Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014"

Transkript

1 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2

3 Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen marts 2014 Bidragyder: Videncentret for Landbrug & Fødevarestyrelsen Fotograf: Istockphoto NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Center for Arealtilskud Nyropsgade København K Tlf.: Fax: ISBN: Forord Denne vejledning orienterer dig om reglerne om ordningen for handyrpræmier. Du kan finde NaturErhvervstyrelsens vejledninger og skemaer på: Betegnelser i vejledningen: CHR = Centrale Husdyrbrugs Register CHR-nummer = Ejendomsnummer (og under numre) GLR = Generelle Landbrugsregister CKR-nummer = Øremærkenummer SK-krav = Krav om opretholdelse af en husdyrproduktion målt i storkreaturer ved udnyttelse af særlige betalingsrettigheder Med venlig hilsen NaturErhvervstyrelsen Center for Arealtilskud

4 Indholdsfortegnelse Indhold FAKTABOKS GENERELLE FORHOLD... 7 Hvem kan få præmie?... 8 Bedrift og besætning... 8 Handyr som ikke opnår præmier DELTAGELSE I PRÆMIEORDNINGEN... 8 Tilmelding... 8 Framelding... 8 Oplysning om landbrugsarealer... 8 Hvornår råder man over landbrugsarealer... 9 Frist UDBETALING AF PRÆMIER... 9 Præmiebeløb... 9 Mindst 5 handyr Mindstekrav for udbetaling af handyrpræmier Udbetaling Særlige betalingsrettigheder Opgørelse af aktivitet Fradrag i handyrpræmien Uberettigede udbetalte beløb PRODUCENTOPLYSNINGER Uforudsigelige forhold OVERFØRSEL AF DATA HANDYRPRÆMIE VED SLAGTNING PRÆMIER VED FORSENDELSE/EKSPORT AF LEVENDE HANDYR Forsendelse af levende handyr til et andet EU-land Eksport af levende handyr til lande udenfor EU REGISTRERING AF HANDYR Indberetning til CHR HOLDEPERIODE Indgang på bedrift Ved handyr slagtet i Danmark Ved handyr udført af Danmark (forsendelse & eksport) Særlige forhold i forbindelse med holdeperioden Forsvundne dyr SLAGTERIETS INDBERETNING Egen kontrol med oplysninger PRODUCENTSKIFTE OG ERKLÆRING OM HANDYRPRÆMIE Et producentskifte skal indeholde En erklæring om handyrpræmie skal indeholde Frist for indsendelse

5 12. PRODUCENTERKLÆRING En producenterklæring skal indeholde KONTROL OG SANKTION Administrativ kontrol Kontrol på bedriften Kontrolrapport Sanktioner ved administrativ kontrol eller kontrol på bedriften Sanktionsberegning for dyr, der er søgt om præmie til Øvrig støttenedsættelse og sanktioner Oversigten Afgørelsesbrev Klagemulighed Krydsoverensstemmelse BEHANDLING OG OFFENTLIGGØRELSE AF DATA RETSGRUNDLAG

6 Faktaboks Handyrordning Det forventes, at præmien for 2014 bliver på ca. 450 kr. pr. dyr. Præmiens størrelse fastsættes ud fra en beløbsramme på ca. 97 millioner kr. og antallet af støtteberettigede dyr. Den endelige præmiesats for 2014 fastsættes i februar Bestemmelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmie for handyr med senere ændringer. Hovedpunkterne i handyrordningen: Du skal være tilmeldt handyrordningen for at få præmier. Hvis du ikke har modtaget handyrpræmier i 2011, 2012 og 2013 eller har tilmeldt dig ordningen i 2013, skal du tilmelde dig via Fællesskemaet i Det er registreringsdatoen hos CHR, der er starttidspunktet for din 2 måneders holdeperiode. Ikke den fysiske indgang af dyret på din bedrift. Det er indgangsdatoen på et slagteri, der afslutter din 2 måneders holdeperiode. Præmiebetingelserne og præmierne er ens for tyre og stude. Handyrpræmier kan opnås for dyr, der slagtes med en slagtet vægt på mindst 160 kg. og for levende dyr, der forsendes eller eksporteres, når dyrene på afsendelsestidspunktet er mindst 8 måneder gamle. Der udbetales ikke forskud. Du kan kun opnå handyrpræmier, hvis du i ansøgningsåret er berettiget til præmier for mindst 5 handyr. Der udbetales kun handyrpræmie: - hvis din støtte i form af præmier til handyr og støtte på grundlag af særlige betalingsrettigheder udgør mindst 300 euro eller - hvis du på bedriften får udbetalinger til et støtteberettiget areal på mindst 2 ha. Du kan framelde dig handyrordningen. Dette skal gøres skriftligt via post eller mail. En framelding gælder fra modtagelsesdatoen i NaturErhvervstyrelsen, medmindre du er udtaget til kontrol da vil udmelding først kunne ske, når kontrollen er gennemført. 6

7 1. Generelle forhold I denne vejledning betyder handyrpræmie præmie for både tyre og stude. De vigtigste forudsætninger for at du kan opnå handyrpræmie, er følgende: Du skal være tilmeldt handyrordningen for at komme i betragtning. Se kapitel 2 Hvis du råder over landbrugsjord den 16. april 2014 og søger om handyrpræmier, skal du udfylde og indsende et Fællesskema. Du skal oplyse om markernes størrelse, beliggenhed og afgrøde i markplanen, og medsende et markkort med indtegnede marker identificeret med samme nummer som i markplanen. Råder du ikke over landbrugsjord, behøver du ikke at indsende et Fællesskema. Hvis du vælger at indsende et Fællesskema, kan du ved afkrydsning på side 1 oplyse, at du ikke råder over landbrugsarealer og kun indsende side 1. Se kapitel 2 Vær desuden opmærksom på, at du skal benytte samme CVR/CPR-nummer i forbindelse med alle ordninger, du søger støtte til, og som administreres af NaturErhvervstyrelsen. Du skal udfylde og indsende dit Fællesskema via Tast selv-service på: naturerhverv.fvm.dk Du kan kun opnå handyrpræmier, hvis du inden for ansøgningsåret er berettiget til præmier for mindst 5 handyr. Se kapitel 3 Summen af de beregnede præmier for dine handyr skal sammen med eventuel støtte af særlige betalingsrettigheder udgøre mindst 300 euro (ca kr.) med mindre du modtager direkte støtte til et areal på mindst 2 ha. Vedrørende særlige rettigheder se kapitel 3. Tildeling af særlige betalingsrettigheder. Du kan i dette tilfælde sammenlægge værdien af disse betalingsrettigheder med dine 5 handyr, og hvis det samlet giver mindst 300 euro, kan du få udbetalt for 5 handyr uden at have støtteberettigede arealer. Husk, at du skal opretholde et storkreatur krav (SK) for de særlige betalingsrettigheder. Dyret skal kunne identificeres og være forsynet med godkendte øremærker. Slagtning, forsendelse eller eksport af handyr skal finde sted mindre end en måned efter, at dyrene ifølge registreringen i CHR har forladt din bedrift. Se kapitel 6 & 7 For handyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige regler. Se kapitel 7 Alle handyr i din besætning, der søges om støtte for, skal være korrekt registreret i CHR fra den første dag i holdeperioden og indtil dennes udløb. Se kapitel 8 Handyrene skal være på din bedrift i den fastsatte holdeperiode. Se kapitel 9 Slagteriet indberetter dine slagtede handyr til NaturErhvervstyrelsen. Det er den registrerede indgangsdato på slagteriet, der er dyrets afgangsdato fra din bedrift. Se kapitel 10 Du skal medvirke ved eventuel kontrol på din bedrift. Se kapitel 12 7

8 Hvem kan få præmie? Personer, selskaber og producentfællesskaber kan opnå handyrpræmie, forudsat tilmelding til ordningen og gældende regler for modtagelse af præmierne er overholdt. Bedrift og besætning En bedrift består af samtlige produktionsenheder (ejendomme, kvægbesætninger og arealer), som drives af en producent, og som er beliggende i Danmark. Ved en besætning forstås i denne vejledning alle bedriftens kvægbesætninger. Handyr som ikke opnår præmier Der ydes ikke præmier for Bison & Yak-okser. Dette gælder også handyr, som ikke slagtes via et godkendt slagteri. Dyr slagtet på bedriften (hjemmeslagtninger), kan heller ikke opnå præmie. 2. Deltagelse i præmieordningen Tilmelding Hvis du har modtaget handyrpræmier for 2011, 2012 eller 2013 og ikke efterfølgende har frameldt dig ordningen, er du automatisk tilmeldt ordningen i Har du ikke modtaget handyrpræmier for 2011, 2012 eller 2013, skal du tilmelde dig ordningen via Fællesskemaet for Du skal udfylde og indsende dit Fællesskema via Tast selv-service på: naturerhverv.fvm.dk Din tilmelding gælder fra den 1. januar Frist for tilmelding via fællesskema er den 16. april Du kan dog tilmelde dig handyrordningen efter reglerne for forsinket indgivelse af Fællesskema til og med den 12. maj 2014, uden at der sker fradrag i dine handyrpræmier. Tilmeldinger, der modtages efter den 12. maj 2014, vil blive afvist. Uanset ovennævnte vil du automatisk være tilmeldt, som ny ansøger via et producentskifte, hvis producentskiftet bliver godkendt. Tilmeldingen gælder dog først fra overdragelsesdatoen af producentskiftet. Framelding Ønsker du at framelde dig handyrordningen, skal du gøre det skriftligt via post eller mail. En framelding gælder fra modtagelsesdatoen i NaturErhvervstyrelsen. Din framelding gælder fremadrettet og indtil du tilmelder dig igen. Du skal sende din framelding enten via almindelig post eller via mail: Er din bedrift udtaget til kontrol, kan framelding dog først få virkning efter kontrollen er udført. 11 og 12 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af pr æ- mier for handyr Oplysning om landbrugsarealer Råder du den 16. april 2014 over landbrugsarealer, er det en betingelse for at modtage handyrpræmie, at du indsender Fællesskema Råder du ikke over landbrugsarealer, anbefaler vi, at du blot udfylder side 1 i Fællesskemaet. 8

9 Bemærk: Har du særlige betalingsrettigheder skal du for at få udbetalt disse foretage afkrydsning i Fællesskemaet. Du skal indsende Fællesskemaet, hvis du råder over landbrugsarealer, også selvom du ikke ønsker at modtage Enkeltbetaling eller ikke råder over støtteberettigede arealer. Ved landbrugsareal forstås det samlede areal, der er udlagt som agerjord, permanent græsareal eller areal med permanente afgrøder. Du finder reglerne her: Anmeldelse af landbrugsarealer 13 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr artikel 11, stk. 1 i forordning (EF) nr.1122/2009 af 30. november 2009 artikel 2 litra h) i forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 Hvornår råder man over landbrugsarealer Når du skal afgøre, om du råder over landbrugsarealer, skal du være opmærksom på følgende: Ejer du arealer, som du bortforpagter, råder du ikke over arealerne Har du en græsningsaftale, om at dine dyr kan gå på en anden producents jord, råder du ikke over arealerne. Forpagter du et areal til din bedrift, som ejes af en anden producent, råder du over arealet Ejer du arealer, men har indgået en græsningsaftale med en anden producent om udnyttelsen af arealet til afgræsning eller slet, råder du over arealet. Frist Der er frister for modtagelse af Fællesskemaet og markkort i NaturErhvervstyrelsen, hvis du råder over landbrugsarealer eller tilmelder dig ordningen som ny ansøger: Fællesskemaer modtaget senest den 16. april 2014, vil være uden reduktion i din enkeltbetaling, hvis du råder over støtteberettigede landbrugsarealer og betalingsrettigheder. For ansøgninger modtaget efter den 16. april 2014, men senest den 12. maj 2014, vil din enkeltbetaling blive reduceret med 1 % pr. arbejdsdag, regnet fra den 16. april Der vil ikke være reduktion i dine handyrpræmier. Ansøgninger modtaget efter den 16. maj 2014, vil blive afvist. Det kan betyde, at du hverken kan opnå enkeltbetaling eller handyrpræmier for Hvis du råder over landbrugsarealer og ikke indsender et Fællesskema med oplysning om arealerne, er du ikke berettiget til handyrpræmie i Desuden bortfalder muligheden for at tilmelde dig handyrordningen i Udbetaling af præmier Præmiebeløb Præmien fastsættes på grundlag af det samlede budget for ordningen på ca. 97 millioner kr. og det antal af støtteberettigede handyr, der søges præmie for i ansøgningsåret. Præmien forventes at være ca. 450 kr. pr. dyr. Hvis beløbsrammen forhøjes med uudnyttede midler fra andre støtteordninger omfattet af reglerne om den særlige støtte, kan præmien dog udgøre op til ca. 600 kr. (81 euro). 9

10 Mindst 5 handyr Det en betingelse for at modtage handyrpræmier, at du i ansøgningsåret er berettiget til præmier for mindst 5 handyr. Mindstekrav for udbetaling af handyrpræmier Ansøgere om handyrpræmier skal også opfylde mindst ét af følgende krav: Summen af de beregnede præmier for dine handyr samt eventuel støtte på grundlag af særlige betalingsrettigheder, skal tilsammen udgøre mindst 300 euro, 1 svarende til ca kr. i det pågældende ansøgningsår Det støtteberettigede areal på bedriften, hvortil der ydes direkte støtte, er mindst 2 ha. 4 og 14 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Beregningen af, om mindstekravene for støtte er opfyldt, sker på baggrund af det fastslåede ar e- al og det fastslåede antal præmieberettigede dyr, men inden en sanktion. Om præmiesatsen bliver tilstrækkelig til, at 5 dyr kan opfylde minimumsgrænsen i 2014 afhænger af antallet af præmieberettigede dyr og euro-kursen. 4 og 14 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Udbetaling Udbetalingen af handyrpræmier for 2014 finder sted i perioden fra 1. marts til 30. juni i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Særlige betalingsrettigheder Hvis du fx. i forbindelse med afkoblingen i 2012 har fået tildelt særlige betalingsrettigheder. De særlige betalingsrettigheder udnyttes ved at opretholde en husdyrproduktion (kvæg, får, geder) svarende til 50 % af det aktivitetskrav/sk-krav, der blev fastsat ved tildelingen. Du søger om udbetaling for særlige betalingsrettigheder via Fællesskemaet. Aktiviteten (produktionen) opgøres i storkreaturer (SK) på basis af det antal dage, som det enkelte dyr har været i besætningen i kalenderåret. Omregningen til SK sker med følgende faktorer: Handyr (tyre og stude) og kvier fra 24 måneder, ammekøer, malkekøer: 1,0 SK Handyr (tyre og stude) og kvier fra 6 måneder til og med 24 måneder: 0,6 SK Handyr og hundyr under 6 måneder: 0,2 SK Får og geder: 0,15 SK 1 Det er eurokursen den sidste bankdag forud for den 1. oktober 2013, der vil blive lagt til grund ved beregningen af handyrpræmier for

11 SK-kravet er fastsæt på grundlag af det antal støtteberettigede handyr og moderfår, der i årene i gennemsnit er søgt præmie for. Du skal opretholde 50% af dette SK-krav, for at udnytte en særlig betalingsrettighed. Opgørelse af aktivitet Kvæg er registreret på enkeltdyrsniveau i CHR, og beregningen af SK for kvæg sker derfor automatisk på baggrund af registreringerne. Får og geder kan derimod ikke beregnes automatisk, men skal indberettes til NaturErhvervst y- relsen for at indgå i kontrollen af, om producenten har opretholdt en tilstrækkelig stor husdyrproduktion til at få udbetalt de særlige betalingsrettigheder. Eksempel Følgende dyr har opholdt sig på bedriften i kalenderåret: 30 får hele året (30 x 0,15= 4,5 SK) 8 får i 120 dage (8 x (120/365) x 0,15 = 0,39 SK) 1 ged i 310 dage (1 x (310/365) x 0,15 = 0,13 SK) I alt: 4,5 SK + 0,39 SK + 0,13SK = 5,02 SK De producenter, der har behov for at indberette får og geder for at få udbetalt særlige betalingsre t- tigheder, vil modtage brev fra NaturErhvervstyrelsen. For yderligere information om Betalingsrettigheder henvises til NaturErhvervstyrelsen: naturerhverv.fvm.dk eller tlf.: Fradrag i handyrpræmien Finansiel disciplin og krisereserven Finansiel disciplin er en procentvis reduktion af den direkte støtte for alle ansøgere. Procentsatsen fastsættes af Kommissionen hvert år. Hvis landbrugsbudgettet overskrides, skal kommissionen a n- vende midlerne fra finansiel disciplin til at dække budgetoverskridelsen og derudover som bidrag til EU s krisefond. Uberettigede udbetalte beløb Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet. Der vil blive pålagt renter af det skyldige beløb, hvis det ikke bliver betalt inden udløbet af den betalingsfrist, der fremgår af afgørelsen om tilbagebetaling. 4. Producentoplysninger Præmiebeløb vil blive indsat direkte på din NEM-konto. Hvis du ønsker at ændre dit kontonummer, skal du rette henvendelse til din bank for at få ændret NEM-kontoen. Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående steder, afhængig af hvilken type virksomhed, du har. Er din virksomhed registreret i Erhvervsstyrelsen (selskaber m.fl.), skal du henvende dig til Erhvervsstyrelsen: eller tlf.: Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-nummer, men bruger dit CPRnummer, skal du henvende dig på det lokale folkeregister: Offentlige institutioner skal henvende sig til Danmarks Statistik: 11

12 Du skal altid anvende det samme CVR/CPR-nummer over for NaturErhvervstyrelsen, uanset hvilke ordninger, det drejer sig om. Det er også en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at du anvender det samme CVR/CPR-nummer hos NaturErhvervstyrelsen, som du anvender til registrering af din besætning i CHR. Uforudsigelige forhold Hvis der opstår uforudsigelige og ekstraordinære forhold (force majeure), som f.eks. brand eller producentens alvorlige sygdom, kan retten til præmier efter en konkret vurdering bevares, selv om ordningens krav ikke er opfyldt. NaturErhvervstyrelsen skal have skriftlig underretning om forholdet inden 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til at afgive en sådan meddelelse. Dokumentation skal vedlægges. 5. Overførsel af data Slagteriernes oplysninger om slagtede dyr vil blive overført til CHR. Fødevareministeriet er dataansvarlig for CHR. CHR bliver anvendt som redskab for samtlige institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ved administration, støtteudbetaling og kontrol i forbindelse med gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af registrets oplysninger bliver videregivet til NaturErhvervstyrelsen i henhold til særlig aftale. Slagteriindberetningerne overføres til NaturErhvervstyrelsen fra Landbrug & Fødevarer. Denne slagteriindberetning betragtes som din ansøgning om handyrpræmie og vil danne grundlag for udbetalingen for slagtede handyr i Danmark. 6. Handyrpræmie ved slagtning Dette afsnit omhandler regler for handyr slagtet i Danmark. Du har ret til en handyrpræmie, hvis: Handyret vejer mindst 160 kg slagtet. Du har holdt handyret i mindst 2 måneder, indenfor de sidste 3 måneder før dyret slagtes. Se under pkt. 9 om beregning af holdeperioden. 3 og 15 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Bemærk: Der ydes kun præmier for handyr, der er slagtet, hvis slagtning er foregået på et eksportautoriseret slagteri eller på et godkendt slagtested i Danmark, jf. beken dtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. Hjemmeslagtninger godkendes ikke. 7. Præmier ved forsendelse/eksport af levende handyr I forbindelse med ansøgning om handyrpræmier for levende handyr, der sendes ud af Danmark, skal du indsende et særligt ansøgningsskema. Disse ansøgningsskemaer finder du på ( Indsendelse af ansøgninger skal være via mail, post eller fax. Fax: eller Mail: 12

13 Ved indsendelse via fax anbefales det, at afsenderen opbevarer beviset for dato og klokkeslæt for fremsendelsen. Forsendelse af levende handyr til et andet EU-land Indsendelse af ansøgning Bemærk: Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at ansøgningsskemaet er modtaget i NaturErhvervstyrelsen dagen inden, dyret forlader Danmark. Hvis dyret udføres via et slagtekvægmarked, hvor embedsdyrlægen har mulighed for at udstede kvægpas, kan ansøgningen dog indsendes samme dag som udførelsesdatoen. Det er dog et krav, at tidspunktet for forsendelsen ligger efter det tidspunkt (klokkeslæt), hvor ansøgningen er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Eksportøren skal afgive en erklæring om på hvilken dato og klokkeslæt og til hvilket EU -land dyret forsendes. Kan erklæringen ikke afgives samtidig med ansøgningen, skal erklæringen v æ- re NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter datoen for forsendelsen, dog senest den 20. januar året efter forsendelsen. Hvis producenten ikke selv står for forsendelsen, kan eksportøren ansøge om præmierne på producentens vegne. Eksportøren skal i så fald have en fuldmagt liggende fra producenten. Modtages eksporterklæringen efter 3 måneder og/eller efter den 20. januar året efter, vil erklæringen og hele din ansøgning blive afvist. Støttebetingelser dyret skal være holdt i mindst 2 måneder på din bedrift, indenfor de sidste 3 måneder før forsendelsen dyret skal være mindst 8 måneder ved udførelse af Danmark Dyr, der af en eller anden grund alligevel ikke forsendes, skal slettes af ansøgningen. Dette gøres ved at indsende en rettelse via mail: Det skal tydeligt fremgå af mailen, hvilke dyr, der skal slettes. Oplys også dit navn og CVR/CPR nr. Kontrol Eksportøren skal yde kontrollen bistand ved fremlæggelse af fornøden dokumentation. Følgende dokumentation for forsendelsesdestinationen skal fremlægges ved kontrol: salgsfakturaer og lignende, der viser til hvem de pågældende handyr identificeret ved ckr-nummer, blev handlet, kopi af sundhedsdokumenter, som kan udleveres til eksportøren de i henhold til veterinærlovgivningen krævede optegnelser over forsendelses dyr Kvægpas For alle handyr, der forsendes levende til et andet EU-land, skal der udstedes et kvægpas. Du kan bestille kvægpas mod betaling hos CHR-afdeling på Videncentret for Landbrug, eller printe det gratis på Kvægpasset skal følge dyret og skal ikke indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Når du anmoder om udstedelse af kvægpas eller printer det selv, skal du oplyse, om du ønsker handyrpræmie eller ej. Alle dine oplysninger vedrørende det enkelte dyr vil indgå ved afgørelsen af, om dyret kan opnå handyrpræmie i Danmark. 13

14 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Eksport af levende handyr til lande udenfor EU Indsendelse af ansøgning Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at ansøgningsskema og dokumentation er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 6 måneder efter den dato, hvor dyret forlod Fællesskabets toldområde. Ansøgningsskema og dokumentation skal være modtaget senest den 20. januar året efter eksporten. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om eksportørens navn, adresse og dyrets ckr -nummer. Dokumentationen skal være en afstemplet YM/T5 formular, der indeholder oplysninger om dyrets alder og ckr-nummer. Modtages ansøgningsskema og dokumentation efter 6 måneder og/eller efter den 20. januar året efter, vil ansøgningen blive afvist. Støttebetingelser dyret skal være holdt i mindst 2 måneder på din bedrift, indenfor de sidste 3 måneder før eksporten, dyret skal være mindst 8 måneder ved udførelse af Danmark. 7 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr 8. Registrering af handyr For at modtage præmie skal handyr være korrekt registreret i CHR på den første dag i holdeperioden og indtil dennes udløb. Første dag i holdeperioden, er registreringsdatoen i CHR, og ikke den fysiske indgang af dyret på bedriften. Indberetning til CHR Du skal være opmærksom på, at indberetninger til CHR skal ske digitalt. Producenter, som er født før den 1. oktober 1952, og hvis besætning er registreret i CHR under et CPR-nummer, kan frem til den 1. oktober 2017, indberette gratis til CHR på papir. Registrering/indberetning af hændelser kan ske på én af følgende måder: Måder hvorpå Registrering af hændelse Indberettes til CHR du indberetter til CHR Indtast i program og print Elektronisk overførsel Indtast i program og print Elektronisk overførsel Besætningsregister (Staldregistreringsblok) Udfyld staldregistreringsblok Indsend til CHR Alle hændelser, som fx. fødsel, indgang, afgang (til slagteri) og flytning skal være indberettet digitalt eller afsendt med posten senest på 7. dagen efter hændelsen. 14

15 Indsender du indberetningen med almindelig post, skal indberetningen være sendt til CHRafdelingen senest på 7. dagen efter hændelsen. Det er dit ansvar, at fremsendelsen af indberetningen til CHR-afdelingen sker rettidigt. Du kan sikre dig retten til præmierne, selvom indberetningen ved fremsendelse til CHR-afdelingen bliver væk i posten. Dette kan du gøre ved på posthuset at udfylde en postkvittering med dato og stempel (husk afsender- og modtageradresse). Bliver indberetningen væk i posten, og har du i k- ke en sådan dokumentation, vil du ikke kunne modtage de pågældende præmier. Reglerne om mærkning og registrering kan læses i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2012 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. For yderligere information om Øremærkning, registrering og flytning henvises til Fødevarestyrelsen: eller tlf.: Holdeperiode Præmie for handyr er betinget af, at dyret har opholdt sig på bedriften i mindst 2 måneder, indenfor de sidste 3 måneder før slagtning, forsendelse eller eksport. 3 eksempler på overholdte holdeperiode: Holdeperioden starter 1. januar Sidste dag i 2-måneders holdeperioden er 1. marts Dyret må tidligst afgå 2. marts Holdeperiodens start er 31. december Sidste dag i 2-måneders holdeperioden er 28. februar Dyret må tidligst afgå 1. marts Holdeperiodens starter 28. februar Sidste dag i 2-måneders holdeperioden er 28. april Dyret må tidligst afgå 29. april Bemærk: Hvis den 2. måned efter indgangsmåneden ikke indeholder samme dag, som holdeperioden startede (fx. indgang den 31.december 2013), bruges den sidste dag i måneden (altså den 28. februar 2014). Dyret må tidligst afgå den 1. marts Registreringerne af dine handyr i CHR anvendes til kontrol af, om dine handyr opfylder bestemmelserne om den foreskrevne holdeperiode. Indgang på bedrift Holdeperioden regnes tidligst fra den dato, hvor registreringen sker i CHR af dyrets indgang på bedriften. Er registreringen foretaget af CHR-afdelingen, kan den dokumenterede dato for modtagelsen af indberetningen tages i betragtning. Bemærk: Hvis dine handyr ikke er korrekt registreret i CHR fra den første dag i dyrets holdeperiode, vil dyret ikke kunne opnå handyrpræmie i ansøgningsåret. Registreringsfejl medfører desuden reduktion eller evt. bortfald af dine handyrpræmier. Ved handyr slagtet i Danmark Afgang fra bedrift Holdeperiodens afslutning er datoen, hvor handyret indgår på slagteriet (og ikke afgangsdatoen fra din bedrift). 15

16 Ved handyr udført af Danmark (forsendelse & eksport) Afgang fra bedrift Holdeperiodens afslutning er datoen, hvor handyret er registreret udført af din besætning. Særlige forhold i forbindelse med holdeperioden Handyr som sendes til en prøvestation Dyret skal efter ophold på en prøvestation, holdes i 2 måneder på din bedrift, inden det sendes til slagtning. Handyr som sendes på dyrskue eller på fællesgræs Du skal i disse tilfælde, registrere dyrets flytning ud af bedriften med kode 50, og ved hjemta g- ning benytte kode 51. Dyrets holdeperiode bliver således ikke afbrudt. Handyr som går via slagtekvægmarked Dyrets holdeperiode bliver ikke afbrudt, selvom det har været via et slagtekvægmarked, inden det går til slagtning. Handyr som udlånes til anden producent med kvæg (f.eks. en foldtyr) Du skal i disse tilfælde oprette et undernummer med dig som ejer hos den producent, hvor d yret skal være opstaldet. Dyrets holdeperiode bliver således ikke afbrudt. Handyr som flyttes til afgræsning hos anden producent uden kvæg I dette tilfælde behøver du ikke at registrere det i CHR, men du bør notere, hvor dyrene befinder sig i tilfælde af kontrol på bedriften. Forsvundne dyr Forsvundne dyr skal afmeldes ved indsendelse af en tro- og love erklæring til din lokale CHR-afdeling. En sådan erklæring vil blive betragtet som afgangsføring af dyret. Hvis dyrene ved kontrol på bedriften, er spredt over store arealer, kan der gives indtil 48 timer til fremvisning af dyret. For yderligere information om mærkning, registrering og flytning henvises til Fødevarestyrelsen: eller tlf.: i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for ha ndyr 10. Slagteriets indberetning Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller hjemmemarkedsautoriserede slagtesteder) indberetter dine slagtede handyr til CHR. Endvidere indberetter de også til Landbrug & Fødevarer, som igen indberetter til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen til NaturErhvervstyrelsen af de handyr, du har leveret til slagtning, betragtes som din ansøgning om handyrpræmie, og anvendes som grundlag for præmieberegningen. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget indberetningen senest seks måneder efter slagtningen, dog senest 20. januar i året, der følger efter slagtningen. 16

17 Modtages indberetningen efter fristen den 20. januar, nedsættes præmien med 1 % for hver arbejdsdag, indberetningen er forsinket. Præmien bortfalder, hvis NaturErhvervstyrelsen modtager indberetningen senere end 25 kalenderdage efter fristen. Bemærk: Der udbetales kun præmie til handyr, hvis slagtning er sket på et autoriseret slagteri. Ved levering af handyr til mindre slagtesteder bør du sikre dig, at slagtestedet er autoriseret og indberetter dine slagtninger. Egen kontrol med oplysninger Du skal sikre dig, at de oplysninger, som slagterierne har indberettet, er korrekte. Ofte er det de samme oplysninger, som fremgår af din slagteafregning fra slagteriet. Du skal især være opmærksom på, om dyrets køn, øremærke og dit besætningsnummer er korrekt. Eventuelle fejl bør straks korrigeres ved, at du tager kontakt til slagteriet. Du bør også sikre dig, at disse oplysninger stemmer overens med de tilsvarende oplysninger i CHRudskrifterne. 11. Producentskifte og Erklæring om handyrpræmie Hvis du som erhverver i forbindelse med overtagelse af en hel bedrift med kvægbesætning ikke kan overholde den fastsatte holdeperiode på 2 måneder, men alligevel ønsker at modtage handyrpræmier ved slagtning, forsendelse eller eksport, skal både overdrager og erhverver underskrive et producentskifte og en erklæring om handyrpræmier. Herved kan erhverver fortsætte i overdragers holdeperiode, og erhverver bliver endvidere tilmeldt handyrordningen via producentskiftet. Producentskifte og Erklæring om handyrpræmie kan kun anvendes ved overdragelse af en hel bedrift med handyr. Ved overdragelse af en hel bedrift forstås overdragelse af: - alle bedriftens produktionsenheder, herunder tilknyttede forpagtede arealer. Det er datoen for overgangen af det økonomiske ansvar for bedriften til erhverver i følge salgsaftalen, der er afgørende. Hvis det juridiske grundlag for virksomheden ændres, f.eks. ved overgang til I/S, A/S og ApS. etc., betragtes dette også som overdragelse af en hel bedrift. Derfor skal anmeldelse om producentskifte også indsendes i disse situationer. Bemærk: at hvis der konstateres fejl på et dyr, er det den producent, der modtager præmien for dyret, der bliver sanktioneret. Et producentskifte skal indeholde - oplysninger om overdrager og erhverver, samt hvilke ordninger der er tilknyttet - begge parters underskrifter En erklæring om handyrpræmie skal indeholde - adressen og besætningsnummer, samt undernumre der tilhører den overdragne bedrift - begge parters underskrifter Frist for indsendelse Producentskifte og erklæring om handyrpræmie, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter overdragelsen (overtagelsesdatoen) dog senest 20. januar i det år, der følger efter overdragelsesåret. NaturErhvervstyrelsen kan altid kræve særskilt dokumentation for overdragelsen, f.eks. skøde eller skifteretsattest. 17

18 19 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr artikel 82 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/ Producenterklæring Du skal benytte en producenterklæring, hvis du ønsker præmie for de handyr, som du afhænder til en anden producent inden for en måned før slagtning. Det er en forudsætning, at du i perioden før salget selv har holdt dyret i den foreskrevne holdeperiode på 2 måneder. En producenterklæring skal indeholde Navn, adresse og CVR nummer, på den producent som skal modtage handyrpræmien. Erklæringen skal også indeholde besætningsnummer, samt øremærkenumre på de handyr, som sendes til slagtning. Producenterklæringen skal følge dyret til slagtning, og det er slagteriet, som indsender erklæringen til NaturErhvervstyrelsen. Producenterklæringen kan hentes på: naturerhverv.fvm.dk Slagteriet skal have modtaget erklæringen inden fredagen i ugen efter slagtningen. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget erklæringen senest 20. januar året efter slagtningen. 20 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr 13. Kontrol og sanktion NaturErhvervstyrelsen sikrer, at der bliver gennemført kontrol af om støttebetingelserne er opfyldt for de handyr, der søges om præmie for. Der kan kun søges om præmie for handyr, der opfylder støttebetingelserne med hensyn til køn, holdeperiode, vægt (ved slagtning) og alder (ved forsendelse og eksport). 22 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for ha n- dyr Administrativ kontrol Ved den administrative kontrol gennemfører NaturErhvervstyrelsen en række kontroller for de dyr, du søger præmie for. Oplysningerne om de enkelte handyr kontrolleres f.eks. med registreringerne i CHR. Det kontrolleres blandt andet, om dyrene er korrekt registreret i holdeperioden, og om holdeperioden er overholdt. Det er derfor vigtigt, at reglerne for indberetningerne til CHR overholdes, se kap

19 24 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Kontrol på bedriften Alle handyr, som befinder sig på bedriften, eller som burde befinde sig på bedriften ifølge CHR registreringen, kontrolleres for korrekt registrering og mærkning. Mærkningsfejl konstateret ved en kontrol på bedriften vil medføre, at dyret ikke er præmieberettiget i ansøgningsåret. Slagtes dyret i ansøgningsåret vil det kunne medføre nedsættelse eller eventuelt bortfald af støtten for de øvrige ansøgte handyr det pågældende år. Der foretages kontrol på bedriften af alle levende handyr og stikprøvekontrol af dokumenter for efterprøvning af, om der er foretaget korrekt registrering af indgang og afgang for levende handyr. Endvidere foretages der dokumentkontrol af handyr afgået til slagtning inden for de seneste 12 måneder, herunder handyr, som er sendt ud af landet. Konstaterede registreringsfejl vil kunne rettes indtil den første dag i holdeperioden uden konsekvenser for præmiernes størrelse. Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvidere en forudsætning, at du eller en stedfortræder medvirker til, at kontrollen kan gennemføres. Kontrollen gennemføres på baggrund af dine registreringer i CHR, slagteafregninger, og bilag i forbindelse med indkøb, forsendelse eller eksport samt regnskabsbilag mv. Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan kontrollen gennemføres med et kort varsel, som ikke overstiger 48 timer. For yderligere information om Øremærkning, registrering og flytning henvises til Fødevarestyrelsen: eller tlf.: i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Artikel 65 i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009 Kontrolrapport I forbindelse med kontrol på bedriften udfylder kontrolløren en tjekliste. Inden kontrolbesøget afsluttes, får du et kvitteringsbrev af kontrolløren. Af kvitteringsbrevet fremgår, hvad der blev konstateret under kontrollen, hvilke bilag du skal eftersende, og evt. hvilke dyr der skal bestilles øremærker til. Kontrolløren kan ikke afgøre, om de noterede forhold vil medføre sanktion eller ej. I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærkninger, sendes kontrolsagen til dig. Du har herefter mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens indhold til NaturErhvervstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen. NaturErhvervstyrelsen kan ved et kontrolbesøg udføre kontrol af både Fødevarestyrelsens regler om identifikation og registrering og NaturErhvervstyrelsens regler om handyrpræmie. Resultatet af kontrollerne kan vurderes forskelligt som følge af to forskellige regelsæt. 19

20 Artikel 32 og artikel 42 i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009 Sanktioner ved administrativ kontrol eller kontrol på bedriften Hvis der ved kontrol på bedriften findes fejl, og du retter fejlene samtidig med kontrollen eller efter kontrolbesøget, medfører det ikke altid, at sanktionen bortfalder. Er kontrollen varslet, kan du ikke rette eventuelle fejl i perioden mellem varsling og kontrolbesøg. Et levende handyr med registreringsfejl konstateret ved kontrol på bedriften kan efter rettelsen påbegynde en ny holdeperiode på 2 måneder og derved opnå præmie. Et levende handyr med øremærkefejl eller som er uidentificerbart ved kontrol på bedriften, kan ikke opnå præmie i kontrolåret. Øremærkefejl vil medføre en sanktion af dine fejlfrie handyr, hvis dyret slagtes, forsendes eller eksporteres det pågældende år. Fejl på uidentificerede handyr bortfalder ved udgangen af kontrolåret. Artikel 65, i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009 Sanktionsberegning for dyr, der er søgt om præmie til Sanktionsbærende fejl konstateret på slagtede, forsendte eller eksporterede handyr ved en administrativ kontrol eller kontrol på bedriften medfører, at handyret ikke er præmieberettiget. Derudover sanktioneres de præmieberettigede handyr, idet der udregnes en san k- tionsprocent, som præmieudbetalingen reduceres med. Sanktionsprocenten beregnes ved at dividere antallet af handyr med fejl med antallet af fejlfrie ansøgte handyr (dvs. handyr, der er slagtet, forsendt eller eksporteret i produktionsåret), og som opfylder støttebetingelserne. Uregelmæssigheder for højst 3 handyr Beregning af sanktionsprocent For højst 3 handyr med fejl Sanktionsprocent = Fejlprocent Uregelmæssigheder for mere end 3 handyr Fejlprocent højst 10% Fejlprocent større end 10 og højst 20% Fejlprocent større end 20 og højst 50% Fejlprocent over 50% Sanktionsprocent = Fejlprocent Sanktionsprocent = 2 x Fejlprocent Alle handyrpræmier fortabes Alle handyrpræmier fortabes og udelukkelse (se noten) Note: Ved en fejlprocent på over 50% udelukkes producenten desuden for at modtage et beløb svarende til forskellen mellem det anmeldte og det fastslåede antal handyr. Beløbet modregnes i betali n- ger af EU-støtte i op til 3 år fra NaturErhvervstyrelsen. Kan beløbet ikke modregnes fuldt ud i de efterfølgende 3 kalenderår, annulleres restbeløbet. 20

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 December 2011 (ændret januar 2012) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Juni 2017 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning for 2003 December 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 0617-123-02 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 FAGINSTRUKS NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 MÆRKNING & REGISTRERING UREGISTREREDE BESÆTNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Faginstruks nr. 08... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om støtte for jordbrugere på visse småøer. Februar 2012 1 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1)

Lovtidende A Udgivet den 19. januar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 29. Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3-5, 1 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere