Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30 mio. kr., der efter Deres opfattelse er i strid med tilladelse af 22. august 2003 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af strukturreformen overtaget sagens behandling, da statsforvaltningen pr. 1. januar 2007 fører tilsyn med blandt andre Kolding Kommune. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Kolding Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med ministeriets deponeringsfritagelse af 22. august 2003 i forbindelse med optagelse af lån på 30 mio. kr. i Som sagen foreligger oplyst, må det imidlertid konstateres, at Kolding Kommune har anset deponeringsfritagelsen af 22. august 2003 som en dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen, og derfor foretager statsforvaltningen ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Kolding Kommunes Økonomiudvalg og Kulturudvalg tog i et fælles møde den 24. februar 2003 stilling til spørgsmålet om udlicitering af Kolding Folkebibliotek. Det fremgår af protokoludskrift fra mødet, at kommunens rådgiver havde orienteret om, at en udlicitering af folkebiblioteksdriften ikke ville være omfattet af lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /154 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR w ww.statsforvaltning.dk EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: I brev af 12. marts 2003 orienterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet af egen drift kommunen om, at man ikke var enig i rådgiverens retsopfattelse, og oplyste herefter : En aftale om udlicitering af Kolding Folkebibliotek, hvorved biblioteket rykkes til væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer, vil efter mini-

2 steriets opfattelse være en aftale om drift af en institution, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. En sådan aftale vil derfor efter ministeriets opfattelse være omfattet af lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 7, hvorefter den skal henregnes til kommunens låntagning. Efter lånebekendtgørelsens 4, stk. 3, henregnes aftalen dog ikke til lånerammen, hvis kommunen deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer i et pengeinstitut, et realkreditin stitut eller i Kommunekredit. Den 13. marts 2003 rettede Kolding Kommune uden kendskab til ministeriets brev af 12. marts henvendelse til ministeriet med henblik på en bekræftelse af, at udlicitering og indgåelse af kontrakt med tredjemand om folkebiblioteksdriften ikke ville kræve deponering i henhold til lånebekendtgørelsen. Kommunen oplyste blandt andet, at der var en formodning om, at 3-4 ønskede at byde på opgaven, herunder stille de til virksomheden nødvendige lokaler til rådighed som en del af selve driftsaftalen, og at kommunen ikke skulle indgå lejeaftaler eller stille kommunegaranti i forbindelse hermed, uafhængigt af om tilbudsgiveren købte eller lejede de nødvendige faciliteter, ligesom kommunen forventede, at aftalen skulle indeholde en eventuel ret til for kommunen at indtræde i lejemålet eller købe den bygning, hvorfra folkebiblioteket skulle drives. Ministeriet henviste i sin besvarelse af 2. april 2003 til skrivelsen af 12. marts 2003, og kunne således ikke bekræfte kommunens opfattelse. Ministeriet henledte samtidig kommunens opmærksomhed på, at der var etableret en særlig pulje på 100 mio. kr. til fagligt velbegrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter, og at kommunen havde mulighed for at søge om dispensation fra puljen. Følgende fremgår blandt andet af Kolding Kommunes brev af 30. april 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet : Vedrørende: Ansøgning om dispensation for deponering fra lånebekendtgørelsens 4, stk. 1 nr. 7. Under henvisning til at der i medfør af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for 2003 er etableret en særlig pulje på 100 mio. kr. til fagligt velbegrundede offentlige-private sam arbejder med effektiviseringsaspekter, skal jeg på Kolding Byråds vegne tillade mig at ansøge om dispensation fra lånebekendtgørelsen for den del af en samarbejdsaftale, der vedrører væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer i forbindelse med indgåelsen (efter forudgående udbud) af et kommunalprivat samarbejde om folkebiblioteksdriften i Kolding Kommune. SIDE 2

3 Beslutningen om udbud vedrører alene den del af biblioteksdriften, der udføres som faktisk forvaltningsvirksom hed Kolding Kommune forventer også, at den lokale partner ved tilbudet kan anvise en lokalisering af Kolding Folkebibliotek i nye og mere hensigtsmæssige rammer, der vil få betydelig indflydelse på såvel muligheden for at højne den faglige kvalitet som effektivisere driften og økonomien gen nem samarbejdet. Hensigten er således at forskyde vægten fra logistiske og analoge opgaver til intellektuelt indhold og digitale opgaver og processer. Dispensationsbeløb Det konkrete dispensationsbeløb vil først kunne opgøres efter udbudets afholdelse, men beløbet kan på baggrund af tidligere udarbejdede biblioteksprojekter skønnes til 110 mio. kr. inkl. moms. Der ansøges derfor om dispensation for deponering efter lånebekendtgørelsens bestemmelser for den del af en samarbejdsaftale som ved rører de bygningsmæssige rammer, beløbsmæssigt er kapitalværdien beregnet til 110 mio. kr. Det skal bemærkes at Indenrigs- og sundhedsministeriet ved skrivelse af 21. august 2002 har meddelt Kolding Kommune dispensation til modregning af det eksisterende lejemål i opgørelsen af det deponeringspligtige beløb for et nyt lejemål. Modregningen er skønnet til 23 mio. kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. I brev af 26. juni 2003 anmodede ministeriet om supplerende oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen om dispensation fra deponeringsbestemmelserne via lånepuljen til fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Kolding Kommune har i brev af 4. august 2003 nærmere beskrevet, hvorledes projektet agtedes gennemført i relation til karakteren af offentligt-privat samarbejde, og herunder blandt andet oplyst : Ad 2. Afklaring - og opbygning af samarbejdsmodel. Kolding Byråd har ikke lagt sig fast på, om det er et partnerskab med en - eller flere partnere, som skal projektere, finansiere, bygge og drive kommunens nye videnscenter, men byrådet lægger afgørende vægt på, at partnerskabet drejer sig om udviklingen af et helt nyt koncept for biblioteksdrift og ikke blot et fysisk anlæg. Den/de kommende partnere skal således ind drages i processen så tidligt som muligt. Følgende fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. august 2003 : Ved et brev af 30. april 2003 ansøgte Kolding Kommune om dispensation fra lånebekendtgørelsens deponeringsbestemmelser via lånepuljen til fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter i forbindelse med indgåelsen af et kommunalt-privat samarbejde om biblioteksdriften i Kolding Kommune. SIDE 3

4 Efterfølgende anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved et brev af 26. juni 2003 Kolding Kommune om, at kommunen nærmere beskrev, hvorledes kommunens biblioteksprojekt gennemføres i relation til karakteren af offentligt-privat samarbejde. Endvidere blev kommunen bedt om at konkretisere hvilke effektiviseringer, som forventes i forbindelse med projektet. Ministeriet meddelte i den forbindelse. at hvis Kolding Kommune ikke var i stand til klart at specificere disse forhold, så ville ministeriet ikke være i stand til at behandle kommunens ansøgning om en dispensation fra lånerammen. På den baggrund har Kolding Kommune ved et brev af 4. august 2003 indsendt en uddybende ansøgning om dispensation fra lånebekendt gørelsens deponeringsbestemmelser via lånepuljen til fagligt begrundede offentligeprivate samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Kolding Kommune har i den forbindelse oplyst, at byrådet i Kolding Kommune er indstillet på at etablere et offentligt-privat partnerskab om biblioteksdriften for at udnytte de to sektorers respektive styrker, minimere deres respektive begrænsninger og gøre erfaringer med at udsætte en kom pleks offentlig opgave for konkurrence. Ifølge kommunens brev af 4. august 2003 (og i øvrigt også kommunens brev af 30. april 2003) forven ter byrådet i Kolding Kommune i forbindelse med partnerskabet, at der vil opstå nye og hidtil usete tilbud og services på et forretningsmæssigt grund lag til glæde for borgere som virksomheder, men også for kommunen i form af bedre ressourceudnyttelse og/eller reducerede driftsudgifter. Konkret vedrørende karakteren af det offentlige-private samarbejde i projektet oplyser Kolding Kommune, at byrådet ikke har lagt sig fast på, om det skal være et partnerskab med en eller flere partnere, som skal projekt e- re, finansiere, bygge og drive kommunens nye videnscen ter. Kommunen lægger dog afgørende vægt på, at partnerskabet drejer sig om udviklingen af et helt nyt koncept for biblioteksdriften og ikke blot fysiske anlæg. Den/de kommende partnere skal derfor så tidligt som muligt inddrages i processen. Vedrørende karakteren af det offentlige-private samarbejde oplyser Kolding Kommune tillige, at der i partnerskabet lægges vægt på etableringen af et tillidsbaseret samarbejde præget af bl.a. fælles målsætninger, god dialog om opgaveløsningen, nye samarbejds- og kon fliktløsningsmetoder, fælles indsats om innovation og procesoptimering samt klarlægning af risikodeling og økonomiske incitamenter. Vedrørende en konkretisering af effektiviseringer i forbindelse med biblioteksprojektet har Kolding Kommune oplyst, at mulighederne for effektivisering findes i såvel en planlagt grundig analyse af arbejdsgange specielt på de enkle biblioteksopgaver med deraf følgende muligheder for forenklinger og rationaliseringer som i lokalisering af biblioteket i nyt og moderne byggeri med mere hensigtsmæssige arbejdsgange til følge. Herud over forventer byrådet i Kolding Kommune, at der også er et effektiviseringspotentiale i selve konkurrenceudsættelsen. Vedrørende effektiviseringspotentialet i projektet oplyser Kolding Kommune endvidere, at effektivisering af de mere enkle og logistiske biblioteks- SIDE 4

5 opgaver er et væsentligt mål med inddragelsen af privat partner, men udviklingspotentialet i løsningen af de komplekse biblioteksopgaver er et mindst lige så væsentligt og mere fremtidssikret mål. Ifølge Kolding Kommune vil en privat virksomhed, der kan se potentiale og marked i biblioteksdrift, besidde kernekompetencer, der vil kunne bidrage til både analyse og implementering af opgaveløsninger ud fra nye og frugtbare synsvinkler, ligesom virksomheden vil kunne være med til at tiltrække nye og opdaterede kompetencer til gavn for biblioteksdriften og udviklingen. Kolding Kommune forventer således en betydelig effekt af det forpligtende samarbejde mellem de to parter - Kolding Folkebibliotek og en eller flere private virksomheder - der hver især påtager sig det, som de er bedst til at løse. Kolding Folkebibliotek har et solidt biblioteksfagligt ud gangspunkt, mens de kommende partnere må formodes at være bedre til at vurdere kommercielle risici, komme med innovative løsninger og sikre effektivitet. I relation til ansøgningen om dispensation fra den særlige pulje til offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærke, at disse projekter skal være fagligt velbegrundede samt in deholde effektiviseringspotentiale. Det er i den forbindelse ministeriets vurdering, at det påtænkte biblioteksprojekt i Kolding Kommune både er fagligt velbegrundet og indeholder et effektiviseringspotentiale. På den baggrund skal ministeriet meddele dispensation fra lånerammen for 2003 på 30 mio. kr. fra den særlige pulje til offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Der gøres opmærksom på, at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Hvis lånedispensationen ikke udnyttes eller kun udnyttes delvist, bedes dette snarest indberettet til Indenrigs- og Sund hedsministeriet. Tilsynsrådet for Vejle Amt er underrettet om ovenstående. Den 30. januar 2004 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt følgende til Kolding Kommune : Ved brev af 15. december 2003 har Kolding Kommune ansøgt om overførsel af uudnyttet lånedispensation på i alt 30 mio. kr. fra 2003 til Der er oplyst om forsinkelser med projektet som baggrund for ansøgnin gen. lndenrigs- og Sundhedsministeriet skal på den baggrund meddele, at ministeriet i medfør af 18, jf. 2, stk. 3, i ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 imødekommer kommunens an søgning om overførsel af lånedispensation på i alt 30 mio. kr. til SIDE 5

6 Det bemærkes, at kommunen ikke vil kunne forvente en imødekom melse af en eventuel ansøgning om overførsel til senere år end Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m. v. Der gøres opmærksom på, at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Hvis lånedispensationen ikke udnyttes eller kun udnyttes delvist, bedes dette snarest indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsamtmanden for Århus Amt er underrettet om oven stående. Følgende fremgår blandt andet af bilag Opgørelse af lånemulighed i 2004 i Kolding Kommunes regnskab 2004 : I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunerne optage lån til de i bekendt gørelsens 2 angivne formål. Kolding Kommunes lånemulighed i 2004 er beregnet således : FOLKEBIBLIOTEKER (dispensation) P.nr. 8557, Nyt bibliotek på Slotsmøllegrunden kr I alt kr. LÅNEMULIGHED (dispensation = 30 mio. kr.) kr. SAMLET LÅNEMULIGHED kr. OPGØRELSE AF LÅNEOPTAGELSE 2004 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier skal lån omfattet af bekendtgørelsens 4 henregnes til kommunens låneoptagelse. Kolding Kommunes låneoptagelse er i 2004 beregnet således : LEJEAFTALER MV. Beregnes jf. 4, stk. 5 I alt 0 kr. SAMLET LÅNEOPTAGELSE INKL. LEJEATFTALER OG GARANTIER I kr. OVERSKRIDELSE AF LÅNEMULIGHED kr. Overskridelse af lånemuligheden modsvares af en ikke udnyttet lånemulighed i Følgende fremgår blandt andet af betinget skøde af 11. marts 2004 : SIDE 6

7 Underskrevne A A/S sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Kolding Kommune, Rådhuset, 6000 Kolding og B i det indbyrdes forhold med hhv. 80 % og 20 % (foreløbig ansat) den selskabet ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 12 i ejendom men beliggende Fredericiagade 20. Det fremgår af sagen, at Kolding Kommune i 2005 har indgået partnerskabsaftale om Facility management på Kolding Bibliotek med First Hotels A/S og om Drift af logistik og servicerelaterede biblioteksydelser med FKI Logistex A/S. Kolding Kommune har i brev af 29. maj 2006 blandt andet oplyst følgende til Statsamtet Århus : Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler ved brev af 22. august 2003, at det er ministeriets vurdering, at det påtænkte biblioteksprojekt i Kolding Kommune både er fagligt velbegrundet og indeholder et effektiviseringspotentiale. Ministeriet meddeler derfor dispensation fra lånerammen for 2003 på 30 mio. kr. fra den særlige pulje til offentligt-privat sam arbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Ministeriet stiller ikke an dre betingelser til låneoptagelsen end, at låntagningen skal ske på de vilkår der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. decem ber 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelsen) og at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Kolding Kommune søger i brev af 15. december 2003 om overførsel af den meddelte uudnyttede lånedispensation til 2004 som følge af, at projektet først igangsættes i Indenrigs- og sundhedsministeriet meddeler ved brev af 30. januar 2004 tilladelse til overførsel af lånedispensationen til Samtidig bemærker ministeriet, at kommunen ikke vil kunne forvente en imødekommelse af en eventuel ansøgning om overførsel til senere år end Lånedispensationen på 30 mio. kr. udnyttes i regnskabsåret 2004, idet der er afholdt udgifter i regnskabsåret for kr. jf. kommunens årsregnskab for Projektet er endeligt afsluttet i regnskabsåret Som nævnt ovenfor henviser Indenrigs- og Sundhedsministeriet - for så vidt angår betingelserne for låneoptagelse til lånebekendtgørelsen. Lånebekendtgørelsen bygger på en forudsætning om samtidighed i afholdelsen af udgifter og optagelse af lån. Der kan således alene optages lån til udgifter, der afholdes i det regnskabsår dispensationen vedrører, med mindre kom munen opnår dispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sundhedsministeriets betingelser for lånedispensationen, for så vidt angår tidspunktet for låneoptagelsen, anser Byrådet for opfyldt, SIDE 7

8 idet der er i regnskabsåret 2004 er afholdt udgifter for knap 31 mio. kr. ekskl. moms. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet projektet for både fagligt begrundet og indeholdende et effektiviseringspotentiale. Forudsætningen for ministeriets meddelelse af dispensationen må være projektets gennemførelse med baggrund i de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen, dvs. med et offentligt-privat samarbejde. Det er Deres opfattelse, at Kolding Kommune ikke med henvisning til ministeriets meddelelse af 22. august 2003 har kunnet optage lån uden for lånerammen til delvis betaling for ejendommen beliggende Fredericiagade 20, da Kolding Kommune på betalingstidspunktet i 2004 endnu ikke havde indgået aftaler om offentlige-private samarbejdsprojekter, da disse først blev indgået i Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, ændret ved 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007). Følgende fremgår af 1, 2, stk. 1 (indledningen), 4, stk. 1, nr. 7, 4, stk. 3 og stk. 5, 17 og 18 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets dagældende bekendtgørelse nr om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 12. december 2002 (lånebekendtgørelsen) : 1. En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til 2-3 og En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 4, svarer til summen af følgende kommunale udgifter: 4. Til en kommunes låntagning henregnes: 7) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Stk. 3. De lån og aftaler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-8, henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis kommunen samtidig efter reglerne i stk. 4-9 deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. SIDE 8

9 Stk. 5. Er der tale om indgåelse af lejeaftaler og lignende, jf. stk. 1, nr. 7 og 8, skal det deponerede beløb eller kursværdien af de deponerede obligationer svare til den højeste af følgende værdier: 1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. 2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. 17. Indenrigs- og sundhedsministeren kan for det enkelte regnskabsår inden for en ramme til hvert af de formål, der fastlægges af indenrigs- og sundhedsministeren, meddele dispensation til optagelse af lån ud over, hvad der følger af bestemmelserne i 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere som led i aftaleforhandlinger meddele generelle dispensationer. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan uden for den i stk. 1 nævnte ramme meddele dispensation til indgåelse af aftaler, der er omfattet af 4, stk. 1, nr. 7 og 8, navnlig i tilfælde, hvor der er tale om kortvarige lejemål. Stk. 3. Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget senest den i 2, stk. 3, anførte frist. 18. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelserne i 2, stk. 3, 2, stk. 4, 3, 4, stk. 5 og 6, 10, 11 og 13. Om lånebekendtgørelsens forholdsvise restriktive låneregler, bemærkes, at en væsentlig årsag til, at kommunerne ikke har en fri adgang til lånefinansiering af kommunale anlæg, er, at der ud fra overordnede samfundsmæssige hensyn kan være behov for at regulere omfanget af kommunernes anlæg og byggeri. Endvidere er der det særlige ved lånoptagelser, at de påvirker de fremtidige kommunalbestyrelsers dispositionsfrihed, som også taler for en særlig forsigtighed på dette område. Betragtninger om, at nutiden ikke bør vælte byrder over på kommende generationer, det vil sige at en siddende kommunalbestyrelse ikke bør give borgerne kommunale serviceydelser og samtidig vælte betalingen over på fremtidige kommunalbestyrelser, spiller således også en vigtig rolle. Det er derfor det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommuner skal finansiere deres anlægsudgifter uden lånoptagelse, det vil sige, at kommunerne skal finansiere deres anlægsudgifter kontant. Dette princip afspejler sig i 1 i lånebekendtgørelsen, hvor der er fastsat, at kommuner kun kan låne i det omfang, der i medfør af lånebekendtgørelsen er tilladelse til lånoptagelse. Den tilladte låneadgang er kommunens såkaldte låneramme. SIDE 9

10 I begrebet låneramme ligger, at lånet således ikke nødvendigvis skal anvendes til at finansiere lige netop det anlægsprojekt, der har udløst låneadgangen. Når en kommune af kassebeholdningen har afholdt låneberettigede udgifter, som angivet i 2, får kommunen en tilsvarende låneramme. Lånerammen svarer til summen af de udgifter, det vil sige de regnskabsførte beløb, eksklusiv købsmoms og eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål nævnt under 2, stk. 1. Hertil kommer eventuelle dispensationer, jf. 17 og 18 i lånebekendtgørelsen. Som det fremgår af 1, må en kommunens samlede låntagning i det enkelte regnskabsår ikke må overstige lånerammen opgjort efter 2, 17, og 18. Til kommunens låntagning henregnes de lån og aftaler, der er angivet i 4 i bekendtgørelsen. Bestemmelsen i 4, stk. 1, nr. 7 har til formål af sikre, at den generelle lånebegrænsning ikke kan omgås ved lejeeller leasingaftaler, når disse erstatter en kommunal anlægsopgave. Såfremt der ikke er ledig kapacitet på kommunens låneramme, skal kommunen deponere et beløb svarende til værdien af det lejede/leasede anlægsaktiv. Formålet med bestemmelsen er således at neutralisere den umiddelbare likviditetsgevinst, kommunen får ved at leje et anlægsaktiv frem for at eje det. 4, stk. 3 i lånebekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan indgås leje- og leasingaftaler, uden at det påvirker lånerammen, hvis der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede. I tilfælde af, at der ansøges om dispensation fra bestemmelserne om deponering, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddele hel eller delvis dispensation fra deponering. Det er fast antaget, at ministeriet kan meddele dispensationer uden for de i 17 og 18 i bekendtgørelsen nævnte tilfælde, da den myndighed, der har udstedt en bekendtgørelsen, i almindelighed antages at kunne dispensere fra reglerne heri, selvom bekendtgørelsen ikke indeholder en bestemmelse herom. SIDE 10

11 Der kan vedrørende de ovenfor nævnte regler i lånebekendtgørelsen blandt andet henvises til punkt 2.1, 8 og punkt 14 i Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier af 23. august 2000, kapitel 3.2 og 4.6 i Indenrigsministeriets rapport om Den kommunale låntagning og deponeringsreglerne, maj 2000, og blandt andet side 62, 65, 66, 105, 109 f., og 152 ff. i Dario Silic og Niels Jørgen Mau Pedersen, Kommunernes låntagning med kommentarer, Statsforvaltningen konstaterer, at 4, stk. 1, nr. 7 i lånebekendtgørelsen regulerer den situation, hvor en kommune ikke ejer det i bestemmelsen omfattede aktiv. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at den førte korrespondance mellem ministeriet og Kolding Kommune til og med den 4. august 2003 har taget udgangspunkt i, at kommunen ikke ejede eller skulle eje de lokaler, hvorfra den nye bibliotek skulle drives. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig kommunens oplysninger herom, som de fremgår i brev af 13. marts 2003, 30. april 2003 og 4. august 2003, hvorefter tilbudsgiverne forventedes at stille de til virksomheden nødvendige lokaler til rådighed som en del af selve driftsaftalen, at kommunen skulle sikres adgang til efter en periode at erhverve retten til lokalerne, og at kommunen ikke havde lagt sig fast på, om det var en eller flere partnere, der skulle projektere, finansiere, bygge og drive biblioteket. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at ministeriet i sit brev af 12. marts 2003 udtrykkeligt gør kommunen opmærksomhed på, at en aftale om udlicitering af Kolding Folkebibliotek, hvorved det flyttes til væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer, efter ministeriets opfattelse vil være en aftale om drift af en institution, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, og at en sådan aftale vil være omfattet af 4, stk. 1, nr. 7 i lånebekendtgørelsen, hvorefter aftalen skal henregnes til kommunens låntagning. På den baggrund er det statsforvaltningens opfattelse, at ministeriets skrivelse af 22. august 2003 er at betragte som en dispensation fra deponeringsbestemmelserne, selvom dette ikke helt klart fremgår af skrivelsen. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at Kolding Kommune ifølge betinget skøde af 11. marts 2004 med 80 % blev ejer af den ejendom, hvorfra Kolding Folkebibliotek drives. SIDE 11

12 Det er derfor også statsforvaltningens opfattelse, at forsætningerne for meddelelse af deponeringsfritagelsen i marts 2004 således ikke længere var tilstede, da kommunen blev medejer af ejendommen. Umiddelbart betragtet finder statsforvaltningen, at det havde været rettest, at Kolding Kommune havde været opmærksom på, at forudsætningerne for den meddelte deponeringsfritagelse havde ændret sig, og at kommunen af egen drift havde rettet henvendelse til ministeriet med henblik på en vejledning om, hvilken betydning de ændrede forhold havde for den meddelte dispensation. Statsforvaltningen kan ikke afvise, at ministeriet eventuelt ville have henledt kommunens opmærksomhed på, at der kunne søges om dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen fra puljen om offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Statsforvaltningen har imidlertid noteret sig, at ministeriet i sin skrivelse af 22. august 2003 afslutningsvist anfører, at låntagningen [statsforvaltningens fremhævelse] skal ske på de vilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen, og at der kun kan optages lån [statsforvaltningens fremhævelse] til finansiering af udgifter eksklusiv moms. Derudover har statsforvaltningen noteret sig, at ministeriet i sin skrivelse af 30. januar 2004 har henvist til oplysningen om, at kommunen har en uudnyttet lånedispensation [statsforvaltningens fremhævelse] på i alt 30 mio. kr., at ministeriet imødekommer kommunens ansøgning om overførsel af lånedispensationen [statsforvaltningens fremhævelse] til 2004 og i øvrigt har gentaget, at låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen og at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter eksklusiv moms. Statsforvaltningen kan tillige konstatere, at det af Kolding Kommunes regnskab 2004 fremgår, at dispensationsmeddelelsen indgår i opgørelsen over kommunens lånemulighed efter 2 i bekendtgørelsen, og at Kolding Kommune i sin besvarelse til Statsamtet Århus tillige henviser til, at ministeriet i sin skrivelsen af 22. august 2003 alene stiller krav om, at låntagningen sker på sædvanlige vilkår. Som sagen foreligger oplyst, må statsforvaltningen imidlertid lægge til grund, at Kolding Kommune har anset ministeriets skrivelse af 22. august 2003 som en dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen. Kolding Kommune ses derfor ikke at have haft anledning til at kontakte ministeriet på tidspunktet for erhvervelse af den faste ejendom. SIDE 12

13 Henset til at ministeriets skrivelser af henholdsvis 22. august 2003 og 30. januar 2004 ikke helt klart fremstår som deponeringsfritagelser, finder statsforvaltningen derfor heller ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. Kolding Kommune er dog ved brev af dags dato blevet opfordret til at rette henvendelse til Velfærdsministeriet med henblik på at få afklaret, om der er behov for en berigtigelse af forholdet. Kolding Kommune er samtidig anmodet om at sende statsforvaltningen en kopi af kommunens henvendelse til Velfærdsministeriet. I øvrigt : Kolding Kommune og Velfærdsministeriet, Kommuneøkonomi har modtaget en kopi af udtalelsen. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen direktør /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 13

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr. g Frederikssund Kommune Borg mesterkontoret Rådhuset Torvet 2 36 Frederikssund Sagsnr. 14-1994 Init. OBC/alh Den 4. september 214 5.9.214 Anmodning i henhold til 1, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån.

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. 41) Indkøb af biler. Optagelse af lån. Assens Forsyning skal i den kommende periode udskifte en del

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere