Lokalplan 32. For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 32. For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999"

Transkript

1 al C 3 E E s Lokalplan 32 For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning Teknisk forvaltning September 1999

2 Lokalplan 32 for et område til boligformål ved "Marielyst" i Hørning by Indhold Illustrionsplan, side 3 Redegirelse, 4 Lokalplanens indhold, 4 Forhold til anden planlægning, 5 Lokalpianens retsvirkninger, 7 Kommuneplantillæg nr 95/12,9 Lokalplan 32 Kort nr 1, mrikelkort, 10 Lokalplanens formål, 11 Område og zonestus, 11 Områdets anvendelse, 11 Kort nr 2, lokalplankort, 12 Udstykninger, 13 Vej- og parkeringsforhold, 13 Teknisk forsyning, 13 Bebyggelsens omfang og placering, 14 Bebyggelsens ydre fremtræden, 14 Ubebyggede arealer, 15 Grundejerforening, 15 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse, 15 Vedtagelsespåtegning, 16 Bilag 1. Beregning af vejstøj Lokalplan 32 er udarbejdet af landinspekt0rfiirmaet Bonefeld A/S i samarbejde med Hørning kommune, Teknisk forvaltning, Vestervej 18,8362 Hnrming. Telefon Maj-juni Til illustrioner er brugt Hpnrung kommunes digitale kort. O H8ining kommune F:\TEKNISK\PLANLP'er\LP32LP32. vediagetlp32.1. doc

3

4 Illustrionsplan (ikke bindende) 3

5 Redegørelse Redq~mlsen er en beskrivelse af lokablanen og dens bestemmelser på en let t4gængelig måde. Her forklares også nogle af de begrebec som optræder i den juridske del af planen. Red.qwi?lsen er ikke bindende, men bliver der tvivl om hvordan den juridiske tekst skal tolkes kan en uddybning eller beskrivelse om hensigfen med planen i ~dq0reisen være udslaggivende for tolkningen. Lo ka I p la ne ns i nd ho Id Områdets stus Lokalplanen omfter et areal på ca m2 ved Brunhøj. Området afgrimses af den prive fællesvej BninhQI, mod nord af sti/ringvejen og mod øst og vest af eksisterende boligområde. Området, der er udlagt til boligformål, ligger i byzone. Lokal planområdets beliggenhed Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet, for inddrage den tidligere landbrugsejendom MurieZyst til boligformål. Planen giver mulighed for opfme 11 nye tæt lave boliger, samt bibeholde ejendommens tidligere beboelsesbygning. 4

6 Lokalplanens bestemmelser skal sikre ny bebyggelse fremtræder harmonisk og tilpasser sig naboområdernes karakter. Desuden sikrer planen, de nødvendige veje, stiforbindelser og opholdsarealer udgm et velfungerende og sikkert system færdes i for områdets beboere, med god adgang til omverdenen. Lokalplanens bestemmelser Hele lokalplanområdet udlægges til boligbebyggelse i op til 1% etage (en etage med udnyttet tagetage) med en bygningshqde på maksimalt 8,5 meter. I forbindelse med byggeri fastlægges bygningshqden i forhold til et niveauplanl). Bebyggelsesprocenten2) for området som helhed er fasts til 30, svarende til en rummelighed på i alt m2, dvs der i alt må opføres eller indrettes boliger med et samlet areal på m2.0mrådet opdeles i to dele. Del I rummer den eksiterende hovedbygning og del11 udlægges til ny tæt lav bebyggelse. Lokalplanen fastlægger endvidere forløbet af adgangsvej og boligveje samt stiforbindelser til naboområderne, således der sikres en sammenhæng med tilstødende boligområder. Ny bebyggelse i lokalplanområdet udfmes med ydervægge af tegl eller træbeklædning eller en kombinion heraf. Terrænregulering må kun foretages i forbindelse med projekter godkendt af byrådet. Hegn mod veje og fællesarealer skal være levende hegn. Ifølge kommuneplanens bestemmelser for området skal der etableres fælles friareal på mindst 20% af lokalplanområdet, hvilket svarer til 1240 m2. Dette krav er under hensyn til lokalplanens udformning neds til m2. Friarealet placeres dels på fællesarealer i området samt på vejarealet, der af samme grund udformes som lege- og opholdsareal efter færdselslovens Q 40. Vejadgang til området må kun etableres fra Br~mlwi~. Med byrådets vedtagelse af lokalplan 32 skal den eksisterende vejadgang fra Ringvejen nedlægges. Alle boligerne i lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning i Hmning. Lokalplanen pålægger alle ejere af grunde i lokalplanområdet være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen har pasningspligten for fælles arealer m.v. Forhold til anden planlægning Regionplan Området ligger indenfor kegorien planlagt byområde i regionplanen for Århus Amt. Med hensyn til krav om det tilladte støjniveau i boligområder, henviser regionplanen til de retningslinier, som er fastlagt i udmeldinger fra stslige myndigheder. I Bilag 1 er trafikstøjen fra Ringvejen beregnet. Det viser, selv med en fremskrivning af trafikmængden på 10% over de næste 5 år vil støjen stadig ligge under den tilladte støjbelastning i boligområder på 55 &(A). ) Niveauplan er et vandret pian, der vælges som udgangspunkt for afsætning af alle lodrette højder på bygningen. Niveauplan fastlægges for den enkelte parcel (og storparcel) i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bebyggelsesprocenten beregnes som forholdet mellem bebyggelsens samlede etageareal og grundens areal. 5

7 Kommuneplan Lokalplanområdet er omftet af Kommuneplan for Hming kommune, hvor det udgm en del af kommuneplanens rammeområde 1.B02. Kommuneplanen fastlægger følgende, bestemmelser for rammeområde: 0 Området skal anvendes til boliger samt erhverv uden gener. Bebyggelsens art er åben-lav. Bebyggelsesprocenter er max. 25 for åben-lav. 0 Antal etager er max. 1 % for åben-lav. 0 Bygningshqden er max 8,5 meter. 0 Opholdsarealet skal være mindst 10% ved åben-lav. Lokalplanen udlægger området til tæt lav bebyggelse, og er dermed i strid med kommuneplanens bestemmelser for området. Der er derfor udarbejdet tillæg nr 95/12 til kommuneplanen (se side 9), som inddrager lokalplanområdet i rammeområde 1.B03, hvor rammebestemmelserne passer til lokalplanens intentioner. Kommuneplanens rammeområde 1. BO2 (Kommuneplan ) Kloakplan Lokalplanområdet er tilsluttet offentlig kloak. I forbindelse med etablering af bebyggelse skal der udfmes separ afledninger af henholdsvis spildevand og regnvand. Ved spildevand forstås afløb fra toiletter, køkkener, bryggers, udhuse, vaskemaskiner og lignende. Ved regnvand forstås afløb fra veje, stier, tage, gårdspladser, terrasser m.v. 6

8 Andre planer Lokalplanområdet er omftet af kommunens varmeplan af 26. november 1984 med tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning fra Hming Fjernvarme AmbA. Tilladelse fra andre myndigheder Trafik- og friarealer Det er en forudsætning for byrådet kan vedtage lokalplan 32 endeligt, Justitsministeriets tilladelse til fravige færdselslovens almindelige regler i kapitel 2, 3 og 4, for kunne gennemføre den kombinion af færdsels- og friarealer (efter færdselslovens $40) der er foruds for planens realisering. Lokalplanens retsvirkninqer Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 518 i lov om planlægning "ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser". Det betyder, der ikke må indgås taler, eller disponeres, anlægges eller bygges på andre måder end fastlagt i planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokal planen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispension til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, dispensionen ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 5 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriion af priv ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriionen vil være til væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 7

9

10 Hørning kommune Kommuneplantillæg nr 95/12 Kommuneplantillæg nr 95/12 regulerer grænsen mellem rammeområde 1.BO2 og 1.B03 Nye grænser for kommuneplanens rammeområde I.BO3 For det udvidede rammeområde 1.B03 fastlægger kommuneplantillægget samme rammebestemmelser for lokalplanlægningen som for det tidligere rammeområde 1.B03: Rammebestemmelser Områdets anvendelse: Boligfornål Erhverv uden gener Bebyggelsens art: Tæt lav bebyggelse Maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 30 for området under eet Maksimalt antal etager: 1'/2 etage (i etage med udnyttet tagetage) Max. Bygningshejde: 8,5 meter Minimum opholdsareal: 20 % beregnet af det samlede gnindareal for området. Antal parkeringspladser: I henhold til byggeloven. 9

11 Hørning kommune Lokalplan 32 Kort nr 1 Mri kelkort Grænse for lokalplanområdet Teknisk Fo rva I tn i ng juni

12 Loka I pla nens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Hørning Kommune: Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: inddrage området til tæt lav boligbebyggelse, fastlægge bestemmelser for placering og udseende af det fremtidige byggen i lokalplanområdet, så bebyggelsen kommer til fremstå som en helhed, der harmonerer med det tilgrænsende boligområde, fastlægge principper for veje og stier samt parkeringsarealer og beplantning, sikre areal til fælles friarealer i området, sikre oprettelse af en grundejerforening, der er forpligtet i forhold til lokalplanen. sikre vejadgang for ejendommen mr.nr. 3he Hming by, Hming. Område og zonestus Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort nr. 1, og omfter del af mr. nr. 33 Hming by, Hming samt alle parceller, der efter udstykkes fra ejendommen. Lokalplanen opdeles i 2 områder hhv. I og II, med mulighed for videre udstykning af delområde II efter principperne vist på lokalplankortet, kort nr 2. Området ligger i byzone. Områdets anvendelse Området må kun anvendes til boligformål, og bebyggelsen må kun opføres som tæt-lav boligbebyggelse. Byrådet kan tillade, der på ejendommen drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af: virksomheden drives af den, der bebor den pågældende parcel, virksomheden efter byrådets skøn kan drives på en sådan måde, ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, virksomheden ikke medfmer ulempe for de omboende, og virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende parcel. Il

13 MåI 1:1.500 Hørning kommune Lokalplan 32 Signurer: 0 0 o o Lokalplangrænse 11 Områdenummer Områdegrænse Kort nr 2 1 A-A vej 5 Vejbredde Lokalplankort I I Teknisk Forva I tn i ng september

14 4 Udstykning Indefor delområde I kan der ikke ske yderligere udstykning. Indenfor delområde II kan der ske udstykning, når dette sker efter principperne vist på lokalplankortet, kort nr 2. Disse principper skal fremgå af byggeansøgning efter byggelovens $ 1OA. Indenfor område 2 må grunde ikke udstykkes med en mindre størrelse end 300 m2. Vej- og parkeringsforhold Der udlægges areal til overordnede veje og stier i princippet som vist på kort nr Stamvejen A-A udlægges i en bredde af 6,O meter, og anlægges med en hebanebredde på mindst 5,O meter. 0 Boligvej B udlægges i en bredde på 5,O meter, og anlægges med en kme- banebredde på mindst 4,O meter. Boligvejene C udlægges i en bredde på 3,O meter, og anlægges med kørebane i fuld bredde. Boligvej B samt en del af stamvej A-A skal tjene som adgangsvej for ejendommen mr.nr. 3 he, Hørning by, Hørning Indlwrslen til området skal etableres fra Brunkøl i princippet som angivet på lokalplankortet, kort nr Ud over kortvarig af- og pålæsning må der ikke indenfor området parkeres lastvogne over 3500 kg., campingvogne eller både på over 1000 kg. 5.5 Veje i lokalplanområdet anlægges af udstykkeren. Vejene A-A og B udformes som lege- og opholdsarealer efter færdselslovens $40 på baggrund af en plan godkendt af Hming byråd og Politiet. Pasning og veligeholdelse påhviler grundejerforeningen (jvf punkt 10.2) Teknisk forsyning El-ledninger, herunder til vejbelysning, m.v. skal udføres som jordkabler. Det skal være tilladt anbringe de nødvendige kabelskabe bag skellinien mod ejendommen. Der må ikke opsættes synlige antenner eller antenneanlæg i lokalplanområdet, dog må der opsættes en parabolantenne med en diameter på 70 cm eller mindre i tilknytning til den enkelte husstand. 13

15 Offentlige kloakanlæg og bygværker i lokalplanområdet skal henligge uforstyrret, og Hming kommune skal tii enhver tid have uhindret adgang til eftersyn og rensning samt til foretage reparions- og vedligeholdelsesarbejder, også hvor ledningerne forløber over priv ejendom. Byggeri samt placering af træer med dybtgående rødder nærmere offentlige kloakledninger end 2 meter må kun ske med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for området som helhed, hvilket svarer til en samlet rummelighed på m2. Bygninger må opføres i hajst 1% etage (en etage med udnyttet tagetage) og hqdenmå ikke overstige 8,5 meter målt fra et af byrådet fastlagt niveauplan. Der må bygges i skel eller nærmere skel end 2,5 m når dette sker efter en af Hmhg Byråds godkendt plan. Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen i lokalplanområdet skal opføres med ydermure i blank mur eller med beklædning i træ eller som en kombinion af murværk og træ. Udfyldningspartier og facader i træ skal udføres som vandret klinkbeklædning eller "1 på 2"-beklædning. Tage skal udfares med en hældning mellem 20" og 45" Alle boliger indenfor delområde II skal udfares med brug af samme merialer og med samme merialekarakter og taghældning. Vinterhaver, udestuer, carporte og andre mindre bygninger må udføres i andre merialer og med anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Merialer og farvevalg skal fremgå af et godkendt projekt. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Blanke og reflekterende tagmerialer må ikke anvendes3). Indenfor delområde II skal der anvendes vingetagsten til tagbeklædning. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt, indpasses som en nurlig del af bygningens udseende. 3, Glaserede tagsten regnes ikke som reflekterende.

16 9 Ubebyggede arealer I II Hegn mod vej og sti skal etableres som levende hegn og plantes mindst 30 cm fra skel inde på egen grund og hegnene skal være klippede mod skel. Plantningerne indenfor delområde II skal etableres i en arbejdsgang samtidig med anlæg af områdets veje. Ved byggeri i to eller flere etaper ved anlæg af 1. etape. Den efterfølgende vedligeholdelse varetages af grundejerforeningen (jvf punkt 10.2). Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende, og der må ikke ske oplagring af merialer. Indenfor lokalplanområdet skal der reserveres areal på mindst m2 til fælles friarealer i princippet, som vist på kort nr 2. Friarealer placeres dels på vejene A-A og B, der udformes som lege- og opholdsarealer Cjvf færdselslovens 0 40) dels på de ubebyggede arealer i området. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanenområdet. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles arealer og veje. Grundejerforeningen skal stiftes, samtidig med indlevering af en ansøgning efter byggelovens 1OA (jvf punkt 4.1). Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af Hmning byråd. Grundejerforeningen skal stedse holde Hørning kommune orienteret om sin adresse. Grundejerforeningen er pligtig tage skøde på vej og fællesarealer når disse er anlagt. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Alle ejendomme skal før ibrugtagning være tilsluttet Hørning Fjernvarme AmbA. Inden bebyggelse i delområde II tages ibrug, skal der være etableret beplantning på de fælles friarealer. Projekt for indretning af lokalplanområdets veje som lege- og opholdsarealer (jvf punkt 5. og punkt 9.4) skal være godkendt af Hming byråd og Politiet og etableret fin ny bebyggelse må tages ibrug. 15

17 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse. Høniing Byråd, den Kommunaldirektør Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt Fra den 8. juli til den 5. september Lokalplan 32 er endeligt vedget af Høniing byråd den 27. september 1999 Planen er offentligt bekendtgjort den 7. oktober Kommunaldirektør 16

18 Hørning kommune Lokalplan 32 Bilag i. Støjberegning Beregning af vejstøj fra vejtrafik på Ringvejen i Hørning. Skønnet trafikbelastningen Målinger eksisterer ikke Forudsætninger: Årsdøgnstrafikmaj stimine over kommende 5 år 10% = I alt 660 Andel af nuig trafik 10% Hastighed max 50 km/t Stigning på Ringvejen udfor lokaiplanområdet 2,5% Li 54,5 &(A) L2 0 &(A) L, 0.5 &(A) SUm 55 &(A) Beregningen viser støjbelastningen 10 meter fra vejmidten i 2 meters højde. Det punkt i lokalplanområdet, der ligger tættest på Ringvejen ligger 15 meter fra vejmidten, og her vil støjen være dæmpet ca 2-3 &(A) under de 55 &(A), som er beregnet i 10 meters afstand. Støjbelastningen fra vejstøj vil i lokalplanområdet ligge lavere end de tilladte 55 &(A). Forklaring af formel: I 1 LI = Det ækvivalente konstante A-vejede lydtryk i 10 meters afstand fra vejmidten for trafik med 10% tunge køretøjer. LZ = Korrektion for ten;enhældning dem uafik og lytteposition. L3 = Korrektion for vejstigning. Beregningen d0rt efter b&me i Vejdirektorets rapport nr 93 Beregningdel for vejtnfikstei, K0benhavn 1991

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere