Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl under behandlingen af pkt Gunnar Nielsen ankom kl under behandlingen af pkt Holger Lauritzen forlod mødet kl under behandlingen af pkt Sagerne blev behandlet i flg. rækkefølge:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 126. Økonomiske redegørelser pr. 31. maj 2007 fra fagudvalgene Budgetlægning Økonomiudvalgets område Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde mv. fra 1. januar 2007 til 31. december Regulering af delingsaftaler Tilflytterarrangement Prisaftale på fodpleje Tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats i Varbergparken Boligselskabet Sydbo, ombygning af 30 badeværelser i afdeling 3 - Humletoften Haderslev Boligselskab, afdeling 16/25, Brombærvej 13, Haderslev - lånekonvertering Haderslev Boligselskab, afdeling 16/25, Brombærvej 31, Haderslev - lånekonvertering Haderslev Boligselskab, afdeling 16/27, Nørregade 20B, Haderslev - lånekonvertering Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området Strategioplæg - Haderslev som Kulturarvskommune Planstrategiens indhold og det videre forløb Ansøgning fra Vojenshallerne om regulering af budget Ansøgning om tillægsbevilling til Vojenshallerne Navngivning af nye veje Fritagelse for betaling af ejendomsskatter efter ejendomsskattelovens 8, fornyet behandling Fritagelse af tilslutningen samt overførsel af taxabevillinger Broforbindelse - Haderslev Havn SMOK: Regnskab Forslag til etablering af ny genbrugsplads på Industrivej 5 i Gram Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt sommerhusområde ved Sandersvig Strand Spildevandsbehandling på Aarø Byggemodning Hamisgårdvej (Hammelev), tillægsbevilling Byggemodning ved Dyssebakken (Vojens), tillægsbevilling Byggemodning ved Fårehave, tillægsbevilling Byggemodning ved Brombærvej (Gram), tillægsbevilling Bevilling til kloakering af 4 byggemodninger LUKKET DAGSORDEN 155. Indgåelse af aftale om fremtidig varmeforsyning af Favrdalskolen og 0-6 års institutionen "Udsigten" Domicil Sag vedrørende udbud Projekt Vilkårsændring

3 Økonomiudvalget, Fravigelse af salgsvilkår Prisfastsættelse for byggegrunde, Dyssebakken i Vojens Prisfastsættelse for byggegrunde ved Fårehave i Haderslev Prisfastsættelse for byggegrunde ved Brombærvej i Gram Prisfastsættelse for byggegrunde på Hamisgårdsvej i Hammelev Skelregulering Evt. salg af bygning Salg af ejendom Erhvervelse af bygning Overtagelse af areal Arealerhvervelse

4 Økonomiudvalget, Side Økonomiske redegørelser pr. 31. maj 2007 fra fagudvalgene DIBBCH / 07/12464 Sagsfremstilling I den godkendte procedure for økonomiske redegørelser i 2007 fremgår det, at der udarbejdes 4 økonomiske redegørelser med forelæggelse for Økonomiudvalget i hhv. april, juni, september og november ÅBEN SAG De vedlagte økonomiske redegørelser er udarbejdet på baggrund af den viden, som forefindes i de respektive serviceområder. Økonomiredegørelsen er en løbende information om det aktuelle stade fra serviceområderne til Økonomiudvalget via fagudvalget. Fagudvalgenes behandling af de økonomiske redegørelser er vedlagt som bilag. Der vedlægges "Forventet regnskabsoversigt for 2007" pr. 31. maj Procedure De økonomiske redegørelser er behandlet i fagudvalgene i løbet af juni måned 2007 og forelægges samlet til behandling i Økonomiudvalget den 20. juni Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Udgiftsbaseret resultatopgørelse pr. 31. maj 2007 (328011) EK Redegørelse pr. 31. maj 2007 (332444) TM Skattefinan - Økonomisk redegørelse pr. 31 maj 2007 (332259) BF Økonomisk redegørelse (330976) AU Økonomisk redegørelse pr. 31. maj 2007 (332209) SU Budgetopfølgning maj - (331853) VU Økonomisk redegørelse pr. 31. maj 2007 (Ældre- og Handicappede) (332263) AU Økonomisk redegørelse pr. 31. maj 2007 (332215) TM Brugerfinan Økonomisk redegørelse pr. 31 maj Udvalget for Teknik og Miljø - brugerfinansierede områder - rad11569.doc (332251) VU Økonomisk redegørelse pr. 31. maj 2007 (Psykiatri og Misbrug) - rad9c92b.doc (332218) BERED Økonomisk redegørelse maj 2007 (333732) ØK Økonomisk redegørelse pr. 31. maj 2007 (333710) Sammenfatning af fagudvalgenes Økonomiske redegørelser pr. ultimo maj 2007 (327970)

5 Økonomiudvalget, Side 221 Intern Service indstiller, at de økonomiske redegørelser godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Godkendt Budgetlægning Økonomiudvalgets område DIAMTU / 07/13521 Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 16. maj igangsat arbejdet med budgetlægningen for ÅBEN SAG I forlængelse heraf skal Økonomiudvalget senest den 26. juni 2007 fremsende udvalgets eget budgetbidrag på drift og anlæg. Budgetbidraget på driftsbudgettet er etableret med udgangspunkt i budgetgrundlaget korrigeret i forhold til de ændrede budgetforudsætninger, der er konstateret ved den administrative gennemgang. Forslag til eventuelle udvidelser er forudsat præsenteret af udvalgsformanden på budgetseminaret den 23. august Administrationens oplæg fremgår af budgetmaterialet, der vil blive fremsendt særskilt. Procedure Økonomiudvalget skal godkende sagen den 20. juni 2007, hvorefter materialet fremsendes til at indgå i den fortsatte budgetlægning. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Intern Service indstiller, at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2008 samt overslagsårene fremsendes til at indgå i den fortsatte budgetlægning.

6 Økonomiudvalget, Side 222 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Godkendt Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde mv. fra 1. januar 2007 til 31. december 2007 DIJEHA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. januar til 31. maj 2007 solgt 43 parcelhusgrunde og m2 erhvervsgrunde. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at Der to gange årligt til l byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og indtægter i den forgange periode. Økonomiske forhold I alt er der frem til 31. maj 2007 solgt grunde og erhvervsarealer i Haderslev kommune for i alt ,00 mio.kr. Der er afledt af salget af kommunens grunde og erhvervsarealer desuden behov for en mindre udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salgsarbejdet, såsom annoncering, skiltning, skelpæle m.m. Disse udgifter er beregnet til ,00 mio.kr. i 2007, og foreslås finansieret af de samlede salgsindtægter. Desuden er der afholdt udgifter til vand- og kloakbidrag samt fjernelse af forurening og udskiftning af blød bund m.v. De kommunaløkonomiske konsekvenser af forslaget udgør herefter netto merindtægter på ,00, mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i Beløbet tilføres kommunekassen Bevillingspåtegning Som følge af salg af grunde og bygninger søges om tillægsbevillinger (indtægtsbevillinger) til følgende stednumre: Langelandsvej etape kr Hejsager Østertoft kr Vilstrup Vestertoft, Sr. Vilstrup kr Øsby Stadionvej kr Langtoften, Fjelstrup kr Lærkevej, Vedsted kr.

7 Økonomiudvalget, Side Abkærparken, Over Jerstal kr Hamisgårdvej, Hammelev kr Følsterengen, Gram kr Fårehave, Aastrup kr Bramdrup Bygade, Bramdrup kr Langkær, Haderslev kr Rådhuscenter i Vojens kr Erhvervsområde 2 i Hammelev, Skovgårdvej kr Erhvervsområde 1 i Hammelev, kr. Lysbjergvej ( kr kr.) Industri Vest i Vojens kr. ( kr. og kr.) Salg af grundene har medført udgifter, hvorfor der søges om tillægsbevillinger (udgiftsbevillinger) til følgende stednumre: Vilstrup Vestertoft,. Sr. Vilstrup 350 kr Engkær kr Øsby Stadionve kr Langtoften, Fjelstrup kr Lærkevej/Høgelundvej, Vedsted kr Hyldevænget, Sommersted kr Abkærparken, Over Jerstal kr Hamisgårdvej, Hammelev kr Følsterengen, Gram 449 kr Rådhuscenter, Vojens kr Erhvervsområde 2 i Hammelev, Skovgårdvej kr Erhvervsområde 1 i Hammelev, kr. Lysbjergvej Industri Vest i Vojens kr. Desuden søges en tillægsbevilling på ,20 mio.kr. til stednr Køb og salg af diverse småarealer finansieret af ovenstående salgsindtægter på diverse stednumre. Kommunekassen tilføres mio. kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. juni 2007 og i Byrådet den 28. juni

8 Økonomiudvalget, Side Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv under økonomiske forhold godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Anbefales Regulering af delingsaftaler DIBIRJ / 05/80 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har modtaget efterregulering af delingsaftaler for : Sønderjyllands Amt (Region Syddanmark) Nr. Rangstrup Kommune (Tønder Kommune) Christiansfeld Kommune (Kolding Kommune) Efterregulering af delingsaftalen for Sønderjyllands Amt er godkendt i Regionsrådet den 4. juni Region Syddanmark fremsender med brev af 5. juni 2007 efterreguleringsoversigt med bilag for Sønderjyllands Amt (beror i sagen). Samlet skal Haderslev Kommune overtage værdier for netto 40,9 mio. kr. vedr skal-institutioner. Haderslev Kommunes valg af alle kan- institutioner medfører, at kommunen overtager bygninger m.v. for en værdi på 69,4 mio. kr. Gæld og pensionsforpligtelser til tjenestemænd udgør 98 mio. kr., hvoraf 45,4 mio. kr. vedrører pensionsforpligtelser. Samlet overtager Haderslev Kommune passiver for 98 mio. kr, hvilket er 24,9 mio. kr. mere end de aktiver kommunen overtager. Kommunen bliver kompenseret herfor ved overtagelse af likvide midler på kr. Tønder Kommune har fremsendt den endelige delingsopgørelse for Nr. Rangstrup Kommune (beror i sagen). Delingsopgørelsen er godkendt af Byrådet i Tønder Kommune den 31. maj Den endelige økonomiske delingsopgørelse viser, at Tønder Kommune under ét -

9 Økonomiudvalget, Side 225 dækkende såvel den skattefinansierede som brugerfinansierede nettoformue, skal kompensere Haderslev Kommune med et beløb på kr. Kolding Kommune har fremsendt den endelige delingsopgørelse for Christiansfeld Kommune (beror i sagen). Delingsopgørelsen er godkendt af Byrådet i Kolding Kommune den 11. juni Opgørelsen af kompensationsbeløbet efter delingsbekendtgørelsens kapitel 2 og 3 mellem Haderslev og Kolding Kommuner er beregnet til kr., hvilket betyder, at Haderslev Kommune skal betale kr. til Kolding Kommune i forbindelse med godkendelsen af opgørelsen. Efterlønnen til den afgående borgmester (eftervederlaget) i Christiansfeld er holdt uden for delingsopgørelsen. Kolding Kommune afholder de samlede udgifter hertil og sender regning til Haderslev Kommune på 17,41% (befolkningsnøglen) af udgifterne. Sammenfattende betyder reguleringen af delingsaftalerne en netto kompensation for Haderslev Kommune: Afgivende myndighed Skattef. Brugerf. I alt Sønderjyllands Amt Nr. Rangstrup Kommune Christiansfeld Kommune I alt Efter delingsbekendtgørelsens 25 stk. 2 kan netto kompensationen erlægges i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på op til 10 år med en årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1%. Haderslev Kommune vil, såfremt denne løsning bliver valgt, netto modtage en årlig ydelse på 3,026 mio. kr. i 10 år, jf. den gældende diskonto p.t. Haderslev Kommunes skriftlige bemærkninger til efterreguleringsoversigten til Region Syddanmark fremgår af vedlagte bilag 1. Der er ingen umiddelbare bemærkninger til efterreguleringsoversigterne for Christiansfeld og Nr. Rangstrup Kommuner. Der indhentes efterfølgende yderligere dokumentation (specifikation) for aktiver og passiver, herunder materielle anlægsaktiver samt pensionsoversigter fra regionen og de to kommuner. Der vedlægges underbilag med specifikation af delingsaftalerne for Sønderjyllands Amt, Christiansfeld og Nr. Rangstrup Kommuner. Udkast til svarskrivelse til Region Syddanmark vedlægges som bilag 2. Juridiske aspekter Bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen (BEK nr. 877 af og nr. 380 af ). Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 868 af 16.

10 Økonomiudvalget, Side 226 september 2005 om deling af kommuner. I henhold til ændringsbekendtgørelsen 38 stk. 2 kan Haderslev Kommune senest den 22. juni 2007 forlange, at kommunens skriftlige bemærkninger vedrørende efterreguleringen sendes af den afgivende myndighed til revisionen inden den 1. juli Når delingsaftalerne er revideret skal de afgivende myndigheder senest den 20. august anmode om bemærkninger til efterreguleringsoversigten - dog senest 5 dage efter modtagelsen af revisionens bemærkninger. Herefter skal kommunen i perioden frem til 1. oktober 2007 fremkomme med bemærkninger eller meddele, at kommunen ikke har bemærkninger. Procedure Sagen forelægges Økonomiudvalget den 20. juni 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Underbilag A - Endelig regulering af delingsaftale SJA - skal inst. (330075) Underbilag B -Endelig regulering af delingsaftale SJA - kan inst. (330079) Underbilag C -Delingsaftale Christiansfeld Kommune (333166) Underbilag D - Delingsaftale Nr. Rangstrup Kommune (333173) Bilag 1 -Regulering af delingsaftale med Sønderjyllands Amt (330082) Bilag 2 Bemærkninger til delingsaftale for Sønderjyllands Amt (333340) Intern Service indstiller, at delingsopgørelserne tages til efterretning, og at Haderslev Kommunes bemærkninger til efterreguleringsoversigten for Sønderjyllands Amt godkendes og fremsendes til Region Syddanmark. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Godkendt som indstillet.

11 Økonomiudvalget, Side Tilflytterarrangement old_direst / 07/356 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den tidligere Haderslev kommune afholdt 2 gange om året et tilflytterarrangement for nye tilflyttere til kommunen. I den nye Haderslev kommune er der ikke taget stilling til et eventuelt lignende arrangement. Baggrund for arrangementet I andre kommuner eksempelvis Aabenraa kommune får tilflyttere til kommunen tilsendt en velkomstpakke indeholdende diverse information samt diverse gavekort til nogen af kommunens aktiviteter og handlende. I den tidligere Haderslev kommune afholdtes 2 tilflytterture om året, hvor nye tilflyttere blev inviteret på Rådhuset samt på en bustur i kommunen herunder en gåtur i bymidten af Haderslev. Borgmester og kommunaldirektør bød velkommen og fortalte om kommunen. Sluttelig fik den enkelte et Borgerbrev. I den ny Haderslev kommune er der ikke taget stilling til et eventuelt lignende arrangement. Forslag til kommende arrangement. Det foreslås, at der fremover afholdes 2 tilflytterarrangementer årligt. Borgere, der er tilflyttet kommunen i den mellemliggende periode indbydes pr. brev til at deltage i arrangementet. Indholdet i arrangementet foreslås at være følgende: Byrundtur i den gamle del af Haderslev. Byrundturen begyndes og afsluttes på Rådhuset. På Rådhuset byder Borgmester og kommunaldirektør velkommen. De fortæller om kommunen, dens tilbud og dens organisation m.m. Der er produceret et diasshow, der kører samtidig med oplæggene evt. bruges af Borgmester i hans oplæg. Diasshowet viser tilbudene i din kommune fritid og kultur. Borgerne bliver tilbudt et smagsudvalg af specialiteter fra Haderslev Skallebækbrød, Vollstedtpølser, Fuglsang øl og vand samt evt. andet. Uddeling af Borgerbrev samt pakke med diverse tilbud til den enkelte fribilletter til udvalgte arrangementer eksempelvis ishockey eller fodbold, tur med Helene eller andet. Økonomiske forhold I en opstart vil der være behov for kr ,00 til køb af professionel

12 Økonomiudvalget, Side 228 fotograf, der skal rundt i den nye kommune og tage billeder til diasshow. Udgiften til fortæring ved arrangementerne er endnu ikke klarlagt, idet der vil blive taget kontakt til de erhvervsdrivende om en eventuel deling af udgifter, idet der også vil være en reklameværdi for dem. Der skal dog regnes med udgift til fortæring ca. kr. 50,00 pr. deltager. Guide til byrundtur afholdes af Turistbureauet. I den gamle Haderslev kommune deltag ca. 70 personer pr. arrangement. Ved et deltagerantal på 100 vil udgiften på årsbasis være kr ,00. Tovholder/informationsansvarlig Borgerservice er ansvarlig for tilrettelæggelsen af arrangementet i et samarbejde med Informationsteamet i Byrådssekretariatet, der står for udarbejdelse af diasshow samt Turistbureauet, der står for byvandring mv. Sundheds- og Borgerservice indstiller, at der fremover afholdes 2 årlige arrangementer for nye tilflyttere til kommunen i overensstemmelse med det sagsfremstillingen beskrevne forslag. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Willy Feddersen Direktionen anbefaler sagen til behandling i Økonomiudvalget den 20. juni. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen Godkendt, idet udgiften i sin helhed afholdes af Byrådets repræsentationskonto. Tilbudet suppleres med guidet bustur til seværdigheder udenfor Haderslev By.

13 Økonomiudvalget, Side Prisaftale på fodpleje DIHEKI / 06/14543 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På baggrund af kommunesammenlægningen skal Haderslev Kommune nu have ensrettet de udvidede helbredstillæg til fodpleje. I følge loven kan der gives tilskud til fodpleje udfra den aktuelle udgift til behandlingen hos den enkelte fodplejer/fodterapeut dog kun den nødvendige udgift. Kommunen kan vælge at indgå prisaftale med leverandører af fodplejeydelser. Ved indgåelse af prisaftale skal det sikres, at borgerne kan få fodbehandling indenfor den fastsatte pris, uanset bopæl i kommunen. Borgerservice vurderer at det vil være mest fordelagtigt af hensyn til alle parter at indgå en prisaftale på fodpleje, så alle er bekendt med størrelsen af tilskuddet til fodpleje. Der har været udsendt udbud på prisaftale til samtlige af kommunens fodplejere/fodterapeuter, hvoraf 12 har indsendt tilbud. De indsendte tilbud er gennemgået, og Borgerservice ønsker at indgå prisaftale med Klinik Solhat, Ærtevej 17, Skrydstrup, 6500 Vojens, som kan tilbyde en fodbehandling til en pris af kr. 240,- Borgerservice er vidende om, at der både i Gram og Haderslev er fodplejere/fodterapeuter, som kan udføre behandlingen til en billigere pris, men for at sikre at alle borgere uanset bopæl i kommunen har mulighed for at få behandling inden for samme prisniveau, har Borgerservice fundet, at prisen fra Klinik Solhat er den mest optimale. På sigt påtænkes også at indgå prisaftale på andre lignende områder eksempelvis briller og begravelseshjælp. Økonomiske forhold Borgerservice er af den betragtning, at hver enkelt prisaftale ikke har de store økonomiske konsekvenser, men mere er en sikring af ensretning i sagsbehandlingen. Det foreslås derfor at kompetencen til fremover at indgå prisaftale tillægges Borgerservice, og at Økonomiudvalget orienteres én gang årligt. Juridiske aspekter

14 Økonomiudvalget, Side 230 Den 1. april 2003 trådte der nye regler i kraft om udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodpleje. Det betyder, at pensionister, som har helbredskort, har mulighed for, jf. Lov om social pension 14a stk. 4 og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 18 stk. 4, at søge tilskud til nødvendige udgifter til ovennævnte ydelser/udgifter. Kommunen kan jf. ovenstående love indgå prisaftale med leverandører af briller, tandproteser og fodbehandling og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift. Procedure Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet, og har været behandlet på deres møde den 19. marts Sagen har på grund af den korte tidsfrist ikke været forelagt Ældrerådet, men er alene blevet behandlet af forretningsudvalget, der uden yderligere kommentarer kan godkende oplægget. Efterfølgende vil materialet blive forelagt Ældrerådet til orientering. Bilag Bilag til Økonomiudvalget - prisaftale på fodpleje (332279) Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget: at der indgås prisaftale med Klinik Solhat, Ærtevej 17, Skrydstrup, 6500 Vojens, som kan udføre en fodbehandling til kr. 240,-. at Borgerservice fremover får tillagt kompetencen til at indgå prisaftaler og at disse fremsendes til Økonomiudvalget til orientering én gang årligt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Høres i Handicaprådet og forelægges derefter Økonomiudvalget til afgørelse. Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 20. juni 2007 Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet, og har været

15 Økonomiudvalget, Side 231 behandlet på rådets møde den 29. maj Formandskabet for Handicaprådet anser harmoniseringen - og derved prisaftalen med Klinik Solhat - som en forbedring for langt hovedparten af de berørte borgere i forhold til de gamle kommuners beregningsgrundlag. Der har ikke været yderligere kommentarer fra Handicaprådet efter rådets møde den 29. maj Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen Godkendt som indstillet, idet høringen også gennemføres ved administrativt indgåede prisaftaler Tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats i Varbergparken DIFLFO / 03/133 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 29. marts 2007 den endelige helhedsplan med tilhørende budget for en social og forebyggende indsats i Varbergparken, herunder at Haderslev Kommune som sit økonomiske engagement i årene yder kr. årligt, primært i form af løntimer. Fra Landsbyggefonden foreligger der nu tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v., 91a, på kr. til sociale aktiviteter i Varbergparken. Landsbyggefonden kan yde støtte til et bredt spektrum af initiativer og aktiviteter, der enten kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling i problemramte boligområder, eller som har et forebyggende sigte. Støtten udbetales i 16 lige portioner kvartalsvist bagud i projektets løbetid med første udbetaling ved udgangen af juli kvartal 2007 og sidste udbetaling ved udgangen af april kvartal Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

16 Økonomiudvalget, Side 232 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen Taget til efterretning Boligselskabet Sydbo, ombygning af 30 badeværelser i afdeling 3 - Humletoften DIFLFO / 07/9337 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet Sydbo om godkendelse af, at der optages et 30-årigt kreditforeningslån på ca kr. med 100% kommunegaranti til ombygning/ændring af 30 badeværelser på Humletoften. Projektet har baggrund i et påbud fra Arbejdstilsynet for at opnå bedre arbejdsbetingelser for de ansatte. Ombygningen skal iflg. Sydbo være gennemført senest 1. oktober Voksenservice anbefaler ansøgningen, idet der er tale om et påbud fra Arbejdstilsynet. Økonomiske forhold Ombygningsudgifterne er anslået til kr. excl. moms, og lånet finansieres ved en huslejeforhøjelse på ca. 206 kr. månedligt pr. lejlighed. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelse, kommunegaranti og huslejeforhøjelse som ansøgt godkendes.

17 Økonomiudvalget, Side 233 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen Anbefales Haderslev Boligselskab, afdeling 16/25, Brombærvej 13, Haderslev - lånekonvertering DIFLFO / 07/12669 Sagsfremstilling Ansøgning fra BRFkredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån i BRFkredit på oprindeligt kr. konverteres til et nyt 7-årigt kontantlån på kr. Konverteringen bevirker en årlig besparelse på min. ca kr. ÅBEN SAG Endvidere anmodes om, at Haderslev Kommune vedstår tidligere afgivne garantier, 54,6%, vedr. BRFkredit-lån på kr. og kr. samt eventuelle garantier/regarantier for efterstående lån. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægningen godkendes, og at garantier som anført vedstås. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen Anbefales.

18 Økonomiudvalget, Side Haderslev Boligselskab, afdeling 16/25, Brombærvej 31, Haderslev - lånekonvertering DIFLFO / 07/12669 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra BRFkredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån i BRFkredit vedr. afd. 16/25, Brombærvej 31, Haderslev, på oprindeligt kr. konverteres til et nyt 8-årigt kontantlån på kr. Konverteringen bevirker årlige besparelser på min. ca kr. Endvidere anmodes om, at Haderslev Kommune vedstår tidligere afgivne regarantiforpligtelser - 61% - vedr. BRFkredit-lån på kr., kr. og kr. samt eventuelle garantier/regarantier for efterstående lån. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægningen godkendes, og at garantier som anført vedstås. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen Anbefales.

19 Økonomiudvalget, Side Haderslev Boligselskab, afdeling 16/27, Nørregade 20B, Haderslev - lånekonvertering DIFLFO / 07/12537 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra BRFkredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån i BRFkredit vedr. afd. 16/27, Nørregade 20B, Haderslev, på oprindeligt kr. konverteres til et nyt 20-årigt kontantlån på kr. Konverteringen bevirker en årlig besparelse i ydelsen på kr. Endvidere anmodes om, at Haderslev Kommune vedstår tidligere afgivne garantier, 32,46%, vedr. lån i BRFkredit på kr. og kr. og vedståelse af tidligere afgivet regarantiforpligtelse, 100%, vedr. BRFkredit-lån på opr kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægningen godkendes, og at garantier som anført vedstås. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn, Peter Chr. Jacobsen, Gunnar Nielsen Anbefales Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området DIKILE / 07/4158 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På udvalgsmødet d. 26.februar 2007 i sag 138 "Orientering om status for kulturarvsprojektet og igangsætning af strategi- og udviklingsplan" godkendte Erhvervs- og Kulturudvalget nedsættelsen af en projektgruppe med henblik på udarbejdelse af en vision og udviklingsplan for turismen i Aarøsund. Efterfølgende godkendte udvalget et kommissorium for projektgruppens

20 Økonomiudvalget, Side 236 arbejde. Projektgruppens opgave, sammensætning og tidsplan kan ses i vedlagte kommissorium. Projektgruppens arbejde skal ses i sammenhæng med de præsenterede strategier i kulturarvsprojektet, hvor det er intentionen, at aktivere kulturarven i relation til turismeudviklingen i hele Haderslev Kommune. Projektgruppen har nu færdiggjort sit arbejde og er klar til fremlæggelse af visionen for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppens arbejde har udmøntet sig i en overordnet vision og 6 delvisioner for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppen foreslår, at den overordnede vision for turismen i Aarøsund-området skal være følgende: Aarøsund-området skal i 2015 være et internationalt anerkendt fyrtårn for helårsturisme på den jyske østkyst baseret på autentiske maritime oplevelser. Projektgruppen foreslår, at denne vision skal realiseres gennem følgende 6 delvisioner: Delvision 1 - En attraktion i kraft af varierede overnatningsmuligheder Delvision 2 - En attraktion i kraft af sin historie Delvision 3 - En attraktion i kraft af maritime oplevelser i stor skala Delvision 4 - En attraktion i kraft af sammenhæng og helhed - Det maritime udtryk Delvision 5 - En attraktion i kraft af det gode friluftsliv hele året. Delvision 6 - En attraktion i kraft af god infrastruktur og tilgængelighed Hovedbudskabet i visionen er således en udbygning og kvalificering af turismen i Aarøsund-området med respekt for kulturarven og de eksisterende miljøer i Aarøsund-området. F.eks. ses de eksisterende kvaliteter i miljøerne omkring færgehavnen, fiskerihavnen, lystbådehavnen, badehotellet m.m. som væsentlige elementer i visionen. Økonomiske forhold Skal visionen blive til virkelighed i 2015, så skal investeringsniveauet i området være højt. Der vil både skulle investeres betragtelige private og kommunale midler. Private midler skal f.eks. finansiere etablering af feriecentre, udvidelse af lystbådehavn, øget hotelkapacitet m.m. For at få fremmet visionen vil det også kræve kommunale investeringer til bl.a. infrastruktur, stier, offentlige pladser og

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere