Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt"

Transkript

1 Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen U Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet kan gøres endeligt op. Der skulle for være et på kr ,- Anlægskontoen dækker: Anskaffelsen af ny tankvogn (1.6 mio. kr. hvor der fra år 2013 er overført kr.). Tankvognen er sat i drift. Anskaffelse af ny drejestige (4.5 mio. kr.). Stigen er sat i drift. Anskaffelse af ny indsatsledervogn (0.4 mio. kr.). Indsatsledervognen er sat i drift. Indkøb af tankvogn og drejestige er sket ved fælles udbud med andre kommuner, hvilket især har gjort indkøbet af drejestigen billigere end forventet. Køretøjerne er færdigleveret og godkendt, og der kommer ikke yderligere fakturaer til skontoen. Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek U Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Skattefinansierede - rammebeløb 4 # U Åbent bibliotek U Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Økonomiudvalget Resultat Klima- og Miljøudvalget Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by U Projektet blev færdigt den 1. marts Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet. 13 I Projektet blev færdigt den 1. marts Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet U Projektet er planlagt udført i juli. Der resterer arbejder omkring informationstavle og affaldshåntering. Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen Cykelstier U Forprojektering mv. Fodgængertrafik Ringsted Outletcenter U færdig 7 I færdig Forbedring vejnet i Campusområdet U Byrådet træffer beslutning i november om Trafiksikkerhedsplan for Ringsted Syd og en tilhørende handlingsplan for indsatser. Derefter skal der søges om frigivelse af midler til projektering. Der blive næppe nogen betalinger i. Derfor foreslås hele rammen overføres til. Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev U Forundersøgelsen til vådområdeprojektet afventer en afklaring af om der skal sættes yderligere fosforundersøgelser i gang 106 I Forundersøgelse af vandløbsrestaurering U Bevillingen er anvendt til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter som følge af vandplanerne. Der er gennemført og afsluttet to forundersøgelser dels faunapassage ved Høm Mølle dels åbning og restaurering af en række mindre vandløb. Udgiften finansieres 100 % af staten (kommunen har modtaget pengene). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 168 I Se ovenstående. Det resterende beløb ca kr. er modtaget den 1. juli. Genopretning af veje - ramme U tilføjes til titlen. Der resterer asfaltarbejder på p-plads Rønnedevej og Benløse Skel. På byrådesmødet den 6/10-14 blev det besluttet at overføre 1 mill til sprojekt vedrørende Roskildevej som påbegyndes Genopretning broer ( ) U Anvendes i til renovering af broerne nr Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb 5 # U LUKKET Klimaprojekter (CO2) U Klimaprojekter Derudover sammenlagt med program 5 (klimaprojekter ). Både teret til klimatilpasning og til co2 projekter for så vidt angår 2012 og Der er indgået kontrakt med Husets energi for kr. som løber frem til ultimo. Klimatilpas. Benløse Bypark U Klimatilpasningsprojket. Der skal udarbejdes et samlet skitseprojekt med Rambøll som rådgiver som viser håndteringen af overfladevand fra Benløse Parken og frem til det tidligere rense. Til dags dato er der brugt kr. Resten af forventes, at der skal bruges yderligere kr. Det giver i alt et forventet forbrug på kr. i til skitseprojektet. 144 I Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over mange år. 1 / 5

2 Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget forbrug Klimatilpas. Kværkeby Bæk U Klimatilpasningsprojekt. Der er til dato brugt mio. kr. svarende til 23 procent af tet. Oprindeligt overslag på 8.6 mio. omfatter også 2.9 mio. til fase 2 nord for mortorvejen. Et hurtigt skøn er, at der skal bruges ca. 1.2 mio. kr. mere i år. Det giver et forventet forbrug på ca. 2.5 mio. kr. i ud af et samlet projekt på 8.6 mio. Projektet syd for motorvejen afsluttes i. Fase 2 (nordlig del) er under opstart med forundersøgelser, hvor det skal afgøres om der bliver tale om et medfinansieringsprojekt eller et mere traditionelt projekt med Forsyningen som projektejer. Den nordlige del er planlagt til udførelse i Forsyningen finansierer projektet 100 % og tilbagebetaler lånet over en 25 årig periode. Der overføres 6.1 mio kr. til det videre projekt. 143 I Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over ca 25 år. Oprensning jord- og grundvandsforuren. Høedvej U Bevillingen dækker udgifter over eksl. moms til oprensningen. Udgifterne søges refunderet hos MST derfor forventes afslutning først i Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø U Madpakkehuset er opstillet i efteråret. De resterende tiltag afventer sagsbehandling hos KMC på tilladelse/ dispensation til etablering af tiltagene. Grundet sagsbehandlingstiden kan de sidste sarbejder ikke udføres i foråret. Pulje til cykelstier U Afventer lokalplan og politisk behandling Ramme til byforbedring U Rammen er tænkt til enkeltstående byfornyelsesprojekter. Kommunen har pligt til at agere rettidigt i skimmelsvampsager. Der er en statslig medfinansiering på 50%, så rammen er en nettoramme. Renovering af broer - ramme 126 # U Omplacereret sprogram 173 Renovering af broer U Skal lukkes - Undersøges hvordan hænger den sammen? Renovering af fortove 15 # U Forbrug skal overføres til Fortove 2013 (Ørslev). Fejlbogført Renovering af fortove U Oprettes nyt projekt for Køgevej/Sct. Hansgade. Frigivet beløb ( kroner) overføres hertil. Projektet skal koordineres med projekt omkring opgradering af Sct. Hansgade. Det er forventningen, at projekteringen startes op i og arbejdet påbegyndes i. Renovering fortove U Ørslev tilføjes til titlen. Forsyningen er i gang med kloakrenovering i Ørslev. I denne forbindelse etableres der ekstra vejbrønde. Det er forventningen, at renovering af fortove i Ørslev startes op i. Skiltning til stier 153 # U Forlagt politisk Stiprojekter ved ådalen U Arbejdet er udført og afsluttet (hævning af åstien). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i. 11 I Se ovenstående. Opgaven er udført med en ramme på kr. (projektet fik ikke det forventede tilskud på kr. fra LAG). Der kommer ikke yderligere udgifter på projektet. Trafiksikkerhed 112 # U Byrådet træffer beslutning i november om frigivelse af 0,3 mio.kr. til etablering af fodgængerfelter ved skoler. Projektet gennemføres snarest muligt i. Der er derfor ikke planlagt forbrug i. Derfor foreslås hele rammen overført til i en sammenlagt ramme for projekt 2 (Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger) og projekt 112 (Trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger U Intet forbrug er planlagt for. Det gælder for såvel projekt 2 (Trafiksikkerhedsforanstaltninger) som for projekt 112 (Trafiksikkerhed). Hele rammen foreslås overført til. De to konti foreslås lagt sammen i ét projekt (trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Resultat årsgennemgang Rg. Svømmehal U Bevillingen er givet for udbedring af mangler ved den 5 årig gennemgang. Arbejdet forventes færdig i I Bevillingen er givet i forbindelse med afslutning af krav overfor Pihl & Søns konkursbo Asbestplan U Kontoen Asbestplan dækker over undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygningerne. Midlerne bruges i takt med at der bygges om, nedrives og renoveres i Kommunens bygninger. Opgaverne igangsættes først når der ændres på bygningerne i målgruppen, og derfor skal midlerne opfattes som ad-hoc -midler. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Bengerdshallen U Bevillingen skal anvendes til etablering af ny sportshal. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. 18 I Bocenter Ringsted U Projektet køre indtil 5 års gennemgang 39 I Projektet køre indtil 5 års gennemgang Budgetramme Folkeskoler 36 # U Byfornyelsesplan, Bykernen 24 # U Beløbet er tænkt anvendt til en analyse i forbindelse med Planstrategi. Byforskønnelse områdefornyelse 116 # U Byomdannelse. Projekt i gangsat. GEHL har udarbejdet projekt, der ligger i offentlig høring. Midlertidige tiltag i gangsat. Cafe Ingeborg - ombygning U Projektet afsluttes i, mangler intern afregning 2 / 5

3 Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner forbrug 161 # U Forbedring af borgerinddragelsesmodulet til CB-manager, som er det digitale program, som vi laver kommuneplan, planstrategi etc i. Proces i gangsat og forbedring forventet. EBF - ventilation Bengerds Børnehus 127 # U Bevillingen er brugt til etablering af nyt ventilationsalæg projektet afluttes efter 2 års garantien primo. EBF Byskovskolen U Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator, projektet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Ventilation/varmecentral Ringsted Sportscenter U Bevillingen er brugt til etablering af nyt varmecentral og strålings varme i hallerne ventilationsalæg projektet. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Vigersted Skole U Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator projekttet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Energipulje # U Bevillingen anvendes til energiprojekt på Ringsted Sportscenter, Bengerds Børnehus, Vigersted skole og på Byskovskolen afd. Asgård. Forventes afsluttet i og underskuddet dækkes af Energipuljen. 30 I Se ovenstående Energipulje 31 # U Bevillingen skal anvendes til en større energirenovering af Nebs Møllegård. Det forventes at blive igangsat ultimo. Det forventes at resten af bevillingen for indeværende regnskabsår skal overføres til. Etablering af specialskole og U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret kompetanceenhed Flytning af lokalhistorisk arkiv U Bevillingen skal bruges til sammenlægning af lokalhistorisk arkiv og Ringsted Museum. Projektet kan regnskabsmæssig afsluttes i Flytning Ungeenhed til Nørregade U Ungeenheden er flyttet fra Prinsensvej 10 til Nørregade 100. Kan afsluttes i Genopretning af bygninger 2012 og U n indgår i genopretning Genopretning bygninger U Opgaverne følger primært den plan for opgaverne der er godkendt af Byrådet i. Der er en opdatering under udarbejdelse. Overførsel fra program 23, skal sammenlægges med program 175 i. Genopretning Ringsted Kongrescenter U Bevillingen anvendes til forskellige genopretningsopgaver. Kan afsluttes i Glad Mad køkkenrenovering U Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Grønningen, Klosterparken U Johnny 27 I Johnny Gymnastikhus U Bevillingen anvendes til opførelse af et gymnastikhus. Bygningen afleveres august Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Der mangler tilslutning nyanlagt kloarkledning Gyrstinge udendørs U Idrætsakademi U Bevillingen skal anvendes til etablering af idrætsakademi. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes at bevillingen bliver brugt i regnskabsåret. Anlægsarbejdet er påbegyndt. Det er ikke fremsendt afregninger herfor. Inventaret er bestilt til levering i uge Indkøb af Units (tandpleje) U Der er indkøbt 3 unit til tandplejen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner 38 # U UNDERSØGES! landområder Kloakseparering komm. ejd. Teglovnsvej U Bevillingen er givet til separering af kloakker på kasernen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i efter 1-års gennemgang Køkkenrenovering Ortved U Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Dog mangel en regning at betale på kr Honorarberegning for projektledelse mangler Lokale for billedkunst U Bevillingen er givet til ombygning af dele af gymnastikhus på kasernen til BGK. Arbejdet forventes færdig i indeværende. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssig i Lærerarbejdspladser U Bevillingen skal anvendes til etablering af lærerearbejdspladser som konsekvens af skolereformen. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Nedrivning bygninger på Vibevej U Arbejdet er udbudt og licitationsresultat udviser en mindre overskridelse. Der forberedes politisk behandling. Arbejdet forventes afsluttet i indeværende regnskabsår. Ny brandstation U Bevillingen er anvendt til indretning af ny brandstation på Rønnedevej 11. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes efter 1 års gennemgang 17 I Bevillingen er afsat til salg af brandstationen på Køgevej 6 Overtagelse af søer U Aftalen forventes at blive effektueret i indeværende år. 183 I se ovenstående PCB-undersøgelsespulje 117 # U Bevilling til undersøgelse/fjernelse af PCB i forbindelse med ombygninger i kommunale ejendomme. Midler der ikke forbruges i forventes overført til. 3 / 5

4 forbrug Plan for fornyelse af bymidte U Projektet kører sideløbende med byomdannelsesprojektet og skal være med til at forskønne bymidten og skabe mere Byliv. Pulje til udvikling i landdistrikter U Uforbrugte midler har Byrådet den 7. april besluttet skal overføres til. Det forventes at lokalrådene vil søge om kr til helhedsplaner i. Det er ikke muligt at estimere yderligere forbrug i. Regnbuen U Projektet kan afsluttes. Det forventes at der modtages en KN fra en leverandør. Merforbruget skyldes en kloarkledning som ikke var tilsluttet korrekt samt andre små forhold. Renovering Bengerds Alle bygning U Bevillingen er brugt til at indrettet nye kontor i forbindelse med sammenlægning af bo- serviccenterder mangler slutrengskab for tømrer forvente afsluttet Renovering Ringsted Lyst U Arbejdet er udført. Retablering af installationer ved salg af U Landlyst Ringsted Kulturhus - områdefornyelse U etape afsluttes medio. 2. etape påbegyndes efter afslutning af 1. etape. Bevillingen forventes overholdt og afsluttes i 1. kvt.. Ringsted Oplevelsessti 158 # U Projektet i gangsættes ultimo forventet forbrug kr. i Skolestruktur U Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med den af byrådet vedtaget skolestruktur. Det omhandler skolerne: Vigersted, Byskovskolen, Dagmarskolen og Campusskolen. Bevllingen anvendes til genopretning af de resterende bygninger. Bevillingen forventes behandlet politisk i efteråret. Sundhedscenter (udvidelse af KLC) 166 # U Udvikling Ringsted Kasernepark 157 # U Projektet forventet påbegyndt i. Forlagt politisk den Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune U Bevillingen skal anvendes til renovering af 1 sal på Ringsted Vandrehjem Vandskader skoler U Opgaverne er færdiggjort i, og opgørelse følger. Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Skattefinansieret Ventilationspåbud Dagmarskolen U Bevillingen skal anvendes til etablering af ventilation efter påbud. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes ikke, at bevillingen bliver brugt, da de indhentede tilbud er blevet billigere end forventet. Bevilling er finansieret af genopretningspuljen. Vrangede Skov U Projektet vedr. børn i bevægelse forventes afsluttet i. 147 I Statslige midler, forventes i Vuggestue i dagtilbud i Allindelille U Byggesagen igangsat og forventes færdiggjort i januar. Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler U Bevillingen er givet til etablering af automatisk brand alarmerings på Nordbakkeskolen og Ådaskolen Øget bygningssikring - ramme 137 # U UNDERSØGES! Øget bygningssikring # U UNDERSØGES! Ørslev Skole Mellembygning reduceres U Bevillingen bruges til nedrivning af mellembygning samt genopretning af resten af ejendommen. Kan afsluttes efter 1 årig gennemgang Resultat Digitale røngtenapparater i tandplejen U It-arkitektur skoler, også klassetrin U IT-hardware på 0-6 års området 163 # U Opgradering legepladser U Resultat Resultat Der forventes et samlet forbrug på områdets i på alle under eet Køb og salg af jord Biogas U Bevillingen er givet forundersøgelse i forbindelse med biogasget. Der det politisk er besluttet forventer der ikke flere udgifter og projektet kan lukkes ved årets udgang 122 I Se ovenstående Dagplejen til Stakhavegård U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Overtagelse areal ved Jordemodervej 36 jf U Sagen ligger hos landinspektør 47A Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 jf U Sagen ligger hos landinspektør 47A Salg af areal Rønnedevej U Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning I Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning Salg af areal ved Roskildevej til pylon U Afssluttes 99 I aafsluttes Salg af areal, Roskildevej # U sagen afventer lokalplanforhold (Hubertushuset) Salg af BUC-bygninger U Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) 4 / 5

5 forbrug 58 I Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) Salg af del af Rønnedevej U Skal ses i sammenhæng med program 149 Salg af grund Balstrupvej U Salg af jord netto 80 # I Salg af jord, Kærup Parkvej U Afsluttes 55 I Afsluttes Salg af Køgevej # U Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. 65 I Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. Salg af skoler U Sagen ligger hos advokat. Restkøbesum skal først forfalde efter 7 år efter handlen. Handlen foretaget i I Sagen ligger hos advokat. Salg areal Egevej U Sagen ligger hos advokat. 150 I Sagen ligger hos advokat. Salg BUC (Sct. Knudsgade 9) U ses sammen med sprogram I ses sammen med sprogram 58 Salg bygn. 109 Kasernen U afsluttes I afsluttes Salg ejendom Østre Parkvej 2b U Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami 108 I Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami Salg Møllevej 10 (Gl. landejendom) U Afventer landinspektør/køber og udflytning af politihundeklubben til Kværkeby 72 I Købesummer er deponeret i Nordea Salg Ole Hansensvej U Salgsomkostninger 187 I Købesum er deponeret i Nordea Salg Roskildevej U Udgifter i forbindelse med salg af areal til Pylon. Sagen er afsluttet. Salg Teglovnsvej I ligger hos landinspektør Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup U Sagen ligger hos advokat skole) 73 I Sagen ligger hos advokat Salgssag - Nordrup U Grundsalg er sat i bero. Mangler bevilling til udgifter vedrørende vandværekssagen Salgssag - Ringsted Kaserne U Mangler tillægsbevilling til udgifter 132 I Omhandler løbende grundsalg Sundhedsplejen til Hækkerupsvej U Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Udstykning 41 - Nordrup U Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 50 I Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 43 - Høm øst U Henligger til fremtidig udvikling 53 I Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 44 - Knudslund U Henligger til fremtidig udvikling 57 I Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 45, Næstvedvej U Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero 78 I Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 46, Humleorevej U Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 47 - Vetterslev U Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 54 I Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 49 - Køgevej U Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 50 - Søndervang U Færdig forår. Udgiften indeholder tilslutningsbidrag for kloak, el og vand. Tilslutningsbidrag fra grundejer tilgår i takt med salg. Afholdes på grundsalgskontoen. Der ud over kommer der bidrag fra Ringsted Forsyning ved overdragelse af lednings, disse forventes i. 52 I af 6 grunde solgt pr. 1/8- Udstykning 51 Høm Byvej U Afventer overtaksatioskommission (PL 47a) 68 I Sagen sat i bero Udstykning 52 ØStre Parkvej U Anlægsprogram er under afstemning. 67 I Samtlige grunde er solgt i udbud. Køb og salg af jord Resultat Brugerfinansieret Brugerfinansieret Ny indsamlingsordning U Årsagen til den samlede afvigelse på mindre udgifter skyldes ændringer i projektet. Der henvises til byrådets behandling i maj 2012, hvor det blev besluttet at udlade ekstra 14-dages afhentninger. Projektet lukkes ved årest udgang. 59 I Se ovenstående Resultat ANLÆG I ALT / 5

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470

Læs mere

Anlægsrapport 3 August 2009

Anlægsrapport 3 August 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Ejendomsstrategi indhold og proces

Ejendomsstrategi indhold og proces Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Erhvervs- & Direktionssekretariatet Erhvervs- & Direktionssekretariatet Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2019 Indsats Ansvar Opfølgning/kommentarer Status - maj 2015 Bosætningsstrategi Direktionen Der er afsat 500.000 kr. til

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Informationsmøde. DAGSORDEN 16. februar 2015

Informationsmøde. DAGSORDEN 16. februar 2015 Informationsmøde DAGSORDEN 16. februar 2015 17.00-17.10 Velkomst 17.10-17.25 Ringsted Kommunes indkøb og udbud hvordan handler Ringsted Kommune? 17.25-17.40 Byggeri, anlæg og renovering i 2015 17.40-18.00

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere