Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under behandlingen af punkterne 2, 4 og 5. Jens Østergaard var til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 2 Likviditet og resultater pr. 31. december Lægehus i Hvidbjerg (sks) 1 4 Arbejdernes Andelsboligforening søger om renovering af Anlægsvej Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade 3 6 Afvikling af Modtagestation Vestjylland I/S (br) 5 7 Vejnavneændring, Jegindø (hm) 7 8 Strategi for udmøntning af indsatspulje 2010 (lj) 7 9 Kondemnering, Orionsgade 5, Uglev (lj) 9 10 Resultatkontrakt 2010 for Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer 11

2 Indholdsfortegnelse 11 Procesplan for Fritidscenter Struer Børnepolitikken VIAs lokalisering i campusbyer Mødekalender Ansøgning om at udtræde af Ældrerådet Årets Idrætsnavn Orientering 16 Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. december 2009 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. december 2009 til orientering for Økonomiudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. december 2009 Økonomiudvalget tager sagen til efterretning G Lægehus i Hvidbjerg (sks) Lægerne i Hvidbjerg er interesseret i oprettelse af et lægehus i det gamle Fjordbo - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg. Afdelingen for Kommunale Bygninger har beregnet omkostningerne til renovering af ejendommen i henhold til lægernes ønsker og behov til i alt ca kr. ekskl. moms. Lægerne har ikke mulighed for selv at finansiere udgifterne til renoveringen, og på baggrund heraf har Struer Kommune haft forhandlinger med Regionen om oprettelse af lægehus i Hvidbjerg. Regionen oplyser, at de ikke har midler til at indgå i oprettelse af lægehus i Hvidbjerg, f.eks. ved køb af bygningen. Dog skal det bemærkes, at der kun er sket en administrativ vurdering, og sagen har ikke været politisk behandlet i Regionen. Regionen oplyser endvidere, at afstanden mellem Hvidbjerg og Struer er acceptabel, og tilsvarende er tilfældet i f.eks. Skive - Vestsalling. Patientgrundlaget pr. læge er ca I sygehusaftalen afsætter Staten midler til regionerne til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Fokus for støtten skal være facilitering af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud i form af f.eks. skadeklinik/lægehus i eksisterende lokaler. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 1

4 En ændring af sundhedsloven betyder, at kommuner og regioner har fået hjemmel til at leje lokaler ud til praktiserende læger og andre sundhedspersoner. Loven fastlægger, at udlejning skal foregå på markedsvilkår. Direktionen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til det videre forløb. Økonomiudvalget beslutter, at der rettes henvendelse til regionsrådsformanden med henblik på afklaring af situationen S Arbejdernes Andelsboligforening søger om renovering af Anlægsvej Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) har tidligere renoveret en del af bebyggelsen på Anlægsvej. Nu er der planer om at renovere de sidste lejligheder, Anlægsvej Renoveringen består af udskiftning af køkken og bad samt fornyelse af VVS-installationer, afløb og udsugning fra bad og køkken. Endvidere sammenlægges 3 lejligheder til 2 på Anlægsvej 14-24, hvorved i alt 12 lejligheder nedlægges, eksisterende kviste udskiftes med nye med ændret udseende, og alle lejligheder forsynes med nye altaner. Endelig vil der i blokkene Anlægsvej blive renoveret tage og udskiftet vinduer. Renoveringen er godkendt på et afdelingsmøde den 23. september. Renoveringen er budgetteret til 20 millioner kr. og vil resultere i lejeforhøjelser på kr. pr. lejlighed pr. måned svarende til ca. 40 %. Hertil kommer omfordeling af lejen som følge af sammenlægningerne. Renoveringen finansieres af et ustøttet kreditforeningslån. Den månedlige ydelse på lånet forventes i følge AAB s beregning at udgøre kr. Heraf dækkes kr. af den øgede huslejebetaling, mens resten, kr. finansieres af et huslejetilskud fra dispositionsfonden. Dette tilskud aftrappes over 10 år. Renoveringen vil ikke være forbundet med direkte udgifter for kommunen, mens det er uafklaret, om kreditforeningen vil stille krav om kommunal garanti for lånet. Der kan komme en indirekte udgift i form af øgede udgifter til boligstøtte som følge af det højere huslejeniveau. Planafdelingen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er behov for en lokalplan for renoveringen, men vil foretage en konkret vurdering, når der foreligger et detailprojekt. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 2

5 Renoveringen forudsætter følgende kommunale tilladelser: tilladelse til optagelse af lån/udstedelse af pantebrev jfr. Almenboliglovens 29 godkendelse af lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder jfr. Almenlejelovens 10. Der forudsættes endvidere kommunal tilladelse til nedlæggelse af lejligheder. ABB anmoder Struer Kommune om en principgodkendelse af renoveringen. Hvis den godkendes, vil AAB udarbejde et detailprojekt, som fremsendes til kommunen til endelig godkendelse. Økonomiafdelingen indstiller, at renoveringen af Anlægsvej principgodkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet G Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) har gennem længere tid arbejdet på en renovering af afdeling 10, Torvegade/Langgade, med støtte fra Landsbyggefonden. Afdelingen omfatter 36 2-rums boliger fordelt på to blokke. Afdelingen har væsentlige byggetekniske problemer: 2/3 af boligerne er ensidigt orienteret Boligerne er utidssvarende indrettet De indre overflader og materialer er dårlige bl.a. spånpladegulve Boligerne er uventilerede og har derfor et dårligt, fugtigt indeklima Kloaksystemet er underdimensioneret Aktuelt er 5 boliger ledige. En del lejere forventer en snarlig renovering, hvis den ikke gennemføres, er det AAB s vurdering, at udlejningsvanskelighederne vil øges med betydelige lejetab til følge. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 3

6 Den planlagte renovering omfatter: Nye døre og vinduer, ventilation af køkken og bad Sammenlægning af lejligheder Miljøforbedrende foranstaltninger, herunder elevator Ny tagbeklædning, kloakreparation m.v. I alt kr kr kr kr kr. Til sammenligning er den offentlige ejendomsvurdering på de to blokke i alt kr. Renoveringsudgifterne udgør ca kr. /m2. Efter renoveringen vil der være 24 boliger, som efter Landsbyggefondens vurdering vil fremstå som "moderne, gennemlyste, velindrettede boliger med godt indeklima, nye gulve, badeværelser og køkkener samt indrettet, så de er handicapvenlige." Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte til afdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. På den baggrund har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til renoveringen under forudsætning af, at kommunen, kreditforeningen og boligorganisationen også støtter renoveringen. Støtten udgør i alt 4,5 mio. kr. som forudsættes indsat på et depot, hvorfra der årligt kan hæves indtil kr. til delvis finansiering i 15 år af ydelserne på et kreditforeningslån, som skal finansiere renoveringen. Det forudsættes herudover, at AAB giver et årligt bidrag på kr. Sammen med visse driftsmæssige besparelser betyder det, at huslejen kan fastholdes på det nuværende niveau på 638 kr./m2. Det er Landsbyggefondens vurdering, at huslejeniveauet skal fastholdes, hvis boligerne skal kunne udlejes i det lokale boligmarked, hvor der er et stigende antal ledige almene boliger. Støtten forudsættes finansieret ved en såkaldte femtedels-ordning, der består af: Kommunen, lån 20 % kr. Kreditforeningen, lån 20 % kr. Landsbyggefonden, lån 20 % kr. Landsbyggefonden, tilskud 20 % kr. Boligorganisationen, tilskud 20 % kr. I alt 100 % kr. AAB har udarbejdet et 20-årigt budget, der sandsynliggør, at der vil kunne opretholdes sammenhæng i afdelingens økonomi, såfremt renoveringen gennemføres på det anførte grundlag. Projektet forudsætter, at kommunen yder et lån på kr., som er rente- og afdragsfrit indtil videre. I 20-års budgettet er der ikke indregnet tilbagebetaling af lånet. I henhold til Almenboliglovens 97 kan kommunalbestyrelsen fastlægge, at tilbagebetalingen skal påbegyndes på et nærmere fastsat tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger. Projektet forudsætter, at alle parter bidrager som anført, hvis der ikke kan opnås fuld tilslutning hertil, vil der skulle findes alternativ finansiering eller projektet opgives. Kreditforeningen har endnu ikke taget stilling til sin medvirken til finansiering af renoveringen. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 4

7 Sagen har været forelagt Planafdelingen, som ikke finder, at renoveringen er lokalplanpligtig. Såfremt sagen ønskes fremmet, skal den videre til Byrådet. Økonomiafdelingen indstiller, 1: at Økonomiudvalget tager stilling til, om kommunen ønsker at medvirke til at finansiere renoveringen ved at gå med i femtedels-ordningen. Såfremt der ønskes deltagelse i femtedels-ordningen: 2: at Økonomiudvalget tager stilling, om der skal stilles krav om, hvornår og under hvilke forudsætninger forrentning og afdrag på lånet skal påbegyndes. 3: at der afgives en merbevilling på kr. Økonomiudvalget fremsender sagen til behandling i Byrådet. Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet A Afvikling af Modtagestation Vestjylland I/S (br) Bestyrelsen i Modtagestation Vestjylland I/S har nu færdiggjort afviklingen med salg af ejendom og anlæg og efter oprensning af forurenet jord mv. Afviklingen har været en lang proces, men lige nu er skødet til tinglysning og forventes snarest at være på plads. Modtagestation Vestjylland I/S har ved afslutningen en egenkapital på kr. efter afholdelse af samtlige omkostninger ved afviklingen. I henhold til indgåede afviklingsaftaler mellem kommunerne skal den resterende egenkapital i Modtagestation Vestjylland I/S fordeles mellem disse. Befolkningstallet pr. 1. januar 2009 er anvendt som fordelingsnøgle. Egenkapitalen fordeles derfor således: Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 5

8 Kommune Befolkningstal Kapitalandel Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern , , , , ,62 Struer ,43 Befolkningstal/kapitalandel i alt ,50 Det reviderede afviklingsregnskab for perioden 1. januar november 2009 ligger på sagen. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at Struer Kommunes kapitalandel håndteres som beskrevet ovenfor under økonomi. Økonomi Økonomiafdelingen skal foreslå, at Struer Kommunes kapitalandel indtægtsføres på konto 1.64 Ordninger for farligt affald. Det betyder at beløbet tilføres mellemregningskontoen vedrørende betaling til Modtagestation. Når saldoen på denne mellemregningskonto kan opgøres - efter udløb af regnskab 2009, foreslås det, at beløbet overføres til mellemregningskontoen for renovation. Herved forbliver pengene hos forbrugerne. Teknik- og Miljøudvalget fremsender (13. januar 2010, pkt. 17) sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at Struer Kommunes kapitalandel håndteres som beskrevet ovenfor under økonomi. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Fremsendes til behandling i Byrådet. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 6

9 G Vejnavneændring, Jegindø (hm) Resumé Teknik- og Miljøudvalget besluttede (4. november 2009, pkt. 206) at sende et forslag om vejnavneændring på Jegindø Havn i høring. Der er indkommet et høringssvar fra Struer Museum. Struer Museum påpeger, at (Ernst) Trillingsgaards Vej ikke er nemt at udtale. Desuden henviser museet også til Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinier for navngivning, der fraråder at veje opkaldes efter nulevende eller nyligt afdøde personer. Disse retningslinier er i overensstemmelse med Stednavneudvalget og en FN-resolution. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at vejnavneændringen sker 3 år efter Ernst Trillingsgaards bortgang at de 3 år samtidig gøres til en retningslinie for fremtidige sager om navngivning af veje og pladser efter personer. Bilagsliste Struer Museum sender høringssvar vedr. forslag til vejnavneændring på Jegindø Skitse over ETV Teknik- og Miljøudvalget indstiller (16. december 2009, sag nr. 239) til Økonomiudvalg og Byråd at vejen kaldes Trillingsgaards Vej. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Fremsendes til behandling i Byrådet P Strategi for udmøntning af indsatspulje 2010 (lj) Struer Kommune har den 1. december 2009 modtaget tilsagn om kr. til en særlig indsats for forskønnelse og oprydning i landområder. Kommunen skal selv egenfinansiere kr. Den samlede indsatspulje bliver således på kr. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 7

10 Med indsatspuljen dækker staten 75 % af kommunens udgifter. En betingelse for brug af indsatsmidlerne er, at alle beslutninger og aftaler skal træffes i Selve gennemførelsen kan dog også ske i løbet af Strategien tager udgangspunkt i den handlingsplan for indsatsen overfor sundhedsfarlige boliger m.v., som Struer Byråd vedtog den 30. juni Hertil kommer en supplerende indsats, som reglerne for Indsatspulje 2010 har givet mulighed for. Anvendelse af indsatspuljen vil omfatte nedrivning af forfaldne ejendomme, oprydning på ejendomme med rod, skrotbiler og affald samt i enkelte tilfælde opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning. Sagerne vil i altovervejende grad blive forsøgt gennemført ved frivillige aftaler. Indsatsen skal ske i landområder, som kan omfatte hele kommunen med undtagelse af Struer by. I handlingsplanen er det bestemt, at Thyholm skal være et særligt indsatsområde, og der er i forbindelse med bygningsregistrering på Thyholm lavet en liste over ejendomme, som kan indgå i puljen. Der bør dog laves en tilsvarende liste for gl. Struer Kommune, for at få et samlet overblik over faldefærdige bygninger i hele kommunen. Men da der skal igangsættes mange sager i løbet af 2010 anbefales det at starte med de allerede registrerede bygninger på Thyholm. For at opnå den mest effektive sagsgang anbefales det at Boligkommissionen nedlægges og at alle beslutninger i henhold til byfornyelsesloven bliver uddelegeret til Teknikog Miljøudvalget. Som supplement til de tiltag som igangsættes for indsatspuljens midler anbefales det, at støttemidler til bygningsrenovering, som uddeles af bygningsforbedringsudvalget prioriterer forskønnelse af landsbyer og landområder. Det foreslåes derfor, at Bygningsforbedringsudvalget i 2010 gives mulighed for også at yde støtte til bygninger med bevaringsværdi 5. Planafdelingen har kontaktet et rådgivningsfirma med henblik på konsulentbistand til administration af indsatspuljen. Der er udarbejdet et notat med forslag til strategi for udmøntning af indsatspulje Strategien indeholder en gennemgang af formål, redskaber og budget samt oplæg til procedurer for gennemførelse af hhv. nedrivnings- og oprydningssager. Planafdelingen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Boligkommissionen nedlægges, og at alle beslutninger i henhold til byfornyelsesloven træffes af Teknik- og Miljøudvalget, at Bygningsbevaringsudvalgets mulighed for at give forskønnelsestilskud i 2010 udvides til ejendomme i bevaringsklasse 5, at indsatsen omfatter hele kommunen ekskl. Struer by, at ovennævnte beløb vedrørende kommunens egenfinansiering, kr., frigives i Endvidere anbefales det, at frivillige aftaler om nedrivning af forfaldne bygninger samt om oprydning på private ejendomme inden for en ramme på max kr. og uden erstatninger til ejeren eller andre kan indgås af Planafdelingen, at de ejendomme på Thyholm - der fremgår af vedlagte liste - udpeges til 1. etape, og at problemerne i første omgang søges løst via dialog. Liste over ejendomme til efterfølgende etaper vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 8

11 at der indgås aftale med rådgivningsfirma om juridisk, økonomisk og administrativ bistand med indsatsen samt med et arkitektfirma om styring af nedrivningsprojekterne. Aftalen dækker kun aktiviteter, hvor staten refunderer 75 % af konsulenthonoraret, at der gennemføres en evaluering i august 2010 og at strategien om nødvendigt revideres for at sikre størst mulig udnyttelse af statstilsagnet, at der indtil videre arbejdes inden for følgende vejledende fordeling af indsatspuljemidler: Køb af ejendomme kr. Oprydning på private ejendomme kr. Byfornyelse, kondemnering og nedrivning kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der årligt budgetteres med kr. til Byfornyelse. Beløbet, der pt. er udisponeret, er optaget på anlægsbudgettet. Det skal i forhold til denne sag foreslås, at der heraf, i 2010, frigives kr., til finansiering af kommunens egenbetaling ved gennemførelse af projekter vedrørende "Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder". Bilagsliste Bilag Forslag til strategi Bilag Thyholm - pulje 1 Indsatspuljen Økonomisk oversigt Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte (13. januar 2010, pkt. 15) Planafdelingens indstilling, dog skal frivillige aftaler om nedrivning af forfaldne bygninger samt om oprydning på private ejendomme indenfor en ramme på max kr. og uden erstatninger til ejeren eller andre forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at der i 2010 frigives kr. til finansiering af kommunens egenbetaling K Kondemnering, Orionsgade 5, Uglev (lj) Konkursboet har opfordret Struer Kommune til at overveje en eventuel erhvervelse af ejendommen. På den baggrund er ejendommen i samarbejde med kommunens konsulent blevet gennemgået. Notat om besigtigelse er vedlagt som bilag. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 9

12 Ejendommen, der står tom, er ubeboelig og stærkt forfalden. Den er i meget høj grad til gene for naboer, forbipasserende og lokalbefolkningen. Ejendommen vil i meget høj grad være sundhedsfarlig, hvis den tages i brug som bolig igen. Der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt kommunen kan overtage ejendommen, da det afhænger af, om der kan opnås enighed med konkursboet og ejendommens panthavere. Der er derfor en risiko for, at ejendommen vil blive forsøgt udlejet eller på anden måde taget i brug igen. Dette vil være i strid med byfornyelseslovens kap. 9, som kommunen har pligt til at håndhæve (lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2009). Dette kan forebygges med en kondemnering. Struer Kommune kan samtidig påbyde ejendommen nedrevet, jf. lovens 77, stk. 2. Første ejendom efter indsatspulje 2010 Orionsgade 5 er den første ejendom, der indstilles kondemneret og nedrevet efter indsatspuljen for forskønnelse og oprydning Der forventes yderligere ejendomme nedrevet efter samme procedure. Jf. pkt. på dagsorden vedr. strategi for udmøntning af indsatspuljen. Udkast til brev om kondemnering- og påbud om nedrivning er vedlagt. Da der således skal igangsættes mange sager i 2010 anbefales det, at byrådet uddelegerer bemyndigelse til at træffe beslutning i sager om påbud og kondemnering iht. byfornyelsesloven til Teknik- og Miljøudvalget. Retsvirkninger Når ejeren har modtaget beslutning om kondemnering, må lokalerne ikke længere anvendes til beboelse eller ophold. Ejendommen må ikke prioriteres eller omprioriteres ud over den kontante grundværdi uden Byrådets samtykke. Ophævelse Ejeren skal have en frist på minimum 2 måneder til at komme med et forslag til forbedring, således at ejendommen kan tages i brug igen. Det indstilles, at der sættes en frist til den 6. april 2010 til at komme med et forslag til forbedring. Godkendelse af et forbedringsforslag forudsætter dog som udgangspunkt, at ejendommen bringes op til en god og moderne standard, jf. bygningsreglement Klagemulighed en bekendtgøres for ejer, lejere og panthavere. Der ydes vejledning om, at der kan klages over beslutningen til byfornyelsesnævnet for Region Midt. Opmærksomheden henledes på, at kondemneringsbeslutninger ofte indklages. Økonomi Kondemneringen giver ikke hverken ejere eller panthavere krav på erstatning. Kommunen skal dække alle nedrivningsudgifter, jf. byfornyelseslovens 77, stk. 5. Den foreløbige, skønnede nedrivningsudgifter er på kr Staten refunderer 75 % af nedrivningsudgifterne. Planafdelingen indstiller, at ejendommen kondemneres med virkning fra den 1. februar 2010 i henhold til byfornyelseslovens 76, at der samtidig meddeles påbud om at ejendommen skal nedrives senest den 30. april 2010 i henhold til byfornyelseslovens 77, stk. 2, at Struer Kommune gennemfører nedrivningen, hvis konkursboet og panthaverne giver samtykke, og Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 10

13 at administrationen gennemfører nedrivningen som tvangsforanstaltning efter byfornyelseslovens 77, stk. 8, hvis fristen ikke overholdes at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe beslutning i sager om kondemnering og påbud. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at denne sag relaterer sig til sagen "Strategi for udmøntning af indsatspulje 2010", hvori det indstilles til Byrådet, at der frigives kr. til finansiering af den samlede kommunale egenfinansiering ved gennemførelse af projekterne. Såfremt Byrådet beslutter at frigive beløbet, vil udgifterne vedrørende kondemnering af Orionsgade 5, Uglev kunne afholdes indenfor dette budgetbeløb. Bilagsliste Bilag Oplæg til Kondemneringsbeslutning Bilag til Tilsynsrapport - ejendomsbeskrivelse Tilsynsrapport - ejendomsbeskrivelse Orionsgade 5 Teknik- og Miljøudvalget fremsender (13. januar 2010, pkt. 16) sagen til Byrådet med anbefaling. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Sagen fremsendes til Byrådet P Resultatkontrakt 2010 for Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer Nordvestjysk Erhvervsråd har udarbejdet resultatkontrakt for 2010 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og de tre kommuner Holstebro, Lemvig og Struer. Resultatkontrakten er behandlet i Direktionen i Nordvestjyllandssamarbejdet (11. december 2009) som sender den til politisk behandling i de tre kommuner. Resultatkontrakten er delt ind i 3 hovedområdet: 1. Særligt omkring ydelserne i erhvervsfremmesystemet 2. Samarbejdet medlem Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland 3. Fordeling. Særlige opgaver for de tre kommuner. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 11

14 Aftalen er anden generations resultatkontrakt mellem Nordvestjysk Erhvervsråd (NER) og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. Resultatkontrakten har hjemmel i lov om erhvervsfremme og regulerer forholdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og NERs erhvervsudviklingsopgaver, der ydes i henhold til 12 og 13 i lov om erhvervsfremme. Med samarbejdsaftalen forpligter NER sig til at understøtte, de aftaler kommunerne indgår på erhvervsområdet i andre sammenhænge. Bilagsliste Resultatkontrakt 2010 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Sekretariatet indstiller resultatkontrakten for 2010 til Økonomiudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen P Procesplan for Fritidscenter Struer Som opfølgning på procesplanen for Fritidscenter Struer har projektgruppen, sammen med DGI Huse og Haller udarbejdet et mere fyldestgørende udkast til procesplan. Planen er opdelt i fire sideløbende processer der skal køre hen over 2009 og De fire processer er: Organisation FCS udviklingsbestyrelse arbejder på at fusionere Struer Svømmehal og Struer Hallerne til en samlet bestyrelse for Fritidscenter Struer Byggeproces Baseret på det allerede godkendte ideoplæg på FCS og sidenhen input fra møde med interessenter udarbejdes et oplæg til rumprogram. Rum-programmet indarbejdes i et egentligt byggeprogram, hvorefter projektet gøres klar til udbud i en arkitektkonkurrence. Økonomi I denne proces arbejdes der med mulighederne for finansiering af projektet og udarbejdelsen af et endeligt driftbudget. Kommunikation Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 12

15 Som en del af denne proces afholdes der møder med interessenterne for at uddybe deres behov/ønsker i forhold til et kommende Fritidscenter Struer. Disse behov afleveres som input til rum-programmet. I kommunikationsprocessen arbejdes der også løbende med en bred orientering omkring status på Fritidscenter Struer og det praktiske arbejde forbundet med de enkelte høringsprocedurer. Derudover skal de enkelte del-etaper godkendes af en politisk styregruppe. Det bliver også denne gruppe der indstiller videre i den politiske proces. Direktøren indstiller at udvalget godkender det fremsendte forslag til procesplan at udvalget tager stilling til, om det skal være Kultur og Fritidsudvalget der er den politiske styregruppe for Fritidscenter Struer eller om der skal udpeges et udvalgsmedlem fra hver af de politiske partier der er repræsenteret i Byrådet. Bilagsliste Procesplan Kultur- og Fritidsudvalget godkendte (1. december 2009, pkt. 3) procesplanen. Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at 1 repræsentant fra hver politisk parti i Byrådet udgør den politiske styregruppe. Økonomiudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, idet der nedsættes en styregruppe med en repræsentant fra hvert politisk parti og brugerrepræsentanter. C og V anfører, at opgaven burde løses af Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomiudvalget pålægger administrationen at udarbejde et kommissorium for styregruppen til godkendelse i Økonomiudvalget A Børnepolitikken Børnepolitikken har været sendt i høring hos handicapråd, skoler og daginstitutioner som besluttet på Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde den Der er kommet høringssvar fra: Bangsbo, Parkskolen, Langhøjskolen, Thyholm Børnehus, Bremdal Skole og Handicaprådet. Efterfølgende har sagen været på Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. januar På baggrund af høringssvar fra Thyholm Børnehus er der foretaget redaktionelle ændringer. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 13

16 Bilagsliste høringssvar børnepolitik Høring børn med behov for særlig støtte Høringssvar vedr. Børnepolitik og behandlingsstandarder Høringssvar børnepolitik børnepolitik -godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget Høringssvar Høring vedr. børnepol. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Børnepolitikken fremsendes til byrådet med anbefaling. Sagen fremsendes med anbefaling til Byrådet VIAs lokalisering i campusbyer Via University College sender til orientering pressemeddelelse om intern høring med forslag til, hvordan de mellemlange videregående uddannelser fremover kan placeres i Region Midtjylland. VIA University Colleges ansvar er at udbyde videregående uddannelser flest mulige steder i regionen. Forslaget koncentrerer bla. uddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske, ingeniør, design og andre teknisk merkantile uddannelser i de syv campusbyer, Århus, Randers, Horsens, Silkeborg, Herning, Viborg og Holstebro. Forslaget indebærer mulige ændringer for læreruddannelserne i Nr. Nissum og Skive, samt pædagoguddannelsen i Ikast. Bilagsliste Pressemeddelelse fra VIA Administrationen indstiller, sagen til orientering. Orienteringen er givet. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 14

17 A Mødekalender 2010 Mødekalender 2010 sendes til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af udvalgets møder. Bilagsliste Mødekalender rettet budgetkonference Økonomiudvalget godkender mødekalenderen G Ansøgning om at udtræde af Ældrerådet Ansøgning fra Aksel Juel Østergaard om at udtræde af Ældrerådet af personlige årsager. Suppleant er Poul Erik Vigsø. Bilagsliste Ansøgning om at udtræde af Ældrerådet Økonomiudvalget fremsender sagen med anbefaling til Byrådet G Årets Idrætsnavn 2009 Pokalen til Årets Idrætsnavn 2009 skal overrækkes ved Struer Idrætsforbunds fest den 29. januar Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 15

18 Bilagsliste Indstilling til Årets Idrætsnavn 2009 Administrationen indstiller, at Struer Idrætsforbunds indstilling tiltrædes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen A Orientering Borgmesteren orienterede om beskæftigelsesministerens besøg 1. februar sygehusstrukturen specialtandlæge-situationen Struer Museum Claus Damgaard orienterede om status Ericsson. Økonomiudvalg, 19. januar 2010 Side 16

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Pkt. Tekst Side 1 Orientering 1 2 Vedtægtsændring for Ensemble MidtVest 1 3 Fritidscenter Struer - høringssvar på

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: John Christoffersen, Orla Bjørkmann Pedersen indkaldt som suppleant. Caroline Kjelsmark deltog i pkt. 229 i stedet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune Rebild kommune Fællessekretariatet Hobrovej 88 9530 Støvring WDGÅET 1 4 Ml 2013.Rebild Kommune Lejerbo, Skørping - opfølgning på økonomisk situation og handleplan Vedlagt er brev af 25. marts, hvor Lejerbo

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere