VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN"

Transkript

1 VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier har været en formaliseret del af museernes registrering siden introduktion af sagsregistrering i slutningen af 1960-erne, er der blandt museumsfolk alligevel stor usikkerhed med hensyn til, hvad man skal opfatte som arkivfonde og hvordan de skal registreres. Nærværende vejledning er et forsøg på at afhjælpe denne usikkerhed. Tak til museumsinspektør Morten Mortensen, Greve Museum, som er hovedforfatter på teksten. Han har med sin baggrund i arkivverdenen et indgående kendskab til praksis for arkivalsk registrering en praksis som vi håber, fremover i højere grad også vil præge museernes registrering af arkivalsk materiale. KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON FAX Eske Wohlfahrt Kulturarvsstyrelsen, juli 2008 Indhold Vejledning i registrering af arkivfonde i Regin Hvad er arkivalier? Arkivfonde og proveniensprincippet Sortering Kassation. Hvorfor og hvordan? Rensning Pakning Registrering af arkivfonde i Regin felt for felt Skærmbillede Rediger arkivfond Skærmbillede Rediger arkivindhold Hvad man absolut ikke må gøre JULI / J.NR. JNR SIDE 1 AF 12

2 1. Hvad er arkivalier? I Regin er der foruden genstande, fotos, storformater mv. også mulighed for at registrere arkivalier, Dette gøres under menuen Arkivfonde. Men før en registrering af arkivalier foretages er det vigtigt, at man har gjort sig klart, hvad der forstås ved arkivalier og arkivfonde, da disse kildetyper registreringsmæssigt skal behandles anderledes end eksempelvis genstande. Ved arkivalier forstås i sin yderste konsekvens alle former for medier, som formidler informationer. I den forstand kan selv en cykel opfattes som en arkivalie, da den har skrevne informationer, såsom stelnummer og navnet på fabrikanten. Omvendt er en typisk arkivalie som en forhandlingsprotokol også en genstand, hvor indbinding og papirkvalitet osv. i sig selv fortæller historie. Men for at registreringen og behandlingen af de historiske levn ikke skal ende i absurditeter, er det nødvendigt at foretage nogle klare skel mellem på den ene side arkivalier, som formidler sproglig information, og på den anden side genstande, som ikke har sproglige informationer. En knivskarp skelnen mellem arkivalier og eksempelvis genstande er som antydet ikke muligt, for er et indrammet fotografi en genstand eller et informationsbærende medie? Er en dagbog en genstand, hvor indbinding og materiale er det væsentlige, eller er det en skriftlig kilde? Svaret er, at mange gange er det begge dele. I den daglige registrering er det imidlertid nødvendigt at foretage en række valg om, hvilke kilder der skal behandles som arkivalier, og her er det meget vigtigt, at disse valg er diskuteret og formidlet ud til alle på museet, som har med registrering at gøre, ellers risikerer man, at registreringerne i for høj grad bliver inkonsekvente og ujævne. I de sidste 100 år er arkivaliebegrebet kraftigt udvidet, fra udelukkende at være knyttet til noget, som var skrevet på papir, opereres der i dag med langt flere arkivalietyper. Foruden materialer som tegninger, kort, levende film, mikrofilm, fotografier, lyd- og magnetbånd i analoge former, er de digitale medier vokset voldsomt de sidste 30 år både i omfang og variation, en udvikling der langtfra er forbi. Samtidig med at de digitale medier afløser og supplerer de gamle analoge medier, kommer helt nye digitale kilder til, som ikke har været kendt før. Med den stigende anvendelse af elektronisk sagsbehandling og arkivering er megen information i papirform i dag erstattet eller suppleret med elektroniske dokumenter/arkivalier, tænk blot på den enorme mængde af s, der dagligt skrives og sendes i de fleste arbejdspladser og foreninger. På Internettet produceres der kolossale mængder af information, og f.eks. findes mange af de tidligere papirbårne foreningsarkivalier efterhånden kun i digital form. Opsummerende kan det siges, at på den ene side findes traditionelle papirarkivalier, og på den anden side findes i SIDE 2 AF 12 SIDE 2 AF 12

3 stigende grad arkivalier, der ligger i en ikke fysikform som elektroniske spor i cyberspace. Trykt materiale som bøger o.l. regnes ikke som arkivalier. På trods af disse forhold er denne vejledning baseret på registrering af papirarkivalier, men hvis man på det enkelte museum har modtaget elektroniske digitale arkivalier, skal disse i princippet registreres på samme måde som papirarkivalierne. I forbindelse med registrering i Regin kan en arkivfond defineres som en samling af arkivalier, der stammer fra den samme arkivskaber, f.eks. en person, en forening, en erhvervsvirksomhed eller en institution. 2. Arkivfonde og proveniensprincippet Princippet om proveniens handler om arkivaliernes ordning, deres opstilling og beskrivelse. Et arkivfond er ifølge proveniensprincippet defineret som en bestand af aktstykker (der kan have vidt forskellig materiel form), som er vokset frem hos den arkivskabende person eller institution som følge af dennes virksomhed. Et arkivfond er som nævnt ovenfor en samling af arkivalier, som stammer fra den samme arkivskaber, f.eks. en person, en forening, en erhvervsvirksomhed eller en institution. Det kan være den lokale borger- og håndværkerforenings arkiv, et personarkiv fra en forfatter eller forretningsarkiv fra en købmandsbutik. Der opereres med følgende kategorier: Personarkiv Foreningsarkiv Erhvervsarkiv Institutionsarkiv Den myndighed, privat person, institution eller virksomhed, der har skabt et arkiv, kaldes en arkivskaber. 3. Sortering Før den egentlige registrering i Regin af en arkivfond, er det en god ide først at have ordnet og sorteret arkivet fysisk. Ideelt skal registreringen, dvs. den rækkefølge, de enkelte arkivdele (forhandlingsprotokoller, korrespondance, regnskabsmateriale, personlige papirer osv.) er opremset i arkivfondsdelen, afspejle den fysiske pakning og opstilling i magasinet. Hvis arkivfonden er renset, sorteret og evt. SIDE 3 AF 12 SIDE 3 AF 12

4 pakket, er det meget lettere og med mindre risiko for fejl at foretage indtastningen i Regin. Sortering af arkivet er naturligvis forskellig, alt efter om der er tale om et foreningsarkiv eller et personarkiv, men følgende ordningsprincip kan tilpasses de fleste arkivfondskategorier: Vedtægter og love Cirkulærer og bekendtgørelser. Skrivelser, der udstikker retningsgivende meddelelser Forhandlingsprotokoller Personlige papirer, anbefalinger, skudsmålsbøger o.l. Medlemsfortegnelser m.v. Korrespondance, som ikke indgår i sager (se næste) Sager, som arkivskaberen har ordnet efter eget journalsystem eller ordnet emnemæssigt. Regnskabsmateriale Erindringer, private dagbøger o.l. Ejendomspapirer. Skøder, forpagtningskontrakter o.l. Udklip, udklipssamlinger Andet 4. Kassation. Hvorfor og hvordan? Ofte er det nødvendigt at foretage kassation i den arkivfond, museet har modtaget, dog skal det understeges, at kassation kun skal foretages, når man er helt sikker i sin sag. Det er vigtigt at forstå, at kassation i denne sammenhæng ikke betyder fjernelse af et helt arkiv, men snarere rensning i arkivfonden. Kassationen er nemmest og bedst at foretage, når materialet er blevet sorteret. Men hvis det fremgår tydeligt af det afleverede materiale, hvad der umiddelbart kan kasseres, kan dette gøres straks. Kassation er nødvendig af flere grunde. For det første er der spørgsmålet om plads, for én ting kan museerne være sikre på, og det er, at mængden af arkiver kun vil vokse og vokse, og på et tidspunkt i den nære eller fjerne fremtid vil magasinerne blive for små. Derfor gælder det om så tidligt i registreringsprocessen som muligt at begrænse mængden af ikke-relevant arkivmateriale. Det skal understreges, at den letteste måde at undgå kassation på er at undlade at indsamle arkivmæssigt irrelevant materiale. Her skal omtales de vigtigste former for kassation: Dubletter og kopier af det samme materiale. Vær opmærksom på, at der kan være skrevet på udkast til f.eks. vedtægter, der må kun kasseres kopier uden noter på. Begynd med at fjerne alle dubletter, som f.eks. kopier af SIDE 4 AF 12 SIDE 4 AF 12

5 mødereferater o.l.. Bevar det mest originale materiale, og de kopier, hvor der er tilføjet noter, det kan have betydning for en senere forskning. Fjern dernæst alment tilgængelig trykt litteratur, men noter evt. i beskrivelsesfeltet, hvilken litteratur der fulgte med arkivet. Systematisk kassation er kun aktuel, når der er tale om store arkivfonde med store mængder af ensartet materiale. Det er et fænomen, man kender til indenfor de offentlige forvaltninger, hvor der produceres store mængder af ensartede sager, og hvor der kun bevares nogle procenter af disse sager som typiske eksempler. På mindre museer og lokalarkiver er det sjældent, at så store arkivfonde findes, men skulle det ske, må man på de enkelte museer overveje, om det kan være hensigtsmæssigt at foretage en systematisk kassation af ensartet materiale. Blot skal man være opmærksom på, at der ikke bruges uforholdsmæssigt mange arbejdstimer på at foretage en lille kassation. Der skal være et rimeligt forhold mellem kassationsmængden og de timer, der investeres deri. Hvis museet modtager et arkiv fra eksempelvis Udby Vandværk, og dette arkiv foruden protokoller, regnskaber og medlemsfortegnelser, består af indbydelser til fester og arrangementer i mange kopier, er det kun nødvendigt at bevare ét eksemplar af hver indbydelse. Det samme gælder indkaldelser til møder o.l. 5. Rensning Efter at sortering og eventuel kassation er fortaget, er det tid til at rense arkivalierne for nedbrydende materiale, det vil sige: Fjern alle plastikomslag Metalklips udskiftes med plastikklips Tape fjernes, hvor det kan lade sig gøre uden at ødelægge materialet Hvor det er muligt fjernes metalhæfteklammere og udskiftes med tilsvarende af hæfteklammere, som ikke kan ruste Alle gummibånd fjernes 6. Pakning Nu er det tid til at pakke det sorterede og rensede arkiv i læg og arkivæsker. Her er det en god idé at pakke materialet i samme orden, som det er sorteret i, således at SIDE 5 AF 12 SIDE 5 AF 12

6 vedtægter ligger først og andet sidst. På den måde opbygger man en logisk sammenhæng mellem arkivfondsregistreringerne og den opstilling, arkivfondene får på magasinerne. 7. Registrering af arkivfonde i Regin felt for felt 7.1 Skærmbillede Rediger arkivfonda 1 Arkivnummer Betegnelse 2 Hvis ikke man selv vælger et nummer, giver programmet automatisk arkivfonden et journalnummer. Første ord skal være Personarkiv, Foreningsarkiv, Erhvervsarkiv eller Institutionsarkiv. Derefter skrives 1 Skærmbillederne i denne vejledning er hentet fra museumssagen: Slagterbutikken Godt Kød - en kulturhistorisk dokumentation. Sagen kan ses på Regins modelmuseum, som man kommer til ved at logge på Regin med adgangskode: gaest og kodeord: gaest. 2 I en kommende ny version af Regin vil feltet Betegnelse blive suppleret af en dropdownboks med fast valg mellem Personarkiv, Foreningsarkiv, Erhvervsarkiv og Institutionsarkiv. SIDE 6 AF 12 SIDE 6 AF 12

7 navnet på arkivfonden. F.eks. Personarkiv, Ole Jensen, Udby Er det et personarkiv skrives navnet på den person, som har skabt arkivet, men det vil f.eks. ikke være klogt at skrive slagtermester dit eller skolelærer dat, hvis vedkommende har haft et erhverv. For et personarkiv kan være så meget andet end en tilfældig stillingsbetegnelse, arkivskaberen har haft på et tidspunkt i sit livsforløb. Hvis vedkommende person både har været slagtermester og skolelærer, hvad skriver man så? Og hvis personen ikke har haft en erhvervstitel, hvad så? Stillingsbetegnelser hører hjemme i beskrivelsen af aktøren eller i beskrivelsesfeltet. For erhvervsarkiver skrives navnet på virksomheden eller forretningen. Her er det meget vigtigt, at man anvender det officielle navn og ikke tilfældige øgenavne, forkortelser o.l.. Er man i tvivl om det rigtige navn, kan man prøve at tjekke med vejvisere, telefonbøger og skrivelse fra virksomheden for at finde det korrekte navn. Foreningsarkiver benævnes med foreningens officielle navn, igen skal man være opmærksom på ikke at anvende tilfældige benævnelser. Her kan man altid tjekke navnet i foreningens vedtægter. Ofte har foreninger skiftet navn op til flere gange, og da er det altid det sidst anvendte navn, som er relevant, men sørg for at omtale navnehistorien i beskrivelsesfeltet. Institutionsarkiver skal benævnes med deres officielle navne, også her er vejvisere og telefonbøger gode at tjekke, hvis man er i tvivl om det rigtige navn. Klausuler Hvis der ikke er aftalt andet med arkivgiveren, er det de almindelige regler ifølge arkivloven, som er gældende. Det betyder, at museet har et ansvar for ikke at udlevere materiale, som f.eks. er personfølsomt, hvilket betyder, at selvom en arkivgiver har givet lov til, at alle kan få adgang til materialet, så skal museet selv sikre sig, at der i det pågældende arkiv ikke findes SIDE 7 AF 12 SIDE 7 AF 12

8 personfølsomme oplysninger. Museet har altid det endelige ansvar for hvad det giver adgang til. Skulle en forsker eller en anden bruger ønske adgang til et arkiv, som der ifølge arkivloven ikke er adgang til, kan museet forlange, at vedkommende udfylder en tilgængelighedserklæring, hvor man forpligter sig til ikke at misbruge arkivet ved f.eks. at offentliggøre navne eller ved at henvende sig til personer, som er nævnt i arkivet. Oprettelsesdato Nedlæggelsesdato Indkomstdato Interne noter Periode Beskrivelse I dette felt skrives for personarkiver hvornår vedkommende er født, og for foreningsarkiver, erhvervsarkiver og institutionsarkiver hvornår disse er oprettet. I dette felt skrives for personarkiver hvornår vedkommende er død, hvis man ved dette, ellers skrives ingenting. For foreningsarkiver, erhvervsarkiver og institutionsarkiver skrives nedlæggelsesdatoen for disse, hvis denne er kendt. Hvis foreningen/forretningen/institutionen stadig eksisterer, skrives ingenting. Her skrives, hvornår arkivfonden er indkommet til museet. Her skrives oplysninger vedrørende arkivfondet til intern brug for museet, dog ikke oplysninger om selve registreringsindholdet. I dette felt skrives koden til den tidsperiode, som kommer tættest på de yderår, som indholdet i arkivfonden dækker, man skal altså ikke skrive yderårene for den person eller de foreninger, erhvervsvirksomheder og institutioner, der er tale om. Her kan man beskrive arkivfonden, hvis man mener, at der skal tilføjes oplysninger, som ikke fremgår af registreringen. Der ingen grund til udførlige beskrivelser af indholdet, da dette står under Arkivindhold. SIDE 8 AF 12 SIDE 8 AF 12

9 Bindantal, lægantal og pakkeantal Eksterne noter Felterne udfyldes med tallene for, hvor meget arkivfonde fylder i pakket tilstand. Her kan gives yderligere oplysninger om proveniens og arkivfonden. Tilknytninger under Arkivfond Under Arkivfond skal man altid tilknytte (evt. oprette) Arkivindhold Aktører Sted/registrant. (Husk at anføre emnegruppe i "Den grønne registrant" og et topografisk nummer for sognet). Under Arkivfonden åbnes til skærmbilledet Arkivindhold. Hvor mange Arkivindhold man opretter under Arkivfond, afhænger af hvor mange forskellige arkivindholdstyper, der findes i Arkivfonden. SIDE 9 AF 12 SIDE 9 AF 12

10 7.2 Skærmbillede Rediger arkivindholda Arkivindhold Løbenummer Interne noter Arkivindholdstype er det første felt der skal udfyldes, og her vælger man på en dropdownliste eksempelvis forhandlingsprotokoller, regnskabsmateriale osv. Det er meget vigtigt, at dette gøres konsekvent for hver type indhold, da det ellers ikke vil være muligt at søge systematisk på arkivfondenes indhold. Hvis vi forestiller os, at museet har arkivfonde, og at en bruger har brug for kun at få oplysninger om regnskabsmaterialer i museets arkivfonde, vil dette være langt nemmere at fremfinde på tværs af de arkivfonde ved at søge udelukkende på arkivindhold. Ellers er alternativet at se alle arkivfonde igennem. Systemet tilbyder næste frie løbenummer under den aktuelle arkivfond Benyttes kun hvis nødvendigt til museumsinterne oplysninger Under arkivindhold er der en række felter i højre side af skærmen under titlen beskrivelse. SIDE 10 AF 12 SIDE 10 AF 12

11 Indhold Bindantal Pakkeantal Lægantal Fra sag År Beskrivelse Her skal den arkivalietype, som man har valgt, defineres nærmere. Hvis der er tale om en forhandlingsprotokol, skal navnet (hvis det er kendt) på protokollen skrives. Det kan være Forhandlingsprotokol for hovedbestyrelsen eller Forhandlingsprotokol for gymnastikudvalget. Er der tale om korrespondance skal navnet på afsenderen skrives, og hvor mange breve der er tale om, f.eks. 15 breve fra Svend Hansen. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Da arkivindhold kan være indkommet via forskellige museumssager, skal man her huske at angive j.nr. på den museumssag, hvorfra arkivindholdet stammer. Via journalnummeret i dette felt kan man altid finde ud af stykkets interne historik. Skriv yderårene for det aktuelle arkivindhold. Hvis der f.eks. er 5 forhandlingsprotokoller, hvor den ældste begynder i 1890 og den yngste slutter i 1950 skal yderårene være Det sammen princip gælder for de øvrige indholdstyper. Her er det er muligt at komme med yderligere oplysninger til arkivindholdet. Det kan f.eks. være relevant, hvis der i en forhandlingsprotokol også er noteret regnskaber (man har jo i foreningerne ofte været meget sparsommelige, man har ikke været glad for at lade tomme sider stå ubenyttede hen). Eller hvis der er huller i rækken af materialet; eksempelvis hvis der mangler 10 år i forhandlingsprotokollerne. SIDE 11 AF 12 SIDE 11 AF 12

12 8. Hvad man absolut ikke må gøre Til sidst nogle gode råd. Det er meget vigtigt, at der i alle registreringer anvendes et korrekt og ensartet sprogbrug, ikke mindst ved navne og betegnelser. Undgå at skrive forkortelser på forskellige måder, eller anvende kæle- og øgenavne, brug altid de officielle betegnelser. Undgå subjektive betegnelser som stor, lille, smuk osv.. Prøv altid at være entydig. Vær omhyggelig med at lave henvisninger, materialet skal jo gerne kunne fremfindes af museets brugere. -- oo 00 oo -- SIDE 12 AF 12 SIDE 12 AF 12

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

SEA håndbog mto 31.08.1994 Afsnit 06.01 Side 01

SEA håndbog mto 31.08.1994 Afsnit 06.01 Side 01 SEA håndbog mto 31.08.1994 Afsnit 06.01 Side 01 Finne Indlemmelse af materiale i et lokalarkiv Oversigt over fremgangsmåden ved indlemmelse af materiale i et lokalarkiv Materialet gennemgår 3 faser: 1.

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S.

Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S. Hvidbog til registrering Museernes Indsats Styrke M.I.S. Hvidbogen til registrering er et sammenkog af Museernes Indsats Styrkes resultater samlet i rapporten: Kommentarer omkring registrering på de kulturhistoriske

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD version 1.0.0.121 - MUD-Administration version 1.0.0.34 MUD s bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Revideret 29. oktober 2014. Stor tak til Carsten Risager

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører Multitest - brugervejledning til Opgaveredaktører April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Organisering af spørgsmål 2 a. Fagområde 2 b. Spørgsmålskategorier 2 c. Status 3 i. Vis alle 3 ii.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere