Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30 mio. kr., der efter Deres opfattelse er i strid med tilladelse af 22. august 2003 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af strukturreformen overtaget sagens behandling, da statsforvaltningen pr. 1. januar 2007 fører tilsyn med blandt andre Kolding Kommune. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Kolding Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med ministeriets deponeringsfritagelse af 22. august 2003 i forbindelse med optagelse af lån på 30 mio. kr. i Som sagen foreligger oplyst, må det imidlertid konstateres, at Kolding Kommune har anset deponeringsfritagelsen af 22. august 2003 som en dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen, og derfor foretager statsforvaltningen ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Kolding Kommunes Økonomiudvalg og Kulturudvalg tog i et fælles møde den 24. februar 2003 stilling til spørgsmålet om udlicitering af Kolding Folkebibliotek. Det fremgår af protokoludskrift fra mødet, at kommunens rådgiver havde orienteret om, at en udlicitering af folkebiblioteksdriften ikke ville være omfattet af lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /154 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR w ww.statsforvaltning.dk EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: I brev af 12. marts 2003 orienterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet af egen drift kommunen om, at man ikke var enig i rådgiverens retsopfattelse, og oplyste herefter : En aftale om udlicitering af Kolding Folkebibliotek, hvorved biblioteket rykkes til væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer, vil efter mini-

2 steriets opfattelse være en aftale om drift af en institution, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. En sådan aftale vil derfor efter ministeriets opfattelse være omfattet af lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 7, hvorefter den skal henregnes til kommunens låntagning. Efter lånebekendtgørelsens 4, stk. 3, henregnes aftalen dog ikke til lånerammen, hvis kommunen deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer i et pengeinstitut, et realkreditin stitut eller i Kommunekredit. Den 13. marts 2003 rettede Kolding Kommune uden kendskab til ministeriets brev af 12. marts henvendelse til ministeriet med henblik på en bekræftelse af, at udlicitering og indgåelse af kontrakt med tredjemand om folkebiblioteksdriften ikke ville kræve deponering i henhold til lånebekendtgørelsen. Kommunen oplyste blandt andet, at der var en formodning om, at 3-4 ønskede at byde på opgaven, herunder stille de til virksomheden nødvendige lokaler til rådighed som en del af selve driftsaftalen, og at kommunen ikke skulle indgå lejeaftaler eller stille kommunegaranti i forbindelse hermed, uafhængigt af om tilbudsgiveren købte eller lejede de nødvendige faciliteter, ligesom kommunen forventede, at aftalen skulle indeholde en eventuel ret til for kommunen at indtræde i lejemålet eller købe den bygning, hvorfra folkebiblioteket skulle drives. Ministeriet henviste i sin besvarelse af 2. april 2003 til skrivelsen af 12. marts 2003, og kunne således ikke bekræfte kommunens opfattelse. Ministeriet henledte samtidig kommunens opmærksomhed på, at der var etableret en særlig pulje på 100 mio. kr. til fagligt velbegrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter, og at kommunen havde mulighed for at søge om dispensation fra puljen. Følgende fremgår blandt andet af Kolding Kommunes brev af 30. april 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet : Vedrørende: Ansøgning om dispensation for deponering fra lånebekendtgørelsens 4, stk. 1 nr. 7. Under henvisning til at der i medfør af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for 2003 er etableret en særlig pulje på 100 mio. kr. til fagligt velbegrundede offentlige-private sam arbejder med effektiviseringsaspekter, skal jeg på Kolding Byråds vegne tillade mig at ansøge om dispensation fra lånebekendtgørelsen for den del af en samarbejdsaftale, der vedrører væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer i forbindelse med indgåelsen (efter forudgående udbud) af et kommunalprivat samarbejde om folkebiblioteksdriften i Kolding Kommune. SIDE 2

3 Beslutningen om udbud vedrører alene den del af biblioteksdriften, der udføres som faktisk forvaltningsvirksom hed Kolding Kommune forventer også, at den lokale partner ved tilbudet kan anvise en lokalisering af Kolding Folkebibliotek i nye og mere hensigtsmæssige rammer, der vil få betydelig indflydelse på såvel muligheden for at højne den faglige kvalitet som effektivisere driften og økonomien gen nem samarbejdet. Hensigten er således at forskyde vægten fra logistiske og analoge opgaver til intellektuelt indhold og digitale opgaver og processer. Dispensationsbeløb Det konkrete dispensationsbeløb vil først kunne opgøres efter udbudets afholdelse, men beløbet kan på baggrund af tidligere udarbejdede biblioteksprojekter skønnes til 110 mio. kr. inkl. moms. Der ansøges derfor om dispensation for deponering efter lånebekendtgørelsens bestemmelser for den del af en samarbejdsaftale som ved rører de bygningsmæssige rammer, beløbsmæssigt er kapitalværdien beregnet til 110 mio. kr. Det skal bemærkes at Indenrigs- og sundhedsministeriet ved skrivelse af 21. august 2002 har meddelt Kolding Kommune dispensation til modregning af det eksisterende lejemål i opgørelsen af det deponeringspligtige beløb for et nyt lejemål. Modregningen er skønnet til 23 mio. kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. I brev af 26. juni 2003 anmodede ministeriet om supplerende oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen om dispensation fra deponeringsbestemmelserne via lånepuljen til fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Kolding Kommune har i brev af 4. august 2003 nærmere beskrevet, hvorledes projektet agtedes gennemført i relation til karakteren af offentligt-privat samarbejde, og herunder blandt andet oplyst : Ad 2. Afklaring - og opbygning af samarbejdsmodel. Kolding Byråd har ikke lagt sig fast på, om det er et partnerskab med en - eller flere partnere, som skal projektere, finansiere, bygge og drive kommunens nye videnscenter, men byrådet lægger afgørende vægt på, at partnerskabet drejer sig om udviklingen af et helt nyt koncept for biblioteksdrift og ikke blot et fysisk anlæg. Den/de kommende partnere skal således ind drages i processen så tidligt som muligt. Følgende fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. august 2003 : Ved et brev af 30. april 2003 ansøgte Kolding Kommune om dispensation fra lånebekendtgørelsens deponeringsbestemmelser via lånepuljen til fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter i forbindelse med indgåelsen af et kommunalt-privat samarbejde om biblioteksdriften i Kolding Kommune. SIDE 3

4 Efterfølgende anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved et brev af 26. juni 2003 Kolding Kommune om, at kommunen nærmere beskrev, hvorledes kommunens biblioteksprojekt gennemføres i relation til karakteren af offentligt-privat samarbejde. Endvidere blev kommunen bedt om at konkretisere hvilke effektiviseringer, som forventes i forbindelse med projektet. Ministeriet meddelte i den forbindelse. at hvis Kolding Kommune ikke var i stand til klart at specificere disse forhold, så ville ministeriet ikke være i stand til at behandle kommunens ansøgning om en dispensation fra lånerammen. På den baggrund har Kolding Kommune ved et brev af 4. august 2003 indsendt en uddybende ansøgning om dispensation fra lånebekendt gørelsens deponeringsbestemmelser via lånepuljen til fagligt begrundede offentligeprivate samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Kolding Kommune har i den forbindelse oplyst, at byrådet i Kolding Kommune er indstillet på at etablere et offentligt-privat partnerskab om biblioteksdriften for at udnytte de to sektorers respektive styrker, minimere deres respektive begrænsninger og gøre erfaringer med at udsætte en kom pleks offentlig opgave for konkurrence. Ifølge kommunens brev af 4. august 2003 (og i øvrigt også kommunens brev af 30. april 2003) forven ter byrådet i Kolding Kommune i forbindelse med partnerskabet, at der vil opstå nye og hidtil usete tilbud og services på et forretningsmæssigt grund lag til glæde for borgere som virksomheder, men også for kommunen i form af bedre ressourceudnyttelse og/eller reducerede driftsudgifter. Konkret vedrørende karakteren af det offentlige-private samarbejde i projektet oplyser Kolding Kommune, at byrådet ikke har lagt sig fast på, om det skal være et partnerskab med en eller flere partnere, som skal projekt e- re, finansiere, bygge og drive kommunens nye videnscen ter. Kommunen lægger dog afgørende vægt på, at partnerskabet drejer sig om udviklingen af et helt nyt koncept for biblioteksdriften og ikke blot fysiske anlæg. Den/de kommende partnere skal derfor så tidligt som muligt inddrages i processen. Vedrørende karakteren af det offentlige-private samarbejde oplyser Kolding Kommune tillige, at der i partnerskabet lægges vægt på etableringen af et tillidsbaseret samarbejde præget af bl.a. fælles målsætninger, god dialog om opgaveløsningen, nye samarbejds- og kon fliktløsningsmetoder, fælles indsats om innovation og procesoptimering samt klarlægning af risikodeling og økonomiske incitamenter. Vedrørende en konkretisering af effektiviseringer i forbindelse med biblioteksprojektet har Kolding Kommune oplyst, at mulighederne for effektivisering findes i såvel en planlagt grundig analyse af arbejdsgange specielt på de enkle biblioteksopgaver med deraf følgende muligheder for forenklinger og rationaliseringer som i lokalisering af biblioteket i nyt og moderne byggeri med mere hensigtsmæssige arbejdsgange til følge. Herud over forventer byrådet i Kolding Kommune, at der også er et effektiviseringspotentiale i selve konkurrenceudsættelsen. Vedrørende effektiviseringspotentialet i projektet oplyser Kolding Kommune endvidere, at effektivisering af de mere enkle og logistiske biblioteks- SIDE 4

5 opgaver er et væsentligt mål med inddragelsen af privat partner, men udviklingspotentialet i løsningen af de komplekse biblioteksopgaver er et mindst lige så væsentligt og mere fremtidssikret mål. Ifølge Kolding Kommune vil en privat virksomhed, der kan se potentiale og marked i biblioteksdrift, besidde kernekompetencer, der vil kunne bidrage til både analyse og implementering af opgaveløsninger ud fra nye og frugtbare synsvinkler, ligesom virksomheden vil kunne være med til at tiltrække nye og opdaterede kompetencer til gavn for biblioteksdriften og udviklingen. Kolding Kommune forventer således en betydelig effekt af det forpligtende samarbejde mellem de to parter - Kolding Folkebibliotek og en eller flere private virksomheder - der hver især påtager sig det, som de er bedst til at løse. Kolding Folkebibliotek har et solidt biblioteksfagligt ud gangspunkt, mens de kommende partnere må formodes at være bedre til at vurdere kommercielle risici, komme med innovative løsninger og sikre effektivitet. I relation til ansøgningen om dispensation fra den særlige pulje til offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærke, at disse projekter skal være fagligt velbegrundede samt in deholde effektiviseringspotentiale. Det er i den forbindelse ministeriets vurdering, at det påtænkte biblioteksprojekt i Kolding Kommune både er fagligt velbegrundet og indeholder et effektiviseringspotentiale. På den baggrund skal ministeriet meddele dispensation fra lånerammen for 2003 på 30 mio. kr. fra den særlige pulje til offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Der gøres opmærksom på, at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Hvis lånedispensationen ikke udnyttes eller kun udnyttes delvist, bedes dette snarest indberettet til Indenrigs- og Sund hedsministeriet. Tilsynsrådet for Vejle Amt er underrettet om ovenstående. Den 30. januar 2004 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt følgende til Kolding Kommune : Ved brev af 15. december 2003 har Kolding Kommune ansøgt om overførsel af uudnyttet lånedispensation på i alt 30 mio. kr. fra 2003 til Der er oplyst om forsinkelser med projektet som baggrund for ansøgnin gen. lndenrigs- og Sundhedsministeriet skal på den baggrund meddele, at ministeriet i medfør af 18, jf. 2, stk. 3, i ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 imødekommer kommunens an søgning om overførsel af lånedispensation på i alt 30 mio. kr. til SIDE 5

6 Det bemærkes, at kommunen ikke vil kunne forvente en imødekom melse af en eventuel ansøgning om overførsel til senere år end Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m. v. Der gøres opmærksom på, at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Hvis lånedispensationen ikke udnyttes eller kun udnyttes delvist, bedes dette snarest indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsamtmanden for Århus Amt er underrettet om oven stående. Følgende fremgår blandt andet af bilag Opgørelse af lånemulighed i 2004 i Kolding Kommunes regnskab 2004 : I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunerne optage lån til de i bekendt gørelsens 2 angivne formål. Kolding Kommunes lånemulighed i 2004 er beregnet således : FOLKEBIBLIOTEKER (dispensation) P.nr. 8557, Nyt bibliotek på Slotsmøllegrunden kr I alt kr. LÅNEMULIGHED (dispensation = 30 mio. kr.) kr. SAMLET LÅNEMULIGHED kr. OPGØRELSE AF LÅNEOPTAGELSE 2004 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier skal lån omfattet af bekendtgørelsens 4 henregnes til kommunens låneoptagelse. Kolding Kommunes låneoptagelse er i 2004 beregnet således : LEJEAFTALER MV. Beregnes jf. 4, stk. 5 I alt 0 kr. SAMLET LÅNEOPTAGELSE INKL. LEJEATFTALER OG GARANTIER I kr. OVERSKRIDELSE AF LÅNEMULIGHED kr. Overskridelse af lånemuligheden modsvares af en ikke udnyttet lånemulighed i Følgende fremgår blandt andet af betinget skøde af 11. marts 2004 : SIDE 6

7 Underskrevne A A/S sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Kolding Kommune, Rådhuset, 6000 Kolding og B i det indbyrdes forhold med hhv. 80 % og 20 % (foreløbig ansat) den selskabet ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 12 i ejendom men beliggende Fredericiagade 20. Det fremgår af sagen, at Kolding Kommune i 2005 har indgået partnerskabsaftale om Facility management på Kolding Bibliotek med First Hotels A/S og om Drift af logistik og servicerelaterede biblioteksydelser med FKI Logistex A/S. Kolding Kommune har i brev af 29. maj 2006 blandt andet oplyst følgende til Statsamtet Århus : Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler ved brev af 22. august 2003, at det er ministeriets vurdering, at det påtænkte biblioteksprojekt i Kolding Kommune både er fagligt velbegrundet og indeholder et effektiviseringspotentiale. Ministeriet meddeler derfor dispensation fra lånerammen for 2003 på 30 mio. kr. fra den særlige pulje til offentligt-privat sam arbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Ministeriet stiller ikke an dre betingelser til låneoptagelsen end, at låntagningen skal ske på de vilkår der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. decem ber 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelsen) og at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Kolding Kommune søger i brev af 15. december 2003 om overførsel af den meddelte uudnyttede lånedispensation til 2004 som følge af, at projektet først igangsættes i Indenrigs- og sundhedsministeriet meddeler ved brev af 30. januar 2004 tilladelse til overførsel af lånedispensationen til Samtidig bemærker ministeriet, at kommunen ikke vil kunne forvente en imødekommelse af en eventuel ansøgning om overførsel til senere år end Lånedispensationen på 30 mio. kr. udnyttes i regnskabsåret 2004, idet der er afholdt udgifter i regnskabsåret for kr. jf. kommunens årsregnskab for Projektet er endeligt afsluttet i regnskabsåret Som nævnt ovenfor henviser Indenrigs- og Sundhedsministeriet - for så vidt angår betingelserne for låneoptagelse til lånebekendtgørelsen. Lånebekendtgørelsen bygger på en forudsætning om samtidighed i afholdelsen af udgifter og optagelse af lån. Der kan således alene optages lån til udgifter, der afholdes i det regnskabsår dispensationen vedrører, med mindre kom munen opnår dispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sundhedsministeriets betingelser for lånedispensationen, for så vidt angår tidspunktet for låneoptagelsen, anser Byrådet for opfyldt, SIDE 7

8 idet der er i regnskabsåret 2004 er afholdt udgifter for knap 31 mio. kr. ekskl. moms. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet projektet for både fagligt begrundet og indeholdende et effektiviseringspotentiale. Forudsætningen for ministeriets meddelelse af dispensationen må være projektets gennemførelse med baggrund i de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen, dvs. med et offentligt-privat samarbejde. Det er Deres opfattelse, at Kolding Kommune ikke med henvisning til ministeriets meddelelse af 22. august 2003 har kunnet optage lån uden for lånerammen til delvis betaling for ejendommen beliggende Fredericiagade 20, da Kolding Kommune på betalingstidspunktet i 2004 endnu ikke havde indgået aftaler om offentlige-private samarbejdsprojekter, da disse først blev indgået i Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, ændret ved 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007). Følgende fremgår af 1, 2, stk. 1 (indledningen), 4, stk. 1, nr. 7, 4, stk. 3 og stk. 5, 17 og 18 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets dagældende bekendtgørelse nr om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 12. december 2002 (lånebekendtgørelsen) : 1. En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til 2-3 og En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 4, svarer til summen af følgende kommunale udgifter: 4. Til en kommunes låntagning henregnes: 7) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Stk. 3. De lån og aftaler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-8, henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis kommunen samtidig efter reglerne i stk. 4-9 deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. SIDE 8

9 Stk. 5. Er der tale om indgåelse af lejeaftaler og lignende, jf. stk. 1, nr. 7 og 8, skal det deponerede beløb eller kursværdien af de deponerede obligationer svare til den højeste af følgende værdier: 1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. 2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. 17. Indenrigs- og sundhedsministeren kan for det enkelte regnskabsår inden for en ramme til hvert af de formål, der fastlægges af indenrigs- og sundhedsministeren, meddele dispensation til optagelse af lån ud over, hvad der følger af bestemmelserne i 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere som led i aftaleforhandlinger meddele generelle dispensationer. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan uden for den i stk. 1 nævnte ramme meddele dispensation til indgåelse af aftaler, der er omfattet af 4, stk. 1, nr. 7 og 8, navnlig i tilfælde, hvor der er tale om kortvarige lejemål. Stk. 3. Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget senest den i 2, stk. 3, anførte frist. 18. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelserne i 2, stk. 3, 2, stk. 4, 3, 4, stk. 5 og 6, 10, 11 og 13. Om lånebekendtgørelsens forholdsvise restriktive låneregler, bemærkes, at en væsentlig årsag til, at kommunerne ikke har en fri adgang til lånefinansiering af kommunale anlæg, er, at der ud fra overordnede samfundsmæssige hensyn kan være behov for at regulere omfanget af kommunernes anlæg og byggeri. Endvidere er der det særlige ved lånoptagelser, at de påvirker de fremtidige kommunalbestyrelsers dispositionsfrihed, som også taler for en særlig forsigtighed på dette område. Betragtninger om, at nutiden ikke bør vælte byrder over på kommende generationer, det vil sige at en siddende kommunalbestyrelse ikke bør give borgerne kommunale serviceydelser og samtidig vælte betalingen over på fremtidige kommunalbestyrelser, spiller således også en vigtig rolle. Det er derfor det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommuner skal finansiere deres anlægsudgifter uden lånoptagelse, det vil sige, at kommunerne skal finansiere deres anlægsudgifter kontant. Dette princip afspejler sig i 1 i lånebekendtgørelsen, hvor der er fastsat, at kommuner kun kan låne i det omfang, der i medfør af lånebekendtgørelsen er tilladelse til lånoptagelse. Den tilladte låneadgang er kommunens såkaldte låneramme. SIDE 9

10 I begrebet låneramme ligger, at lånet således ikke nødvendigvis skal anvendes til at finansiere lige netop det anlægsprojekt, der har udløst låneadgangen. Når en kommune af kassebeholdningen har afholdt låneberettigede udgifter, som angivet i 2, får kommunen en tilsvarende låneramme. Lånerammen svarer til summen af de udgifter, det vil sige de regnskabsførte beløb, eksklusiv købsmoms og eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål nævnt under 2, stk. 1. Hertil kommer eventuelle dispensationer, jf. 17 og 18 i lånebekendtgørelsen. Som det fremgår af 1, må en kommunens samlede låntagning i det enkelte regnskabsår ikke må overstige lånerammen opgjort efter 2, 17, og 18. Til kommunens låntagning henregnes de lån og aftaler, der er angivet i 4 i bekendtgørelsen. Bestemmelsen i 4, stk. 1, nr. 7 har til formål af sikre, at den generelle lånebegrænsning ikke kan omgås ved lejeeller leasingaftaler, når disse erstatter en kommunal anlægsopgave. Såfremt der ikke er ledig kapacitet på kommunens låneramme, skal kommunen deponere et beløb svarende til værdien af det lejede/leasede anlægsaktiv. Formålet med bestemmelsen er således at neutralisere den umiddelbare likviditetsgevinst, kommunen får ved at leje et anlægsaktiv frem for at eje det. 4, stk. 3 i lånebekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan indgås leje- og leasingaftaler, uden at det påvirker lånerammen, hvis der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede. I tilfælde af, at der ansøges om dispensation fra bestemmelserne om deponering, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddele hel eller delvis dispensation fra deponering. Det er fast antaget, at ministeriet kan meddele dispensationer uden for de i 17 og 18 i bekendtgørelsen nævnte tilfælde, da den myndighed, der har udstedt en bekendtgørelsen, i almindelighed antages at kunne dispensere fra reglerne heri, selvom bekendtgørelsen ikke indeholder en bestemmelse herom. SIDE 10

11 Der kan vedrørende de ovenfor nævnte regler i lånebekendtgørelsen blandt andet henvises til punkt 2.1, 8 og punkt 14 i Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier af 23. august 2000, kapitel 3.2 og 4.6 i Indenrigsministeriets rapport om Den kommunale låntagning og deponeringsreglerne, maj 2000, og blandt andet side 62, 65, 66, 105, 109 f., og 152 ff. i Dario Silic og Niels Jørgen Mau Pedersen, Kommunernes låntagning med kommentarer, Statsforvaltningen konstaterer, at 4, stk. 1, nr. 7 i lånebekendtgørelsen regulerer den situation, hvor en kommune ikke ejer det i bestemmelsen omfattede aktiv. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at den førte korrespondance mellem ministeriet og Kolding Kommune til og med den 4. august 2003 har taget udgangspunkt i, at kommunen ikke ejede eller skulle eje de lokaler, hvorfra den nye bibliotek skulle drives. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig kommunens oplysninger herom, som de fremgår i brev af 13. marts 2003, 30. april 2003 og 4. august 2003, hvorefter tilbudsgiverne forventedes at stille de til virksomheden nødvendige lokaler til rådighed som en del af selve driftsaftalen, at kommunen skulle sikres adgang til efter en periode at erhverve retten til lokalerne, og at kommunen ikke havde lagt sig fast på, om det var en eller flere partnere, der skulle projektere, finansiere, bygge og drive biblioteket. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at ministeriet i sit brev af 12. marts 2003 udtrykkeligt gør kommunen opmærksomhed på, at en aftale om udlicitering af Kolding Folkebibliotek, hvorved det flyttes til væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer, efter ministeriets opfattelse vil være en aftale om drift af en institution, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, og at en sådan aftale vil være omfattet af 4, stk. 1, nr. 7 i lånebekendtgørelsen, hvorefter aftalen skal henregnes til kommunens låntagning. På den baggrund er det statsforvaltningens opfattelse, at ministeriets skrivelse af 22. august 2003 er at betragte som en dispensation fra deponeringsbestemmelserne, selvom dette ikke helt klart fremgår af skrivelsen. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at Kolding Kommune ifølge betinget skøde af 11. marts 2004 med 80 % blev ejer af den ejendom, hvorfra Kolding Folkebibliotek drives. SIDE 11

12 Det er derfor også statsforvaltningens opfattelse, at forsætningerne for meddelelse af deponeringsfritagelsen i marts 2004 således ikke længere var tilstede, da kommunen blev medejer af ejendommen. Umiddelbart betragtet finder statsforvaltningen, at det havde været rettest, at Kolding Kommune havde været opmærksom på, at forudsætningerne for den meddelte deponeringsfritagelse havde ændret sig, og at kommunen af egen drift havde rettet henvendelse til ministeriet med henblik på en vejledning om, hvilken betydning de ændrede forhold havde for den meddelte dispensation. Statsforvaltningen kan ikke afvise, at ministeriet eventuelt ville have henledt kommunens opmærksomhed på, at der kunne søges om dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen fra puljen om offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Statsforvaltningen har imidlertid noteret sig, at ministeriet i sin skrivelse af 22. august 2003 afslutningsvist anfører, at låntagningen [statsforvaltningens fremhævelse] skal ske på de vilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen, og at der kun kan optages lån [statsforvaltningens fremhævelse] til finansiering af udgifter eksklusiv moms. Derudover har statsforvaltningen noteret sig, at ministeriet i sin skrivelse af 30. januar 2004 har henvist til oplysningen om, at kommunen har en uudnyttet lånedispensation [statsforvaltningens fremhævelse] på i alt 30 mio. kr., at ministeriet imødekommer kommunens ansøgning om overførsel af lånedispensationen [statsforvaltningens fremhævelse] til 2004 og i øvrigt har gentaget, at låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen og at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter eksklusiv moms. Statsforvaltningen kan tillige konstatere, at det af Kolding Kommunes regnskab 2004 fremgår, at dispensationsmeddelelsen indgår i opgørelsen over kommunens lånemulighed efter 2 i bekendtgørelsen, og at Kolding Kommune i sin besvarelse til Statsamtet Århus tillige henviser til, at ministeriet i sin skrivelsen af 22. august 2003 alene stiller krav om, at låntagningen sker på sædvanlige vilkår. Som sagen foreligger oplyst, må statsforvaltningen imidlertid lægge til grund, at Kolding Kommune har anset ministeriets skrivelse af 22. august 2003 som en dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen. Kolding Kommune ses derfor ikke at have haft anledning til at kontakte ministeriet på tidspunktet for erhvervelse af den faste ejendom. SIDE 12

13 Henset til at ministeriets skrivelser af henholdsvis 22. august 2003 og 30. januar 2004 ikke helt klart fremstår som deponeringsfritagelser, finder statsforvaltningen derfor heller ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. Kolding Kommune er dog ved brev af dags dato blevet opfordret til at rette henvendelse til Velfærdsministeriet med henblik på at få afklaret, om der er behov for en berigtigelse af forholdet. Kolding Kommune er samtidig anmodet om at sende statsforvaltningen en kopi af kommunens henvendelse til Velfærdsministeriet. I øvrigt : Kolding Kommune og Velfærdsministeriet, Kommuneøkonomi har modtaget en kopi af udtalelsen. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet ( Med venlig hilsen Ninna Würtzen direktør /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 13

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Det Nye Svømmecenter i Skanderborg

Det Nye Svømmecenter i Skanderborg Det Nye Svømmecenter i Skanderborg Muligheder for finansiering Forudsætninger Anlægsudgiften er beregnet til ca. 68 mio. kr. inkl. moms Heraf byggelånsrenter for ca. 5 mio. kr. og moms udgør 13 mio. kr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune 09-03- 2011 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Tønder Kommune har i brev af 2. december 2010 søgt om fritagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr 1581 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., sagsnr. 2013-10323 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere