Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park"

Transkript

1 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27. MAJ 2010 KL. 19:30 1. VALG AF DIRIGENT, SEKRÆTÆR OG STEMMETÆLLERE 2. BESTYRELSENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR FORENINGSÅRET INDKOMNE FORSLAG 5. BUDGET HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 8. EVENTUELT Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning side 2 Forslag fra bestyrelse og medlemmer side 11 Om fuldmagter, med formular side 14 Foreningens regnskab med budgetforslag for side 15 Side 1 af 14

2 BESTYRELSENS BERETNING FORENINGSÅRET Indledning Foreningsåret har været præget af ændringer i foreningens TV udbud forårsaget af en ny kontrakt fra Viasat der med meget kort varsel skulle besluttes og en lang, kold og mørk vinter med megen sne. Årsagen til de pludselige og voldsomme ændringer i TV-udbuddet skyldtes en flertrinsraket sammensat af et forlig mellem Viasat og ComX, en aftale mellem Viasat og foreningen af danske antenneanlæg (FDA) og Viasats ønske om at ændre deres udbud, så det ikke længere var muligt at håndplukke mellem deres kanaler, men skulle tage hele pakken på 9 kanaler. Dette medførte to ting, først at foreningen med 14 dages varsel skulle acceptere en ny kontrakt med Viasat som alternativ til sort skærm 1. december 2009, dernæst at ComX måtte lægge kanalstrukturen om for at kunne imødekomme sine foreningskunders krav om at bibeholde FriModul-pakken som den pakke Viasat-pakken kan placeres i, hvilket var et arbejde der tog et par måneder at fuldføre. I denne periode var TV-signalet som sædvanligt. At bestyrelsen kunne acceptere at underskrive Viasats ny kontrakt skyldtes alene at der var mulighed for efter en generalforsamling eller urafstemning at opsige kontrakten med dags varsel. En sådan urafstemning fandt sted i marts 2010 med accept af Viasatkontrakten. Årsagen til den lange, kolde og mørke vinter med megen sne vil bestyrelsen ikke prøve at forklare, men vi har været glade for at vores vinterberedskab har fungeret tilfredsstillende under de givne betingelser, nemlig at vi bliver betjent når vores leverandør har opfyldt sin aftale med kommunen dvs. først de kommunale kontaktlige forpligtelser så de private herunder Røde Vejrmølle Park. Der er ikke kommet løsning på matrikelgrænserne mellem foreningens arealer og de kommunale stier gennem vores område. Stierne ligger stadig på arealer der tilhører foreningen. Hvad stamvejene angår, har bestyrelsen genfundet et brev, hvor kommunen anerkender sit ansvar for vedligeholdelse af vore stamveje. Nu mangler forhåbentlig kun et svar fra kommunen, hvor det igen accepteres. Sagen med de to medlemmer der ikke ville betale deres andel af de faste ydelser på foreningens lån til bredbåndsnettet blev forligt inden sagen kom for Fogedretten. Det var ikke muligt at kræve foreningens omkostninger på ca. kr ,- dækket af de to medlemmer. Det kan syntes urimeligt, men sådan er loven skruet sammen. Side 2 af 14

3 2 Deklaration og vedtægter Bestyrelsens ønske om at øge det oprindelige pantstiftende beløb fra kr til kan ikke umiddelbart gennemføres. Årsagen er at det ikke er muligt at få hævet et eksisterende pantstiftende beløb, der ligger foran anden pant i de enkelte ejendomme i foreningen. Så indtil bestyrelsen finder en udvej må vi håbe, vi ikke kommer i en situation, hvor foreningen bliver ansvarlig for at dække udgifter, der ikke kan hentes hos et medlem. 3 Bredbåndsnettet Det er som nævnt i indledningen fortsat bestyrelsens opfattelse at vi har en meget høj stabilitet i driften af både TV, internet og telefoni. Bestyrelsen er bekendt med enkelte medlemmers problemer med lyd og pixellering, men det er netop enkeltmedlemmer og ikke problemer der kan relateres til særlige rækker huse eller områder i bebyggelsen. ComX har givet foreningen et fuldt digitalt spejl af alle mulige kanaler, således at alle med de rette modtagere, kan udnytte de digitale signaler. Efter flere møder om en ny servicekontrakt med COMX, hvor bestyrelsens mål var at få tilrettet en standardkontrakt til en der havde bedre sammenhæng med vores anlæg. Bestyrelsen forsøgte at få indarbejdet dækning al hardware som en del af servicekontrakten, men det viste sig efter bestyrelsens opfattelse at blive ganske bekosteligt for medlemmerne. Bestyrelsen har derfor valgt at foreningen skal være selvforsikrende via foreningens hensættelser til større udgifter. Skulle store udgifter til hardwarenedbrud optræde et år vil bestyrelsen søge dækning gennem det følgende års budgetforslag. Med meget kort varsel fik bestyrelsen et ultimativt oplæg til en ny kontrakt fra Viasat, som krævede en accept inden 1. december 2009, hvis vi ville undgå sort skærm på Viasatkanalerne. Den ny kontrakt havde en kattelem i form af en mulighed for opsigelse med dags varsel efter en generalforsamlingsbeslutning Det medførte at bestyrelsen valgte at underskrive kontrakten. Tilbuddet fra Viasat ville betyde en væsentlig forøgelse af abonnementsprisen for Viasat, da deres tilbud ikke længere var på enkelte kanaler, men på den fulde pakke med 9 kanaler. Den ny kontrakt var en følge af et forlig mellem Viasat og ComX, der åbnede for at vores forening kunne blive distributør og derigennem vælge en udbyder - her ComX. Herefter kan ComX direkte nedtage Viasats kanaler og sende dem i foreningens anlæg, som Comx sender de øvrige kanaler. ComX kunne som udbyder også stå for betaling af abonnementet, som hidtil har været foreningens ansvar. Det samlede resultat var, at foreningen kunne træde ud af Side 3 af 14

4 den stråmandsaftale, hvor ComX opkrævede abonnementet og overførte penge til foreningen, der så betalte Viasat. Viasat gav med den ny kontrakt afkald på kravet om 75% tilslutning, men krævede fortsat at deres kanaler placeres i den første pakke efter grundpakken, altså i vores FriModul-pakke. Imidlertid var der ikke plads til Viasatpakken her, så ComX første plan var at nedlægge FriModul-pakken, og inkludere Viasat-pakken i Ultimativpakken. Det mødte meget stor modstand blandt ComX kunder også fra RVP. Herefter besluttede ComX, at omlægge sin sendestruktur, så der kunne blive plads til Viasat-pakken i FriModul-pakken. Det krævede dog tid, hvorfor det først var muligt at sende Viasat-pakken fra starten af februar Viasat var ikke indstillet på først at opkræve betaling for den fulde pakke, når den var tilgængelig, men fastholdt at der skulle betales fra kontraktdatoen. Bestyrelsen besluttede at sende den endelige beslutning om hvorvidt foreningen skulle fortsætte kontrakten med Viasat, til urafstemning blandt medlemmerne i marts måned. De der abonnerede på FriModul-pakken havde da haft godt og vel en måned til at vurdere indhold og kvalitet. Stemmeprocenten var skuffende for et emne, der tidligere har optaget rigtig megen tid på tidligere generalforsamlinger, men resultatet var 2,5 JA stemme mod hver 1 NEJ stemme af de afgivne stemmer, hvorfor kontrakten selvfølgelig fortsatte uændret. ComX havde ikke opkrævet for den øgede betaling for Viasat-pakken, dette først skete med maj måneds ComX faktura. 3.1 Sagen om manglende betaling til bredbåndsnettet To af foreningens medlemmer ville ikke betale deres andel af de faste ydelser på foreningens lån til bredbåndsnettet. Sagen blev afsluttet i september 2009 ved at de to medlemmer der havde tilbageholdt betaling på det fælles lån til bredbåndsnettet valgte at betale inden sagen med en tvangsauktion i sigte blev sendt til Fogedretten. Sagen kom til at koste foreningen kr ,- fordelt med kr ,- til advokaten for et responsum omhandlende lovligheden af etableringen af vores bredbåndsnet og kr. 5475,- til omkostninger ved inddrivelsen. Det var ifølge advokaten ikke muligt at få dækket advokatomkostningerne, når det opkrævede beløb betales inden sagen går til Fogedretten. Bestyrelsen har af denne sag lært at vi i lignende sager om manglende betaling af foreningskontingent eller bidrag til andre besluttede fællesudgifter truffet på en generalforsamling, vil skride til øjeblikkelig overgivelse til Fogedretten efter behørigt varsel og frister givet med to nødvendige rykkerskrivelser. Side 4 af 14

5 4 Fællesarealer Anlægsgartner A. Walther Jensen (AWJ) varetager den almindelige pasning af vores fællesarealer på en 2-årskontrakt. Kontrakten er netop pr. april blevet fornyet for en ny 2-årig periode. Bestyrelsen er meget tilfreds med AWJs arbejde, og for det samarbejde vi har vedrørende de årlige fældninger og nyplantninger. Glostrup Maskinservice varetager snerydning og saltning af P-pladser på en sæsonkontrakt. Det har været en stor opgave i den forgangne vinter der har været hårdere og længere end de seneste mange år, men heldigvis holdt indenfor budgettet. Vi har desuden et ungt menneske til at rydde særlige gennemgangsstykker af stisystemet, der ikke er pligtigt at skulle ryddes af medlemmerne selv. 4.1 De grønne områder og stier AWJs kontrakt omfatter det rutinemæssig vedligehold af vores grønne arealer dvs. græsslåning, pasning af foreningens beplantninger og fejning af P- pladser. Herudover indhenter bestyrelsen sidst i oktober tilbud hos AWJ på større arbejder som beskæringer, fældninger og nyplantninger af træer/buske samt udskiftning af dårlige fliser på vores stiarealer. Det arbejde, der gives tilbud på, kommer primært fra de ønsker og behov om fældning og vedligehold, der er modtaget fra medlemmerne, men bestyrelsen vurderer dog også ved en egen gennemgang, om der er risiko for at fx rødder fra træer beskadiger kloakker, asfalt eller flisearealer. Det besluttede arbejde bringes normalt i Røde Vejrmølle i novemberudgaven. Rammerne for dette arbejde afpasses efter det vedtagne budget, de retningslinjer bestyrelsen har fået udarbejdet af kommunens Agendacenter, og bestyrelsens vurdering af evt. risiko for skade. Årets fældninger havde ikke et særlig fokus så det er medlemmernes egne ønsker der har ligget til grund for årets fældninger. Bestyrelsen besluttede at beplantningen og især ildtjørnen mellem P-pladsarealerne skal vedligeholdes hvert år. Vedrørende bevoksningen på areal og skråning mod Trippendalsstien nåede bestyrelsen ikke at få en aftale med kommunen om en besigtigelse af arealet i løbet af sommeren. Der vil i stedet i denne sommer 2010 blive lavet en aftale og selvfølgelig bliver der udsendt invitation til berørte medlemmer om deltagelse. Bestyrelsen overvejer om der skal ændres i fremgangsmåden ved indsamling og vurdering af ønsker og behov om fældning. Det vil dog fortsat være besty- Side 5 af 14

6 relsen støttet af AWJ, der beslutter vedligeholdelsen af vores fællesarealer. Det er et arbejde bestyrelsen mener, har været forsømt i en lang årrække, hvorfor der er meget vild og tilfældig bevoksning og på fællesarealerne. Der er plantet et enkelt nyt træ. At det ikke blev til mere i år skyldtes at fældningerne hovedsagelig skete for enten at tynde ud blandt eksisterende eller fordi et træ det pågældende sted ikke længere var ønsket. Det er bestyrelsens opfattelse at vore fællesarealer skal inkludere træbevoksning, men med træer i en højde der ikke generer de omkringboende. 4.2 Lunden Renovering af Borgen og etablering af det lovpligtige faldunderlag blev afsluttet henover starten af dette foreningsår i en samlet fase 2, der blev dækket gennem budget for årene og Fantasileg APS der har stået for renoveringsarbejdet i Lunden varetager vedligeholdelse baseret på en kontrakt, der dækker Lundens nye legeredskaber plus det nye på nærlegepladserne, således at vi sikrer at de ikke forgår. Dette år påbegyndes sidste fase af Lundens renovering med bl.a. renovering af arealet omkring boldbanen. 4.3 Nærlegepladser Foreningens sandkassedag hvor sandet i sandkasser på nærlegepladser udskiftes og I som medlemmer opfordres til at hjælpe med til vedligehold af nærområdet og nærlegepladser var meldt ud til d. 24. april, sammenfaldende med kommunens grønne dag. Det er en god tradition, hvor vi kommer ud af husene efter vinteren og møder naboerne, mens vi kan få ryddet op efter vinteren og få malet borde/bænke og andet nødvendigt. Det er de frivillige kontaktpersoner for nærlegepladserne der indkalder til denne sandkassedag. I april bliver AWJ desuden bedt om at levere sand til vore sandkasser. 4.4 Snerydning Bestyrelsen har igen i år indgået aftale med Glostrup Maskinservice som dækker saltning og snerydning af vores P-pladser. På trods af den lange hvide vinter har egentlig snerydning kun været nødvendig et begrænset antal gange. De lange perioder med temperaturer under frysepunktet har nødvendiggjort en præventiv saltning for at hindre glatte asfaltflader på vores p-pladser. Saltningerne har imidlertid heller ikke været så Side 6 af 14

7 overvældende som bestyrelsen frygtede under vinteren. Kriteriet, for hvornår der saltes, er det samme, som kommunen anvender for de kommunale veje. Bestyrelsen mener fortsat, at udgiften til saltningen er givet godt ud og fortsætter dette i årene fremover. 4.5 Foreningens skiltning Foreningen har fået opsat adfærdsskilte i Lunden, som støtte til de medlemmer der bor tættest på i tilfælde af støj og anden dårlig adfærd. Skiltet angiver at området tilhører RVPs beboere og man må færdes der sammen med medlemmer af RVP og at der skal være ro efter kl. 22. Der er også et piktogram, der viser at hunde ikke er tilladt på området. Foreningen har for en del år siden opsat område- og nummervisningsskilte overalt hvor det dengang skønnedes nødvendig for at kunne orientere sig i vores bebyggelse. Nogle af disse skilte er i dag ikke længere på deres plads. Nogle har måske glemt at sætte det op igen efter maling, mens andre tilsyneladende er forsvundet. Bestyrelsen er i gang med bestilling af de manglende skilte. 4.6 Stamvejene Kommunen foretog en lapning af huller i stamvejenes asfalt, men som på kommunevejene i øvrigt har vinterens frost også sat sine spor på stamvejene. Usikkerheden om overdragelse af stamvejene til kommunen er fortsat ikke afklaret. Bestyrelsen har senest sendt kopi af et brev til forvaltningen, hvor det tydeligt fremgår, at der er sket en overdragelse i 1978 og at forvaltningen anerkender de har vedligeholdelsespligten. Sagen behandles fortsat i forvaltningen. I samme sag behandles forholdene omkring Tværstien, Snebærstien og de dele af Roholmparken, der er matrikuleret til foreningen. 4.7 Kloakkerne Bestyrelsen havde planlagt renovering af flere rendestensbrønde, men da det tilsyneladende ikke længere er et problem, og der ikke har været meldinger til bestyrelsen om problemer med disse rendestensbrønde i forbindelse med vinterens tøvejrsperiode, er arbejdet foreløbig udskudt til næste foreningsår og de tilhørende budgetbeløb overføres tilsvarende. Bestyrelsen er blevet kontaktet flere gange i dette år angående medlemmers kloakproblemer dels for hvordan og til hvem man henvender sig og hvem der har især vedligeholdelsesudgiften. Generelt har kommunen pligten og udgiften til vedligeholdelse af både kloak- og regnvandsledninger. Dog vil udgifter forbundet med udskiftnings- eller reparationsarbejde under og mellem egne støbte fundamenter for tilbygninger skulle dækkes af grundejeren. Stikledningerne er den enkelte grundejers private sag. Bestyrelsen har planer om at Side 7 af 14

8 udarbejde en vejledning for dette område, der vil komme på foreningens hjemmeside.. 5 Lokalplan Bestyrelsen har fortsat haft møder med forvaltningen om forhold med relation til vores lokalplan. Ved sidste møde blev der åbnet for en fornyet diskussion af lokalplanens bestemmelser. Bestyrelsen har aftalt at udpege afsnit vi kunne tænke os lempet eller helt ændret, som oplæg til den fortsatte diskussion med forvaltningen. Et mål for bestyrelsen er at løse op for mulighederne for at kunne udnytte teknologiske vindinger indenfor materialer vi kan anvende til fornyelse/vedligehold af vores ejendom. Bestyrelsen er vidende om, at der er medlemmer der har udestående påtalesager vedrørende teknologisk moderne brystningsplader, men at politiet ikke har haft tid til at gøre noget ved disse sager. Bestyrelsen ville gerne sætte disse sager på hold i forbindelse med mulige ændringer i lokalplanen, men det kan kommunen ikke efter de er sendt til politiet. Bestyrelsen er ikke vidende om status på sagen om støjhegnet mod Stenmosevej opsat af medlemmer i Degnehusene 22 og 24. De synlige tegn tyder på at sagen fortsat er under behandling, men udenfor den kommunale forvaltning. 5.1 Energiprojektet Der er ikke sket meget på denne front siden juni 2009 selvom det selvfølgelig har bestyrelsens bevågenhed set i forhold til den vedligeholdelse, vi ser der sker og gerne skal ske i foreningen. Et samlet foreningsprojekt med etablering af en højisoleret ny tagkonstruktion med beskyttende udhæng kunne som eksempel være interessant. Med en udskiftningsperiode med ca. 20 års mellemrum for tagpaptage kunne der være mange, der havde tænkt på dette i disse år. 5.2 Rørmasten i Roholmparken Denne mast har fået sin dispensation fra kommunen, men arbejdet med opstilling er ikke begyndt endnu 6 Opkrævning af kontingent og henlæggelse Bestyrelsen beklager de fejl der har været med april-opkrævningen, og vil selvfølgelig gøre sit yderste for at sådant ikke sker igen. Af årsager det ikke har været muligt at udrede har PBS ikke modtaget den planlagte opkrævning, der skulle have været et á conto beløb for det ny foreningsår beregnet til halvdelen af dette års kontingent plus henlæggelse i alt kr. 2850,- ( ). I stedet blev der opkrævet samme beløb som i oktober 2009, hvilket Side 8 af 14

9 betød en opkrævning på kr. 500,- for meget. Det er i foreningssammenhæng et stort beløb, som kassereren selvfølgelig søger den bedste rente på for beløbet. For det enkelte medlem medfører beløbet et relativt lille rentetab, tidens lave rente taget i betragtning, og en tilbageføring ville blive bekosteligt for foreningen. Foreningen kender ikke medlemmernes bankkonto, hvortil det for meget opkrævede beløb skulle tilbageføres, hvorfor bestyrelsen selvfølgelig sørger for der sker en regulering til oktober, hvor der opkræves med baggrund i det kontingent, der besluttes på generalforsamlingen den. 7 Fester Dette var så året hvor der skete et brud i de traditionelle fester i foreningen. Der var ingen julefest men, de tre andre traditionelle arrangementer har været afholdt. Sommerfest i Lunden er arrangeret af Motionisterne. Bestyrelsen medvirker ved at dække evt. underskud, betale en del af underholdningen og søge om spiritusbevilling hos politiet. Skt. Hans bålet blev brændt af på bålpladsen i Lunden. Fastelavnssøndag slog vi katten af tønden i Lunden. Der var trætønder til store børn, kvinder og mænd og paptønder til de små børn. Vejret var godt og fremmødet stort og underlaget vinterligt, så vi kom af med kakao og boller. Bestyrelsen vil gerne rette en tak til de frivillige der har lagt tid og arbejde i at få disse arrangementer sat i søen, til glæde for medlemmerne. Bestyrelsen vil gerne lægge op til nytænkning blandt foreningens medlemmer for eventuel start af en ny juletradition, der passer familierne bedre. Hvis det har interesse kan bestyrelsen kontaktes med henblik på leje af Herstedøster forsamlingshus. 8 Information og kontakt Bestyrelsens kontaktpunkter som adresse, telefon, mail og ansvarsområde fremgår af medlemsbladet og på hjemmesiden. Medlemsbladet Røde Vejrmølle udkommer hver måned undtagen juli og som et særtilfælde i dette foreningsår heller ikke i september 2009, dvs. i alt 10 gange. Der er åbent redaktionsmøde den første mandag i hver måned hvor bladet udkommer. Bladet udsendes/husstandsomdeles den efterfølgende weekend. Bestyrelsen siger tak til redaktøren for det værdifulde arbejde med at redigere bladet og sørge for det bliver trykt. Vores hjemmeside bliver brugt flittigt af bestyrelsen til orientering af medlemmerne. Hjemmesiden indeholder alle relevante informationer om foreningen i form af vedtægter, deklaration, seneste udgave af bestyrel- Side 9 af 14

10 sens beretning med regnskab og et udvalg af tegninger. Endvidere er der en selvstændig fane for ComX og bredbånd samt Legepladser. Hjemmesiden benyttes i gennemsnit af 18 brugere om dagen og hver bruger anvender i gennemsnit 3 links pr. besøg. Medlemsbladet er også tilgængeligt på hjemmesiden. Der er oprettet et diskussionsforum med fri adgang for beboerne i Røde Vejrmølle Parkens grundejerforening. Dette er ikke bestyrelsens forum, men brugernes og det kan ikke forventes at bestyrelsen læser og besvarer indlæg i dette forum. Prøv at kigge på dette forum, der efterhånden indeholder en meget stor samling gode råd, tips og erfaringer. Side 10 af 14

11 FORSLAG FRA BESTYRELSEN Bestyrelsen stiller følgende forslag til beslutning. 1. Henlæggelse til store investeringer Der opkræves en henlæggelse på kr. 700,- pr. husstand for foreningsåret Henlæggelsen kan anvendes til fremtidig større investeringer og/eller uforudsete udgifter. Motivering: Bestyrelsen stiller dette beslutningsforslag i forlængelse af diskussionen fra sidste års generalforsamling. Henlæggelsen vil øge vores soliditet og dermed sikkerheden for, at vi ikke pludselig står i en situation, hvor vi skal ud og låne penge for at dække større tiltrængte investeringer. Side 11 af 14

12 FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 2. TV2Sport og Kanal 5 i FriModul søges digitaliseret De 2 ekstrakanaler ( TV2Sport og Kanal 5) som ligger i "Fri modul pakken" søges opgraderet til at kunne ses digitalt. Begrundelse: Disse kanaler kan kun ses analogt og bør opgraderes til at kunne ses digitalt som de øvrige kanaler. Det skulle ifølge ComX kun koste ca. 5000kr. Forslagsstiller: Peter Jespersen, H Nedlæggelse af medlemsbladet Røde Vejrmølle Medlemsbladet nedlægges i sin nuværende form, og udelukkende består som en elektronisk version, der kun skal være tilgængelig på RVP's hjemmeside og samtidig være tilgængelig på , til de abonnementer der måtte ønske det. Forslaget er således derfor endnu bedre benyttelse/udnyttelse af RVP's hjemmeside. Begrundelse: Hvis jeg læser RVP's årsrapport 2009 (budget 2009/10, note 4) korrekt, repræsenterer foreningens medlemsblad en årlig nettoudgift på kr (kr fra diverse indtægter og annoncer samt kr i udgifter). Til sammenligning havde grundejerforeningen Godthåbsparken i 2009 en tilsvarende nettoudgift på kr for deres medlemsblad. Jeg har med sædvanlig interesse modtaget RVP medlemsblad i det forløbne år, uden dog på nogen måde at blive informeret udover hvad bestyrelsen måtte finde nødvendigt at viderebringe (og det er god information). Herudover består bladet desværre kun af diverse reklamer og kontinuerlig information om det samme, eksempelvis service-udlejning (som jeg selv benytter). Det er måske sådan et medlemsblad er - her er GP's blad ikke til større inspiration, bortset fra et 4-farvet omslag! Hvis nogle måtte insistere på den nuværende form, kan naboen måske printe de(n) nødvendige side(r)". Til bladets redaktion - ville det være en ide at informere om personerne i de "stående udvalg", dvs. Juletræsfest, Sommerfest, Fastelavn mv. Side 12 af 14

13 Forslagsstiller: Kim Nielsen, H Flerårig investeringsplan inkl. finansieringsforslag Bestyrelsen bedes fremstille og præsentere en flere årig investeringsplan, inklusive finansieringsforslag - bestyrelsen reviderer planen årligt forud for den ordinære generalforsamling. Begrundelse: Investeringsplanen skal vise bestyrelsens strategi for større investeringer i bebyggelsen og lægges til grund for det årlige budget/årsrapport i relation til fremtidige henlæggelser. Forslagsstiller: Kim Nielsen, H Ændring af lokalplan angående farven på brystningspladerne At bestyrelsen arbejder for en ændring af lokalplan angående farven på brystningspladerne, så det også bliver tilladt at have hvide plader. Begrundelse: Går man gennem bebyggelsen, vil man opdage flere grønne nuancer, formodentlig fordi nogle er blevet malet med den af lokalplanens anbefalede farve, andre er malet med en tilnærmet farve og andre er igen påvirket af tidens tand. Hvide brystningsplader fremstår derimod pæne og kan sagtens spille sammen med en nabos lovlige grønne plader, og passer fint til de efterhånden mange hvide vinduer. Desuden er det sådan: ved udskiftning kan man ikke få farvede plader, kun de hvide plader som er vedligeholdelsesfrie, idet de er forsynet med et coating lag, så de kan nøjes med vand og sæbe. Det er da til gavn for miljøet. Desuden vil jeg foreslå bestyrelsen at kigge lokalplanen igennem, da der er andre punkter, der kan tages med blandt andet ændring af 8.7. Forslagsstiller: Vagn Lund Hansen og Jytte Majcherek, H26 Side 13 af 14

14 Om Fuldmagter I følge vedtægternes 8 har kun medlemmer og deres husstand adgang til generalforsamlingen. Der kan afgives to stemmer pr parcel, og der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert tilstedeværende medlem (= parcel) kun medbringe en fuldmagt (to stemmer). En fuldmagt skal være generel og gælde alle afstemninger og valg påp generalforsamlingen. det vil sige, man ikke få fuldmagt til at stemme for eller imod et enkelt punkt på dagsordnen. For at undgå enhver misforståelse om fuldmagters rette udformning er nedenfor vist et eksempel på en korrekt fuldmagt, som vi beder de fuldmagtsudstedende benytte, så enhver senere diskussion om gyldighed undgås FULDMAGT Undertegnede ejer af ejendommen Degnehusene Humlehusene Præstehusene giver hermed fuldmagt til: Degnehusene Humlehusene Præstehusene Navn ved grundejerforeningens ordinære generalforsamling torsdag d. 27. maj 2010 Navn Underskrift Side 14 af 14

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 24. Maj 2007 ORDINÆR GENERALFORSAMLING TEGLMOSESKOLENS FESTSAL GL. LANDEVEJ 25 eller indgang gennem Roholmskolen DAGSORDEN: ONSDAG D. 30. MAJ 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl. 19.30 på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Indledning. Fællesarealer. Snerydning

Indledning. Fællesarealer. Snerydning Indledning Sidste års generalforsamling godkendte en ændring af foreningens vedtægter, som giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån til etablering af et bredbåndsnet i bebyggelsen. Der var imidlertid

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser Indledning I det forløbne foreningsår blev asfaltbelægningen på alle parkeringspladserne fornyet. Det var et større arbejde, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt blev påvirket af, men som vi

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere