kan det lægges til grund for afgørelsen, at der i den af appellanten sædvanligt afkrævede afgift er medregnet amortisation af anlæggets gæld, afskrivninger samt øvrige, driftsrelevante omkostninger, herunder tillige udgiften til brændsel (min fremhævelse). Her har landsrettens begrundelse eksplicit en økonomisk dimension. I Østre Landsrets dom af 12. februar 2007, B og B vedrørende Ørslev Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.A. lagde landsretten 9

10 til grund, at forbrugeren var til stede på den stiftende generalforsamling, og at hun herefter måtte være bundet af vedtægterne. Hun anses med andre ord for andelshaver. I Retten i Lyngbys dom af 5. januar 2012, BS /2010 vedrørende E.ON (tidligere Ørslev Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.A.) fandt byretten, at forbrugeren var bundet af leveringsbetingelserne, herunder en indeholdt klausul om udtrædelsesgodtgørelse. Byretten lagde vægt på, at forbrugerne efter overtagelse af ejendommen havde aftaget fjernvarme og betalt de løbende udgifter, at de ikke i forbindelse med varslede prisstigninger havde undersøgt nærmere om leveringsvilkårene, og at leveringsbetingelserne som foreskrevet i varmeforsyningsloven havde været anmeldt til Energitilsynet, der ikke havde fundet anledning til at gribe ind. Man må forstå byrettens afgørelse således, at der har været tale om en stiltiende accept af leveringsbetingelserne. Ellers harmonerer dommen vanskeligt med de nedenfor omtalte domme (herunder fra landsretten) om manglende vedtagelse af andelshaverstatus. Byretsdommen udmærker sig dom ved nogle resøkonomiske betragtninger: Bestemmelserne i de anmeldte leveringsbetingelser om et opsigelsesvarsel på 18 måneder og en udtrædelsesgodtgørelse, der beregnes på grundlag af restgælden i værket, er udtryk for en afvejning af på den ene side hensynet til de forbrugere, der ønsker at udtræde af varmeforsyningen, og på den anden side hensynet til de tilbageværende forbrugere af det kollektive varmeforsyningsanlæg. Retten finder ikke grundlag for at anse betingelserne hverken hver for sig eller tilsammen for urimeligt byrdefulde for sagsøgerne. Sagen blev anket til landsretten 18 der stadfæster byrettens dom. Stil støtte for, at der var tale om et stiltidende accept af bestemmelsen om udtrædelsesgodtgørelse, anfører landsretten, at forbrugerne deltog i den generalforsamling i Ørslev Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.A., hvor man besluttede at sælge fjernvarmeværket til E.ON. Forbrugerne har eller burde således have haft et særligt kendskab til forholdene. Landsretten omtaler også den økonomiske balance mellem de udtrædende og de tilbageblevne forbrugere: Set i lyset af, at udtrædelsesgodtgørelsen beregnes ud fra kundens andel af anlægs- og renoveringsudgifterne og dermed bygger på et princip om, at 18 Østre Landsrets dom af 28. februar 2013, B (E.ON). 10

11 den kunde, som melder sig ud af en fjernvarmeordning, skal rydde op efter sig økonomisk, således at de tilbageværende kunder ikke belastes, finder landsretten i øvrigt ikke, at godtgørelsen, der ikke er beregningsmæssigt bestridt, kan anses for uproportional. Der findes to andre tilsvarende domme af samme dato vedrørende andre forbrugere tilknyttet samme fjernvarmeforsyning Domme hvor udtrædelsesgodtgørelse ikke er aftalt Der findes en række domme, hvor fjernvarmeforsyningsvirksomhedens krav på udtrædelsesgodtgørelse falder på, at en klausul om udtrædelsesgodtgørelse ikke er vedtaget mellem parterne. I Retten i Aalborgs dom af 5. januar 2009, BS /2008 vedrørende Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. drejede det sig om et beløb, der skulle erlægges i forbindelse med en fusion mellem Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.a. og Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. En forbruger havde overtaget en ejendom fra en kreditforening, der selv havde overtaget den på tvangsauktion. Det omtvistede beløb havde hjemmel i vedtægterne, der ikke var tinglyst på ejendommen. Retten fandt efter en konkret vurdering ikke, at forbrugeren var blevet andelshaver og fandt, at han som godtroende omsætningserhverver havde ekstingveret kravet. Nogen retsøkonomisk argumentation er ikke indeholdt i byrettens dom. I Retten i Svendborgs dom af 23. september 2011, BS R5-1321/2010 vedrørende Sydlangeland Fjernvarme A.M.B.A. fandt Retten det ikke bevist, at sagsøgte har indgået aftale med sagsøgeren eller på andet grundlag er at betragte som andelshaver hos sagsøgeren. Det var en tidligere ejer af ejendommen, der havde ladet den tilslutte fjernvarmeforsyningen, men det blev ikke bevist, at de nuværende ejere (de sagsøgte) var blevet gjort bekendt med den afgørelse. Byretten kommer ikke med nogen egentlige retsøkonomiske begrundelser. Dog anføres det, at forbrugerne kunne forpligtes til at dække en række udgifter ved forsyningsafbrydelsen (stikledningsafbrydelse og målernedtagning), da det ikke fandtes at være så et byrdefuld vilkår for levering til ikke-andelshavere, at det kræver en udtrykkelig aftale. Modsætningsvis må man antage, at byretten har fundet en udtrædelsesgodtgørelse så byrdefuld, at det kræver en udtrykkelig aftale. I UfR V vedrørende Ådum Kraftvarmeværk A.m.b.a. var en køber af en ejendom i forbindelse med købet ikke blevet gjort opmærksom på en aftale om udtrædelsesgodtgørelse og opsigelsesvarsel, som sælger havde 19 Østre Landsrets domme af 28. februar 2013 i B og B (E.ON). 11

12 forpligtet sig selv og fremtidige ejere af ejendommen til overfor fjernvarmeforsyningsvirksomheden. Aftalen var ikke omtalt i handelsdokumenterne og var ej hellere tinglyst. Da forbrugeren (køberen) blev bekendt med forholdet opsagde hun forsyningsforholdet med en måneds varsel. Hverken byretten 20 eller landsretten 21 fandt, at forbrugeren havde haft anledning til at undersøge forholdet nærmere, og i begge retsinstanser blev forbrugeren frifundet for kravet om udtrædelsesgodtgørelse. Forbrugeren blev ikke anset for andelshaver og dermed ikke bundet af udtrædelses- og opsigelsesklausuler i vedtægterne. Landsretten fandt dog, at fjernvarmeforsyningsvirksomheden havde krav på et passende varsel, der blev fastsat til 18 måneder. Hverken byretten eller landsretten afgiver nogen retsøkonomisk begrundelse. Der fokuseres på det aftaleretlige. I UfR V vedrørende Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. fandt landsretten, 22 at vedtægterne, og således den heri indeholdte bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse ikke var vedtaget mellem parterne. Forbrugerne var hverken i forbindelse med købet af ejendommen eller senere blevet orienteret herom, ligesom der ikke havde fremgået noget af tingbogen. Der var enighed mellem parterne om, at forbrugerne ikke var andelshavere og dermed ikke som sådan omfattet af vedtægterne, hvori bestemmelsen om udtrædelsesgodtgørelse fandtes. I samme sag var byretten forinden kommet til det modsatte resultat derved, at sagsøgerne på denne baggrund måtte påregne, at de modtog fjernvarme på de vilkår, der var gældende for de øvrige aftagere af fjernvarme.. 23 Byretten angiver dog heller ingen retsøkonomisk begrundelse, men lægger blot det aftaleretlige til grund. Sagen havde dog forinden været behandlet i Ankenævnet på Energiområdet Afsluttende betragtninger Man kan overordnet spørge, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at en forbruger af fjernvarme eller en anden forsyningsydelse skal betale udtrædelsesgodtgørelse. Betragter man det som et kundeforhold, at den almindelige regel, at man kan komme ud af et løbende aftaleforhold med passende varsel. Kunden bærer ikke nogen risiko for den erhvervsdrivendes økonomiske forhold. Betragter man derimod forsyningsvirksomheden som et fællesskab mellem forbrugerne og dermed tillægger forsyningsvirksomheden 20 Retten i Hernings dom af 2. august 2010, BS / Vestre Landsrets dom af 10. juni 2011, B Vestre Landsrets dom af 11. september 2012, B Allborg Rets dom af 18. maj 2011, BS / Ankenævnets afgørelse af 9. november

13 det kooperative element, der bl.a. karakteriserer andelsselskaber, 25 virker det mere logisk med en udtrædelsesgodtgørelse. Konkurrenceretligt må det også overvejes, hvorvidt sådanne krav om udtrædelsesgodtgørelser udgør en barriere for konkurrencen mellem forskellige opvarmningsteknologier. Kikker man på praksis, kan man ligeledes ud fra en konkurrencemæssig betragtning overveje det hensigtsmæssigt i, at der ikke vil kunne opkræves udtrædelsesgodtgørelse, hvis der løbende optages nye forbruger og værket i øvrigt er veldrevet ud fra rimelighedskravet i varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Det vil i praksis sige, at mindre succesfulde selskaber med tvivlsom økonomi og vigende kundetilgang stilles bedre end den mere succesfulde virksomhed med sund økonomi og løbende kundetilgang. Retsøkonomisk kan man overveje, hvorvidt et krav om godtgørelse ved udtræden vil have betydning for forsyningsvirksomhedens muligheder for lånefinansiering. Alt andet lige vil en udtrædelsesgodtgørelse medføre en bedre sikkerhed og dermed en lavere rente. Den ekstreme form for sikkerhed findes ved en offentligretlig tilslutningspligt/forblivelsespligt, jf. ovenfor under afsnit 2.3. Bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelser kan ses som et udslag af en økonomisk balancering af interesserne hos henholdsvis forsyningsvirksomhed og aftager. Såvel administrativ praksis som domstolspraksis har anerkendt kravet om udtrædelsesgodtgørelse. Det er logisk for så vidt angår andelsselskaber, men det er også anerkendt i forhold til ikke-andelsvirksomheder på fjernvarmeområdet, jf. den kommunale varmeforsyning i UfR Ø og for kommercielle virksomheder, jf. Retten i Lyngbys dom af 5. januar 2012, BS /2010. Denne praksis kan ses som et udslag af, at fjernvarmeforsyning efter varmeforsyningsloven er stærkt prisreguleret ud fra et hvile i sig selv-princip også for så vidt angår ikke-andelsselskaber. De tilbageblevne forbrugere rammes således lige så hårdt af andres udtræden i ikke-andelsselskaber som i andelsselskaber. Det er slående, hvor ofte de danske domstole ikke finder anledning til at sammenholde kravene om udtrædelsesgodtgørelse med retsøkonomiske betragtninger. Domstoles praksis må dog ses i lyset af en række elementer. For det første er der en række tilfælde, hvor kravet på udtrædelsesgodtgørelse falder allerede som følge af aftaleretlige betragtninger. Her er der for så vidt ingen grund for domstolene til at 25 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, Forlaget Thomson 2004, s

14 inddrage yderligere elementer. Det er en allerede fordi-afgørelse. Domstolene kunne eksplicit have fremdraget betragtninger, om at den professionelle fjernvarmeforsyningsvirksomhed var nærmest til at sikre dokumentation for aftalens indgåelse og sikring mod ekstingtion af godtroende omsætningserhververe. 26 Dermed var dommen blevet mere generel frem for konkret. For det andet bygger domstolenes afgørelse på en administrativ praksis, som domstolene så ikke finder anledning til at tilsidesætte. I den administrative praksis er der i højere grad henvist til økonomiske betragtninger. 26 Når professionelle sættes i anførselstegn, skyldes det, at en del fjernvarmeforsyningsvirksomheder på grund af deres størrelse, daglige ledelse og bestyrelsessammensætning mere minder om foreninger end om egentlige erhvervsvirksomheder. 14

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Holsted Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Nordby Fjernvarme A.m.b.a. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordby Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a.

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere/varmeaftagere...3

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Odder Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter 15. maj 2012 2 Vedtægter for Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Rebild kommune.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

HINNERUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER

HINNERUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER HINNERUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER 1 VEDTÆGTER FOR HINNERUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Favrskov kommune. 2

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabet hjemsted er Sønderborg Kommune 2 Formål og forsyningsområde 2.1 2.1 Selskabets

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Vedtægter 2014 Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1- Navn og hjemsted 1 2 - Formål og forsyningsområde 1 3 - Andelshavere 1 4 - Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ry Kommune 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse. Vedtægter Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Vedtægter. 2.2 Selskabet kan, udover de aktiviteter, der er nævnt i 2.1, drive sideordnet aktivitet.

Vedtægter. 2.2 Selskabet kan, udover de aktiviteter, der er nævnt i 2.1, drive sideordnet aktivitet. Vedtægter 1 - Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 - Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013 Vedtægter Gældende fra 10. juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014. Vedtægter Mølholm Varmeværk 29. okt. 2014. Side 1 af 9

Vedtægter Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014. Vedtægter Mølholm Varmeværk 29. okt. 2014. Side 1 af 9 Vedtægter Mølholm Varmeværk 29. okt. 2014 Side 1 af 9 Selskabets navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er: Mølholm Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabet har sit hjemsted i Vejle Kommune. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Vedtægter Mølholm Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Selskabets navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er: Mølholm Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabet har sit hjemsted i Vejle Kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Mølholm Varmeværk A.m.b.a. 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere