Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30 mio. kr., der efter Deres opfattelse er i strid med tilladelse af 22. august 2003 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af strukturreformen overtaget sagens behandling, da statsforvaltningen pr. 1. januar 2007 fører tilsyn med blandt andre Kolding Kommune. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Kolding Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med ministeriets deponeringsfritagelse af 22. august 2003 i forbindelse med optagelse af lån på 30 mio. kr. i Som sagen foreligger oplyst, må det imidlertid konstateres, at Kolding Kommune har anset deponeringsfritagelsen af 22. august 2003 som en dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen, og derfor foretager statsforvaltningen ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Kolding Kommunes Økonomiudvalg og Kulturudvalg tog i et fælles møde den 24. februar 2003 stilling til spørgsmålet om udlicitering af Kolding Folkebibliotek. Det fremgår af protokoludskrift fra mødet, at kommunens rådgiver havde orienteret om, at en udlicitering af folkebiblioteksdriften ikke ville være omfattet af lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /154 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR w ww.statsforvaltning.dk EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: I brev af 12. marts 2003 orienterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet af egen drift kommunen om, at man ikke var enig i rådgiverens retsopfattelse, og oplyste herefter : En aftale om udlicitering af Kolding Folkebibliotek, hvorved biblioteket rykkes til væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer, vil efter mini-

2 steriets opfattelse være en aftale om drift af en institution, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. En sådan aftale vil derfor efter ministeriets opfattelse være omfattet af lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 7, hvorefter den skal henregnes til kommunens låntagning. Efter lånebekendtgørelsens 4, stk. 3, henregnes aftalen dog ikke til lånerammen, hvis kommunen deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer i et pengeinstitut, et realkreditin stitut eller i Kommunekredit. Den 13. marts 2003 rettede Kolding Kommune uden kendskab til ministeriets brev af 12. marts henvendelse til ministeriet med henblik på en bekræftelse af, at udlicitering og indgåelse af kontrakt med tredjemand om folkebiblioteksdriften ikke ville kræve deponering i henhold til lånebekendtgørelsen. Kommunen oplyste blandt andet, at der var en formodning om, at 3-4 ønskede at byde på opgaven, herunder stille de til virksomheden nødvendige lokaler til rådighed som en del af selve driftsaftalen, og at kommunen ikke skulle indgå lejeaftaler eller stille kommunegaranti i forbindelse hermed, uafhængigt af om tilbudsgiveren købte eller lejede de nødvendige faciliteter, ligesom kommunen forventede, at aftalen skulle indeholde en eventuel ret til for kommunen at indtræde i lejemålet eller købe den bygning, hvorfra folkebiblioteket skulle drives. Ministeriet henviste i sin besvarelse af 2. april 2003 til skrivelsen af 12. marts 2003, og kunne således ikke bekræfte kommunens opfattelse. Ministeriet henledte samtidig kommunens opmærksomhed på, at der var etableret en særlig pulje på 100 mio. kr. til fagligt velbegrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter, og at kommunen havde mulighed for at søge om dispensation fra puljen. Følgende fremgår blandt andet af Kolding Kommunes brev af 30. april 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet : Vedrørende: Ansøgning om dispensation for deponering fra lånebekendtgørelsens 4, stk. 1 nr. 7. Under henvisning til at der i medfør af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for 2003 er etableret en særlig pulje på 100 mio. kr. til fagligt velbegrundede offentlige-private sam arbejder med effektiviseringsaspekter, skal jeg på Kolding Byråds vegne tillade mig at ansøge om dispensation fra lånebekendtgørelsen for den del af en samarbejdsaftale, der vedrører væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer i forbindelse med indgåelsen (efter forudgående udbud) af et kommunalprivat samarbejde om folkebiblioteksdriften i Kolding Kommune. SIDE 2

3 Beslutningen om udbud vedrører alene den del af biblioteksdriften, der udføres som faktisk forvaltningsvirksom hed Kolding Kommune forventer også, at den lokale partner ved tilbudet kan anvise en lokalisering af Kolding Folkebibliotek i nye og mere hensigtsmæssige rammer, der vil få betydelig indflydelse på såvel muligheden for at højne den faglige kvalitet som effektivisere driften og økonomien gen nem samarbejdet. Hensigten er således at forskyde vægten fra logistiske og analoge opgaver til intellektuelt indhold og digitale opgaver og processer. Dispensationsbeløb Det konkrete dispensationsbeløb vil først kunne opgøres efter udbudets afholdelse, men beløbet kan på baggrund af tidligere udarbejdede biblioteksprojekter skønnes til 110 mio. kr. inkl. moms. Der ansøges derfor om dispensation for deponering efter lånebekendtgørelsens bestemmelser for den del af en samarbejdsaftale som ved rører de bygningsmæssige rammer, beløbsmæssigt er kapitalværdien beregnet til 110 mio. kr. Det skal bemærkes at Indenrigs- og sundhedsministeriet ved skrivelse af 21. august 2002 har meddelt Kolding Kommune dispensation til modregning af det eksisterende lejemål i opgørelsen af det deponeringspligtige beløb for et nyt lejemål. Modregningen er skønnet til 23 mio. kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. I brev af 26. juni 2003 anmodede ministeriet om supplerende oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen om dispensation fra deponeringsbestemmelserne via lånepuljen til fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Kolding Kommune har i brev af 4. august 2003 nærmere beskrevet, hvorledes projektet agtedes gennemført i relation til karakteren af offentligt-privat samarbejde, og herunder blandt andet oplyst : Ad 2. Afklaring - og opbygning af samarbejdsmodel. Kolding Byråd har ikke lagt sig fast på, om det er et partnerskab med en - eller flere partnere, som skal projektere, finansiere, bygge og drive kommunens nye videnscenter, men byrådet lægger afgørende vægt på, at partnerskabet drejer sig om udviklingen af et helt nyt koncept for biblioteksdrift og ikke blot et fysisk anlæg. Den/de kommende partnere skal således ind drages i processen så tidligt som muligt. Følgende fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. august 2003 : Ved et brev af 30. april 2003 ansøgte Kolding Kommune om dispensation fra lånebekendtgørelsens deponeringsbestemmelser via lånepuljen til fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter i forbindelse med indgåelsen af et kommunalt-privat samarbejde om biblioteksdriften i Kolding Kommune. SIDE 3

4 Efterfølgende anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved et brev af 26. juni 2003 Kolding Kommune om, at kommunen nærmere beskrev, hvorledes kommunens biblioteksprojekt gennemføres i relation til karakteren af offentligt-privat samarbejde. Endvidere blev kommunen bedt om at konkretisere hvilke effektiviseringer, som forventes i forbindelse med projektet. Ministeriet meddelte i den forbindelse. at hvis Kolding Kommune ikke var i stand til klart at specificere disse forhold, så ville ministeriet ikke være i stand til at behandle kommunens ansøgning om en dispensation fra lånerammen. På den baggrund har Kolding Kommune ved et brev af 4. august 2003 indsendt en uddybende ansøgning om dispensation fra lånebekendt gørelsens deponeringsbestemmelser via lånepuljen til fagligt begrundede offentligeprivate samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Kolding Kommune har i den forbindelse oplyst, at byrådet i Kolding Kommune er indstillet på at etablere et offentligt-privat partnerskab om biblioteksdriften for at udnytte de to sektorers respektive styrker, minimere deres respektive begrænsninger og gøre erfaringer med at udsætte en kom pleks offentlig opgave for konkurrence. Ifølge kommunens brev af 4. august 2003 (og i øvrigt også kommunens brev af 30. april 2003) forven ter byrådet i Kolding Kommune i forbindelse med partnerskabet, at der vil opstå nye og hidtil usete tilbud og services på et forretningsmæssigt grund lag til glæde for borgere som virksomheder, men også for kommunen i form af bedre ressourceudnyttelse og/eller reducerede driftsudgifter. Konkret vedrørende karakteren af det offentlige-private samarbejde i projektet oplyser Kolding Kommune, at byrådet ikke har lagt sig fast på, om det skal være et partnerskab med en eller flere partnere, som skal projekt e- re, finansiere, bygge og drive kommunens nye videnscen ter. Kommunen lægger dog afgørende vægt på, at partnerskabet drejer sig om udviklingen af et helt nyt koncept for biblioteksdriften og ikke blot fysiske anlæg. Den/de kommende partnere skal derfor så tidligt som muligt inddrages i processen. Vedrørende karakteren af det offentlige-private samarbejde oplyser Kolding Kommune tillige, at der i partnerskabet lægges vægt på etableringen af et tillidsbaseret samarbejde præget af bl.a. fælles målsætninger, god dialog om opgaveløsningen, nye samarbejds- og kon fliktløsningsmetoder, fælles indsats om innovation og procesoptimering samt klarlægning af risikodeling og økonomiske incitamenter. Vedrørende en konkretisering af effektiviseringer i forbindelse med biblioteksprojektet har Kolding Kommune oplyst, at mulighederne for effektivisering findes i såvel en planlagt grundig analyse af arbejdsgange specielt på de enkle biblioteksopgaver med deraf følgende muligheder for forenklinger og rationaliseringer som i lokalisering af biblioteket i nyt og moderne byggeri med mere hensigtsmæssige arbejdsgange til følge. Herud over forventer byrådet i Kolding Kommune, at der også er et effektiviseringspotentiale i selve konkurrenceudsættelsen. Vedrørende effektiviseringspotentialet i projektet oplyser Kolding Kommune endvidere, at effektivisering af de mere enkle og logistiske biblioteks- SIDE 4

5 opgaver er et væsentligt mål med inddragelsen af privat partner, men udviklingspotentialet i løsningen af de komplekse biblioteksopgaver er et mindst lige så væsentligt og mere fremtidssikret mål. Ifølge Kolding Kommune vil en privat virksomhed, der kan se potentiale og marked i biblioteksdrift, besidde kernekompetencer, der vil kunne bidrage til både analyse og implementering af opgaveløsninger ud fra nye og frugtbare synsvinkler, ligesom virksomheden vil kunne være med til at tiltrække nye og opdaterede kompetencer til gavn for biblioteksdriften og udviklingen. Kolding Kommune forventer således en betydelig effekt af det forpligtende samarbejde mellem de to parter - Kolding Folkebibliotek og en eller flere private virksomheder - der hver især påtager sig det, som de er bedst til at løse. Kolding Folkebibliotek har et solidt biblioteksfagligt ud gangspunkt, mens de kommende partnere må formodes at være bedre til at vurdere kommercielle risici, komme med innovative løsninger og sikre effektivitet. I relation til ansøgningen om dispensation fra den særlige pulje til offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærke, at disse projekter skal være fagligt velbegrundede samt in deholde effektiviseringspotentiale. Det er i den forbindelse ministeriets vurdering, at det påtænkte biblioteksprojekt i Kolding Kommune både er fagligt velbegrundet og indeholder et effektiviseringspotentiale. På den baggrund skal ministeriet meddele dispensation fra lånerammen for 2003 på 30 mio. kr. fra den særlige pulje til offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Der gøres opmærksom på, at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Hvis lånedispensationen ikke udnyttes eller kun udnyttes delvist, bedes dette snarest indberettet til Indenrigs- og Sund hedsministeriet. Tilsynsrådet for Vejle Amt er underrettet om ovenstående. Den 30. januar 2004 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt følgende til Kolding Kommune : Ved brev af 15. december 2003 har Kolding Kommune ansøgt om overførsel af uudnyttet lånedispensation på i alt 30 mio. kr. fra 2003 til Der er oplyst om forsinkelser med projektet som baggrund for ansøgnin gen. lndenrigs- og Sundhedsministeriet skal på den baggrund meddele, at ministeriet i medfør af 18, jf. 2, stk. 3, i ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 imødekommer kommunens an søgning om overførsel af lånedispensation på i alt 30 mio. kr. til SIDE 5

6 Det bemærkes, at kommunen ikke vil kunne forvente en imødekom melse af en eventuel ansøgning om overførsel til senere år end Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m. v. Der gøres opmærksom på, at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Hvis lånedispensationen ikke udnyttes eller kun udnyttes delvist, bedes dette snarest indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsamtmanden for Århus Amt er underrettet om oven stående. Følgende fremgår blandt andet af bilag Opgørelse af lånemulighed i 2004 i Kolding Kommunes regnskab 2004 : I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunerne optage lån til de i bekendt gørelsens 2 angivne formål. Kolding Kommunes lånemulighed i 2004 er beregnet således : FOLKEBIBLIOTEKER (dispensation) P.nr. 8557, Nyt bibliotek på Slotsmøllegrunden kr I alt kr. LÅNEMULIGHED (dispensation = 30 mio. kr.) kr. SAMLET LÅNEMULIGHED kr. OPGØRELSE AF LÅNEOPTAGELSE 2004 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier skal lån omfattet af bekendtgørelsens 4 henregnes til kommunens låneoptagelse. Kolding Kommunes låneoptagelse er i 2004 beregnet således : LEJEAFTALER MV. Beregnes jf. 4, stk. 5 I alt 0 kr. SAMLET LÅNEOPTAGELSE INKL. LEJEATFTALER OG GARANTIER I kr. OVERSKRIDELSE AF LÅNEMULIGHED kr. Overskridelse af lånemuligheden modsvares af en ikke udnyttet lånemulighed i Følgende fremgår blandt andet af betinget skøde af 11. marts 2004 : SIDE 6

7 Underskrevne A A/S sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Kolding Kommune, Rådhuset, 6000 Kolding og B i det indbyrdes forhold med hhv. 80 % og 20 % (foreløbig ansat) den selskabet ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 12 i ejendom men beliggende Fredericiagade 20. Det fremgår af sagen, at Kolding Kommune i 2005 har indgået partnerskabsaftale om Facility management på Kolding Bibliotek med First Hotels A/S og om Drift af logistik og servicerelaterede biblioteksydelser med FKI Logistex A/S. Kolding Kommune har i brev af 29. maj 2006 blandt andet oplyst følgende til Statsamtet Århus : Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler ved brev af 22. august 2003, at det er ministeriets vurdering, at det påtænkte biblioteksprojekt i Kolding Kommune både er fagligt velbegrundet og indeholder et effektiviseringspotentiale. Ministeriet meddeler derfor dispensation fra lånerammen for 2003 på 30 mio. kr. fra den særlige pulje til offentligt-privat sam arbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Ministeriet stiller ikke an dre betingelser til låneoptagelsen end, at låntagningen skal ske på de vilkår der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 12. decem ber 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelsen) og at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter ekskl. moms. Kolding Kommune søger i brev af 15. december 2003 om overførsel af den meddelte uudnyttede lånedispensation til 2004 som følge af, at projektet først igangsættes i Indenrigs- og sundhedsministeriet meddeler ved brev af 30. januar 2004 tilladelse til overførsel af lånedispensationen til Samtidig bemærker ministeriet, at kommunen ikke vil kunne forvente en imødekommelse af en eventuel ansøgning om overførsel til senere år end Lånedispensationen på 30 mio. kr. udnyttes i regnskabsåret 2004, idet der er afholdt udgifter i regnskabsåret for kr. jf. kommunens årsregnskab for Projektet er endeligt afsluttet i regnskabsåret Som nævnt ovenfor henviser Indenrigs- og Sundhedsministeriet - for så vidt angår betingelserne for låneoptagelse til lånebekendtgørelsen. Lånebekendtgørelsen bygger på en forudsætning om samtidighed i afholdelsen af udgifter og optagelse af lån. Der kan således alene optages lån til udgifter, der afholdes i det regnskabsår dispensationen vedrører, med mindre kom munen opnår dispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sundhedsministeriets betingelser for lånedispensationen, for så vidt angår tidspunktet for låneoptagelsen, anser Byrådet for opfyldt, SIDE 7

8 idet der er i regnskabsåret 2004 er afholdt udgifter for knap 31 mio. kr. ekskl. moms. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet projektet for både fagligt begrundet og indeholdende et effektiviseringspotentiale. Forudsætningen for ministeriets meddelelse af dispensationen må være projektets gennemførelse med baggrund i de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen, dvs. med et offentligt-privat samarbejde. Det er Deres opfattelse, at Kolding Kommune ikke med henvisning til ministeriets meddelelse af 22. august 2003 har kunnet optage lån uden for lånerammen til delvis betaling for ejendommen beliggende Fredericiagade 20, da Kolding Kommune på betalingstidspunktet i 2004 endnu ikke havde indgået aftaler om offentlige-private samarbejdsprojekter, da disse først blev indgået i Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, ændret ved 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007). Følgende fremgår af 1, 2, stk. 1 (indledningen), 4, stk. 1, nr. 7, 4, stk. 3 og stk. 5, 17 og 18 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets dagældende bekendtgørelse nr om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 12. december 2002 (lånebekendtgørelsen) : 1. En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til 2-3 og En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 4, svarer til summen af følgende kommunale udgifter: 4. Til en kommunes låntagning henregnes: 7) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Stk. 3. De lån og aftaler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-8, henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis kommunen samtidig efter reglerne i stk. 4-9 deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. SIDE 8

9 Stk. 5. Er der tale om indgåelse af lejeaftaler og lignende, jf. stk. 1, nr. 7 og 8, skal det deponerede beløb eller kursværdien af de deponerede obligationer svare til den højeste af følgende værdier: 1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. 2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. 17. Indenrigs- og sundhedsministeren kan for det enkelte regnskabsår inden for en ramme til hvert af de formål, der fastlægges af indenrigs- og sundhedsministeren, meddele dispensation til optagelse af lån ud over, hvad der følger af bestemmelserne i 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere som led i aftaleforhandlinger meddele generelle dispensationer. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan uden for den i stk. 1 nævnte ramme meddele dispensation til indgåelse af aftaler, der er omfattet af 4, stk. 1, nr. 7 og 8, navnlig i tilfælde, hvor der er tale om kortvarige lejemål. Stk. 3. Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget senest den i 2, stk. 3, anførte frist. 18. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelserne i 2, stk. 3, 2, stk. 4, 3, 4, stk. 5 og 6, 10, 11 og 13. Om lånebekendtgørelsens forholdsvise restriktive låneregler, bemærkes, at en væsentlig årsag til, at kommunerne ikke har en fri adgang til lånefinansiering af kommunale anlæg, er, at der ud fra overordnede samfundsmæssige hensyn kan være behov for at regulere omfanget af kommunernes anlæg og byggeri. Endvidere er der det særlige ved lånoptagelser, at de påvirker de fremtidige kommunalbestyrelsers dispositionsfrihed, som også taler for en særlig forsigtighed på dette område. Betragtninger om, at nutiden ikke bør vælte byrder over på kommende generationer, det vil sige at en siddende kommunalbestyrelse ikke bør give borgerne kommunale serviceydelser og samtidig vælte betalingen over på fremtidige kommunalbestyrelser, spiller således også en vigtig rolle. Det er derfor det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommuner skal finansiere deres anlægsudgifter uden lånoptagelse, det vil sige, at kommunerne skal finansiere deres anlægsudgifter kontant. Dette princip afspejler sig i 1 i lånebekendtgørelsen, hvor der er fastsat, at kommuner kun kan låne i det omfang, der i medfør af lånebekendtgørelsen er tilladelse til lånoptagelse. Den tilladte låneadgang er kommunens såkaldte låneramme. SIDE 9

10 I begrebet låneramme ligger, at lånet således ikke nødvendigvis skal anvendes til at finansiere lige netop det anlægsprojekt, der har udløst låneadgangen. Når en kommune af kassebeholdningen har afholdt låneberettigede udgifter, som angivet i 2, får kommunen en tilsvarende låneramme. Lånerammen svarer til summen af de udgifter, det vil sige de regnskabsførte beløb, eksklusiv købsmoms og eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål nævnt under 2, stk. 1. Hertil kommer eventuelle dispensationer, jf. 17 og 18 i lånebekendtgørelsen. Som det fremgår af 1, må en kommunens samlede låntagning i det enkelte regnskabsår ikke må overstige lånerammen opgjort efter 2, 17, og 18. Til kommunens låntagning henregnes de lån og aftaler, der er angivet i 4 i bekendtgørelsen. Bestemmelsen i 4, stk. 1, nr. 7 har til formål af sikre, at den generelle lånebegrænsning ikke kan omgås ved lejeeller leasingaftaler, når disse erstatter en kommunal anlægsopgave. Såfremt der ikke er ledig kapacitet på kommunens låneramme, skal kommunen deponere et beløb svarende til værdien af det lejede/leasede anlægsaktiv. Formålet med bestemmelsen er således at neutralisere den umiddelbare likviditetsgevinst, kommunen får ved at leje et anlægsaktiv frem for at eje det. 4, stk. 3 i lånebekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan indgås leje- og leasingaftaler, uden at det påvirker lånerammen, hvis der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede. I tilfælde af, at der ansøges om dispensation fra bestemmelserne om deponering, kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddele hel eller delvis dispensation fra deponering. Det er fast antaget, at ministeriet kan meddele dispensationer uden for de i 17 og 18 i bekendtgørelsen nævnte tilfælde, da den myndighed, der har udstedt en bekendtgørelsen, i almindelighed antages at kunne dispensere fra reglerne heri, selvom bekendtgørelsen ikke indeholder en bestemmelse herom. SIDE 10

11 Der kan vedrørende de ovenfor nævnte regler i lånebekendtgørelsen blandt andet henvises til punkt 2.1, 8 og punkt 14 i Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier af 23. august 2000, kapitel 3.2 og 4.6 i Indenrigsministeriets rapport om Den kommunale låntagning og deponeringsreglerne, maj 2000, og blandt andet side 62, 65, 66, 105, 109 f., og 152 ff. i Dario Silic og Niels Jørgen Mau Pedersen, Kommunernes låntagning med kommentarer, Statsforvaltningen konstaterer, at 4, stk. 1, nr. 7 i lånebekendtgørelsen regulerer den situation, hvor en kommune ikke ejer det i bestemmelsen omfattede aktiv. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at den førte korrespondance mellem ministeriet og Kolding Kommune til og med den 4. august 2003 har taget udgangspunkt i, at kommunen ikke ejede eller skulle eje de lokaler, hvorfra den nye bibliotek skulle drives. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig kommunens oplysninger herom, som de fremgår i brev af 13. marts 2003, 30. april 2003 og 4. august 2003, hvorefter tilbudsgiverne forventedes at stille de til virksomheden nødvendige lokaler til rådighed som en del af selve driftsaftalen, at kommunen skulle sikres adgang til efter en periode at erhverve retten til lokalerne, og at kommunen ikke havde lagt sig fast på, om det var en eller flere partnere, der skulle projektere, finansiere, bygge og drive biblioteket. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at ministeriet i sit brev af 12. marts 2003 udtrykkeligt gør kommunen opmærksomhed på, at en aftale om udlicitering af Kolding Folkebibliotek, hvorved det flyttes til væsentligt forbedrede bygningsmæssige rammer, efter ministeriets opfattelse vil være en aftale om drift af en institution, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, og at en sådan aftale vil være omfattet af 4, stk. 1, nr. 7 i lånebekendtgørelsen, hvorefter aftalen skal henregnes til kommunens låntagning. På den baggrund er det statsforvaltningens opfattelse, at ministeriets skrivelse af 22. august 2003 er at betragte som en dispensation fra deponeringsbestemmelserne, selvom dette ikke helt klart fremgår af skrivelsen. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at Kolding Kommune ifølge betinget skøde af 11. marts 2004 med 80 % blev ejer af den ejendom, hvorfra Kolding Folkebibliotek drives. SIDE 11

12 Det er derfor også statsforvaltningens opfattelse, at forsætningerne for meddelelse af deponeringsfritagelsen i marts 2004 således ikke længere var tilstede, da kommunen blev medejer af ejendommen. Umiddelbart betragtet finder statsforvaltningen, at det havde været rettest, at Kolding Kommune havde været opmærksom på, at forudsætningerne for den meddelte deponeringsfritagelse havde ændret sig, og at kommunen af egen drift havde rettet henvendelse til ministeriet med henblik på en vejledning om, hvilken betydning de ændrede forhold havde for den meddelte dispensation. Statsforvaltningen kan ikke afvise, at ministeriet eventuelt ville have henledt kommunens opmærksomhed på, at der kunne søges om dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen fra puljen om offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Statsforvaltningen har imidlertid noteret sig, at ministeriet i sin skrivelse af 22. august 2003 afslutningsvist anfører, at låntagningen [statsforvaltningens fremhævelse] skal ske på de vilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen, og at der kun kan optages lån [statsforvaltningens fremhævelse] til finansiering af udgifter eksklusiv moms. Derudover har statsforvaltningen noteret sig, at ministeriet i sin skrivelse af 30. januar 2004 har henvist til oplysningen om, at kommunen har en uudnyttet lånedispensation [statsforvaltningens fremhævelse] på i alt 30 mio. kr., at ministeriet imødekommer kommunens ansøgning om overførsel af lånedispensationen [statsforvaltningens fremhævelse] til 2004 og i øvrigt har gentaget, at låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen og at der kun kan optages lån til finansiering af udgifter eksklusiv moms. Statsforvaltningen kan tillige konstatere, at det af Kolding Kommunes regnskab 2004 fremgår, at dispensationsmeddelelsen indgår i opgørelsen over kommunens lånemulighed efter 2 i bekendtgørelsen, og at Kolding Kommune i sin besvarelse til Statsamtet Århus tillige henviser til, at ministeriet i sin skrivelsen af 22. august 2003 alene stiller krav om, at låntagningen sker på sædvanlige vilkår. Som sagen foreligger oplyst, må statsforvaltningen imidlertid lægge til grund, at Kolding Kommune har anset ministeriets skrivelse af 22. august 2003 som en dispensation til optagelse af lån uden for lånerammen. Kolding Kommune ses derfor ikke at have haft anledning til at kontakte ministeriet på tidspunktet for erhvervelse af den faste ejendom. SIDE 12

13 Henset til at ministeriets skrivelser af henholdsvis 22. august 2003 og 30. januar 2004 ikke helt klart fremstår som deponeringsfritagelser, finder statsforvaltningen derfor heller ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. Kolding Kommune er dog ved brev af dags dato blevet opfordret til at rette henvendelse til Velfærdsministeriet med henblik på at få afklaret, om der er behov for en berigtigelse af forholdet. Kolding Kommune er samtidig anmodet om at sende statsforvaltningen en kopi af kommunens henvendelse til Velfærdsministeriet. I øvrigt : Kolding Kommune og Velfærdsministeriet, Kommuneøkonomi har modtaget en kopi af udtalelsen. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen direktør /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 13

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Maj 2013 Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler I

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere