2012 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K"

Transkript

1 2012 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen København K

2 Side 2 af 129

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig Grønningen 2, 1270 København K Fritliggende bolig med tilhørende udhus beliggende ved Kastellet i Københavns indre by. Ejendommen har fra gammel tid kaldenavnet Smedehuset og er opført af ukendt arkitekt - ifølge BBR i Hovedhuset er nu indrettet med 2 lejemål og har senest været anvendt som tjeneste-/lejebolig for ansatte i forsvaret. Bygningerne og de omkringliggende arealer er fredet. Ejendommen er netop udstykket fra Kastellet og med ejendommen følger opholdsret til frireal i tilknytning til ejendommens bygninger. Her er således en enestående mulighed for at erhverve en unik ejendom beliggende på en del af Kastellets ydre fæstningsværker. Smedehusets boligareal udgør 208 m2, hvortil kommer et loftareal på 18 m2. Udhusets er opført i 1894 med et bebygget areal på 49 m2. Side 3 af 129

4 Indvendig besigtigelse af bygningerne kan foretages mandag den 6. februar 2012 fra til og den 20. februar 2012 fra kl til eller efter nærmere aftale med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Peter Marcus Clausen tlf.: Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på den i udbudsmaterialet vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Smedehuset, Grønningen 2, Kbh K, således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest den 29. februar 2012 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Luftfoto Kastellet København Side 4 af 129

5 BILAGSFORTEGNELSE for udbud af ejendommen matr. nr. 66b, Østervold Kvarter, København, beliggende Grønningen 2, 1270 København K Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 7 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 11 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort, bilag vedr. udstykning s. 17 Bilag 4 Tingbogsattest og uddrag af tinglyste servitutter s. 27 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 49 Bilag 6 Ejendoms- og brugsplan s. 59 Bilag 7 Ejendomsvurdering s. 71 Bilag 8 Kommunale oplysninger m.v. s. 75 Bilag 9 Tilstandsrapport, afslag ejerskifteforsikring og energimærke s. 79 Bilag 10 Tegninger m.v. s. 101 Bilag 11 Tekst vedr. digital tinglysning af adkomst s. 123 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 127 Side 5 af 129

6 Side 6 af 129

7 2012 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen København K Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 7 af 129

8 Side 8 af 129

9 CIR nr 7 af 25/01/2010 Gældende Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 9 af 129

10 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 10 af 129

11 2012 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen København K Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 11 af 129

12 Side 12 af 129

13 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 66b Østervold Kvarter, København, beliggende Grønningen 2, 1270 København K. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 66b Østervold Kvarter, København med et grundareal, der ifølge tingbogen, udgør 380 m², med de på ejendommen beliggende bygninger. Boligarealet udgør 208 m² med tilhørende loftrum anført til 18 m². Der er desuden udhus på 49 m². Matrikelkort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest og uddrag af tinglyste servitutter for ejendommen vedlægges som bilag 4. BBR-ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes ejendoms- og brugsplan vedlægges som bilag 6. Ejendoms- og brugsplanen er ikke ajourført. Der tages derfor forbehold for bygningsmæssige ændringer og arealstørrelser. Oplysning om manglende ejendomsvurdering vedlægges som bilag 7. Kommunalt oplysningsskema og oplysning om planforhold vedlægges som bilag 8. Tilstandsrapport (Huseftersyn) og afslag vedr. tilbud på ejerskifteforsikring vedlægges som bilag 9. Tegninger vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Ejendommen søges afhændet til højest bydende. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Bygningerne og de omkringliggende arealer er fredet. Køber har tinglyst ret til ophold på tilknyttede friarealer jf. skitse. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Side 13 af 129

14 Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har fået udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen men det har jf. bilag 9 ikke været mulig at fremskaffe tilbud på ejerskifteforsikring. Såfremt ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køber, og køber via eget forsikringsselskab kan fremskaffe tilbud på ejerskifteforsikring, så betaler Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring med lovmæssige minimumsdækning. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapporten i bilag 9 og oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter at institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. Ejendommen er netop udstykket fra det fredede fortidsminde Kastellet på baggrund af tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. I forbindelse med udstykningen er der tinglyst en servitut om ophold Side 14 af 129

15 mv. Denne servitut giver de til enhver tid værende ejere og brugere af matrikel nr. 66b (Grønningen 2) ret til at anvende en nærmere angivet del af matrikel 66a som fri- og opholdsareal (arealet er specificeret i bilag til udbudsmaterialet). Der er således ikke tale om en egentlig brugsret. I forbindelse med udstykningen er der desuden udlagt adgangsvej til ejendommen via privat fællesvej. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Smedehuset, Grønningen 2, København K til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest d. 29. februar 2012 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 15 af 129

16 Side 16 af 129

17 2012 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen København K Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Bilag vedr. udstykning Side 17 af 129

18 Side 18 af 129

19 Side 19 af 129

20 Side 20 af 129

21 Side 21 af 129

22 Side 22 af 129

23 Side 23 af 129

24 Side 24 af 129

25 Side 25 af 129

26 Side 26 af 129

27 2012 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen København K Bilag 4 Tingbogsattest. Uddrag af tinglyste servitutter Side 27 af 129

28 Side 28 af 129

29 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :07:44 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: 380 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Østervold Kvarter, København Matrikelnummer: 0066b Areal: 380 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0001 Matrikelnoteringsdato: Udstykket fra 66 NOTERINGER: Dato: Bygningsfredning ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: A0001 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarskommandoen CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Forsvarets Bygningstjeneste HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Side 29 af 129

30 Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 6 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 1_Q-I_484 AREALANVENDELSE: Fredning TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Fredningsbeslutning DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 8 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 1_M-IV_136 AREALANVENDELSE: Fredning TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fredning DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TEKNISKE ANLÆG: El / vand / varme / gas ANDET: Side 30 af 129

31 Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13 I AKT: 1_F-I_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 EJENDOMSFORHOLD: Andet PÅTALEBERETTIGET: Navn: Kulturarvsstyrelsen CVR: Navn: Samt se tinglyst dokument BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 LEDNINGER: Forsyning / afløb PÅTALEBERETTIGET: Navn: KØBENHAVNS KOMMUNE CVR: ANMÆRKNINGER: Servitut: Anden Servitut Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut Dato/løbenummer: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Side 31 af 129

32 Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 FÆRDSEL: Vej Vejret PÅTALEBERETTIGET: Navn: KØBENHAVNS KOMMUNE CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK ØVRIGE OPLYSNINGER Side 32 af 129

33 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :16:06 EJENDOM: Adresse: Kastellet København Ø Samlet areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Østervold Kvarter, København Matrikelnummer: 0066 Areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0001 NOTERINGER: Dato: Bygningsfredning ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: A0001 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarskommandoen CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Forsvarets Bygningstjeneste HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut Side 33 af 129

34 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om kloakpumpestation, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, Resp lån i off midler Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 1_00-IV_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 1_Q-I_484 AREALANVENDELSE: Fredning TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Fredningsbeslutning DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fundering og grundvandssænkning mv, akt S 50 I Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 1_00-IV_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut Side 34 af 129

35 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 7 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 1_M-IV_136 AREALANVENDELSE: Fredning TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fredning DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om resp se akt Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 1_00-IV_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TEKNISKE ANLÆG: El / vand / varme / gas ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Side 35 af 129

36 Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13 I Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 1_00-IV_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 1_P-I_625 TEKNISKE ANLÆG: Transformeranlæg El / vand / varme / gas TILLÆGSTEKST: Yderligere tekst Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr og DONG Energy, cvr.nr Tillægstekst Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut EJENDOMSFORHOLD: Andet PÅTALEBERETTIGET: Navn: Kulturarvsstyrelsen CVR: Navn: Samt se tinglyst dokument BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Side 36 af 129

37 Antal: 1 LEDNINGER: Forsyning / afløb PÅTALEBERETTIGET: Navn: KØBENHAVNS KOMMUNE CVR: ANMÆRKNINGER: Servitut: Anden Servitut Dato/løbenummer: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Dokument type: Anden Servitut FÆRDSEL: Vej Vejret PÅTALEBERETTIGET: Navn: KØBENHAVNS KOMMUNE CVR: FRIST INFORMATION: Frist dato: Lyst med frist til berigtigelse af endelig udstykning. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0101 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 1_M-IV_136 Side 37 af 129

38 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :18:55 EJENDOM: Landsejerlav: Østervold Kvarter, København Matrikelnummer: 0066b FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Adresse: Kastellet København Ø Landsejerlav: Østervold Kvarter, København Matrikelnummer: 0066a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut Dato/løbenummer: SERVITUT: Dokument type: Anden Servitut EJENDOMSFORHOLD: Andet SERVITUT TEKST: I anledning af udstykning af ejendommen matr.nr. 66 Østervold Kvarter, København pålægger undertegnede ejer, herved med bindende virkning for nuværende og fremtidige ejere af ejendommen Side 38 af 129

39 og arealer heraf følgende bestemmelser: Servitut om forbud mod ændring af de bestående forhold 1. I forbindelse med at Kulturarvsstyrelsen har givet tilladelse til udstykning af delnr. 2 af matr.nr. 66, deklareres det hermed som vilkår for udstykningen, at der ikke må foretages nogen ændringer af de bestående forhold på delnr. 2 eller på det på ridset med krydsskravering viste areal, herunder at der ikke må rejses hegn, etableres nye vejadgange eller foretages ændringer af bygningernes ydre. 2. Bestemmelserne er ikke til hinder for at der foretages almindelig drift og vedligehold af arealerne som f.eks. græsslåning. Påtaleretten tilkommer Kulturarvsstyrelsen. Servitut om ophold mv. 3. De til enhver tid værende ejere og brugere af delnr. 2 af matr. nr. 66 meddeles hermed ret til at anvende det på vedlagte rids med krydsskravering viste areal på matr.nr. 66 som fri- og opholdsareal. 4. Den fremtidige ren- og vedligeholdelse af arealet påhviler alene de til enhver tid værende ejere og brugere af delnr. 2 af matr. nr. 66. Påtaleretten efter pkt. 3 tilkommer de til enhver tid værende ejere og brugere af delnr. 2 af matr. nr. 66, mens påtaleretten efter pkt. 4 tilkommer ejeren af matr.nr. 66. Denne deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 66 Østervold Kvarter, København med frist til matrikulær berigtigelse, idet der med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: LANDINSPEKTØRFIRMAET BONEFELD & BYSTRUP A/S Strandpromenaden Horsens CVR: Kontaktoplysninger: Heidi Frederiksen, MYNDIGHED: KØBENHAVNS KOMMUNE Ottiliavej Valby CVR: PÅTALEBERETTIGET: Kulturarvsstyrelsen Side 39 af 129

40 H.C. Andersens Boulevard København V CVR: PÅTALEBERETTIGET: Samt se tinglyst dokument Samt se tinglyst dokument... BILAG: Bilagsreference: 0c51bcd0-fc83-448f-a41a-08a385b768b8 Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: 33913e_rids anvendelse Bilagsreference: acaf0dd9-9ba b80b-48f974c986ab Bilag referencekode: GML-dokument med koordinator til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: 33913gml_anvendelse FRIST INFORMATION: Frist dato: Lyst med frist til berigtigelse af endelig udstykning samt til konkretisering af påtaleberettigede. Side 40 af 129

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby Sagsnummer 2011/0001726 Udbudsmateriale for Park Allé 131 2605 Brøndby Side 2 af 80 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Park Allé 131, 2605 Brøndby Boligen er skønt

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere