Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013"

Transkript

1 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges hvor i det begjæres at Veien fra Ørtoft Veien til Stidsholt maa tages under Behandling af Sogneraadet i Henhold til Lov af 14 April 1865, da den er i daarlig Stand. Forretningens Afholdelse berammedes til Tirsdagen den 10 Mai d.a. og til at møde i Udvalget udnævntes Krarup, Chr. Christensen og Chr. Caspersen. 6) Et Andragende fra Skolelærer Astrup om en Understøttelse iaar, som sædvanlig til Syskolen 12 Rbd 3 mk stor, bevilligedes. 7) Foretoges Skoleforsømmelseslister for Sognets 4 Skoler og dicteredes Mulcter. C. Krarup Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Caspersen Jørgen Pedersen Chr. Christensen Jeg underskrevne Ole Christensen af Ugerholt tilstaar herved at have indgaaet følgende: Den Jordlod som Søren Christensen hidtil har benyttet og havt til Brug for sin Levetid fra min Eiendom, overdrages mig, og svarer jeg ham som Vederlag derfor 10 Rbd. aarligt

2 Side 131 B saa længe han lever, i 4 Terminer, første Gang ¼ Part den 24 Juli Ole Christensen m. f. P. Aar 1870 den 10 Mai mødte et Udvalg af Volstrup Sogneraad for efter Lov af 14 April 1865 at afholde A Forretning paa Aastedet over det paaklagede Veistykke fra Ørtoft Veien til Stidsholt, Hytten og Hybholt. Af de Veiberettigede vare Alle mødte efter forudgangen Tilsigelse paa Skovfoged Chresten Jensen nær, som ligeledes var lovlig indvarslet. 1) Man blev enige om at istandsætte Veien fra Ørtoft Veien indtil hvor Veien deler sig til Stidsholt og Hybholt ialt c. 260 Favne. 2) Veiens Brede bestemmes til 12 Alen indbefattet Grøfterne som skal være 2 Alen brede. Den opkastede Jord udjævnes paa Veien og er den ikke tilstrækkelig paaføres Fyld af Fællesskabet i Samling. 3) Steenkisterne istandsættes af Fællesskabet. 4) Istandsættelsen af Veien bestemmes at fuldføres inden hvert Aars Sanct Hansdag. 5) Til at føre Tilsyn med Veiens Istandsættelse efter de tagne Bestemmelser udnævntes Gaardmd. Niels Jensen af Stidsholt til Opsynsmand for de første 3 Aar. 6) Veiarbeidet fordeles efter Hartkornet. 7) Gaardmd. Jens Christensen af Stidsholt\ indgaar paa /at Veien til Hytten som gaar over hans Mark fremdeles

3 Side 132 A maa blive hvor den nu gaaer, ligeledes forpligter de Veiberettigede sig til i Fælledskab at holde Bakken ved Peder Madsens Bro i farbar Stand. Iøvrigt henholdes til Lov af 14 de April Forretningen oplæst og underskreven.. Jens Christensen Niels Jensen Jens Thomsen Abraham Jensen Tomas Pedersen Hans Peter Olesen C. Krarup Chr. Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 Mai var Sogneraadet samlet ved Sognets Skoler for at eftersee hvilke Reparationsarbeider der blive at foretage ved samme. 1) Volstrup Skole. Bygningen udspækkes og hvidtes udvendig, indvendigt hvidtes i Skolestuen og de øvrige Værelser 2 de Gange, Vinduerne eftersees med Kitning. Skoleinventariet repare(re)s og eftersees. Under Skolebordene paa disses Fod indsættes og fastgjøres et Fodbrædt. I Døren til Skolestuen indsættes en ny Laas, hvis den gamle ikke kan repareres. Et nyt Locum opføres 6 Al lang, 3 Alen bredt 3 Al 7 Tom. høit og indrettes med 3 Rum. 2) Ørtoft Skole. Bygningen udspækkes og hvidtes, Skolehuset med guul Farve, indvendigt udspækkes og hvidtes ligeledes i dette 2 de Gange. Laden tækkes paa søndre Side og vestre Ende samt et lille Hjørne herfra paa nordre Side. Vinduerne males alle

4 Side 132 B udvendigt,\ samt i falsningerne /een Gang over paa nordre Side og to Gange over paa Enderne og syndre Side. Ligeledes males Dørene udvendigt og i Falsningerne, den nordre Dør eengang over og den søndre 2 Gange samt et lille Stykke Loft i Skolestuen som ikke tidligere er malet. Logulvet i Laden repareres. Ved Havelaagen indsættes en Stolpe og Havediget nærmest Laagen omsættes. Et nyt Locum bygges af samme Størrelse som det i Volstrup 6 Al langt og 3 Al bredt. En Kakkelovn i Dagligstuen omsættes. Vinduerne eftersees med Kitning. 3) Grønhedens Skole. Bygningerne udspækkes og hvidtes udvendigt og ligeledes indvendigt i Skolehuset udspækkes og hvidtes 2 de Gange. Paa Laden tækkes søndre Side samt den vestre og østre Ende. Vinduerne kittes. Et Fag Vinduer nylig indsat i søndre Ende af Skolehuset males udvendigt og i Falsningerne. Mønningen tætnes saavel her som ved Ørtoft Skole navnlig ved Skorstenene med Leer, og hvor der tækkes ligges ny Mønning. Lokummerne udspækkes og fuges? Taget paa Lokummet tjæres. En Overkjørsel byg(g)es. 4) Øxenhede Skole. Skolestuen og og et Værelse hvidtes 2 de Gange og Taget over Lokummet tjæres. Til Lokummerne antages at ville medgaa 3000 Skp heelbrændte Muursteen og til Tækningen 12 Læs Tag, som bliver at svare af Sognet efter Hartkorn. Tømrer Jens Peter Andersen overtog samtlige Arbeider ved alle Skolerne at have færdigt inden 1 August d.a. for en Betaling af 43 Rbd 3 mk. at have indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. Jens Peter Andersen

5 Side 133 A C. Krarup Jens Jensen Chr. Caspersen Niels Chr. Thomsen Jørgen Pedersen Jens Christensen Chr. Christensen Aar 1870 den 24 Juni var Sogneraadet samlet (i) Kneverhede. 1) Skolelærer Nielsen i Ørtoft forlangte Sognefoged Anders Christensen i Kneverhede udpantet for de Hedetørv han for Aaret 1869 skulde levere til Ørtoft Skole. Da Nielsen ved sin Pige, uden selv at see Tørvene, har kasseret disse da Anders Christensen i rette Tid vilde levere dem, mener Sogneraadet ikke at kunde gaae ind paa Nielsens Forlangende. 2) Dicteredes Mulcter for Skoleforsømmelser for Mai Maaned for alle Sognets Skoler. 3) Commiteen for Fattiggaarden bestemte at foretage en Reise til Jetsmark Fattiggaard for at besee denne og flere andre paa Veien, for at kunde indhente nærmere Underretning om den bedste Indretning af en Fattiggaard. Reisen bestemtes til Søndagen d. 3 die Juli. C. Krarup Chr. Christensen Jørgen Pedersen Niels Chr. Thomsen Jens Christensen Jens Jensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 25 Juli var Sogneraadet samlet i Kneverhede for 1) Foretoges Uddeling af Korn og Penge til

6 Side 133 B de Fattige for 3 die Qvartal d.a. 2) Modtoges Communebidrag af Beboerne for 3 die Termin ) Foretoges Skoleforsømmelses-Lister for Sognets Skoler for Juni Maaned og dicteredes Mulcter. 4) Amtets Resolution var modtaget om at Sognet maatte ansees for pligtig at refundere Flade Sogn dettes Udlæg til Peder Kneverhedes Kone ialt 4 Rbd. 5) Optoges en Mandtalsliste i Henhold til Lov af 2 den Juli 1870 angaaende Udskrivning af en Indkomstskat for Finantsaarene ) Hsmd. Chr. Jensens Datter mødte, af Memhaven, og begjærede Understøttelse til sin syge Fader. Hun tillagdes 1 Skp Rug 1 Skp Byg og 1 Rbd i Penge samt Tilladelse til at hente Doctoren paa Sognets Regning. 7) En Klage modtoges fra Gaardeier Mørch af Badensgaard modtage over at de Øvrige Brugere af Veien fra Ørtoft til Rønholt ikke har gjort noget ved samme Vei skjøndt de ere indgaaede paa at gjøre den istand i Henhold til Lov af 14 April Sogneraadet bestemte at give Beboerne Henstand med Istandsættelsen til den 15 Septbr. d.a. og befindes den ei at være istandsat til den Tid vil den blive istandsat paa Vedkommendes Regning. 8) Istedet for Formanden, som har en Deel at bestille, og ønskede sig fritaget for at være i Tilsynscommiteen ved Fattiggaarden valgtes Chr. Christensen, Skousgaard. C. Krarup Jørgen Pedersen Jens Christensen

7 Side 134 A Aar 1870 den 24 August var Sogneraadet samlet i Volstrup By for i Henhold til Lov af 21 Juni , at bortsælge et Stykke Vei nemlig det Stykke fra nordre Hjørne af Jens Jensens Have Syd efter til Bækken. Kjøberen maa udlægge en 6 Al bred Kjørsel tværs over Veien lige syd for Hjulmand Jens P. Christensens Markskjæl til Brug for Anders Larsens Enke. Højstbydende i Henhold til Conditionerne blev Hjulmd. Jens Peter Christensen med 71 Rbd. siger og skriver En og Halvfjersindstyve Rigsdaler og lover jeg i alle Maader at opfylde disse. Jens Peter Christensen Derefter begav Sogneraadet sig til Tamholt for at følge tvende Veie paa Hans Hansens Mark l) der fører gjennem Hans Hansens Hedelod og gaaer mod nord til Understed Sogneskjæl. 2) et Stykke igjennem samme Lod der fører til Holtet i Understed Sogn. Gaardmd. Hans Hansen af Tamholt Kjøbte disse 2de\ Weie /for Kjøbesum 10 Rbd. siger og skriver Ti Rigsdaler i Henhold til Conditionerne, at jeg har indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. Hans Chr. Hansen Derefter foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser, for Sognets Skoler for Juli Maaned. C. Krarup Chr. Christensen Niels Thomsen Jørgen Pedersen

8 Side 134 B Aar 1870 den 13 de September var Sogneraadet samlet i Kneverhede for i Henhold til Lov af 2 den Juli 1870 at foretage den foreløbige Indtægtsansættelser af Sognets skattepligtige Beboere. Som tilforordnet Skattecommissair gav Formanden for 2 den Skattekreds Sagfører H. Schmidt af Hjørring Møde. Efter Vedtagelsen af Indtægtsansættelserne sluttedes Mødet. C. Krarup. Aar 1870 den 24 de September var Sogneraadet samlet i Ørtoft Skole. 1) En Deel Beboere fra Skovstederne vare mødte og klagede over at Gaardeier Mørck i Bajensgaard vilde forbydebørnene at følge den gamle Skolestii over Bajensgaard Eiendom vesten for Skjældiget ved Skolen og Chr. Holtets Eiendom. Da Mørck holdt fast paa sin Paastand at ville forbyde Stien samt at vilde sløjfe den, meente Sogneraadet at være nødsaget til at sagsøge ham, da det kan bevises at Stiien er blevet brugt til Skolestii i 50 Aar og derover. 2) En Klage fra herr Pastor Due modtoges over at være sat for høit i Ligningen til Indkomstskat med 2800 Rbd, han havde opgivet 2500 Rbd., efter de ved Pastor Dues Regnskab fremkomne Oplysninger mente man han burde nedsættes til hans Opgivelse. 3) Bemyndigedes Chr. Christensen og Jens Jensen

9 Side 135 A (at) tage til Kjærsgaard i Skæve Sogn og besigtige heelbrændte Steen samt bestille den hvis de er gode. 4) Mulcteredes for Skoleforsømmelser for Ørtoft Skole for Juli Maaned. 5) Bestemtes det at faa exproprieret et Stykke Jord til en Skolestii fra Ørtoft Skole til Bajensgaards Vei vesten for Skjællet mellem denne Gaards Eiendom og Skolejorden. C. Krarup Jens Jensen Chr. Christensen Jens Christensen Niels Thomsen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 October var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Foretoges Uddelingen af Korn og Penge til de Fattige for October Qvartal. 2) Modtoges Communebidrag af Beboerne for samme Qvartal. 3) Til Voldgiftsmænd, til Afløsningen af det Pligtarbeide der efter Lov af 4 de Juli 1850 paahvile Huse og Boliger paa Landet, valgtes for Treaaret Gaardmd. Niels Andersen af Skjølstrup og Gaardmd. Ole Mortensen af Øxenhede. 4) Optages en Fortegnelse over de offentlige Gangstier i Volstrup Sogn som nu bliver fremlagt til Eftersyn. 5) Gjennemgikkes Communeligningen og optoges en Fortegnelse over den høistbeskattede Femtedeel af Beboerne til Brug ved det forestaaende Sogneraadsvalg.

10 Side 135 B 6) Foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser for Ørtoft og Grønheden Skoler for September Maaned. 7) Sogneraadet bestemte at indstille til Amtsraadet, at de communale Byrder for Treaaret lignes med ¼ paa Formue og Leilighed og ¾ paa Hartkorn. C. Krarup Jens Jensen Chr. Christensen Niels Thomsen Jørgen Pedersen Jens Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 Novbr. var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Lagdes Planen for de Fattiges Forsørgelse for Aaret ) Fattiglem Peder Madsen Hybholt mødte og forebragte følgende: Da Gaardmand Ole Christensen af Ugerholt som har ham i Kost og Pleie efter Accord med Sogneraadet, mødte den 24 Januar 1869 til Sogneraadets Møde og blev der ham da udbetalt extra 4 Rbd til et Par nye Buxer og en ny Vest \ til Peder /. Imidlertid blev Pengene efter Peder Hybholts Foregivende ikke anvendt hertil, men blev han og Ole Christensen enige om at tage Tøiet hertil af hans (Peders) Overdyne. Ligeledes berettede han at de med hans Tilladelse havde udtaget en Deel af Fyllene(?) af samme Dyne. 3) Valget af 4 nye Sogneraadsmedlemmer som denne Gang vælges af di Høistbeskattede i Sognet bestemtes afholdt Løverdagen den

11 Side 136 A 3 die December førstkommende. Til Medlemmer af Valgbestyrelsen valgtes foruden Formanden Gaardmd. Chr. Christensen af Skous(gaard) og Gaardmd Jørgen Pedersen af Langtved. 4) Dicteredes Mulcter for Skoleforsømmelser ved Øxenhede, Grønheden og Ørtoft Skole for October Maaned. 5) En skriftlig Klage fra Gaareier Mørck af Bajensgaard modtoges, hvori han klager over at Sogneraadet, paa Regulativet over offentlige Gangstier i Volstrup Sogn har optaget en Skolestii fra Ørtoft Skole over hans Eiendom til Holtet. Sogneraadet mener imidlertid at have Hævd paa Stien da den ifølge gamle Folks Udsagn har gaaet paa samme Sted i over 50 Aar. C. Krarup Chr. Christensen Jens Jensen Jørgen Pedersen Niels Thomsen Chr. Caspersen Aar 1870 den 3 die Decbr. Eftermiddag Kl. 2, foretoges efter forudgaaet Fremlæggelse af Valglisten samt Bekjendtgjørelse ved Kirkestævne, Valg i Kneverhede af 4 Sogneraadsmedlemmer, istedetfor Gaardeierne Krarup af Kneverhede J. Pedersen af Langtved, J. Christensen af Stidsholt og C. Caspersen af Ørtoft som

12 Side 136 B med indeværende Aars Udløb afgaar. Valgte blev Gaardeierne Chr. Jensen af Gadensgaard, Ole Mortensen af Øxenhede, Thomas Pedersen af Hytten samt Hsmd Jens Jensen Heden. C. Krarup. Aar 1870 den 23 de Decbr. var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Istedetfor afgaaende Snefogder udnævntes: a) Efter Andragende entlediges Gaardeier Bolvig paa Grund af Svagelighed, og udnævntes i hans Sted Gaarmd. Niels Andersen af Skjølstrup til Snefoged paa Veien N o 5 fra Pallisdal til Volstrup Kirke samt Biveien N o 10. b) For Volstrup Sogns østre District, udnævntes istedetfor Svend Pedersen af Kneverhede, Gaardmd. Peter Pedersen af Tyrstrup for Veien N o 1 og Veien N o 2. fra Sæbygaard til Sæby Lundby Landevei. c) For Volstrup Sogns sydøstlige District, udnævntes istedetfor Gaarmd. Peder Christensen af Fuglsang, udnævntes Gaardmd. Anders Chr. Christensen af Solbek, for Veien N o 2 fra Landeveien til Veien N o 7 og hele denne Vei fra Landeveien til Albek Sogneskjæl ved Beksig(?). d) Til Oversnefoged paa Landeveien fra Gunnarsbro til Sæby Sogneskjæl udnævntes istedetfor Gaardmd. Chr. Jensen Ørtoft, Gaardmd. Thomas Sørensen af Ørtoft. 2) Foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser for Volstrup, Ørtoft og Øxenhede Skoler.

13 Side 137 A 3) Underskreves Communeligningen for 1871 som er lignet med 23 mk pr. Td. Hartkorn samt 8 Pot Korn af hvert Slags, og paa Formue og Leilighed er paalignet 623 Rd 2 mk. 4) Foretoges Valg af en Formand, for det kommende Aar og valgtes Gaardmd. Jens Jensen af Volstrup. C. Krarup Jørgen Pedersen Jens Jensen Chr. Christensen Niels Chr. Thomsen Jens Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 30 Decbr. var Sogneraadet samlet i Nørre Krattrup. Da Legatet formenes at kunde strække til tog Sogneraadet den Bestemmelse, at der i Sommeren 1871 foruden Boligen til de Fattige, bygges et Huus i østre Side af Gaarden, 40 Al. langt og 11 Al. bredt, som indrettes til Lo og Hestestald. Til at tage nærmere Bestemmelse om Tegning og Overslag, udnævntes Jørgen Pedersen Langtved og Chr. Christensen Skousgaard. Til at indkjøbe Materialerne til Bygningerne udnævntes Jørgen Pedersen, Chr. Christensen og Krarup. C. Krarup Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen Jens Christensen Jørgen Pedersen

14 Side 137 B Aar 1871 den 3 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare mødte og følgende Sager forhandledes: 1) Valg af en Sogneraadsformand, for indeværende Aar: Valgt blev eenstemmig Gaardmand Jens Jensen Volstrup. 2) Valg af en Kasserer: blev eenstemmig Valgt Gaardmand Chresten Chrestensen Skousgaard. 3) Valg af Skoleforstandere: Valgtes for Volstrup og Øxenhede Skoler Gaardmand Chresten Jensen Gadensgaard. For Ørtoft og Grønhedens Skoler Valgtes Huusmand Jens Jensen Heden. 4) Til Fattigforstander Valgtes Gaardmand Ole Mortensen Øxenhede. 5) Til overopsyn med Veiene: Valgt blev Chresten Chrestensen Skousgaard. 6) Valg af Skolecommissionen: Valgt blev Huusmand Jens Jensen Heden og Gaardmand Jørgen Pedersen Langtved. 7) Valg af tvende Revisorer til at gjennemgaae det aarlige Regnskab over Communens Indtægter og Udgifter; Valgt blev: Gaardeier J. B. Krarup Krattrup og Gaardmand Jørgen Pedersen Langtved. 8) Til at føre Protocollen over Kjørsler og samtlige Pligtsarbeide i Communen valgtes Gaardmand Ole Mortensen Øxenhede. 9) a/ Til at have det daglige opsyn med Veiene valgtes: Chresten Jensen Gadensgaard for Veien N o 1 fra Sæby til Sæbygaard, Veien N o 2 fra Understed til Sæbygaards Møllebro, N o 3 Veien fra Karup Sogn til Veien N o 2. N o 6 Veien fra Sæby Kjøbstads Bivei til Langtved. et Stykke af Veien N o 5 fra Pallisdal til Øxenhede Bro. b/ Ole Mortensen Øxenhede for Veien fra N o 5 forbi Skjølstrup og Krattrup til Karup Sogn. c/ Jens Jensen Heden for Veien N o 4 fra Landeveien til Volstrup Kirke, Veien N o 5 fra Ba(k)holt forbi Volstrup Kirke til Øxenhede Broe.

15 Side 138 A d/ Thomas Pedersen Hytten for Veien N o 8 fra Birkmose til Landeveien. e/ Niels Thomsen Toftelund for Veien N o 2 fra Sæbygaard Møllebro til Veien N o 7 ved Kragelund. Veien N o 7, fra Bekshede til Landeveien. Veien N o 9 fra Veien N o 7, ved Kraglund til Solsbæk og fra Solsbæk til Sæby Sogne- Skjæl. 10) Bestemmelse blev taget om for de kommende Treaar , at indkræve de communale Pengebidrag i 4 Terminer efter Communallovens ) Udmeldelse af en Tilsynscommite ved Fattiggaarden Nørre-Krattrup: Valgt blev: Niels Chr. Thomsen Toftelund, Chresten Jensen Gadensgaard, Jens Jensen Heden. 12) Andragende fra Skolelærer Astrup i Volstrup om at blive fritaget som Vandsynsmand da hans Funktionstid forlængst er udløben og ikke vil modtage gjenvalg. Valgt blev: Gaardmand Jens Jensen Volstrup. 13) Fremlagdes Skrivelse fra Ugilt-Taars Sogneraad der fraraader Communen at lade den forhen Sindssvage Ingerline Jensen Hjemsendt, men derimod at tilstaa hende en vis Sum Aarlig Sogneraadet bestemte at tilstaa hende en Minnimum af 12 rd mediberegnet de 2 rd Ugilt-Taars Sogneraad allerede har udlagt (for Tiden fra Sist Novbr til 1 Nobr d.a.) 14) Foretoges Skoleforsømmelser for Grønheden Skole for November og December Maaneder med 5 mk 7 sk, 4 mk 11 sk og for Ørtoft Skole for December Maaned med 1 mk 2 sk. 15) Gjordes Accord med Gaardmand Jens Jensen om at afgive Lokale, Varme og Lys til Sogneraadets Møder indtil 1 ste Mai for en Betaling af 5 rdlr 16) Der fremkom Mundtlig Begjering fra den gamle Maren Thomasdatters Sønner i Knæverhede at tage hendes Aftægtsbolig i Øjesyn da hun mangler Ildingsbrændsel og forsvarlig Husly. Det overdroges til Chresten Jensen Gadensgaard, Ole Mortensen Øxenhede og Niels Chr. Thomsen Toftelund.

16 Side 138 B at tage Huusleiligheden i Øjesyn samt om mulig formaa Huusværten til at holde hende forsvarlig med ovennævnte Gjenstande efter den i hans Skjøde befalede Vedtægt. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet. Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen Christensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Jens Jensen Undertegnede Gaardmand Jørgen Chrestensen Volstrup har modtaget Fattiglem Peder Madsen Hybholt sidste Nytaar for en Betaling af 4 Skp Rug 4 Skp Byg og 6 rdlr for hvert af de 3 første Qvartaler nemlig til 1 October og lover jeg i et og alt at holde ham forsvarligt. Dette tilstaas med min Underskrift. Jørgen Chrestensen. Aar 1871 Mandagen den 23 Januar foretoges Ud(d)eling af Korn og Penge til de Fattige for første Qvartal i Toftelund. Og modtoges Pengebidrag for første Qvartal for Sognets østlige Beboere. Anbefaledes to Besværinger fra Andreas Larsens Enke Dyrhedenshuse og Ole Chrestensen Toftelund om at blive fritaget for Næringsskat da de ikke mere driver nogen Profession. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet. Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen. Jens Jensen Ole Mortensen Aar 1871 Tirsdagen den 24 Januar fortsattes Mødet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare mødte og modtoges Communepenge for første Qvartal. 2) Foretoges Forsømmelseslister for Volstrup Skole med 2 mk 1 sk og for Øxenhede Skole 4 mk 14 sk 3) Formanden gjorde Sogneraadet opmærksom paa at han er indkaldt til at møde paa Sæby Raadhuus den 25 de dennes for at fordre godtgjørelse for den af Ole Chrestensen Ugerholt spolerede Seng og anmodede Sogneraadet om at bestemme

17 Side 139 A Hvor stor en godtgjørelse der skal forlanges. Sogneraadet bestemte eenstemmig at han skal betale de 4 Rdlr han har modtaget og hvis det var mulig at han kunde undgaa korporlig Straf da at betale 1 á 2 Rdlr til de Fattiges Kasse. 4) Der fremkom mundtlig Begjæring fra Fattiglem Peder Mortensen Bak om at faa et Brokbind for Communens Regning Bevilgedes. 5) Der fremlagdes Skrivelse fra Stamhuusbesidderinden af Sæbygaard Baronesse S. Arenfeldt efter Forespørgsel fra Sogneraadet om Skolelærerne skal vedblive at nyde Understøttelse af det Rasmussenske Legat. Stamhuusbesidderinden foreslaar at Skolelærerne skal vedblive at nyde nogen Understøttelse. Formanden har Skrevet til Besidderinden om Skolelærerne ikke kunde tilstaas Understøttelse af det Arenfeltske Legat. Hvis samme ikke bevilges bestemte Sogneraadet at stille denne Sag i beroe indtil videre. 6) Mødt var Pleiemoderen for Peder Thyboes Datter som var indlagt paa Fattiggaarden men er kommen tilbage igjen. Pleiemoderen forlanger nogen Understøttelse for at beholde hende til hun bliver Confirmeret der forventes at blive til Mikkeldag. Sogneraadet vedtog at undersøge Forholdene noget nærmere navnlig om Pigen er saa Svag som der foregives og under(rettes) Pleiemoderen om at Vi ikke kan Love hende noget for at beholde Barnet. 7) Det vedtoges eenstemmig at Jens Jensen Heden og Niels Chr. Thomsen Toftelund møder ved Grønheden Skole førstkommende Løverdag Eftermiddag Kl 1 for at tage imod Leverance af Fødevarer? 8) Der var fremkommen en Opfordring fra Generalkonsul Baron Gedalie og Pastor Mau i Farum om at komme de u(d)lykkelige Franske Krigsfanger tilhjælp med nogen Gave være sig i Penge eller Uldtøi navnlig Sokker og Strømper. Sogneraadet vedtog eenstemmig at virke for Sagens fremme. 9) Der fremkom Begjæring fra Fattiglem Jens

18 Side 139 B Thyboes Enke om at erholde noget Vadmel til Buxer til hendes to Drenge, bevilgedes. Ligeledes til et par Buxer til Fattiglem Niels Jensen Egerhuus. Det overdroges Fattigforstander Ole Mortensen at udmaale dette Vadmel. Jens Jensen Chr. Christensen Ole Mortensen Niels Chr. Thomsen Thomas Pedersen Chr. Jensen Jens Jensen Aar 1871 Fredagen den 24 Februar var Sogneraadet Samlet i Nørre Krattrup hvor følgende Sager forhanledes: 1) Valglisterne fra 1 ste April 1870 til 31 Marts 1871 gjennemgikkes og udkast til en ny Valgliste vedtoges. 2) En Kone i Skibtved har tilbudt at lave nogle Dynevaar til Fattiggaarden for 9 Rdl pr Stk til to Mandssenge naar hun i det mindste laver 4 Stk Det overdroges til Chresten Gadensgaard og Ole Mortensen at gjøre Accord derom. 3) Der fremkom Begjering fra fra Fattiglem Niels Jensen Egerhuus om en Skjorte Det overlodes til Ole Østergaard at anskaffe samme. 4) Formanden gjorde Sogneraadet opmærksom paa at Gymnastikaparaterne ved Sognets Skoler er i en Maadelig Forfatning. Det overdroges til Chresten Gadensgaard at faa (faa) disse anskaffet ved Øxenhede og Volstrup Skoler og Jens Jensen Heden for Grønheden og Ørtoft Skoler. 5) Mødt var Gaardmand Søren Chr. Larsen Steendal, (i) Karup Sogn og afkjøbte Volstrup Sogneraad Parcellen Matr. N o 2?? af den af Communen kjøbte Gaard Nørre Krattrup for en Betaling af 450 rd R.M. er fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmyndt der bliver at erlægge saaledes 250 Rigsdaler betales i førstkommende December Termin og for de øvrige 200 Rigsdaler udsteder Kjøberen til samme Tid en første Prioritets Panteobligation i den kjøbte Eiendom. Kjøbesummen forrentes med 4 Pro Cent fra førstkommende Juni Termin at regne. Kongelige Skatter Tiender og Smaarente betaler Kjøberen

19 Side 140 A fra første Januar d.a. hvorimod Communen beholder Communeudgifter for indeværende Aar. Documenter saasom Kjøbscontract Skøde og Kort m.m. udredes med lige Deling af Kjøber og Sælger. Hvorimod Panteobligation har Kjøberen at betale. Det overdrages til Formanden efter Fuldmagt fra Sogneraadet at Møde med Kjøberen i Sæby Løverdagen den 4 Marts for at oprette Adkoms Kjøbecontract. At jeg har indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. - S. C. Larsen 6) Der fremkom Skriftlig Andragende fra Skolelærer Astrup i Volstrup om i indeværende Aar ligesom de foregaaende Aar at tilstaa hans Kone en Godtgjørelse for at holde Syskole for Volstrups Skoles samt nogle af Øxenhede Skoles Pigebørn. Formanden gjorde opmærksom paa at Lov om Skolevæsenet af 8 de Marts tillader Godtgjørelse for Haandgjerningsskoler, samt at Ved Afstemningen Skoledirectionen de foregaaende (Aar) har Resolveret at naar Communen tilstaar det halve, udreder Skoledirectionen den anden halvdeel. Ved Afstemning afslog samtlige Medlemmer Andragendet med Undtagelse af Formanden, som Grund derfor Yttredes: 1) at Syskolen afholdes (i) de befalede Skoletimer hvorved den Theoretiske Underviisning forsømmes. 2) At Ørtoft og Grønhedens\ Skole District /er Ud(e)lukkende fra Skolen og dog har svaret Udgift til samme. 7) Fremlagdes Skrivelse fra Underste(d) og Karup Sogneraad der foregiver at have udlagt et Beløb af 3 Rdlr til Fruentimmeret Else Marie Andersen født i Øxenhede heri Communen. Det medfølgende Skudsmaal udviser at bemeldte Pige ikke har været i 5 Aar i nogen Commune siden hun forlod Fø\ de /rsørgelsescommunen samt er det oplyst af Sogneraadets Medlemmer at hun ikke har opholdt sig i 3 Maaneder hvor hun nu er, saa der altsaa

20 Side 140 B heller ikke kan være Tale om at fordre sex Ugers Kuren af Opholdscommunen, Det overdroges til Chr. Jensen Gadensgaard og Ole Mortensen Øxenhede at besøge hende for at erfare hvor stor Trangen er samt paalægge hende at hendholde sig hertil Communen om hun skulle behøve mere Understøttelse. Og mulig accordere med hende om en vis Maanedlig Understøttelse. 8) Der fremlagdes Circulaire fra Provst Tonsning? paa Skolecommissionen Vegne hvorved Amtets Skrivelse af 7 de dennes saalydende I Henhold til den nu modtagne Opgjørelse over det indvundne Beløb med Indfrielsen af Bankhæftelsen paa Skolelærerembederne heri Amtet udgjør samme 159 rdlr 66 sk, hvoraf tilkommer Volstrup Commune 3 rd 20 sk. Da de Beløb, som herefter ville Tilfalde hver enkelt Commune for at frugtbargjøres til Fordeel for samme, ere høist ubetydelige, hvorimod den ovennævnte samlede Sum formentlig finder en bedre Anvendelse ved at administreres under Skolefonden, saaledes at Renten aarlig anvendes til Understøttelse af trængende Skolelærer-Enker eller paa anden lignende Maade, skulde jeg forinden Sagen eventuelt i saa Henseende forelægges Skoleraadet, Tjenstligst anmode Deres Høiærværdighed om behageligen at ville forhandle med vedkommende Communalbestyrelse herom, hvorefter jeg udbeder mig Underetning om, hvorvidt disse samt de paagjældende Skolelæreres Samtykke i den saaledes paatænkte Overdragelse til Skolefonden af de paagjældende Beløb. I Henhold til Ovenstaaende udbedes Tjenstligst hertil indsendt Erklæring om, hvorvidt den saaledes foreslaaede Ordning af denne Sag maatte finde Bifald for Vedkommende. Circulairet bedes behagelig befordret i nedennævnte Orden og mig derefter tilbagesendt i den nævnte Orden og mig derefter tilbagesendt. Underskrift. i Hendhold hertil vedtoges det eenstemmig at (at) følge Dette Forslag som ovenfor af Amtet er foreslaaet. (Fortsættes)

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 5. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 5. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 5. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: PU-møde den 15. august 2008 (139) Referat fra mødet den 15. august til godkendelse

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Herunder ses skrivelsen fra bønderne i Brendstrup og på Koldkærgård til skolekommissionen, vi har valgt at bibeholde den gamle sprogform og stavemåde

Herunder ses skrivelsen fra bønderne i Brendstrup og på Koldkærgård til skolekommissionen, vi har valgt at bibeholde den gamle sprogform og stavemåde Skolegangen i Tilst I en indberetning fra biskoppen til Stiftsøvrigheden fra 1716 fremgår det, at der på daværende tidspunkt ikke var nogen organiseret undervisningen af børnene i hverken Tilst, Geding

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere