En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9)."

Transkript

1 Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent Godkendelse af årsberetning Godkendelse af årsregnskab Godkendelse af revisionsberetning Forelæggelse af boligorganisationens budget Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Valg af revisor Kompetencedelegation Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab Eventuelt Hver afdeling har 1 stemme pr. påbegyndt 125 boliger indtil 375 boliger. Afdelinger med mere end 375 boliger herudover har 1 stemme pr. påbegyndt 200 boliger udover 375 boliger (jf. vedtægternes 5). En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Fremmødte DFB s bestyrelse: John Adelsteen Andersen Peter Hansen Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen Uffe Dybdal Kirsten Malinovsky Side 1 af 13

2 Tanja Hornehøj Henrik Schram (ved fuldmagt) Repræsentantskabsmedlemmer: 9301 Bolbrohaven Jens Peter Hansen 9304 Charlottegården Anne Mette Nielsen 9304 Charlottegården Bente Nielsen (ved fuldmagt) 9304 Charlottegården John Dean Hørring Løvkvist 9304 Charlottegården Mette Nielsen (ved fuldmagt) 9309 Prags Boulevard Anne Grete Christensen 9313 Morelhaven Anette Larsen 9314 Markedspladsen Gert Keilow (ved fuldmagt) 9316 Hellerupvej Bjørn Larsen 9317 Harsdorffsvej Hans Lennard Broch (ved fuldmagt) 9319 Sølvkær Hans Herløv 9343 Gadehavegård Ibrahim El-Khatib 9343 Gadehavegård Jesper Jensen (ved fuldmagt) 9343 Gadehavegård Pia Benzon 9343 Gadehavegård Alice Jensen 9343 Gadehavegård Fazilet Sahin 9343 Gadehavegård John Benzon 9353 Blommestien Jeanette Borgenholt (ved fuldmagt) 9354 Nybrovænge/ældre John Olsen 9354 Nybrovænge/almen Elna Larsen 9358 Spotorno Jan Holm 9360 Hanebred Anette Kruse 9370 Købmandsgården Kate Tyllesen 9373 Klostergården I Benny Madsen 9377 Ørnegårdsparken Jesper Wang Larsen (ved fuldmagt) 9399 Klostergården II Jens Koch Domea: Lars Gruby Claus Krag Carsten Pedersen Michael H. Jørgensen Jacob Olsen Annett Abildgaard Tina Tødten (referent) BL: Ole Nyholm Udsendt den 4. juni 2015 Side 2 af 13

3 1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Bestyrelsen indstiller Ole Nyholm seniorkonsulent fra BL som dirigent. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Referat: John Adelsteen bød velkommen til repræsentantskabsmødet og bad bestyrelsen om, at præsentere sig da der var mange nye deltagere. John Adelsteen foreslog derefter Ole Nyholm fra BL som dirigent. Ole Nyholm blev valg og præsenterede sig selv. Han konstaterede derefter, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet jf. vedtægterne. Lars Gruby og Carsten Pedersen blev valgt til stemmetællere. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. Referat: John Adelsteen fremlagde bestyrelsens beretning. Det seneste år har i det væsentlige koncentreret sig om etableringen af servicecentre, og implementeringen af Domea 2015, og vi kan sige, at vi ikke er helt i mål endnu. Dette skyldes til dels, at nogle afdelinger ikke har haft tillid til den udformning Domea har anvist, samt at afdelinger har haft svært ved at vende sig til centertanken. Vi har problemer med de små afdelinger langs strandvejen, Ørnegårdsparken samt afdelingerne i Slangerup. Bestyrelsens tilgang til centertanken er positiv, men samtidig skal vi ikke forhaste beslutninger igennem således, at beboerne ikke føler sig trygge ved overgangen. Som det fremgår af organisations bestyrelsens referater, er der stadig en udfordring, men vi har i samarbejde med Domea udarbejdet midlertidige foranstaltninger så beboerne forhåbentlig kan føle sig trygge når overgangen fra de enkelte afdelinger iværksættes. For DFB som helhed ved alle, at vores struktur ikke er hensigtsmæssig med alle de små afdelinger på Vestsjælland, samt afdelingen på Fyn. Bestyrelsen ønsker derfor, at vi forsøger at tilrettelægge fremtiden med større sammenhæng i vore afdelinger. Side 3 af 13

4 Dette er en af årsagerne til, at vi er meget fokuserede på, at evt. nye afdelinger (byggesager) så vidt muligt skal være placeret i naturlig nærhed til vore øvrige afdelinger. Bestyrelsen har nikket ja til følgende nye byggesager: 1. Rådhusgrunden i Allerød 2. Tikøbgade, seniorboliger i København Nørrebro 3. Sommerlyst v/ Prags Boulevard 4. Rabarbervej Disse nye afdelinger vil kunne tilgå eksisterende servicecentre fremadrettet. DFB og Domea har igangsat helhedsplaner for Prags Boulevard, Morelhaven og Markedspladsen. I Gadehavegård er man stort set færdig med renoveringen af en enkelt blok der i fremtiden vil fremstå som en næsten 0 energi boligblok. Resultatet vil vi kunne bruge til fremtidige renoveringer i denne store afdeling. Bestyrelsen håber at vore referater bliver læst af vore beboere, og vi opfordrer til, at afdelingerne henvender sig til os med såvel ros som ris. Målet er, at DFB skal blive et godt og sikkert selskab for alle vore beboere. Dette var den beretning der blev forelagt repræsentantskabet på det ugyldige møde. Efterfølgende har bestyrelsen været ude i en heftig dialog omkring 2 punkter. Bestyrelsen skal kort ridse op: Pkt. 1: Bestyrelsen, og især formanden, er blevet bebrejdet, at repræsentantskabsmødet skal gå om, idet man mente, at det kun var ledelsen i Domea, der kunne fremkomme med den udtalelse. Som formand for bestyrelsen er det naturligt at undersøge om den manglende indkaldelse til Prags Boulevard betød, at mødet skulle gå om. Dette blev naturligvis undersøgt, og bestyrelsen blev underrettet om resultatet af undersøgelsen, så derfor var der ingen tvivl om at repræsentantskabsmødet skulle gå om, og dette blev iværksat af formanden. Der er derfor ikke grund til at betvivle formandens hensigter i denne sag. Pkt. 2: Vedrørende bestyrelsens valg af repræsentant med interesse for almennyttige boligselskaber, ligger beslutningen alene i organisationsbestyrelsen, og bestyrelsen valgte enstemmigt Kirsten Malinovsky den 10. marts i år. Dette er blevet bekræftet af bestyrelsen og Domea der deltog i mødet. Bestyrelsen har i begge tilfælde handlet med rettidig omhu, og stiller sig derfor uforstående overfor den mailveksling der har været bestyrelsen og specielt Anette Kruse imellem Bestyrelsen har ikke referatført dette, da vor tidligere repræsentant Poul Erik var syg, og vi ville fortælle om bestyrelsens beslutning face too face. Overordnet kan det siges, at disse to emner har været behandlet med den professionelle tilgang man kan forvente, at sådan noget bliver gjort, og som kendetegner bestyrelsens arbejde med alle de emner og sager, som bestyrelsen har under behandling. Side 4 af 13

5 Annette Kruse mente, at hele sagen omkring udpegningen af det særlige medlem var under alt kritik og præciserede, at der intet personligt var imod Kirsten Malinovsky. Jens Peter Hansen udtrykte sin forundring over diskussionen. Bestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser så derfor bør man have tillid til dem. Derudover sagde Jens Peter Hansen, at bestyrelsen i februar besluttede, at selskabets indbetalinger af A og G indskud deles mellem alle afdelinger. Dette fandt Jens Peter Hansen ikke rimeligt, da det kun er Bolbrohaven der indbetaler til denne ordning og han bad derfor bestyrelsen om, at give Bolbrohaven lejlighed til, at drøfte sagen internt inden den endelige beslutning i bestyrelsen, hvilket John Adelsten tilsluttede sig. Anne Grethe Christensen spurgte, om det var muligt, at få tilsendt det materiale der lå omkring fordelingerne ved et eventuelt servicecenter. Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens beretning med 1 stemme imod. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Bestyrelsen har godkendt regnskabet på bestyrelsesmøde d. 9. marts. Årsregnskab for seneste regnskabsår udsendes som mail sammen med indkomne forslag. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab. Referat: Michael Jørgensen gennemgik boligorganisationens regnskab for 2014 og oplyste, at det har været et godt regnskabsår for DFB. Egenkapitalen er steget med godt 2 mio. kr. Medvirkende hertil er, at bestyrelsen har søgt og fået dispensation for dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytninger. Tab ved fraflytninger er faldet fra 4,5 mio. kr. til 3,0 mio. kr., hvilket stadigt er meget, men trods alt en stor fremgang. DFB er stadigt ikke en rig boligorganisation, men der er trods alt midler til i et vist omfang at hjælpe afdelinger, der kommer i behov herfor. Anne Grete Christensen spurgte til, hvordan beløbet fordeles på afdelingerne. Michael Jørgensen oplyste, at det er noget bestyrelsen beslutter. Annette Kruse oplyste, at Hanebreds regnskab først godkendes senere så derfor ser hun sig nødsaget til, at stemme nej til regnskabet. Repræsentantskabet godkendte regnskabet med en stemme imod. Side 5 af 13

6 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som bilag Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. Referat: Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen. Annette Kruse kunne dog ikke godkende den. 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for regnskabsåret 2015/2016 forventes godkendt af organisationsbestyrelsen den 10. marts 2014 og forelægges til orientering. Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning. Referat: Michael H. Jørgensen oplyste, at det er indeværende års budget der skal tages til efterretning. Michael H. Jørgensen fremlagde kort boligorganisationens budget. Repræsentantskabet tog herefter budgettet til efterretning. Pause mødet blev genoptaget kl Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen stiller følgende 2 forslag: Ændring af vedtægternes 11 stk 1 Den nugældende ordlyd er: Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Samtidig med valg af disse vælges der 2 suppleanter og der træffes beslutning om, hvem der skal være 1. suppleant. Herudover vælges 1 medlem af medarbejderne på afdelingerne, samtidig med valg af medarbejderrepræsentant vælges der en suppleant for denne. Herudover udpeges der 1 person med særlig interesse for og indsigt i de områder, der falder indenfor DFB s formålsparagraffer. Personen med særlige interesser for og indsigt i de områder, der falder indenfor DFB s formålsparagraffer udpeges af hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Medarbejdere er først valgbare når de har været fastansat i et år. Side 6 af 13

7 Denne forslås ændres til: Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Samtidig med valg af disse vælges der 2 suppleanter og der træffes beslutning om, hvem der skal være 1. suppleant. Herudover udpeges der 1 person med særlig interesse for og indsigt i de områder, der falder indenfor DFB s formålsparagraffer. Personen med særlige interesser for og indsigt i de områder, der falder indenfor DFB s formålsparagraffer udpeges af hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Begrundelsen for forslaget er at en medarbejderrepræsentants rolle i bestyrelsen først og fremmest er at sikre, at virksomheden lever op til sit arbejdsgiveransvar. Men DFB har uddelegeret dette til Domea, og medarbejdernes indflydelse på herpå udøves derfor organisatorisk mere direkte i Domeas virksomhedsnævn. Når DFB har en medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant, er det givetvis en remisens fra dengang DFB var selvadministreret. Når bestyrelsen ønsker at erstatte medarbejderrepræsentanten med yderligere en beboerrepræsentant er det for at øge beboernes inddragelse og indflydelse på bestyrelsesarbejdet. John Adelsteen begrundede bestyrelsens forslag. Pia Benzon fra Gadehavegård mente, at det ville være interessant at høre hvad medarbejderne selv mener til forslaget. Pia Benzons holdning er, at hvis alle er repræsenteret i bestyrelsen vil alle også have mulighed for, at blive hørt. Annette Kruse mente, at de ansatte fortsat skulle have en repræsentant i bestyrelsen. Lars Gruby orienterede om, at der i Domeas regi er en række virksomhedsnævn, hvor medarbejderne i høj udstrækning bruger deres ret og mulighed for at øve indflydelse. Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Der var 19 for forslaget og 16 imod. Da der kræver 2/3 af stemmerne for, at få flertal blev det hermed ikke vedtaget. Ændring af vedtægternes 9 Den nugældende ordlyd er: Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Herudover kan hvert medlem stemme i henhold til en skriftlig fuldmagt. Valg til repræsentantskabet sker for 1 år af gangen. Den foreslås ændres til: Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Valg til repræsentantskabet sker for 1 år af gangen. John Adelsteen uddybede bestyrelsens forslag. Det er vigtigt, at folk deltager ved møderne og hører de argumenter der bliver fremført under de enkelte punkter. Alice Jensen fra Gadehavegård, mente at det vil være umuligt for de store afdelinger, at alle repræsentanter kan deltager i alle møder. Side 7 af 13

8 Annette Kruse mente, at det er forkert, at der sidder folk i salen og kan stemme med fuldmagter om netop dette punkt. Derudover mente, Annette Kruse, at i de store afdelinger vil alle der er valgt ikke kunne komme til alle møderne, hvorfor det er nødvendigt, at kunne stemme med fuldmagter. Ibrahim El-Khabit mente, at det er udemokratisk, hvis man ikke kan stemme med fuldmagter. Anne Grethe Christensen mente, at hvis man ikke kan stemme med fuldmagter ville flere måske deltage i møderne. Pia Benzon mente, at hvis folk skal komme til møderne for at kunne stemme kan man risikere, at der bliver købt stemmer. Derimod kunne Pia Benzen se fornuften i, at man kun kunne give fuldmagter indenfor egen afdeling. John Adelsteen mente, at når man lader sig vælge til en bestyrelse/repræsentantskab bør man også deltage i møderne. Pia Benzen mente ikke, at man kan sammenligne afdelingerne i DFB, da der i Gadehavegård er mange ressourcesvage familier. Skriftlig afstemning 20 for 15 imod Forslaget blev ikke vedtaget, da det i henhold til vedtægterne kræver 2/3-flertal. Fra de øvrige repræsentantskabsmedlemmer er indkommet flg. forslag: Anette Kruse stiller med baggrund i 5, st.7 forslag om 2 vedtægtsændringer. Hovedindholdet i forslaget er at det fremover skal være repræsentantskabet og ikke bestyrelsen - der vælger et bestyrelsesmedlem med særlig interesse for og indsigt i de områder, der falder inden for DFBs formålsparagraffer. Forslaget i sin fulde ordlyd med begrundelse og baggrund fremgår af vedhæftede bilag. Annette Kruse fremlagde forslaget fra Hanebred og oplyse at begrundelsen for forslaget er, at sørge for en beskyttelse af det særlig udpeget medlem. Peter Hansen spurgte Annette Kruse om alle så skal kunne stille forslag til hvem der skal vælges som det særligt, udpegede medlem. Annette Kruse svarede, at det skal alle kunne men personen skal vælges på repræsentantskabsmødet og bestyrelsen kan jo også selv stille forslag om personer, de mener der skal vælges som særlig udpeget. Pia Benzon mente, at det var et godt forslag, som beskyttede det særligt udpegede medlem. Hans Herløw fra Sølvkær, ville gerne høre bestyrelsens holdning til forslaget. Side 8 af 13

9 John Adelsteen oplyste, at bestyrelsen ikke støtter forslaget. Bestyrelsen mener, at den særlig udpegede skal være en person som bestyrelsen kan samarbejde med og have tillid til. Dette sker nu ved en drøftelse med personen inden denne vælges. Efter en skriftlig afstemning stemte 18 for forslaget og 17 imod forslaget. Forslaget blev derfor ikke vedtaget idet det kræver 2/3-flertal. Ibrahim El-Khatib stiller forslag om ændring af vedtægternes 15 stk. 1. Ordlyden i paragraffen er nu: 15 stk. 1 Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige hustande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf 14, stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab. Godkendes forslaget får paragraffen flg. ordlyd: 15 stk. 1 Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige hustande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære obligatoriske afdelingsmøde. Det fulde regnskab kan afhentes på ejendomskontoret samt ses på afdelingens hjemmeside senest en uge før det ordinære obligatoriske afdelingsmøde. Forslaget i sin fulde ordlyd med begrundelse og baggrund fremgår af ved hæftede bilag. Referat: Ibrahim El-Khatib trak sit forslag, da Domea ved en undersøgelse i mellemtiden har bekræftet, at den nuværende ordlyd i vedtægterne danner rum for der omdeles et regnskabsekstrakt med de mest væsentlige nøgletal til beboerne, så længe beboerne har mulighed for at rekvirere det fulde regnskab på fx ejendomskontoret. 7 Valg af formand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På repræsentantskabsmøde den 20. marts 2014 blev John Adelsteen valgt som formand. Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Referat: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. Side 9 af 13

10 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Valgt indtil John A. Andersen Formand Repræsentantskabet 2016 Peter Hansen Næstformand Repræsentantskabet 2015 Bente Nees Medlem Repræsentantskabet 2015 Susanne Pia Hansen Medlem Repræsentantskabet 2016 Uffe Dybdal Medlem Repræsentantskabet 2016 Petina Larsen Medlem Repræsentantskabet 2015 Henrik Schram Medlem Repræsentantskabet 2016 Kirsten Malinowsky Medlem Bestyrelsen 2017 Tanja Hornehøj Medlem Ansatte 2015 Med Domea som forretningsfører. Afgangsordenen indebærer, at Peter Hansen, Bente Ness og Petina Larsen er på valg. Hvis repræsentantskabet tilslutter sig bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 11 stk 1 under dagsordens punkt 6 skal der i alt vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 3/4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år. Referat: Ole Nyholm spurgte om Peter Hansen, Petina Larsen og Bente Ness modtager genvalg, hvilket de bekræftede. Herefter spurgte han om der var flere der ønskede, at stille op til bestyrelsen. Alice Jensen, Annette Kruse og Pia Benzon ønskede også at stille op til bestyrelsen. De 6 kandidater præsenterede kort sig selv. Efter en skriftlig afstemning blev resultatet, at: Peter Hansen fik 22 stemmer. Bente Nees fik 20 stemmer. Petina Larsen fik 22 stemmer. Alice Jensen fik 12 stemmer. Annette Kruse fik 15 stemmer. Pia Benzen fik 14 stemmer. Peter Hansen, Bente Nees og Petina Larsen var herefter valgt. Side 10 af 13

11 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2014 blev Uffe Dybdal og Pia Bentzon valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år. Uffe Dybbal er efterfølgende trådt ind i bestyrelsen. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Referat: Anne Grethe Christensen og Hans Herløw stillede op. Efter lodtrækning blev Anne Grethe Christensen 1. suppleant 10 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2013 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO. Det indstilles, at repræsentantskabet at genvælger BDO, som revisor for indeværende regnskabsår. Referat: Repræsentantskabet genvalgte BDO som revisor. 12 valgte ikke at stemme. 11 Kompetencedelegation På repræsentantskabsmøde d. 5. april 2011 har repræsentantskabet besluttet følgende: Repræsentantskabet tiltræder vedtægterne med følgende bemærkning om kompetencedelegation, jf. 5, stk. 6 og 6, stk. 1, punkt 4: Disse bestemmelser indebærer, at bestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal fremsætte forslag om kompetencedelegation i nærmere angivet omfang til behandling på repræsentantskabsmødet, såfremt bestyrelsen ønsker en sådan kompetencedelegation. En af repræsentantskabet godkendt kompetencedelegation udløber ved det efterfølgende ordinære repræsentantskabsmøde. Derfor indstilles det til repræsentantskabet at delegere følgende kompetencer til organisationsbestyrelsen (jf. vedtægternes 5, stk. 5 & 6): Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Side 11 af 13

12 Herudover indstilles det til repræsentantskabet at delegere kompetencen vedrørende valg af repræsentanter til Domeas repræsentantskab samt kompetencen vedrørende valg af BL-kredsdelegerede til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence (jf. vedtægternes 5, stk. 7), men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægternes 8. Herudover noteres det at DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegering frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i Referat: Repræsentantskabet bekræftede valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegation. 5 stemte dog imod og 5 undlod at stemme 12 Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. DFB Boligselskab kan vælge op til 7 repræsentanter. Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Referat: Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 13 Eventuelt Bjørn Larsen stiller flg. spørgsmål: Det ønskes afklaret hvorvidt 1) Har DFB nogen ansatte? 2) I hvilken form "ligger skødet i afdelingen"? 3) Laves der referater med forskelligt indhold fra organisationsbestyrelsesmøderne (her tænkes ikke på sløring af personsager)? Referat: Som svar på de stillede spørgsmål oplyste Michael Jørgensen, at DFB har ansatte. Skødet foreligger digitalt. Organisationsbestyrelsen tegner afdelingen men afdelingens navn fremgår af skødet. Side 12 af 13

13 Der laves kun ekstra referat, hvis der behandles personsager. Susanne Pia Hansen oplyste, at hun ønsker at trække sig fra bestyrelsen grundet de uenigheder der har været siden sidste repræsentantskabsmøde. Anne Grethe Christensen der netop er blevet valgt som 1. suppleant træder derfor ind i bestyrelsen. Annette Kruse mente, at der var mange af deltageren der havde brug for, at gå hjem og filosoferer lidt over aftens møde. Efter repræsentantskabsmødet har bestyrelsen flg. sammensætning, idet Peter Hansen på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev genvalgt som næstformand: Navn Post Valgt af Valgt indtil John A. Andersen Formand Repræsentantskabet 2016 Peter Hansen Næstformand Repræsentantskabet 2017 Bente Nees Medlem Repræsentantskabet 2017 Anne Grete Christensen Medlem Repræsentantskabet 2016 Uffe Dybdal Medlem Repræsentantskabet 2016 Petina Larsen Medlem Repræsentantskabet 2017 Henrik Schram Medlem Repræsentantskabet 2016 Kirsten Malinowsky Medlem Bestyrelsen 2017 Tanja Hornehøj Medlem Ansatte 2015 John Adelsteen sluttede af med at takke for et godt møde. Mødet slut kl John Adelsteen formand for repræsentantskabet Ole Nyholm dirigent Side 13 af 13

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere