Generelle salgsvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgsvilkår"

Transkript

1 Generelle salgsvilkår /A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten, som er vedlagt materialet. Lovgivning Udbud af arealerne sker i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Udgifter De respektive købere skal afholde alle udgifter på egen grund i forbindelse med realisering af den ny bebyggelse. Udover de bygningsmæssige anlægsudgifter skal køberne af de udbudte grunde afholde udgifter i overensstemmelse med dette udbudsmateriale. Arealerne og benyttelsen m.v. Arealerne sælges som de forefindes og i medfør af nærværende udbudsmateriale. Arealerne ligger i byzone. Arealerne er lokalplanlagt jf. lokalplan De enkelte parceller er ikke selvstændigt vurderet, jf. i øvrigt afsnittet om Overtagelsesdag. Udstykning Sælger afholder alle udgifter til udstykning i overensstemmelse med udstykningsplanen. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 1

2 Byggemodning Den overordnede byggemodning udføres/koordineres af sælger og omfatter etablering af: Adgangsvej til området Interne fordelingsveje, stier samt parkeringspladser, jf. lokalplan Kloakforsyning til skel for de enkelte parceller Vandforsyning til skel for de enkelte parceller Naturgasforsyning i delområde A og B Fjernvarme i delområde C Elforsyning Fibernet til telefon, internet og TV Første del af byggemodningen omfatter vand, kloak, varmeforsyning, el, fibernet til telefon, internet m.m., vejkasse og bærelag og belysning. Byggemodningen er udført. Elforsyning, forsyningsnet til telefon, Internet m.m. udføres af de respektive forsyningsselskaber, men koordineres af Solrød Kommune. Færdiggørelsen af byggemodningen sættes i gang, når hovedparten af husene i udstykningen efter sælgers vurdering er opført og omfatter slidlag på veje, træer, beplantning, friarealer og lignende. Skråningsanlæg mod vej/sti ligger på de enkelte parceller. Sælger udfærdiger en kotesat skitseplan for hver enkelt parcel der viser terræn, matrikkelskel, evt. skåningsanlæg, mulige arealer til etablering af overkørsel, vej-/stiforsyning og diverse ledningsforsyninger. Endvidere angives skitseplanens diverse faste installationer i vej-/stiareal. Uanset den fastsatte overtagelsesdato for en parcel har sælger, uden erstatningspligt overfor køber, rådighed over parcellen i det omfang det er nødvendigt af kunne gennemføre/færdiggøre byggemodningen. Vandforsyning Sælger etablerer hoved- og stikledning til vandforsyning af hver enkelt parcel. Stikledningen føres ca. 1 meter ind på den enkelte parcel. Køber etablerer vandforsyning ind på egen parcel. Kloakforsyning Sælger etablerer hoved- og stikledninger til afledning af henholdsvis spildevand og regnvand for hver enkelt parcel. Stikledningerne føres ca. 1 meter ind på den enkelte parcel. Køber etablerer kloakforsyning på egen parcel. 2

3 Varmeforsyning Delområde A og B forsynes med naturgas. Sælger etablerer distributionsledninger. Køber står sammen med forsyningsselskabet for stikledninger og installationerne på egen parcel. Delområde C forsynes med fjernvarme. Sælger etablerer gadeledninger. Køber står sammen med forsyningsselskabet for installationerne til egen parcel. Indførsel og betaling af stikledninger og betaling af investeringsbidrag afregnes af køber med varmeforsyningsselskabet. Elforsyning Hovedforsyning og fordelerskab og kabelrør til parcellen udføres som en del af byggemodningen. Køber står for fremføring fra fordelerskab til egen parcel. Fibernet til telefon, internet og TV Udføres som en del af byggemodningen. Køber står for installationerne på egen parcel. Tilslutningsbidrag og lignende inkl. moms Der tages forbehold for rigtigheden af de beløb som Solrød Kommune har indhentet fra forsyningsvirksomhederne samt evt. prisstigninger. Tilslutningsbidragene dækker udgifterne for at føre ledningerne hen til grunden. Derudover skal grundejeren betale for stikledningen på egen grund. Tilslutningsbidrag for område A + B El: kr. Vand: kr. Kloak: kr. Distributionsledning til naturgas: kr. I alt kr. Fibernet til telefon, internet og TV betales direktre til udbydere i området (TDC, SEAS-NVE, You-See) i henhold til deres takster. Beløbet deponeres på overtagelsesdagen samtidig med deponering af købesummen i henhold til købsaftalen. Bemærk at tilslutningsbidraget til distributionsledning og stikledningsprisen begge er ca kr. i alt ca kr. Grundejer skal selv foranledige og betale for stikleding til ejendommen. Beløbet afregnes direkte med HNG. Tilslutningsbidrag for område C El: kr. Vand: kr. 3

4 Kloak: kr. I alt kr. Fibernet til telefon, internet og TV betales direkte til udbydere i området (TDC, SEAS-NVE, You-See) i henhold til deres takster. Beløbet deponeres på overtagelsesdagen samtidig med deponering af købesummen i henhold til købsaftalen. Investeringsbidrag til fjernvarme på 150 kr. pr. m 2 hus maks kr. og stikledningsbidrag på kr. (+ 625 kr. pr. meter stikledning over 15 meter) skal grundejer betale direkte til varmeforsyningsselskabet. Der stilles tilsvarende garanti for betaling af tilslutningsafgifter til sælger jf. købsaftalen. Overkørsler Køber bekoster overkørsel fra kørebane til egen grund. Overkørslen skal udføres i grå granit chaussésten i henhold til en tegning udarbejdet af kommunen. Deklarationer Allerede tinglyste deklarationer fremgår af udskriften af tingbogen, jf. udtræk fra tingbogen. Deklarationer der tinglyses efterfølgende nødvendiggjort af udstykningen, skal respekteres af køber. Der er medlemspligt til grundejerforening og ejerlaug for området. Grundejerforening og ejerlav Se 10 i lokalplan for 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand. Koteforhold I forbindelse med byggeansøgning skal kommunens anvisninger om kotering efterkommes af bygherren af hensyn til en god helhedsvirkning, samt på sigt, for at medvirke til at sikre bebyggelsen ved ekstreme vandhændelser. Geotekniske forhold Der henvises til bilag med resumé af de tekniske forundersøgelser. Jordbundsforhold/forurening Sælger har foretaget en begrænset forurenings- og jordbundsundersøgelse i form af 40 boringer 1 for hver parcelhusgrund, der ikke viser tegn på forurening. Køber er berettiget til for egen regning at foretage yderligere forurenings- og geotekniske undersøgelser. Sådanne undersøgelser skal være tilendebragt senest 6 uger efter sælgers underskrivelse af købsaftale. Køber skal indenfor 4

5 samme frist gøre eventuelle indsigelser gældende skriftligt overfor sælger, bilagt resultatet af de pågældende undersøgelser samt et økonomisk overslag over udgifternes omfang. Såfremt fristen ikke overholdes, fortaber køber retten til at gøre eventuelle indsigelser gældende overfor sælger. Såfremt køber konstaterer forurening eller jordbundsforhold, der nødvendiggør ekstrafundering og/eller pilotering og som overstiger 5% af den samlede købesum, har køber mulighed for at hæve handelen. Køber har dog ikke adgang til at hæve handelen, hvis sælger tilkendegiver at ville betale den del af udgifterne, der overstiger 5% af købesummen. Såfremt de samlede udgifter ligger under 5% af købesummen, er disse udgifter således sælger uvedkommende. Køber og sælger kan ikke rette noget krav mod hinanden i anledning af købers eventuelle tilbagetræden. Køber er som en betingelse for tilbagetræden dog forpligtet til at foretage en fuldstændig retablering af arealet senest 14 dage efter afgivelsen af tilbagetrædelseserklæringen. Har sælger ikke modtaget dokumenteret underretning om tilbagetræden inden fristen på 6 uger, er køber afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af grundens miljø- og jordbundsforhold, det være sig krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse. Afgivelse og vurdering af købstilbud Tilbudsbetingelser Købstilbud afgives i henhold til nærværende salgsvilkår, der således tiltrædes af køber. Købstilbud fremsættes på vedlagte tilbudsblanket, der afleveres til EDC, Kurt Hansen A/S Solrød Center Solrød Strand eller via mail til: Salget sker efter Først til mølle-princippet efter følgende procedure: Der indgives et underskrevet købstilbud til EDC. Købstilbuddet skal omfatte den eller de grunde, der ønskes købt. 5

6 EDC reserverer herefter grunden til den, der først måtte afgive købstilbud på den pågældende grund. I sammenhæng med reservationen fremsender Solrød Kommunes repræsentant en købsaftale til køber. Køber har efter modtagelse af købsaftalen 5 hverdage til at underskrive og returnere aftalen til EDC. I denne periode opretholdes reservationen af grunden. Såfremt købsaftalen ikke er rettidigt modtaget hos EDC mæglerne, er grunden ikke længere reserveret og kan derfor reserveres af andre. Solrød Kommune underskriver den af køber underskrevne aftale, jf. dog nedenfor. Købstilbuddet er ikke i sig selv forpligtende i forhold til køb af grund. Købstilbuddet tjener alene til reservation af grunden i den periode, hvor der underskrives købsaftale. Underskrift af købsaftale er derimod forpligtende for køber. Der er indgået en endelig købsaftale, når både købers og sælgers underskrifter fremgår af købsaftalen, dog således at køber jfr. nedenfor har mulighed for at træde tilbage fra handlen på grund af den udvidede fortrydelsesret. Fast pris Grundene udbydes til salg til en fast pris. Information om hvilke grunde der er henholdsvis solgte, reserverede eller stadig i udbud vil fremgå på Først til mølle-princippet Salg sker efter Først til mølle-princippet, jf. ovenstående. Særlige vilkår Om salget Solrød Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris og forbeholder sig ret til at forkaste indkomne tilbud, jf. 6 i bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Købsaftale Sælgers advokat fremsender en købsaftale til køber hurtigst muligt efter modtagelsen af tilbudsblanketten. Desuden modtager tilbudsgiver efterfølgende en blanket vedr. udstedelse af fuldmagt til, at sælgers repræsentant digitalt kan 6

7 anmelde og underskrive skøde på vegne af køber. Køber er forpligtet til at meddele sælgers repræsentant fuldmagt. Når sælger har underskrevet den af køber underskrevne købsaftale, vil den gensidigt underskrevne købsaftale i kopi blive fremsendt til køber. Køber er herefter forpligtet til at stille bankgaranti for købesummen samt tilslutningsbidrag, der returneres til sælgers advokat senest 10 hverdage efter modtagelsen af den af sælger underskrevne købsaftale. Garantien skal overgå til kontant deponering i sælgers pengeinstitut Danske Bank, Solrød Afdeling, Solrød Center 15, 2680 Solrød Strand på den i købsaftalen fastsatte overtagelsesdag. Hvis køber efterfølgende ønsker at fremrykke den overtagelsesdag, som fremgår af købsaftalen, skal garantien dog overgå til kontant deponering pr. den ny overtagelsesdag. Sælgers repræsentant vil først tinglyse skøde på ejendommen, når den faktiske overtagelsesdag er passeret. Der kan dog lyses skøde tidligere, såfremt køber vælger at frasige sig retten til at fortryde købet inden overtagelsesdagen. Sælger gør opmærksom på, at de ovennævnte garantivilkår indeholder en fravigelse i forhold til standardgarantitekst til brug for kontanthandler med eksisterende fast ejendom, jf. bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom (bek. 164 af 22/07/07). Rådgivere Køber opfordres til at lade sig repræsentere af egen rådgiver. Sælgers rådgiver må ikke være rådgiver for både sælger og køber i samme handel. Udgift til købers rådgiver er sælger uvedkommende. Omkostninger til handlens berigtigelse Køber betaler alle omkostninger ved handlens berigtigelse, herunder tinglysningsafgift. Det er et vilkår for handlen, at sælgers advokat udfærdiger handelsdokumenter i sagen. Det er dog køber, der afholder udgifterne hertil. Denne udgift, der udgør kr. inkl. moms, skal køber afholde udenfor købesummen Tinglysningsafgift og handelsomkostninger opkræves hos køber, når køber ikke længere har mulighed for at fortryde købet. Såfremt køber ønsker rådgivning af egen advokat, afholdes alle omkostninger hertil af køber. 7

8 Køber opfordres til at søge uvildig rådgivning og til at gøre sig bekendt med indholdet af samtlige deklarationer og servitutter tinglyst på parcellerne. Lovbestemt fortrydelsesret Køber kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af en parcel jf. bilag Oplysning om fortrydelsesret Fortrydelse kan ske vederlagsfrit. Køber har ret til at fortryde et køb, når køber giver Solrød Kommune eller Advodan Glostrup skriftlig underretning herom inden 6 hverdage fra det tidspunkt, hvor køber måtte modtage meddelelse fra Solrød Kommune om, at kommunen har underskrevet købsaftale. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Udvidet fortrydelsesret Solrød Kommune giver desuden køber udvidet mulighed for at fortryde købet. Køber kan fortryde købet i indtil 30 dage før den i købsaftalen fastsatte overtagelsesdag. Hvis køber ønsker at fremrykke overtagelsesdagen (i forhold til den i købsaftalen aftalte) bortfalder dog købers udvidede fortrydelsesret. Meddelelse om fortrydelse skal gives til Advodan Glostrup skriftligt eller pr. mail inden fristens udløb. Underretning om, at køber vil fortryde købet, skal være kommet frem inden fristens udløb Køber en person, et aktieselskab, et anpartsselskab eller andre former for selskaber flere ejendomme, kan køber alene fortryde købet for én af disse ejendomme. Køber selskaber, der er koncernforbundne eller på tilsvarende vis har fælles ejerkreds helt eller delvist, flere ejendomme, skal købene betragtes som sket af ét af disse selskaber, således at der alene kan ske fortrydelse. Misligholdelse Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i udbudsvilkårene nævnte tidsfrister, er sælger berettiget til at hæve handelen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 8

9 Overtagelsesdag Overtagelsesdagen for grunden fastsættes i købsaftalen. Køber kan vælge en overtagelsesdag, der ligger i op til 12 måneder fra det tidspunkt, hvor køber beder mægler om at modtage en købsaftale. Køber kan efterfølgende vælge at fremrykke den i købsaftalen fastsatte overtagelsesdag ved at give meddelelse til sælgers advokat. Fra overtagelsesdatoen henligger parcellen for købers regning og risiko i enhver henseende. Indtil parcellerne er selvstændigt vurderet og samtlige ejendomsskatter, forbrugs-afgifter m.m. er pålignet, betaler køber på anfordring til sælger en forholdsmæssig andel af de på hovedejendommen inkl. vej- og fællesarealer påhvilende skatter og afgifter. Parcellerne overdrages som de er og i øvrigt med samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælger. Arealet overdrages af sælger, uden at sælger har noget ansvar overfor faktiske eller retlige mangler, undtagen for vanhjemmel. Forbud mod videresalg, byggepligt og sælgers tilbagekøbsret Det købte areal kan ikke videreoverdrages i ubebygget stand, jf. i øvrigt deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand, som er vedlagt materialet. Garantistillelse og disposition over grund. Senest 10 dage efter meddelelse om sælgers underskift af købsaftalen, stiller køber en bankgaranti for købesummen samt tilslutningsbidraget. Køber er ikke berettiget til at disponere over grunden før overtagelsesdagen, bortset fra at køber kan lade foretage jordbunds- og forureningsundersøgelser, jfr. de aftalte vilkår herom. Såfremt en køber rettidigt meddeler sælger eller sælgers rådgivere, at køber ønsker at træde tilbage fra handlen, er sælger forpligtet til at frigive den stillede bankgaranti. Bopælspligt Der er bopælspligt i området i h.t. 3 i lokalplan nr Solrød Kommune, den 15. september

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) Grunden er beliggende i den vestlige del af

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere