Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heidi Søgaard Madsen (hsm)"

Transkript

1 Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni :16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx; bilag 2 udledningspunkt.pdf; bilag 1 - principskitse.pdf; Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvan...pdf; bilag 3 - matrikelkort.pdf Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Til Kystdirektoratet Hermed fremsendes ansøgning om tilladelse til udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej matr.nr Sundbyøster. Bilag: 1) Principskitse 2) Udledningspunkt 3) Matrikelkort Med venlig hilsen Thomas Rivad Seniorprojektleder, hydrogeolog DGE Miljø- og Ingeniørfirma a/s Literbuen 13 DK-2740 Skovlunde Hovednummer Mobil: e-post: en del af DGE Group og Inogen Environmental Alliance Don't print this on paper unless you really need to 1

2 Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf eller via Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger. Til Kystdirektoratets notater: Dato for modtagelse: Journal nr.: Projekttype: Sagsbehandler: A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres Navn Amager Strand 9 ApS, c/o ELF Development A/S Adresse Strandvejen 70, 2900 Hellerup Lokalt stednavn Postnr. By Amager Strandvej København S Telefon nr. Mobil nr Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

3 B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) Navn DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S, seniorprojektleder Thomas Rivad Adresse Literbuen 13 Lokalt stednavn Telefon nr. Postnr. By 2740 Skovlunde Mobil nr C. Offentliggørelse af oplysninger Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at oplysninger fra punkterne D-J må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Dato Underskrift Thomas Rivad, DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S D. Anlæggets placering Adresse Amager Strandvej 112 Postnr. By Kommune 2300 København S København Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse 4195 Sundbyøster Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

4 E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed Kan evt. uddybes i bilag Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I Efter aftale, skal DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S hermed, på vegne af bygherre, ansøge om tilladelse til at bortlede oppumpet grundvand til Øresund via en rørbro på Amager Strandvej. Bortledningen af grundvand er påkrævet til tørholdelse af udgravning i forbindelse med anlægsarbejde på adressen. Det forventes at være nødvendigt at bortlede i størrelsesordnen m3 grundvand pr. døgn. Grundvandet oppumpes via pumpebrønde, dels placeret i udgravningens bund og dels fra aflastningsboringer i kalken, i en periode på ca. 5 måneder, svarende til ca m3. Grundvandet føres gennem sedimentationsanlæg, iltningstrappe med sandfilter og kulfilter inden udledning til Øresund. Grundvandet forventes INDEN rensning af være lettere forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Grundvandet forventes EFTER rensning at være forureningsfrit. - Dimensioner (anlægget består af to containere samt vandkulfilter, rørbro over Amager Strandvej, 750 meter udlagt rørledning) kumulation med andre projekter (ikke kendt) anvendelse af naturressourcer (oppumpet grundvand fra område uden drikkevandsinteresser) affaldsproduktion, forurening og gener (udledning foregår under vandspejl så ophvirvling undgås) risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier (under anlægsarbejdet efterleves gældende regler indenfor arbejdsmiljøområdet) Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til - nuværende arealanvendelse (ingen påvirkning) - de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet (der oppumpes primært grundvand i et området uden drikkevandsinteresser) - det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt (der vurderes ikke at ske påvirkning) Anlæggets potentielle påvirkninger herunder - påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) (udledningen forventes ikke at påvirke mennesker i nærområdet) - påvirkningernes grænseoverskridende karakter (ikke vurderet) - påvirkningers grader og kompleksitet (der forventes ingen påvirkning) - påvirkningens sandsynlighed (der forventes ingen påvirkning) - påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet (der forventes ingen påvirkning) Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

5 F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder Kan evt. uddybes i bilag Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet. Vandbehandlingsanlægget opstilles på privat ejendom (byggeplads) Rørbro føres over Amager Strandvej i tidsrum hvor trafikken forstyrres mindst muligt. Rørledningen udlægges i dagtimerne, og her forventes ingen påvirkning af miljøet G. Uddybning Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning? Ja Nej Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m³ Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

6 H. Opfyldning Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet? Ja Nej Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m³ Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: I. Nødvendige bilag Følgende bilag skal vedlægges: Søkort med indtegnet anlæg Matrikelkort med indtegnet anlæg Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere Evt. andet relevant materiale: Vedlagt er udledningstilladelse til Københavns Kommune J. Erklæring og underskrift Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift Thomas Rivad, DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S Thomas Rivad Ansøgningen sendes med post til: Kystdirektoratet Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

7 Højbovej 1 Postboks Lemvig Eller via Vejledning til ansøgningsskema (vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) Punkt A. Oplysninger om ejere Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de grunde, hvor anlægget opføres. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma. Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaets punkt D-J, i det omfang det er relevant for naboers og andre berørte parters indblik i sagen. Punktet C. Offentliggørelse af oplysninger drejer sig således kun om, hvordan naboer og andre berørte parter modtager orienteringen og ikke om parternes adgang til oplysningerne. Ved at give tilladelse til offentliggørelse af oplysningerne på Kystdirektoratets hjemmeside, lettes sagsgangen betydeligt, da det dermed undgås, at oplysningerne skal fremsendes pr. post til hver enkelt berørt part. Punkt D. Anlæggets placering Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på Punkt E. Beskrivelse af anlægget Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst. Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. Anlæggets - dimensioner - kumulation med andre projekter - anvendelse af naturressourcer - affaldsproduktion, forurening og gener - risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

8 Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til - nuværende arealanvendelse - de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet - det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt Anlæggets potentielle påvirkninger herunder - påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) - påvirkningernes grænseoverskridende karakter - påvirkningers grader og -kompleksitet - påvirkningens sandsynlighed - påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet. Punkt G. Uddybning Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. Punkt H. Opfyldning Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. Punkt I. Nødvendige bilag Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles: - Søkort med anlægget indtegnet - Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet. - Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg - Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv. - Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet - Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

9 indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom. Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf eller på Kystdirektoratet Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr Nr. 142a

10

11

12 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:2651 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Casa A/S Ove Jensens Alle Horsens Att. Claus Back Christensen Sendes kun pr. DATO Sagsnr Dokumentnr Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund I henhold til miljøbeskyttelseslovens, jf. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 28, stk. 1, meddeles hermed midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112, matr. nr. 4195, Sundbyøster, til Øresund. Baggrund DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S har den 20. maj 2015 på vegne af CASA A/S ansøgt om tilladelse til udledning af op til m3 oppumpet grundvand til Øresund ved Amager Strandpark i forbindelse med opførelse af boligbyggeriet Strandgården, beliggende på Amager Strandvej 112. Der er behov for at oppumpe grundvand for at tørholde udgravningen, mens byggeriet står på. Vandet vil blive udledt nord for Amager Strandpark (figur 1). Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S Mobil Figur 1: Oversigtskort med markering af byggegrund og udledningspunkt. Se bilag for flere detaljer. EAN nummer

14 Vilkår for tilladelsen Generelt 1) Tilladelsen er gældende fra dato til 31. oktober ) Center for Miljøbeskyttelse (herefter CMB) skal orienteres via når udledningen påbegyndes og løbende holdes orienteret om projektets fremdrift. CMB skal straks kontaktes, hvis projektet ændres. 3) Udledningspunktet skal placeres i UTM 32 Euref89 koordinaterne X: ; Y: (jf. figur 1 el. bilag). 4) Udløbet skal placeres under vandoverfladen. 5) Der må kun udledes grundvand fra grundvandssænkningen på Amager Strandvej 112, matr.nr. 4195, Sundbyøster. 6) Der må udledes maksimalt m3 vand i udledningsperioden. Vandkvalitet 7) Udløbet skal udformes, så havbundsmateriale (sediment) ikke ophvirvles. 8) Vandet skal renses inden udledning. Der skal etableres sedimentationscontainer, sandfilter, iltning samt kulfilter. 9) Renseforanstaltninger skal vedligeholdes, tilses og tømmes regelmæssigt. 10) Udledningen må ikke forårsage oliefilm, okkerudfældning, kalkudfældning og lign. i Øresund. Det er CMB, der afgør, hvornår dette er tilfældet. 11) Udledningen skal til enhver tid overholde følgende kravværdier: Stof Total-jern Total-N Total kulbrinter Suspenderet stof Kravværdi (mg/l) ) Udledningen skal overholde følgende kravværdier, målt som gennemsnit over udledningsperioden: Stof Kravværdi (µg/l) målt som gennemsnit over udledningsperioden Tungmetaller *Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. + Tilføjet naturlige baggrundskoncentrationer. Arsen 1,01*+ Side 2 af 11

15 Barium Bly Cadmium Chrom III/VI Kobber Kviksølv Nikkel Zink Aromatiske kulbrinter BTEX Benzen Toluen Ethylbenzen Sum af xylener (o-, p- og m-xylen) PAH er Acenaphthen Acenaphthylen Anthracen Benz(a)anthracen Benzo(a)pyren Benz(b+j+k)flouranthen Chrysen/Triphenylen Dibenzo(a+h)anthracen Fluoranthen Fluoren Naphtalen Phenanthren Pyren Benzo(g,h,i)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren 77*+ 0,34* 0,2* 3,4* 2*+ 0,13*+ 1,43*+ 12,8*+ 8 7, ,38 0,13 0,1 0,0012 0,05 0,03 0,0014 0, ,1 0,23 1,2 1,3 0,0017 =0,002 Chlorerede opløsningsmidler Trichlormethan (Chloroform) 1,1,1-trichlorethan Tetrachlormethan (TCM) Trichlorethylen (TCE) Tetrachlorethylen (PCE) 1,2-dichlorethan 1,1-dichlorethylen (DCE) 1,2-dichlorethylen (DCE) 1,1-dichlorethan 1,2-dibromethan Dichlormethan Vinylchlorid (VC) 2,5 2, ,68 0,68 0, ,05 Tilsyn og afrapportering 13) Der skal i henhold til vilkår 8, 9 og 10 føres regelmæssige tilsyn med udledningspunkt og renseforanstaltninger. Side 3 af 11

16 14) Tilsynet skal i givet fald aktivt reagere på uforudsete problemer med vandkvaliteten, og kontakte CMB via 15) Der skal være mulighed for prøvetagning inden udledning og efter rensning. 16) Der skal udtages prøver til kontrol og afrapportering efter følgende frekvens: Periode Antal prøver Opstart 0-1 måned 1 prøve > 1 måned 1 prøve pr. måned 1 prøve pr. uge 17) Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen skal udføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 231 af 15. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO :2004 om vejledning i prøvetagning af spildevand. Senest 2 uger efter prøvetagning sendes kopi af analyserne direkte til Analyseresultater fra den første prøvetagning skal dog fremsendes hurtigst muligt. 18) Den udledte vandmængde skal registreres og opgøres pr. måned og indsendes løbende til Udledningstilladelsen kan - i henhold til miljøbeskyttelseslovens 30 - tilbagekaldes eller ændres, hvis spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller tilgodeser kravene, fastsat i denne tilladelse. Udledningstilladelsen kan også tilbagekaldes eller ændres, hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, der er opgivet ukorrekte oplysninger, eller hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Klagevejledning Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives via Naturog Miljøklagenævnets digitale klageportal inden den xx.xx Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig Side 4 af 11

17 interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af Herfra logges der på henholdsvis via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB s udtalelse. Efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens 94, stk. 1. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: CMB videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning. Side 5 af 11

18 Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1, dvs. den xx.xx 201x. Grundlag for afgørelsen Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale Lov- og plangrundlag 1) Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 28 stk. 1. 2) Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 3) Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bek.nr af 25. august ) Vandplan , Øresund, Hovedvandopland 2.3, Vanddistrikt Sjælland. 5) Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ansøgningsmateriale 6) Ansøgning af 20. maj ) Supplerende oplysninger i mail af 2. juni Andre tilladelser 8) Tilladelse til boligbyggeri på Amager Strandvej 112, 2300 Københavns S, matrikel nr Sundbyøster (dok.nr ). Miljøteknisk redegørelse Bortledningen af grundvand er påkrævet til tørholdelse af udgravning i forbindelse med boligbyggeri på adressen Amager Strandvej 112, 2300 København S, matr. 4195, Sundbyøster. Det oppumpede grundvand ønskes udledt til Øresund via en rørbro på Amager Strandvej. Placering af ejendommen, hvorfra vandet oppumpes, samt rørføring og udledningspunkt fremgår af bilag 1. Dette udledningspunkt har tidligere været anvendt i forbindelse med andre byggerier i området. Side 6 af 11

19 Det forventes at være nødvendigt at bortlede i størrelsesordnen m3 grundvand pr. døgn. Grundvandet oppumpes dels via pumpebrønde placeret i udgravningens bund og dels via dybere aflastningsboringer i kalken. Oppumpning og udledning ventes at foregå i en periode på ca. 3 måneder, svarende til ca m3. Udledningen forventes at ske fra juni til september De første m3 af det oppumpede grundvand vil være sekundært grundvand (ca. 2,5-3,0 m.u.t.) det resterende er primært grundvand (8,0-10,0 m.u.t.) med begrænsede mængder sekundært grundvand. Vandkvalitet Grunden er i 2006 V2-kortlagt pga. jordforurening med kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler. Forureningen blev også fundet i det terrænnære grundvand. På grund af kortlægningen har boligbyggeriet krævet en tilladelse efter 8 i Jordforureningsloven (ref. 8). Der blev i perioden november 2014 til januar 2015 udtaget 3 prøver af oppumpet grundvand i forbindelse med byggeri på det tilstødende areal lige vest for der, hvor der nu skal graves. Analyseresultaterne fra disse vandprøver viser, at der er forhøjet indhold af flere tungmetaller samt chlorerede opløsningsmidler i forhold til vandkvalitetskriterierne for udledning til havet. Vinylchlorid forekommer i den ene vandprøve op til 19 µg/l, hvilket er 380 gange højere end den koncentration, der må udledes. Rensning Der vil blive opsat en sedimentationscontainer med sandfilter. Vandet føres desuden igennem en slags iltningstrappe, hvorved jern m.v. udfældes og fanges. Endelig vil vandet blive ført gennem kulfilter, som skulle fange de chlorerede opløsningsmidler. Beskrivelse af vandområdet Amager Strand ligger ud til Øresund. I Øresund er der en god fortynding, og derfor er vandområdet relativt robust over for belastninger. I de kystnære områder som ved Amager Strand er der derimod mindre vandudskiftning og en udledning vil få relativt større betydning. Statslige planer Vandområdet er omfattet af vandplan 2.3 for Øresund, som generelt er målsat til at få en god økologisk tilstand. Områderne omkring havnen (Prøvestenen og Margretheholm Havn) samt Amager Strandpark er dog klassificerede som stærkt modificerede kystvande og er derfor målsat til at opnå godt økologisk potentiale. Side 7 af 11

20 Ca. 4 km fra Amager Strand ligger Natura 2000-området Saltholm og omliggende hav. Kommunale planer Området omkring Amager Strandpark samt den sydlige del af Prøvestenen er i Kommuneplan 2011 udlagt til fritidsformål, mens den nordlige del af Prøvestenen er udlagt til havneformål. Amager Strandpark er badestrand, og der skal derfor være badevandskvalitet både ude i vandet øst for strandparken samt i lagunen. Udtalelser i sagen Kystdirektoratet har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De havde følgende bemærkninger til sagen xxxxx / ingen bemærkninger. Miljøteknisk vurdering I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er grundvand som udgangspunkt ikke defineret som spildevand. I særlige tilfælde kan grundvand dog sidestilles med spildevand og i sådanne tilfælde kræver en udledning tilladelse til efter miljøbeskyttelseslovens 28. Københavns Kommune vurderer, at denne udledning kan sidestilles med spildevand, idet det er påvist, at grundvandet er kraftigt forurenet. Udledningen er desuden omfattet af bekendtgørelse nr om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af forurenede stoffer til søer, vandløb eller havet. Der stilles i tilladelsen vilkår om rensning gennem en række renseløsninger som foreslået af entreprenøren. Sedimentationscontainer skal fjerne suspenderet stof, mens iltningstrappen skal sørge for, at der ikke kommer synlige okkerudfældninger ved udledningspunktet. Dette er set ved tidligere udledninger i punktet nord for lagunen. Sandfilteret skal etableres for at forsøge at bringe indholdet af tungmetaller ned på koncentrationer, som er acceptable i forhold til udledning. Endelig skal der etableres kulfilter til fjernelse af de chlorerede opløsningsmidler. For at kontrollere, at rensningen virker efter hensigten, skal der udtages vandprøver løbende (jf. vilkår 16), som skal analyseres for en række parametre (vilkår 11 og 12). Side 8 af 11

21 Nogle af parametrene (kulbrinterne) er ikke fundet i problematiske koncentrationer i grundvandet fra det tilstødende byggeri. Der er dog i forbindelse med kortlægningen fundet kulbrinter i jorden i høje koncentrationer, og CMB vurderer derfor, at der er behov for at kontrollere vandet for disse parametre i starten af udledningen. Hvis de to første analyseresultater viser, at der ikke er problemer med nogle parametre, kan disse udtages af analyseprogrammet efter aftale med CMB. Det er uproblematisk at udlede de vandmængder, der er ansøgt om, idet Øresund, og derunder Amager Strand, har en stor kapacitet. Dog er det vigtigt af hensyn til grundvandsstanden i området, at oppumpningen ikke overstiger m3. Kommunen skal i så tilfælde ansøges om tilladelse til bortledning i henhold til vandforsyningsloven. Derfor skal der løbende rapporteres oppumpede vandmængder (jf. vilkår 18). Det er samlet set Københavns Kommunes vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i Øresund. Forhold til Naturbeskyttelse Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV. Københavns Kommune har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Internationale naturbeskyttelsesområder Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura 2000område nr. 142 Saltholm og omliggende hav. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde. Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af Side 9 af 11

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere