Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema har været i offentlig høring fra den 12. maj 2014 til den 6. juni Baggrund Bekendtgørelsen er en følge af landbrugsreformens nye regler om arealstøtte, som skal gælde for 2015, og fastsætter bl.a. hvorledes, der skal ansøges herom. Bekendtgørelsen viderefører mange af de materielle regler om ansøgning i den nugældende bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort, jf. bekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2012 med senere ændringer. En af de væsentligste forskelle i forhold til de nugældende regler består i opgørelsen af det støtteberettigede areal i en markblok, der indeholder permanente græsarealer med spredte ikkestøtteberettigede arealer. Herudover er der kommet nye regler for indtegning af arealer, hvor indtegningen bl.a. vil være styrende for ansøgningen. Ansøgningsfristen for rettidig indsendelse af Fællesskema fastsættes i den nye bekendtgørelse til den 21. april, og ændringsfristen for Fællesskema og markblokrettelser fastsættes nu til 20 kalenderdage efter ansøgningsfristen, hvilket i 2015 vil være den 11. maj. Fristen vedr. for sen indsendelse af ansøgningen på 25 kalenderdage efter ansøgningsfristen bliver den 18. maj i 2015 (pga. weekend). Endvidere er der fastsat regler om, at dokumentation, som kræves vedlagt støtteansøgningen, skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb. Derudover bliver dispensationsadgangen til at indsende ansøgningen på papir nu afskaffet. I stedet kan konkursboer og dødsboer samt ansøgere, der på grund af særlige omstændigheder er forhindret i at oprette en elektronisk fuldmagt, indgive en fuldmagt uden anvendelse af Fødevareministeriets Tast selv-service, hvorefter en fysisk eller juridisk person på vegne af ansøger kan indgive ansøgningen gennem Fødevareministeriets Tast selv-service.

2 Bekendtgørelsen har været sendt i høring hos følgende: Interesseorganisationer 3F Advokatsamfundet Bæredygtigt Landbrug DAKOFO Danmarks Biavlerforening Danmarks Jægerforbund Danmarks Landboungdom Danmarks Naturfredningsforening Dansk Erhverv Dansk Gartneri Dansk Industri Dansk Juletræsdyrkerforening Dansk Kartoffelproducentforening Dansk kvæg Dansk Land- og Strandjagtforening Dansk Ornitologisk Forening Dansk Planteværn Dansk Skovforening Dansk økologisk gedeavl Danske Svineproducenter Danske biavleres landsforening DANVA Den Grønne Nøgle v/horesta Det Dyreetiske Råd Det Grønne Kontaktudvalg, sekretariatet Det Økologiske Fødevareråd Dialogforum Foderstofudvalget Dyrenes Beskyttelse Erhvervsbiarvlerne Finansrådet Forbrugerrådet Foreningen af Vandværker i Danmark Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Frie bønder - levende land Hedeselskabet Kommunernes Landsforening Landboungdom Landbrug & Fødevarer Landdistrikternes Fællesråd Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter Landsforeningen Dansk Fåreavl Landsforeningen Danske Maskinstationer Natur & Samfund Plantning & Landskab, Landsforeningen Realkreditforeningen Realkreditrådet Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere Sammenslutningen af Danske Småøer Skovdyrkerne 2

3 Videnscentret for Landbrug Økologisk Landsforening Universiteter Copenhagen Business School Danmarks Tekniske Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU - Natur- og Biovidenskabeligt fakultet Københavns Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universitet DCA Aarhus Universitet DCE Myndigheder Danske Regioner Datatilsynet Følgende har afgivet bemærkninger: Forbrugerrådet Tænk Roskilde Universitet Syddansk Universitet Dansk Landbrugsrådgivning Landbrug & Fødevarer Datatilsynet 2. Generelle bemærkninger Følgende parter har meddelt, at de ikke har bemærkninger: Roskilde Universitet, Syddansk Universitet. Forbrugerrådet Tænk har meddelt, at bekendtgørelsen ligger uden for deres interesseområde, og de derfor vil undlade at forholde sig til denne. Datatilsynet har noteret, at det bl.a. fremgår af udkastet, at påkrævet dokumentation nu også skal indsendes via Fødevareministeriets Tast selv-service, samt at dispensationsadgangen til at indsende ansøgning på papir afskaffes. Derudover har Datatilsynet ingen yderligere bemærkninger. 3

4 NaturErhvervstyrelsen skal oplyse om, at Tast selv-service benytter NemID til at regulere brugeradgangen samt krypteret kommunikation. Løsningen lever derfor op til offentlig, bedste praksis i forhold til at etablere adgang til selvbetjeningsløsninger, idet der heller ikke benyttes almindelig pinkode. Landbrug & Fødevarer (herefter LF) konstaterer, at det elektroniske Fællesskema er et centralt element i NaturErhvervstyrelsens Tast-Selv-system, og dermed i udbetalingen af landbrugsstøtten. Med udgangspunkt i de problemer, der tidligere har været med IT-systemets performance, og da mange landmænds økonomi er afhængige af en rettidig udbetaling af landbrugsstøtten, opfordrer LF NaturErhvervstyrelsen til, at have fuld opmærksomhed på den nødvendige IT-udvikling. Hertil skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at der i styrelsen er fuld fokus på, at ansøgningsrunden kan åbne den 1. februar 2015, og at landmænd og konsulenter har et effektivt IT-system, der fungerer fejlfrit under hele ansøgningsperioden. Endvidere skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at der i år arbejdes på en kendt IT-platform, hvilket betyder, at funktionerne er modnet gennem de sidste par år. Det er derfor styrelsens opfattelse, at selvom der vil være ændringer i IT-systemet, vil disse ikke ændre de helt grundlæggende funktioner i systemet. 3. Konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser 2, nr. 2 og 3 Definition af markblok og mark LF bemærker, at bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. opererer med begrebet landbrugsparcel, og finder det på den baggrund hensigtsmæssigt, at NaturErhvervstyrelsen præciserer definitionerne i bekendtgørelse om markkort og elektronisk Fællesskema, der anvender begreberne markblok og mark, så man undgår potentiel terminologiforvirring. NaturErhvervstyrelsen kan oplyse, at anvendelsen af begrebet landbrugsparcel er det begreb, som forordningerne om reformen anvender. En landbrugsparcel skal indtegnes og opmåles særskilt. Som følge af de nye krav som følge af ordningen med betaling for opfyldelse af grønne krav, herunder om flere afgrøder på bedriften og etablering af miljøfokusområder, vil landbrugsparcel naturligt ligge tæt på markbegrebet. På den baggrund fastholder NaturErhvervstyrelsen den gældende formulering i grundbetalingsbekendtgørelsen, hvilket fremgår af høringsnotatet vedrørende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.. 4

5 I samme forbindelse skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at begreberne mark og markblok, er de mest anvendte begreber i dansk terminologi i denne sammenhæng, på trods af, at forordningerne om reformen ikke anvender begrebet mark, men alene opererer med begrebet markblok i form af begrebet referenceparcel. Da de forskellige betegnelser i grundbetalingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om markblok og elektronisk Fællesskema bruges til at beskrive forskellige krav, og regulere forskellige situationer og forhold, er det ikke muligt at anvende de samme betegnelser overalt i de to bekendtgørelser. NaturErhvervstyrelsen fastholder derfor formuleringerne i bekendtgørelsen om markblok og elektronisk Fællesskema. 3, stk. 2 Pro rata for permanente græsarealer med spredte ikke-støtteberettigede områder LF meddeler, at de overordnet er positive overfor indførelsen af et pro rata-system, da det umiddelbart virker som en forenkling der kan sikre, at virkeligheden for de permanente græsarealer afspejler sig i reglerne. LF understreger dog, at der fortsat er en række uafklarede forhold, og at det ikke muligt at vurdere, hvorvidt pro rata reelt er en forbedring set i forhold til de nuværende regler, før disse detaljer er på plads. I forbindelse med indførelsen af et pro rata-system skal det ifølge LF afklares, hvordan det håndteres, hvis der er flere ansøgere i samme markblok, og den ene ansøger er uenig i den pro rata-sats, som NaturErhvervstyrelsen har foreslået for den pågældende markblok. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at det er afklaret, hvorledes flere ansøgere skal håndteres i forbindelse med fastlæggelsen af pro rata-satsen. Den pågældende ansøger skal melde fejl i markblokken, hvorefter NaturErhvervstyrelsen tager stilling til, om den angivne pro rata-sats er korrekt eller skal rettes til. Hvis markblokken ikke er tilstrækkelig ensartet, vil NaturErhvervstyrelsen om nødvendigt dele markblokken i to eller flere dele for at løse problemet med pro rata-satsen. Ligeledes meddeler LF at det skal afklares, hvilke sanktionsregler der gælder, hvis pro rata-satsen ændres som følge af kontrol. Skrækscenariet ifølge LF er, hvis ansøger sanktioneres ud fra en arealafvigelse på 20 pct., idet pro rata-kategorierne er i 20 procentsintervaller. Hertil bemærker LF, at det altid er afgørende, at sanktioner er proportionelle med overtrædelsen, hvorfor det i forbindelse med pro rata skal understreges, at flytning af et areal fra en pro rata-sats til en anden, ikke skyldes en bevidst handling fra ansøgers side. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at denne problemstilling er uafklaret. NaturErhvervstyrelsen skal oplyse om, at reglerne vedrørende sanktioner er forordningsfastsatte. NaturErhvervstyrelsen 5

6 har rettet henvendelse til Kommissionen med henblik på en afklaring af sanktionsreglerne i forbindelse med pro rata-systemet. Kommissionen har tilkendegivet at ville overveje mulighederne for at tillade, at der ikke bliver givet sanktioner som følge af ændringen i pro-rata koefficienten, men kun beregnes sanktioner som følge af egentlige arealafvigelser i forhold til det indtegnede areal, idet pro-rata koefficienten ikke er fastsat af ansøger, men af myndigheden. LF anfører, at det er uklart, hvordan samspillet mellem pro rata-systemet og aktivitetskravet bliver. Eftersom aktivitetskravet er en støttebetingelse, kan der ifølge LF ikke stilles krav om, at aktivitetskravet skal opfyldes på hele marken, dvs. overholdelse af kravet på 100 pct. af arealet, hvis der kun udbetales støtte til 80 pct. af arealet, hvis marken er i kategorien med pct. ikkestøtteberettiget areal. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at der ikke er krav om aktivitet på 100 pct. af arealerne i den ovennævnte situation. Aktivitetskravet skal alene opfyldes på de dele af arealet, hvor der er plantedække. NaturErhvervstyrelsen ønsker ligesom LF, at de positive effekter ved pro rata-systemet er tydelige både for landbrugeren og for styrelsen. For at skabe fuldstændig klarhed over samspillet mellem aktivitetskravet og pro rata-systemet, har styrelsen dog kontaktet Kommissionen for at få en afklaring af problemstillingen, og navnlig muligheden for, at aktivitetskravet i stedet følger pro rata-satsen i markblokken og dermed styres direkte af denne. Kommissionen har tilkendegivet, at ikke-støtteberettigede arealer på over 100 m 2, og arealer, hvor der ikke er adgang for græssende dyr, f.eks. under træer, skal digitaliseres ud af markblokken. Prorata satsen fastsættes for det tilbageværende areal i markblokken. Kommissionen har tilkendegivet, at hele arealet i markblokken skal opfylde kravet til landbrugsaktivitet, idet pro-rata koefficienten vedrører beregningen af støtten, mens landbrugsaktiviteten vedrører det støtteberettigede areal. På baggrund af denne udmelding er 3, stk. 2, præciseret på dette punkt. NaturErhvervstyrelsen skal igen gøre opmærksom på, at reglerne vedrørende sanktioner er forordningsfastsatte. Derudover noterer LF, at sammenhængen mellem pro rata-systemet og landdistriktsordningerne endnu er et uafklaret forhold. LF understreger, at der skal kunne udbetales 100 pct. af tilskudssatsen uagtet, at tilsagnet dækker et areal, der har en lavere pro rata-sats på eksempelvis 80 pct. Ifølge LF er det vigtigt, at gødningskvoten beregnes på baggrund af det totale areal i markblokken og ikke med udgangspunkt i pro rata-satsen. 6

7 I NaturErhvervstyrelsen arbejdes der med en pro rata model, hvor pro rata reduktionskoefficienten kun anvendes på støtteordninger under direkte betalinger, dvs. grundbetaling, grønne krav, osv. Endvidere arbejdes der på, at systemet også anvendes på økologisk arealtilskud som den eneste foranstaltning på Landdistriktsprogrammet, hvilket dog endnu ikke er endeligt afklaret. Dette giver mulighed for, at der på ældre tilsagn fortsat kan indsendes en udbetalingsanmodning på hele tilsagnsarealet, uanset om marken er placeret i fx en pro rata 60 pct. markblok. I givet fald sendes en ændringsbekendtgørelse i høring til efteråret. For landdistriktsstøtteordninger, hvor der således ikke anvendes pro rata, udbetales tilskud i stedet på grundlag af det støtteberettigede tilsagnsareal. I forhold til spørgsmålet om beregningen af gødningskvoten skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at gødningskvoten fortsat vil blive beregnet på baggrund af det faktisk dyrkede areal på marken uafhængigt af en evt. pro rata sats i markblokken. LF konstaterer, at angivelsen af de ikke-støtteberettigede arealer i 2015 fastlægges af NaturErhvervstyrelsen, og er derfor af den opfattelse, at dette skal være bindende, således at landmanden ikke risikerer at komme i klemme i forhold til de nye regler med sanktioner til følge. Derfor mener LF, at det bør præciseres, at ansøger er berettiget til støtte svarende til det støtteberettigede areal i markblokken, som angives af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at problemstillingen om sanktionering er uafklaret. Styrelsen har derfor kontaktet Kommissionen med henblik på en afklaring heraf. 4 Indsendelse af ændringsforslag LF anfører, at det ikke er rimeligt, at det skal komme ansøgere til skade, hvis der er fejl i ansøgningsmaterialet fra NaturErhvervstyrelsens side og finder det overraskende, at man skal søge om at få rettet fejl i markblokke m.m. Ifølge LF må det være umiddelbart indlysende og kunne håndteres som en rettelsesanmodning, at såfremt ansøger tegner udover markblokken og vælger at sende ansøgningen ind, er det fordi markblokken er fejlbehæftet og skal rettes. LF anfører desuden, at det ligesom i Enkeltbetalingsordningen, skal være muligt for ansøger at ændre markblokkens netto/taraareal efter ansøgningsfristen, og i forbindelse med et høringsbrev. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at ansøger er forpligtet til korrigere markblokken, hvis informationerne om markblokkens areal, placering eller grænser er ukorrekt. Det samme gælder i relation til størrelsen og placeringen af miljøfokusområder. Dette følger af art. 17, stk. 5 og art. 16 i 7

8 den implementerende retsakt til 1306/2013. Forsinket indsendelse af ansøgningen og ændring af ansøgningen accepteres indtil 25 dage efter ansøgningsfristen, jf. art. 13 i den delegerede retsakt til 1306/2013. Herefter kan ansøgningen ikke ændres, bortset fra hvis arealer trækkes ud af ansøgningen, forudsat at ansøger ikke er orienteret om en uregelmæssighed eller er orienteret om gennemførelse af et kontrolbesøg. jf. art. 15, stk. 3 i den implementerende retsakt til 1306/2013. På denne baggrund, er ansøger forpligtet til at korrigere ukorrekte markblokke i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen. Efter udløb af fristen for forsinket indsendelse af ansøgningen eller ændringsfristen, kan der ikke godkendes korrektioner til markblokkene med virkning for ansøgningsåret. Hvis ansøger modtager et høringsbrev om overanmeldelse af arealet, er ansøger orienteret om en uregelmæssighed og kan i denne situation ikke korrigere markblokken. Det følger af ovenstående, at ansøger har pligt til at indberette fejl i ansøgningen senest ved ændringsfristens udløb. Dette gælder desuden også fejl i netto-arealet. Efter art. 5, stk. 2, i den delegerede retsakt til 1306/2013 skal NaturErhvervstyrelsen oplyse ansøger om det maksimalt støtteberettigede areal, og ansøger har efter art. 16, stk. 5, 2. og 3. afsnit, i den implementerende retsakt til 1306/2013, pligt til at indberette fejl i de oplysninger, som styrelsen stiller til rådighed. NaturErhvervstyrelsen vil til 2016 undersøge mulighederne for, at ansøgninger med marker tegnet udenfor en markblok automatisk skal betragtes som et markblokændringsforslag. Det vil ikke kunne nås til Det vil ikke være muligt at fortsætte den hidtidige praksis, der vil indebære store forsinkelser af denne sagstype med risiko for, at evt. fysiske kontroller ikke vil kunne gennemføres til tiden, ligesom støtteudbetaling vil kunne blive meget forsinket. 5, stk. 2 Frist for modtagelse af ændringsforslag LF anmoder om baggrunden og hjemlen til denne bestemmelse forklaret, idet markblokke kan justeres ned til ugunst for ansøger efter den fastsatte frist. NaturErhvervstyrelsen skal oplyse om, at det er gældende ret, der er videreført med reformen. I den gældende forordning (EF) nr. 1122/2009 fremgår fristen for modtagelse af ændringsforslag af art. 12, stk. 4. Med reformen har bestemmelsen ændret ordlyd, men det er NaturErhvervstyrelsens opfattelse, at der ikke er sket materielle ændringer herved. Det følger af art. 16, stk. 5, 2. og 3. afsnit, i den implementerende retsakt til 1306/2013, at landbrugeren skal indberette alle fejl i det materiale, som NaturErhvervstyrelsen stiller til rådighed. Af art. 14 i samme retsakt fremgår desuden fristen for indberetning af fejl/indsendelse af ændringer. 8

9 6, stk. 3 Åbningsdato for indgivelse af Fællesskema LF meddeler, at ansøgningsrunden skal åbnes tidligere end den 1. februar, eksempelvis den 1. december eller den 1. januar, hvilket er det eneste forhold, der kan gøre en ændring af ansøgningsfristen til den 16. april acceptabel, idet den samlede ansøgningsperiode herved ville blive forlænget. Dansk Landbrugsrådgivning (herefter DL) angiver også, at det ikke er acceptabelt, at det elektroniske Fællesskema først åbner den 1. februar, særligt da der er en mængde nye regler, som skal formidles til landmændene, og da ansøgningsperioden i år indeholder færre arbejdsdage. Derfor mener DL, at det er altafgørende, at det elektroniske Fællesskema åbner senest den 1. januar 2015, hvilket giver den fornødne tid til at udfylde ansøgningerne i et effektivt og mindre stressende arbejdsforløb for brancheorganisationens medarbejdere. Endvidere anfører DL, at målet på længere sigt må være, at ansøgningsskemaet åbner allerede den 1. oktober, således at det kan udfyldes i løbet af efterårsog vinterperioden, og kan færdiggøres sammen med både gødnings- og sprøjtejournalindrapportering og indrapportering af efterafgrøder. NaturErhvervstyrelsen fastholder 1. februar som ansøgningsrundens åbningsdato, og dermed også som deadline for, hvornår alt relevant materiale i forbindelse med ansøgningen skal være tilgængelig for ansøger. Overordnet skal NaturErhvervstyrelsen dog gøre opmærksom på, at styrelsen altid har åbningsdatoen for ansøgningsrunden i fokus som et væsentligt punkt, og at der i den forbindelse lægges stor vægt på, at adgangen til ansøgningsmaterialet kan ske så tidligt som muligt. Derfor bestræber styrelsen sig også på, at de enkelte dele til ansøgningen bliver tilgængelige løbende forud for åbningsdatoen, så snart det er muligt. Det er styrelsens hensigt, at der fremover skal være større mulighed for, at forberede den enkelte ansøgning i månederne op til ansøgningsrundens start, end der har været hidtil. I og med at markkortet bliver styrende for det ansøgte areal, og da Fødevareministeriets internet markkort (herefter IMK) er åbent hele året, vil der fremover være bedre mulighed for at indtegne arealerne, og dermed det ansøgte areal, på forhånd. Forud for ansøgningsrunden i 2015 vil NaturErhvervstyrelsen desuden bestræbe sig på, så tidligt som muligt, at færdiggøre de korttemaer i IMK, som er nødvendige for at forebygge overlap og for at oplyse om markblokkens pro rata-sats, idet opdateringen af alle berørte pro rata markblokke dog ikke kan forventes afsluttet pr. 1. februar , stk. 1 og 2 Ansøgnings- og ændringsfrist for modtagelse af Fællesskema Med hensyn til ansøgningsfristen i 7, stk. 1, anfører LF, at det ikke er acceptabelt, at fristen er fastsat til den 16. april. I 2014 blev ansøgningsfristen undtagelsesvist flyttet til den 16. april af hen- 9

10 syn til implementeringen af den nye landbrugsreform. Dette er imidlertid ikke ens betydende med, at denne indskrænkning af ansøgningsperioden skal fortsætte. Navnlig af hensyn til konsulenternes tilrettelæggelse af deres arbejde, herunder udfordringerne med økologi- og miljøordningerne samt usikkerheden omkring nedbrud og performance på Tast selv-service, er det ifølge LF centralt, at ansøgningsrunden spredes ud over så lang tid som muligt. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at baggrunden for, at ansøgningsfristen ligesom i 2015 i høringsudkastet er fastsat til den 16. april er, at der i forordningsgrundlaget er stillet nye krav til fysisk kontrol som følge af de nye grønne krav, der er indeholdt i reformen. Kontrollen skal således finde sted i specifikke og korte perioder på året. Fx skal kontrollen af det grønne krav om flere afgrødekategorier på bedriften ske i vækstperioden, dvs. i juni-juli, mens kontrollen af efterafgrøder, anmeldt som miljøfokusareal, skal ske i perioden september-oktober. Dermed skal NaturErhvervstyrelsen samlet set bruge mere tid på at udføre den påkrævede kontrol. Der er brug for at afslutte ansøgningsrunden så tidligt som muligt, så forberedelsen af kontrollen kan komme i gang tidligere. Herved er chancen for at opnå udbetalingsmål på 95 pct. den 1. december størst. Det er korrekt, at styrelsen i forbindelse med bekendtgørelsen for 2014 ikke havde tilkendegivet, at der også ville blive indført en tidlig ansøgningsfrist fremover. Styrelsen er klar over, at en tidlig ansøgningsfrist lægger pres på de konsulenter, der indsender rigtig mange ansøgninger. I tidligere år har der dog typisk været en lavere aktivitet i de først uger af ansøgningsperioden, hvorimod konsulenterne i 2014 har haft en mere jævn indsendelse af ansøgninger end tidligere. Da dette betragtes som en positiv udvikling, er det styrelsens ønske, at denne udvikling også fortsætter fremover. NaturErhvervstyrelsen har dog under henvisning til bemærkningerne valgt at ændre fristen til den 21. april. NaturErhvervstyrelsen vil bestræbe sig på, at landmænd og konsulenter får god mulighed for, at sætte sig ind i de nye støtteordninger i løbet af efteråret, både ved at publicere vejledningsmateriale, men også ved at komme ud i landet til konsulentvirksomheder og lokale landboforeninger. På den måde kan landmænd og konsulenter forberede sig grundigt inden ansøgningsrundens start. I forhold til ændringsfristen i 7, stk. 2, anfører LF, at ændringsfristen bør være den dato, som forordningen foreskriver som den senest mulige. I den forbindelse anfører LF, at det i 2015 er særlig vigtigt i forhold til den nye regel om, at overlap skal være rettet senest på ændringsfristen. 10

11 Hertil skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at der ikke vil være reel mulighed for at rette uoverensstemmelser i perioden fra medio maj til 31. maj, idet styrelsens nye sagsbehandlingssystem gør, at der allerede i den periode vil være udsendt høringsbrev om de pågældende arealer, hvorved landmanden er forhindret i at indsende ændringer for det pågældende areal. Grunden til dette er, at den administrative kontrol allerede starter få dage efter ansøgningsfristen. Endvidere er det styrelsens opfattelse, at det nye sagsbehandlingssystem vil betyde, at mange breve vil blive udsendt automatisk, dvs. hurtigere end styrelsen er vant til i dag. Spørgsmålet om ændringsfristen har også sammenhæng med spørgsmålet om den nødvendige administrative såvel som fysiske kontrol. Med den nye ansøgningsfrist fastsat til den 21. april, ændrer NaturErhvervstyrelsen også ændringsfristen, som herved fastsættes til den 11. maj 2015, dvs. 20 kalenderdage efter ansøgningsfristen. I forhold til muligheden for at ændre i afgrødekoden på marken har NaturErhvervstyrelsen lukket for denne mulighed for at kunne sikre en effektiv kontrol af kravet om flere afgrødekategorier på bedriften. Sager udlagt til fysisk kontrol skal være færdigforberedte, så de pågældende marker kan besigtiges i perioden fra den 1. juni til 31. juli. Det er ikke muligt for styrelsen at gennemføre den påkrævede kontrol, så længe landmanden har mulighed for, at ændre den indberettede afgrøde. Hvis en landmand ikke har haft mulighed for at tilså en mark, eller hvis en mark skal sås om, vil styrelsen udføre den administrative kontrol ud fra de anmeldte afgrøder, dvs. ud fra det landmanden har planlagt at dyrke. Styrelsen skal dog bemærke, at hvis det ved en fysisk kontrol viser sig, at der er en anden afgrøde på marken, er det den fysiske afgrøde, som lægges til grund i kontrollen. 9, stk. 2, 3,4,5 nr. 4 og 6 Indtegning og identificering af arealer i ansøgningen I forhold til 9, stk. 2, noterer LF, at det fremover bliver det indtegnede areal, der bliver styrende for ansøgningen. LF imødeser derfor gerne underbyggende dokumentation for, at der i forordningen stilles så strenge krav til nøjagtighed i indtegningen. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at det fremgår af art. 16, stk. 1, i den implementerende retsakt til 1306/2013, at markindtegningen danner grundlag for det ansøgte areal. I forordningen kaldes det for en geo-spatial støtteansøgning. Der findes endnu ingen egentlige guidelines fra Kommission, men Kommissionen har dog ved flere lejligheder (forvaltningskomiteer og workshops) understreget, at bestemmelsen betyder, at det er markindtegningens areal, som skal være gældende i ansøgningen. 11

12 LF finder desuden, at 9, stk. 3, er uklart formuleret. LF læser bestemmelsen således, at pro ratasatsen kun gælder for grundbetalingen og for ordningerne omlægning til økologi, økologisk arealtilskud og miljøbetinget tilskud, mens øvrige landdistriktstilsagn kan modtage 100 pct. af tilskuddet, selvom tilsagnsarealet er beliggende i en mark med en lavere pro rata-sats, eksempelvis på 80 pct. LF understreger, at der skal kunne udbetales 100 pct. af tilskudssatsen til ordninger under landdistriktsprogrammet, herunder også omlægning til økologi, økologisk arealtilskud og miljøbetinget tilskud, uagtet at tilsagnet dækker et areal, der har en lavere pro rata-sats. Hvis der er arealer i marken, der ikke er tilskudsberettigede, kan ansøger tegne disse ud, som det også er tilfældet efter de nugældende regler. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at pro rata-systemet indtil videre ikke gælder for de arealbaserede landdistriktsstøtteordninger. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at der først i efteråret 2014 vil være en endelig afklaring på, hvorvidt pro rata-systemet skal gælde for ordningen økologisk arealtilskud. Når denne afklaring er på plads, har styrelsen til hensigt at foretage de nødvendige ændringer i bekendtgørelsen, således at ordningen vil blive omfattet af bestemmelserne om pro rata. Styrelsen vil desuden have fokus på, at ændringerne tydeligt angiver reglerne for, hvorledes ordningen økologisk arealtilskud skal fungere i forhold til pro rata-systemet. En sådan ændringsbekendtgørelse vil blive sendt i særskilt høring. Hvis styrelsen beslutter at anvende pro rata for økologisk arealtilskud, forventes det at pro ratasystemet vil blive anvendt på samme måde som for ordningen grundbetaling. I den forbindelse skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at det fremgår af forordningsgrundlaget for landdistriktsstøtte, at støtte til økologisk landbrug ydes pr. hektar landbrugsareal, og at landbrugsareal er defineret på samme måde som i grundbetalingsordningen. I forhold til 9, stk. 4, anfører LF, at indtegningen af en mark som noget nyt ikke må overskride grænserne for andre indtegnede marker. Ifølge LF vil det i praksis betyde, at langt de fleste krydskontroller skal løses under ansøgningsrunden, og senest inden ændringsfristen. LF konstaterer, at det er positivt, at det bliver muligt at løse krydskontrollerne tidligt i sæsonen, og at det kan gøres uden støttemæssige konsekvenser. LF udtrykker bekymring for, hvordan de nye regler vil komme til at fungere i praksis. Ifølge LF er det dels stadig meget uklart, hvordan det vil blive håndteret i Tast selv-service, og dels er det svært 12

13 at forudse, hvor meget ekstra arbejde det i realiteten vil give for landmænd og konsulenter under ansøgningsrunden. LF stiller spørgsmålstegn ved, om det i realiteten vil betyde, at en lang række ansøgninger ikke kan afsluttes før i sidste øjeblik inden ansøgningsfristen. LF bemærker, at det skaber usikkerhed om retsstillingen for den landmand, der søger sidst i en blok med flere ansøgere. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at det ikke er nyt, at indtegninger på markkortet ikke må overlappe. Én til én modellen har blot gjort konsekvenserne større, idet man nu ikke kan indtegne større areal, end man anmelder, hvorfor overlappende indtegninger som udgangspunkt vil betyde rådighedskonflikt. En landmand, der indtegner sidst, kan godt indtegne henover marker. Ligeså snart der opstår et overlap, vil begge ansøgere få besked gennem Tast selv-service via sms eller , så ansøgerne kan løse dette i fællesskab. Hvis dette ikke sker, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse herom. Det er korrekt, at bestemmelsen muligvis kan medføre, at en ansøger skal rette sin ansøgning i sidste øjeblik. En fejl i ansøgningen, i dette tilfælde overlappende marker, skal ikke rettes inden ansøgningsfristen, men blot senest ved udløbet af ændringsfristen. Med hensyn til 9, stk. 5, nr. 4, mener LF at det bør undersøges, om det er muligt, at anmelde miljøfokusområde-efterafgrøder (herefter MFO-efterafgrøder) som en arealangivelse, ligesom efter den nationale lovgivning om efterafgrøder. Hvis en MFO-efterafgrøderne anmeldes med en arealangivelse, vil det ifølge LF være muligt at undgå problematikken omkring overanmeldelse af MFOarealer. Det vil give landmanden et bedre overblik over, om de anmeldte MFO-arealer rent faktisk er tilstrækkelige til at leve op til forpligtelsen om etablering af miljøfokusområder. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at ansøger skal identificere alle sine arealer, dvs. indtegne arealerne på et markkort med korrekt størrelse, placering og grænser. I medfør af art. 16, stk. 5, 1. afsnit, i den implementerende retsakt til 1306/2013 gælder dette også for miljøfokusområder. På den baggrund mener NaturErhvervstyrelsen, at forslaget vedrørende anmeldelse af miljøfokusområder som en arealangivelse, ikke er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne. I forhold til 9, stk. 6, meddeler LF, at det forhold, at en ansøger har indtegnet en mark og indsendt ansøgningen med marken udenfor markblok, bør anses for en ansøgning om, at der skal oprettes en markblok, der omfatter dette areal. 13

14 NaturErhvervstyrelsen skal henvise til besvarelsen ovenfor vedrørende 4 om indsendelse af ændringsforslag. 11 og 12, stk. 5 og 6 Fuldmagt LF konstaterer, at det er positivt, at det nu bliver muligt at afgive fuldmagt til Tast selv-service i papirform i de tilfælde, hvor der er tale om dødsboer og konkursboer, samt ved særlige omstændigheder. Ifølge LF er det imidlertid helt centralt, at denne fuldmagtsløsning udvides til at kunne anvendes generelt, dvs. uanset om der er tale om de tre ovennævnte tilfælde eller andre mere generelle tilfælde, og er derfor uforstående overfor, hvorfor dette ikke kan lade sig gøre. NaturErhvervstyrelsen skal indledningsvist bemærke, at styrelsen er underlagt de samme krav til obligatorisk digital forvaltning, som alle øvrige offentlige myndigheder, som et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Da det ikke er teknisk muligt for dødsboer og konkursboer at indsende Fællesskema og overdragelsesskema digitalt, har NaturErhvervstyrelsen udviklet muligheden for, at indsende en papirfuldmagt for disse grupper. Endvidere kan NaturErhvervstyrelsen oplyse, at der i vejledningen eller i hjælpeguides til Fællesskema vil fremgå eksempler på særlige omstændigheder, hvor ansøgere kan anvende papirfuldmagter. Det kan fx være i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hvor landbrugeren af den grund ikke har mulighed for, at indsende en elektronisk fuldmagt eller Fællesskema. NaturErhvervstyrelsen skal dog samtidig gøre opmærksom på, at det altid vil være en konkret vurdering, hvorvidt der skal gives ansøger tilladelse til at anvende en papirfuldmagt. Med hensyn til 12, stk. 5, anfører LF, at de ikke mener, at kravet om to vitterlighedsvider på fuldmagten er hensigtsmæssig i de tilfælde, hvor der er tale om helt sædvanlig partsrepræsentation jf. forvaltningslovens 8, hvor en konsulent repræsenterer en landmand. Ifølge LF kan kravet være med til at udvande reglerne om sædvanlig partsrepræsentation, hvorfor det bør revurderes af NaturErhvervstyrelsen. I forhold til 12, stk. 5, 2. pkt., anfører DL i samme retning, at det virker unødigt bureaukratisk, og vil forsinke ansøgningsprocessen væsentligt, hvis der skal indhentes to vitterlighedsvider til at attestere rigtigheden af fuldmagten. 14

15 NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at kravet om to vitterlighedsvidner ikke gælder for konkurseller dødsboer, men er nødvendig i alle særlige tilfælde, hvor der indsendes papirfuldmagt. Der kan fx være tale om en alvorlig syg landbruger, som nævnt ovenfor. Vidnerne skal attestere underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed, som er de samme krav, der gælder for vidner i forbindelse med tinglysning af skøde og pantebreve. Da betalingsrettigheder er aktiver af økonomisk værdi, og da indsendelse af Fællesskemaet indebærer forpligtelser for ansøger, fastholder NaturErhvervstyrelsen, at det er nødvendigt, at fuldmagten underskrives af to vitterlighedsvidner. I den sammenhæng kan det oplyses, at der gælder et lignende krav om vitterlighedsvidner for fuldmagter, der udstedes i forbindelse med tinglysning af skøde og pantebreve. Med hensyn til 12, stk. 6, konstaterer LF, at fuldmagten skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 1. april i ansøgningsåret. LF anmoder om et svar på, hvorledes en situation håndteres, hvor ansøger dør den 10. april. LF mener, at det ikke bør have indvirkning på den pågældende ansøgning, herunder overholdelse af ansøgningsfristen, hvis NaturErhvervstyrelsen har anmodningen i hænde inden ansøgningsfristen, og det kan dokumenteres, at den er fremsendt hurtigst muligt efter forholdets indtræden (eksempelvis ved dødsfald). NaturErhvervstyrelsen skal bekræfte, at hvis der som i eksemplet er tale om et dødsfald i perioden fra den 1. april til ansøgningsfristen, anvendes de sædvanlige force majeure-regler, hvorefter dødsboet kan indsende ansøgningen forsinket uden, at det af den grund har konsekvenser for støtteudbetalingen. Bestemmelsen præciseres derfor i reglen om force majeure i art. 2, stk. 2, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave august 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014 Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen Disposition 1. EU s arealbaserede støtteordninger 2. LPIS det vi får og det vi har 3. Data der anvendes af NAER og vores ansøgere 4. Hvor finder I data 5. Fremtiden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Notat om høringssvar til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere

Notat om høringssvar til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000003 Dato: 17. februar 2015 Notat om høringssvar til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97 Indhold 1. Kort om direkte arealstøtte... 7 1.1 Oversigt over ordningerne for direkte arealstøtte... 7 1.2 Krav, der skal opfyldes for at få direkte arealstøtte... 7 1.3 Kort om ansøgning om direkte arealstøtte...

Læs mere

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice 1 Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er faldet i forhold til 2014. 54% af konsulenterne og 32% hos landmændene svarer,

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere