Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt"

Transkript

1 Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen U Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet kan gøres endeligt op. Der skulle for være et på kr ,- Anlægskontoen dækker: Anskaffelsen af ny tankvogn (1.6 mio. kr. hvor der fra år 2013 er overført kr.). Tankvognen er sat i drift. Anskaffelse af ny drejestige (4.5 mio. kr.). Stigen er sat i drift. Anskaffelse af ny indsatsledervogn (0.4 mio. kr.). Indsatsledervognen er sat i drift. Indkøb af tankvogn og drejestige er sket ved fælles udbud med andre kommuner, hvilket især har gjort indkøbet af drejestigen billigere end forventet. Køretøjerne er færdigleveret og godkendt, og der kommer ikke yderligere fakturaer til skontoen. Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek U Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Skattefinansierede - rammebeløb 4 # U Åbent bibliotek U Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Økonomiudvalget Resultat Klima- og Miljøudvalget Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by U Projektet blev færdigt den 1. marts Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet. 13 I Projektet blev færdigt den 1. marts Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet U Projektet er planlagt udført i juli. Der resterer arbejder omkring informationstavle og affaldshåntering. Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen Cykelstier U Forprojektering mv. Fodgængertrafik Ringsted Outletcenter U færdig 7 I færdig Forbedring vejnet i Campusområdet U Byrådet træffer beslutning i november om Trafiksikkerhedsplan for Ringsted Syd og en tilhørende handlingsplan for indsatser. Derefter skal der søges om frigivelse af midler til projektering. Der blive næppe nogen betalinger i. Derfor foreslås hele rammen overføres til. Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev U Forundersøgelsen til vådområdeprojektet afventer en afklaring af om der skal sættes yderligere fosforundersøgelser i gang 106 I Forundersøgelse af vandløbsrestaurering U Bevillingen er anvendt til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter som følge af vandplanerne. Der er gennemført og afsluttet to forundersøgelser dels faunapassage ved Høm Mølle dels åbning og restaurering af en række mindre vandløb. Udgiften finansieres 100 % af staten (kommunen har modtaget pengene). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 168 I Se ovenstående. Det resterende beløb ca kr. er modtaget den 1. juli. Genopretning af veje - ramme U tilføjes til titlen. Der resterer asfaltarbejder på p-plads Rønnedevej og Benløse Skel. På byrådesmødet den 6/10-14 blev det besluttet at overføre 1 mill til sprojekt vedrørende Roskildevej som påbegyndes Genopretning broer ( ) U Anvendes i til renovering af broerne nr Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb 5 # U LUKKET Klimaprojekter (CO2) U Klimaprojekter Derudover sammenlagt med program 5 (klimaprojekter ). Både teret til klimatilpasning og til co2 projekter for så vidt angår 2012 og Der er indgået kontrakt med Husets energi for kr. som løber frem til ultimo. Klimatilpas. Benløse Bypark U Klimatilpasningsprojket. Der skal udarbejdes et samlet skitseprojekt med Rambøll som rådgiver som viser håndteringen af overfladevand fra Benløse Parken og frem til det tidligere rense. Til dags dato er der brugt kr. Resten af forventes, at der skal bruges yderligere kr. Det giver i alt et forventet forbrug på kr. i til skitseprojektet. 144 I Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over mange år. 1 / 5

2 Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget forbrug Klimatilpas. Kværkeby Bæk U Klimatilpasningsprojekt. Der er til dato brugt mio. kr. svarende til 23 procent af tet. Oprindeligt overslag på 8.6 mio. omfatter også 2.9 mio. til fase 2 nord for mortorvejen. Et hurtigt skøn er, at der skal bruges ca. 1.2 mio. kr. mere i år. Det giver et forventet forbrug på ca. 2.5 mio. kr. i ud af et samlet projekt på 8.6 mio. Projektet syd for motorvejen afsluttes i. Fase 2 (nordlig del) er under opstart med forundersøgelser, hvor det skal afgøres om der bliver tale om et medfinansieringsprojekt eller et mere traditionelt projekt med Forsyningen som projektejer. Den nordlige del er planlagt til udførelse i Forsyningen finansierer projektet 100 % og tilbagebetaler lånet over en 25 årig periode. Der overføres 6.1 mio kr. til det videre projekt. 143 I Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over ca 25 år. Oprensning jord- og grundvandsforuren. Høedvej U Bevillingen dækker udgifter over eksl. moms til oprensningen. Udgifterne søges refunderet hos MST derfor forventes afslutning først i Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø U Madpakkehuset er opstillet i efteråret. De resterende tiltag afventer sagsbehandling hos KMC på tilladelse/ dispensation til etablering af tiltagene. Grundet sagsbehandlingstiden kan de sidste sarbejder ikke udføres i foråret. Pulje til cykelstier U Afventer lokalplan og politisk behandling Ramme til byforbedring U Rammen er tænkt til enkeltstående byfornyelsesprojekter. Kommunen har pligt til at agere rettidigt i skimmelsvampsager. Der er en statslig medfinansiering på 50%, så rammen er en nettoramme. Renovering af broer - ramme 126 # U Omplacereret sprogram 173 Renovering af broer U Skal lukkes - Undersøges hvordan hænger den sammen? Renovering af fortove 15 # U Forbrug skal overføres til Fortove 2013 (Ørslev). Fejlbogført Renovering af fortove U Oprettes nyt projekt for Køgevej/Sct. Hansgade. Frigivet beløb ( kroner) overføres hertil. Projektet skal koordineres med projekt omkring opgradering af Sct. Hansgade. Det er forventningen, at projekteringen startes op i og arbejdet påbegyndes i. Renovering fortove U Ørslev tilføjes til titlen. Forsyningen er i gang med kloakrenovering i Ørslev. I denne forbindelse etableres der ekstra vejbrønde. Det er forventningen, at renovering af fortove i Ørslev startes op i. Skiltning til stier 153 # U Forlagt politisk Stiprojekter ved ådalen U Arbejdet er udført og afsluttet (hævning af åstien). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i. 11 I Se ovenstående. Opgaven er udført med en ramme på kr. (projektet fik ikke det forventede tilskud på kr. fra LAG). Der kommer ikke yderligere udgifter på projektet. Trafiksikkerhed 112 # U Byrådet træffer beslutning i november om frigivelse af 0,3 mio.kr. til etablering af fodgængerfelter ved skoler. Projektet gennemføres snarest muligt i. Der er derfor ikke planlagt forbrug i. Derfor foreslås hele rammen overført til i en sammenlagt ramme for projekt 2 (Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger) og projekt 112 (Trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger U Intet forbrug er planlagt for. Det gælder for såvel projekt 2 (Trafiksikkerhedsforanstaltninger) som for projekt 112 (Trafiksikkerhed). Hele rammen foreslås overført til. De to konti foreslås lagt sammen i ét projekt (trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Resultat årsgennemgang Rg. Svømmehal U Bevillingen er givet for udbedring af mangler ved den 5 årig gennemgang. Arbejdet forventes færdig i I Bevillingen er givet i forbindelse med afslutning af krav overfor Pihl & Søns konkursbo Asbestplan U Kontoen Asbestplan dækker over undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygningerne. Midlerne bruges i takt med at der bygges om, nedrives og renoveres i Kommunens bygninger. Opgaverne igangsættes først når der ændres på bygningerne i målgruppen, og derfor skal midlerne opfattes som ad-hoc -midler. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Bengerdshallen U Bevillingen skal anvendes til etablering af ny sportshal. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. 18 I Bocenter Ringsted U Projektet køre indtil 5 års gennemgang 39 I Projektet køre indtil 5 års gennemgang Budgetramme Folkeskoler 36 # U Byfornyelsesplan, Bykernen 24 # U Beløbet er tænkt anvendt til en analyse i forbindelse med Planstrategi. Byforskønnelse områdefornyelse 116 # U Byomdannelse. Projekt i gangsat. GEHL har udarbejdet projekt, der ligger i offentlig høring. Midlertidige tiltag i gangsat. Cafe Ingeborg - ombygning U Projektet afsluttes i, mangler intern afregning 2 / 5

3 Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner forbrug 161 # U Forbedring af borgerinddragelsesmodulet til CB-manager, som er det digitale program, som vi laver kommuneplan, planstrategi etc i. Proces i gangsat og forbedring forventet. EBF - ventilation Bengerds Børnehus 127 # U Bevillingen er brugt til etablering af nyt ventilationsalæg projektet afluttes efter 2 års garantien primo. EBF Byskovskolen U Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator, projektet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Ventilation/varmecentral Ringsted Sportscenter U Bevillingen er brugt til etablering af nyt varmecentral og strålings varme i hallerne ventilationsalæg projektet. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Vigersted Skole U Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator projekttet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Energipulje # U Bevillingen anvendes til energiprojekt på Ringsted Sportscenter, Bengerds Børnehus, Vigersted skole og på Byskovskolen afd. Asgård. Forventes afsluttet i og underskuddet dækkes af Energipuljen. 30 I Se ovenstående Energipulje 31 # U Bevillingen skal anvendes til en større energirenovering af Nebs Møllegård. Det forventes at blive igangsat ultimo. Det forventes at resten af bevillingen for indeværende regnskabsår skal overføres til. Etablering af specialskole og U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret kompetanceenhed Flytning af lokalhistorisk arkiv U Bevillingen skal bruges til sammenlægning af lokalhistorisk arkiv og Ringsted Museum. Projektet kan regnskabsmæssig afsluttes i Flytning Ungeenhed til Nørregade U Ungeenheden er flyttet fra Prinsensvej 10 til Nørregade 100. Kan afsluttes i Genopretning af bygninger 2012 og U n indgår i genopretning Genopretning bygninger U Opgaverne følger primært den plan for opgaverne der er godkendt af Byrådet i. Der er en opdatering under udarbejdelse. Overførsel fra program 23, skal sammenlægges med program 175 i. Genopretning Ringsted Kongrescenter U Bevillingen anvendes til forskellige genopretningsopgaver. Kan afsluttes i Glad Mad køkkenrenovering U Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Grønningen, Klosterparken U Johnny 27 I Johnny Gymnastikhus U Bevillingen anvendes til opførelse af et gymnastikhus. Bygningen afleveres august Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Der mangler tilslutning nyanlagt kloarkledning Gyrstinge udendørs U Idrætsakademi U Bevillingen skal anvendes til etablering af idrætsakademi. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes at bevillingen bliver brugt i regnskabsåret. Anlægsarbejdet er påbegyndt. Det er ikke fremsendt afregninger herfor. Inventaret er bestilt til levering i uge Indkøb af Units (tandpleje) U Der er indkøbt 3 unit til tandplejen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner 38 # U UNDERSØGES! landområder Kloakseparering komm. ejd. Teglovnsvej U Bevillingen er givet til separering af kloakker på kasernen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i efter 1-års gennemgang Køkkenrenovering Ortved U Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Dog mangel en regning at betale på kr Honorarberegning for projektledelse mangler Lokale for billedkunst U Bevillingen er givet til ombygning af dele af gymnastikhus på kasernen til BGK. Arbejdet forventes færdig i indeværende. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssig i Lærerarbejdspladser U Bevillingen skal anvendes til etablering af lærerearbejdspladser som konsekvens af skolereformen. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Nedrivning bygninger på Vibevej U Arbejdet er udbudt og licitationsresultat udviser en mindre overskridelse. Der forberedes politisk behandling. Arbejdet forventes afsluttet i indeværende regnskabsår. Ny brandstation U Bevillingen er anvendt til indretning af ny brandstation på Rønnedevej 11. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes efter 1 års gennemgang 17 I Bevillingen er afsat til salg af brandstationen på Køgevej 6 Overtagelse af søer U Aftalen forventes at blive effektueret i indeværende år. 183 I se ovenstående PCB-undersøgelsespulje 117 # U Bevilling til undersøgelse/fjernelse af PCB i forbindelse med ombygninger i kommunale ejendomme. Midler der ikke forbruges i forventes overført til. 3 / 5

4 forbrug Plan for fornyelse af bymidte U Projektet kører sideløbende med byomdannelsesprojektet og skal være med til at forskønne bymidten og skabe mere Byliv. Pulje til udvikling i landdistrikter U Uforbrugte midler har Byrådet den 7. april besluttet skal overføres til. Det forventes at lokalrådene vil søge om kr til helhedsplaner i. Det er ikke muligt at estimere yderligere forbrug i. Regnbuen U Projektet kan afsluttes. Det forventes at der modtages en KN fra en leverandør. Merforbruget skyldes en kloarkledning som ikke var tilsluttet korrekt samt andre små forhold. Renovering Bengerds Alle bygning U Bevillingen er brugt til at indrettet nye kontor i forbindelse med sammenlægning af bo- serviccenterder mangler slutrengskab for tømrer forvente afsluttet Renovering Ringsted Lyst U Arbejdet er udført. Retablering af installationer ved salg af U Landlyst Ringsted Kulturhus - områdefornyelse U etape afsluttes medio. 2. etape påbegyndes efter afslutning af 1. etape. Bevillingen forventes overholdt og afsluttes i 1. kvt.. Ringsted Oplevelsessti 158 # U Projektet i gangsættes ultimo forventet forbrug kr. i Skolestruktur U Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med den af byrådet vedtaget skolestruktur. Det omhandler skolerne: Vigersted, Byskovskolen, Dagmarskolen og Campusskolen. Bevllingen anvendes til genopretning af de resterende bygninger. Bevillingen forventes behandlet politisk i efteråret. Sundhedscenter (udvidelse af KLC) 166 # U Udvikling Ringsted Kasernepark 157 # U Projektet forventet påbegyndt i. Forlagt politisk den Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune U Bevillingen skal anvendes til renovering af 1 sal på Ringsted Vandrehjem Vandskader skoler U Opgaverne er færdiggjort i, og opgørelse følger. Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Skattefinansieret Ventilationspåbud Dagmarskolen U Bevillingen skal anvendes til etablering af ventilation efter påbud. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes ikke, at bevillingen bliver brugt, da de indhentede tilbud er blevet billigere end forventet. Bevilling er finansieret af genopretningspuljen. Vrangede Skov U Projektet vedr. børn i bevægelse forventes afsluttet i. 147 I Statslige midler, forventes i Vuggestue i dagtilbud i Allindelille U Byggesagen igangsat og forventes færdiggjort i januar. Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler U Bevillingen er givet til etablering af automatisk brand alarmerings på Nordbakkeskolen og Ådaskolen Øget bygningssikring - ramme 137 # U UNDERSØGES! Øget bygningssikring # U UNDERSØGES! Ørslev Skole Mellembygning reduceres U Bevillingen bruges til nedrivning af mellembygning samt genopretning af resten af ejendommen. Kan afsluttes efter 1 årig gennemgang Resultat Digitale røngtenapparater i tandplejen U It-arkitektur skoler, også klassetrin U IT-hardware på 0-6 års området 163 # U Opgradering legepladser U Resultat Resultat Der forventes et samlet forbrug på områdets i på alle under eet Køb og salg af jord Biogas U Bevillingen er givet forundersøgelse i forbindelse med biogasget. Der det politisk er besluttet forventer der ikke flere udgifter og projektet kan lukkes ved årets udgang 122 I Se ovenstående Dagplejen til Stakhavegård U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Overtagelse areal ved Jordemodervej 36 jf U Sagen ligger hos landinspektør 47A Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 jf U Sagen ligger hos landinspektør 47A Salg af areal Rønnedevej U Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning I Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning Salg af areal ved Roskildevej til pylon U Afssluttes 99 I aafsluttes Salg af areal, Roskildevej # U sagen afventer lokalplanforhold (Hubertushuset) Salg af BUC-bygninger U Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) 4 / 5

5 forbrug 58 I Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) Salg af del af Rønnedevej U Skal ses i sammenhæng med program 149 Salg af grund Balstrupvej U Salg af jord netto 80 # I Salg af jord, Kærup Parkvej U Afsluttes 55 I Afsluttes Salg af Køgevej # U Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. 65 I Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. Salg af skoler U Sagen ligger hos advokat. Restkøbesum skal først forfalde efter 7 år efter handlen. Handlen foretaget i I Sagen ligger hos advokat. Salg areal Egevej U Sagen ligger hos advokat. 150 I Sagen ligger hos advokat. Salg BUC (Sct. Knudsgade 9) U ses sammen med sprogram I ses sammen med sprogram 58 Salg bygn. 109 Kasernen U afsluttes I afsluttes Salg ejendom Østre Parkvej 2b U Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami 108 I Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami Salg Møllevej 10 (Gl. landejendom) U Afventer landinspektør/køber og udflytning af politihundeklubben til Kværkeby 72 I Købesummer er deponeret i Nordea Salg Ole Hansensvej U Salgsomkostninger 187 I Købesum er deponeret i Nordea Salg Roskildevej U Udgifter i forbindelse med salg af areal til Pylon. Sagen er afsluttet. Salg Teglovnsvej I ligger hos landinspektør Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup U Sagen ligger hos advokat skole) 73 I Sagen ligger hos advokat Salgssag - Nordrup U Grundsalg er sat i bero. Mangler bevilling til udgifter vedrørende vandværekssagen Salgssag - Ringsted Kaserne U Mangler tillægsbevilling til udgifter 132 I Omhandler løbende grundsalg Sundhedsplejen til Hækkerupsvej U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Udstykning 41 - Nordrup U Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 50 I Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 43 - Høm øst U Henligger til fremtidig udvikling 53 I Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 44 - Knudslund U Henligger til fremtidig udvikling 57 I Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 45, Næstvedvej U Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero 78 I Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 46, Humleorevej U Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 47 - Vetterslev U Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 54 I Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 49 - Køgevej U Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 50 - Søndervang U Færdig forår. Udgiften indeholder tilslutningsbidrag for kloak, el og vand. Tilslutningsbidrag fra grundejer tilgår i takt med salg. Afholdes på grundsalgskontoen. Der ud over kommer der bidrag fra Ringsted Forsyning ved overdragelse af lednings, disse forventes i. 52 I af 6 grunde solgt pr. 1/8- Udstykning 51 Høm Byvej U Afventer overtaksatioskommission (PL 47a) 68 I Sagen sat i bero Udstykning 52 ØStre Parkvej U Anlægsprogram er under afstemning. 67 I Samtlige grunde er solgt i udbud. Køb og salg af jord Resultat Brugerfinansieret Brugerfinansieret Ny indsamlingsordning U Årsagen til den samlede afvigelse på mindre udgifter skyldes ændringer i projektet. Der henvises til byrådets behandling i maj 2012, hvor det blev besluttet at udlade ekstra 14-dages afhentninger. Projektet lukkes ved årest udgang. 59 I Se ovenstående Resultat ANLÆG I ALT / 5

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere