Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under behandlingen af punkterne 2, 4 og 5. Jens Østergaard var til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 2 Likviditet og resultater pr. 31. december Lægehus i Hvidbjerg (sks) 1 4 Arbejdernes Andelsboligforening søger om renovering af Anlægsvej Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade 3 6 Afvikling af Modtagestation Vestjylland I/S (br) 5 7 Vejnavneændring, Jegindø (hm) 7 8 Strategi for udmøntning af indsatspulje 2010 (lj) 7 9 Kondemnering, Orionsgade 5, Uglev (lj) 9 10 Resultatkontrakt 2010 for Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer 11

2 Indholdsfortegnelse 11 Procesplan for Fritidscenter Struer Børnepolitikken VIAs lokalisering i campusbyer Mødekalender Ansøgning om at udtræde af Ældrerådet Årets Idrætsnavn Orientering 16 Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. december 2009 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. december 2009 til orientering for Økonomiudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. december 2009 Økonomiudvalget tager sagen til efterretning G Lægehus i Hvidbjerg (sks) Lægerne i Hvidbjerg er interesseret i oprettelse af et lægehus i det gamle Fjordbo - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg. Afdelingen for Kommunale Bygninger har beregnet omkostningerne til renovering af ejendommen i henhold til lægernes ønsker og behov til i alt ca kr. ekskl. moms. Lægerne har ikke mulighed for selv at finansiere udgifterne til renoveringen, og på baggrund heraf har Struer Kommune haft forhandlinger med Regionen om oprettelse af lægehus i Hvidbjerg. Regionen oplyser, at de ikke har midler til at indgå i oprettelse af lægehus i Hvidbjerg, f.eks. ved køb af bygningen. Dog skal det bemærkes, at der kun er sket en administrativ vurdering, og sagen har ikke været politisk behandlet i Regionen. Regionen oplyser endvidere, at afstanden mellem Hvidbjerg og Struer er acceptabel, og tilsvarende er tilfældet i f.eks. Skive - Vestsalling. Patientgrundlaget pr. læge er ca I sygehusaftalen afsætter Staten midler til regionerne til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Fokus for støtten skal være facilitering af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud i form af f.eks. skadeklinik/lægehus i eksisterende lokaler. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 1

4 En ændring af sundhedsloven betyder, at kommuner og regioner har fået hjemmel til at leje lokaler ud til praktiserende læger og andre sundhedspersoner. Loven fastlægger, at udlejning skal foregå på markedsvilkår. Direktionen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til det videre forløb. Økonomiudvalget beslutter, at der rettes henvendelse til regionsrådsformanden med henblik på afklaring af situationen S Arbejdernes Andelsboligforening søger om renovering af Anlægsvej Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) har tidligere renoveret en del af bebyggelsen på Anlægsvej. Nu er der planer om at renovere de sidste lejligheder, Anlægsvej Renoveringen består af udskiftning af køkken og bad samt fornyelse af VVS-installationer, afløb og udsugning fra bad og køkken. Endvidere sammenlægges 3 lejligheder til 2 på Anlægsvej 14-24, hvorved i alt 12 lejligheder nedlægges, eksisterende kviste udskiftes med nye med ændret udseende, og alle lejligheder forsynes med nye altaner. Endelig vil der i blokkene Anlægsvej blive renoveret tage og udskiftet vinduer. Renoveringen er godkendt på et afdelingsmøde den 23. september. Renoveringen er budgetteret til 20 millioner kr. og vil resultere i lejeforhøjelser på kr. pr. lejlighed pr. måned svarende til ca. 40 %. Hertil kommer omfordeling af lejen som følge af sammenlægningerne. Renoveringen finansieres af et ustøttet kreditforeningslån. Den månedlige ydelse på lånet forventes i følge AAB s beregning at udgøre kr. Heraf dækkes kr. af den øgede huslejebetaling, mens resten, kr. finansieres af et huslejetilskud fra dispositionsfonden. Dette tilskud aftrappes over 10 år. Renoveringen vil ikke være forbundet med direkte udgifter for kommunen, mens det er uafklaret, om kreditforeningen vil stille krav om kommunal garanti for lånet. Der kan komme en indirekte udgift i form af øgede udgifter til boligstøtte som følge af det højere huslejeniveau. Planafdelingen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er behov for en lokalplan for renoveringen, men vil foretage en konkret vurdering, når der foreligger et detailprojekt. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 2

5 Renoveringen forudsætter følgende kommunale tilladelser: tilladelse til optagelse af lån/udstedelse af pantebrev jfr. Almenboliglovens 29 godkendelse af lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder jfr. Almenlejelovens 10. Der forudsættes endvidere kommunal tilladelse til nedlæggelse af lejligheder. ABB anmoder Struer Kommune om en principgodkendelse af renoveringen. Hvis den godkendes, vil AAB udarbejde et detailprojekt, som fremsendes til kommunen til endelig godkendelse. Økonomiafdelingen indstiller, at renoveringen af Anlægsvej principgodkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet G Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) har gennem længere tid arbejdet på en renovering af afdeling 10, Torvegade/Langgade, med støtte fra Landsbyggefonden. Afdelingen omfatter 36 2-rums boliger fordelt på to blokke. Afdelingen har væsentlige byggetekniske problemer: 2/3 af boligerne er ensidigt orienteret Boligerne er utidssvarende indrettet De indre overflader og materialer er dårlige bl.a. spånpladegulve Boligerne er uventilerede og har derfor et dårligt, fugtigt indeklima Kloaksystemet er underdimensioneret Aktuelt er 5 boliger ledige. En del lejere forventer en snarlig renovering, hvis den ikke gennemføres, er det AAB s vurdering, at udlejningsvanskelighederne vil øges med betydelige lejetab til følge. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 3

6 Den planlagte renovering omfatter: Nye døre og vinduer, ventilation af køkken og bad Sammenlægning af lejligheder Miljøforbedrende foranstaltninger, herunder elevator Ny tagbeklædning, kloakreparation m.v. I alt kr kr kr kr kr. Til sammenligning er den offentlige ejendomsvurdering på de to blokke i alt kr. Renoveringsudgifterne udgør ca kr. /m2. Efter renoveringen vil der være 24 boliger, som efter Landsbyggefondens vurdering vil fremstå som "moderne, gennemlyste, velindrettede boliger med godt indeklima, nye gulve, badeværelser og køkkener samt indrettet, så de er handicapvenlige." Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte til afdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. På den baggrund har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til renoveringen under forudsætning af, at kommunen, kreditforeningen og boligorganisationen også støtter renoveringen. Støtten udgør i alt 4,5 mio. kr. som forudsættes indsat på et depot, hvorfra der årligt kan hæves indtil kr. til delvis finansiering i 15 år af ydelserne på et kreditforeningslån, som skal finansiere renoveringen. Det forudsættes herudover, at AAB giver et årligt bidrag på kr. Sammen med visse driftsmæssige besparelser betyder det, at huslejen kan fastholdes på det nuværende niveau på 638 kr./m2. Det er Landsbyggefondens vurdering, at huslejeniveauet skal fastholdes, hvis boligerne skal kunne udlejes i det lokale boligmarked, hvor der er et stigende antal ledige almene boliger. Støtten forudsættes finansieret ved en såkaldte femtedels-ordning, der består af: Kommunen, lån 20 % kr. Kreditforeningen, lån 20 % kr. Landsbyggefonden, lån 20 % kr. Landsbyggefonden, tilskud 20 % kr. Boligorganisationen, tilskud 20 % kr. I alt 100 % kr. AAB har udarbejdet et 20-årigt budget, der sandsynliggør, at der vil kunne opretholdes sammenhæng i afdelingens økonomi, såfremt renoveringen gennemføres på det anførte grundlag. Projektet forudsætter, at kommunen yder et lån på kr., som er rente- og afdragsfrit indtil videre. I 20-års budgettet er der ikke indregnet tilbagebetaling af lånet. I henhold til Almenboliglovens 97 kan kommunalbestyrelsen fastlægge, at tilbagebetalingen skal påbegyndes på et nærmere fastsat tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger. Projektet forudsætter, at alle parter bidrager som anført, hvis der ikke kan opnås fuld tilslutning hertil, vil der skulle findes alternativ finansiering eller projektet opgives. Kreditforeningen har endnu ikke taget stilling til sin medvirken til finansiering af renoveringen. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 4

7 Sagen har været forelagt Planafdelingen, som ikke finder, at renoveringen er lokalplanpligtig. Såfremt sagen ønskes fremmet, skal den videre til Byrådet. Økonomiafdelingen indstiller, 1: at Økonomiudvalget tager stilling til, om kommunen ønsker at medvirke til at finansiere renoveringen ved at gå med i femtedels-ordningen. Såfremt der ønskes deltagelse i femtedels-ordningen: 2: at Økonomiudvalget tager stilling, om der skal stilles krav om, hvornår og under hvilke forudsætninger forrentning og afdrag på lånet skal påbegyndes. 3: at der afgives en merbevilling på kr. Økonomiudvalget fremsender sagen til behandling i Byrådet. Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet A Afvikling af Modtagestation Vestjylland I/S (br) Bestyrelsen i Modtagestation Vestjylland I/S har nu færdiggjort afviklingen med salg af ejendom og anlæg og efter oprensning af forurenet jord mv. Afviklingen har været en lang proces, men lige nu er skødet til tinglysning og forventes snarest at være på plads. Modtagestation Vestjylland I/S har ved afslutningen en egenkapital på kr. efter afholdelse af samtlige omkostninger ved afviklingen. I henhold til indgåede afviklingsaftaler mellem kommunerne skal den resterende egenkapital i Modtagestation Vestjylland I/S fordeles mellem disse. Befolkningstallet pr. 1. januar 2009 er anvendt som fordelingsnøgle. Egenkapitalen fordeles derfor således: Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 5

8 Kommune Befolkningstal Kapitalandel Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern , , , , ,62 Struer ,43 Befolkningstal/kapitalandel i alt ,50 Det reviderede afviklingsregnskab for perioden 1. januar november 2009 ligger på sagen. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at Struer Kommunes kapitalandel håndteres som beskrevet ovenfor under økonomi. Økonomi Økonomiafdelingen skal foreslå, at Struer Kommunes kapitalandel indtægtsføres på konto 1.64 Ordninger for farligt affald. Det betyder at beløbet tilføres mellemregningskontoen vedrørende betaling til Modtagestation. Når saldoen på denne mellemregningskonto kan opgøres - efter udløb af regnskab 2009, foreslås det, at beløbet overføres til mellemregningskontoen for renovation. Herved forbliver pengene hos forbrugerne. Teknik- og Miljøudvalget fremsender (13. januar 2010, pkt. 17) sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at Struer Kommunes kapitalandel håndteres som beskrevet ovenfor under økonomi. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Fremsendes til behandling i Byrådet. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 6

9 G Vejnavneændring, Jegindø (hm) Resumé Teknik- og Miljøudvalget besluttede (4. november 2009, pkt. 206) at sende et forslag om vejnavneændring på Jegindø Havn i høring. Der er indkommet et høringssvar fra Struer Museum. Struer Museum påpeger, at (Ernst) Trillingsgaards Vej ikke er nemt at udtale. Desuden henviser museet også til Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinier for navngivning, der fraråder at veje opkaldes efter nulevende eller nyligt afdøde personer. Disse retningslinier er i overensstemmelse med Stednavneudvalget og en FN-resolution. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at vejnavneændringen sker 3 år efter Ernst Trillingsgaards bortgang at de 3 år samtidig gøres til en retningslinie for fremtidige sager om navngivning af veje og pladser efter personer. Bilagsliste Struer Museum sender høringssvar vedr. forslag til vejnavneændring på Jegindø Skitse over ETV Teknik- og Miljøudvalget indstiller (16. december 2009, sag nr. 239) til Økonomiudvalg og Byråd at vejen kaldes Trillingsgaards Vej. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Fremsendes til behandling i Byrådet P Strategi for udmøntning af indsatspulje 2010 (lj) Struer Kommune har den 1. december 2009 modtaget tilsagn om kr. til en særlig indsats for forskønnelse og oprydning i landområder. Kommunen skal selv egenfinansiere kr. Den samlede indsatspulje bliver således på kr. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 7

10 Med indsatspuljen dækker staten 75 % af kommunens udgifter. En betingelse for brug af indsatsmidlerne er, at alle beslutninger og aftaler skal træffes i Selve gennemførelsen kan dog også ske i løbet af Strategien tager udgangspunkt i den handlingsplan for indsatsen overfor sundhedsfarlige boliger m.v., som Struer Byråd vedtog den 30. juni Hertil kommer en supplerende indsats, som reglerne for Indsatspulje 2010 har givet mulighed for. Anvendelse af indsatspuljen vil omfatte nedrivning af forfaldne ejendomme, oprydning på ejendomme med rod, skrotbiler og affald samt i enkelte tilfælde opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning. Sagerne vil i altovervejende grad blive forsøgt gennemført ved frivillige aftaler. Indsatsen skal ske i landområder, som kan omfatte hele kommunen med undtagelse af Struer by. I handlingsplanen er det bestemt, at Thyholm skal være et særligt indsatsområde, og der er i forbindelse med bygningsregistrering på Thyholm lavet en liste over ejendomme, som kan indgå i puljen. Der bør dog laves en tilsvarende liste for gl. Struer Kommune, for at få et samlet overblik over faldefærdige bygninger i hele kommunen. Men da der skal igangsættes mange sager i løbet af 2010 anbefales det at starte med de allerede registrerede bygninger på Thyholm. For at opnå den mest effektive sagsgang anbefales det at Boligkommissionen nedlægges og at alle beslutninger i henhold til byfornyelsesloven bliver uddelegeret til Teknikog Miljøudvalget. Som supplement til de tiltag som igangsættes for indsatspuljens midler anbefales det, at støttemidler til bygningsrenovering, som uddeles af bygningsforbedringsudvalget prioriterer forskønnelse af landsbyer og landområder. Det foreslåes derfor, at Bygningsforbedringsudvalget i 2010 gives mulighed for også at yde støtte til bygninger med bevaringsværdi 5. Planafdelingen har kontaktet et rådgivningsfirma med henblik på konsulentbistand til administration af indsatspuljen. Der er udarbejdet et notat med forslag til strategi for udmøntning af indsatspulje Strategien indeholder en gennemgang af formål, redskaber og budget samt oplæg til procedurer for gennemførelse af hhv. nedrivnings- og oprydningssager. Planafdelingen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Boligkommissionen nedlægges, og at alle beslutninger i henhold til byfornyelsesloven træffes af Teknik- og Miljøudvalget, at Bygningsbevaringsudvalgets mulighed for at give forskønnelsestilskud i 2010 udvides til ejendomme i bevaringsklasse 5, at indsatsen omfatter hele kommunen ekskl. Struer by, at ovennævnte beløb vedrørende kommunens egenfinansiering, kr., frigives i Endvidere anbefales det, at frivillige aftaler om nedrivning af forfaldne bygninger samt om oprydning på private ejendomme inden for en ramme på max kr. og uden erstatninger til ejeren eller andre kan indgås af Planafdelingen, at de ejendomme på Thyholm - der fremgår af vedlagte liste - udpeges til 1. etape, og at problemerne i første omgang søges løst via dialog. Liste over ejendomme til efterfølgende etaper vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 8

11 at der indgås aftale med rådgivningsfirma om juridisk, økonomisk og administrativ bistand med indsatsen samt med et arkitektfirma om styring af nedrivningsprojekterne. Aftalen dækker kun aktiviteter, hvor staten refunderer 75 % af konsulenthonoraret, at der gennemføres en evaluering i august 2010 og at strategien om nødvendigt revideres for at sikre størst mulig udnyttelse af statstilsagnet, at der indtil videre arbejdes inden for følgende vejledende fordeling af indsatspuljemidler: Køb af ejendomme kr. Oprydning på private ejendomme kr. Byfornyelse, kondemnering og nedrivning kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der årligt budgetteres med kr. til Byfornyelse. Beløbet, der pt. er udisponeret, er optaget på anlægsbudgettet. Det skal i forhold til denne sag foreslås, at der heraf, i 2010, frigives kr., til finansiering af kommunens egenbetaling ved gennemførelse af projekter vedrørende "Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder". Bilagsliste Bilag Forslag til strategi Bilag Thyholm - pulje 1 Indsatspuljen Økonomisk oversigt Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte (13. januar 2010, pkt. 15) Planafdelingens indstilling, dog skal frivillige aftaler om nedrivning af forfaldne bygninger samt om oprydning på private ejendomme indenfor en ramme på max kr. og uden erstatninger til ejeren eller andre forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at der i 2010 frigives kr. til finansiering af kommunens egenbetaling K Kondemnering, Orionsgade 5, Uglev (lj) Konkursboet har opfordret Struer Kommune til at overveje en eventuel erhvervelse af ejendommen. På den baggrund er ejendommen i samarbejde med kommunens konsulent blevet gennemgået. Notat om besigtigelse er vedlagt som bilag. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 9

12 Ejendommen, der står tom, er ubeboelig og stærkt forfalden. Den er i meget høj grad til gene for naboer, forbipasserende og lokalbefolkningen. Ejendommen vil i meget høj grad være sundhedsfarlig, hvis den tages i brug som bolig igen. Der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt kommunen kan overtage ejendommen, da det afhænger af, om der kan opnås enighed med konkursboet og ejendommens panthavere. Der er derfor en risiko for, at ejendommen vil blive forsøgt udlejet eller på anden måde taget i brug igen. Dette vil være i strid med byfornyelseslovens kap. 9, som kommunen har pligt til at håndhæve (lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2009). Dette kan forebygges med en kondemnering. Struer Kommune kan samtidig påbyde ejendommen nedrevet, jf. lovens 77, stk. 2. Første ejendom efter indsatspulje 2010 Orionsgade 5 er den første ejendom, der indstilles kondemneret og nedrevet efter indsatspuljen for forskønnelse og oprydning Der forventes yderligere ejendomme nedrevet efter samme procedure. Jf. pkt. på dagsorden vedr. strategi for udmøntning af indsatspuljen. Udkast til brev om kondemnering- og påbud om nedrivning er vedlagt. Da der således skal igangsættes mange sager i 2010 anbefales det, at byrådet uddelegerer bemyndigelse til at træffe beslutning i sager om påbud og kondemnering iht. byfornyelsesloven til Teknik- og Miljøudvalget. Retsvirkninger Når ejeren har modtaget beslutning om kondemnering, må lokalerne ikke længere anvendes til beboelse eller ophold. Ejendommen må ikke prioriteres eller omprioriteres ud over den kontante grundværdi uden Byrådets samtykke. Ophævelse Ejeren skal have en frist på minimum 2 måneder til at komme med et forslag til forbedring, således at ejendommen kan tages i brug igen. Det indstilles, at der sættes en frist til den 6. april 2010 til at komme med et forslag til forbedring. Godkendelse af et forbedringsforslag forudsætter dog som udgangspunkt, at ejendommen bringes op til en god og moderne standard, jf. bygningsreglement Klagemulighed en bekendtgøres for ejer, lejere og panthavere. Der ydes vejledning om, at der kan klages over beslutningen til byfornyelsesnævnet for Region Midt. Opmærksomheden henledes på, at kondemneringsbeslutninger ofte indklages. Økonomi Kondemneringen giver ikke hverken ejere eller panthavere krav på erstatning. Kommunen skal dække alle nedrivningsudgifter, jf. byfornyelseslovens 77, stk. 5. Den foreløbige, skønnede nedrivningsudgifter er på kr Staten refunderer 75 % af nedrivningsudgifterne. Planafdelingen indstiller, at ejendommen kondemneres med virkning fra den 1. februar 2010 i henhold til byfornyelseslovens 76, at der samtidig meddeles påbud om at ejendommen skal nedrives senest den 30. april 2010 i henhold til byfornyelseslovens 77, stk. 2, at Struer Kommune gennemfører nedrivningen, hvis konkursboet og panthaverne giver samtykke, og Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 10

13 at administrationen gennemfører nedrivningen som tvangsforanstaltning efter byfornyelseslovens 77, stk. 8, hvis fristen ikke overholdes at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe beslutning i sager om kondemnering og påbud. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at denne sag relaterer sig til sagen "Strategi for udmøntning af indsatspulje 2010", hvori det indstilles til Byrådet, at der frigives kr. til finansiering af den samlede kommunale egenfinansiering ved gennemførelse af projekterne. Såfremt Byrådet beslutter at frigive beløbet, vil udgifterne vedrørende kondemnering af Orionsgade 5, Uglev kunne afholdes indenfor dette budgetbeløb. Bilagsliste Bilag Oplæg til Kondemneringsbeslutning Bilag til Tilsynsrapport - ejendomsbeskrivelse Tilsynsrapport - ejendomsbeskrivelse Orionsgade 5 Teknik- og Miljøudvalget fremsender (13. januar 2010, pkt. 16) sagen til Byrådet med anbefaling. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Sagen fremsendes til Byrådet P Resultatkontrakt 2010 for Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer Nordvestjysk Erhvervsråd har udarbejdet resultatkontrakt for 2010 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og de tre kommuner Holstebro, Lemvig og Struer. Resultatkontrakten er behandlet i Direktionen i Nordvestjyllandssamarbejdet (11. december 2009) som sender den til politisk behandling i de tre kommuner. Resultatkontrakten er delt ind i 3 hovedområdet: 1. Særligt omkring ydelserne i erhvervsfremmesystemet 2. Samarbejdet medlem Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland 3. Fordeling. Særlige opgaver for de tre kommuner. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 11

14 Aftalen er anden generations resultatkontrakt mellem Nordvestjysk Erhvervsråd (NER) og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. Resultatkontrakten har hjemmel i lov om erhvervsfremme og regulerer forholdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og NERs erhvervsudviklingsopgaver, der ydes i henhold til 12 og 13 i lov om erhvervsfremme. Med samarbejdsaftalen forpligter NER sig til at understøtte, de aftaler kommunerne indgår på erhvervsområdet i andre sammenhænge. Bilagsliste Resultatkontrakt 2010 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Sekretariatet indstiller resultatkontrakten for 2010 til Økonomiudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen P Procesplan for Fritidscenter Struer Som opfølgning på procesplanen for Fritidscenter Struer har projektgruppen, sammen med DGI Huse og Haller udarbejdet et mere fyldestgørende udkast til procesplan. Planen er opdelt i fire sideløbende processer der skal køre hen over 2009 og De fire processer er: Organisation FCS udviklingsbestyrelse arbejder på at fusionere Struer Svømmehal og Struer Hallerne til en samlet bestyrelse for Fritidscenter Struer Byggeproces Baseret på det allerede godkendte ideoplæg på FCS og sidenhen input fra møde med interessenter udarbejdes et oplæg til rumprogram. Rum-programmet indarbejdes i et egentligt byggeprogram, hvorefter projektet gøres klar til udbud i en arkitektkonkurrence. Økonomi I denne proces arbejdes der med mulighederne for finansiering af projektet og udarbejdelsen af et endeligt driftbudget. Kommunikation Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 12

15 Som en del af denne proces afholdes der møder med interessenterne for at uddybe deres behov/ønsker i forhold til et kommende Fritidscenter Struer. Disse behov afleveres som input til rum-programmet. I kommunikationsprocessen arbejdes der også løbende med en bred orientering omkring status på Fritidscenter Struer og det praktiske arbejde forbundet med de enkelte høringsprocedurer. Derudover skal de enkelte del-etaper godkendes af en politisk styregruppe. Det bliver også denne gruppe der indstiller videre i den politiske proces. Direktøren indstiller at udvalget godkender det fremsendte forslag til procesplan at udvalget tager stilling til, om det skal være Kultur og Fritidsudvalget der er den politiske styregruppe for Fritidscenter Struer eller om der skal udpeges et udvalgsmedlem fra hver af de politiske partier der er repræsenteret i Byrådet. Bilagsliste Procesplan Kultur- og Fritidsudvalget godkendte (1. december 2009, pkt. 3) procesplanen. Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at 1 repræsentant fra hver politisk parti i Byrådet udgør den politiske styregruppe. Økonomiudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, idet der nedsættes en styregruppe med en repræsentant fra hvert politisk parti og brugerrepræsentanter. C og V anfører, at opgaven burde løses af Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomiudvalget pålægger administrationen at udarbejde et kommissorium for styregruppen til godkendelse i Økonomiudvalget A Børnepolitikken Børnepolitikken har været sendt i høring hos handicapråd, skoler og daginstitutioner som besluttet på Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde den Der er kommet høringssvar fra: Bangsbo, Parkskolen, Langhøjskolen, Thyholm Børnehus, Bremdal Skole og Handicaprådet. Efterfølgende har sagen været på Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. januar På baggrund af høringssvar fra Thyholm Børnehus er der foretaget redaktionelle ændringer. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 13

16 Bilagsliste høringssvar børnepolitik Høring børn med behov for særlig støtte Høringssvar vedr. Børnepolitik og behandlingsstandarder Høringssvar børnepolitik børnepolitik -godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget Høringssvar Høring vedr. børnepol. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Børnepolitikken fremsendes til byrådet med anbefaling. Sagen fremsendes med anbefaling til Byrådet VIAs lokalisering i campusbyer Via University College sender til orientering pressemeddelelse om intern høring med forslag til, hvordan de mellemlange videregående uddannelser fremover kan placeres i Region Midtjylland. VIA University Colleges ansvar er at udbyde videregående uddannelser flest mulige steder i regionen. Forslaget koncentrerer bla. uddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske, ingeniør, design og andre teknisk merkantile uddannelser i de syv campusbyer, Århus, Randers, Horsens, Silkeborg, Herning, Viborg og Holstebro. Forslaget indebærer mulige ændringer for læreruddannelserne i Nr. Nissum og Skive, samt pædagoguddannelsen i Ikast. Bilagsliste Pressemeddelelse fra VIA Administrationen indstiller, sagen til orientering. Orienteringen er givet. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 14

17 A Mødekalender 2010 Mødekalender 2010 sendes til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af udvalgets møder. Bilagsliste Mødekalender rettet budgetkonference Økonomiudvalget godkender mødekalenderen G Ansøgning om at udtræde af Ældrerådet Ansøgning fra Aksel Juel Østergaard om at udtræde af Ældrerådet af personlige årsager. Suppleant er Poul Erik Vigsø. Bilagsliste Ansøgning om at udtræde af Ældrerådet Økonomiudvalget fremsender sagen med anbefaling til Byrådet G Årets Idrætsnavn 2009 Pokalen til Årets Idrætsnavn 2009 skal overrækkes ved Struer Idrætsforbunds fest den 29. januar Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 15

18 Bilagsliste Indstilling til Årets Idrætsnavn 2009 Administrationen indstiller, at Struer Idrætsforbunds indstilling tiltrædes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen A Orientering Borgmesteren orienterede om beskæftigelsesministerens besøg 1. februar sygehusstrukturen specialtandlæge-situationen Struer Museum Claus Damgaard orienterede om status Ericsson. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 16

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere