W-nyt. nr: 3 Juli 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W-nyt. nr: 3 Juli 2003"

Transkript

1 W-nyt nr: 3 Juli

2 Indhold Indhold i dette nummer 4 Kalender Skovgård-Mortensen 4 Generalforsamling 18 Ven tur Forslag til nye vedtægter 20 Nyt fra Århus 8 Nyt fra komiteen 21 Optimering af Wayfareren 9 Wayfarer timeshare 24 WayfarerTrading 11 Nyt fra Norge 25 SWS udlån 12 Forårsstævnet i Roskilde 26 SWS udvalg og service 14 Valdemar Slot 27 SWS kontakt 15 Kapsejladser 2003 W-Nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, som er klasseklubben for wayfarersejlere i Skandinavien. Redaktion: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23, Charlottenlund, Materiale til bladet kan sendes med e- mail eller på diskette til postadressen. Layout (omslag): Anne Vibskov, Tryk:Vesterkopi, Odense. Antal eksemplarer: 450 Deadline: W- Nyt udkommer næste gang i oktober med deadline senest 20. september PR-pakke: Sekretæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par numre af W-nyt. Medlemskab af SWS opnås ved at betale kontingent for 2003 på kr. 200 på SWS girokonto. Sekretærens Redaktørens hjørne WS kani år som nævnt andet sted S fejre sit 35 år jubilæum. Samtidig er det 25 år siden, det første Rantzausmindetræf fandt sted. Indholdet er derudover også i dette nummer af W- Nyt er præget af den kommende sæsons mange aktiviteter. Til efteråret forventer jeg så til gengæld at modtage resultatlister og turbeskrivelser, gerne med mange fotos. Jeg vil gerne have tekst med minimal formattering, gerne i RTF format. Opstillinger af resultater og lignende i regnearksformat som for eksempel Excel, igen uden formattering. Billeder må gerne sendes elektronisk, helst i TIF format i en passende størrelse på 7 gange 10 cm( undtagen forsidebilleder på 15 gange 20 cm) og med ca. 200 pixels pr tomme. Papirbilleder kan sendes med posten. W-Nyt vil med et nummers forsinkelse blive lagt ud på hjemmesiden som PDF fil i en lav opløsning for at gøre filstørrelsen mindst muligt. Hav alligevel tålmodighed ved hentningen, den kan godt tage nogen tid med almindeligt modem. Hermed ønsker jeg alle en fortsat god sejlsæson. Husk at skrive til W-Nyt SWS website Kig jævnligt ind på : for seneste opdateringer. Bemærk at hjemmesiden er udført med nyt layout. Alle hidtige oplysninger er der stadig, men det er et andet menusystem, som gør det lidt anderledes at finde rundt på siden. Kalenderdata kan meddeles til: Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, 6715 Esbjerg N Tlf.: Det er en god ide at holde øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden da oplysninger her i bladet kan være ændret eller der er tilføjet oplysninger efter udgivelsen af W-Nyt. Klassereglerne for 2003 nu er lagt på og de kan købes for 20,- kr. hos sekretæren. Reglelændringerne har gyldighed fra og berører følgende numre: 14.2(c), , 30.7, 35.6, 35.7, 38 Check før du tager af sted Forsidefoto: Fra Ven 2002 Foto: Thomas Andersson 2 3

3 Kalenderen Kalender 2003 Dato Tid Aktivitet Sted Kontakt inden Farum Cup - Rangliste Farum Sidste onsdag før ferien Ho Bugt Juli 6-13 Rantzausminde SWS juni 26-9/8 Telemark-Kanalen SWS Norge juli 28-3/8 Læsøtur Rolf August 1-3 DM Rangliste Hellerup Internationalt Rally Sverige Sverige Første onsdag efter ferien Ho Bugt 11 Fanø rundt Ho Bugt Åpent W-NM-03 SWS Norge aug Grillaften på Langli Ho Bugt Ven Turen Ven Århus Festuge - Rangliste Århus September 7 Tuborg Cup Hellerup Alfred Kaas Ho Bugt Sidste onsdagssejlads Ho Bugt Harboe Cup - Rangliste Skælskør Oktober 25 Toddy Cup Furesøen Indkaldelse til Generalforsamling 2003 Dato: Torsdag den 10. juli 2003 Kl: 9:30 Sted: Rantzausminde Camping, Rantzausmindevej 215, DK-5700 Svendborg Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Kassereren fremlægger revideret regskab for 2001 til godkendelse 4) Gennemgang af budgetforslag og fastsættelse af kontingent for ) Forslag til ændring klasseregler 6) Forslag til ændring af SWS Love (se ordlyd nedenfor) 7) Valg af komite (bestyrelse) 8) Valg af revisor 9) Eventuelt Vel mødt SWS komiteen Generalforsamling Komiteens forslag til ændring af SWS love: Som annonceret i sidste W-nyt har et lille udvalg gennemgået vore love, med henblik på at få dem justeret og rettet til, nu hvor vi alligevel skal behandle et forslag fra K. H. Jensen til ændring af vore love. I Komiteens forslag er der en del mindre justeringer men følgende paragraffer indeholder væsentlige ændringer: 3 Medlemskab. 4 Kontingent, 50% rabat til medlemmer under 19 år. 5 Komiteen ændres til en bestyrelse. (Göran Skog fra Sverige kalder konsekvent komiteen for styrelsen, så bestyrelse dækker nok bedre på Skandinavisk). Roller og opgaver er fordelt blandt bestyrelsens medlemmer. 6 b. større fleksibilitet mht. forslag fra medlemmer, samt en opfordring til bestyrelsen om formidling af information forud for generalforsamlingen. Komiteens forslag til ny vedtægt i sin helhed bringes på de næste sider, og forslaget fra K.H. Jensen gentages her: Forslag fra K. H. Jensen til ændring af SWS Love : 6. Generalforsamling Nuværende Love: b. Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, må fremsendes til sekretæren inden 1.januar. K.H.Jensens ændringsforslag: b. Forslag fra SWS-medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen må fremsendes til SWS-sekretæren inden den 1. januar, og skal af SWS med dagsordenen bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 4 5

4 Forslag til ny vedtægt for Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning 1. Foreningens navn er Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning (SWS). Wayfarer: Entype-sejljolle, der er designet af Ian Proctor og bygget i overensstemmelse med gældende tegninger, specifikationer og klasseregler. 2. Formål a. At fremme Wayfarer-klassens og SWS s medlemmers interesser. b. At føre SWS s medlemsregister og klasseregister for Skandinavien. c. At være National Class Association for Skandinavien i Wayfarer International Committee (WIC) - jfr. WIC s Constitution, punkt Medlemskab a. Medlemskab kan opnås af en ejer af en Wayfarer eller i tilfælde af fælleseje af den, som fællesskabet/foreningen eller sammenslutningen, der ejer båden, udpeger dertil. b. Desuden kan medlemskab opnås af enhver person, som interesserer sig for Wayfarer-klassen, og som godkendes af bestyrelsen. 4. Kontingent a. Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling den følgende 1. januar. Nye medlemmer, som optages efter udgangen af september, betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret. Medlemmer under 19 år kan få 50 pct. ungdomsrabat. b. Købere af brugte både kan overtage sælgers medlemskab året ud. c. Ethvert medlem, der ikke betaler kontingent inden en måned efter modtagelsen af kontingentopkrævningen, slettes af medlemsregisteret. 5. Ledelse a. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der i et bestyrelsesmøde deltager mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. b. Bestyrelsen vælger af sin midte: 1) En formand og en næstformand. 2) En referent til at føre protokol over bestyrelsens beslutninger 3) En sekretær til at føre SWS s medlemsregister 4) En chefmåler til at føre et klasseregister for Skandinavien. 5) En kasserer, som på bestyrelsens vegne og i overensstemmelse med dens beslutninger tager vare på foreningens formue, sørger for kontingentopkrævning og udbetalinger, fører en kassebog, hvori alle indtægter og udgifter føres, samt udarbejder årsregnskab. 6) En repræsentant til WIC, hvor denne afgiver stemme i overensstemmelse med generalforsamlingens og/eller bestyrelsens beslutninger. c. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori kan deltage ethvert medlem, bestyrelsen udpeger. Bestyrelsen kan optage medlemmer i bestyrelsen, hvis det er nødvendigt. d. Foranstalter bestyrelsen afstemning pr. brev, skal forslaget udformes, så det kan besvares med ja eller nej. Medlemmerne skal have en frist på mindst 14 dage fra 6. Generalforsamling a. Der afholdes årligt en generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter tidspunkt og sted. b. På generalforsamlingen skal behandles forslag, når de er fremsendt til sekretæren inden 1. januar eller tre måneder inden mødet. Forslag til vedtægtsændringer og ændringer i WIC Class Rules skal være optaget på generalforsamlingens dagsorden og udsendt samtidig med indkaldelsen til mødet for at kunne optages til afstemning. Andre forslag offentliggøres så vidt muligt i foreningens medlemsblad og på foreningens hjemmeside inden mødet. Forslag til behandling på en ekstraordinær generalforsamling må fremsendes mindst 6 uger forud for denne og skal være skriftligt begrundede. c. Følgende emner skal findes på en ordinær generalforsamlings dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning fra bestyrelsen 3) Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse 4) Indkomne forslag 5) Forslag fra WIC til ændring af Class Rules 6) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år 7) Valg af bestyrelse 8) Valg af revisor 9) Eventuelt d. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt ønsker det med angivelse af emne, der skal behandles. e. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. f. Alle medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen. g. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræves til ændring af vedtægten, WIC s Constitution og Class Rules, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslagene. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et medlem kræver det. 7. Opretholdelsen af Wayfarer som entype-jolle Bestyrelsen samarbejder med copyright holders om opretholdelsen af Wayfarer som entype-jolle og om at sikre god standard og kvalitet i bådbygningen - alt til sikring af klassens interesser. Beslutninger, der har relation til konstruktionstegningerne eller specifikationer for Wayfarerjollen, og som bestyrelsen eller generalforsamlingen har truffet, skal godkendes af WIC for at være gyldige. 8. Mesterskabssejladser Foreningen iværksætter og kontrollerer mesterskabssejladser. De skal være åbne for enhver, der er medlem af en national Wayfarer-forening under WIC. Således vedtaget på generalforsamling i SWS 11. marts juni modtagelsen af brevet, til svaret er sekretæren i hænde. juli juli

5 Nyt fra komiteen Nyt fra komiteen - oplæg til generalforsamlingen. Af Jørgen Svane Når man som medlem af komiteen for Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning skal præsenterer sig for en eller anden i telefonen er det ikke altid lige let. Det lange Skan osv. drukner og personen i denne anden ende hører ikke ens navn. Og det stå ret hurtigt klart for en, at den man taler med ikke har dannet sig noget som helst indtryk, endsige billede, af hvem de taler med og i hvad sammenhæng. Dette faktum har fået mig til oftere og oftere til at betegne vores udemærkede forening som Wayfarerklubben, ikke at det er korrekt, men det fungerer tilsyneladende i en telefon. Den, jeg taler med, er straks med, altså hvis det er folk fra den maritime verden. Det er ganske enkelt mere mundret, at sige noget der er kortere, noget med mere fonetisk fart over. I vores fortravlede verden har man ganske enkelt ikke tid til at lytte længere tid af gangen, man er under alle omstændigheder ikke vant til det. Og det kan ikke nytte, at man prøver noget modsat eller insisterer på ikke at ville følge med tiden. Ikke hvis man vil igennem med sin kommunikation ihvert tilfælde. Vores gode gammel betegnelse Skandi. osv. er lidt bedaget, lidt slidt og kunne måske trænge til fornyelse. Noget der svarer bedre til vores tid, ikke så formelt som det gamle, men mere afslappet, hurtigt og mundrapt. Vi kunne måske tage det op på generalforsamlingen - hvis der ikke umiddelbart er ordentlige forslag - kunne en betænkningstid og en konkurrence måske virke inspirerende? Skibskisten Nyere stel W-sejl (storsejl og genua) købes. Gerne med rebehuller. Stormstorsejl købes også. Ove Nyrnberg Århus tel.: Wayfarer timeshare Sejl Wayfarer-jolle på timeshare i Skovshoved Sejlklub af Jørgen F. Hansen Lørdag den 26. april var der stander hejsning og båddåb i Skovshoved Sejlklub. To nyindkøbte Wayfarer-joller blev døbt Wind og Wejr, og forhåbentlig kommer de til at blive et kendt syn på vandet omkring Skovshoved Havn. Skovhoved Sejlklub har foreløbig købt to joller, men i princippet er der ingen øvre grænse for, hvor stor flåden kan blive. Det bestemmer kun antallet af kommende anpartshavere. Som noget helt nyt bliver Wind og Wejr nemlig udbudt på anparter á kr , som giver ret til en fast sejlaften om ugen sammen med en anden anpartshaver. Gudmor Christine Haase og sejlerskoleformand Erling Skorstad Foto: Jørgen F. Hansen Jørgen F. Hansen, der er mangeårig Wayfarersejler og -instruktør, har påtaget sig jobbet som fødselshjælper for projektet. Han er også instruktør i Sejlerskolen, hvorfra ideen er udviklet. 8 9

6 Wayfarer Time share Norge 2003 Wayfarer-jollerne bliver bemandet med to sejlere, der hver får en fast sejlaften om ugen. Der vil hver aften være mulighed for at sejle kapsejlads. Desuden vil anpartshaverne kunne bruge jollerne i weekenden. Ud over anparten på kroner skal hver anpartshaver betale omkring 500 kroner til vedligeholdelse, jolleplads og forsikring. Det er en økonomisk meget overkommelig måde at have båd på. Og vores erfaring med delebåde viser, at langt de flestes sejlbehov kan dækkes med en ugentlig sejlaften og mulighed for weekendsejlads. Der er mulighed for at læse mere om Wayfarer-projektet på Baggrunden for projektet er at der i Skovshoved Havn er 15 til 20 års ventetid på en bådplads, så de mange sejlere vi uddanner i sejlerskolen må flytte til andre havne og sejlklubber, hvis de fortsat ønsker at sejle. Vi håber på ved dette tilbud, at kunne beholde de sejlere vi har uddannet i sejlerskolen, samtidig giver den en promovering af Wayfareren til sejlere, som normalt ikke vil tænke på at sejle Wayfarer. Kontrakten er vist til højre: Kontrakt mellem: navn og Skovshoved Sejlklub vedrørende part i Wayfarerjolle W xxxx Aftalen gælder køb af 1/10 andel på kr i ovennævnte Wayfarerjolle. Ved udtræden af ordningen køber SKS andelen tilbage til samme pris. Parthaven er sammen med en anden parthaver berettiget til en fast ugentlig sejlaften fra maj til september inklusive. Derudover tre weekends og 1 uges sommertur sammen med en anden parthaver. Andelshaveren forpligter sig til at betale 1/10 af de faste udgifter ( jolleplads og forsikring) samt et bidrag til vedligeholdelsen. Beløbet fastsættes én gang årligt og forventes at blive af størrelsesordenen kr. 500 pr. år. Selvrisiko efter skader betales af den eller de andelshavere, som er ansvarlig for den pågældende skade. Skovshoved Sejlklub står som den administrative ejer og sørger for jolleplads og forsikring. Parthaverne er ansvarlig for at båden er i forsvarlig sødygtig tilstand. Helt ned og opp igjen - og så W-sesongstart af Ken W 1348 Med to gode hjelperes innsats ble 20 år+ bunnstoff fjernet på W1348, en slitsom jobb, helt ned til ren glassfiber, som ble sparklet opp og påført epoxy(giftig men god) primer etterfulgt av ny bunnstoff. Puh, mange timer, som egentlig kunne ha vært brukt på sjøen, men så endelig på vannet dagen før sesong-start. Kjølig regn, lave skyer og skikkelig surt vær(som 9/5-99 da W7172+W1348 seilte i snødrev, null gr. og 50 m sikt!) var det absolutt ikke, men derimot en blid morgensol, lite vind i starten, fin temperatur og en 50% del-takerøkning med W4935(Jo og Jon) i tillegg til W7172+W1348. Da vinden frisket på med hvite tenner på fjordbølgene kom W4935 lensende inn Snarøy-sundet; gutta hadde sovet ute på Langåra under åpen himmel. Seige karer, det var +4 gr. C. på termometeret tidlig den morgen. W4935 kom innover med som UK-folkene sier: A white bone in the teeth så jeg vinket oss kurs innen-skjærs, da vi to på kryss på vei ut ellers måtte gjøre en kraftig seilreduktion. Som Gudtorm sa et par ganger i løpet av helgen: Det er forbasket kalt i vannet!. En gurglende herlig slør - fin musikk fra båt, sjø og vind i riggen - ble det innover Bærumsfjd. til en lun lunsjpause-plass i le på nordsiden av Borøya. Styrket herav skulle vi krysse ut på åpen fjord, og gjorde våre forberedelser. Fulle seil for Jo og Jon, Gudtorm satte sin spesial rullegenoa til ca. 70%, og jeg satset på et meget stramt bomuthal og cunninghamhal og særlig viktig - mener jeg - mitt minirev satt så hårdt jeg orket. Det funket bra, og dette opplegg pluss ny bunn på W1348 og lokalkjennskap til terrenget gjorde det mulig å dra ifra - kryss på kryss utover til åpen fjord. Derfra skjønn slør/lens kurs Oslo mens W4935 luftet spinnakeren. Søndag i strålende vær økte vinden mot liten kuling og jeg var mannskap på W7172, mens W1348 ble seilt av min eldste og nestyngste sønn i sprut og vindrosser gjennom spennende sjø-havvær til Børsholmen. Des-verre kunne ikke Jo+Jon delta. Etter en kort pause ved lånt bøye ved Børsholmen dekrerte Gudtorm, vår mest erfarne regattaseiler, at hjemturen ble under genoa alene - med ref. til førnevnte vannforhold! En flott tur inn forbi Konglungen, mot Slependen og rundt nordsiden av Nesøya med de mange milliardær villaer, private brygger og svære farkoster dèr ell. i bøye, men herregud, det vi hadde var av fullverdig ekte karat i opplevelse og utøvelse - helt uten grådighet. Bare litt synd - som vanlig -for de som ikke var med. Vel, W-sesongen har startet her også

7 Roskildestævne Roskildestævne Forårsstævne i Roskilde. af Irene Ammentorp W 239 Så er vi atter hjemme efter årets første W-stævne. Solen piftede og vores muskler er så ømme. Skipper snorker højlydt efter at have indtaget vores aftensmåltid bestående af hentet Pizza samt rødvin hjemført fra stævnet. Desserten var ligeså enkel, men god; Primadonna ost og lidt mere rødvin. Jeg fjernede lidt ukrudt i haven og nød et bad under egen bruser, og er nu selvom jeg føler mig godt slidt, i stand til at nyde en del af den 3. præmie vi vandt i dag: Retten til at skrive! Da vi lørdag morgen kørte mod Roskilde havde jeg medbragt læsestof i tilfælde af vindstille.. Vi nærmede os klubben og så flag der viftede lidt for en svag brise. Herligt at være en hel weekend i Roskilde, med udsigt til sejlads, hvor alle kan være med. Der var 15 tilmeldte, så der var mange at lege med. Vi var sidste jolle på vandet. Det bekymrede os ikke, der var ikke langt ud til startlinien. Vi fandt letvejrstrimmet på vej derud og var der til tiden. Vi var kun 13 joller til start. Vinden var let, solen skinnede. Vi sejlede på op/ned bane i meget let springende vind. Så snart sidste jolle var i mål begyndte en ny startprocedure. Vi skulle nok nå de planlagte 5 sejladser. Lige før 5. start friskede det op, Poul nåede lige at få jakke på og vi fik skødet genoaen godt tilbage. Vi nåede ikke at skifte til løjgang i stedet for hanefod, pyt det er jo sidste sejlads, så det går nok! I øvrigt var der kun 32 sekunder til start. Så kæntrede W9533 Stephan Nandrup-Bus og Jesper Wetsocks Friis. Vi kom afsted og jeg kiggede bagud. Der lå W5253 Helge Hansen og Verner Jensen. De lå der længe med masten pegende lodret ned i fjordens bund og 2 mand oven på jollen. De fik hjælp fra både dommerbåd og mærkebåd, men når masten har fat i bunden er det ikke nemt! At gasten var iført en selvoppustelig vest blev et stort problem, han var ved at blive kvalt, fordi et skøde viklede sig rundt om patronen med midlet til oppustningen, endvidere var han ude af stand til at arbejde med at få jollen rejst igen på grund af de store oppustede flydetanke. Han var faktisk kun i stand til at ligge i vandet og vente på at nogen samlede ham op. Vi må derfor fraråde den slags veste til jollesejlads! De duer kun til større fartøjer! Vi andre sled os igennem denne 5. sejlads. Jeg nåede at se W10212 Søren Jensen og Steen Ammentorp, dette vejr var noget de kunne lide! På sidste opkryds, sagde Poul som sædvanlig: HÆNG!!!! og tilføjede: Det er jo sidste sejlads! Da vi trætte kom i mål, meddelte dommeren at vi tog en sejlads mere! Jeg var fuldstændig flad og ville ind, Poul sagde stille OK, så sejler vi ind. Jeg ombestemte mig, det er trætte kvinders ret! Vi sejlede denne 6. sejlads, men resultatlisten taler sit tydelige sprog. Vi kom på land, jeg kom på toilet, og så skulle der hældes væske på. Jeg havde næsten intet drukket derude, fordi der ikke var tid nok mellem sejladserne til at kvinder kunne nå at tisse. Mænd har det meget lettere også på dette punkt. Resten af madpakken blev spist. W-snakken gik hyggeligt ind til det gik op for nogle, at der var en protest. Så var der nogle, der kun kunne tale om dette. Vi har ikke haft mange protester i W- feltet. Når vi leger ude på banen, er det efter bestemte regler. For det meste finder vi ud af det under sejladsenn eller snakker sagen igennem efter sejladsen over en øl. Det er dog ikke altid at enighed kan opnås, eller det sker, at nogle føler sig groft generet. Her at det naturligt at få en uvildig behandling og afgørelse af hvem der har brudt reglerne. Det har man en protestkomite til. Her fremlægger hver part deres oplevelse af en bestemt situation, protestkomiteen fastslår kendsgerningerne, og ud fra kapsejladsreglerne afgøres sagen! Afgørelsen, kendelsen, - dommen må sejlerne tage med oprejst pande. Det er en del af legen! Hvis man er helt uenig i afgørelsen kan der appelleres til højere instanser! Problemet med protester er at de tager tid, så programmet skrider. Præmieoverrækkelse og festmiddage bliver forsinket, der er altid nogle der er nødt til at smutte, og de går så glip af det festlige, der er over en præmieoverrækkelse. Poul og jeg havde tid nok, da vi havde bestilt et værelse i nærheden. Jeg lånte Bo s cykel, både til afhentning af festtøj i bilen der holdt langt væk fra klubben, og afhentning af nøgle til vores værelse. Tak Bo! Baren var åben, der var fadøl i hanen, grillen blev tændt og snart sad vi bænket med dejlig mad i de dejlige lokaler der er i Roskilde Sejlklub. Der blev nydt en del rødvin, Poul fandt guitaren frem, børnene delte sange ud og vi sang nogle sange fra W-sangbogen. En fra RS spillede på klaver sammen med Poul til nogle sømandsviser. Det blev en utrolig hyggelig aften. Søndagen bød på ultralet vind, sol og distancesejlads med indlagt frokost. Stemningen ved tilrigningen var tydelig præget af hygge og venskab. Det med kapsejlads var ikke det allervigtigste. Ved skippermødet blev banen gennemgået. Alle fik kopi af et søkort og så blev vi startet. W222 Anders Friis havde byttet Sune Siesgaard ud med sin far John Friis, de var hurtigt foran. Anders har næse for vinden. Vi lå stille, men fulgtes snart side om side med W5128 Christian Bovet og Lone Holm, vi havde spilerne oppe, Anders lå nu i vindstille, da vi fik vind og fart i jollerne: Anders, nu kommer vi. Det var utroligt så ens W5128 og vores W239 sejlede. Vi rundede Elleore, Anders og John førte stadig. W10249 Steen Schubert med reservegast Claus Eriksen viste stort mod, ved med den nye jolle at sejle ind over lavt vand. De endte som anden jolle i mål ved Ringøen. Vi havde nu pause til at gå på land og nyde vores frokost. Anders fandt et dejligt sted, vi lagde Woodie for svaj og brugte en stor sten som anker

8 Museet på Valdemar slot Solen skinnede skoven stod forårsgrøn og John Friis havde heldigvis klarinetten med. Han spillede de dejligste forårsviser, og vi øvede os til afslutningen på Ja-da. Dommerbåden lå og ventede på os, de havde lovet at give signal en halv time før de havde tænkt sig at starte os. Vi begyndte imidlertid at lette inden de gav signal. Vi blev startet og under ekstremt lette vindforhold sejlede vi det bedste vi kunne mod Roskilde Sejlklub. W10249 gjorde det godt inde under land, men W222 viste stor overskudsfart da de i en cirkel sejlede omkring os i W239 der lå i total vindstille. Resultatet blev at W10249 vandt, W222 blev nr. to og vi på 3. pladsen vandt skriveretten. Så fulgte W5128 Christian og Lone. Nr. 5 blev W8420 Leif og Bo, dernæst W5253; Helge var skiftet ud mens Verner Jensen stadig var ombord. Mållinien var jollebroen, hvilket betød at præmieoverrækkelsen kunne foregå hurtigt efter at vi var på land. Der var rødvinspræmier fra Italiensk Vinhus til alle også dommeren. Vores gav vi videre til Kirsten der havde sørget så godt for os alle på land. Som sædvanlig kvitterede vi med en Wayfarersang. Vi pakkede og kørte hjem en god oplevelse rigere. Mange tak til Roskilde Sejlklub for et godt arrangement! Danmarks Museum for Lystsejlads, Venneforeningens generalforsamling 2003 af Lars Vibskov Foreningens anden ordinære generalforsamling afholdtes på Valdemar Slot. Formanden bød velkommen og takkede de ca. 30 medlemmer for fremmødet. Bent Aarre glædede sig over et medlemstal på 465, selv om det var 19 færre end sidste år. Dog var det meget få sammenligmed med Dansk Sejlunions medlemstal på ca Af beretningen fremgik at museets drift går roligt og fornuftigt, men at der er mangel på frivillig arbejdskraft. Lystsejlads i Danmark af Bent Aarre er stadig på lager, og indtægten ved salget går ubeskåret til museet. Regnskabet resulterede i at der kunne overføres kr til museet. Det synes jeg er et flot resultat; men det er jo også venneforeneingens formål at støtte museet. Bestyrelsesvalget var hurtigt overstået, da der var tale om genvalg uden modkandidater. Min konklusion på generalforsamlingen og det efterfølgende besøg på museet er, at vi har et meget fint og unik museum, og jeg vil anbefale SWS medlemmer at besøge museet og støtte den gode sag med et medlemsskab af venneforeningen. Kontingentet er kr. 200 om året. Den føromtalte bog bør høre hjemme i enhver lystsejlers bogreol. Kapsejlads Resultater Forårsstævne Roskilde Plc Sejlnr Navn Klub Point Anders Friis/ Sune Siesgaard BiSk Søren Jensen/Steen Ammentor FAS 3DSQ Poul/ Irene Ammentorp FAS Søren /Lise Jonasen FAS Steen Schubert/Claus Eriksen FAS Dennis Nielsen SKB /Ulrik Skovgaard-Mortensen Stephan Nandrup-Bus YF/FAS DNC /Jesper Friis Christian Bovet/Lone Holm HS Thomas Raun-Petersen SKS DNC DNC 41.0 /Anne Jensen Leif Trier Jensen RS /Bo Ejstrup Jensen Helge Larsen/Kristian Larsen HS Ole Højlund/Lennart Højbjerg BS Gunnar Petersen/Jørgen Svane FAS DNC DNC HelgeHansen/Verner Jensen RS DNC DNC 60.0 Farum Cup 21. og 22. juni. Ranglistestævne. Ilighed med forrige år (vi holdt pause sidste år på grund af DM for Wayfarer joller) lægger vi hermed op til et af de arrangementer, der tales om længe efter. Stævnet er åbent for alle jolleklasser der kan stille med mindst 10 joller. Banen i år kan måske blive lidt anderledes end de sædvanlige trekant baner. Vi elsker at prøve noget nyt og anderledes her i Farum. Farum sejklub vil sørge for, at der bliver afviklet op til seks sejladser og, at der bliver budt på hygge om aftenen. Program Lørdag: Kl Bureau åbner. Kl Skippermøde. Kl sejlads - herefter de øvrige 2 stk. Kl Middag - vil igen i år byde på overraskelser, men de nærmere detaljer vil først blive offentliggjort senere. Søndag: Kl sejlads - herefter de øvrige 2 stk. Pris: Kr. 400,- pr. jolle betales ved indregistrering. Tilmelding senest tirsdag d. 1. juni til: Jesper Friis, Lillevangsvej 66, på telefon: eller Jørgen Svane på telefon: eller

9 Skovgård-Mortensen Wayfarer Porter Brother s Wayfarer serie 2 Pris: World Komplet ,- MK ll version Komplet ,- MK IA version Komplet ,- Plus S version Komplet ,- Priserne er incl. moms og ekskl. transport. Storsejl og Genua 7.428,- Spiler 3.714,- Asymmetrisk spiler (kun World) 4.768,- Alt i udstyr og dele til Wayfarer. Ring og få en pris. Heldækkende presenning 1.895,- Komplet Proctor mast 5.495,- Rorblad, lakeret 995,- Rorhoved, lakeret 795,- Sværd, lakeret 1.395,- Agterluge MK I og II 1.180,- Pakning til agterluge 195,- Håndtrailer med næsehjul 2.995,- Combi Autotrailer (incl. jollevogn) 8.995,- Priserne er udregnet efter kurs på engelske pund. Skovgård-Mortensen Hundige Havn Hejren Greve Strand DM 2003 Hellerup North Sails har sponseret en genua, som der vil blive trukket lod om blandt de ikke præmiemodtagende deltagere i årets DM for Wayfarer i Hellerup Sejlklub. Tusinde tak til North Sails for den fine gestus. HUSK HUSK HUSK NB NB NB NB NB HUSK HUSK HUSK HUSK. Husk at medbringe dokumentation for medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion ved indtjek før DM. Ellers kommer du ikke ud at sejle. Det gælder både for rorsmænd og gaster. Dementi: Der er i indbydelsen til DM for Wayfarer desv ærre indsneget sig en lille fejl. Det er naturligvis tilladt for flere end 2 personer at deltager ved DM i samme båd. Århus Festuge - ranglistestævne august. Århus lystbådehavn Der søges gennemført 6 sejladser. Der skydes varsle til første start lørdag kl og søndag kl Ingen starter vil blive påbegyndt senere ind søndag kl Der sejles efter lavpointsystem. Bureauet åbent fra kl Stævne tlf Der er præmier for hver 5. tilmeldte båd. Startgebyr: kr. 200,- Kapsejlads Tilmelding: - startgebyr samt evnt. forplejning indbetales på girokonto: Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 23. august En klasse startes hvis der er mindst 5 tilmeldte både. Mulighed for camping på jollepladsen. Morgenmad og madpakke lørdag og søndag: kr. 50,- pr. dag pr. pers. Aftensmad lørdag: kr. 65,- pr. pers. Musik på havnen lørdag aften. Århusfestuge er stort - se på Harboe Cup 27. og 28. september. Sjællandsmesterskab. Ranglistestævne. Årets sidste ranglistestævne er det fantastisk hyggelige storstævne - Danmarks største jollestævne - i Skælskør. Stævnet der rykker - om ikke andet så i hårrødderne på de tyndhårede. Klubben venter på en online tilmelding fra DS, så indtil da må vi vente i spænding. Dog ikke helt - priserne vil være på samme niveau som i 2002: Kr. 300,- pr. jolle. Middags tilmelding. Der er som sædvanlig arrangeret middag på Kildehusets restaurant for os wayfarere. Pris: Kr. 160,- Buffet m. kaffe. Vin kr. 128,- pr. flaske. Tilmelding til Jørgen Svane senest 24. september

10 Ven tur 2003 Ven tur 2003 Et fast punkt punkt i iwayfarer-kalenderen for Øresund er en weekendtur til Ven. Har du ikke allerede kryds i kalenderen, er det på tide at sætte det nu. Første Ven-tur var i 1968, hvor SWS blev grundlagt, så i år fejres SWS 35 års fødselsdag. Vi hørt, at der også i år er en nyanskaffet Wayfarer, som tænkes døbt Ven turen august Af Bo Christensen W 2042 Det er dog naturligt at aftale fleet for fleet at følges ad. Tilrejsende med eller uden båd kan aftale nærmere med kontaktpersonen for en af de lokale fleets i Øresund. De kender også mulighederne for søsætning og kan eventuelt skaffe gasteplads til tilrejsende. Fra Ven 2002 Foto: Thomas Andersson Båddåb 2002 Foto: Thomas Andersson på Ven. Båddåb plejer at være festligt! Tilmelding Turen er baseret på, at hver sørger for sig selv og kan klare sig selv. Tilmelding er derfor ikke nødvendig, men uforbindende tilmelding er velkommen. Medbring Det sædvanlige til weekendtur er nemt at slynge ud, men vi skal tage mad og det nødvendige med til overnatning under bomtelt eller i telt. Vi skal være forberedt på dårligt vejr, det gælder på med hensyn til påklædning og med at kunne reducere sejl. Har du Wayfarersangbogen på din pakkeliste? Er du i tvivl om noget, kan du få hjælp hos en erfaren Wayfarersejler. Mødested Vi mødes på stranden ved Norreborgs Hamn efterhånden, som vi når frem (undertiden kommer de første allerede fredag aften). Det er på nordsiden af Ven. Vær på vej ind til stranden opmærksom på enkelte store sten, som slår hårdt. Jollerne tager vi på land. Telte er vi lidt diskrete med, især når vejret er godt. Det vil sige, at vi venter til om aftenen med at slå lejr. Undertiden er der vejr til og stemning for bål på stranden om aftenen. Ven Ud over Wayfarer-samværet er der masser at se på på Ven. Typisk er de stejle skrænter hele vejen rundt. Man skal spadsere mange gange på Ven, før alle grusveje og stier er opdaget. Der er også minder fra Tycho Brahes tid på Ven: Uranienborg, Stjerneborg, museet og renæssancehaven. På nettet har Landskrona kommune et lille udpluk om Ven her: og Tycho Brahe her: sv_tychobrahe. Tilmelding til W 2042 Bo

11 Nyt fra Århus Optimering af Wayfareren Nyt fra Århus Vintermøde den 26. Marts 2003 Mødet blev afholdt i det grå hus på jollehavnen, og startede Kl. 20,00. Der var mødt i alt 11 op nemlig Jens og Lone, Peter,Torben, Steen Darling, Poul, Aksel, Bent Risom, Klaus Nissen, Jørgen og John Ejler. Mødet startede med at Peter fortalte om startprocedurerne. Vi fik udleveret et skema med forskellige spørgsmål vedrørende regler 0g udtryk. Peter gennemgik dem senere og uddybede hvorfor reglerne var sådan. Senere gik vi over til kaffen og Lone havde som sædvanlig bagt en kage. Hun sørger sandelig godt for os. Næste møde den 23. April starter 19,30 ved jollerne på havnen. Sejladserne starter den 7. Maj kl. 18,30 og hver Onsdag til og med Onsdag den 18. Juni. Derefter Rantzausminde, og efter sommerferien sejler vi igen hver Onsdag kl. 18,30. efter 1/9 er starttidspunktet Kl. 19,00. Mødet sluttede Kl. 21,30 Århus Sejlklubs Fællesmøde den 22. April 2003 Kl. 19,30 Som substitut for Peter Bichel var Jørgen og John Ejler mødt op. Sejlklubberne i Århus, der er tre nemlig Århus Sejlklub, Sejlklubben Bugten og Motorbådsklubben deles om faciliteter og havnepladser. Ved mødet blev der brugt megen tid på at drøfte de problemer det medfører når motobådsklubben trækker sig ud af samarbejdet. Der er indført en væsentlig ændring, som vedrører Wayfarer sejlerne. Vor 8 punkts bane med 0 bliver reduceret til en firepunksbane uden 0 punkt. Formanden foreslog at vi kunne sejle sammen med pigesejlerne og benytte os af deres dommerbåd. Vi hævdede at vi hellere ville klare os selv. Det medfører at vi mødes stadig i midten af banen, som nu kun består af Nord, Øst, Syd og Vest bøjer. Banen som Peter lægger ud består nu af 2 bøjer som danner start- og mållinie. Selve sejladsen bliver sådan set ikke anderledes. Besværet ligger hos Peter, som nu må døje med at udlægge 2 bøjer. Vi protesterede over ændringen men uden held. Det var allerede vedtaget før mødet. Vi forlod mødet tidligt da resten af programmet ikke rigtigt vedkom os. Vintermøde den 23. April 2003 Der var mødt 12 op ved Bådene. Jens fortalte om Beslag og udstyr. Han gennemgik Peters Wayfarer og beskrev hvordan man lavede Wayfareren om fra det standardudstyr den er forsynet med fra værftet. Efter denne omgang mødtes vi i klubhuset hvor Jørgen fortalte om gårsdagens møde og de konsekvenser det får for os. Mødet sluttede 21,30. Optimering af Wayfareren af John Ejler W 1783 For mange år siden ændrede jeg min Wayfarer W1783 som vist nedenstående. Mange spørgsmål fra nye Wayfarersejlere, som har købt en gammel Wayfarer, har fået mig til at finde den gamle artikel, jeg skrev dengang, frem igen. Priserne og måske også betegnelser har sikkert ændret sig, men princippet er det samme. For at optimere sejlegenskaberne er der, foruden det vigtigste hal Storskødet, tre andre justeringer mulige. De tre er 1) Kickingstrop eller Bomnedhal, 2) Underligsstrammer eller Bomudhal og Cunninghamhal eller Forligsstrammer. De kan udføres på forskellig vis, men den i kapsejlads mest anvendte er at alle tre hal er ført ud i borde i begge sider, således at de kan justeres mens man hænger. Det kan gøres på følgende måde, så man undgår for mange snore i båden. Desuden kan man ved at anbringe en skræddersyet muskelboks midt på mastestøtten foran for sværdkistehullet (eller ved en standard muskelboks på siden af sværdkistehullet) regulere forligsspændingen og dermed Genoaen/ Fokkens udblæsning. Denne løsning er vist på fig. 1.( se næste side) Selve Storskødet er på standardversionen udført som agterskødning med blok og skødeklemme anbragt på skinnen helt agter. Det kan ændres til midterskødning, som vist på fig. 2. ( se side 23 ) Den viste løsning er til en MK 1 med den gamle guldeloxerede dråbeformede mast og bom. Beslagene til fastgørelse i bommen vil variere på andre typer, men ellers er princippet det samme. Løsningen er som det ses ikke helt billig, men til gengæld velegnet også til tursejlads, då den tillader nem afmontering, når masten skal lægges ned. Nogle af de i listen nævnte ting er måske allerede på båden i forvejen, men jeg har valgt at tage dem med på listen, hvis de skal skiftes. De med (JEN) mærkede dele er af egen produktion. Som det fremgår, er hele operationen ikke billig, men den kan svare sig. Den øger sejlglæden og sikkerheden betragtelig

12 Optimering af Wayfareren Optimering af Wayfareren Til dette skal bruges følgende: Stykpris I alt 2 stk. 3-blok Sailspeed micro 102,50 205,00 6 stk. 2-blok Sailspeed micro 63,75 382,50 4 stk. Karabinhager m. fjeder 28,50 114,00 2 stk. Specialblok (JEN) 150,00 300,00 8 stk. Frølår Servocleat 89,50 716,00 2 stk. Specielbeslag (JEN) 30,00 60,00 2 stk. Wiredæksblok HA6 53,00 106,00 1 stk. Bombeslag 15,00 30,00 2 stk. Elektrikkerrør ø20mm, L 1m 10,00 20,00 1 stk. Cunninghamstrop, ø 6mm 10,00 10,00 1 stk. Rustfast Wire med øjer, ø3mm, L 3,45m 123,00 123,00 10 m 6 mm skøde, rødt 3,75 37,50 10 m 6 mm skøde, grønt 3,75 37,50 10 m 6 mm skøde, blåt 3,75 37,50 10 m 6 mm skøde, hvidt 3,75 37,50 Muskelboks (JEN) 250,00 250,00 4 stk. 1 blok Sailspeed micro 55,00 220,00 I alt 2696,50 Til den ændring skal bruges følgende: 1) Blok og Skødeholder, Harken Bases 205 (modificeret) 540,00 2) Blok Sailspeed Dinghy ,00 3) Blok Sailspeed Dinghy ,50 4) Blok Harken Big Bullet Blok 125 (modificeret) 126,50 5) Blok Harken Big Bullet Blok 126 (modificeret) 131,00 6) Skødevogn 354,00 7) 2 stk. Frølår Servocleat 11 a 89,50 170,00 8) Skødeskinne med afslutning incl. Blokke 244,00 9) 11 m 12mm skøde a 10,75 118,25 10) 6m 6mm skøde a 3,75 22,50 11) 2 stk. Bøjle a 12,00 24,00 12) 3 stk. Skødeviser (JEN) a 20,00 60,00 13) 1 stk. Specialklods (JEN) 50,00 14) Skruer og Popnitter 20,00 Totalt 2050,75 I alt 22 23

13 Wayfarer Trading Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund Telefon: , Telefax: Girokonto: Bank:Danske Bank, konto: Mast & Rig Mast, Proctor,grå klamper til fald skivgat m. kuglelejer til spilerfald hjul til ophal, pr. stk skivgat til forsejl mastekrave kasse m. 2 hjul til ophal kompasholder 350 Mastespor 270 Mastestol Mastebolt, stål Ø 8mm 190 Svanehals smal/fast 1.040/700 Sallingshorn, blå, pr. stk endestykke, justerbart, pr. stk svingbare incl. endestykke d.o. incl. fastgørelse på mast stilleskrue til justering af vinkel pr. par 430 Vant og stag, 3mm, pr. stk. 290 Huljern til justering af vant, pr. stk. 150 Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 Wirefald, m. sjækel, forsejl/storsejl 315/330 Faldstrammer 410 Windex 300 Vimpel/ fastgørelse 145/90 Bom, Proctor, grå slæde med øje lang slæde til kickingstrap endestykke wireløkke til ophæng af stage 310 Skødning Centerskødningsblok med kuglelejer træklods til montering 200 Løjbom/skødevogn (Ronstan) 460/400 Kuglelejeblok m. svirvel 190 Spilerstage - tapered, 800 gr Ø38mm/Ø 42mm 670/810 - kile til ophal 65 Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Alle priser inel. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet i priserne. Åbningstid efter aftale Presenning & Sejl Pressenning, - heldækkende mki, mkii cockpit Storsejl Genua med rude Fok Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) Sejlpinde pr. stk 150 Montering af hurtigreb/opdriftslomme 900/700 Ror & Sværd Sværd, plywood, 20 mm, 4,5 kg * stavlamineret lak./ulakeret 5.400/ bøsning af acetal (kølbolt Ø 8/10 mm?) 90 - kølbolt Ø 8/10 mm 90 Gummipakning til kølbolt, 2 stk. 50 Bremse/stopklods 200/150 Rorpind, lakeret træ/aluminium 1.950/780 Rorpindsforlænger 420 Rorpindshoved, til træ/aluminium 550/780 Rorhoved, aluminium, incl. rorpind træ * 650 Rorblad, 15/20mm plywood * 950 * ulakeret, excl. beslag Jollevogn Komplet jollevogn, varm-galvaniseret Vugge incl. beslag, varm-galvaniseret Luge Agterluge mk I/mk II 2.500/2.900 Vrider/plade til vrider 50/18 Vippearm/bøjle til samme 130/110 Lugepakning mk II, gummi/silicone 270/410 - mk I, gummi/silicone 200/250 Siliconelim, 1 tube 310 Rund forluge med gevind O-ring (pakning) 40 Diverse Dørk, 9 mm ulakeret, plywood Bådrulle-overtræk 200 kg 450 Bundprop, gevind/glat 40 Bailer/Plastic-Bailer til SD 530/800 Håndtag i teak pr. stk. 470 Fenderliste excl. Skruer juni 2003 Se billeder af varer, joller til salg m.m. på Lån VHS-video,dias eller smalfilm gratis Du er velkommen til at bestille via E- post, pr. telefon eller brev. Hvis du har noget du vil have tilføjet samlingen, eventuelt digitale billeder, må du meget gerne sende det til mig, så kommer det med i tilbudene. Bestil hos: Thomas Andersson, Fruegade 20 A, 4200 Slagelse. Telefon E-post Video VHS Lånetid en måned Diverse W-mesterskaber 02:20 DM Wayfarer på Ho Bugt Full Speed Ahead - bånd 1: Mast- og Sejlkontrol 02:00 Full Speed Ahead - bånd 2: Trim sejl 02:03 Full Speed Ahead - bånd 3: Sejladsteknik rund på banen 01:30 Full Speed Ahead - bånd 4: Let vejr, hårdt vejr 01:30 International Wayfarer Rally Rantzausminde :50 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Rantzausminde :30 Skandinavisk Mesterskab 00:30 for Wayfarer-joller 1985 Tunø-tur 1992 Barometersejlads 1993, Tur til Henry 1994 DM 1988, Esbjerg W-trim - McNamara Canada 1990 Wayfarer DM 1994 Egå Wayfarer National & World Championship 1983 Wayfarer the Movie 01:23 Wayfarer Worlds :37 Videobånd på VCD. Videobånd kan nu bestilles som VCD (Video CD) der kan afspilles på en computer eller de fleste DVD afspillere. Der er ca. en time spilletid på hver CD. CD erne koster 25,- kr/stk + forsendelse. De skal ikke sendes tilbage efter brug. VM1978 Super 8 smalfilm Lånetid to måneder. Wayfarer Worlds 1978 (dias 24 x 36, 96 stk.) Lånetid to måneder. Summer cruise 16mm tonefilm Lånetid to måneder. SWS udlån 24 25

14 SWS udvalg og service Tursejladsudvalg Bo Christensen, Mosegårdsvej 68, DK-2820 Gentofte, , John Ejler Nielsen, Engmarksvej 15, DK-8240 Risskov, , Anne Vibskov Svendborgvej 311, Højby 5260 Odense S, Ernst Henriksen, Gormsgade 17, DK-6700 Esbjerg, K. H. Jensen, Granalleen 30, N-1363 Høvik, , Kapsejladsudvalg Jørgen Svane, C. F. Richs Vej 152, 2. tv., DK-2000 Frederiksberg, , Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B, N-1344 Haslum, Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, St. Darum, DK-6740 Bramming, Peter Bichel, Kamma Rahbechs Vej 49, DK-8230 Åbyhøj, Stephan Nandrup-Bus, Virum Stationsvej 49, DK-2830 Virum, Teknisk udvalg, målere Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK-6715 Esbjerg N, , Jørgen Hededal, Vågøgade 7, DK-8200 Århus N, Poul Meldgård, Hulvejen 28, DK-3400 Hillerød, Neel Johansen, Mosegårdsvej 68, DK-2820 Gentofte, Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B, N-1344 Haslum, Lars Vibskov Christensen, Fristedet 3, Næsby, DK-5270 Odense N, WIC-repræsentant, Teknik samling, Webmaster Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK-6715 Esbjerg N, , Lån af bomtelt, Bo Christensen, Tursejladssekretær. Videoudlån Thomas Andersson, Fruegade 20 A, 4200 Slagelse, , W-nyt redaktion: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23, Charlottenlund, tlf.: SWS-Service, salg, PR: Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, DK-2920 Charlottenlund , fax: , Velkommen til nye medlemmer Fleet W nr. Navn Hellerup W 5481 Jens B. Hansen Køge Bugt Benny Hansen Roskilde Fjord W 4134 Peter Bogh Sydsjælland W 6796 Jørgen Overgaard Vestsjælland W Otto Frederiksen Kontaktpersoner Aså: Egå: Esbjerg: Esrum Sø: Furesøen: Hellerup: Køge: Odense: Oslo: Skive: Sletten: Vejle: Århus: Skåne: Rolf Hartvig-Hansen: Jørgen Hededal: Jens Konge Rasmussen, Poul Meldgård, Jesper Friis Stig Kaspersen, Bjarne Christiansen, Lars Vibskov Kristensen, Einar Tveito, Thorkil B. Mogensen, Lars Rich, Agnete Kristensen, Peter Bichel, Göran Skoog, +46 (0) SWS kontakt Komite ( bestyrelse ) Formand: Poul Ammentorp, Munkevej 29 A, DK-3500 Værløse, , Næstformand:Gunnar Kondrup Jens Kusks Vej 3, DK 6731 Tjæreborg, Kasserer: Egon Madsen, Hvidovrevej 74 e, DK Rødovre, , giro Sekretær, medlemskartotek: Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, DK-2920 Charlottenlund tlf: , fax: , Øvrige medlemmer: Bo Christensen, Mosegårdsvej 68, DK-2820 Gentofte, , Poul William Leates, Lykkegårdsvej 99, Farstrup, 8355 Solbjerg, , Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK-6715 Esbjerg N, , Jørgen Svane, C. F. Richs Vej 152, 2. tv., DK-2000 Frederiksberg, , Göran Skoog, Tullgatan 15, S Råå, + 46 (0) , kjell Gjære, Hovinlia 3, N-1900 Fetsund, tlf , 26 27

15 28

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Elof Andersen fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet.

Elof Andersen fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet. Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 11/7-2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn.

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Fra kl 18.00 inviterer Knarr Klubben på middag (Skipperlabskovs

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Horsens Sejlklubs invitation til Banner 30 stævne Den 27-28. august 2005.

Horsens Sejlklubs invitation til Banner 30 stævne Den 27-28. august 2005. Horsens Sejlklubs invitation til Banner 30 stævne Den 27-28. august 2005. Horsens Sejlklub har fornøjelsen at invitere til Banner 30 race i Horsens. Horsens Sejlklub er stiftet i 1879 og fejrede sit 125

Læs mere

Foto: Hansen-Photo.com

Foto: Hansen-Photo.com Indbydelse til åbent Klassemesterskab Molich for X Meter I Kerteminde Sejlklub den 9-10 august 2013 Foto: Hansen-Photo.com ÅBENT KLASSEMESTERSKAB 2013 FOR MOLICH X METER Organiserende myndighed Kerteminde

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION. Vedtægter

DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION. Vedtægter DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION Vedtægter 1: NAVN Foreningens navn er Danish Hobie Class Association / Hobie Cat Danmark, og dens adresse er den til enhver tid siddende formands. 2: ORGANISATIONSFORHOLD/HØJERE

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6.

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. juli 2008 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden.

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden. Officiel indbydelse Aalborg sejlklub inviterer til Aalborg Cup d.10. september 2017 Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere