Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013"

Transkript

1 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges hvor i det begjæres at Veien fra Ørtoft Veien til Stidsholt maa tages under Behandling af Sogneraadet i Henhold til Lov af 14 April 1865, da den er i daarlig Stand. Forretningens Afholdelse berammedes til Tirsdagen den 10 Mai d.a. og til at møde i Udvalget udnævntes Krarup, Chr. Christensen og Chr. Caspersen. 6) Et Andragende fra Skolelærer Astrup om en Understøttelse iaar, som sædvanlig til Syskolen 12 Rbd 3 mk stor, bevilligedes. 7) Foretoges Skoleforsømmelseslister for Sognets 4 Skoler og dicteredes Mulcter. C. Krarup Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Caspersen Jørgen Pedersen Chr. Christensen Jeg underskrevne Ole Christensen af Ugerholt tilstaar herved at have indgaaet følgende: Den Jordlod som Søren Christensen hidtil har benyttet og havt til Brug for sin Levetid fra min Eiendom, overdrages mig, og svarer jeg ham som Vederlag derfor 10 Rbd. aarligt

2 Side 131 B saa længe han lever, i 4 Terminer, første Gang ¼ Part den 24 Juli Ole Christensen m. f. P. Aar 1870 den 10 Mai mødte et Udvalg af Volstrup Sogneraad for efter Lov af 14 April 1865 at afholde A Forretning paa Aastedet over det paaklagede Veistykke fra Ørtoft Veien til Stidsholt, Hytten og Hybholt. Af de Veiberettigede vare Alle mødte efter forudgangen Tilsigelse paa Skovfoged Chresten Jensen nær, som ligeledes var lovlig indvarslet. 1) Man blev enige om at istandsætte Veien fra Ørtoft Veien indtil hvor Veien deler sig til Stidsholt og Hybholt ialt c. 260 Favne. 2) Veiens Brede bestemmes til 12 Alen indbefattet Grøfterne som skal være 2 Alen brede. Den opkastede Jord udjævnes paa Veien og er den ikke tilstrækkelig paaføres Fyld af Fællesskabet i Samling. 3) Steenkisterne istandsættes af Fællesskabet. 4) Istandsættelsen af Veien bestemmes at fuldføres inden hvert Aars Sanct Hansdag. 5) Til at føre Tilsyn med Veiens Istandsættelse efter de tagne Bestemmelser udnævntes Gaardmd. Niels Jensen af Stidsholt til Opsynsmand for de første 3 Aar. 6) Veiarbeidet fordeles efter Hartkornet. 7) Gaardmd. Jens Christensen af Stidsholt\ indgaar paa /at Veien til Hytten som gaar over hans Mark fremdeles

3 Side 132 A maa blive hvor den nu gaaer, ligeledes forpligter de Veiberettigede sig til i Fælledskab at holde Bakken ved Peder Madsens Bro i farbar Stand. Iøvrigt henholdes til Lov af 14 de April Forretningen oplæst og underskreven.. Jens Christensen Niels Jensen Jens Thomsen Abraham Jensen Tomas Pedersen Hans Peter Olesen C. Krarup Chr. Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 Mai var Sogneraadet samlet ved Sognets Skoler for at eftersee hvilke Reparationsarbeider der blive at foretage ved samme. 1) Volstrup Skole. Bygningen udspækkes og hvidtes udvendig, indvendigt hvidtes i Skolestuen og de øvrige Værelser 2 de Gange, Vinduerne eftersees med Kitning. Skoleinventariet repare(re)s og eftersees. Under Skolebordene paa disses Fod indsættes og fastgjøres et Fodbrædt. I Døren til Skolestuen indsættes en ny Laas, hvis den gamle ikke kan repareres. Et nyt Locum opføres 6 Al lang, 3 Alen bredt 3 Al 7 Tom. høit og indrettes med 3 Rum. 2) Ørtoft Skole. Bygningen udspækkes og hvidtes, Skolehuset med guul Farve, indvendigt udspækkes og hvidtes ligeledes i dette 2 de Gange. Laden tækkes paa søndre Side og vestre Ende samt et lille Hjørne herfra paa nordre Side. Vinduerne males alle

4 Side 132 B udvendigt,\ samt i falsningerne /een Gang over paa nordre Side og to Gange over paa Enderne og syndre Side. Ligeledes males Dørene udvendigt og i Falsningerne, den nordre Dør eengang over og den søndre 2 Gange samt et lille Stykke Loft i Skolestuen som ikke tidligere er malet. Logulvet i Laden repareres. Ved Havelaagen indsættes en Stolpe og Havediget nærmest Laagen omsættes. Et nyt Locum bygges af samme Størrelse som det i Volstrup 6 Al langt og 3 Al bredt. En Kakkelovn i Dagligstuen omsættes. Vinduerne eftersees med Kitning. 3) Grønhedens Skole. Bygningerne udspækkes og hvidtes udvendigt og ligeledes indvendigt i Skolehuset udspækkes og hvidtes 2 de Gange. Paa Laden tækkes søndre Side samt den vestre og østre Ende. Vinduerne kittes. Et Fag Vinduer nylig indsat i søndre Ende af Skolehuset males udvendigt og i Falsningerne. Mønningen tætnes saavel her som ved Ørtoft Skole navnlig ved Skorstenene med Leer, og hvor der tækkes ligges ny Mønning. Lokummerne udspækkes og fuges? Taget paa Lokummet tjæres. En Overkjørsel byg(g)es. 4) Øxenhede Skole. Skolestuen og og et Værelse hvidtes 2 de Gange og Taget over Lokummet tjæres. Til Lokummerne antages at ville medgaa 3000 Skp heelbrændte Muursteen og til Tækningen 12 Læs Tag, som bliver at svare af Sognet efter Hartkorn. Tømrer Jens Peter Andersen overtog samtlige Arbeider ved alle Skolerne at have færdigt inden 1 August d.a. for en Betaling af 43 Rbd 3 mk. at have indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. Jens Peter Andersen

5 Side 133 A C. Krarup Jens Jensen Chr. Caspersen Niels Chr. Thomsen Jørgen Pedersen Jens Christensen Chr. Christensen Aar 1870 den 24 Juni var Sogneraadet samlet (i) Kneverhede. 1) Skolelærer Nielsen i Ørtoft forlangte Sognefoged Anders Christensen i Kneverhede udpantet for de Hedetørv han for Aaret 1869 skulde levere til Ørtoft Skole. Da Nielsen ved sin Pige, uden selv at see Tørvene, har kasseret disse da Anders Christensen i rette Tid vilde levere dem, mener Sogneraadet ikke at kunde gaae ind paa Nielsens Forlangende. 2) Dicteredes Mulcter for Skoleforsømmelser for Mai Maaned for alle Sognets Skoler. 3) Commiteen for Fattiggaarden bestemte at foretage en Reise til Jetsmark Fattiggaard for at besee denne og flere andre paa Veien, for at kunde indhente nærmere Underretning om den bedste Indretning af en Fattiggaard. Reisen bestemtes til Søndagen d. 3 die Juli. C. Krarup Chr. Christensen Jørgen Pedersen Niels Chr. Thomsen Jens Christensen Jens Jensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 25 Juli var Sogneraadet samlet i Kneverhede for 1) Foretoges Uddeling af Korn og Penge til

6 Side 133 B de Fattige for 3 die Qvartal d.a. 2) Modtoges Communebidrag af Beboerne for 3 die Termin ) Foretoges Skoleforsømmelses-Lister for Sognets Skoler for Juni Maaned og dicteredes Mulcter. 4) Amtets Resolution var modtaget om at Sognet maatte ansees for pligtig at refundere Flade Sogn dettes Udlæg til Peder Kneverhedes Kone ialt 4 Rbd. 5) Optoges en Mandtalsliste i Henhold til Lov af 2 den Juli 1870 angaaende Udskrivning af en Indkomstskat for Finantsaarene ) Hsmd. Chr. Jensens Datter mødte, af Memhaven, og begjærede Understøttelse til sin syge Fader. Hun tillagdes 1 Skp Rug 1 Skp Byg og 1 Rbd i Penge samt Tilladelse til at hente Doctoren paa Sognets Regning. 7) En Klage modtoges fra Gaardeier Mørch af Badensgaard modtage over at de Øvrige Brugere af Veien fra Ørtoft til Rønholt ikke har gjort noget ved samme Vei skjøndt de ere indgaaede paa at gjøre den istand i Henhold til Lov af 14 April Sogneraadet bestemte at give Beboerne Henstand med Istandsættelsen til den 15 Septbr. d.a. og befindes den ei at være istandsat til den Tid vil den blive istandsat paa Vedkommendes Regning. 8) Istedet for Formanden, som har en Deel at bestille, og ønskede sig fritaget for at være i Tilsynscommiteen ved Fattiggaarden valgtes Chr. Christensen, Skousgaard. C. Krarup Jørgen Pedersen Jens Christensen

7 Side 134 A Aar 1870 den 24 August var Sogneraadet samlet i Volstrup By for i Henhold til Lov af 21 Juni , at bortsælge et Stykke Vei nemlig det Stykke fra nordre Hjørne af Jens Jensens Have Syd efter til Bækken. Kjøberen maa udlægge en 6 Al bred Kjørsel tværs over Veien lige syd for Hjulmand Jens P. Christensens Markskjæl til Brug for Anders Larsens Enke. Højstbydende i Henhold til Conditionerne blev Hjulmd. Jens Peter Christensen med 71 Rbd. siger og skriver En og Halvfjersindstyve Rigsdaler og lover jeg i alle Maader at opfylde disse. Jens Peter Christensen Derefter begav Sogneraadet sig til Tamholt for at følge tvende Veie paa Hans Hansens Mark l) der fører gjennem Hans Hansens Hedelod og gaaer mod nord til Understed Sogneskjæl. 2) et Stykke igjennem samme Lod der fører til Holtet i Understed Sogn. Gaardmd. Hans Hansen af Tamholt Kjøbte disse 2de\ Weie /for Kjøbesum 10 Rbd. siger og skriver Ti Rigsdaler i Henhold til Conditionerne, at jeg har indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. Hans Chr. Hansen Derefter foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser, for Sognets Skoler for Juli Maaned. C. Krarup Chr. Christensen Niels Thomsen Jørgen Pedersen

8 Side 134 B Aar 1870 den 13 de September var Sogneraadet samlet i Kneverhede for i Henhold til Lov af 2 den Juli 1870 at foretage den foreløbige Indtægtsansættelser af Sognets skattepligtige Beboere. Som tilforordnet Skattecommissair gav Formanden for 2 den Skattekreds Sagfører H. Schmidt af Hjørring Møde. Efter Vedtagelsen af Indtægtsansættelserne sluttedes Mødet. C. Krarup. Aar 1870 den 24 de September var Sogneraadet samlet i Ørtoft Skole. 1) En Deel Beboere fra Skovstederne vare mødte og klagede over at Gaardeier Mørck i Bajensgaard vilde forbydebørnene at følge den gamle Skolestii over Bajensgaard Eiendom vesten for Skjældiget ved Skolen og Chr. Holtets Eiendom. Da Mørck holdt fast paa sin Paastand at ville forbyde Stien samt at vilde sløjfe den, meente Sogneraadet at være nødsaget til at sagsøge ham, da det kan bevises at Stiien er blevet brugt til Skolestii i 50 Aar og derover. 2) En Klage fra herr Pastor Due modtoges over at være sat for høit i Ligningen til Indkomstskat med 2800 Rbd, han havde opgivet 2500 Rbd., efter de ved Pastor Dues Regnskab fremkomne Oplysninger mente man han burde nedsættes til hans Opgivelse. 3) Bemyndigedes Chr. Christensen og Jens Jensen

9 Side 135 A (at) tage til Kjærsgaard i Skæve Sogn og besigtige heelbrændte Steen samt bestille den hvis de er gode. 4) Mulcteredes for Skoleforsømmelser for Ørtoft Skole for Juli Maaned. 5) Bestemtes det at faa exproprieret et Stykke Jord til en Skolestii fra Ørtoft Skole til Bajensgaards Vei vesten for Skjællet mellem denne Gaards Eiendom og Skolejorden. C. Krarup Jens Jensen Chr. Christensen Jens Christensen Niels Thomsen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 October var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Foretoges Uddelingen af Korn og Penge til de Fattige for October Qvartal. 2) Modtoges Communebidrag af Beboerne for samme Qvartal. 3) Til Voldgiftsmænd, til Afløsningen af det Pligtarbeide der efter Lov af 4 de Juli 1850 paahvile Huse og Boliger paa Landet, valgtes for Treaaret Gaardmd. Niels Andersen af Skjølstrup og Gaardmd. Ole Mortensen af Øxenhede. 4) Optages en Fortegnelse over de offentlige Gangstier i Volstrup Sogn som nu bliver fremlagt til Eftersyn. 5) Gjennemgikkes Communeligningen og optoges en Fortegnelse over den høistbeskattede Femtedeel af Beboerne til Brug ved det forestaaende Sogneraadsvalg.

10 Side 135 B 6) Foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser for Ørtoft og Grønheden Skoler for September Maaned. 7) Sogneraadet bestemte at indstille til Amtsraadet, at de communale Byrder for Treaaret lignes med ¼ paa Formue og Leilighed og ¾ paa Hartkorn. C. Krarup Jens Jensen Chr. Christensen Niels Thomsen Jørgen Pedersen Jens Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 Novbr. var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Lagdes Planen for de Fattiges Forsørgelse for Aaret ) Fattiglem Peder Madsen Hybholt mødte og forebragte følgende: Da Gaardmand Ole Christensen af Ugerholt som har ham i Kost og Pleie efter Accord med Sogneraadet, mødte den 24 Januar 1869 til Sogneraadets Møde og blev der ham da udbetalt extra 4 Rbd til et Par nye Buxer og en ny Vest \ til Peder /. Imidlertid blev Pengene efter Peder Hybholts Foregivende ikke anvendt hertil, men blev han og Ole Christensen enige om at tage Tøiet hertil af hans (Peders) Overdyne. Ligeledes berettede han at de med hans Tilladelse havde udtaget en Deel af Fyllene(?) af samme Dyne. 3) Valget af 4 nye Sogneraadsmedlemmer som denne Gang vælges af di Høistbeskattede i Sognet bestemtes afholdt Løverdagen den

11 Side 136 A 3 die December førstkommende. Til Medlemmer af Valgbestyrelsen valgtes foruden Formanden Gaardmd. Chr. Christensen af Skous(gaard) og Gaardmd Jørgen Pedersen af Langtved. 4) Dicteredes Mulcter for Skoleforsømmelser ved Øxenhede, Grønheden og Ørtoft Skole for October Maaned. 5) En skriftlig Klage fra Gaareier Mørck af Bajensgaard modtoges, hvori han klager over at Sogneraadet, paa Regulativet over offentlige Gangstier i Volstrup Sogn har optaget en Skolestii fra Ørtoft Skole over hans Eiendom til Holtet. Sogneraadet mener imidlertid at have Hævd paa Stien da den ifølge gamle Folks Udsagn har gaaet paa samme Sted i over 50 Aar. C. Krarup Chr. Christensen Jens Jensen Jørgen Pedersen Niels Thomsen Chr. Caspersen Aar 1870 den 3 die Decbr. Eftermiddag Kl. 2, foretoges efter forudgaaet Fremlæggelse af Valglisten samt Bekjendtgjørelse ved Kirkestævne, Valg i Kneverhede af 4 Sogneraadsmedlemmer, istedetfor Gaardeierne Krarup af Kneverhede J. Pedersen af Langtved, J. Christensen af Stidsholt og C. Caspersen af Ørtoft som

12 Side 136 B med indeværende Aars Udløb afgaar. Valgte blev Gaardeierne Chr. Jensen af Gadensgaard, Ole Mortensen af Øxenhede, Thomas Pedersen af Hytten samt Hsmd Jens Jensen Heden. C. Krarup. Aar 1870 den 23 de Decbr. var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Istedetfor afgaaende Snefogder udnævntes: a) Efter Andragende entlediges Gaardeier Bolvig paa Grund af Svagelighed, og udnævntes i hans Sted Gaarmd. Niels Andersen af Skjølstrup til Snefoged paa Veien N o 5 fra Pallisdal til Volstrup Kirke samt Biveien N o 10. b) For Volstrup Sogns østre District, udnævntes istedetfor Svend Pedersen af Kneverhede, Gaardmd. Peter Pedersen af Tyrstrup for Veien N o 1 og Veien N o 2. fra Sæbygaard til Sæby Lundby Landevei. c) For Volstrup Sogns sydøstlige District, udnævntes istedetfor Gaarmd. Peder Christensen af Fuglsang, udnævntes Gaardmd. Anders Chr. Christensen af Solbek, for Veien N o 2 fra Landeveien til Veien N o 7 og hele denne Vei fra Landeveien til Albek Sogneskjæl ved Beksig(?). d) Til Oversnefoged paa Landeveien fra Gunnarsbro til Sæby Sogneskjæl udnævntes istedetfor Gaardmd. Chr. Jensen Ørtoft, Gaardmd. Thomas Sørensen af Ørtoft. 2) Foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser for Volstrup, Ørtoft og Øxenhede Skoler.

13 Side 137 A 3) Underskreves Communeligningen for 1871 som er lignet med 23 mk pr. Td. Hartkorn samt 8 Pot Korn af hvert Slags, og paa Formue og Leilighed er paalignet 623 Rd 2 mk. 4) Foretoges Valg af en Formand, for det kommende Aar og valgtes Gaardmd. Jens Jensen af Volstrup. C. Krarup Jørgen Pedersen Jens Jensen Chr. Christensen Niels Chr. Thomsen Jens Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 30 Decbr. var Sogneraadet samlet i Nørre Krattrup. Da Legatet formenes at kunde strække til tog Sogneraadet den Bestemmelse, at der i Sommeren 1871 foruden Boligen til de Fattige, bygges et Huus i østre Side af Gaarden, 40 Al. langt og 11 Al. bredt, som indrettes til Lo og Hestestald. Til at tage nærmere Bestemmelse om Tegning og Overslag, udnævntes Jørgen Pedersen Langtved og Chr. Christensen Skousgaard. Til at indkjøbe Materialerne til Bygningerne udnævntes Jørgen Pedersen, Chr. Christensen og Krarup. C. Krarup Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen Jens Christensen Jørgen Pedersen

14 Side 137 B Aar 1871 den 3 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare mødte og følgende Sager forhandledes: 1) Valg af en Sogneraadsformand, for indeværende Aar: Valgt blev eenstemmig Gaardmand Jens Jensen Volstrup. 2) Valg af en Kasserer: blev eenstemmig Valgt Gaardmand Chresten Chrestensen Skousgaard. 3) Valg af Skoleforstandere: Valgtes for Volstrup og Øxenhede Skoler Gaardmand Chresten Jensen Gadensgaard. For Ørtoft og Grønhedens Skoler Valgtes Huusmand Jens Jensen Heden. 4) Til Fattigforstander Valgtes Gaardmand Ole Mortensen Øxenhede. 5) Til overopsyn med Veiene: Valgt blev Chresten Chrestensen Skousgaard. 6) Valg af Skolecommissionen: Valgt blev Huusmand Jens Jensen Heden og Gaardmand Jørgen Pedersen Langtved. 7) Valg af tvende Revisorer til at gjennemgaae det aarlige Regnskab over Communens Indtægter og Udgifter; Valgt blev: Gaardeier J. B. Krarup Krattrup og Gaardmand Jørgen Pedersen Langtved. 8) Til at føre Protocollen over Kjørsler og samtlige Pligtsarbeide i Communen valgtes Gaardmand Ole Mortensen Øxenhede. 9) a/ Til at have det daglige opsyn med Veiene valgtes: Chresten Jensen Gadensgaard for Veien N o 1 fra Sæby til Sæbygaard, Veien N o 2 fra Understed til Sæbygaards Møllebro, N o 3 Veien fra Karup Sogn til Veien N o 2. N o 6 Veien fra Sæby Kjøbstads Bivei til Langtved. et Stykke af Veien N o 5 fra Pallisdal til Øxenhede Bro. b/ Ole Mortensen Øxenhede for Veien fra N o 5 forbi Skjølstrup og Krattrup til Karup Sogn. c/ Jens Jensen Heden for Veien N o 4 fra Landeveien til Volstrup Kirke, Veien N o 5 fra Ba(k)holt forbi Volstrup Kirke til Øxenhede Broe.

15 Side 138 A d/ Thomas Pedersen Hytten for Veien N o 8 fra Birkmose til Landeveien. e/ Niels Thomsen Toftelund for Veien N o 2 fra Sæbygaard Møllebro til Veien N o 7 ved Kragelund. Veien N o 7, fra Bekshede til Landeveien. Veien N o 9 fra Veien N o 7, ved Kraglund til Solsbæk og fra Solsbæk til Sæby Sogne- Skjæl. 10) Bestemmelse blev taget om for de kommende Treaar , at indkræve de communale Pengebidrag i 4 Terminer efter Communallovens ) Udmeldelse af en Tilsynscommite ved Fattiggaarden Nørre-Krattrup: Valgt blev: Niels Chr. Thomsen Toftelund, Chresten Jensen Gadensgaard, Jens Jensen Heden. 12) Andragende fra Skolelærer Astrup i Volstrup om at blive fritaget som Vandsynsmand da hans Funktionstid forlængst er udløben og ikke vil modtage gjenvalg. Valgt blev: Gaardmand Jens Jensen Volstrup. 13) Fremlagdes Skrivelse fra Ugilt-Taars Sogneraad der fraraader Communen at lade den forhen Sindssvage Ingerline Jensen Hjemsendt, men derimod at tilstaa hende en vis Sum Aarlig Sogneraadet bestemte at tilstaa hende en Minnimum af 12 rd mediberegnet de 2 rd Ugilt-Taars Sogneraad allerede har udlagt (for Tiden fra Sist Novbr til 1 Nobr d.a.) 14) Foretoges Skoleforsømmelser for Grønheden Skole for November og December Maaneder med 5 mk 7 sk, 4 mk 11 sk og for Ørtoft Skole for December Maaned med 1 mk 2 sk. 15) Gjordes Accord med Gaardmand Jens Jensen om at afgive Lokale, Varme og Lys til Sogneraadets Møder indtil 1 ste Mai for en Betaling af 5 rdlr 16) Der fremkom Mundtlig Begjering fra den gamle Maren Thomasdatters Sønner i Knæverhede at tage hendes Aftægtsbolig i Øjesyn da hun mangler Ildingsbrændsel og forsvarlig Husly. Det overdroges til Chresten Jensen Gadensgaard, Ole Mortensen Øxenhede og Niels Chr. Thomsen Toftelund.

16 Side 138 B at tage Huusleiligheden i Øjesyn samt om mulig formaa Huusværten til at holde hende forsvarlig med ovennævnte Gjenstande efter den i hans Skjøde befalede Vedtægt. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet. Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen Christensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Jens Jensen Undertegnede Gaardmand Jørgen Chrestensen Volstrup har modtaget Fattiglem Peder Madsen Hybholt sidste Nytaar for en Betaling af 4 Skp Rug 4 Skp Byg og 6 rdlr for hvert af de 3 første Qvartaler nemlig til 1 October og lover jeg i et og alt at holde ham forsvarligt. Dette tilstaas med min Underskrift. Jørgen Chrestensen. Aar 1871 Mandagen den 23 Januar foretoges Ud(d)eling af Korn og Penge til de Fattige for første Qvartal i Toftelund. Og modtoges Pengebidrag for første Qvartal for Sognets østlige Beboere. Anbefaledes to Besværinger fra Andreas Larsens Enke Dyrhedenshuse og Ole Chrestensen Toftelund om at blive fritaget for Næringsskat da de ikke mere driver nogen Profession. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet. Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen. Jens Jensen Ole Mortensen Aar 1871 Tirsdagen den 24 Januar fortsattes Mødet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare mødte og modtoges Communepenge for første Qvartal. 2) Foretoges Forsømmelseslister for Volstrup Skole med 2 mk 1 sk og for Øxenhede Skole 4 mk 14 sk 3) Formanden gjorde Sogneraadet opmærksom paa at han er indkaldt til at møde paa Sæby Raadhuus den 25 de dennes for at fordre godtgjørelse for den af Ole Chrestensen Ugerholt spolerede Seng og anmodede Sogneraadet om at bestemme

17 Side 139 A Hvor stor en godtgjørelse der skal forlanges. Sogneraadet bestemte eenstemmig at han skal betale de 4 Rdlr han har modtaget og hvis det var mulig at han kunde undgaa korporlig Straf da at betale 1 á 2 Rdlr til de Fattiges Kasse. 4) Der fremkom mundtlig Begjæring fra Fattiglem Peder Mortensen Bak om at faa et Brokbind for Communens Regning Bevilgedes. 5) Der fremlagdes Skrivelse fra Stamhuusbesidderinden af Sæbygaard Baronesse S. Arenfeldt efter Forespørgsel fra Sogneraadet om Skolelærerne skal vedblive at nyde Understøttelse af det Rasmussenske Legat. Stamhuusbesidderinden foreslaar at Skolelærerne skal vedblive at nyde nogen Understøttelse. Formanden har Skrevet til Besidderinden om Skolelærerne ikke kunde tilstaas Understøttelse af det Arenfeltske Legat. Hvis samme ikke bevilges bestemte Sogneraadet at stille denne Sag i beroe indtil videre. 6) Mødt var Pleiemoderen for Peder Thyboes Datter som var indlagt paa Fattiggaarden men er kommen tilbage igjen. Pleiemoderen forlanger nogen Understøttelse for at beholde hende til hun bliver Confirmeret der forventes at blive til Mikkeldag. Sogneraadet vedtog at undersøge Forholdene noget nærmere navnlig om Pigen er saa Svag som der foregives og under(rettes) Pleiemoderen om at Vi ikke kan Love hende noget for at beholde Barnet. 7) Det vedtoges eenstemmig at Jens Jensen Heden og Niels Chr. Thomsen Toftelund møder ved Grønheden Skole førstkommende Løverdag Eftermiddag Kl 1 for at tage imod Leverance af Fødevarer? 8) Der var fremkommen en Opfordring fra Generalkonsul Baron Gedalie og Pastor Mau i Farum om at komme de u(d)lykkelige Franske Krigsfanger tilhjælp med nogen Gave være sig i Penge eller Uldtøi navnlig Sokker og Strømper. Sogneraadet vedtog eenstemmig at virke for Sagens fremme. 9) Der fremkom Begjæring fra Fattiglem Jens

18 Side 139 B Thyboes Enke om at erholde noget Vadmel til Buxer til hendes to Drenge, bevilgedes. Ligeledes til et par Buxer til Fattiglem Niels Jensen Egerhuus. Det overdroges Fattigforstander Ole Mortensen at udmaale dette Vadmel. Jens Jensen Chr. Christensen Ole Mortensen Niels Chr. Thomsen Thomas Pedersen Chr. Jensen Jens Jensen Aar 1871 Fredagen den 24 Februar var Sogneraadet Samlet i Nørre Krattrup hvor følgende Sager forhanledes: 1) Valglisterne fra 1 ste April 1870 til 31 Marts 1871 gjennemgikkes og udkast til en ny Valgliste vedtoges. 2) En Kone i Skibtved har tilbudt at lave nogle Dynevaar til Fattiggaarden for 9 Rdl pr Stk til to Mandssenge naar hun i det mindste laver 4 Stk Det overdroges til Chresten Gadensgaard og Ole Mortensen at gjøre Accord derom. 3) Der fremkom Begjering fra fra Fattiglem Niels Jensen Egerhuus om en Skjorte Det overlodes til Ole Østergaard at anskaffe samme. 4) Formanden gjorde Sogneraadet opmærksom paa at Gymnastikaparaterne ved Sognets Skoler er i en Maadelig Forfatning. Det overdroges til Chresten Gadensgaard at faa (faa) disse anskaffet ved Øxenhede og Volstrup Skoler og Jens Jensen Heden for Grønheden og Ørtoft Skoler. 5) Mødt var Gaardmand Søren Chr. Larsen Steendal, (i) Karup Sogn og afkjøbte Volstrup Sogneraad Parcellen Matr. N o 2?? af den af Communen kjøbte Gaard Nørre Krattrup for en Betaling af 450 rd R.M. er fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmyndt der bliver at erlægge saaledes 250 Rigsdaler betales i førstkommende December Termin og for de øvrige 200 Rigsdaler udsteder Kjøberen til samme Tid en første Prioritets Panteobligation i den kjøbte Eiendom. Kjøbesummen forrentes med 4 Pro Cent fra førstkommende Juni Termin at regne. Kongelige Skatter Tiender og Smaarente betaler Kjøberen

19 Side 140 A fra første Januar d.a. hvorimod Communen beholder Communeudgifter for indeværende Aar. Documenter saasom Kjøbscontract Skøde og Kort m.m. udredes med lige Deling af Kjøber og Sælger. Hvorimod Panteobligation har Kjøberen at betale. Det overdrages til Formanden efter Fuldmagt fra Sogneraadet at Møde med Kjøberen i Sæby Løverdagen den 4 Marts for at oprette Adkoms Kjøbecontract. At jeg har indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. - S. C. Larsen 6) Der fremkom Skriftlig Andragende fra Skolelærer Astrup i Volstrup om i indeværende Aar ligesom de foregaaende Aar at tilstaa hans Kone en Godtgjørelse for at holde Syskole for Volstrups Skoles samt nogle af Øxenhede Skoles Pigebørn. Formanden gjorde opmærksom paa at Lov om Skolevæsenet af 8 de Marts tillader Godtgjørelse for Haandgjerningsskoler, samt at Ved Afstemningen Skoledirectionen de foregaaende (Aar) har Resolveret at naar Communen tilstaar det halve, udreder Skoledirectionen den anden halvdeel. Ved Afstemning afslog samtlige Medlemmer Andragendet med Undtagelse af Formanden, som Grund derfor Yttredes: 1) at Syskolen afholdes (i) de befalede Skoletimer hvorved den Theoretiske Underviisning forsømmes. 2) At Ørtoft og Grønhedens\ Skole District /er Ud(e)lukkende fra Skolen og dog har svaret Udgift til samme. 7) Fremlagdes Skrivelse fra Underste(d) og Karup Sogneraad der foregiver at have udlagt et Beløb af 3 Rdlr til Fruentimmeret Else Marie Andersen født i Øxenhede heri Communen. Det medfølgende Skudsmaal udviser at bemeldte Pige ikke har været i 5 Aar i nogen Commune siden hun forlod Fø\ de /rsørgelsescommunen samt er det oplyst af Sogneraadets Medlemmer at hun ikke har opholdt sig i 3 Maaneder hvor hun nu er, saa der altsaa

20 Side 140 B heller ikke kan være Tale om at fordre sex Ugers Kuren af Opholdscommunen, Det overdroges til Chr. Jensen Gadensgaard og Ole Mortensen Øxenhede at besøge hende for at erfare hvor stor Trangen er samt paalægge hende at hendholde sig hertil Communen om hun skulle behøve mere Understøttelse. Og mulig accordere med hende om en vis Maanedlig Understøttelse. 8) Der fremlagdes Circulaire fra Provst Tonsning? paa Skolecommissionen Vegne hvorved Amtets Skrivelse af 7 de dennes saalydende I Henhold til den nu modtagne Opgjørelse over det indvundne Beløb med Indfrielsen af Bankhæftelsen paa Skolelærerembederne heri Amtet udgjør samme 159 rdlr 66 sk, hvoraf tilkommer Volstrup Commune 3 rd 20 sk. Da de Beløb, som herefter ville Tilfalde hver enkelt Commune for at frugtbargjøres til Fordeel for samme, ere høist ubetydelige, hvorimod den ovennævnte samlede Sum formentlig finder en bedre Anvendelse ved at administreres under Skolefonden, saaledes at Renten aarlig anvendes til Understøttelse af trængende Skolelærer-Enker eller paa anden lignende Maade, skulde jeg forinden Sagen eventuelt i saa Henseende forelægges Skoleraadet, Tjenstligst anmode Deres Høiærværdighed om behageligen at ville forhandle med vedkommende Communalbestyrelse herom, hvorefter jeg udbeder mig Underetning om, hvorvidt disse samt de paagjældende Skolelæreres Samtykke i den saaledes paatænkte Overdragelse til Skolefonden af de paagjældende Beløb. I Henhold til Ovenstaaende udbedes Tjenstligst hertil indsendt Erklæring om, hvorvidt den saaledes foreslaaede Ordning af denne Sag maatte finde Bifald for Vedkommende. Circulairet bedes behagelig befordret i nedennævnte Orden og mig derefter tilbagesendt i den nævnte Orden og mig derefter tilbagesendt. Underskrift. i Hendhold hertil vedtoges det eenstemmig at (at) følge Dette Forslag som ovenfor af Amtet er foreslaaet. (Fortsættes)

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 1 Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 Anno 1841, den 12. november var undertegnede forstandere forsamlede i Wadgaard Præstegaard for overensstemmende med amtets

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader AF SKIBSBYGMESTER POUL BARFOEB's LEVNEDSBESKRIVELSE Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader var Thomas Barfoed, Sognepræst til Jordløse og Haastrup, os; min Moder Christine født Ovist.

Læs mere

Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20

Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20 Nr. 24 Efterår 2006 Fra lyspindenes og tællepraasenes tid II Side 4 Fortsættelse af Johannes Bech s erindringer Skøde og pantevæsen tinglysning/tinglæsning Side 9 Lidt hjælp til slægtsforskere Frost i

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere