VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN"

Transkript

1 VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier har været en formaliseret del af museernes registrering siden introduktion af sagsregistrering i slutningen af 1960-erne, er der blandt museumsfolk alligevel stor usikkerhed med hensyn til, hvad man skal opfatte som arkivfonde og hvordan de skal registreres. Nærværende vejledning er et forsøg på at afhjælpe denne usikkerhed. Tak til museumsinspektør Morten Mortensen, Greve Museum, som er hovedforfatter på teksten. Han har med sin baggrund i arkivverdenen et indgående kendskab til praksis for arkivalsk registrering en praksis som vi håber, fremover i højere grad også vil præge museernes registrering af arkivalsk materiale. KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON FAX Eske Wohlfahrt Kulturarvsstyrelsen, juli 2008 Indhold Vejledning i registrering af arkivfonde i Regin Hvad er arkivalier? Arkivfonde og proveniensprincippet Sortering Kassation. Hvorfor og hvordan? Rensning Pakning Registrering af arkivfonde i Regin felt for felt Skærmbillede Rediger arkivfond Skærmbillede Rediger arkivindhold Hvad man absolut ikke må gøre JULI / J.NR. JNR SIDE 1 AF 12

2 1. Hvad er arkivalier? I Regin er der foruden genstande, fotos, storformater mv. også mulighed for at registrere arkivalier, Dette gøres under menuen Arkivfonde. Men før en registrering af arkivalier foretages er det vigtigt, at man har gjort sig klart, hvad der forstås ved arkivalier og arkivfonde, da disse kildetyper registreringsmæssigt skal behandles anderledes end eksempelvis genstande. Ved arkivalier forstås i sin yderste konsekvens alle former for medier, som formidler informationer. I den forstand kan selv en cykel opfattes som en arkivalie, da den har skrevne informationer, såsom stelnummer og navnet på fabrikanten. Omvendt er en typisk arkivalie som en forhandlingsprotokol også en genstand, hvor indbinding og papirkvalitet osv. i sig selv fortæller historie. Men for at registreringen og behandlingen af de historiske levn ikke skal ende i absurditeter, er det nødvendigt at foretage nogle klare skel mellem på den ene side arkivalier, som formidler sproglig information, og på den anden side genstande, som ikke har sproglige informationer. En knivskarp skelnen mellem arkivalier og eksempelvis genstande er som antydet ikke muligt, for er et indrammet fotografi en genstand eller et informationsbærende medie? Er en dagbog en genstand, hvor indbinding og materiale er det væsentlige, eller er det en skriftlig kilde? Svaret er, at mange gange er det begge dele. I den daglige registrering er det imidlertid nødvendigt at foretage en række valg om, hvilke kilder der skal behandles som arkivalier, og her er det meget vigtigt, at disse valg er diskuteret og formidlet ud til alle på museet, som har med registrering at gøre, ellers risikerer man, at registreringerne i for høj grad bliver inkonsekvente og ujævne. I de sidste 100 år er arkivaliebegrebet kraftigt udvidet, fra udelukkende at være knyttet til noget, som var skrevet på papir, opereres der i dag med langt flere arkivalietyper. Foruden materialer som tegninger, kort, levende film, mikrofilm, fotografier, lyd- og magnetbånd i analoge former, er de digitale medier vokset voldsomt de sidste 30 år både i omfang og variation, en udvikling der langtfra er forbi. Samtidig med at de digitale medier afløser og supplerer de gamle analoge medier, kommer helt nye digitale kilder til, som ikke har været kendt før. Med den stigende anvendelse af elektronisk sagsbehandling og arkivering er megen information i papirform i dag erstattet eller suppleret med elektroniske dokumenter/arkivalier, tænk blot på den enorme mængde af s, der dagligt skrives og sendes i de fleste arbejdspladser og foreninger. På Internettet produceres der kolossale mængder af information, og f.eks. findes mange af de tidligere papirbårne foreningsarkivalier efterhånden kun i digital form. Opsummerende kan det siges, at på den ene side findes traditionelle papirarkivalier, og på den anden side findes i SIDE 2 AF 12 SIDE 2 AF 12

3 stigende grad arkivalier, der ligger i en ikke fysikform som elektroniske spor i cyberspace. Trykt materiale som bøger o.l. regnes ikke som arkivalier. På trods af disse forhold er denne vejledning baseret på registrering af papirarkivalier, men hvis man på det enkelte museum har modtaget elektroniske digitale arkivalier, skal disse i princippet registreres på samme måde som papirarkivalierne. I forbindelse med registrering i Regin kan en arkivfond defineres som en samling af arkivalier, der stammer fra den samme arkivskaber, f.eks. en person, en forening, en erhvervsvirksomhed eller en institution. 2. Arkivfonde og proveniensprincippet Princippet om proveniens handler om arkivaliernes ordning, deres opstilling og beskrivelse. Et arkivfond er ifølge proveniensprincippet defineret som en bestand af aktstykker (der kan have vidt forskellig materiel form), som er vokset frem hos den arkivskabende person eller institution som følge af dennes virksomhed. Et arkivfond er som nævnt ovenfor en samling af arkivalier, som stammer fra den samme arkivskaber, f.eks. en person, en forening, en erhvervsvirksomhed eller en institution. Det kan være den lokale borger- og håndværkerforenings arkiv, et personarkiv fra en forfatter eller forretningsarkiv fra en købmandsbutik. Der opereres med følgende kategorier: Personarkiv Foreningsarkiv Erhvervsarkiv Institutionsarkiv Den myndighed, privat person, institution eller virksomhed, der har skabt et arkiv, kaldes en arkivskaber. 3. Sortering Før den egentlige registrering i Regin af en arkivfond, er det en god ide først at have ordnet og sorteret arkivet fysisk. Ideelt skal registreringen, dvs. den rækkefølge, de enkelte arkivdele (forhandlingsprotokoller, korrespondance, regnskabsmateriale, personlige papirer osv.) er opremset i arkivfondsdelen, afspejle den fysiske pakning og opstilling i magasinet. Hvis arkivfonden er renset, sorteret og evt. SIDE 3 AF 12 SIDE 3 AF 12

4 pakket, er det meget lettere og med mindre risiko for fejl at foretage indtastningen i Regin. Sortering af arkivet er naturligvis forskellig, alt efter om der er tale om et foreningsarkiv eller et personarkiv, men følgende ordningsprincip kan tilpasses de fleste arkivfondskategorier: Vedtægter og love Cirkulærer og bekendtgørelser. Skrivelser, der udstikker retningsgivende meddelelser Forhandlingsprotokoller Personlige papirer, anbefalinger, skudsmålsbøger o.l. Medlemsfortegnelser m.v. Korrespondance, som ikke indgår i sager (se næste) Sager, som arkivskaberen har ordnet efter eget journalsystem eller ordnet emnemæssigt. Regnskabsmateriale Erindringer, private dagbøger o.l. Ejendomspapirer. Skøder, forpagtningskontrakter o.l. Udklip, udklipssamlinger Andet 4. Kassation. Hvorfor og hvordan? Ofte er det nødvendigt at foretage kassation i den arkivfond, museet har modtaget, dog skal det understeges, at kassation kun skal foretages, når man er helt sikker i sin sag. Det er vigtigt at forstå, at kassation i denne sammenhæng ikke betyder fjernelse af et helt arkiv, men snarere rensning i arkivfonden. Kassationen er nemmest og bedst at foretage, når materialet er blevet sorteret. Men hvis det fremgår tydeligt af det afleverede materiale, hvad der umiddelbart kan kasseres, kan dette gøres straks. Kassation er nødvendig af flere grunde. For det første er der spørgsmålet om plads, for én ting kan museerne være sikre på, og det er, at mængden af arkiver kun vil vokse og vokse, og på et tidspunkt i den nære eller fjerne fremtid vil magasinerne blive for små. Derfor gælder det om så tidligt i registreringsprocessen som muligt at begrænse mængden af ikke-relevant arkivmateriale. Det skal understreges, at den letteste måde at undgå kassation på er at undlade at indsamle arkivmæssigt irrelevant materiale. Her skal omtales de vigtigste former for kassation: Dubletter og kopier af det samme materiale. Vær opmærksom på, at der kan være skrevet på udkast til f.eks. vedtægter, der må kun kasseres kopier uden noter på. Begynd med at fjerne alle dubletter, som f.eks. kopier af SIDE 4 AF 12 SIDE 4 AF 12

5 mødereferater o.l.. Bevar det mest originale materiale, og de kopier, hvor der er tilføjet noter, det kan have betydning for en senere forskning. Fjern dernæst alment tilgængelig trykt litteratur, men noter evt. i beskrivelsesfeltet, hvilken litteratur der fulgte med arkivet. Systematisk kassation er kun aktuel, når der er tale om store arkivfonde med store mængder af ensartet materiale. Det er et fænomen, man kender til indenfor de offentlige forvaltninger, hvor der produceres store mængder af ensartede sager, og hvor der kun bevares nogle procenter af disse sager som typiske eksempler. På mindre museer og lokalarkiver er det sjældent, at så store arkivfonde findes, men skulle det ske, må man på de enkelte museer overveje, om det kan være hensigtsmæssigt at foretage en systematisk kassation af ensartet materiale. Blot skal man være opmærksom på, at der ikke bruges uforholdsmæssigt mange arbejdstimer på at foretage en lille kassation. Der skal være et rimeligt forhold mellem kassationsmængden og de timer, der investeres deri. Hvis museet modtager et arkiv fra eksempelvis Udby Vandværk, og dette arkiv foruden protokoller, regnskaber og medlemsfortegnelser, består af indbydelser til fester og arrangementer i mange kopier, er det kun nødvendigt at bevare ét eksemplar af hver indbydelse. Det samme gælder indkaldelser til møder o.l. 5. Rensning Efter at sortering og eventuel kassation er fortaget, er det tid til at rense arkivalierne for nedbrydende materiale, det vil sige: Fjern alle plastikomslag Metalklips udskiftes med plastikklips Tape fjernes, hvor det kan lade sig gøre uden at ødelægge materialet Hvor det er muligt fjernes metalhæfteklammere og udskiftes med tilsvarende af hæfteklammere, som ikke kan ruste Alle gummibånd fjernes 6. Pakning Nu er det tid til at pakke det sorterede og rensede arkiv i læg og arkivæsker. Her er det en god idé at pakke materialet i samme orden, som det er sorteret i, således at SIDE 5 AF 12 SIDE 5 AF 12

6 vedtægter ligger først og andet sidst. På den måde opbygger man en logisk sammenhæng mellem arkivfondsregistreringerne og den opstilling, arkivfondene får på magasinerne. 7. Registrering af arkivfonde i Regin felt for felt 7.1 Skærmbillede Rediger arkivfonda 1 Arkivnummer Betegnelse 2 Hvis ikke man selv vælger et nummer, giver programmet automatisk arkivfonden et journalnummer. Første ord skal være Personarkiv, Foreningsarkiv, Erhvervsarkiv eller Institutionsarkiv. Derefter skrives 1 Skærmbillederne i denne vejledning er hentet fra museumssagen: Slagterbutikken Godt Kød - en kulturhistorisk dokumentation. Sagen kan ses på Regins modelmuseum, som man kommer til ved at logge på Regin med adgangskode: gaest og kodeord: gaest. 2 I en kommende ny version af Regin vil feltet Betegnelse blive suppleret af en dropdownboks med fast valg mellem Personarkiv, Foreningsarkiv, Erhvervsarkiv og Institutionsarkiv. SIDE 6 AF 12 SIDE 6 AF 12

7 navnet på arkivfonden. F.eks. Personarkiv, Ole Jensen, Udby Er det et personarkiv skrives navnet på den person, som har skabt arkivet, men det vil f.eks. ikke være klogt at skrive slagtermester dit eller skolelærer dat, hvis vedkommende har haft et erhverv. For et personarkiv kan være så meget andet end en tilfældig stillingsbetegnelse, arkivskaberen har haft på et tidspunkt i sit livsforløb. Hvis vedkommende person både har været slagtermester og skolelærer, hvad skriver man så? Og hvis personen ikke har haft en erhvervstitel, hvad så? Stillingsbetegnelser hører hjemme i beskrivelsen af aktøren eller i beskrivelsesfeltet. For erhvervsarkiver skrives navnet på virksomheden eller forretningen. Her er det meget vigtigt, at man anvender det officielle navn og ikke tilfældige øgenavne, forkortelser o.l.. Er man i tvivl om det rigtige navn, kan man prøve at tjekke med vejvisere, telefonbøger og skrivelse fra virksomheden for at finde det korrekte navn. Foreningsarkiver benævnes med foreningens officielle navn, igen skal man være opmærksom på ikke at anvende tilfældige benævnelser. Her kan man altid tjekke navnet i foreningens vedtægter. Ofte har foreninger skiftet navn op til flere gange, og da er det altid det sidst anvendte navn, som er relevant, men sørg for at omtale navnehistorien i beskrivelsesfeltet. Institutionsarkiver skal benævnes med deres officielle navne, også her er vejvisere og telefonbøger gode at tjekke, hvis man er i tvivl om det rigtige navn. Klausuler Hvis der ikke er aftalt andet med arkivgiveren, er det de almindelige regler ifølge arkivloven, som er gældende. Det betyder, at museet har et ansvar for ikke at udlevere materiale, som f.eks. er personfølsomt, hvilket betyder, at selvom en arkivgiver har givet lov til, at alle kan få adgang til materialet, så skal museet selv sikre sig, at der i det pågældende arkiv ikke findes SIDE 7 AF 12 SIDE 7 AF 12

8 personfølsomme oplysninger. Museet har altid det endelige ansvar for hvad det giver adgang til. Skulle en forsker eller en anden bruger ønske adgang til et arkiv, som der ifølge arkivloven ikke er adgang til, kan museet forlange, at vedkommende udfylder en tilgængelighedserklæring, hvor man forpligter sig til ikke at misbruge arkivet ved f.eks. at offentliggøre navne eller ved at henvende sig til personer, som er nævnt i arkivet. Oprettelsesdato Nedlæggelsesdato Indkomstdato Interne noter Periode Beskrivelse I dette felt skrives for personarkiver hvornår vedkommende er født, og for foreningsarkiver, erhvervsarkiver og institutionsarkiver hvornår disse er oprettet. I dette felt skrives for personarkiver hvornår vedkommende er død, hvis man ved dette, ellers skrives ingenting. For foreningsarkiver, erhvervsarkiver og institutionsarkiver skrives nedlæggelsesdatoen for disse, hvis denne er kendt. Hvis foreningen/forretningen/institutionen stadig eksisterer, skrives ingenting. Her skrives, hvornår arkivfonden er indkommet til museet. Her skrives oplysninger vedrørende arkivfondet til intern brug for museet, dog ikke oplysninger om selve registreringsindholdet. I dette felt skrives koden til den tidsperiode, som kommer tættest på de yderår, som indholdet i arkivfonden dækker, man skal altså ikke skrive yderårene for den person eller de foreninger, erhvervsvirksomheder og institutioner, der er tale om. Her kan man beskrive arkivfonden, hvis man mener, at der skal tilføjes oplysninger, som ikke fremgår af registreringen. Der ingen grund til udførlige beskrivelser af indholdet, da dette står under Arkivindhold. SIDE 8 AF 12 SIDE 8 AF 12

9 Bindantal, lægantal og pakkeantal Eksterne noter Felterne udfyldes med tallene for, hvor meget arkivfonde fylder i pakket tilstand. Her kan gives yderligere oplysninger om proveniens og arkivfonden. Tilknytninger under Arkivfond Under Arkivfond skal man altid tilknytte (evt. oprette) Arkivindhold Aktører Sted/registrant. (Husk at anføre emnegruppe i "Den grønne registrant" og et topografisk nummer for sognet). Under Arkivfonden åbnes til skærmbilledet Arkivindhold. Hvor mange Arkivindhold man opretter under Arkivfond, afhænger af hvor mange forskellige arkivindholdstyper, der findes i Arkivfonden. SIDE 9 AF 12 SIDE 9 AF 12

10 7.2 Skærmbillede Rediger arkivindholda Arkivindhold Løbenummer Interne noter Arkivindholdstype er det første felt der skal udfyldes, og her vælger man på en dropdownliste eksempelvis forhandlingsprotokoller, regnskabsmateriale osv. Det er meget vigtigt, at dette gøres konsekvent for hver type indhold, da det ellers ikke vil være muligt at søge systematisk på arkivfondenes indhold. Hvis vi forestiller os, at museet har arkivfonde, og at en bruger har brug for kun at få oplysninger om regnskabsmaterialer i museets arkivfonde, vil dette være langt nemmere at fremfinde på tværs af de arkivfonde ved at søge udelukkende på arkivindhold. Ellers er alternativet at se alle arkivfonde igennem. Systemet tilbyder næste frie løbenummer under den aktuelle arkivfond Benyttes kun hvis nødvendigt til museumsinterne oplysninger Under arkivindhold er der en række felter i højre side af skærmen under titlen beskrivelse. SIDE 10 AF 12 SIDE 10 AF 12

11 Indhold Bindantal Pakkeantal Lægantal Fra sag År Beskrivelse Her skal den arkivalietype, som man har valgt, defineres nærmere. Hvis der er tale om en forhandlingsprotokol, skal navnet (hvis det er kendt) på protokollen skrives. Det kan være Forhandlingsprotokol for hovedbestyrelsen eller Forhandlingsprotokol for gymnastikudvalget. Er der tale om korrespondance skal navnet på afsenderen skrives, og hvor mange breve der er tale om, f.eks. 15 breve fra Svend Hansen. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Felt til indtastning af mængden af det aktuelle arkivindhold. Da arkivindhold kan være indkommet via forskellige museumssager, skal man her huske at angive j.nr. på den museumssag, hvorfra arkivindholdet stammer. Via journalnummeret i dette felt kan man altid finde ud af stykkets interne historik. Skriv yderårene for det aktuelle arkivindhold. Hvis der f.eks. er 5 forhandlingsprotokoller, hvor den ældste begynder i 1890 og den yngste slutter i 1950 skal yderårene være Det sammen princip gælder for de øvrige indholdstyper. Her er det er muligt at komme med yderligere oplysninger til arkivindholdet. Det kan f.eks. være relevant, hvis der i en forhandlingsprotokol også er noteret regnskaber (man har jo i foreningerne ofte været meget sparsommelige, man har ikke været glad for at lade tomme sider stå ubenyttede hen). Eller hvis der er huller i rækken af materialet; eksempelvis hvis der mangler 10 år i forhandlingsprotokollerne. SIDE 11 AF 12 SIDE 11 AF 12

12 8. Hvad man absolut ikke må gøre Til sidst nogle gode råd. Det er meget vigtigt, at der i alle registreringer anvendes et korrekt og ensartet sprogbrug, ikke mindst ved navne og betegnelser. Undgå at skrive forkortelser på forskellige måder, eller anvende kæle- og øgenavne, brug altid de officielle betegnelser. Undgå subjektive betegnelser som stor, lille, smuk osv.. Prøv altid at være entydig. Vær omhyggelig med at lave henvisninger, materialet skal jo gerne kunne fremfindes af museets brugere. -- oo 00 oo -- SIDE 12 AF 12 SIDE 12 AF 12

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Til Uddannelseslægen Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Velkommen til den elektroniske portefølje. Porteføljen bygger på målbeskrivelserne der udgør et søkort

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk

VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk VEJLEDNING kirketælling på sogn.dk 1. Login a. Login gennem den Digitale ArbejdsPlads (DAP) - (tidl. It-skrivebordet) b. Login med sognekode og brugerkode 2. Indtastning af gudstjenester/handlinger samt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Opgaven...2 2 Krav til klargøring og håndtering...2 3 Gennemsyn for personoplysninger...4 4 Filformater og opløsning...5

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING 16. JANUAR 2012 En indføring i brugen af det elektroniske registreringssystem Regin Regin brugervejledning En indføring i brugen af Kulturarvsstyrelsens elektroniske

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Emails i PhD Planneren (rekruttering)

Emails i PhD Planneren (rekruttering) Emails i PhD Planneren (rekruttering) Indhold Emailskabeloner og makroer... 2 Masse-emails... 2 Statusopdatering OG afsendelse af email... 2 Hvorfra og hvordan sender man emails?... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN!

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! For komme ind i det hjemmesidesystem (cms-system) vi anvender i fodboldafdelingen skal du

Læs mere

Brug af hjemmesiden www.fugleognatur.dk samt Naturbasen App.

Brug af hjemmesiden www.fugleognatur.dk samt Naturbasen App. Brug af hjemmesiden www.fugleognatur.dk samt Naturbasen App. Fugleognatur.dk er en dansk hjemmeside som blev oprettet i 2001, er nu suverænt den største naturhjemmeside i Danmark. Siden er privatejet,

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere