Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt"

Transkript

1 Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen U Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet kan gøres endeligt op. Der skulle for være et på kr ,- Anlægskontoen dækker: Anskaffelsen af ny tankvogn (1.6 mio. kr. hvor der fra år 2013 er overført kr.). Tankvognen er sat i drift. Anskaffelse af ny drejestige (4.5 mio. kr.). Stigen er sat i drift. Anskaffelse af ny indsatsledervogn (0.4 mio. kr.). Indsatsledervognen er sat i drift. Indkøb af tankvogn og drejestige er sket ved fælles udbud med andre kommuner, hvilket især har gjort indkøbet af drejestigen billigere end forventet. Køretøjerne er færdigleveret og godkendt, og der kommer ikke yderligere fakturaer til skontoen. Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek U Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Skattefinansierede - rammebeløb 4 # U Åbent bibliotek U Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Økonomiudvalget Resultat Klima- og Miljøudvalget Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by U Projektet blev færdigt den 1. marts Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet. 13 I Projektet blev færdigt den 1. marts Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet U Projektet er planlagt udført i juli. Der resterer arbejder omkring informationstavle og affaldshåntering. Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen Cykelstier U Forprojektering mv. Fodgængertrafik Ringsted Outletcenter U færdig 7 I færdig Forbedring vejnet i Campusområdet U Byrådet træffer beslutning i november om Trafiksikkerhedsplan for Ringsted Syd og en tilhørende handlingsplan for indsatser. Derefter skal der søges om frigivelse af midler til projektering. Der blive næppe nogen betalinger i. Derfor foreslås hele rammen overføres til. Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev U Forundersøgelsen til vådområdeprojektet afventer en afklaring af om der skal sættes yderligere fosforundersøgelser i gang 106 I Forundersøgelse af vandløbsrestaurering U Bevillingen er anvendt til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter som følge af vandplanerne. Der er gennemført og afsluttet to forundersøgelser dels faunapassage ved Høm Mølle dels åbning og restaurering af en række mindre vandløb. Udgiften finansieres 100 % af staten (kommunen har modtaget pengene). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 168 I Se ovenstående. Det resterende beløb ca kr. er modtaget den 1. juli. Genopretning af veje - ramme U tilføjes til titlen. Der resterer asfaltarbejder på p-plads Rønnedevej og Benløse Skel. På byrådesmødet den 6/10-14 blev det besluttet at overføre 1 mill til sprojekt vedrørende Roskildevej som påbegyndes Genopretning broer ( ) U Anvendes i til renovering af broerne nr Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb 5 # U LUKKET Klimaprojekter (CO2) U Klimaprojekter Derudover sammenlagt med program 5 (klimaprojekter ). Både teret til klimatilpasning og til co2 projekter for så vidt angår 2012 og Der er indgået kontrakt med Husets energi for kr. som løber frem til ultimo. Klimatilpas. Benløse Bypark U Klimatilpasningsprojket. Der skal udarbejdes et samlet skitseprojekt med Rambøll som rådgiver som viser håndteringen af overfladevand fra Benløse Parken og frem til det tidligere rense. Til dags dato er der brugt kr. Resten af forventes, at der skal bruges yderligere kr. Det giver i alt et forventet forbrug på kr. i til skitseprojektet. 144 I Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over mange år. 1 / 5

2 Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget forbrug Klimatilpas. Kværkeby Bæk U Klimatilpasningsprojekt. Der er til dato brugt mio. kr. svarende til 23 procent af tet. Oprindeligt overslag på 8.6 mio. omfatter også 2.9 mio. til fase 2 nord for mortorvejen. Et hurtigt skøn er, at der skal bruges ca. 1.2 mio. kr. mere i år. Det giver et forventet forbrug på ca. 2.5 mio. kr. i ud af et samlet projekt på 8.6 mio. Projektet syd for motorvejen afsluttes i. Fase 2 (nordlig del) er under opstart med forundersøgelser, hvor det skal afgøres om der bliver tale om et medfinansieringsprojekt eller et mere traditionelt projekt med Forsyningen som projektejer. Den nordlige del er planlagt til udførelse i Forsyningen finansierer projektet 100 % og tilbagebetaler lånet over en 25 årig periode. Der overføres 6.1 mio kr. til det videre projekt. 143 I Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over ca 25 år. Oprensning jord- og grundvandsforuren. Høedvej U Bevillingen dækker udgifter over eksl. moms til oprensningen. Udgifterne søges refunderet hos MST derfor forventes afslutning først i Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø U Madpakkehuset er opstillet i efteråret. De resterende tiltag afventer sagsbehandling hos KMC på tilladelse/ dispensation til etablering af tiltagene. Grundet sagsbehandlingstiden kan de sidste sarbejder ikke udføres i foråret. Pulje til cykelstier U Afventer lokalplan og politisk behandling Ramme til byforbedring U Rammen er tænkt til enkeltstående byfornyelsesprojekter. Kommunen har pligt til at agere rettidigt i skimmelsvampsager. Der er en statslig medfinansiering på 50%, så rammen er en nettoramme. Renovering af broer - ramme 126 # U Omplacereret sprogram 173 Renovering af broer U Skal lukkes - Undersøges hvordan hænger den sammen? Renovering af fortove 15 # U Forbrug skal overføres til Fortove 2013 (Ørslev). Fejlbogført Renovering af fortove U Oprettes nyt projekt for Køgevej/Sct. Hansgade. Frigivet beløb ( kroner) overføres hertil. Projektet skal koordineres med projekt omkring opgradering af Sct. Hansgade. Det er forventningen, at projekteringen startes op i og arbejdet påbegyndes i. Renovering fortove U Ørslev tilføjes til titlen. Forsyningen er i gang med kloakrenovering i Ørslev. I denne forbindelse etableres der ekstra vejbrønde. Det er forventningen, at renovering af fortove i Ørslev startes op i. Skiltning til stier 153 # U Forlagt politisk Stiprojekter ved ådalen U Arbejdet er udført og afsluttet (hævning af åstien). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i. 11 I Se ovenstående. Opgaven er udført med en ramme på kr. (projektet fik ikke det forventede tilskud på kr. fra LAG). Der kommer ikke yderligere udgifter på projektet. Trafiksikkerhed 112 # U Byrådet træffer beslutning i november om frigivelse af 0,3 mio.kr. til etablering af fodgængerfelter ved skoler. Projektet gennemføres snarest muligt i. Der er derfor ikke planlagt forbrug i. Derfor foreslås hele rammen overført til i en sammenlagt ramme for projekt 2 (Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger) og projekt 112 (Trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger U Intet forbrug er planlagt for. Det gælder for såvel projekt 2 (Trafiksikkerhedsforanstaltninger) som for projekt 112 (Trafiksikkerhed). Hele rammen foreslås overført til. De to konti foreslås lagt sammen i ét projekt (trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Resultat årsgennemgang Rg. Svømmehal U Bevillingen er givet for udbedring af mangler ved den 5 årig gennemgang. Arbejdet forventes færdig i I Bevillingen er givet i forbindelse med afslutning af krav overfor Pihl & Søns konkursbo Asbestplan U Kontoen Asbestplan dækker over undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygningerne. Midlerne bruges i takt med at der bygges om, nedrives og renoveres i Kommunens bygninger. Opgaverne igangsættes først når der ændres på bygningerne i målgruppen, og derfor skal midlerne opfattes som ad-hoc -midler. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Bengerdshallen U Bevillingen skal anvendes til etablering af ny sportshal. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. 18 I Bocenter Ringsted U Projektet køre indtil 5 års gennemgang 39 I Projektet køre indtil 5 års gennemgang Budgetramme Folkeskoler 36 # U Byfornyelsesplan, Bykernen 24 # U Beløbet er tænkt anvendt til en analyse i forbindelse med Planstrategi. Byforskønnelse områdefornyelse 116 # U Byomdannelse. Projekt i gangsat. GEHL har udarbejdet projekt, der ligger i offentlig høring. Midlertidige tiltag i gangsat. Cafe Ingeborg - ombygning U Projektet afsluttes i, mangler intern afregning 2 / 5

3 Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner forbrug 161 # U Forbedring af borgerinddragelsesmodulet til CB-manager, som er det digitale program, som vi laver kommuneplan, planstrategi etc i. Proces i gangsat og forbedring forventet. EBF - ventilation Bengerds Børnehus 127 # U Bevillingen er brugt til etablering af nyt ventilationsalæg projektet afluttes efter 2 års garantien primo. EBF Byskovskolen U Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator, projektet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Ventilation/varmecentral Ringsted Sportscenter U Bevillingen er brugt til etablering af nyt varmecentral og strålings varme i hallerne ventilationsalæg projektet. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Vigersted Skole U Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator projekttet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Energipulje # U Bevillingen anvendes til energiprojekt på Ringsted Sportscenter, Bengerds Børnehus, Vigersted skole og på Byskovskolen afd. Asgård. Forventes afsluttet i og underskuddet dækkes af Energipuljen. 30 I Se ovenstående Energipulje 31 # U Bevillingen skal anvendes til en større energirenovering af Nebs Møllegård. Det forventes at blive igangsat ultimo. Det forventes at resten af bevillingen for indeværende regnskabsår skal overføres til. Etablering af specialskole og U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret kompetanceenhed Flytning af lokalhistorisk arkiv U Bevillingen skal bruges til sammenlægning af lokalhistorisk arkiv og Ringsted Museum. Projektet kan regnskabsmæssig afsluttes i Flytning Ungeenhed til Nørregade U Ungeenheden er flyttet fra Prinsensvej 10 til Nørregade 100. Kan afsluttes i Genopretning af bygninger 2012 og U n indgår i genopretning Genopretning bygninger U Opgaverne følger primært den plan for opgaverne der er godkendt af Byrådet i. Der er en opdatering under udarbejdelse. Overførsel fra program 23, skal sammenlægges med program 175 i. Genopretning Ringsted Kongrescenter U Bevillingen anvendes til forskellige genopretningsopgaver. Kan afsluttes i Glad Mad køkkenrenovering U Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Grønningen, Klosterparken U Johnny 27 I Johnny Gymnastikhus U Bevillingen anvendes til opførelse af et gymnastikhus. Bygningen afleveres august Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Der mangler tilslutning nyanlagt kloarkledning Gyrstinge udendørs U Idrætsakademi U Bevillingen skal anvendes til etablering af idrætsakademi. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes at bevillingen bliver brugt i regnskabsåret. Anlægsarbejdet er påbegyndt. Det er ikke fremsendt afregninger herfor. Inventaret er bestilt til levering i uge Indkøb af Units (tandpleje) U Der er indkøbt 3 unit til tandplejen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner 38 # U UNDERSØGES! landområder Kloakseparering komm. ejd. Teglovnsvej U Bevillingen er givet til separering af kloakker på kasernen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i efter 1-års gennemgang Køkkenrenovering Ortved U Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Dog mangel en regning at betale på kr Honorarberegning for projektledelse mangler Lokale for billedkunst U Bevillingen er givet til ombygning af dele af gymnastikhus på kasernen til BGK. Arbejdet forventes færdig i indeværende. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssig i Lærerarbejdspladser U Bevillingen skal anvendes til etablering af lærerearbejdspladser som konsekvens af skolereformen. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Nedrivning bygninger på Vibevej U Arbejdet er udbudt og licitationsresultat udviser en mindre overskridelse. Der forberedes politisk behandling. Arbejdet forventes afsluttet i indeværende regnskabsår. Ny brandstation U Bevillingen er anvendt til indretning af ny brandstation på Rønnedevej 11. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes efter 1 års gennemgang 17 I Bevillingen er afsat til salg af brandstationen på Køgevej 6 Overtagelse af søer U Aftalen forventes at blive effektueret i indeværende år. 183 I se ovenstående PCB-undersøgelsespulje 117 # U Bevilling til undersøgelse/fjernelse af PCB i forbindelse med ombygninger i kommunale ejendomme. Midler der ikke forbruges i forventes overført til. 3 / 5

4 forbrug Plan for fornyelse af bymidte U Projektet kører sideløbende med byomdannelsesprojektet og skal være med til at forskønne bymidten og skabe mere Byliv. Pulje til udvikling i landdistrikter U Uforbrugte midler har Byrådet den 7. april besluttet skal overføres til. Det forventes at lokalrådene vil søge om kr til helhedsplaner i. Det er ikke muligt at estimere yderligere forbrug i. Regnbuen U Projektet kan afsluttes. Det forventes at der modtages en KN fra en leverandør. Merforbruget skyldes en kloarkledning som ikke var tilsluttet korrekt samt andre små forhold. Renovering Bengerds Alle bygning U Bevillingen er brugt til at indrettet nye kontor i forbindelse med sammenlægning af bo- serviccenterder mangler slutrengskab for tømrer forvente afsluttet Renovering Ringsted Lyst U Arbejdet er udført. Retablering af installationer ved salg af U Landlyst Ringsted Kulturhus - områdefornyelse U etape afsluttes medio. 2. etape påbegyndes efter afslutning af 1. etape. Bevillingen forventes overholdt og afsluttes i 1. kvt.. Ringsted Oplevelsessti 158 # U Projektet i gangsættes ultimo forventet forbrug kr. i Skolestruktur U Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med den af byrådet vedtaget skolestruktur. Det omhandler skolerne: Vigersted, Byskovskolen, Dagmarskolen og Campusskolen. Bevllingen anvendes til genopretning af de resterende bygninger. Bevillingen forventes behandlet politisk i efteråret. Sundhedscenter (udvidelse af KLC) 166 # U Udvikling Ringsted Kasernepark 157 # U Projektet forventet påbegyndt i. Forlagt politisk den Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune U Bevillingen skal anvendes til renovering af 1 sal på Ringsted Vandrehjem Vandskader skoler U Opgaverne er færdiggjort i, og opgørelse følger. Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Skattefinansieret Ventilationspåbud Dagmarskolen U Bevillingen skal anvendes til etablering af ventilation efter påbud. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes ikke, at bevillingen bliver brugt, da de indhentede tilbud er blevet billigere end forventet. Bevilling er finansieret af genopretningspuljen. Vrangede Skov U Projektet vedr. børn i bevægelse forventes afsluttet i. 147 I Statslige midler, forventes i Vuggestue i dagtilbud i Allindelille U Byggesagen igangsat og forventes færdiggjort i januar. Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler U Bevillingen er givet til etablering af automatisk brand alarmerings på Nordbakkeskolen og Ådaskolen Øget bygningssikring - ramme 137 # U UNDERSØGES! Øget bygningssikring # U UNDERSØGES! Ørslev Skole Mellembygning reduceres U Bevillingen bruges til nedrivning af mellembygning samt genopretning af resten af ejendommen. Kan afsluttes efter 1 årig gennemgang Resultat Digitale røngtenapparater i tandplejen U It-arkitektur skoler, også klassetrin U IT-hardware på 0-6 års området 163 # U Opgradering legepladser U Resultat Resultat Der forventes et samlet forbrug på områdets i på alle under eet Køb og salg af jord Biogas U Bevillingen er givet forundersøgelse i forbindelse med biogasget. Der det politisk er besluttet forventer der ikke flere udgifter og projektet kan lukkes ved årets udgang 122 I Se ovenstående Dagplejen til Stakhavegård U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Overtagelse areal ved Jordemodervej 36 jf U Sagen ligger hos landinspektør 47A Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 jf U Sagen ligger hos landinspektør 47A Salg af areal Rønnedevej U Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning I Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning Salg af areal ved Roskildevej til pylon U Afssluttes 99 I aafsluttes Salg af areal, Roskildevej # U sagen afventer lokalplanforhold (Hubertushuset) Salg af BUC-bygninger U Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) 4 / 5

5 forbrug 58 I Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) Salg af del af Rønnedevej U Skal ses i sammenhæng med program 149 Salg af grund Balstrupvej U Salg af jord netto 80 # I Salg af jord, Kærup Parkvej U Afsluttes 55 I Afsluttes Salg af Køgevej # U Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. 65 I Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. Salg af skoler U Sagen ligger hos advokat. Restkøbesum skal først forfalde efter 7 år efter handlen. Handlen foretaget i I Sagen ligger hos advokat. Salg areal Egevej U Sagen ligger hos advokat. 150 I Sagen ligger hos advokat. Salg BUC (Sct. Knudsgade 9) U ses sammen med sprogram I ses sammen med sprogram 58 Salg bygn. 109 Kasernen U afsluttes I afsluttes Salg ejendom Østre Parkvej 2b U Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami 108 I Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami Salg Møllevej 10 (Gl. landejendom) U Afventer landinspektør/køber og udflytning af politihundeklubben til Kværkeby 72 I Købesummer er deponeret i Nordea Salg Ole Hansensvej U Salgsomkostninger 187 I Købesum er deponeret i Nordea Salg Roskildevej U Udgifter i forbindelse med salg af areal til Pylon. Sagen er afsluttet. Salg Teglovnsvej I ligger hos landinspektør Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup U Sagen ligger hos advokat skole) 73 I Sagen ligger hos advokat Salgssag - Nordrup U Grundsalg er sat i bero. Mangler bevilling til udgifter vedrørende vandværekssagen Salgssag - Ringsted Kaserne U Mangler tillægsbevilling til udgifter 132 I Omhandler løbende grundsalg Sundhedsplejen til Hækkerupsvej U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Udstykning 41 - Nordrup U Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 50 I Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 43 - Høm øst U Henligger til fremtidig udvikling 53 I Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 44 - Knudslund U Henligger til fremtidig udvikling 57 I Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 45, Næstvedvej U Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero 78 I Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 46, Humleorevej U Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 47 - Vetterslev U Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 54 I Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 49 - Køgevej U Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 50 - Søndervang U Færdig forår. Udgiften indeholder tilslutningsbidrag for kloak, el og vand. Tilslutningsbidrag fra grundejer tilgår i takt med salg. Afholdes på grundsalgskontoen. Der ud over kommer der bidrag fra Ringsted Forsyning ved overdragelse af lednings, disse forventes i. 52 I af 6 grunde solgt pr. 1/8- Udstykning 51 Høm Byvej U Afventer overtaksatioskommission (PL 47a) 68 I Sagen sat i bero Udstykning 52 ØStre Parkvej U Anlægsprogram er under afstemning. 67 I Samtlige grunde er solgt i udbud. Køb og salg af jord Resultat Brugerfinansieret Brugerfinansieret Ny indsamlingsordning U Årsagen til den samlede afvigelse på mindre udgifter skyldes ændringer i projektet. Der henvises til byrådets behandling i maj 2012, hvor det blev besluttet at udlade ekstra 14-dages afhentninger. Projektet lukkes ved årest udgang. 59 I Se ovenstående Resultat ANLÆG I ALT / 5

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015 Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 0 0 439 439 6.061 6.061 6.300 239 I 0-6.054-6.054 0-6.054-6.054 0 Køretøjerne

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej

Læs mere

Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal 2015 Hele kr.

Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal 2015 Hele kr. Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal Hele 1.000 kr. (B+E) Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 6.061 6.061 6.300 239 Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 I -6.054-5.615

Læs mere

Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning.

Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning. Bilag 4 Anlægsnotat budgetrapport 1. kvartal 2013. Klima og Miljøudvalget Brugerfinansieret Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning.

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger.

Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger. Økonomiudvalget Skattefinansieret Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger. Køretøjer Brandvæsen

Læs mere

Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009

Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009 Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009 BY godkend Allindelille skole Tidl. Off. Skole 2,000,000 salg aftalt Mar-12 Vetterslev-Høm skole Tidl. Off. Skole

Læs mere

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Oversigt ønskelisteforslag anlæg

Oversigt ønskelisteforslag anlæg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Kommunale ejendomme juli 2010 Side 1 af 8

Kommunale ejendomme juli 2010 Side 1 af 8 Beliggenhed Ejerlavskode, Matrikel (MATR) Matrikelnummer, Matrikelbogstav, (MATR) Matriklens Matrikel (MATR) areal, Matriklens Matrikel (MATR) vejareal, Ejendomsværdi, Matrikel (MATR) Grundværdi, Ejendomsværdi

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Bilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen

Bilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen Bilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen Dette notat omhandler konsekvenser for ændring af skoledistrikter ved beslutningen i Børne- og Undervisningsudvalget d. 14. april 2011.

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Ringsted Kommune 20. september 2015

Ringsted Kommune 20. september 2015 Ringsted Kommune 20. september 2015 Budgetaftale 2016 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's

Læs mere

Anlægsrapport 3 August 2009

Anlægsrapport 3 August 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013 Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune Rebild kommune Fællessekretariatet Hobrovej 88 9530 Støvring WDGÅET 1 4 Ml 2013.Rebild Kommune Lejerbo, Skørping - opfølgning på økonomisk situation og handleplan Vedlagt er brev af 25. marts, hvor Lejerbo

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014 Forslag til budgetændringer - 1.000 kr. (-=udgifter) Budgetændringer: Administrationen Andet 1. Lag D -733-733 -733-733 2. Central ejendomsfunktion D 500 1.000 1.000 1.000 3. Landskabskarakterkortlægning

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere