VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN"

Transkript

1 VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier har været en formaliseret del af museernes registrering siden introduktion af sagsregistrering i slutningen af 1960-erne, er der blandt museumsfolk alligevel stor usikkerhed med hensyn til, hvad man skal opfatte som arkivfonde og hvordan de skal registreres. Nærværende vejledning er et forsøg på at afhjælpe denne usikkerhed. Tak til museumsinspektør Morten Mortensen, Greve Museum, som er hovedforfatter på teksten. Han har med sin baggrund i arkivverdenen et indgående kendskab til praksis for arkivalsk registrering en praksis som vi håber, fremover i højere grad også vil præge museernes registrering af arkivalsk materiale. KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON FAX Eske Wohlfahrt Kulturarvsstyrelsen, juli 2008 Indhold Vejledning i registrering af arkivfonde i Regin Hvad er arkivalier? Arkivfonde og proveniensprincippet Sortering Kassation. Hvorfor og hvordan? Rensning Pakning Registrering af arkivfonde i Regin felt for felt Skærmbillede Rediger arkivfond Skærmbillede Rediger arkivindhold Hvad man absolut ikke må gøre JULI / J.NR. JNR SIDE 1 AF 12

2 1. Hvad er arkivalier? I Regin er der foruden genstande, fotos, storformater mv. også mulighed for at registrere arkivalier, Dette gøres under menuen Arkivfonde. Men før en registrering af arkivalier foretages er det vigtigt, at man har gjort sig klart, hvad der forstås ved arkivalier og arkivfonde, da disse kildetyper registreringsmæssigt skal behandles anderledes end eksempelvis genstande. Ved arkivalier forstås i sin yderste konsekvens alle former for medier, som formidler informationer. I den forstand kan selv en cykel opfattes som en arkivalie, da den har skrevne informationer, såsom stelnummer og navnet på fabrikanten. Omvendt er en typisk arkivalie som en forhandlingsprotokol også en genstand, hvor indbinding og papirkvalitet osv. i sig selv fortæller historie. Men for at registreringen og behandlingen af de historiske levn ikke skal ende i absurditeter, er det nødvendigt at foretage nogle klare skel mellem på den ene side arkivalier, som formidler sproglig information, og på den anden side genstande, som ikke har sproglige informationer. En knivskarp skelnen mellem arkivalier og eksempelvis genstande er som antydet ikke muligt, for er et indrammet fotografi en genstand eller et informationsbærende medie? Er en dagbog en genstand, hvor indbinding og materiale er det væsentlige, eller er det en skriftlig kilde? Svaret er, at mange gange er det begge dele. I den daglige registrering er det imidlertid nødvendigt at foretage en række valg om, hvilke kilder der skal behandles som arkivalier, og her er det meget vigtigt, at disse valg er diskuteret og formidlet ud til alle på museet, som har med registrering at gøre, ellers risikerer man, at registreringerne i for høj grad bliver inkonsekvente og ujævne. I de sidste 100 år er arkivaliebegrebet kraftigt udvidet, fra udelukkende at være knyttet til noget, som var skrevet på papir, opereres der i dag med langt flere arkivalietyper. Foruden materialer som tegninger, kort, levende film, mikrofilm, fotografier, lyd- og magnetbånd i analoge former, er de digitale medier vokset voldsomt de sidste 30 år både i omfang og variation, en udvikling der langtfra er forbi. Samtidig med at de digitale medier afløser og supplerer de gamle analoge medier, kommer helt nye digitale kilder til, som ikke har været kendt før. Med den stigende anvendelse af elektronisk sagsbehandling og arkivering er megen information i papirform i dag erstattet eller suppleret med elektroniske dokumenter/arkivalier, tænk blot på den enorme mængde af s, der dagligt skrives og sendes i de fleste arbejdspladser og foreninger. På Internettet produceres der kolossale mængder af information, og f.eks. findes mange af de tidligere papirbårne foreningsarkivalier efterhånden kun i digital form. Opsummerende kan det siges, at på den ene side findes traditionelle papirarkivalier, og på den anden side findes i SIDE 2 AF 12 SIDE 2 AF 12

3 stigende grad arkivalier, der ligger i en ikke fysikform som elektroniske spor i cyberspace. Trykt materiale som bøger o.l. regnes ikke som arkivalier. På trods af disse forhold er denne vejledning baseret på registrering af papirarkivalier, men hvis man på det enkelte museum har modtaget elektroniske digitale arkivalier, skal disse i princippet registreres på samme måde som papirarkivalierne. I forbindelse med registrering i Regin kan en arkivfond defineres som en samling af arkivalier, der stammer fra den samme arkivskaber, f.eks. en person, en forening, en erhvervsvirksomhed eller en institution. 2. Arkivfonde og proveniensprincippet Princippet om proveniens handler om arkivaliernes ordning, deres opstilling og beskrivelse. Et arkivfond er ifølge proveniensprincippet defineret som en bestand af aktstykker (der kan have vidt forskellig materiel form), som er vokset frem hos den arkivskabende person eller institution som følge af dennes virksomhed. Et arkivfond er som nævnt ovenfor en samling af arkivalier, som stammer fra den samme arkivskaber, f.eks. en person, en forening, en erhvervsvirksomhed eller en institution. Det kan være den lokale borger- og håndværkerforenings arkiv, et personarkiv fra en forfatter eller forretningsarkiv fra en købmandsbutik. Der opereres med følgende kategorier: Personarkiv Foreningsarkiv Erhvervsarkiv Institutionsarkiv Den myndighed, privat person, institution eller virksomhed, der har skabt et arkiv, kaldes en arkivskaber. 3. Sortering Før den egentlige registrering i Regin af en arkivfond, er det en god ide først at have ordnet og sorteret arkivet fysisk. Ideelt skal registreringen, dvs. den rækkefølge, de enkelte arkivdele (forhandlingsprotokoller, korrespondance, regnskabsmateriale, personlige papirer osv.) er opremset i arkivfondsdelen, afspejle den fysiske pakning og opstilling i magasinet. Hvis arkivfonden er renset, sorteret og evt. SIDE 3 AF 12 SIDE 3 AF 12

4 pakket, er det meget lettere og med mindre risiko for fejl at foretage indtastningen i Regin. Sortering af arkivet er naturligvis forskellig, alt efter om der er tale om et foreningsarkiv eller et personarkiv, men følgende ordningsprincip kan tilpasses de fleste arkivfondskategorier: Vedtægter og love Cirkulærer og bekendtgørelser. Skrivelser, der udstikker retningsgivende meddelelser Forhandlingsprotokoller Personlige papirer, anbefalinger, skudsmålsbøger o.l. Medlemsfortegnelser m.v. Korrespondance, som ikke indgår i sager (se næste) Sager, som arkivskaberen har ordnet efter eget journalsystem eller ordnet emnemæssigt. Regnskabsmateriale Erindringer, private dagbøger o.l. Ejendomspapirer. Skøder, forpagtningskontrakter o.l. Udklip, udklipssamlinger Andet 4. Kassation. Hvorfor og hvordan? Ofte er det nødvendigt at foretage kassation i den arkivfond, museet har modtaget, dog skal det understeges, at kassation kun skal foretages, når man er helt sikker i sin sag. Det er vigtigt at forstå, at kassation i denne sammenhæng ikke betyder fjernelse af et helt arkiv, men snarere rensning i arkivfonden. Kassationen er nemmest og bedst at foretage, når materialet er blevet sorteret. Men hvis det fremgår tydeligt af det afleverede materiale, hvad der umiddelbart kan kasseres, kan dette gøres straks. Kassation er nødvendig af flere grunde. For det første er der spørgsmålet om plads, for én ting kan museerne være sikre på, og det er, at mængden af arkiver kun vil vokse og vokse, og på et tidspunkt i den nære eller fjerne fremtid vil magasinerne blive for små. Derfor gælder det om så tidligt i registreringsprocessen som muligt at begrænse mængden af ikke-relevant arkivmateriale. Det skal understreges, at den letteste måde at undgå kassation på er at undlade at indsamle arkivmæssigt irrelevant materiale. Her skal omtales de vigtigste former for kassation: Dubletter og kopier af det samme materiale. Vær opmærksom på, at der kan være skrevet på udkast til f.eks. vedtægter, der må kun kasseres kopier uden noter på. Begynd med at fjerne alle dubletter, som f.eks. kopier af SIDE 4 AF 12 SIDE 4 AF 12

5 mødereferater o.l.. Bevar det mest originale materiale, og de kopier, hvor der er tilføjet noter, det kan have betydning for en senere forskning. Fjern dernæst alment tilgængelig trykt litteratur, men noter evt. i beskrivelsesfeltet, hvilken litteratur der fulgte med arkivet. Systematisk kassation er kun aktuel, når der er tale om store arkivfonde med store mængder af ensartet materiale. Det er et fænomen, man kender til indenfor de offentlige forvaltninger, hvor der produceres store mængder af ensartede sager, og hvor der kun bevares nogle procenter af disse sager som typiske eksempler. På mindre museer og lokalarkiver er det sjældent, at så store arkivfonde findes, men skulle det ske, må man på de enkelte museer overveje, om det kan være hensigtsmæssigt at foretage en systematisk kassation af ensartet materiale. Blot skal man være opmærksom på, at der ikke bruges uforholdsmæssigt mange arbejdstimer på at foretage en lille kassation. Der skal være et rimeligt forhold mellem kassationsmængden og de timer, der investeres deri. Hvis museet modtager et arkiv fra eksempelvis Udby Vandværk, og dette arkiv foruden protokoller, regnskaber og medlemsfortegnelser, består af indbydelser til fester og arrangementer i mange kopier, er det kun nødvendigt at bevare ét eksemplar af hver indbydelse. Det samme gælder indkaldelser til møder o.l. 5. Rensning Efter at sortering og eventuel kassation er fortaget, er det tid til at rense arkivalierne for nedbrydende materiale, det vil sige: Fjern alle plastikomslag Metalklips udskiftes med plastikklips Tape fjernes, hvor det kan lade sig gøre uden at ødelægge materialet Hvor det er muligt fjernes metalhæfteklammere og udskiftes med tilsvarende af hæfteklammere, som ikke kan ruste Alle gummibånd fjernes 6. Pakning Nu er det tid til at pakke det sorterede og rensede arkiv i læg og arkivæsker. Her er det en god idé at pakke materialet i samme orden, som det er sorteret i, således at SIDE 5 AF 12 SIDE 5 AF 12

6 vedtægter ligger først og andet sidst. På den måde opbygger man en logisk sammenhæng mellem arkivfondsregistreringerne og den opstilling, arkivfondene får på magasinerne. 7. Registrering af arkivfonde i Regin felt for felt 7.1 Skærmbillede Rediger arkivfonda 1 Arkivnummer Betegnelse 2 Hvis ikke man selv vælger et nummer, giver programmet automatisk arkivfonden et journalnummer. Første ord skal være Personarkiv, Foreningsarkiv, Erhvervsarkiv eller Institutionsarkiv. Derefter skrives 1 Skærmbillederne i denne vejledning er hentet fra museumssagen: Slagterbutikken Godt Kød - en kulturhistorisk dokumentation. Sagen kan ses på Regins modelmuseum, som man kommer til ved at logge på Regin med adgangskode: gaest og kodeord: gaest. 2 I en kommende ny version af Regin vil feltet Betegnelse blive suppleret af en dropdownboks med fast valg mellem Personarkiv, Foreningsarkiv, Erhvervsarkiv og Institutionsarkiv. SIDE 6 AF 12 SIDE 6 AF 12

7 navnet på arkivfonden. F.eks. Personarkiv, Ole Jensen, Udby Er det et personarkiv skrives navnet på den person, som har skabt arkivet, men det vil f.eks. ikke være klogt at skrive slagtermester dit eller skolelærer dat, hvis vedkommende har haft et erhverv. For et personarkiv kan være så meget andet end en tilfældig stillingsbetegnelse, arkivskaberen har haft på et tidspunkt i sit livsforløb. Hvis vedkommende person både har været slagtermester og skolelærer, hvad skriver man så? Og hvis personen ikke har haft en erhvervstitel, hvad så? Stillingsbetegnelser hører hjemme i beskrivelsen af aktøren eller i beskrivelsesfeltet. For erhvervsarkiver skrives navnet på virksomheden eller forretningen. Her er det meget vigtigt, at man anvender det officielle navn og ikke tilfældige øgenavne, forkortelser o.l.. Er man i tvivl om det rigtige navn, kan man prøve at tjekke med vejvisere, telefonbøger og skrivelse fra virksomheden for at finde det korrekte navn. Foreningsarkiver benævnes med foreningens officielle navn, igen skal man være opmærksom på ikke at anvende tilfældige benævnelser. Her kan man altid tjekke navnet i foreningens vedtægter. Ofte har foreninger skiftet navn op til flere gange, og da er det altid det sidst anvendte navn, som er relevant, men sørg for at omtale navnehistorien i beskrivelsesfeltet. Institutionsarkiver skal benævnes med deres officielle navne, også her er vejvisere og telefonbøger gode at tjekke, hvis man er i tvivl om det rigtige navn. Klausuler Hvis der ikke er aftalt andet med arkivgiveren, er det de almindelige regler ifølge arkivloven, som er gældende. Det betyder, at museet har et ansvar for ikke at udlevere materiale, som f.eks. er personfølsomt, hvilket betyder, at selvom en arkivgiver har givet lov til, at alle kan få adgang til materialet, så skal museet selv sikre sig, at der i det pågældende arkiv ikke findes SIDE 7 AF 12 SIDE 7 AF 12

8 personfølsomme oplysninger. Museet har altid det endelige ansvar for hvad det giver adgang til. Skulle en forsker eller en anden bruger ønske adgang til et arkiv, som der ifølge arkivloven ikke er adgang til, kan museet forlange, at vedkommende udfylder en tilgængelighedserklæring, hvor man forpligter sig til ikke at misbruge arkivet ved f.eks. at offentliggøre navne eller ved at henvende sig til personer, som er nævnt i arkivet. Oprettelsesdato Nedlæggelsesdato Indkomstdato Interne noter Periode Beskrivelse I dette felt skrives for personarkiver hvornår vedkommende er født, og for foreningsarkiver, erhvervsarkiver og institutionsarkiver hvornår disse er oprettet. I dette felt skrives for personarkiver hvornår vedkommende er død, hvis man ved dette, ellers skrives ingenting. For foreningsarkiver, erhvervsarkiver og institutionsarkiver skrives nedlæggelsesdatoen for disse, hvis denne er kendt. Hvis foreningen/forretningen/institutionen stadig eksisterer, skrives ingenting. Her skrives, hvornår arkivfonden er indkommet til museet. Her skrives oplysninger vedrørende arkivfondet til intern brug for museet, dog ikke oplysninger om selve registreringsindholdet. I dette felt skrives koden til den tidsperiode, som kommer tættest på de yderår, som indholdet i arkivfonden dækker, man skal altså ikke skrive yderårene for den person eller de foreninger, erhvervsvirksomheder og institutioner, der er tale om. Her kan man beskrive arkivfonden, hvis man mener, at der skal tilføjes oplysninger, som ikke fremgår af registreringen. Der ingen grund til udførlige beskrivelser af indholdet, da dette står under Arkivindhold. SIDE 8 AF 12 SIDE 8 AF 12

9 Bindantal, lægantal og pakkeantal Eksterne noter Felterne udfyldes med tallene for, hvor meget arkivfonde fylder i pakket tilstand. Her kan gives yderligere oplysninger om proveniens og arkivfonden. Tilknytninger under Arkivfond Under Arkivfond skal man altid tilknytte (evt. oprette) Arkivindhold Aktører Sted/registrant. (Husk at anføre emnegruppe i "Den grønne registrant" og et topografisk nummer for sognet). Under Arkivfonden åbnes til skærmbilledet Arkivindhold. Hvor mange Arkivindhold man opretter under Arkivfond, afhænger af hvor mange forskellige arkivindholdstyper, der findes i Arkivfonden. SIDE 9 AF 12 SIDE 9 AF 12

10 7.2 Skærmbillede Rediger arkivindholda Arkivindhold Løbenummer Interne noter Arkivindholdstype er det første felt der skal udfyldes, og her vælger man på en dropdownliste eksempelvis forhandlingsprotokoller, regnskabsmateriale osv. Det er meget vigtigt, at dette gøres konsekvent for hver type indhold, da det ellers ikke vil være muligt at søge systematisk på arkivfondenes indhold. Hvis vi forestiller os, at museet har arkivfonde, og at en bruger har brug for kun at få oplysninger om regnskabsmaterialer i museets arkivfonde, vil dette være langt nemmere at fremfinde på tværs af de arkivfonde ved at søge udelukkende på arkivindhold. Ellers er alternativet at se alle arkivfonde igennem. Systemet tilbyder næste frie løbenummer under den aktuelle arkivfond Benyttes kun hvis nødvendigt til museumsinterne oplysninger Under arkivindhold er der en række felter i højre side af skærmen under titlen beskrivelse. SIDE 10 AF 12 SIDE 10 AF 12

11 Indhold Bindantal Pakkeantal Lægantal Fra sag År Beskrivelse Her skal den arkivalietype, som man har valgt, defineres nærmere. Hvis der er tale om en forhandlingsprotokol, skal navnet (hvis det er kendt) på protokollen skrives. Det kan være Forhandlingsprotokol for hovedbestyrelsen eller Forhandlingsprotokol for gymnastikudvalget. Er der tale om korrespondance skal navnet på afsenderen skrives, og hvor mange breve der er tale om, f.eks. 15 breve fra Svend Hansen. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Da arkivindhold kan være indkommet via forskellige museumssager, skal man her huske at angive j.nr. på den museumssag, hvorfra arkivindholdet stammer. Via journalnummeret i dette felt kan man altid finde ud af stykkets interne historik. Skriv yderårene for det aktuelle arkivindhold. Hvis der f.eks. er 5 forhandlingsprotokoller, hvor den ældste begynder i 1890 og den yngste slutter i 1950 skal yderårene være Det sammen princip gælder for de øvrige indholdstyper. Her er det er muligt at komme med yderligere oplysninger til arkivindholdet. Det kan f.eks. være relevant, hvis der i en forhandlingsprotokol også er noteret regnskaber (man har jo i foreningerne ofte været meget sparsommelige, man har ikke været glad for at lade tomme sider stå ubenyttede hen). Eller hvis der er huller i rækken af materialet; eksempelvis hvis der mangler 10 år i forhandlingsprotokollerne. SIDE 11 AF 12 SIDE 11 AF 12

12 8. Hvad man absolut ikke må gøre Til sidst nogle gode råd. Det er meget vigtigt, at der i alle registreringer anvendes et korrekt og ensartet sprogbrug, ikke mindst ved navne og betegnelser. Undgå at skrive forkortelser på forskellige måder, eller anvende kæle- og øgenavne, brug altid de officielle betegnelser. Undgå subjektive betegnelser som stor, lille, smuk osv.. Prøv altid at være entydig. Vær omhyggelig med at lave henvisninger, materialet skal jo gerne kunne fremfindes af museets brugere. -- oo 00 oo -- SIDE 12 AF 12 SIDE 12 AF 12

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier SLA arkivuddannelse Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier Dagens program Velkomst introduktion Hvad er arkivalier Arbejdsgang på arkivet Indkomst Indsamlingspolitik Modtagelse, journalskrivning,

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas A-Fonde: Inden indtastning: Sørg for Data til indtastning, at arkivalier er sorteret, og

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Vejledning til private arkivskabere

Vejledning til private arkivskabere Rigsarkivet Vejledning til private arkivskabere Sådan gør du et arkiv klar til aflevering til Rigsarkivet Allan Lyngs Kjærgaard 20-11-2015 Indledning Når man skal aflevere et arkiv til Rigsarkivet, skal

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Registrering på kulturhistoriske museer Af museumsdirektør Torben Witt, Aalborg Historiske Museum

Registrering på kulturhistoriske museer Af museumsdirektør Torben Witt, Aalborg Historiske Museum Registrering på kulturhistoriske museer Af museumsdirektør Torben Witt, Aalborg Historiske Museum Artiklen er oprindeligt skrevet i begyndelsen af 1990 erne som bidrag til en registreringsmanual for det

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Indhold 1. Hvordan forløber en aflevering til Stadsarkivet et kort resumé?... 2 A.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Registreringspolitik Version: Oktober 2014 Overordnede retningslinjer vedr. nye Regin-sager I forbindelse med Museum Lolland-Falsters undersøgelser og nye genstandsindtag skal oplysninger,

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Vejledning Dataarkiv (regnskab/budget) menighedsråd, 2016

Vejledning Dataarkiv (regnskab/budget) menighedsråd, 2016 Vejledning DAP regnskabsarkiv, version 4 Vejledning Dataarkiv (regnskab/budget) menighedsråd, 2016 Denne vejledning omfatter - regnskab 2015 - budget 2017 - beslutningsprotokoller. Håndteringen af disse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

OFFENTLIGE INSTITUTIONERS ARKIVER. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation af arkivalier

OFFENTLIGE INSTITUTIONERS ARKIVER. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation af arkivalier OFFENTLIGE INSTITUTIONERS ARKIVER Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation af arkivalier Grønlands Nationalarkiv, Nuuk, 9. oktober 2012 3 Indhold Offentlige institutioners arkiver...

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Hvorfor privatarkiver?

Hvorfor privatarkiver? Hvorfor privatarkiver? Birgitte Possing, dr.phil. Seniorforsker, professor og ansvarlig for private personarkiver Rigsarkivet, Danmark Hvad er et privatarkiv? Et arkiv, der består af unika, som ikke tilhører

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY.

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY. Arkivdatabasen DAISY Hvad er DAISY? DAISY står for Dansk Arkivalie Informations System, og startede i 2001 som et redskab til brug for arkiverne. Siden 2007 har vi kunnet bestille arkivalierne gennem DAISY,

Læs mere

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv Udviklingsplan Lokalhistorisk Arkiv 2010-2013 Lokalhistorisk Arkiv er et kulturhistorisk arkiv, der organisatorisk hører under forvaltningen Erhverv, Kultur og Beskæftigelses afdeling Kultur og fritid.

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Søgning i KKS-arkivets database. Vejledning:

Søgning i KKS-arkivets database. Vejledning: Søgning i KKS-arkivets database Det er muligt at søge i indholdet af KKS-arkivet, efterhånden som det bliver digitaliseret. Der vil dog være begrænsninger i søgning af nyere oplysninger. Der kan søges

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Vejledning til Spot-It-eksempel.

Vejledning til Spot-It-eksempel. Vejledning til Spot-It-eksempel. Dette er en vejledning til det specifikke Spot-It-eksempel, du kan se et skærmbillede af nedenfor. Se hele eksemplet på http://www.luftark.net/formidling/indeks.html. For

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Seneste ændringer: 11.11.2010 / lp Fællesmagasinets standarder Mærkning Mærkning af museumsgenstande, emballager og pakkeenheder Generelt Der henvises til KUAS mere generelle Retningslinjer for mærkning

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser ERHVERVELSESSUM 1, 2011 - tilskud til erhvervelser Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 Vejledning E-mail: postmus@kulturarv.dk For at ansøge skal

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Vejledning til ShowItList-eksempel.

Vejledning til ShowItList-eksempel. Vejledning til ShowItList-eksempel. Dette er en vejledning til det specifikke ShowItList-eksempel, du kan se et skærmbillede af nedenfor. Se hele eksemplet på http://www.luftark.net/formidling/indeks.html.

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug.

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Forsiden 3 Opsætning 3 Indholdsfortegnelsen 4 Afsnit

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Vejledning DAP regnskabsarkiv, version 3 Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Formålet med regnskabsarkivet er at understøtte processen omkring aflevering, revision, godkendelse og offentliggørelse

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Historiker - 2080. April 2014. 2. FAGETS MÅL Formålet med historikerkursus er at bibringe kursisten viden, færdigheder og kompetencer for selvstændigt at kunne varetage enhedens

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

2 Få adgang til CropNote

2 Få adgang til CropNote [1] CropNote brugerguide CropNote er et nyt system udviklet til DLBR virksomhederne. Systemet gør det muligt for DLBR centrene at udsende egne plantefaglige påmindelser til deres landmænd via FarmTracking

Læs mere

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen.

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen. N O T A T RETNINGSLINJER FOR SYGEHUS-AFDELINGSKLASSIFIKATION Sygehus-afdelingsklassifikationen skal, i det omfang det er muligt, afspejle de organisatoriske forhold der omgiver driften af sygehusene. Gennem

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere