UDKAST KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede"

Transkript

1 UDKAST KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 3bp Gørløse by Gørløse på m 2, som indtegnet på kort til denne købsaftale. Ejendommen overdrages på følgende vilkår: 1 Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er ubebygget og sælges som den er og forefindes med areal på m 2 og med de på ejendommen værende beplantning og ejendommens rette tilliggende og tilhørende. 2 Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed ejendommen har tilhørt sælger og tidligere ejere. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sælger indestår for, at der ikke påhviler den overdragne ejendom forpligtelser, som ikke fremgår af tingbogen, eller som ikke er oplyst i denne købsaftale. Køber er pligtig at tåle, at der på ejendommen tinglyses deklarationer om forsyningsledninger. Sælger må ikke i tidsrummet fra underskrivelsen af denne købsaftale og indtil overtagelsesdagen medvirke til at tinglyse byrder og servitutter på ejendommen. 3 Ejendommen overtages af køber den.. fra hvilken dato den henligger for købers regning og risiko. 1

2 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse over alle ejendommens indtægter og udgifter, således at alle ejendommens indtægter og udgifter for tiden før overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer og eller udredes af sælgeren, mens alle indtægter og udgifter fra og med overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udredes af køberen. Saldoen reguleres kontant efter påkrav. Indtil ejendommen er selvstændigt ejendomsvurderet, og samtlige ejendomsskatter m.v. er pålignet ejendommen, betaler køber en forholdsmæssig andel af de på hovedejendommen påhvilende grundskatter. Køber indtræder fra overtagelsesdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. 4 Købesummen er aftalt til xxxxx kr. inkl. moms pr. m 2, ekskl. tilslutningsafgifter/hovedledningsbidrag til el, vand, varme og kloak. Købesummen på xxxxxxxxx kr. inkl. moms betales kontant. Køber deponerer købesummen eller stiller bankgaranti for købesummen senest samtidig med underskrivelsen af denne købsaftale i sælgers pengeinstitut Sydbank, Sdr. Jernbanevej 18, 3400 Hillerød på en særskilt oprettet deponeringskonto. Købesummen frigives til sælger, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger med fradrag af eventuel refusionssaldo. Hvis der pr. overtagelsesdagen fortsat sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger diskontoen + 5 % p.a. fra overtagelsesdagen til udbetalingen. Hvis garantien pr. overtagelsesdagen overgår til deponering forrentes den med den til en hver til gældende depotrente. Købesummen reguleres endeligt, når opmåling og udstykning har fundet sted og restbetalingen respektive tilbagebetalingen betales kontant inden 1 måned fra Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Grunden overtages fri for pantehæftelser. 5 Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 390 For en dagligvarebutik i Gørløse. Lokalplanens bestemmelser skal overholdes. 2

3 6 Jordbundsforhold DJ Miljø og Geoteknik har foretaget geotekniske undersøgelser på grundene og udarbejdet rapport af 12. februar 2013, som køber er bekendt med. Historiske kort viser, at området er gammel mose, hvilket området bærer præg af. Sælger er uden ansvar for jordbundens beskaffenhed, herunder forekomsten af eventuelle byggerester, ubenyttede rør, drænledninger eller lignende og eventuelle udgifter til særlige foranstaltninger er sælger uvedkommende. Hvis der for det planlagte byggeri kræves pilotering/ekstrafundering betales samtlige udgifter inkl. moms til nævnte pilotering/ekstrafundering af køber. Køber er berettiget for egen regning og efter aftale med sælger at foretage supplerende miljøtekniske undersøgelser vedrørende pilotering/ekstrafundering. Sælger er i øvrigt uden ansvar for købers eventuelle udgifter til ekstrafundering/ pilotering i forbindelse med byggeri på grunden. Forurening Der er ikke kortlagt forurening på den udbudte ejendom og Hillerød Kommune har ikke kendskab til forurening. Hvis der mod forventning i forbindelse med det planlagte projekt måtte findes forurening, betales samtlige udgifter inkl. moms til fjernelse af køber. Køber er berettiget til for egen regning og efter aftale med sælger at foretage supplerende undersøgelser vedrørende forurening. Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen senest 30 dage efter købsaftalens underskrift, hvis det ved miljøteknisk rapport kan dokumenteres, at er kræves nødvendig oprensning, for at ejendommen kan anvendes til det forudsatte formål. I tilfælde af at køber træder tilbage fra handlen betaler sælger udgifter til jordbundsundersøgelsen mod at modtage rapporten. Parterne er enige om, at en eventuel forurening oprenses til Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for ren jord til formålet, jf. den anvendelse om fremgår af lokalplan 390. Terræn: Hillerød Kommune foretager ikke terrænregulering på ejendommen. Udgifter til eventuel nødvendig terrænregulering, indenfor for lokalplan nr. 390 s rammer er sælger uvedkommende. 3

4 Arkæologi: Nordsjællands Folkemuseum har foretaget arkæologiske forundersøgelser af arealet i forbindelse med anlæggelsen af Gørløse Omfartsvej i 2010, og har derfor ikke behov for yderligere undersøgelser inden for området. Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, der er beskyttet af Museumslovens kap. 8, 27 stk. 2., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet og fundet skal indberettes til Folkemuseet. Museet vil efterfølgende beslutte, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages. Dette er sælger uvedkommende. 7 Trafikforhold og vejadgang/stiforhold Ejendommen skal vejbetjenes fra Stationsvej og med en overkørsel som angivet i kort herunder. Overkørslen skal min. være 6 meter bred, og det skal sikres at der er gode oversigtsforhold. Overkørslen skal etableres ud for overkørslen til delområde A jf. lokalplanens bestemmelser. Hillerød Kommune kan kræve at projektet vurderes af en trafikrevisor for bygherres regning. Dette sker for at sikre forsvarlig afvikling af trafikken, samt at projektet udføres trafiksikkerhedsmæssigt korrekt. Ejendommen er ikke byggemodnet. 8 Køber skal selv retten henvendelse til de forskellige forsyningsvirksomheder med henblik på etablering af forsyning på egen grund. 9 Forsyningsforhold og tilslutningsbidrag Ledninger Eksisterende ledninger og kabler skal kunne fungere i bygge- og anlægsperioden. Eventuel omlægning af ledninger, brønde og kabler skal udføres under anvisning af ledningsejeren og Hillerød Kommune. Omlægningen skal være omkostningsfrit for Hillerød Kommune og dennes forsyningsselskaber. Hillerød Kommune har kendskab til at der ligger spildevandsledninger, gasledning, samt drænledninger på både grunden. Køber har ansvaret for ikke at skade eventuelt eksisterende ledningsanlæg og dræn. Eventuelle drænledninger over arealet skal opretholdes eller om nødvendigt omlægges for købers regning. 4

5 Kort over kendte ledninger er køber bekendt med. Køber opfordres til at rette henvendelse til forsyningsselskaberne for ledningsoplysninger, da køber ikke indestår for oplysningernes rigtighed. Kloakforsyning Området skal seperatkloakeres. Overfladevand fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives på egen grund. Kloaktilslutningsbidrag betales af køber efter gældende takstblad og betalingsvedtægt på byggetidspunktet. På grund af større hyppighed af voldsomme regnskyl med oversvømmelser til følge, skal der lægges et forsigtighedsprincip ind i lokalplaner med hensyn til placering af byggefelter og eventuelt fastsættelse af byggekoter for ny bebyggelse. Bygherre anbefales at få udarbejdet en risikovurdering forud for udarbejdelse af byggeansøgning med forslag til fastsættelse af stuegulvskote. Elforsyning Elforsyning af ejendommen etableres afhængig af forsyningens omfang efter anvisning fra Dong Energy for købers regning, jf. gældende takster på byggetidspunktet. Vandforsyning Vandforsyningen varetages af Gørløse Vandværk. Køber betaler investeringsbidrag efter de for Gørløse Vandværk gældende takster på byggetidspunktet. Varmeforsyning Der ligger ingen fjernvarmeledning på den pågældende ejendom. Nærmeste fjernvarmeledning er på matr. nr. 3ae Gørløse by, Gørløse beliggende på Stationsvej. Varmeforsyningen varetages af E.ON Danmark A/S. Køber betaler for etablering af forsyning til ejendommen fra nærmeste tilslutningspunkt på byggetidspunktet, som anvises af E.ON. Køber betaler endvidere stikledningsbidrag samt investeringsbidrag mv. efter gældende takster på byggetidspunktet. Alternativt kan Byrådet jf. lov nr. 520 af 7. juni 1006 dispensere fra kravet om fjernvarme, da bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri. Renovation og Affaldshåndtering Der skal etableres renovation i overensstemmelse med AT-vejledning D.2.24 af juli 2009 om indretning og brug af dagrenovationssystemer samt Hillerød Kommunes regulativer vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald. 5

6 10 Hvis byggeriet på ejendommen ikke er påbegyndt senest 2 år fra overtagelsen har sælger ret men ikke pligt til at tilbagekøbe ejendommen for salgsprisen og uden tillæg af de af køber afholdte udgifter vedrørende ejendommen og eller af eventuel værdistigning. Sælger betaler dog for de af køber afholdte eller overtager de udgifter til tilslutnings- og investeringsbidrag m.v. som påhviler køberen. Køber er pligtig til at betale samtlige omkostninger, som må bliver pålagt Hillerød Kommune i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen. Det er et vilkår for handlen, at der tinglyses en servitut om Hillerød Kommunes tilbagekøbsret. Køber foranlediger udarbejdelse af servitut og betaler omkostninger til tinglysning. Køber er forpligtet at indsende byggetilladelse til byggeriet til Hillerød Kommune senest 6 måneder efter overtagelsen. Byggeriet er påbegyndt, når støbning af fundament er påbegyndt. 11 Da handlen vedrører en ejendom, der ikke selvstændigt er ansat til ejendomsværdi, erklærer parterne efter bedste skøn, at værdien af ejendommen udgør den aftalte købesum. 12 Handlen er betinget af købesummens berigtigelse og udstykningens godkendelse. 13 Køber er forpligtet sig til at lade sig repræsentere ved bestallingshavende advokat. Købers advokat søger for udfærdigelse af digitalt skøde og betaler omkostninger i forbindelse med tinglysningen og honorar til egen advokat. Køber og sælger er pligtig til at signere endeligt skøde senest den.og skødet skal være anmeldt til tinglysning. Sælger betaler honorar til egne rådgivere og afholder alle omkostninger i forbindelse med udstykning af ejendommen. 6

7 Hver part bærer i øvrigt egne udgifter i forbindelse med nærværende handel og opfyldelsen af forpligtelserne i medfør af denne købsaftale. 14 Køberen erklærer under henvisning til 8 i lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om sommerhuse og camping, at ejendommen skal anvendes til xxxxxxxxxxxxxxx, som ikke er omfattet af lovens Hillerød Kommune har udbudt ejendommen til salg i henhold til udbudsmaterialet Udbudsmateriale for en grund på Stationsvej ved Gørløse Station liberale erhverv, offentlig og privat service, august 2013, revideret jan De i udbudsmaterialet anførte bestemmelser er gældende, uanset de ikke måtte være nævnt i denne købsaftale, med mindre andet udtrykkeligt er anført. Som sælger: Som køber: Hillerød, den, den Dorte Meldgaard Borgmester /Erik Nygreen Kommunaldirektør 7

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 September 1 2008 Revideret juli 2014 Hillerød Kommune Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 3 1. Introduktion 3 2. Oplysninger om erhvervsområdet 4 2.1 Beliggenhed

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere