Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013"

Transkript

1 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges hvor i det begjæres at Veien fra Ørtoft Veien til Stidsholt maa tages under Behandling af Sogneraadet i Henhold til Lov af 14 April 1865, da den er i daarlig Stand. Forretningens Afholdelse berammedes til Tirsdagen den 10 Mai d.a. og til at møde i Udvalget udnævntes Krarup, Chr. Christensen og Chr. Caspersen. 6) Et Andragende fra Skolelærer Astrup om en Understøttelse iaar, som sædvanlig til Syskolen 12 Rbd 3 mk stor, bevilligedes. 7) Foretoges Skoleforsømmelseslister for Sognets 4 Skoler og dicteredes Mulcter. C. Krarup Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Caspersen Jørgen Pedersen Chr. Christensen Jeg underskrevne Ole Christensen af Ugerholt tilstaar herved at have indgaaet følgende: Den Jordlod som Søren Christensen hidtil har benyttet og havt til Brug for sin Levetid fra min Eiendom, overdrages mig, og svarer jeg ham som Vederlag derfor 10 Rbd. aarligt

2 Side 131 B saa længe han lever, i 4 Terminer, første Gang ¼ Part den 24 Juli Ole Christensen m. f. P. Aar 1870 den 10 Mai mødte et Udvalg af Volstrup Sogneraad for efter Lov af 14 April 1865 at afholde A Forretning paa Aastedet over det paaklagede Veistykke fra Ørtoft Veien til Stidsholt, Hytten og Hybholt. Af de Veiberettigede vare Alle mødte efter forudgangen Tilsigelse paa Skovfoged Chresten Jensen nær, som ligeledes var lovlig indvarslet. 1) Man blev enige om at istandsætte Veien fra Ørtoft Veien indtil hvor Veien deler sig til Stidsholt og Hybholt ialt c. 260 Favne. 2) Veiens Brede bestemmes til 12 Alen indbefattet Grøfterne som skal være 2 Alen brede. Den opkastede Jord udjævnes paa Veien og er den ikke tilstrækkelig paaføres Fyld af Fællesskabet i Samling. 3) Steenkisterne istandsættes af Fællesskabet. 4) Istandsættelsen af Veien bestemmes at fuldføres inden hvert Aars Sanct Hansdag. 5) Til at føre Tilsyn med Veiens Istandsættelse efter de tagne Bestemmelser udnævntes Gaardmd. Niels Jensen af Stidsholt til Opsynsmand for de første 3 Aar. 6) Veiarbeidet fordeles efter Hartkornet. 7) Gaardmd. Jens Christensen af Stidsholt\ indgaar paa /at Veien til Hytten som gaar over hans Mark fremdeles

3 Side 132 A maa blive hvor den nu gaaer, ligeledes forpligter de Veiberettigede sig til i Fælledskab at holde Bakken ved Peder Madsens Bro i farbar Stand. Iøvrigt henholdes til Lov af 14 de April Forretningen oplæst og underskreven.. Jens Christensen Niels Jensen Jens Thomsen Abraham Jensen Tomas Pedersen Hans Peter Olesen C. Krarup Chr. Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 Mai var Sogneraadet samlet ved Sognets Skoler for at eftersee hvilke Reparationsarbeider der blive at foretage ved samme. 1) Volstrup Skole. Bygningen udspækkes og hvidtes udvendig, indvendigt hvidtes i Skolestuen og de øvrige Værelser 2 de Gange, Vinduerne eftersees med Kitning. Skoleinventariet repare(re)s og eftersees. Under Skolebordene paa disses Fod indsættes og fastgjøres et Fodbrædt. I Døren til Skolestuen indsættes en ny Laas, hvis den gamle ikke kan repareres. Et nyt Locum opføres 6 Al lang, 3 Alen bredt 3 Al 7 Tom. høit og indrettes med 3 Rum. 2) Ørtoft Skole. Bygningen udspækkes og hvidtes, Skolehuset med guul Farve, indvendigt udspækkes og hvidtes ligeledes i dette 2 de Gange. Laden tækkes paa søndre Side og vestre Ende samt et lille Hjørne herfra paa nordre Side. Vinduerne males alle

4 Side 132 B udvendigt,\ samt i falsningerne /een Gang over paa nordre Side og to Gange over paa Enderne og syndre Side. Ligeledes males Dørene udvendigt og i Falsningerne, den nordre Dør eengang over og den søndre 2 Gange samt et lille Stykke Loft i Skolestuen som ikke tidligere er malet. Logulvet i Laden repareres. Ved Havelaagen indsættes en Stolpe og Havediget nærmest Laagen omsættes. Et nyt Locum bygges af samme Størrelse som det i Volstrup 6 Al langt og 3 Al bredt. En Kakkelovn i Dagligstuen omsættes. Vinduerne eftersees med Kitning. 3) Grønhedens Skole. Bygningerne udspækkes og hvidtes udvendigt og ligeledes indvendigt i Skolehuset udspækkes og hvidtes 2 de Gange. Paa Laden tækkes søndre Side samt den vestre og østre Ende. Vinduerne kittes. Et Fag Vinduer nylig indsat i søndre Ende af Skolehuset males udvendigt og i Falsningerne. Mønningen tætnes saavel her som ved Ørtoft Skole navnlig ved Skorstenene med Leer, og hvor der tækkes ligges ny Mønning. Lokummerne udspækkes og fuges? Taget paa Lokummet tjæres. En Overkjørsel byg(g)es. 4) Øxenhede Skole. Skolestuen og og et Værelse hvidtes 2 de Gange og Taget over Lokummet tjæres. Til Lokummerne antages at ville medgaa 3000 Skp heelbrændte Muursteen og til Tækningen 12 Læs Tag, som bliver at svare af Sognet efter Hartkorn. Tømrer Jens Peter Andersen overtog samtlige Arbeider ved alle Skolerne at have færdigt inden 1 August d.a. for en Betaling af 43 Rbd 3 mk. at have indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. Jens Peter Andersen

5 Side 133 A C. Krarup Jens Jensen Chr. Caspersen Niels Chr. Thomsen Jørgen Pedersen Jens Christensen Chr. Christensen Aar 1870 den 24 Juni var Sogneraadet samlet (i) Kneverhede. 1) Skolelærer Nielsen i Ørtoft forlangte Sognefoged Anders Christensen i Kneverhede udpantet for de Hedetørv han for Aaret 1869 skulde levere til Ørtoft Skole. Da Nielsen ved sin Pige, uden selv at see Tørvene, har kasseret disse da Anders Christensen i rette Tid vilde levere dem, mener Sogneraadet ikke at kunde gaae ind paa Nielsens Forlangende. 2) Dicteredes Mulcter for Skoleforsømmelser for Mai Maaned for alle Sognets Skoler. 3) Commiteen for Fattiggaarden bestemte at foretage en Reise til Jetsmark Fattiggaard for at besee denne og flere andre paa Veien, for at kunde indhente nærmere Underretning om den bedste Indretning af en Fattiggaard. Reisen bestemtes til Søndagen d. 3 die Juli. C. Krarup Chr. Christensen Jørgen Pedersen Niels Chr. Thomsen Jens Christensen Jens Jensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 25 Juli var Sogneraadet samlet i Kneverhede for 1) Foretoges Uddeling af Korn og Penge til

6 Side 133 B de Fattige for 3 die Qvartal d.a. 2) Modtoges Communebidrag af Beboerne for 3 die Termin ) Foretoges Skoleforsømmelses-Lister for Sognets Skoler for Juni Maaned og dicteredes Mulcter. 4) Amtets Resolution var modtaget om at Sognet maatte ansees for pligtig at refundere Flade Sogn dettes Udlæg til Peder Kneverhedes Kone ialt 4 Rbd. 5) Optoges en Mandtalsliste i Henhold til Lov af 2 den Juli 1870 angaaende Udskrivning af en Indkomstskat for Finantsaarene ) Hsmd. Chr. Jensens Datter mødte, af Memhaven, og begjærede Understøttelse til sin syge Fader. Hun tillagdes 1 Skp Rug 1 Skp Byg og 1 Rbd i Penge samt Tilladelse til at hente Doctoren paa Sognets Regning. 7) En Klage modtoges fra Gaardeier Mørch af Badensgaard modtage over at de Øvrige Brugere af Veien fra Ørtoft til Rønholt ikke har gjort noget ved samme Vei skjøndt de ere indgaaede paa at gjøre den istand i Henhold til Lov af 14 April Sogneraadet bestemte at give Beboerne Henstand med Istandsættelsen til den 15 Septbr. d.a. og befindes den ei at være istandsat til den Tid vil den blive istandsat paa Vedkommendes Regning. 8) Istedet for Formanden, som har en Deel at bestille, og ønskede sig fritaget for at være i Tilsynscommiteen ved Fattiggaarden valgtes Chr. Christensen, Skousgaard. C. Krarup Jørgen Pedersen Jens Christensen

7 Side 134 A Aar 1870 den 24 August var Sogneraadet samlet i Volstrup By for i Henhold til Lov af 21 Juni , at bortsælge et Stykke Vei nemlig det Stykke fra nordre Hjørne af Jens Jensens Have Syd efter til Bækken. Kjøberen maa udlægge en 6 Al bred Kjørsel tværs over Veien lige syd for Hjulmand Jens P. Christensens Markskjæl til Brug for Anders Larsens Enke. Højstbydende i Henhold til Conditionerne blev Hjulmd. Jens Peter Christensen med 71 Rbd. siger og skriver En og Halvfjersindstyve Rigsdaler og lover jeg i alle Maader at opfylde disse. Jens Peter Christensen Derefter begav Sogneraadet sig til Tamholt for at følge tvende Veie paa Hans Hansens Mark l) der fører gjennem Hans Hansens Hedelod og gaaer mod nord til Understed Sogneskjæl. 2) et Stykke igjennem samme Lod der fører til Holtet i Understed Sogn. Gaardmd. Hans Hansen af Tamholt Kjøbte disse 2de\ Weie /for Kjøbesum 10 Rbd. siger og skriver Ti Rigsdaler i Henhold til Conditionerne, at jeg har indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. Hans Chr. Hansen Derefter foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser, for Sognets Skoler for Juli Maaned. C. Krarup Chr. Christensen Niels Thomsen Jørgen Pedersen

8 Side 134 B Aar 1870 den 13 de September var Sogneraadet samlet i Kneverhede for i Henhold til Lov af 2 den Juli 1870 at foretage den foreløbige Indtægtsansættelser af Sognets skattepligtige Beboere. Som tilforordnet Skattecommissair gav Formanden for 2 den Skattekreds Sagfører H. Schmidt af Hjørring Møde. Efter Vedtagelsen af Indtægtsansættelserne sluttedes Mødet. C. Krarup. Aar 1870 den 24 de September var Sogneraadet samlet i Ørtoft Skole. 1) En Deel Beboere fra Skovstederne vare mødte og klagede over at Gaardeier Mørck i Bajensgaard vilde forbydebørnene at følge den gamle Skolestii over Bajensgaard Eiendom vesten for Skjældiget ved Skolen og Chr. Holtets Eiendom. Da Mørck holdt fast paa sin Paastand at ville forbyde Stien samt at vilde sløjfe den, meente Sogneraadet at være nødsaget til at sagsøge ham, da det kan bevises at Stiien er blevet brugt til Skolestii i 50 Aar og derover. 2) En Klage fra herr Pastor Due modtoges over at være sat for høit i Ligningen til Indkomstskat med 2800 Rbd, han havde opgivet 2500 Rbd., efter de ved Pastor Dues Regnskab fremkomne Oplysninger mente man han burde nedsættes til hans Opgivelse. 3) Bemyndigedes Chr. Christensen og Jens Jensen

9 Side 135 A (at) tage til Kjærsgaard i Skæve Sogn og besigtige heelbrændte Steen samt bestille den hvis de er gode. 4) Mulcteredes for Skoleforsømmelser for Ørtoft Skole for Juli Maaned. 5) Bestemtes det at faa exproprieret et Stykke Jord til en Skolestii fra Ørtoft Skole til Bajensgaards Vei vesten for Skjællet mellem denne Gaards Eiendom og Skolejorden. C. Krarup Jens Jensen Chr. Christensen Jens Christensen Niels Thomsen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 October var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Foretoges Uddelingen af Korn og Penge til de Fattige for October Qvartal. 2) Modtoges Communebidrag af Beboerne for samme Qvartal. 3) Til Voldgiftsmænd, til Afløsningen af det Pligtarbeide der efter Lov af 4 de Juli 1850 paahvile Huse og Boliger paa Landet, valgtes for Treaaret Gaardmd. Niels Andersen af Skjølstrup og Gaardmd. Ole Mortensen af Øxenhede. 4) Optages en Fortegnelse over de offentlige Gangstier i Volstrup Sogn som nu bliver fremlagt til Eftersyn. 5) Gjennemgikkes Communeligningen og optoges en Fortegnelse over den høistbeskattede Femtedeel af Beboerne til Brug ved det forestaaende Sogneraadsvalg.

10 Side 135 B 6) Foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser for Ørtoft og Grønheden Skoler for September Maaned. 7) Sogneraadet bestemte at indstille til Amtsraadet, at de communale Byrder for Treaaret lignes med ¼ paa Formue og Leilighed og ¾ paa Hartkorn. C. Krarup Jens Jensen Chr. Christensen Niels Thomsen Jørgen Pedersen Jens Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 24 Novbr. var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Lagdes Planen for de Fattiges Forsørgelse for Aaret ) Fattiglem Peder Madsen Hybholt mødte og forebragte følgende: Da Gaardmand Ole Christensen af Ugerholt som har ham i Kost og Pleie efter Accord med Sogneraadet, mødte den 24 Januar 1869 til Sogneraadets Møde og blev der ham da udbetalt extra 4 Rbd til et Par nye Buxer og en ny Vest \ til Peder /. Imidlertid blev Pengene efter Peder Hybholts Foregivende ikke anvendt hertil, men blev han og Ole Christensen enige om at tage Tøiet hertil af hans (Peders) Overdyne. Ligeledes berettede han at de med hans Tilladelse havde udtaget en Deel af Fyllene(?) af samme Dyne. 3) Valget af 4 nye Sogneraadsmedlemmer som denne Gang vælges af di Høistbeskattede i Sognet bestemtes afholdt Løverdagen den

11 Side 136 A 3 die December førstkommende. Til Medlemmer af Valgbestyrelsen valgtes foruden Formanden Gaardmd. Chr. Christensen af Skous(gaard) og Gaardmd Jørgen Pedersen af Langtved. 4) Dicteredes Mulcter for Skoleforsømmelser ved Øxenhede, Grønheden og Ørtoft Skole for October Maaned. 5) En skriftlig Klage fra Gaareier Mørck af Bajensgaard modtoges, hvori han klager over at Sogneraadet, paa Regulativet over offentlige Gangstier i Volstrup Sogn har optaget en Skolestii fra Ørtoft Skole over hans Eiendom til Holtet. Sogneraadet mener imidlertid at have Hævd paa Stien da den ifølge gamle Folks Udsagn har gaaet paa samme Sted i over 50 Aar. C. Krarup Chr. Christensen Jens Jensen Jørgen Pedersen Niels Thomsen Chr. Caspersen Aar 1870 den 3 die Decbr. Eftermiddag Kl. 2, foretoges efter forudgaaet Fremlæggelse af Valglisten samt Bekjendtgjørelse ved Kirkestævne, Valg i Kneverhede af 4 Sogneraadsmedlemmer, istedetfor Gaardeierne Krarup af Kneverhede J. Pedersen af Langtved, J. Christensen af Stidsholt og C. Caspersen af Ørtoft som

12 Side 136 B med indeværende Aars Udløb afgaar. Valgte blev Gaardeierne Chr. Jensen af Gadensgaard, Ole Mortensen af Øxenhede, Thomas Pedersen af Hytten samt Hsmd Jens Jensen Heden. C. Krarup. Aar 1870 den 23 de Decbr. var Sogneraadet samlet i Kneverhede. 1) Istedetfor afgaaende Snefogder udnævntes: a) Efter Andragende entlediges Gaardeier Bolvig paa Grund af Svagelighed, og udnævntes i hans Sted Gaarmd. Niels Andersen af Skjølstrup til Snefoged paa Veien N o 5 fra Pallisdal til Volstrup Kirke samt Biveien N o 10. b) For Volstrup Sogns østre District, udnævntes istedetfor Svend Pedersen af Kneverhede, Gaardmd. Peter Pedersen af Tyrstrup for Veien N o 1 og Veien N o 2. fra Sæbygaard til Sæby Lundby Landevei. c) For Volstrup Sogns sydøstlige District, udnævntes istedetfor Gaarmd. Peder Christensen af Fuglsang, udnævntes Gaardmd. Anders Chr. Christensen af Solbek, for Veien N o 2 fra Landeveien til Veien N o 7 og hele denne Vei fra Landeveien til Albek Sogneskjæl ved Beksig(?). d) Til Oversnefoged paa Landeveien fra Gunnarsbro til Sæby Sogneskjæl udnævntes istedetfor Gaardmd. Chr. Jensen Ørtoft, Gaardmd. Thomas Sørensen af Ørtoft. 2) Foretoges Mulctering for Skoleforsømmelser for Volstrup, Ørtoft og Øxenhede Skoler.

13 Side 137 A 3) Underskreves Communeligningen for 1871 som er lignet med 23 mk pr. Td. Hartkorn samt 8 Pot Korn af hvert Slags, og paa Formue og Leilighed er paalignet 623 Rd 2 mk. 4) Foretoges Valg af en Formand, for det kommende Aar og valgtes Gaardmd. Jens Jensen af Volstrup. C. Krarup Jørgen Pedersen Jens Jensen Chr. Christensen Niels Chr. Thomsen Jens Christensen Chr. Caspersen Aar 1870 den 30 Decbr. var Sogneraadet samlet i Nørre Krattrup. Da Legatet formenes at kunde strække til tog Sogneraadet den Bestemmelse, at der i Sommeren 1871 foruden Boligen til de Fattige, bygges et Huus i østre Side af Gaarden, 40 Al. langt og 11 Al. bredt, som indrettes til Lo og Hestestald. Til at tage nærmere Bestemmelse om Tegning og Overslag, udnævntes Jørgen Pedersen Langtved og Chr. Christensen Skousgaard. Til at indkjøbe Materialerne til Bygningerne udnævntes Jørgen Pedersen, Chr. Christensen og Krarup. C. Krarup Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen Jens Christensen Jørgen Pedersen

14 Side 137 B Aar 1871 den 3 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare mødte og følgende Sager forhandledes: 1) Valg af en Sogneraadsformand, for indeværende Aar: Valgt blev eenstemmig Gaardmand Jens Jensen Volstrup. 2) Valg af en Kasserer: blev eenstemmig Valgt Gaardmand Chresten Chrestensen Skousgaard. 3) Valg af Skoleforstandere: Valgtes for Volstrup og Øxenhede Skoler Gaardmand Chresten Jensen Gadensgaard. For Ørtoft og Grønhedens Skoler Valgtes Huusmand Jens Jensen Heden. 4) Til Fattigforstander Valgtes Gaardmand Ole Mortensen Øxenhede. 5) Til overopsyn med Veiene: Valgt blev Chresten Chrestensen Skousgaard. 6) Valg af Skolecommissionen: Valgt blev Huusmand Jens Jensen Heden og Gaardmand Jørgen Pedersen Langtved. 7) Valg af tvende Revisorer til at gjennemgaae det aarlige Regnskab over Communens Indtægter og Udgifter; Valgt blev: Gaardeier J. B. Krarup Krattrup og Gaardmand Jørgen Pedersen Langtved. 8) Til at føre Protocollen over Kjørsler og samtlige Pligtsarbeide i Communen valgtes Gaardmand Ole Mortensen Øxenhede. 9) a/ Til at have det daglige opsyn med Veiene valgtes: Chresten Jensen Gadensgaard for Veien N o 1 fra Sæby til Sæbygaard, Veien N o 2 fra Understed til Sæbygaards Møllebro, N o 3 Veien fra Karup Sogn til Veien N o 2. N o 6 Veien fra Sæby Kjøbstads Bivei til Langtved. et Stykke af Veien N o 5 fra Pallisdal til Øxenhede Bro. b/ Ole Mortensen Øxenhede for Veien fra N o 5 forbi Skjølstrup og Krattrup til Karup Sogn. c/ Jens Jensen Heden for Veien N o 4 fra Landeveien til Volstrup Kirke, Veien N o 5 fra Ba(k)holt forbi Volstrup Kirke til Øxenhede Broe.

15 Side 138 A d/ Thomas Pedersen Hytten for Veien N o 8 fra Birkmose til Landeveien. e/ Niels Thomsen Toftelund for Veien N o 2 fra Sæbygaard Møllebro til Veien N o 7 ved Kragelund. Veien N o 7, fra Bekshede til Landeveien. Veien N o 9 fra Veien N o 7, ved Kraglund til Solsbæk og fra Solsbæk til Sæby Sogne- Skjæl. 10) Bestemmelse blev taget om for de kommende Treaar , at indkræve de communale Pengebidrag i 4 Terminer efter Communallovens ) Udmeldelse af en Tilsynscommite ved Fattiggaarden Nørre-Krattrup: Valgt blev: Niels Chr. Thomsen Toftelund, Chresten Jensen Gadensgaard, Jens Jensen Heden. 12) Andragende fra Skolelærer Astrup i Volstrup om at blive fritaget som Vandsynsmand da hans Funktionstid forlængst er udløben og ikke vil modtage gjenvalg. Valgt blev: Gaardmand Jens Jensen Volstrup. 13) Fremlagdes Skrivelse fra Ugilt-Taars Sogneraad der fraraader Communen at lade den forhen Sindssvage Ingerline Jensen Hjemsendt, men derimod at tilstaa hende en vis Sum Aarlig Sogneraadet bestemte at tilstaa hende en Minnimum af 12 rd mediberegnet de 2 rd Ugilt-Taars Sogneraad allerede har udlagt (for Tiden fra Sist Novbr til 1 Nobr d.a.) 14) Foretoges Skoleforsømmelser for Grønheden Skole for November og December Maaneder med 5 mk 7 sk, 4 mk 11 sk og for Ørtoft Skole for December Maaned med 1 mk 2 sk. 15) Gjordes Accord med Gaardmand Jens Jensen om at afgive Lokale, Varme og Lys til Sogneraadets Møder indtil 1 ste Mai for en Betaling af 5 rdlr 16) Der fremkom Mundtlig Begjering fra den gamle Maren Thomasdatters Sønner i Knæverhede at tage hendes Aftægtsbolig i Øjesyn da hun mangler Ildingsbrændsel og forsvarlig Husly. Det overdroges til Chresten Jensen Gadensgaard, Ole Mortensen Øxenhede og Niels Chr. Thomsen Toftelund.

16 Side 138 B at tage Huusleiligheden i Øjesyn samt om mulig formaa Huusværten til at holde hende forsvarlig med ovennævnte Gjenstande efter den i hans Skjøde befalede Vedtægt. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet. Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen Christensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Jens Jensen Undertegnede Gaardmand Jørgen Chrestensen Volstrup har modtaget Fattiglem Peder Madsen Hybholt sidste Nytaar for en Betaling af 4 Skp Rug 4 Skp Byg og 6 rdlr for hvert af de 3 første Qvartaler nemlig til 1 October og lover jeg i et og alt at holde ham forsvarligt. Dette tilstaas med min Underskrift. Jørgen Chrestensen. Aar 1871 Mandagen den 23 Januar foretoges Ud(d)eling af Korn og Penge til de Fattige for første Qvartal i Toftelund. Og modtoges Pengebidrag for første Qvartal for Sognets østlige Beboere. Anbefaledes to Besværinger fra Andreas Larsens Enke Dyrhedenshuse og Ole Chrestensen Toftelund om at blive fritaget for Næringsskat da de ikke mere driver nogen Profession. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet. Jens Jensen Niels Chr. Thomsen Chr. Christensen. Jens Jensen Ole Mortensen Aar 1871 Tirsdagen den 24 Januar fortsattes Mødet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare mødte og modtoges Communepenge for første Qvartal. 2) Foretoges Forsømmelseslister for Volstrup Skole med 2 mk 1 sk og for Øxenhede Skole 4 mk 14 sk 3) Formanden gjorde Sogneraadet opmærksom paa at han er indkaldt til at møde paa Sæby Raadhuus den 25 de dennes for at fordre godtgjørelse for den af Ole Chrestensen Ugerholt spolerede Seng og anmodede Sogneraadet om at bestemme

17 Side 139 A Hvor stor en godtgjørelse der skal forlanges. Sogneraadet bestemte eenstemmig at han skal betale de 4 Rdlr han har modtaget og hvis det var mulig at han kunde undgaa korporlig Straf da at betale 1 á 2 Rdlr til de Fattiges Kasse. 4) Der fremkom mundtlig Begjæring fra Fattiglem Peder Mortensen Bak om at faa et Brokbind for Communens Regning Bevilgedes. 5) Der fremlagdes Skrivelse fra Stamhuusbesidderinden af Sæbygaard Baronesse S. Arenfeldt efter Forespørgsel fra Sogneraadet om Skolelærerne skal vedblive at nyde Understøttelse af det Rasmussenske Legat. Stamhuusbesidderinden foreslaar at Skolelærerne skal vedblive at nyde nogen Understøttelse. Formanden har Skrevet til Besidderinden om Skolelærerne ikke kunde tilstaas Understøttelse af det Arenfeltske Legat. Hvis samme ikke bevilges bestemte Sogneraadet at stille denne Sag i beroe indtil videre. 6) Mødt var Pleiemoderen for Peder Thyboes Datter som var indlagt paa Fattiggaarden men er kommen tilbage igjen. Pleiemoderen forlanger nogen Understøttelse for at beholde hende til hun bliver Confirmeret der forventes at blive til Mikkeldag. Sogneraadet vedtog at undersøge Forholdene noget nærmere navnlig om Pigen er saa Svag som der foregives og under(rettes) Pleiemoderen om at Vi ikke kan Love hende noget for at beholde Barnet. 7) Det vedtoges eenstemmig at Jens Jensen Heden og Niels Chr. Thomsen Toftelund møder ved Grønheden Skole førstkommende Løverdag Eftermiddag Kl 1 for at tage imod Leverance af Fødevarer? 8) Der var fremkommen en Opfordring fra Generalkonsul Baron Gedalie og Pastor Mau i Farum om at komme de u(d)lykkelige Franske Krigsfanger tilhjælp med nogen Gave være sig i Penge eller Uldtøi navnlig Sokker og Strømper. Sogneraadet vedtog eenstemmig at virke for Sagens fremme. 9) Der fremkom Begjæring fra Fattiglem Jens

18 Side 139 B Thyboes Enke om at erholde noget Vadmel til Buxer til hendes to Drenge, bevilgedes. Ligeledes til et par Buxer til Fattiglem Niels Jensen Egerhuus. Det overdroges Fattigforstander Ole Mortensen at udmaale dette Vadmel. Jens Jensen Chr. Christensen Ole Mortensen Niels Chr. Thomsen Thomas Pedersen Chr. Jensen Jens Jensen Aar 1871 Fredagen den 24 Februar var Sogneraadet Samlet i Nørre Krattrup hvor følgende Sager forhanledes: 1) Valglisterne fra 1 ste April 1870 til 31 Marts 1871 gjennemgikkes og udkast til en ny Valgliste vedtoges. 2) En Kone i Skibtved har tilbudt at lave nogle Dynevaar til Fattiggaarden for 9 Rdl pr Stk til to Mandssenge naar hun i det mindste laver 4 Stk Det overdroges til Chresten Gadensgaard og Ole Mortensen at gjøre Accord derom. 3) Der fremkom Begjering fra fra Fattiglem Niels Jensen Egerhuus om en Skjorte Det overlodes til Ole Østergaard at anskaffe samme. 4) Formanden gjorde Sogneraadet opmærksom paa at Gymnastikaparaterne ved Sognets Skoler er i en Maadelig Forfatning. Det overdroges til Chresten Gadensgaard at faa (faa) disse anskaffet ved Øxenhede og Volstrup Skoler og Jens Jensen Heden for Grønheden og Ørtoft Skoler. 5) Mødt var Gaardmand Søren Chr. Larsen Steendal, (i) Karup Sogn og afkjøbte Volstrup Sogneraad Parcellen Matr. N o 2?? af den af Communen kjøbte Gaard Nørre Krattrup for en Betaling af 450 rd R.M. er fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmyndt der bliver at erlægge saaledes 250 Rigsdaler betales i førstkommende December Termin og for de øvrige 200 Rigsdaler udsteder Kjøberen til samme Tid en første Prioritets Panteobligation i den kjøbte Eiendom. Kjøbesummen forrentes med 4 Pro Cent fra førstkommende Juni Termin at regne. Kongelige Skatter Tiender og Smaarente betaler Kjøberen

19 Side 140 A fra første Januar d.a. hvorimod Communen beholder Communeudgifter for indeværende Aar. Documenter saasom Kjøbscontract Skøde og Kort m.m. udredes med lige Deling af Kjøber og Sælger. Hvorimod Panteobligation har Kjøberen at betale. Det overdrages til Formanden efter Fuldmagt fra Sogneraadet at Møde med Kjøberen i Sæby Løverdagen den 4 Marts for at oprette Adkoms Kjøbecontract. At jeg har indgaaet dette tilstaaes med min Underskrift. - S. C. Larsen 6) Der fremkom Skriftlig Andragende fra Skolelærer Astrup i Volstrup om i indeværende Aar ligesom de foregaaende Aar at tilstaa hans Kone en Godtgjørelse for at holde Syskole for Volstrups Skoles samt nogle af Øxenhede Skoles Pigebørn. Formanden gjorde opmærksom paa at Lov om Skolevæsenet af 8 de Marts tillader Godtgjørelse for Haandgjerningsskoler, samt at Ved Afstemningen Skoledirectionen de foregaaende (Aar) har Resolveret at naar Communen tilstaar det halve, udreder Skoledirectionen den anden halvdeel. Ved Afstemning afslog samtlige Medlemmer Andragendet med Undtagelse af Formanden, som Grund derfor Yttredes: 1) at Syskolen afholdes (i) de befalede Skoletimer hvorved den Theoretiske Underviisning forsømmes. 2) At Ørtoft og Grønhedens\ Skole District /er Ud(e)lukkende fra Skolen og dog har svaret Udgift til samme. 7) Fremlagdes Skrivelse fra Underste(d) og Karup Sogneraad der foregiver at have udlagt et Beløb af 3 Rdlr til Fruentimmeret Else Marie Andersen født i Øxenhede heri Communen. Det medfølgende Skudsmaal udviser at bemeldte Pige ikke har været i 5 Aar i nogen Commune siden hun forlod Fø\ de /rsørgelsescommunen samt er det oplyst af Sogneraadets Medlemmer at hun ikke har opholdt sig i 3 Maaneder hvor hun nu er, saa der altsaa

20 Side 140 B heller ikke kan være Tale om at fordre sex Ugers Kuren af Opholdscommunen, Det overdroges til Chr. Jensen Gadensgaard og Ole Mortensen Øxenhede at besøge hende for at erfare hvor stor Trangen er samt paalægge hende at hendholde sig hertil Communen om hun skulle behøve mere Understøttelse. Og mulig accordere med hende om en vis Maanedlig Understøttelse. 8) Der fremlagdes Circulaire fra Provst Tonsning? paa Skolecommissionen Vegne hvorved Amtets Skrivelse af 7 de dennes saalydende I Henhold til den nu modtagne Opgjørelse over det indvundne Beløb med Indfrielsen af Bankhæftelsen paa Skolelærerembederne heri Amtet udgjør samme 159 rdlr 66 sk, hvoraf tilkommer Volstrup Commune 3 rd 20 sk. Da de Beløb, som herefter ville Tilfalde hver enkelt Commune for at frugtbargjøres til Fordeel for samme, ere høist ubetydelige, hvorimod den ovennævnte samlede Sum formentlig finder en bedre Anvendelse ved at administreres under Skolefonden, saaledes at Renten aarlig anvendes til Understøttelse af trængende Skolelærer-Enker eller paa anden lignende Maade, skulde jeg forinden Sagen eventuelt i saa Henseende forelægges Skoleraadet, Tjenstligst anmode Deres Høiærværdighed om behageligen at ville forhandle med vedkommende Communalbestyrelse herom, hvorefter jeg udbeder mig Underetning om, hvorvidt disse samt de paagjældende Skolelæreres Samtykke i den saaledes paatænkte Overdragelse til Skolefonden af de paagjældende Beløb. I Henhold til Ovenstaaende udbedes Tjenstligst hertil indsendt Erklæring om, hvorvidt den saaledes foreslaaede Ordning af denne Sag maatte finde Bifald for Vedkommende. Circulairet bedes behagelig befordret i nedennævnte Orden og mig derefter tilbagesendt i den nævnte Orden og mig derefter tilbagesendt. Underskrift. i Hendhold hertil vedtoges det eenstemmig at (at) følge Dette Forslag som ovenfor af Amtet er foreslaaet. (Fortsættes)

Side 180 B. (Fortsat) fornøden Glas, Kit, Kjønrøg, Okker og Tjære for egen Regning. 3. Arbeidet eftersees og bedømmes af Skoleforstanderne

Side 180 B. (Fortsat) fornøden Glas, Kit, Kjønrøg, Okker og Tjære for egen Regning. 3. Arbeidet eftersees og bedømmes af Skoleforstanderne Side 180 B (Fortsat) fornøden Glas, Kit, Kjønrøg, Okker og Tjære for egen Regning. 3. Arbeidet eftersees og bedømmes af Skoleforstanderne 4. Naar Arbeidet er fuldført og godkjendt af Sogneraadet betales

Læs mere

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges Side 220 B 2. I Anledning af en Klage fra endel Beboere i Lyngså angaaende mangelfuld Oprensning af et privat Vandløb, der gaar igjennem Solsbek m. fl. Eiendomme, vedtoges det at sammenkalde de paagjældende

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Side 090 B Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013

Side 090 B Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013 Side 090 B af Pæleværket. Pælene vare i Overslaget kun? ansatte til 6 Alen lange og 7 Tommer tykke; men for at erholde denne Tykkelse kunde Pælene ikke kjøbes under 7 Alen lange. Da det ved Nedramningen

Læs mere

Side 140 B Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013

Side 140 B  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013 Side 140 B 9) Der fremkom Andragende fra Hr Skolelærer Nielsen i Ørtoft om at han mangler Ildingsbrændsel. Sogneraadet vedtog at give nævnte Andragende Paategning til Amt Skoledirektionen, denne underskreves.

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Side 190 B. 1) Kommunepenge for 2 det Kvartal modtoges.

Side 190 B. 1) Kommunepenge for 2 det Kvartal modtoges. Side 190 B Aar 1874 den 18 April blev bortsolgt ved Auction det gamle Tag paa Grønhedens Skole Det samlede Beløb der indkom ved Auctionen udgjorde 45 rd 1 mk Aar 1874 Fredagen den 24 April blev afholdt

Læs mere

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til Aar 1890 Tirsdagen den 9 de September var Sogneraadet for Understed-Karup mødt i Dahls Skole for i Henhold til Kongeligt aabent Brev af 11 Juli er tilstillet med Stiftamtets Skrivelse af 23 Juli overensstemmende

Læs mere

Skagen Købstad Skoleprotokol 1869. Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede. Udvalg for Skolevæsenet.

Skagen Købstad Skoleprotokol 1869. Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede. Udvalg for Skolevæsenet. Skagen Købstad Skoleprotokol 1869 Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede Bog autoriseres herved til Forhandlingsbog for Skagen Byraads Udvalg for Skolevæsenet. Skagen Byraad

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Side 070 B serede forsynedes med Underskrift.

Side 070 B serede forsynedes med Underskrift. Side 070 B serede forsynedes med Underskrift. Due. Gad Morten Andersen Anders Chr Svendsen Niels Chrestensen Niels Laursen 1860 Febr. 27 de afholdtes et Forstanderskabs Møde i Prstgdn, hvor Skolepatronen

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

J K Astrup Jørgen Pedersen O Christensen Anders Christensen Jens Christensen

J K Astrup Jørgen Pedersen O Christensen Anders Christensen Jens Christensen Side 080 B valget i Hjørring den 29 de April d.a. Ved Stemmefleerhed valgtes Formanden Skolel. Astrup til denne Function. Formanden anmeldte at have modtaget fra Amtsstuen i Hjørring at Skatter, som for

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Skæve Sognekommune tyende forligsmægling 1867-1920 forord

Skæve Sognekommune tyende forligsmægling 1867-1920 forord Skæve Sognekommune tyende forligsmægling 1867-1920 forord Denne af 90 Blade bestaaende Protokol autori seres herved til Brug ved Tyende-Forligsmæglingen i Skæve Sogn, i Henhold til Lov af 10. Mai 1854.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Transskriberet af Emma Madsen December 2012

Transskriberet af Emma Madsen December 2012 R. Sogneraadet 1870 1870 den 27. Januar var Sogneraadet samlet i extraordinært Møde i Sovkrog og forhandlede. Til Efterretning fremlagdes. a, Circulære fra???ministr. af 17. Decemb.1869 om at Ingen kan

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. Sogneraadene have Styrelsen af Sognekommunernes Anliggender efter de Regler og med de Begrændsningen

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Generalforsamling. Bemeldte kontrakt var tilstede og oplæstes for generalforsamlingen, der godkjendte samme.

Generalforsamling. Bemeldte kontrakt var tilstede og oplæstes for generalforsamlingen, der godkjendte samme. Aar 1899 den. 5 November afholdes i Thune Forsamlingshus efter behørig indkaldelse og efter tidligere forangaaende forberedende møder til oprettelse af et vandværk af neden værende beboere i Thune by en

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere