Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Boligforeningen 3B Kronprinsesse København K Sagsnr Dokumentnr Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby. BOSSID: Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign(efter 31. december 2013, Almene Boliger, Byplanlægning, Byens Udvikling), meddeler hermed skema A-tilsagn om støtte til opførelse af 32 almene familieboliger Kløverbladsgade, 2500 Valby, på endnu ikke udstykket del af matr.nr Valby med en anskaffelsessum på 66,2 mio. kr. Tilsagn om ydelsesstøtte gives samtidig på statens vegne. Projektet er valgt efter afholdt åbent udbud om opførelse af almene familieboliger i Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen har på mødet den 12. december 2013 accepteret tilbud fra KAB som forretningsfører for byg- og driftsherre Boligforeningen 3B til opførelse af et byggeri med 32 almene familieboliger. Borgerrepræsentationen har i samme møde godkendt projektet og tiltrådt, at kommunen på de i lov om almene boliger fastsatte vilkår påtager sig garanti for realkreditlån og yder lån til Landsbyggefonden på 10 % (kommunal grundkapitallån) af anskaffelsessummen. Endvidere har Borgerrepræsentationen bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at godkende det endelige projekt under forudsætning af, at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til det godkendte, ligesom Teknik- og Miljøudvalget er bemyndiget til at indgå aftale med driftsherren om driften af og udlejningsprincipperne for de almene familieboliger. Vi henviser til vedhæftede fællesindstilling med bilag. Ved mail af 13. december 2013 oplyser Boligforeningen 3B, at tidligere af 3B oplyste areal og anskaffelsessum for byggeprojektet vedtaget i Borgerrepræsentationen nu ikke længere svarer overens med det gældende projekt, idet såvel areal som anskaffelsessum efterfølgende er blevet reduceret. Bruttoarealet fra m2 til m2, og anskaffelsessummen fra 70,0 mio. kr. til 66,2 m2. Reduktionen anses ikke herfra for at være væsentlig. Byggeriet støttes i henhold til lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 om almene boliger m.v. samt bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om støtte til almene boliger med senere ændringer. Njalsgade 13 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 Projektets boliger mærkes i henhold til almenboligloven som 32 almene familieboliger. Anskaffelsessum. Den godkendte anskaffelsessum på 66,2 mio. kr., svarende til kr. pr. m² overholder det af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsatte maksimumsbeløb for støttetilsagn i 2013 på kr. pr. m² for familieboliger. Hertil kommer energitillæg på kr. pr. m². Vi kan umiddelbart godkende den merinvestering, der er nødvendig for som minimum at opfylde krav til energirammen for en lavenergibygning klasse 2015 i bygningsreglement 2010, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel. Det er en betingelse for godkendelse af energitillæg, at reglerne i bekendtgørelse nr. 815 af 30. juni 2011 om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. overholdes. Såfremt den beregnede totaløkonomi ikke er rentabel, afholder boligorganisationen så stor en del af merinvesteringen, at rentabiliteten opnås. Totaløkonomi og driftsbudget. Der er i projektet lagt vægt på gode, gængse, langtidsholdbare og vedligeholdelsesvenlige byggematerialer. Skema B skal indeholde en ajourført totaløkonomisk vurdering baseret på Landsbyggefondens totaløkonomimodel, jf. støttebekendtgørelsens 37. Grundudgift m.m. Grundkøbesummen udgør kr./m 2. Det skal over for kommunen være dokumenteret, at skødet er tinglyst inden igangsætning, jf. støttebekendtgørelsen. Prisindhentning og udbud. Prisen må i det hele til sin tid kunne godkendes. Byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven) henholdsvis reglerne i EU s udbudsdirektiv, jfr. støttebekendtgørelsens 33. Det mest fordelagtige tilbud skal vælges. Dokumentation herfor fremsendes ved skema B-ansøgningen. Optagelse af byggelån skal udbydes efter EU s tjenesteydelsesdirektiv, hvis værdien overstiger tærskelværdien. I modsat fald skal der indhentes tilbud fra 3 forskellige pengeinstitutter, og det mest fordelagtige tilbud skal vælges. Dokumentation herfor skal fremsendes ved skema B-ansøgningen. Der gælder følgende vilkår for støtte til projektet: De vilkår, der stilles af Teknik- og Miljøforvaltningen må nøje overholdes. Center for Bydesign ser frem til samarbejdet med bygherre og rådgiver om at fastholde og udvikle de væsentlige kvaliteter i skema A-projektet. Enhver ændring i det foreliggende projekt skal godkendes af Center for Bydesign. Side 2 af 6

3 Overordnet bemærkes det at: forslag til udformning af ejendommens ubebyggede arealer, belægning, belysning, beplantning og inventar i øvrigt fremsendes til godkendelse i Center for Bydesign inden udarbejdelsen af skema B. der inden udarbejdelsen af materialet til skema B fremsendes en oversigt over alle facadematerialer og udvendige farver til godkendelse i Center for Bydesign, eventuelle udvendigt placerede tekniske komponenter og lignende minimeres mest muligt og udføres som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. Disse skal godkendes af Center for Bydesign inden udførelse. detailudformning, materialer og farver på alle udvendige bygningsdele, herunder facader, vinduer, indgangspartier, altaner og altanværn godkendes af Center for Bydesign, inden arbejderne igangsættes og på baggrund af en mock-up opført på stedet, visende et passende udsnit i 1:1, med diverse materialer og bygningsdetaljer. Den udførte mock up skal godkendes af Center for Bydesign, inden arbejderne igangsættes. Lokalplanforhold. Arealet er omfattet af lokalplan 448 Ny Ellebjerg-området, hvor det ligger i område IC. Projektet er i det væsentligste i overensstemmelse med lokalplanen. Lokalplanen bestemmer, at husdybden ved boligbebyggelse ikke må overstige 12 meter eller 12 meter hvis etagehøjden er over 3,5 meter og altanerne er indeliggende. Dispensationer. Projektet forudsætter en række dispensationer fra lokalplanen, som forventes givet administrativt - med forbehold for resultatet af fornøden naboorientering. Det drejer sig om: Den principielle bebyggelsesplan. Nedrivning af en bygning, der er fastlagt som kulturhistorisk bevaringsværdig. Anvendelse af hele stueetagen i den sydligste bygning til boliger (lokalplanen forudsætter mindst 50 pct. - ca. 85 m² - til udadvendte funktioner). Husdybden er op til ca. 12 meter, etagehøjden er her ca. 3,2 meter. Dette betyder, at projektet kræver dispensation fra lokalplanen. En sådan dispensation kan anbefales, da lysforholdene samlet set vurderes som tilfredsstillende. Undladelse af etablering af 1 pct. fællesanlæg (ca. 37 m²). Undladelse af etablering af parkeringskælder (17 pladser). Udladelse af etablering af anlæg til opsamling af regnvand til toiletskyl mv. Side 3 af 6

4 Begrundelsen for anbefaling af dispensationerne er, at der er tale om mindre afvigelser, og den særlige bygningsform med rækkehuse 2-4 etager i kombination med andre boliger i 3-4 etager. Med hensyn til parkering er det en betingelse, at de 17 pladser etableres i kælder i forbindelse med den kommende bebyggelse på den sydlige del af ejendommen. Erfaringsopsamling. Partnerskabsaftalen for AlmenBolig+ har som forudsætning for offentlig støtte til projekterne, at der bliver samlet op på hidtidige erfaringer med at bygge AB+, - så disse erfaringer kan indarbejdes i udbud og projektering af de nye projekter. I dette tilsagn betinges derfor, at der i projekteringen foretages særlig teknisk vurdering af en række af de valgte konstruktioner og deres videre bearbejdning, i lyset af hidtidige erfaringer. Det drejer sig om: opbygning af fundering og terrændæk - herunder spørgsmålet om ventilerede løsninger, mulighed for eftersyn af tagdækning ved tagterrasser og altangange konstruktive forhold der kan modvirke forplantning af trinlyd til underliggende boliger fra altangange kvalitet af tagdækning (ventilerede paralleltage), konstruktive problemer omkring lette vådrum/badeværelser (i den sammenhæng nævnes ofte manglende dokumentation/tegningsmateriale som et problem). Baggrunden herfor er bl.a. at Byggeskadefonden i de tidligere udførte AlmenBolig+-byggerier, har udpeget en række konstruktioner, som har givet anledning til svigt, eller som vurderes at udgøre en risiko. Ekstra baderum. Endvidere betinges det, at der udarbejdes et projektmateriale vedrørende opførelse af ekstra badeværelse i bolig - efter ibrugtagning, som en del af råderetten. I form af gennemprojekterede anvendelige og holdbare løsninger og et oplæg til en godkendelsesprocedure, der kan sikre afdelingerne mod indbygning af vådrum af svingende kvalitet. Ovennævnte projektmateriale baseret på erfaringsopsamlingen og omhandlende ekstra badeværelser skal fremsendes til Center for Bydesign til godkendelse senest i forbindelse med ansøgning om skema B. Miljøforanstaltninger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at projektet udføres i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinjer i pjecen Miljø i byggeri og anlæg 2010, herunder at nybyggeriet tilsluttes bygas. I forlængelsen af AlmenBolig+ forsøget indgår bland andet at byggeriet opføres som lavenergibygning klasse Det forudsættes, at samtlige nødvendige miljøkrav opfyldes indenfor anskaffelsessummen. Side 4 af 6

5 Miljøforhold. Der er ikke konkret viden om forurening af jorden og grundvandet på nævnte område. Der forventes ikke vanskeligheder med at overholde støjgrænserne for trafik. Honorar. Med hensyn til byggesagshonorar samt bestyrelsesudgifter tages forbehold, indtil skema B-tilsagn er givet. Hvad angår de øvrige poster under omkostninger, herunder teknikerhonorar, tages forbehold, indtil det endelige byggeregnskab er godkendt. Anvisning/udlejning. Inden ibrugtagning skal der indgås aftale mellem Københavns Kommune og Boligforeningen 3B om udlejning af familieboligerne. Boligforenngen 3B tager kontakt til Tine Engelbrechtsen, tlf , i Center for Bydesign og aftaler nærmere om udlejning. Øvrige vilkår Foretages der under detailprojekteringen ændringer af projektet, skal der fremsendes udførlig redegørelse for de enkelte ændringer tillige med redegørelse for de økonomiske konsekvenser. Vi tager forbehold for at godkende sådanne ændringer. Det er en betingelse for tilsagnet, at bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er nævnt i bilag 2 til støttebekendtgørelsen nr af 14. december 2011 gælder, jf. 30, stk. 1 i bekendtgørelsen. Entreprise- og rådgiveraftaler skal indgås på grundlag af Almindelige Betingelser (ABR og AB og i totalentreprise ABT) uden fravigelser, jfr. støttebekendtgørelsen 30, stk. 2. Fravigelser kan i særlige tilfælde accepteres, såfremt de er sagligt begrundet og på forhånd godkendt herfra. Det er en betingelse for godkendelse af energitillæg, at reglerne i bekendtgørelse nr. 815 af 30. juni 2011 om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. overholdes. Vi henleder opmærksomheden på kravene ved skema B og C. Det er endvidere en betingelse, at 3B afleverer de i støttebekendtgørelsen 30, stk. 3 nævnte oplysninger til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet. Det er ligeledes en betingelse, at 3B vedlægger beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner, jf. støttebekendtgørelsens 31, stk. 1. Se i øvrigt nedenfor under frister. Bygherren skal føre effektivt tilsyn med byggeriet og byggepladsen. Center for Bydesign vil løbende følge byggeriet. Det forudsættes at den obligatoriske risikoerklæring (iht. Byggeskadefonden) der afgives i forbindelse med projektforslag og senere ved hovedprojekt skal resultere i en blank erklæring, samt at undtagel- Side 5 af 6

6 sesvise tilfælde hvor bygherre vælger at acceptere risikopåtegninger meddeles Center for Bydesign til godkendelse samt at der herefter afsættes passende henlæggelser i driftsbudgettet. Frister 3B skal inden en måned fra dato underrette Center for Bydesign om, hvorvidt de her nævnte vilkår for støtte kan accepteres. Såfremt vilkårene ikke overholdes nøje, bortfalder støtten. Opmærksomheden henledes på at bygherren senest 9 måneder fra d.d. digitalt skal indberette skema B i BOSSINF-STB til kommunen. Samtidig skal der indsendes plan for styring af logistik på byggepladsen. Ansøgning om godkendelse af energitillæg skal samtidig indberettes, ligesom der skal indsendes plan for styring af logistik på byggepladsen. Vi henleder opmærksomheden på, at de beregninger, der er nævnt i 31, stk. 1, skal foreligge senest samtidig med skema B. Beregningerne skal indsendes hertil sammen med logistikplanen. Overskrides fristen for digital indberetning af skema B, herunder beregninger, og indsendelse af logistikplan, bortfalder tilsagnet, jfr. 38, stk. 3 i støttebekendtgørelsen. Endvidere skal vi bede om 2 eksemplarer af det endelige tegningsmateriale. Henvendelse om tekniske spørgsmål vedrørende sagen kan ske til arkitekt maa Peter Kærhus Sørensen tlf: , mail: Henvendelse vedrørende administrative spørgsmål kan ske til Ole Bjerregaard, tlf , mail Kopi af dette tilsagn er sendt til Center for Byggeri og Center for Miljø. Venlig hilsen Ole Bjerregaard Side 6 af 6

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser Forenkling af udbud på finansielle ydelser Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber 1. Standardskabeloner

Læs mere

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser Forenkling af udbud på finansielle ydelser salg salg Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber 1.

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere