Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af almene seniorboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger"

Transkript

1 Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde By, Ishøj, beliggende Ishøj Boulevard, 2635 Ishøj. Ejendommen består af en ca m 2 stor grund med et parkeringshus, der lokalplanlægges til opførelse af en ny boligbebyggelse med seniorboliger og fælleshus. Den nye bebyggelse opføres oven på parkeringshuset. Annoncer om salg af ejendommen indrykkes i Sydkysten og fagbladet Licitation i løbet af maj måned Tilbud på køb af ejendommen skal være modtaget af Ishøj Kommune senest den 10. august For salget gælder følgende af Ishøj Kommune fastsatte vilkår: 1. Den udbudte ejendom Den udbudte ejendom er i henhold til forslag til lokalplan nr. 1.64, bilag 3, udlagt til parkeringshus samt til ny bebyggelse med seniorboliger med tilhørende fællesarealer og fællesanlæg. Den udbudte ejendom består i dag af et parkeringshus med 187 P-pladser med indkørsel direkte fra gadeplan. Parkeringshuset er overdækket og bygget op med betonmure og således, at parkeringshuset er delvist dækket af jord og tilsået med græs og grusbelagt. Skitseprojekt med beskrivelse af hovedprincipper for bebyggelsen fremgår af bilag 4. Ejendommens areal er afgrænset af Ishøj Boulevard, Stenbjerggårds Alle, Vejleå Kirke/Ishøj Stationsvej og Ishøj Centervej med (ind)udkørsel til/fra Ishøj Bycenter. Bestemmelserne i lokalplanforslaget og eventuelle ændringer hertil skal overholdes. Ejendommen er beliggende i byzone. Den udbudte ejendom med det dertil hørende parkeringshus sælges som den er og forefindes på overtagelsesdagen og som besigtiget af køber uden ansvar fra sælger, bortset fra vanhjemmel.

2 2. Købsbetingelser 2.1 Vedtagelse af lokalplan og udstykning af den købte ejendom Købet er for købers vedkommende betinget af, at Ishøj Byråd endeligt vedtager det af Ishøj Byråd den 8. maj 2012 foreløbigt vedtagne forslag til lokalplan 1.64 uden væsentlige ændringer. Lokalplanen forventes vedtaget på byrådets møde den 4. september Hvis køber vil gøre gældende, at lokalplanen er væsentligt ændret, skal køber give Ishøj Kommune skriftlig meddelelse herom senest 14 dage efter lokalplanens endelige vedtagelse. Såfremt køber vælger at træde tilbage fra købet, fordi den endelige lokalplan er ændret på væsentlig måde i forhold til det foreløbigt vedtagne forslag til lokalplan 1.64, bærer hver part egne salgs- og købsomkostninger. Ingen af parter kan herefter gøre krav gældende mod den anden i anledning af købsaftalens indgåelse. Købet er betinget af, at der sker udstykning af den købte ejendom. Ishøj Kommune sørge for udstykningen og afholder de hermed forbundne omkostninger. For sælgers vedkommende er købet betinget af, at køber påbegynder og færdiggør bebyggelsen på ejendommen med opførelse af almene seniorboliger med tilhørende fælleshus og fællesanlæg senest to år efter, at Ishøj Byråd endeligt har vedtaget lokalplan I modsat fald er sælger berettiget til at hæve købet mod tilbagebetaling af den købesum, som køber har betalt til sælger. 2.2 Godkendelse af skema A til opførelse af almene seniorboliger Såfremt køber ikke er et alment boligselskab, skal køber sammen med tilbud om køb af ejendommen fremsende en kontrakt med et alment boligselskab om opførelse og salg af de almene seniorboliger i projektet. Bebyggelsen skal omfatte mindst 40 boliger med i alt ca m 2 etageareal fordelt på 2- værelses- og 3 værelses lejligheder. Købet er for både købers og sælgers vedkommende betinget af, at køber opnår tilladelse til opførelse af de af projektet omfattede almene seniorboliger gennem Ishøj Byråds godkendelse af skema A. Køber er forpligtet til at indsende skema A i behørig udfyldt stand med de fornødne bilag til Ishøj Kommune senest tre måneder efter, at Ishøj Kommune har accepteret købers tilbud om køb af ejendommen. 3. Fælleshus Som led i opførelsen af de almene seniorboliger skal køber opføre et fælleshus. Det er Ishøj Kommunes målsætning, at menighedsrådet ved Vejleå Kirke og den almene boligbebyggelse af seniorboliger skal være fælles om anskaffelsen og brugen af fælleshuset, der i givet fald Side 2

3 skal udstykkes som en særskilt ejerlejlighed, der ejes af et sameje af de almene seniorboliger og menighedsrådet ved Vejleå Kirke. Som et led i tilbudsgivningen skal køber derfor rette henvendelse til menighedsrådet ved Vejleå Kirke og forhandle med menighedsrådet om et fælles ejerskab til fælleshuset. Som en del af købstilbuddet skal køber indsende en redegørelse til Ishøj Kommune med redegørelse og dokumentation for købers forhandlinger med menighedsrådet ved Vejleå Kirke om et fælles ejerskab til fælleshuset med oplysning om, hvorvidt parterne har indgået en aftale om fælles ejerskab og/eller fælles brug af menighedsrådet og indholdet af en sådan aftale. 4. Parkeringshus Parkeringshuset består af et søjle-bjælkesystem, hvorpå der ligger et huldæk. Parkeringshuset har i dag plads til 187 biler. Indkørsel til parkeringshuset sker via Ishøj Centervej. Parkeringshuset er lukket i den nordlige og vestlige side på grund af terrænforskel. Parkeringshuset er delvist dækket af jord og tilsået med græs og grusbelagt og fremtræder som et grønt område foran Vejleå Kirke. Parkeringshuset er opført i beton. Der henvises særskilt til Midtconsult A/S rådgivende ingeniører notat nr. K 01 af 30. september 2011, bilag 5. Der henvises særskilt til Franck Geoteknik s Geoteknisk rapport, Kontrolundersøgelse nr. 1 af 15. marts 2012, bilag 6. Parkeringshuset tjener til offentlig parkering for Ishøj Bycenter og Vejleå Kirke. Parkeringspladserne benyttes som aflastningspladser for parkeringspladserne i Ishøj Bycenter på særlige udsalgsdage og af kirkegængere til Vejleå Kirke. Køber må inddrage op til én p-plads pr. bolig til udelukkende brug for beboerne af de almene seniorboliger. Herudover må køber inddrage de fornødne arealer til teknikrum for boligerne og fælleshuset, pulterrum med maksimalt 5 m 2 pr. bolig, elevatorskakt samt fornødne bærende søjler til boligbebyggelsen på parkeringshusets tag. De pågældende arealer skal inddrages i samråd med Ishøj Kommune med det formål, at der skal bevares flest mulige offentlige parkeringspladser. Side 3

4 Køber er berettiget til helt eller delvist at nedrive parkeringshuset som led i opførelsen af de almene seniorboliger og/eller fælleshuset mod at retablere et nyt parkeringshus af samme størrelse. Fra parkeringshuset skal der som hidtil være adgang ad en trappe til Vejleå Kirke og til Vejleå Kirkes teknikkælder. Køber og de til enhver tid værende ejere og brugere af den købte ejendom har den fulde forpligtelse til at udføre fornyelse, drift og renholdelse af parkeringshuset. Til gengæld er køber fritaget for at betale bidrag til drift og vedligeholdelse af den private fællesvej, Ishøj Centervej, der tjener til adgangsvej for den almene boligbebyggelse og et eventuelt fælleshus. Der skal tinglyses en deklaration på ejendommen om offentlighedens frie og uhindrede adgang til benyttelse af de p-pladser, der ikke inddrages til brug for køber som beskrevet ovenfor. Der kan træffes aftale med Ishøj Kommune om, at parkeringshuset kan være aflukket i tidsrummet fra kl. 23 om aftenen til kl om morgenen den følgende dag. Der henvises til bestemmelserne om tinglysning af servitutterne nedenfor i pkt Sælgers ansvar for den solgte ejendom Ejendommen sælges, således som den er og forefindes og som beset af køber med de rettigheder og forpligtelser, der er beskrevet i nærværende salgsvilkår med bilag. Ejendommen overdrages i øvrigt af sælger, uden at sælger har noget ansvar for faktiske og retlige mangler, bortset fra vanhjemmel. 6. Byggemodning Al intern byggemodning af ejendommen er Ishøj Kommune uvedkommende og forestås og bekostes af køber. Det samme gælder eventuelle udgifter til landinspektør ved yderligere opdeling og udstykning af den købte ejendom som led i ejendommens bebyggelse og salg. Køber sørger således selv for tilslutning til vand, spildevand, el, telefon, antenne og fjernvarme og betaler de hermed forbundne tilslutningsbidrag. 7. Forurening Ishøj Kommune oplyser, at den solgte ejendom Ishøj Kommune bekendt ikke er forurenet. Der er ikke foretaget jordbunds- og forureningsundersøgelse af ejendommen forud for købet. Ejendommen er ikke kortlagt i medfør af jordforureningsloven, hvilket betyder, at kommunen ikke har faktisk viden om, at der skulle have været aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening på delarealet. Side 4

5 Det anbefales for alle eventualiteters skyld, at der foretages analyser af jorden inden jordflytning. Hvis det under byggearbejdernes udførelse inden for en periode på to år efter at køber har overtaget ejendommen, mod forventning måtte blive konstateret, at ejendommen har været forurenet på salgstidspunktet i væsentligt omfang, er Ishøj Kommune efter påkrav fra køber forpligtet til uden ugrundet ophold at påbegynde og færdiggøre en sådan oprensning af den nævnte forurening, som efter den nugældende lovgivning er et vilkår for grundens anvendelse til den planlagte bebyggelse med boliger eller som måtte blive påbudt af relevante offentlige myndigheder med hjemmel i den lovgivning, der gælder i dag, mod at køber betaler halvdelen af de dokumenterede udgifter, der for Ishøj Kommune er forbundet med oprensning af forureningen. Påkravet til Ishøj Kommune om oprensning af forureningen skal være skriftligt og komme frem til Ishøj Kommune inden udløbet af 2-årsfristen. Hvis køber ikke vil afholde halvdelen af de med oprensningen af forureningen forbundne omkostninger, kan køber inden for den nævnte 2-årsfrist vælge i stedet skriftligt at meddele Ishøj Kommune, at køber vil træde tilbage fra købsaftalen på grund af forureningen. Ishøj Kommune skal i så fald tilbagebetale købesummen med de af køber betalte renter med tillæg af renter 3% p.a. fra betalingen af købesummen med renter til Ishøj Kommune og indtil tilbagebetalingen af købesummen med renter til køber. Hver part bærer i så fald egne omkostninger afholdt i anledning af købet, og ingen af parterne kan gøre krav gældende på erstatning i anledning af købsaftalens ophævelse. 8. Fundering og piloteringsudgifter Køber har ret til for egen regning at foretage geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdende med henblik på undersøgelse af jordens bæreevne. Viser en sådan geoteknisk undersøgelse, at det planlagte byggeri eller den planlagte byggemodning kræver pilotering eller tilsvarende ekstrafundering, kan køber træde tilbage fra aftalen ved skriftlig meddelelse herom til Ishøj Kommune bilagt den geotekniske undersøgelse, der skal være Ishøj Kommune i hænde senest to måneder efter ejendommens overtagelse. Såfremt en sådan skriftlig meddelelse ikke fremkommer til Ishøj Kommune inden udløbet af den nævnte frist, kan køber ikke gøre krav gældende mod Ishøj Kommune i anledning af, at der måtte være behov for pilotering eller anden ekstrafundering af grunden, som køber ikke har måttet påregne ved købet af ejendommen. Køber kan dog ikke træde tilbage fra købet, såfremt Ishøj Kommune inden tre uger fra modtagelsen af købers skriftlige meddelelse om det dokumenterede behov for ekstrafundering, tilbyder køber, at Ishøj Kommune vil betale de dokumenterede meromkostninger, der vil påløbe til den nødvendige ekstrafundering af byggeriet/byggemodningen i forhold til det, som køber har måttet påregne ved købet af ejendommen. Hvis køber træder tilbage fra handlen og Ishøj Kommune ikke inden for nævnte frist har givet meddelelse om, at ville betale de dokumenterede meromkostninger til ekstrafunderingen, er Ishøj Kommune forpligtet til straks og senest 14 dage fra modtagelsen af købers meddelelse om behovet for ekstrafundering at tilbagebetale den af køber med renter betalte købesum med tillæg af renter 3% p.a. fra købesummens betaling til Ishøj Kommune og indtil tilbagebetalin- Side 5

6 gen af købesummen med renter til køber. Hver part bærer i så fald egne omkostninger afholdt i anledning af købet og ingen af parterne kan gøre krav gældende på erstatning fra den anden part. Hvis funderingsproblemet er lokalt, er parterne dog enige om, at man vil forhandle om mulighederne for at undgå meromkostninger til ekstrafundering og/eller pilotering ved en omplacering af det planlagte byggeri inden for lokalplanens byggefelt og/eller undersøge, om købet kan gennemføres mod et forholdsmæssigt afslag i købesummen for eventuelle reducerede byggemuligheder. 9. Arkæologi Der er ikke registreret fund af arkæologisk interesse i området. Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Alle 3, 2630 Taastrup. 10. Overtagelsen Ejendommen overtages på den dato, hvor Ishøj Kommunes skriftlige accept af købers købstilbud på ejendommen kommer frem til køber. Det forventes, at Byrådet på sit møde den 4. september 2012 beslutter, hvilket tilbud der accepteres. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendommens indtægter og udgifter, der betales kontant på anfordring. Så længe ejendommen ikke er udstykket og selvstændigt vurderet til ejendomsværdi, betaler køber en forholdsmæssig andel af ejendomsskatterne på arealet, beregnet efter delarealets andel af den samlede ejendomsværdivurdering. 11. Ejendommens købesum Den tilbudte købesum udgør købesummen for den samlede ejendom. Umiddelbart efter overtagelsesdagen stiller køber garanti i anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab over for Ishøj Kommune for betalingen af købesummen med påløbne renter. Købesummen forrentes med en rente på 3% p.a. fra overtagelsesdagen at regne og forfalder til kontant betaling med påløbne renter, når køber eller vedkommende almene boligselskab har fået støttetilsagn efter almenboliglovens med godkendelse af skema B til opførelse af de planlagte almene seniorboliger, dog således at købesummen senest skal betales til Ishøj Kommune, når der er forløbet tre måneder efter, at Ishøj Byråd endeligt har godkendt lokalplan nr for det område, hvor den købte ejendom er beliggende. Side 6

7 Ved forsinket betaling af købesummen betales renter med den i renteloven fastsatte rente. 12. Gang- og cykelstien langs ejendommens østgrænse Den på udstykningsridset, bilag 1, fra A-A langs ejendommens østgrænse ved Ishøj Centervej viste gang- og cykelsti, der er anlagt på taget af parkeringshuset, skal opretholdes som en del af Ishøj Kommunes fælles offentlige stisystem. Der er tale om en 3,5 m bred asfalteret gang- og cykelsti, hvor cykelsti og gangsti er adskilt af en fuldt optrukket linje. Den til enhver tid værende ejer af ejendommen har den fulde pligt til fornyelse og vedligeholdelse af stien, således at den stedse er i færdselsmæssig forsvarlig stand. Ishøj Kommune forestår dog og afholder udgifterne til renholdelse af stien med snerydning og glatførebekæmpelse efter de retningslinjer, der i øvrigt gælder for kommunens eget stisystem. Stien sikres ved tinglysning på den solgte ejendom med Ishøj Kommune som påtaleberettiget, jf. bestemmelserne herom nedenfor i pkt Tinglysning af servitutter Køber er forpligtet til at respektere, at forpligtelser i henhold til udbudsvilkårene efter sælgers bestemmelse tinglyses som servitutstiftende på den solgte ejendom med sælger som påtaleberettiget og alene med respekt af nuværende servitutter, byrder og deklarationer. Køber skal således acceptere, at bestemmelserne om byggepligt og tilbageskødning i punkt 2 tinglyses på ejendommen med prioritet forud for al pantegæld. Tinglysning af de pågældende bestemmelser skal ske senest samtidig med skødet, idet der optages bestemmelser herom i skødet. Sælger forbeholder sig i øvrigt ret til for sit vedkommende at stille krav om, at yderligere dokumenter og/eller servitutter, som sælger i sin egenskab af offentlig forvaltningsmyndighed for området måtte finde nødvendige og retligt påkrævede og/eller sagligt begrundede, bliver tinglyst på ejendommen. Ishøj Kommune er påtaleberettiget efter disse bestemmelser. 14. Erklæringer 14.1 Under henvisning til lovbekendtgørelse 2007, nr. 785 om lov om sommerhuse og camping m.v. med senere ændringer, erklærer køber, at ejendommen er erhvervet med henblik på opførelse af almene seniorboliger og er derfor ikke omfattet af lovens Parterne erklærer endvidere på tro og love af hensyn til tinglysningsafgiften, at købesummen for ejendommen ikke er mindre end ejendommens værdi i handel og vandel. Side 7

8 15. Ret og pligt til at tage skøde på ejendommen Køber er forpligtet til at tage betinget adkomst på den af købet omhandlende ejendom i det digitale tinglysningssystem senest otte dage efter, at Ishøj Byråd endeligt har vedtaget den for projektet udarbejdede lokalplan, jf. bestemmelserne herom ovenfor i pkt. 2. Skødet skal alene være betinget af, at køber eller vedkommende almene boligselskab opnår tilladelse til opførelse af den projekterede boligbebyggelse af almene seniorboliger gennem Ishøj Byråds godkendelse af skema A senest seks måneder efter, at Ishøj Kommune har accepteret købers tilbud om køb af ejendommen. Købers advokat forestår den tinglysningsmæssige berigtigelse af handelen i det digitale tinglysningssystem. 16. Omkostninger Alle omkostninger ved udarbejdelsen af nærværende udbudsmateriale samt annoncering af ejendommen afholdes af sælger. Alle omkostninger forbundet med afgivelse af tilbud samt ordning og berigtigelse af ejendomskøbet, herunder fast og variabel registreringsafgift samt salær til købers advokat, betales af køber. 17. Købstilbud, acceptfrist og købsafslutning Køber fremsætter bindende købstilbud med en acceptfrist på 2 måneder regnet fra udløbet af den i udbuddet fastsatte frist for tilbudsafgivning. Sammen med købstilbuddet fremsender køber et skitseforslag om, hvordan køber vil disponere byggeriet og en redegørelse for forløbet og resultatet af forhandlingerne med menighedsrådet for Vejleå Kirke om fælles ejendomsret til fælleshuset. Hvis køber ikke er et alment boligselskab, skal køber tillige indsende kopi af den aftale, køber har indgået med et alment boligselskab om opførelse og salg af de almene seniorboliger i projektet, jf. pkt. 2.2 ovenfor. Købstilbuddet med bilag skal være skriftligt og skal senest være Ishøj Kommune, Center for Kommunale Ejendomme, Ejendomsadministrationen, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj, i hænde fredag den 10. august 2012, kl Indkomne købstilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. Herefter er købstilbuddene tilgængelige efter den til enhver tid gældende lovgivning og praksis herom. Ved Ishøj Kommunes stillingtagen til de modtagne købstilbud, vil Ishøj Kommune vurdere købstilbuddene ud fra, hvilket købstilbud der efter Ishøj Kommunes skøn er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Side 8

9 De indkomne købstilbud vil blandt andet blive vurderet ud fra følgende kriterier: Den tilbudte købesum. Tilbudsgivers redegørelse for det kvalitative indhold af byggeriet med tegninger og beskrivelser. Tilbuddets overholdelse af forslag til lokalplan 1.64 og salgsvilkår. Tilbudsgivers redegørelse for aftaleforhandlingerne med Vejleå Kirkes menighedsråd. Hvis tilbudsgiver ikke er et alment boligselskab, indholdet af købers aftale med et alment boligselskab. Byrådet er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den højstbydende og kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud. jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, pkt. 6, stk Bilag til nærværende salgsvilkår 1. Udstykningsrids over den udbudte ejendom. 2. Annonce indrykket i Sydkysten og Licitationen. 3. Forslag til lokalplan Skitseforslag fra Wohlert Arkitekter A/S af august Notat nr. K 01 af 30. september 2011 fra Midtconsult A/S rådgivende ingeniører. 6. Geoteknisk rapport, Kontrolundersøgelse nr. 1 af 15. marts 2012 fra Franck Geoteknik. 7. Servitut om gang- og cykelsti. Side 9

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere