Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema har været i offentlig høring fra den 12. maj 2014 til den 6. juni Baggrund Bekendtgørelsen er en følge af landbrugsreformens nye regler om arealstøtte, som skal gælde for 2015, og fastsætter bl.a. hvorledes, der skal ansøges herom. Bekendtgørelsen viderefører mange af de materielle regler om ansøgning i den nugældende bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort, jf. bekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2012 med senere ændringer. En af de væsentligste forskelle i forhold til de nugældende regler består i opgørelsen af det støtteberettigede areal i en markblok, der indeholder permanente græsarealer med spredte ikkestøtteberettigede arealer. Herudover er der kommet nye regler for indtegning af arealer, hvor indtegningen bl.a. vil være styrende for ansøgningen. Ansøgningsfristen for rettidig indsendelse af Fællesskema fastsættes i den nye bekendtgørelse til den 21. april, og ændringsfristen for Fællesskema og markblokrettelser fastsættes nu til 20 kalenderdage efter ansøgningsfristen, hvilket i 2015 vil være den 11. maj. Fristen vedr. for sen indsendelse af ansøgningen på 25 kalenderdage efter ansøgningsfristen bliver den 18. maj i 2015 (pga. weekend). Endvidere er der fastsat regler om, at dokumentation, som kræves vedlagt støtteansøgningen, skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb. Derudover bliver dispensationsadgangen til at indsende ansøgningen på papir nu afskaffet. I stedet kan konkursboer og dødsboer samt ansøgere, der på grund af særlige omstændigheder er forhindret i at oprette en elektronisk fuldmagt, indgive en fuldmagt uden anvendelse af Fødevareministeriets Tast selv-service, hvorefter en fysisk eller juridisk person på vegne af ansøger kan indgive ansøgningen gennem Fødevareministeriets Tast selv-service.

2 Bekendtgørelsen har været sendt i høring hos følgende: Interesseorganisationer 3F Advokatsamfundet Bæredygtigt Landbrug DAKOFO Danmarks Biavlerforening Danmarks Jægerforbund Danmarks Landboungdom Danmarks Naturfredningsforening Dansk Erhverv Dansk Gartneri Dansk Industri Dansk Juletræsdyrkerforening Dansk Kartoffelproducentforening Dansk kvæg Dansk Land- og Strandjagtforening Dansk Ornitologisk Forening Dansk Planteværn Dansk Skovforening Dansk økologisk gedeavl Danske Svineproducenter Danske biavleres landsforening DANVA Den Grønne Nøgle v/horesta Det Dyreetiske Råd Det Grønne Kontaktudvalg, sekretariatet Det Økologiske Fødevareråd Dialogforum Foderstofudvalget Dyrenes Beskyttelse Erhvervsbiarvlerne Finansrådet Forbrugerrådet Foreningen af Vandværker i Danmark Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Frie bønder - levende land Hedeselskabet Kommunernes Landsforening Landboungdom Landbrug & Fødevarer Landdistrikternes Fællesråd Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter Landsforeningen Dansk Fåreavl Landsforeningen Danske Maskinstationer Natur & Samfund Plantning & Landskab, Landsforeningen Realkreditforeningen Realkreditrådet Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere Sammenslutningen af Danske Småøer Skovdyrkerne 2

3 Videnscentret for Landbrug Økologisk Landsforening Universiteter Copenhagen Business School Danmarks Tekniske Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU - Natur- og Biovidenskabeligt fakultet Københavns Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universitet DCA Aarhus Universitet DCE Myndigheder Danske Regioner Datatilsynet Følgende har afgivet bemærkninger: Forbrugerrådet Tænk Roskilde Universitet Syddansk Universitet Dansk Landbrugsrådgivning Landbrug & Fødevarer Datatilsynet 2. Generelle bemærkninger Følgende parter har meddelt, at de ikke har bemærkninger: Roskilde Universitet, Syddansk Universitet. Forbrugerrådet Tænk har meddelt, at bekendtgørelsen ligger uden for deres interesseområde, og de derfor vil undlade at forholde sig til denne. Datatilsynet har noteret, at det bl.a. fremgår af udkastet, at påkrævet dokumentation nu også skal indsendes via Fødevareministeriets Tast selv-service, samt at dispensationsadgangen til at indsende ansøgning på papir afskaffes. Derudover har Datatilsynet ingen yderligere bemærkninger. 3

4 NaturErhvervstyrelsen skal oplyse om, at Tast selv-service benytter NemID til at regulere brugeradgangen samt krypteret kommunikation. Løsningen lever derfor op til offentlig, bedste praksis i forhold til at etablere adgang til selvbetjeningsløsninger, idet der heller ikke benyttes almindelig pinkode. Landbrug & Fødevarer (herefter LF) konstaterer, at det elektroniske Fællesskema er et centralt element i NaturErhvervstyrelsens Tast-Selv-system, og dermed i udbetalingen af landbrugsstøtten. Med udgangspunkt i de problemer, der tidligere har været med IT-systemets performance, og da mange landmænds økonomi er afhængige af en rettidig udbetaling af landbrugsstøtten, opfordrer LF NaturErhvervstyrelsen til, at have fuld opmærksomhed på den nødvendige IT-udvikling. Hertil skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at der i styrelsen er fuld fokus på, at ansøgningsrunden kan åbne den 1. februar 2015, og at landmænd og konsulenter har et effektivt IT-system, der fungerer fejlfrit under hele ansøgningsperioden. Endvidere skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at der i år arbejdes på en kendt IT-platform, hvilket betyder, at funktionerne er modnet gennem de sidste par år. Det er derfor styrelsens opfattelse, at selvom der vil være ændringer i IT-systemet, vil disse ikke ændre de helt grundlæggende funktioner i systemet. 3. Konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser 2, nr. 2 og 3 Definition af markblok og mark LF bemærker, at bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. opererer med begrebet landbrugsparcel, og finder det på den baggrund hensigtsmæssigt, at NaturErhvervstyrelsen præciserer definitionerne i bekendtgørelse om markkort og elektronisk Fællesskema, der anvender begreberne markblok og mark, så man undgår potentiel terminologiforvirring. NaturErhvervstyrelsen kan oplyse, at anvendelsen af begrebet landbrugsparcel er det begreb, som forordningerne om reformen anvender. En landbrugsparcel skal indtegnes og opmåles særskilt. Som følge af de nye krav som følge af ordningen med betaling for opfyldelse af grønne krav, herunder om flere afgrøder på bedriften og etablering af miljøfokusområder, vil landbrugsparcel naturligt ligge tæt på markbegrebet. På den baggrund fastholder NaturErhvervstyrelsen den gældende formulering i grundbetalingsbekendtgørelsen, hvilket fremgår af høringsnotatet vedrørende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.. 4

5 I samme forbindelse skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at begreberne mark og markblok, er de mest anvendte begreber i dansk terminologi i denne sammenhæng, på trods af, at forordningerne om reformen ikke anvender begrebet mark, men alene opererer med begrebet markblok i form af begrebet referenceparcel. Da de forskellige betegnelser i grundbetalingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om markblok og elektronisk Fællesskema bruges til at beskrive forskellige krav, og regulere forskellige situationer og forhold, er det ikke muligt at anvende de samme betegnelser overalt i de to bekendtgørelser. NaturErhvervstyrelsen fastholder derfor formuleringerne i bekendtgørelsen om markblok og elektronisk Fællesskema. 3, stk. 2 Pro rata for permanente græsarealer med spredte ikke-støtteberettigede områder LF meddeler, at de overordnet er positive overfor indførelsen af et pro rata-system, da det umiddelbart virker som en forenkling der kan sikre, at virkeligheden for de permanente græsarealer afspejler sig i reglerne. LF understreger dog, at der fortsat er en række uafklarede forhold, og at det ikke muligt at vurdere, hvorvidt pro rata reelt er en forbedring set i forhold til de nuværende regler, før disse detaljer er på plads. I forbindelse med indførelsen af et pro rata-system skal det ifølge LF afklares, hvordan det håndteres, hvis der er flere ansøgere i samme markblok, og den ene ansøger er uenig i den pro rata-sats, som NaturErhvervstyrelsen har foreslået for den pågældende markblok. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at det er afklaret, hvorledes flere ansøgere skal håndteres i forbindelse med fastlæggelsen af pro rata-satsen. Den pågældende ansøger skal melde fejl i markblokken, hvorefter NaturErhvervstyrelsen tager stilling til, om den angivne pro rata-sats er korrekt eller skal rettes til. Hvis markblokken ikke er tilstrækkelig ensartet, vil NaturErhvervstyrelsen om nødvendigt dele markblokken i to eller flere dele for at løse problemet med pro rata-satsen. Ligeledes meddeler LF at det skal afklares, hvilke sanktionsregler der gælder, hvis pro rata-satsen ændres som følge af kontrol. Skrækscenariet ifølge LF er, hvis ansøger sanktioneres ud fra en arealafvigelse på 20 pct., idet pro rata-kategorierne er i 20 procentsintervaller. Hertil bemærker LF, at det altid er afgørende, at sanktioner er proportionelle med overtrædelsen, hvorfor det i forbindelse med pro rata skal understreges, at flytning af et areal fra en pro rata-sats til en anden, ikke skyldes en bevidst handling fra ansøgers side. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at denne problemstilling er uafklaret. NaturErhvervstyrelsen skal oplyse om, at reglerne vedrørende sanktioner er forordningsfastsatte. NaturErhvervstyrelsen 5

6 har rettet henvendelse til Kommissionen med henblik på en afklaring af sanktionsreglerne i forbindelse med pro rata-systemet. Kommissionen har tilkendegivet at ville overveje mulighederne for at tillade, at der ikke bliver givet sanktioner som følge af ændringen i pro-rata koefficienten, men kun beregnes sanktioner som følge af egentlige arealafvigelser i forhold til det indtegnede areal, idet pro-rata koefficienten ikke er fastsat af ansøger, men af myndigheden. LF anfører, at det er uklart, hvordan samspillet mellem pro rata-systemet og aktivitetskravet bliver. Eftersom aktivitetskravet er en støttebetingelse, kan der ifølge LF ikke stilles krav om, at aktivitetskravet skal opfyldes på hele marken, dvs. overholdelse af kravet på 100 pct. af arealet, hvis der kun udbetales støtte til 80 pct. af arealet, hvis marken er i kategorien med pct. ikkestøtteberettiget areal. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at der ikke er krav om aktivitet på 100 pct. af arealerne i den ovennævnte situation. Aktivitetskravet skal alene opfyldes på de dele af arealet, hvor der er plantedække. NaturErhvervstyrelsen ønsker ligesom LF, at de positive effekter ved pro rata-systemet er tydelige både for landbrugeren og for styrelsen. For at skabe fuldstændig klarhed over samspillet mellem aktivitetskravet og pro rata-systemet, har styrelsen dog kontaktet Kommissionen for at få en afklaring af problemstillingen, og navnlig muligheden for, at aktivitetskravet i stedet følger pro rata-satsen i markblokken og dermed styres direkte af denne. Kommissionen har tilkendegivet, at ikke-støtteberettigede arealer på over 100 m 2, og arealer, hvor der ikke er adgang for græssende dyr, f.eks. under træer, skal digitaliseres ud af markblokken. Prorata satsen fastsættes for det tilbageværende areal i markblokken. Kommissionen har tilkendegivet, at hele arealet i markblokken skal opfylde kravet til landbrugsaktivitet, idet pro-rata koefficienten vedrører beregningen af støtten, mens landbrugsaktiviteten vedrører det støtteberettigede areal. På baggrund af denne udmelding er 3, stk. 2, præciseret på dette punkt. NaturErhvervstyrelsen skal igen gøre opmærksom på, at reglerne vedrørende sanktioner er forordningsfastsatte. Derudover noterer LF, at sammenhængen mellem pro rata-systemet og landdistriktsordningerne endnu er et uafklaret forhold. LF understreger, at der skal kunne udbetales 100 pct. af tilskudssatsen uagtet, at tilsagnet dækker et areal, der har en lavere pro rata-sats på eksempelvis 80 pct. Ifølge LF er det vigtigt, at gødningskvoten beregnes på baggrund af det totale areal i markblokken og ikke med udgangspunkt i pro rata-satsen. 6

7 I NaturErhvervstyrelsen arbejdes der med en pro rata model, hvor pro rata reduktionskoefficienten kun anvendes på støtteordninger under direkte betalinger, dvs. grundbetaling, grønne krav, osv. Endvidere arbejdes der på, at systemet også anvendes på økologisk arealtilskud som den eneste foranstaltning på Landdistriktsprogrammet, hvilket dog endnu ikke er endeligt afklaret. Dette giver mulighed for, at der på ældre tilsagn fortsat kan indsendes en udbetalingsanmodning på hele tilsagnsarealet, uanset om marken er placeret i fx en pro rata 60 pct. markblok. I givet fald sendes en ændringsbekendtgørelse i høring til efteråret. For landdistriktsstøtteordninger, hvor der således ikke anvendes pro rata, udbetales tilskud i stedet på grundlag af det støtteberettigede tilsagnsareal. I forhold til spørgsmålet om beregningen af gødningskvoten skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at gødningskvoten fortsat vil blive beregnet på baggrund af det faktisk dyrkede areal på marken uafhængigt af en evt. pro rata sats i markblokken. LF konstaterer, at angivelsen af de ikke-støtteberettigede arealer i 2015 fastlægges af NaturErhvervstyrelsen, og er derfor af den opfattelse, at dette skal være bindende, således at landmanden ikke risikerer at komme i klemme i forhold til de nye regler med sanktioner til følge. Derfor mener LF, at det bør præciseres, at ansøger er berettiget til støtte svarende til det støtteberettigede areal i markblokken, som angives af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at problemstillingen om sanktionering er uafklaret. Styrelsen har derfor kontaktet Kommissionen med henblik på en afklaring heraf. 4 Indsendelse af ændringsforslag LF anfører, at det ikke er rimeligt, at det skal komme ansøgere til skade, hvis der er fejl i ansøgningsmaterialet fra NaturErhvervstyrelsens side og finder det overraskende, at man skal søge om at få rettet fejl i markblokke m.m. Ifølge LF må det være umiddelbart indlysende og kunne håndteres som en rettelsesanmodning, at såfremt ansøger tegner udover markblokken og vælger at sende ansøgningen ind, er det fordi markblokken er fejlbehæftet og skal rettes. LF anfører desuden, at det ligesom i Enkeltbetalingsordningen, skal være muligt for ansøger at ændre markblokkens netto/taraareal efter ansøgningsfristen, og i forbindelse med et høringsbrev. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at ansøger er forpligtet til korrigere markblokken, hvis informationerne om markblokkens areal, placering eller grænser er ukorrekt. Det samme gælder i relation til størrelsen og placeringen af miljøfokusområder. Dette følger af art. 17, stk. 5 og art. 16 i 7

8 den implementerende retsakt til 1306/2013. Forsinket indsendelse af ansøgningen og ændring af ansøgningen accepteres indtil 25 dage efter ansøgningsfristen, jf. art. 13 i den delegerede retsakt til 1306/2013. Herefter kan ansøgningen ikke ændres, bortset fra hvis arealer trækkes ud af ansøgningen, forudsat at ansøger ikke er orienteret om en uregelmæssighed eller er orienteret om gennemførelse af et kontrolbesøg. jf. art. 15, stk. 3 i den implementerende retsakt til 1306/2013. På denne baggrund, er ansøger forpligtet til at korrigere ukorrekte markblokke i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen. Efter udløb af fristen for forsinket indsendelse af ansøgningen eller ændringsfristen, kan der ikke godkendes korrektioner til markblokkene med virkning for ansøgningsåret. Hvis ansøger modtager et høringsbrev om overanmeldelse af arealet, er ansøger orienteret om en uregelmæssighed og kan i denne situation ikke korrigere markblokken. Det følger af ovenstående, at ansøger har pligt til at indberette fejl i ansøgningen senest ved ændringsfristens udløb. Dette gælder desuden også fejl i netto-arealet. Efter art. 5, stk. 2, i den delegerede retsakt til 1306/2013 skal NaturErhvervstyrelsen oplyse ansøger om det maksimalt støtteberettigede areal, og ansøger har efter art. 16, stk. 5, 2. og 3. afsnit, i den implementerende retsakt til 1306/2013, pligt til at indberette fejl i de oplysninger, som styrelsen stiller til rådighed. NaturErhvervstyrelsen vil til 2016 undersøge mulighederne for, at ansøgninger med marker tegnet udenfor en markblok automatisk skal betragtes som et markblokændringsforslag. Det vil ikke kunne nås til Det vil ikke være muligt at fortsætte den hidtidige praksis, der vil indebære store forsinkelser af denne sagstype med risiko for, at evt. fysiske kontroller ikke vil kunne gennemføres til tiden, ligesom støtteudbetaling vil kunne blive meget forsinket. 5, stk. 2 Frist for modtagelse af ændringsforslag LF anmoder om baggrunden og hjemlen til denne bestemmelse forklaret, idet markblokke kan justeres ned til ugunst for ansøger efter den fastsatte frist. NaturErhvervstyrelsen skal oplyse om, at det er gældende ret, der er videreført med reformen. I den gældende forordning (EF) nr. 1122/2009 fremgår fristen for modtagelse af ændringsforslag af art. 12, stk. 4. Med reformen har bestemmelsen ændret ordlyd, men det er NaturErhvervstyrelsens opfattelse, at der ikke er sket materielle ændringer herved. Det følger af art. 16, stk. 5, 2. og 3. afsnit, i den implementerende retsakt til 1306/2013, at landbrugeren skal indberette alle fejl i det materiale, som NaturErhvervstyrelsen stiller til rådighed. Af art. 14 i samme retsakt fremgår desuden fristen for indberetning af fejl/indsendelse af ændringer. 8

9 6, stk. 3 Åbningsdato for indgivelse af Fællesskema LF meddeler, at ansøgningsrunden skal åbnes tidligere end den 1. februar, eksempelvis den 1. december eller den 1. januar, hvilket er det eneste forhold, der kan gøre en ændring af ansøgningsfristen til den 16. april acceptabel, idet den samlede ansøgningsperiode herved ville blive forlænget. Dansk Landbrugsrådgivning (herefter DL) angiver også, at det ikke er acceptabelt, at det elektroniske Fællesskema først åbner den 1. februar, særligt da der er en mængde nye regler, som skal formidles til landmændene, og da ansøgningsperioden i år indeholder færre arbejdsdage. Derfor mener DL, at det er altafgørende, at det elektroniske Fællesskema åbner senest den 1. januar 2015, hvilket giver den fornødne tid til at udfylde ansøgningerne i et effektivt og mindre stressende arbejdsforløb for brancheorganisationens medarbejdere. Endvidere anfører DL, at målet på længere sigt må være, at ansøgningsskemaet åbner allerede den 1. oktober, således at det kan udfyldes i løbet af efterårsog vinterperioden, og kan færdiggøres sammen med både gødnings- og sprøjtejournalindrapportering og indrapportering af efterafgrøder. NaturErhvervstyrelsen fastholder 1. februar som ansøgningsrundens åbningsdato, og dermed også som deadline for, hvornår alt relevant materiale i forbindelse med ansøgningen skal være tilgængelig for ansøger. Overordnet skal NaturErhvervstyrelsen dog gøre opmærksom på, at styrelsen altid har åbningsdatoen for ansøgningsrunden i fokus som et væsentligt punkt, og at der i den forbindelse lægges stor vægt på, at adgangen til ansøgningsmaterialet kan ske så tidligt som muligt. Derfor bestræber styrelsen sig også på, at de enkelte dele til ansøgningen bliver tilgængelige løbende forud for åbningsdatoen, så snart det er muligt. Det er styrelsens hensigt, at der fremover skal være større mulighed for, at forberede den enkelte ansøgning i månederne op til ansøgningsrundens start, end der har været hidtil. I og med at markkortet bliver styrende for det ansøgte areal, og da Fødevareministeriets internet markkort (herefter IMK) er åbent hele året, vil der fremover være bedre mulighed for at indtegne arealerne, og dermed det ansøgte areal, på forhånd. Forud for ansøgningsrunden i 2015 vil NaturErhvervstyrelsen desuden bestræbe sig på, så tidligt som muligt, at færdiggøre de korttemaer i IMK, som er nødvendige for at forebygge overlap og for at oplyse om markblokkens pro rata-sats, idet opdateringen af alle berørte pro rata markblokke dog ikke kan forventes afsluttet pr. 1. februar , stk. 1 og 2 Ansøgnings- og ændringsfrist for modtagelse af Fællesskema Med hensyn til ansøgningsfristen i 7, stk. 1, anfører LF, at det ikke er acceptabelt, at fristen er fastsat til den 16. april. I 2014 blev ansøgningsfristen undtagelsesvist flyttet til den 16. april af hen- 9

10 syn til implementeringen af den nye landbrugsreform. Dette er imidlertid ikke ens betydende med, at denne indskrænkning af ansøgningsperioden skal fortsætte. Navnlig af hensyn til konsulenternes tilrettelæggelse af deres arbejde, herunder udfordringerne med økologi- og miljøordningerne samt usikkerheden omkring nedbrud og performance på Tast selv-service, er det ifølge LF centralt, at ansøgningsrunden spredes ud over så lang tid som muligt. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at baggrunden for, at ansøgningsfristen ligesom i 2015 i høringsudkastet er fastsat til den 16. april er, at der i forordningsgrundlaget er stillet nye krav til fysisk kontrol som følge af de nye grønne krav, der er indeholdt i reformen. Kontrollen skal således finde sted i specifikke og korte perioder på året. Fx skal kontrollen af det grønne krav om flere afgrødekategorier på bedriften ske i vækstperioden, dvs. i juni-juli, mens kontrollen af efterafgrøder, anmeldt som miljøfokusareal, skal ske i perioden september-oktober. Dermed skal NaturErhvervstyrelsen samlet set bruge mere tid på at udføre den påkrævede kontrol. Der er brug for at afslutte ansøgningsrunden så tidligt som muligt, så forberedelsen af kontrollen kan komme i gang tidligere. Herved er chancen for at opnå udbetalingsmål på 95 pct. den 1. december størst. Det er korrekt, at styrelsen i forbindelse med bekendtgørelsen for 2014 ikke havde tilkendegivet, at der også ville blive indført en tidlig ansøgningsfrist fremover. Styrelsen er klar over, at en tidlig ansøgningsfrist lægger pres på de konsulenter, der indsender rigtig mange ansøgninger. I tidligere år har der dog typisk været en lavere aktivitet i de først uger af ansøgningsperioden, hvorimod konsulenterne i 2014 har haft en mere jævn indsendelse af ansøgninger end tidligere. Da dette betragtes som en positiv udvikling, er det styrelsens ønske, at denne udvikling også fortsætter fremover. NaturErhvervstyrelsen har dog under henvisning til bemærkningerne valgt at ændre fristen til den 21. april. NaturErhvervstyrelsen vil bestræbe sig på, at landmænd og konsulenter får god mulighed for, at sætte sig ind i de nye støtteordninger i løbet af efteråret, både ved at publicere vejledningsmateriale, men også ved at komme ud i landet til konsulentvirksomheder og lokale landboforeninger. På den måde kan landmænd og konsulenter forberede sig grundigt inden ansøgningsrundens start. I forhold til ændringsfristen i 7, stk. 2, anfører LF, at ændringsfristen bør være den dato, som forordningen foreskriver som den senest mulige. I den forbindelse anfører LF, at det i 2015 er særlig vigtigt i forhold til den nye regel om, at overlap skal være rettet senest på ændringsfristen. 10

11 Hertil skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at der ikke vil være reel mulighed for at rette uoverensstemmelser i perioden fra medio maj til 31. maj, idet styrelsens nye sagsbehandlingssystem gør, at der allerede i den periode vil være udsendt høringsbrev om de pågældende arealer, hvorved landmanden er forhindret i at indsende ændringer for det pågældende areal. Grunden til dette er, at den administrative kontrol allerede starter få dage efter ansøgningsfristen. Endvidere er det styrelsens opfattelse, at det nye sagsbehandlingssystem vil betyde, at mange breve vil blive udsendt automatisk, dvs. hurtigere end styrelsen er vant til i dag. Spørgsmålet om ændringsfristen har også sammenhæng med spørgsmålet om den nødvendige administrative såvel som fysiske kontrol. Med den nye ansøgningsfrist fastsat til den 21. april, ændrer NaturErhvervstyrelsen også ændringsfristen, som herved fastsættes til den 11. maj 2015, dvs. 20 kalenderdage efter ansøgningsfristen. I forhold til muligheden for at ændre i afgrødekoden på marken har NaturErhvervstyrelsen lukket for denne mulighed for at kunne sikre en effektiv kontrol af kravet om flere afgrødekategorier på bedriften. Sager udlagt til fysisk kontrol skal være færdigforberedte, så de pågældende marker kan besigtiges i perioden fra den 1. juni til 31. juli. Det er ikke muligt for styrelsen at gennemføre den påkrævede kontrol, så længe landmanden har mulighed for, at ændre den indberettede afgrøde. Hvis en landmand ikke har haft mulighed for at tilså en mark, eller hvis en mark skal sås om, vil styrelsen udføre den administrative kontrol ud fra de anmeldte afgrøder, dvs. ud fra det landmanden har planlagt at dyrke. Styrelsen skal dog bemærke, at hvis det ved en fysisk kontrol viser sig, at der er en anden afgrøde på marken, er det den fysiske afgrøde, som lægges til grund i kontrollen. 9, stk. 2, 3,4,5 nr. 4 og 6 Indtegning og identificering af arealer i ansøgningen I forhold til 9, stk. 2, noterer LF, at det fremover bliver det indtegnede areal, der bliver styrende for ansøgningen. LF imødeser derfor gerne underbyggende dokumentation for, at der i forordningen stilles så strenge krav til nøjagtighed i indtegningen. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at det fremgår af art. 16, stk. 1, i den implementerende retsakt til 1306/2013, at markindtegningen danner grundlag for det ansøgte areal. I forordningen kaldes det for en geo-spatial støtteansøgning. Der findes endnu ingen egentlige guidelines fra Kommission, men Kommissionen har dog ved flere lejligheder (forvaltningskomiteer og workshops) understreget, at bestemmelsen betyder, at det er markindtegningens areal, som skal være gældende i ansøgningen. 11

12 LF finder desuden, at 9, stk. 3, er uklart formuleret. LF læser bestemmelsen således, at pro ratasatsen kun gælder for grundbetalingen og for ordningerne omlægning til økologi, økologisk arealtilskud og miljøbetinget tilskud, mens øvrige landdistriktstilsagn kan modtage 100 pct. af tilskuddet, selvom tilsagnsarealet er beliggende i en mark med en lavere pro rata-sats, eksempelvis på 80 pct. LF understreger, at der skal kunne udbetales 100 pct. af tilskudssatsen til ordninger under landdistriktsprogrammet, herunder også omlægning til økologi, økologisk arealtilskud og miljøbetinget tilskud, uagtet at tilsagnet dækker et areal, der har en lavere pro rata-sats. Hvis der er arealer i marken, der ikke er tilskudsberettigede, kan ansøger tegne disse ud, som det også er tilfældet efter de nugældende regler. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at pro rata-systemet indtil videre ikke gælder for de arealbaserede landdistriktsstøtteordninger. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at der først i efteråret 2014 vil være en endelig afklaring på, hvorvidt pro rata-systemet skal gælde for ordningen økologisk arealtilskud. Når denne afklaring er på plads, har styrelsen til hensigt at foretage de nødvendige ændringer i bekendtgørelsen, således at ordningen vil blive omfattet af bestemmelserne om pro rata. Styrelsen vil desuden have fokus på, at ændringerne tydeligt angiver reglerne for, hvorledes ordningen økologisk arealtilskud skal fungere i forhold til pro rata-systemet. En sådan ændringsbekendtgørelse vil blive sendt i særskilt høring. Hvis styrelsen beslutter at anvende pro rata for økologisk arealtilskud, forventes det at pro ratasystemet vil blive anvendt på samme måde som for ordningen grundbetaling. I den forbindelse skal NaturErhvervstyrelsen bemærke, at det fremgår af forordningsgrundlaget for landdistriktsstøtte, at støtte til økologisk landbrug ydes pr. hektar landbrugsareal, og at landbrugsareal er defineret på samme måde som i grundbetalingsordningen. I forhold til 9, stk. 4, anfører LF, at indtegningen af en mark som noget nyt ikke må overskride grænserne for andre indtegnede marker. Ifølge LF vil det i praksis betyde, at langt de fleste krydskontroller skal løses under ansøgningsrunden, og senest inden ændringsfristen. LF konstaterer, at det er positivt, at det bliver muligt at løse krydskontrollerne tidligt i sæsonen, og at det kan gøres uden støttemæssige konsekvenser. LF udtrykker bekymring for, hvordan de nye regler vil komme til at fungere i praksis. Ifølge LF er det dels stadig meget uklart, hvordan det vil blive håndteret i Tast selv-service, og dels er det svært 12

13 at forudse, hvor meget ekstra arbejde det i realiteten vil give for landmænd og konsulenter under ansøgningsrunden. LF stiller spørgsmålstegn ved, om det i realiteten vil betyde, at en lang række ansøgninger ikke kan afsluttes før i sidste øjeblik inden ansøgningsfristen. LF bemærker, at det skaber usikkerhed om retsstillingen for den landmand, der søger sidst i en blok med flere ansøgere. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at det ikke er nyt, at indtegninger på markkortet ikke må overlappe. Én til én modellen har blot gjort konsekvenserne større, idet man nu ikke kan indtegne større areal, end man anmelder, hvorfor overlappende indtegninger som udgangspunkt vil betyde rådighedskonflikt. En landmand, der indtegner sidst, kan godt indtegne henover marker. Ligeså snart der opstår et overlap, vil begge ansøgere få besked gennem Tast selv-service via sms eller , så ansøgerne kan løse dette i fællesskab. Hvis dette ikke sker, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse herom. Det er korrekt, at bestemmelsen muligvis kan medføre, at en ansøger skal rette sin ansøgning i sidste øjeblik. En fejl i ansøgningen, i dette tilfælde overlappende marker, skal ikke rettes inden ansøgningsfristen, men blot senest ved udløbet af ændringsfristen. Med hensyn til 9, stk. 5, nr. 4, mener LF at det bør undersøges, om det er muligt, at anmelde miljøfokusområde-efterafgrøder (herefter MFO-efterafgrøder) som en arealangivelse, ligesom efter den nationale lovgivning om efterafgrøder. Hvis en MFO-efterafgrøderne anmeldes med en arealangivelse, vil det ifølge LF være muligt at undgå problematikken omkring overanmeldelse af MFOarealer. Det vil give landmanden et bedre overblik over, om de anmeldte MFO-arealer rent faktisk er tilstrækkelige til at leve op til forpligtelsen om etablering af miljøfokusområder. NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at ansøger skal identificere alle sine arealer, dvs. indtegne arealerne på et markkort med korrekt størrelse, placering og grænser. I medfør af art. 16, stk. 5, 1. afsnit, i den implementerende retsakt til 1306/2013 gælder dette også for miljøfokusområder. På den baggrund mener NaturErhvervstyrelsen, at forslaget vedrørende anmeldelse af miljøfokusområder som en arealangivelse, ikke er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne. I forhold til 9, stk. 6, meddeler LF, at det forhold, at en ansøger har indtegnet en mark og indsendt ansøgningen med marken udenfor markblok, bør anses for en ansøgning om, at der skal oprettes en markblok, der omfatter dette areal. 13

14 NaturErhvervstyrelsen skal henvise til besvarelsen ovenfor vedrørende 4 om indsendelse af ændringsforslag. 11 og 12, stk. 5 og 6 Fuldmagt LF konstaterer, at det er positivt, at det nu bliver muligt at afgive fuldmagt til Tast selv-service i papirform i de tilfælde, hvor der er tale om dødsboer og konkursboer, samt ved særlige omstændigheder. Ifølge LF er det imidlertid helt centralt, at denne fuldmagtsløsning udvides til at kunne anvendes generelt, dvs. uanset om der er tale om de tre ovennævnte tilfælde eller andre mere generelle tilfælde, og er derfor uforstående overfor, hvorfor dette ikke kan lade sig gøre. NaturErhvervstyrelsen skal indledningsvist bemærke, at styrelsen er underlagt de samme krav til obligatorisk digital forvaltning, som alle øvrige offentlige myndigheder, som et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Da det ikke er teknisk muligt for dødsboer og konkursboer at indsende Fællesskema og overdragelsesskema digitalt, har NaturErhvervstyrelsen udviklet muligheden for, at indsende en papirfuldmagt for disse grupper. Endvidere kan NaturErhvervstyrelsen oplyse, at der i vejledningen eller i hjælpeguides til Fællesskema vil fremgå eksempler på særlige omstændigheder, hvor ansøgere kan anvende papirfuldmagter. Det kan fx være i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hvor landbrugeren af den grund ikke har mulighed for, at indsende en elektronisk fuldmagt eller Fællesskema. NaturErhvervstyrelsen skal dog samtidig gøre opmærksom på, at det altid vil være en konkret vurdering, hvorvidt der skal gives ansøger tilladelse til at anvende en papirfuldmagt. Med hensyn til 12, stk. 5, anfører LF, at de ikke mener, at kravet om to vitterlighedsvider på fuldmagten er hensigtsmæssig i de tilfælde, hvor der er tale om helt sædvanlig partsrepræsentation jf. forvaltningslovens 8, hvor en konsulent repræsenterer en landmand. Ifølge LF kan kravet være med til at udvande reglerne om sædvanlig partsrepræsentation, hvorfor det bør revurderes af NaturErhvervstyrelsen. I forhold til 12, stk. 5, 2. pkt., anfører DL i samme retning, at det virker unødigt bureaukratisk, og vil forsinke ansøgningsprocessen væsentligt, hvis der skal indhentes to vitterlighedsvider til at attestere rigtigheden af fuldmagten. 14

15 NaturErhvervstyrelsen skal bemærke, at kravet om to vitterlighedsvidner ikke gælder for konkurseller dødsboer, men er nødvendig i alle særlige tilfælde, hvor der indsendes papirfuldmagt. Der kan fx være tale om en alvorlig syg landbruger, som nævnt ovenfor. Vidnerne skal attestere underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed, som er de samme krav, der gælder for vidner i forbindelse med tinglysning af skøde og pantebreve. Da betalingsrettigheder er aktiver af økonomisk værdi, og da indsendelse af Fællesskemaet indebærer forpligtelser for ansøger, fastholder NaturErhvervstyrelsen, at det er nødvendigt, at fuldmagten underskrives af to vitterlighedsvidner. I den sammenhæng kan det oplyses, at der gælder et lignende krav om vitterlighedsvidner for fuldmagter, der udstedes i forbindelse med tinglysning af skøde og pantebreve. Med hensyn til 12, stk. 6, konstaterer LF, at fuldmagten skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 1. april i ansøgningsåret. LF anmoder om et svar på, hvorledes en situation håndteres, hvor ansøger dør den 10. april. LF mener, at det ikke bør have indvirkning på den pågældende ansøgning, herunder overholdelse af ansøgningsfristen, hvis NaturErhvervstyrelsen har anmodningen i hænde inden ansøgningsfristen, og det kan dokumenteres, at den er fremsendt hurtigst muligt efter forholdets indtræden (eksempelvis ved dødsfald). NaturErhvervstyrelsen skal bekræfte, at hvis der som i eksemplet er tale om et dødsfald i perioden fra den 1. april til ansøgningsfristen, anvendes de sædvanlige force majeure-regler, hvorefter dødsboet kan indsende ansøgningen forsinket uden, at det af den grund har konsekvenser for støtteudbetalingen. Bestemmelsen præciseres derfor i reglen om force majeure i art. 2, stk. 2, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

12. august 2008 Sag nr. 12316

12. august 2008 Sag nr. 12316 12. august 2008 Sag nr. 12316 Revideret høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Mulighed for at yde lån til interessentskaber m.v.) Arbejderbevægelsens

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere