Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014"

Transkript

1 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2

3 Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen marts 2014 Bidragyder: Videncentret for Landbrug & Fødevarestyrelsen Fotograf: Istockphoto NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Center for Arealtilskud Nyropsgade København K Tlf.: Fax: ISBN: Forord Denne vejledning orienterer dig om reglerne om ordningen for handyrpræmier. Du kan finde NaturErhvervstyrelsens vejledninger og skemaer på: Betegnelser i vejledningen: CHR = Centrale Husdyrbrugs Register CHR-nummer = Ejendomsnummer (og under numre) GLR = Generelle Landbrugsregister CKR-nummer = Øremærkenummer SK-krav = Krav om opretholdelse af en husdyrproduktion målt i storkreaturer ved udnyttelse af særlige betalingsrettigheder Med venlig hilsen NaturErhvervstyrelsen Center for Arealtilskud

4 Indholdsfortegnelse Indhold FAKTABOKS GENERELLE FORHOLD... 7 Hvem kan få præmie?... 8 Bedrift og besætning... 8 Handyr som ikke opnår præmier DELTAGELSE I PRÆMIEORDNINGEN... 8 Tilmelding... 8 Framelding... 8 Oplysning om landbrugsarealer... 8 Hvornår råder man over landbrugsarealer... 9 Frist UDBETALING AF PRÆMIER... 9 Præmiebeløb... 9 Mindst 5 handyr Mindstekrav for udbetaling af handyrpræmier Udbetaling Særlige betalingsrettigheder Opgørelse af aktivitet Fradrag i handyrpræmien Uberettigede udbetalte beløb PRODUCENTOPLYSNINGER Uforudsigelige forhold OVERFØRSEL AF DATA HANDYRPRÆMIE VED SLAGTNING PRÆMIER VED FORSENDELSE/EKSPORT AF LEVENDE HANDYR Forsendelse af levende handyr til et andet EU-land Eksport af levende handyr til lande udenfor EU REGISTRERING AF HANDYR Indberetning til CHR HOLDEPERIODE Indgang på bedrift Ved handyr slagtet i Danmark Ved handyr udført af Danmark (forsendelse & eksport) Særlige forhold i forbindelse med holdeperioden Forsvundne dyr SLAGTERIETS INDBERETNING Egen kontrol med oplysninger PRODUCENTSKIFTE OG ERKLÆRING OM HANDYRPRÆMIE Et producentskifte skal indeholde En erklæring om handyrpræmie skal indeholde Frist for indsendelse

5 12. PRODUCENTERKLÆRING En producenterklæring skal indeholde KONTROL OG SANKTION Administrativ kontrol Kontrol på bedriften Kontrolrapport Sanktioner ved administrativ kontrol eller kontrol på bedriften Sanktionsberegning for dyr, der er søgt om præmie til Øvrig støttenedsættelse og sanktioner Oversigten Afgørelsesbrev Klagemulighed Krydsoverensstemmelse BEHANDLING OG OFFENTLIGGØRELSE AF DATA RETSGRUNDLAG

6 Faktaboks Handyrordning Det forventes, at præmien for 2014 bliver på ca. 450 kr. pr. dyr. Præmiens størrelse fastsættes ud fra en beløbsramme på ca. 97 millioner kr. og antallet af støtteberettigede dyr. Den endelige præmiesats for 2014 fastsættes i februar Bestemmelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmie for handyr med senere ændringer. Hovedpunkterne i handyrordningen: Du skal være tilmeldt handyrordningen for at få præmier. Hvis du ikke har modtaget handyrpræmier i 2011, 2012 og 2013 eller har tilmeldt dig ordningen i 2013, skal du tilmelde dig via Fællesskemaet i Det er registreringsdatoen hos CHR, der er starttidspunktet for din 2 måneders holdeperiode. Ikke den fysiske indgang af dyret på din bedrift. Det er indgangsdatoen på et slagteri, der afslutter din 2 måneders holdeperiode. Præmiebetingelserne og præmierne er ens for tyre og stude. Handyrpræmier kan opnås for dyr, der slagtes med en slagtet vægt på mindst 160 kg. og for levende dyr, der forsendes eller eksporteres, når dyrene på afsendelsestidspunktet er mindst 8 måneder gamle. Der udbetales ikke forskud. Du kan kun opnå handyrpræmier, hvis du i ansøgningsåret er berettiget til præmier for mindst 5 handyr. Der udbetales kun handyrpræmie: - hvis din støtte i form af præmier til handyr og støtte på grundlag af særlige betalingsrettigheder udgør mindst 300 euro eller - hvis du på bedriften får udbetalinger til et støtteberettiget areal på mindst 2 ha. Du kan framelde dig handyrordningen. Dette skal gøres skriftligt via post eller mail. En framelding gælder fra modtagelsesdatoen i NaturErhvervstyrelsen, medmindre du er udtaget til kontrol da vil udmelding først kunne ske, når kontrollen er gennemført. 6

7 1. Generelle forhold I denne vejledning betyder handyrpræmie præmie for både tyre og stude. De vigtigste forudsætninger for at du kan opnå handyrpræmie, er følgende: Du skal være tilmeldt handyrordningen for at komme i betragtning. Se kapitel 2 Hvis du råder over landbrugsjord den 16. april 2014 og søger om handyrpræmier, skal du udfylde og indsende et Fællesskema. Du skal oplyse om markernes størrelse, beliggenhed og afgrøde i markplanen, og medsende et markkort med indtegnede marker identificeret med samme nummer som i markplanen. Råder du ikke over landbrugsjord, behøver du ikke at indsende et Fællesskema. Hvis du vælger at indsende et Fællesskema, kan du ved afkrydsning på side 1 oplyse, at du ikke råder over landbrugsarealer og kun indsende side 1. Se kapitel 2 Vær desuden opmærksom på, at du skal benytte samme CVR/CPR-nummer i forbindelse med alle ordninger, du søger støtte til, og som administreres af NaturErhvervstyrelsen. Du skal udfylde og indsende dit Fællesskema via Tast selv-service på: naturerhverv.fvm.dk Du kan kun opnå handyrpræmier, hvis du inden for ansøgningsåret er berettiget til præmier for mindst 5 handyr. Se kapitel 3 Summen af de beregnede præmier for dine handyr skal sammen med eventuel støtte af særlige betalingsrettigheder udgøre mindst 300 euro (ca kr.) med mindre du modtager direkte støtte til et areal på mindst 2 ha. Vedrørende særlige rettigheder se kapitel 3. Tildeling af særlige betalingsrettigheder. Du kan i dette tilfælde sammenlægge værdien af disse betalingsrettigheder med dine 5 handyr, og hvis det samlet giver mindst 300 euro, kan du få udbetalt for 5 handyr uden at have støtteberettigede arealer. Husk, at du skal opretholde et storkreatur krav (SK) for de særlige betalingsrettigheder. Dyret skal kunne identificeres og være forsynet med godkendte øremærker. Slagtning, forsendelse eller eksport af handyr skal finde sted mindre end en måned efter, at dyrene ifølge registreringen i CHR har forladt din bedrift. Se kapitel 6 & 7 For handyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige regler. Se kapitel 7 Alle handyr i din besætning, der søges om støtte for, skal være korrekt registreret i CHR fra den første dag i holdeperioden og indtil dennes udløb. Se kapitel 8 Handyrene skal være på din bedrift i den fastsatte holdeperiode. Se kapitel 9 Slagteriet indberetter dine slagtede handyr til NaturErhvervstyrelsen. Det er den registrerede indgangsdato på slagteriet, der er dyrets afgangsdato fra din bedrift. Se kapitel 10 Du skal medvirke ved eventuel kontrol på din bedrift. Se kapitel 12 7

8 Hvem kan få præmie? Personer, selskaber og producentfællesskaber kan opnå handyrpræmie, forudsat tilmelding til ordningen og gældende regler for modtagelse af præmierne er overholdt. Bedrift og besætning En bedrift består af samtlige produktionsenheder (ejendomme, kvægbesætninger og arealer), som drives af en producent, og som er beliggende i Danmark. Ved en besætning forstås i denne vejledning alle bedriftens kvægbesætninger. Handyr som ikke opnår præmier Der ydes ikke præmier for Bison & Yak-okser. Dette gælder også handyr, som ikke slagtes via et godkendt slagteri. Dyr slagtet på bedriften (hjemmeslagtninger), kan heller ikke opnå præmie. 2. Deltagelse i præmieordningen Tilmelding Hvis du har modtaget handyrpræmier for 2011, 2012 eller 2013 og ikke efterfølgende har frameldt dig ordningen, er du automatisk tilmeldt ordningen i Har du ikke modtaget handyrpræmier for 2011, 2012 eller 2013, skal du tilmelde dig ordningen via Fællesskemaet for Du skal udfylde og indsende dit Fællesskema via Tast selv-service på: naturerhverv.fvm.dk Din tilmelding gælder fra den 1. januar Frist for tilmelding via fællesskema er den 16. april Du kan dog tilmelde dig handyrordningen efter reglerne for forsinket indgivelse af Fællesskema til og med den 12. maj 2014, uden at der sker fradrag i dine handyrpræmier. Tilmeldinger, der modtages efter den 12. maj 2014, vil blive afvist. Uanset ovennævnte vil du automatisk være tilmeldt, som ny ansøger via et producentskifte, hvis producentskiftet bliver godkendt. Tilmeldingen gælder dog først fra overdragelsesdatoen af producentskiftet. Framelding Ønsker du at framelde dig handyrordningen, skal du gøre det skriftligt via post eller mail. En framelding gælder fra modtagelsesdatoen i NaturErhvervstyrelsen. Din framelding gælder fremadrettet og indtil du tilmelder dig igen. Du skal sende din framelding enten via almindelig post eller via mail: Er din bedrift udtaget til kontrol, kan framelding dog først få virkning efter kontrollen er udført. 11 og 12 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af pr æ- mier for handyr Oplysning om landbrugsarealer Råder du den 16. april 2014 over landbrugsarealer, er det en betingelse for at modtage handyrpræmie, at du indsender Fællesskema Råder du ikke over landbrugsarealer, anbefaler vi, at du blot udfylder side 1 i Fællesskemaet. 8

9 Bemærk: Har du særlige betalingsrettigheder skal du for at få udbetalt disse foretage afkrydsning i Fællesskemaet. Du skal indsende Fællesskemaet, hvis du råder over landbrugsarealer, også selvom du ikke ønsker at modtage Enkeltbetaling eller ikke råder over støtteberettigede arealer. Ved landbrugsareal forstås det samlede areal, der er udlagt som agerjord, permanent græsareal eller areal med permanente afgrøder. Du finder reglerne her: Anmeldelse af landbrugsarealer 13 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr artikel 11, stk. 1 i forordning (EF) nr.1122/2009 af 30. november 2009 artikel 2 litra h) i forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 Hvornår råder man over landbrugsarealer Når du skal afgøre, om du råder over landbrugsarealer, skal du være opmærksom på følgende: Ejer du arealer, som du bortforpagter, råder du ikke over arealerne Har du en græsningsaftale, om at dine dyr kan gå på en anden producents jord, råder du ikke over arealerne. Forpagter du et areal til din bedrift, som ejes af en anden producent, råder du over arealet Ejer du arealer, men har indgået en græsningsaftale med en anden producent om udnyttelsen af arealet til afgræsning eller slet, råder du over arealet. Frist Der er frister for modtagelse af Fællesskemaet og markkort i NaturErhvervstyrelsen, hvis du råder over landbrugsarealer eller tilmelder dig ordningen som ny ansøger: Fællesskemaer modtaget senest den 16. april 2014, vil være uden reduktion i din enkeltbetaling, hvis du råder over støtteberettigede landbrugsarealer og betalingsrettigheder. For ansøgninger modtaget efter den 16. april 2014, men senest den 12. maj 2014, vil din enkeltbetaling blive reduceret med 1 % pr. arbejdsdag, regnet fra den 16. april Der vil ikke være reduktion i dine handyrpræmier. Ansøgninger modtaget efter den 16. maj 2014, vil blive afvist. Det kan betyde, at du hverken kan opnå enkeltbetaling eller handyrpræmier for Hvis du råder over landbrugsarealer og ikke indsender et Fællesskema med oplysning om arealerne, er du ikke berettiget til handyrpræmie i Desuden bortfalder muligheden for at tilmelde dig handyrordningen i Udbetaling af præmier Præmiebeløb Præmien fastsættes på grundlag af det samlede budget for ordningen på ca. 97 millioner kr. og det antal af støtteberettigede handyr, der søges præmie for i ansøgningsåret. Præmien forventes at være ca. 450 kr. pr. dyr. Hvis beløbsrammen forhøjes med uudnyttede midler fra andre støtteordninger omfattet af reglerne om den særlige støtte, kan præmien dog udgøre op til ca. 600 kr. (81 euro). 9

10 Mindst 5 handyr Det en betingelse for at modtage handyrpræmier, at du i ansøgningsåret er berettiget til præmier for mindst 5 handyr. Mindstekrav for udbetaling af handyrpræmier Ansøgere om handyrpræmier skal også opfylde mindst ét af følgende krav: Summen af de beregnede præmier for dine handyr samt eventuel støtte på grundlag af særlige betalingsrettigheder, skal tilsammen udgøre mindst 300 euro, 1 svarende til ca kr. i det pågældende ansøgningsår Det støtteberettigede areal på bedriften, hvortil der ydes direkte støtte, er mindst 2 ha. 4 og 14 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Beregningen af, om mindstekravene for støtte er opfyldt, sker på baggrund af det fastslåede ar e- al og det fastslåede antal præmieberettigede dyr, men inden en sanktion. Om præmiesatsen bliver tilstrækkelig til, at 5 dyr kan opfylde minimumsgrænsen i 2014 afhænger af antallet af præmieberettigede dyr og euro-kursen. 4 og 14 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Udbetaling Udbetalingen af handyrpræmier for 2014 finder sted i perioden fra 1. marts til 30. juni i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Særlige betalingsrettigheder Hvis du fx. i forbindelse med afkoblingen i 2012 har fået tildelt særlige betalingsrettigheder. De særlige betalingsrettigheder udnyttes ved at opretholde en husdyrproduktion (kvæg, får, geder) svarende til 50 % af det aktivitetskrav/sk-krav, der blev fastsat ved tildelingen. Du søger om udbetaling for særlige betalingsrettigheder via Fællesskemaet. Aktiviteten (produktionen) opgøres i storkreaturer (SK) på basis af det antal dage, som det enkelte dyr har været i besætningen i kalenderåret. Omregningen til SK sker med følgende faktorer: Handyr (tyre og stude) og kvier fra 24 måneder, ammekøer, malkekøer: 1,0 SK Handyr (tyre og stude) og kvier fra 6 måneder til og med 24 måneder: 0,6 SK Handyr og hundyr under 6 måneder: 0,2 SK Får og geder: 0,15 SK 1 Det er eurokursen den sidste bankdag forud for den 1. oktober 2013, der vil blive lagt til grund ved beregningen af handyrpræmier for

11 SK-kravet er fastsæt på grundlag af det antal støtteberettigede handyr og moderfår, der i årene i gennemsnit er søgt præmie for. Du skal opretholde 50% af dette SK-krav, for at udnytte en særlig betalingsrettighed. Opgørelse af aktivitet Kvæg er registreret på enkeltdyrsniveau i CHR, og beregningen af SK for kvæg sker derfor automatisk på baggrund af registreringerne. Får og geder kan derimod ikke beregnes automatisk, men skal indberettes til NaturErhvervst y- relsen for at indgå i kontrollen af, om producenten har opretholdt en tilstrækkelig stor husdyrproduktion til at få udbetalt de særlige betalingsrettigheder. Eksempel Følgende dyr har opholdt sig på bedriften i kalenderåret: 30 får hele året (30 x 0,15= 4,5 SK) 8 får i 120 dage (8 x (120/365) x 0,15 = 0,39 SK) 1 ged i 310 dage (1 x (310/365) x 0,15 = 0,13 SK) I alt: 4,5 SK + 0,39 SK + 0,13SK = 5,02 SK De producenter, der har behov for at indberette får og geder for at få udbetalt særlige betalingsre t- tigheder, vil modtage brev fra NaturErhvervstyrelsen. For yderligere information om Betalingsrettigheder henvises til NaturErhvervstyrelsen: naturerhverv.fvm.dk eller tlf.: Fradrag i handyrpræmien Finansiel disciplin og krisereserven Finansiel disciplin er en procentvis reduktion af den direkte støtte for alle ansøgere. Procentsatsen fastsættes af Kommissionen hvert år. Hvis landbrugsbudgettet overskrides, skal kommissionen a n- vende midlerne fra finansiel disciplin til at dække budgetoverskridelsen og derudover som bidrag til EU s krisefond. Uberettigede udbetalte beløb Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet. Der vil blive pålagt renter af det skyldige beløb, hvis det ikke bliver betalt inden udløbet af den betalingsfrist, der fremgår af afgørelsen om tilbagebetaling. 4. Producentoplysninger Præmiebeløb vil blive indsat direkte på din NEM-konto. Hvis du ønsker at ændre dit kontonummer, skal du rette henvendelse til din bank for at få ændret NEM-kontoen. Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående steder, afhængig af hvilken type virksomhed, du har. Er din virksomhed registreret i Erhvervsstyrelsen (selskaber m.fl.), skal du henvende dig til Erhvervsstyrelsen: eller tlf.: Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-nummer, men bruger dit CPRnummer, skal du henvende dig på det lokale folkeregister: Offentlige institutioner skal henvende sig til Danmarks Statistik: 11

12 Du skal altid anvende det samme CVR/CPR-nummer over for NaturErhvervstyrelsen, uanset hvilke ordninger, det drejer sig om. Det er også en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at du anvender det samme CVR/CPR-nummer hos NaturErhvervstyrelsen, som du anvender til registrering af din besætning i CHR. Uforudsigelige forhold Hvis der opstår uforudsigelige og ekstraordinære forhold (force majeure), som f.eks. brand eller producentens alvorlige sygdom, kan retten til præmier efter en konkret vurdering bevares, selv om ordningens krav ikke er opfyldt. NaturErhvervstyrelsen skal have skriftlig underretning om forholdet inden 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til at afgive en sådan meddelelse. Dokumentation skal vedlægges. 5. Overførsel af data Slagteriernes oplysninger om slagtede dyr vil blive overført til CHR. Fødevareministeriet er dataansvarlig for CHR. CHR bliver anvendt som redskab for samtlige institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ved administration, støtteudbetaling og kontrol i forbindelse med gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af registrets oplysninger bliver videregivet til NaturErhvervstyrelsen i henhold til særlig aftale. Slagteriindberetningerne overføres til NaturErhvervstyrelsen fra Landbrug & Fødevarer. Denne slagteriindberetning betragtes som din ansøgning om handyrpræmie og vil danne grundlag for udbetalingen for slagtede handyr i Danmark. 6. Handyrpræmie ved slagtning Dette afsnit omhandler regler for handyr slagtet i Danmark. Du har ret til en handyrpræmie, hvis: Handyret vejer mindst 160 kg slagtet. Du har holdt handyret i mindst 2 måneder, indenfor de sidste 3 måneder før dyret slagtes. Se under pkt. 9 om beregning af holdeperioden. 3 og 15 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Bemærk: Der ydes kun præmier for handyr, der er slagtet, hvis slagtning er foregået på et eksportautoriseret slagteri eller på et godkendt slagtested i Danmark, jf. beken dtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. Hjemmeslagtninger godkendes ikke. 7. Præmier ved forsendelse/eksport af levende handyr I forbindelse med ansøgning om handyrpræmier for levende handyr, der sendes ud af Danmark, skal du indsende et særligt ansøgningsskema. Disse ansøgningsskemaer finder du på (www.naturerhverv.fvm.dk) Indsendelse af ansøgninger skal være via mail, post eller fax. Fax: eller Mail: 12

13 Ved indsendelse via fax anbefales det, at afsenderen opbevarer beviset for dato og klokkeslæt for fremsendelsen. Forsendelse af levende handyr til et andet EU-land Indsendelse af ansøgning Bemærk: Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at ansøgningsskemaet er modtaget i NaturErhvervstyrelsen dagen inden, dyret forlader Danmark. Hvis dyret udføres via et slagtekvægmarked, hvor embedsdyrlægen har mulighed for at udstede kvægpas, kan ansøgningen dog indsendes samme dag som udførelsesdatoen. Det er dog et krav, at tidspunktet for forsendelsen ligger efter det tidspunkt (klokkeslæt), hvor ansøgningen er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Eksportøren skal afgive en erklæring om på hvilken dato og klokkeslæt og til hvilket EU -land dyret forsendes. Kan erklæringen ikke afgives samtidig med ansøgningen, skal erklæringen v æ- re NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter datoen for forsendelsen, dog senest den 20. januar året efter forsendelsen. Hvis producenten ikke selv står for forsendelsen, kan eksportøren ansøge om præmierne på producentens vegne. Eksportøren skal i så fald have en fuldmagt liggende fra producenten. Modtages eksporterklæringen efter 3 måneder og/eller efter den 20. januar året efter, vil erklæringen og hele din ansøgning blive afvist. Støttebetingelser dyret skal være holdt i mindst 2 måneder på din bedrift, indenfor de sidste 3 måneder før forsendelsen dyret skal være mindst 8 måneder ved udførelse af Danmark Dyr, der af en eller anden grund alligevel ikke forsendes, skal slettes af ansøgningen. Dette gøres ved at indsende en rettelse via mail: Det skal tydeligt fremgå af mailen, hvilke dyr, der skal slettes. Oplys også dit navn og CVR/CPR nr. Kontrol Eksportøren skal yde kontrollen bistand ved fremlæggelse af fornøden dokumentation. Følgende dokumentation for forsendelsesdestinationen skal fremlægges ved kontrol: salgsfakturaer og lignende, der viser til hvem de pågældende handyr identificeret ved ckr-nummer, blev handlet, kopi af sundhedsdokumenter, som kan udleveres til eksportøren de i henhold til veterinærlovgivningen krævede optegnelser over forsendelses dyr Kvægpas For alle handyr, der forsendes levende til et andet EU-land, skal der udstedes et kvægpas. Du kan bestille kvægpas mod betaling hos CHR-afdeling på Videncentret for Landbrug, eller printe det gratis på https://chr.fvst.dk. Kvægpasset skal følge dyret og skal ikke indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Når du anmoder om udstedelse af kvægpas eller printer det selv, skal du oplyse, om du ønsker handyrpræmie eller ej. Alle dine oplysninger vedrørende det enkelte dyr vil indgå ved afgørelsen af, om dyret kan opnå handyrpræmie i Danmark. 13

14 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Eksport af levende handyr til lande udenfor EU Indsendelse af ansøgning Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at ansøgningsskema og dokumentation er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 6 måneder efter den dato, hvor dyret forlod Fællesskabets toldområde. Ansøgningsskema og dokumentation skal være modtaget senest den 20. januar året efter eksporten. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om eksportørens navn, adresse og dyrets ckr -nummer. Dokumentationen skal være en afstemplet YM/T5 formular, der indeholder oplysninger om dyrets alder og ckr-nummer. Modtages ansøgningsskema og dokumentation efter 6 måneder og/eller efter den 20. januar året efter, vil ansøgningen blive afvist. Støttebetingelser dyret skal være holdt i mindst 2 måneder på din bedrift, indenfor de sidste 3 måneder før eksporten, dyret skal være mindst 8 måneder ved udførelse af Danmark. 7 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr 8. Registrering af handyr For at modtage præmie skal handyr være korrekt registreret i CHR på den første dag i holdeperioden og indtil dennes udløb. Første dag i holdeperioden, er registreringsdatoen i CHR, og ikke den fysiske indgang af dyret på bedriften. Indberetning til CHR Du skal være opmærksom på, at indberetninger til CHR skal ske digitalt. Producenter, som er født før den 1. oktober 1952, og hvis besætning er registreret i CHR under et CPR-nummer, kan frem til den 1. oktober 2017, indberette gratis til CHR på papir. Registrering/indberetning af hændelser kan ske på én af følgende måder: Måder hvorpå Registrering af hændelse Indberettes til CHR du indberetter til CHR Indtast i program og print Elektronisk overførsel Indtast i program og print Elektronisk overførsel Besætningsregister (Staldregistreringsblok) Udfyld staldregistreringsblok Indsend til CHR Alle hændelser, som fx. fødsel, indgang, afgang (til slagteri) og flytning skal være indberettet digitalt eller afsendt med posten senest på 7. dagen efter hændelsen. 14

15 Indsender du indberetningen med almindelig post, skal indberetningen være sendt til CHRafdelingen senest på 7. dagen efter hændelsen. Det er dit ansvar, at fremsendelsen af indberetningen til CHR-afdelingen sker rettidigt. Du kan sikre dig retten til præmierne, selvom indberetningen ved fremsendelse til CHR-afdelingen bliver væk i posten. Dette kan du gøre ved på posthuset at udfylde en postkvittering med dato og stempel (husk afsender- og modtageradresse). Bliver indberetningen væk i posten, og har du i k- ke en sådan dokumentation, vil du ikke kunne modtage de pågældende præmier. Reglerne om mærkning og registrering kan læses i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2012 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. For yderligere information om Øremærkning, registrering og flytning henvises til Fødevarestyrelsen: eller tlf.: Holdeperiode Præmie for handyr er betinget af, at dyret har opholdt sig på bedriften i mindst 2 måneder, indenfor de sidste 3 måneder før slagtning, forsendelse eller eksport. 3 eksempler på overholdte holdeperiode: Holdeperioden starter 1. januar Sidste dag i 2-måneders holdeperioden er 1. marts Dyret må tidligst afgå 2. marts Holdeperiodens start er 31. december Sidste dag i 2-måneders holdeperioden er 28. februar Dyret må tidligst afgå 1. marts Holdeperiodens starter 28. februar Sidste dag i 2-måneders holdeperioden er 28. april Dyret må tidligst afgå 29. april Bemærk: Hvis den 2. måned efter indgangsmåneden ikke indeholder samme dag, som holdeperioden startede (fx. indgang den 31.december 2013), bruges den sidste dag i måneden (altså den 28. februar 2014). Dyret må tidligst afgå den 1. marts Registreringerne af dine handyr i CHR anvendes til kontrol af, om dine handyr opfylder bestemmelserne om den foreskrevne holdeperiode. Indgang på bedrift Holdeperioden regnes tidligst fra den dato, hvor registreringen sker i CHR af dyrets indgang på bedriften. Er registreringen foretaget af CHR-afdelingen, kan den dokumenterede dato for modtagelsen af indberetningen tages i betragtning. Bemærk: Hvis dine handyr ikke er korrekt registreret i CHR fra den første dag i dyrets holdeperiode, vil dyret ikke kunne opnå handyrpræmie i ansøgningsåret. Registreringsfejl medfører desuden reduktion eller evt. bortfald af dine handyrpræmier. Ved handyr slagtet i Danmark Afgang fra bedrift Holdeperiodens afslutning er datoen, hvor handyret indgår på slagteriet (og ikke afgangsdatoen fra din bedrift). 15

16 Ved handyr udført af Danmark (forsendelse & eksport) Afgang fra bedrift Holdeperiodens afslutning er datoen, hvor handyret er registreret udført af din besætning. Særlige forhold i forbindelse med holdeperioden Handyr som sendes til en prøvestation Dyret skal efter ophold på en prøvestation, holdes i 2 måneder på din bedrift, inden det sendes til slagtning. Handyr som sendes på dyrskue eller på fællesgræs Du skal i disse tilfælde, registrere dyrets flytning ud af bedriften med kode 50, og ved hjemta g- ning benytte kode 51. Dyrets holdeperiode bliver således ikke afbrudt. Handyr som går via slagtekvægmarked Dyrets holdeperiode bliver ikke afbrudt, selvom det har været via et slagtekvægmarked, inden det går til slagtning. Handyr som udlånes til anden producent med kvæg (f.eks. en foldtyr) Du skal i disse tilfælde oprette et undernummer med dig som ejer hos den producent, hvor d yret skal være opstaldet. Dyrets holdeperiode bliver således ikke afbrudt. Handyr som flyttes til afgræsning hos anden producent uden kvæg I dette tilfælde behøver du ikke at registrere det i CHR, men du bør notere, hvor dyrene befinder sig i tilfælde af kontrol på bedriften. Forsvundne dyr Forsvundne dyr skal afmeldes ved indsendelse af en tro- og love erklæring til din lokale CHR-afdeling. En sådan erklæring vil blive betragtet som afgangsføring af dyret. Hvis dyrene ved kontrol på bedriften, er spredt over store arealer, kan der gives indtil 48 timer til fremvisning af dyret. For yderligere information om mærkning, registrering og flytning henvises til Fødevarestyrelsen: eller tlf.: i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for ha ndyr 10. Slagteriets indberetning Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller hjemmemarkedsautoriserede slagtesteder) indberetter dine slagtede handyr til CHR. Endvidere indberetter de også til Landbrug & Fødevarer, som igen indberetter til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen til NaturErhvervstyrelsen af de handyr, du har leveret til slagtning, betragtes som din ansøgning om handyrpræmie, og anvendes som grundlag for præmieberegningen. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget indberetningen senest seks måneder efter slagtningen, dog senest 20. januar i året, der følger efter slagtningen. 16

17 Modtages indberetningen efter fristen den 20. januar, nedsættes præmien med 1 % for hver arbejdsdag, indberetningen er forsinket. Præmien bortfalder, hvis NaturErhvervstyrelsen modtager indberetningen senere end 25 kalenderdage efter fristen. Bemærk: Der udbetales kun præmie til handyr, hvis slagtning er sket på et autoriseret slagteri. Ved levering af handyr til mindre slagtesteder bør du sikre dig, at slagtestedet er autoriseret og indberetter dine slagtninger. Egen kontrol med oplysninger Du skal sikre dig, at de oplysninger, som slagterierne har indberettet, er korrekte. Ofte er det de samme oplysninger, som fremgår af din slagteafregning fra slagteriet. Du skal især være opmærksom på, om dyrets køn, øremærke og dit besætningsnummer er korrekt. Eventuelle fejl bør straks korrigeres ved, at du tager kontakt til slagteriet. Du bør også sikre dig, at disse oplysninger stemmer overens med de tilsvarende oplysninger i CHRudskrifterne. 11. Producentskifte og Erklæring om handyrpræmie Hvis du som erhverver i forbindelse med overtagelse af en hel bedrift med kvægbesætning ikke kan overholde den fastsatte holdeperiode på 2 måneder, men alligevel ønsker at modtage handyrpræmier ved slagtning, forsendelse eller eksport, skal både overdrager og erhverver underskrive et producentskifte og en erklæring om handyrpræmier. Herved kan erhverver fortsætte i overdragers holdeperiode, og erhverver bliver endvidere tilmeldt handyrordningen via producentskiftet. Producentskifte og Erklæring om handyrpræmie kan kun anvendes ved overdragelse af en hel bedrift med handyr. Ved overdragelse af en hel bedrift forstås overdragelse af: - alle bedriftens produktionsenheder, herunder tilknyttede forpagtede arealer. Det er datoen for overgangen af det økonomiske ansvar for bedriften til erhverver i følge salgsaftalen, der er afgørende. Hvis det juridiske grundlag for virksomheden ændres, f.eks. ved overgang til I/S, A/S og ApS. etc., betragtes dette også som overdragelse af en hel bedrift. Derfor skal anmeldelse om producentskifte også indsendes i disse situationer. Bemærk: at hvis der konstateres fejl på et dyr, er det den producent, der modtager præmien for dyret, der bliver sanktioneret. Et producentskifte skal indeholde - oplysninger om overdrager og erhverver, samt hvilke ordninger der er tilknyttet - begge parters underskrifter En erklæring om handyrpræmie skal indeholde - adressen og besætningsnummer, samt undernumre der tilhører den overdragne bedrift - begge parters underskrifter Frist for indsendelse Producentskifte og erklæring om handyrpræmie, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter overdragelsen (overtagelsesdatoen) dog senest 20. januar i det år, der følger efter overdragelsesåret. NaturErhvervstyrelsen kan altid kræve særskilt dokumentation for overdragelsen, f.eks. skøde eller skifteretsattest. 17

18 19 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr artikel 82 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/ Producenterklæring Du skal benytte en producenterklæring, hvis du ønsker præmie for de handyr, som du afhænder til en anden producent inden for en måned før slagtning. Det er en forudsætning, at du i perioden før salget selv har holdt dyret i den foreskrevne holdeperiode på 2 måneder. En producenterklæring skal indeholde Navn, adresse og CVR nummer, på den producent som skal modtage handyrpræmien. Erklæringen skal også indeholde besætningsnummer, samt øremærkenumre på de handyr, som sendes til slagtning. Producenterklæringen skal følge dyret til slagtning, og det er slagteriet, som indsender erklæringen til NaturErhvervstyrelsen. Producenterklæringen kan hentes på: naturerhverv.fvm.dk Slagteriet skal have modtaget erklæringen inden fredagen i ugen efter slagtningen. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget erklæringen senest 20. januar året efter slagtningen. 20 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr 13. Kontrol og sanktion NaturErhvervstyrelsen sikrer, at der bliver gennemført kontrol af om støttebetingelserne er opfyldt for de handyr, der søges om præmie for. Der kan kun søges om præmie for handyr, der opfylder støttebetingelserne med hensyn til køn, holdeperiode, vægt (ved slagtning) og alder (ved forsendelse og eksport). 22 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for ha n- dyr Administrativ kontrol Ved den administrative kontrol gennemfører NaturErhvervstyrelsen en række kontroller for de dyr, du søger præmie for. Oplysningerne om de enkelte handyr kontrolleres f.eks. med registreringerne i CHR. Det kontrolleres blandt andet, om dyrene er korrekt registreret i holdeperioden, og om holdeperioden er overholdt. Det er derfor vigtigt, at reglerne for indberetningerne til CHR overholdes, se kap

19 24 i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Kontrol på bedriften Alle handyr, som befinder sig på bedriften, eller som burde befinde sig på bedriften ifølge CHR registreringen, kontrolleres for korrekt registrering og mærkning. Mærkningsfejl konstateret ved en kontrol på bedriften vil medføre, at dyret ikke er præmieberettiget i ansøgningsåret. Slagtes dyret i ansøgningsåret vil det kunne medføre nedsættelse eller eventuelt bortfald af støtten for de øvrige ansøgte handyr det pågældende år. Der foretages kontrol på bedriften af alle levende handyr og stikprøvekontrol af dokumenter for efterprøvning af, om der er foretaget korrekt registrering af indgang og afgang for levende handyr. Endvidere foretages der dokumentkontrol af handyr afgået til slagtning inden for de seneste 12 måneder, herunder handyr, som er sendt ud af landet. Konstaterede registreringsfejl vil kunne rettes indtil den første dag i holdeperioden uden konsekvenser for præmiernes størrelse. Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvidere en forudsætning, at du eller en stedfortræder medvirker til, at kontrollen kan gennemføres. Kontrollen gennemføres på baggrund af dine registreringer i CHR, slagteafregninger, og bilag i forbindelse med indkøb, forsendelse eller eksport samt regnskabsbilag mv. Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan kontrollen gennemføres med et kort varsel, som ikke overstiger 48 timer. For yderligere information om Øremærkning, registrering og flytning henvises til Fødevarestyrelsen: eller tlf.: i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr Artikel 65 i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009 Kontrolrapport I forbindelse med kontrol på bedriften udfylder kontrolløren en tjekliste. Inden kontrolbesøget afsluttes, får du et kvitteringsbrev af kontrolløren. Af kvitteringsbrevet fremgår, hvad der blev konstateret under kontrollen, hvilke bilag du skal eftersende, og evt. hvilke dyr der skal bestilles øremærker til. Kontrolløren kan ikke afgøre, om de noterede forhold vil medføre sanktion eller ej. I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærkninger, sendes kontrolsagen til dig. Du har herefter mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens indhold til NaturErhvervstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen. NaturErhvervstyrelsen kan ved et kontrolbesøg udføre kontrol af både Fødevarestyrelsens regler om identifikation og registrering og NaturErhvervstyrelsens regler om handyrpræmie. Resultatet af kontrollerne kan vurderes forskelligt som følge af to forskellige regelsæt. 19

20 Artikel 32 og artikel 42 i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009 Sanktioner ved administrativ kontrol eller kontrol på bedriften Hvis der ved kontrol på bedriften findes fejl, og du retter fejlene samtidig med kontrollen eller efter kontrolbesøget, medfører det ikke altid, at sanktionen bortfalder. Er kontrollen varslet, kan du ikke rette eventuelle fejl i perioden mellem varsling og kontrolbesøg. Et levende handyr med registreringsfejl konstateret ved kontrol på bedriften kan efter rettelsen påbegynde en ny holdeperiode på 2 måneder og derved opnå præmie. Et levende handyr med øremærkefejl eller som er uidentificerbart ved kontrol på bedriften, kan ikke opnå præmie i kontrolåret. Øremærkefejl vil medføre en sanktion af dine fejlfrie handyr, hvis dyret slagtes, forsendes eller eksporteres det pågældende år. Fejl på uidentificerede handyr bortfalder ved udgangen af kontrolåret. Artikel 65, i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009 Sanktionsberegning for dyr, der er søgt om præmie til Sanktionsbærende fejl konstateret på slagtede, forsendte eller eksporterede handyr ved en administrativ kontrol eller kontrol på bedriften medfører, at handyret ikke er præmieberettiget. Derudover sanktioneres de præmieberettigede handyr, idet der udregnes en san k- tionsprocent, som præmieudbetalingen reduceres med. Sanktionsprocenten beregnes ved at dividere antallet af handyr med fejl med antallet af fejlfrie ansøgte handyr (dvs. handyr, der er slagtet, forsendt eller eksporteret i produktionsåret), og som opfylder støttebetingelserne. Uregelmæssigheder for højst 3 handyr Beregning af sanktionsprocent For højst 3 handyr med fejl Sanktionsprocent = Fejlprocent Uregelmæssigheder for mere end 3 handyr Fejlprocent højst 10% Fejlprocent større end 10 og højst 20% Fejlprocent større end 20 og højst 50% Fejlprocent over 50% Sanktionsprocent = Fejlprocent Sanktionsprocent = 2 x Fejlprocent Alle handyrpræmier fortabes Alle handyrpræmier fortabes og udelukkelse (se noten) Note: Ved en fejlprocent på over 50% udelukkes producenten desuden for at modtage et beløb svarende til forskellen mellem det anmeldte og det fastslåede antal handyr. Beløbet modregnes i betali n- ger af EU-støtte i op til 3 år fra NaturErhvervstyrelsen. Kan beløbet ikke modregnes fuldt ud i de efterfølgende 3 kalenderår, annulleres restbeløbet. 20

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere