L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give V E J L E K O M M U N E GIVE Give JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den Offentliggjort den

2 2 LOKALPLAN NR. 1178

3 L O K A L P L A N O M R Å D E T L O K A L P L A N N R Boligområde ved Søndermarken, Give Give Frederiksbjerg 1: Søndermarken!!!!!! A B 24A24B 24H24I 24K 24G 24C24F 24N 24M 24L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sdr. Ringvej Hestehaven B 18C A SE MANUAL Z:\Manualer\02-Lokalplan-layout-mm\xx-MAN Inden du gør noget, så gem filen med d Vælg også Page and print setup, se i næ Med page 112x190 vil kortet altid passe Se evt. også under punktet xxxx-side3-lokalplanen-standard-o Grønborgvej 15 1: Page an print setup (ArcMap) Vælg Adobe PDF som printer Gå ind under Properties, Adobe PD Signaturforklaring: Add en side, giv den evt. navnet side 3 oversigtskort 112x190 Lokalplanens afgrænsning (svarer til pladsen der er afsat i InD Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 7 Natura 2000-område 7 Habitatdirektivet 8 Museumsloven 8 Kommuneplan Lokalplan 9 Servitutter 9 Arkitekturpolitik 10 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 10 Tilgængelighed 10 Forsyning og spildevand 10 Miljøforhold 11 Miljøscreening af lokalplanforslaget 13 BESTEMMELSER 13 1 Formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 14 6 Miljøforhold 14 7 Bebyggelsens omfang og placering 14 8 Bebyggelsens udseende 15 9 Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold Illustrationer er udarbejdet af piakm 4 LOKALPLAN NR. 1178

5 F O R O R D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplanforløb Vedtagelse af forslag i Byrådet Offentlig høring Endelig vedtagelse i Byrådet Offentliggørelse Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. LOKALPLAN NR FORORD 5

6 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Vejle Kommune har besluttet at udarbejde lokalplan for matr. nr. 7cc Give By, Give for at kunne udstykke parceller til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet er ca. 1,1 ha. Der ønskes planlagt for 6 parceller. Parcellerne får en størrelse på ca m². Ved udstykning af matr. nr. 7cc til åben-lav boligbebyggelse vil området være fuldt udbygget. Lokalplanområdet ligger umiddelbart op til et velfungerende stisystem, som blandt andet forbinder området med midtbyen. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet er i byzone og er omfattet af byplanvedtægt nr. 14. Denne byplanvedtægt aflyses indenfor lokalplanområdet ved offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er ca. 1.1 ha og er beliggende i byzone. Området er ubebygget og henligger som brakmark. Afgrænsningen er vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger umiddelbart øst for Give Skole, Søndermarken og syd for bofællesskaberne for handicappede på Søndermarken. Området grænser mod syd op til Sdr. Ringvej. Syd for Sdr. Ringvej ligger et ubebygget område, som i Kommuneplan for Vejle Kommune er udlagt til boliger og offentlige formål. Området er i dag ubebygget og beliggende i landzone. Øst for lokalplanområdet ligger der et udbygget parcelhusområde, Hestehaven. Anvendelse Området kan anvendes til boligformål med åbenlav bebyggelse (parcelhuse). Udstykning og bebyggelse Udstykning skal foretages i princippet som vist på kortbilag 3. Grunde kan udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 700 m² og ikke større end 1200 m². Det er vigtigt, at deklarationsbæltet omkring naturgasledning tinglyst respekteres. Udstykningen skal også holdes minimum 30 m fra vejmidten på Sdr. Ringvej, for at støjgrænser på boligparcellerne kan overholdes. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager, med en maksimum højde på 8,5 m. Boligområde, Hestehaven, øst for lokalplanområdet 6 LOKALPLAN NR. 1178

7 R E D E G Ø R E L S E Bebyggelsen kan opføres med ydervægge i blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. Bebyggelsens placering på grunden reguleres gennem bebyggelsesreglementet. Dog skal garager, carporte og udhuse holdes 5 meter fra vejskel. Dette giver mulighed for, at der kan parkeres en ekstra bil. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søndermarken, som er en offentlig vej. Vejen udlægges som en privat fællesvej i en bredde på 8,5 meter med en kørebanebredde på 5,5 meter. Der etableres fortov med fast belægning i den nordlige siden af vejen, samt fortov/rabat med græs i den sydlige side af vejen. Se kortbilag 3. Den enkelte ejendom har mulighed for at etablere én udkørsel med en maksimumbredde på 6 meter. blot krydse Søndermarken for at komme over til stisystemet ved skolen. Ubebyggede arealer For visuelt at afskærme boligområdet mod bl.a. Sdr. Ringvej og Søndermarken skal der etableres beplantningsbælter, som vist på kortbilag 3. Beplantningsbælterne skal respektere tinglyst deklaration om naturgasledning, lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. Uddrag af deklarationsteksten fremgår af lokalplanens redegørelse, servitutter. Dette betyder, at deklarationsbæltet ikke må beplantes med træer med dybtgående rødder, der kan være til gene for ledningsanlægget. Derfor må der ikke foretages beplantning indenfor deklarationsbæltet, førend DONG Energy, som er påtaleberettiget på deklarationen, har godkendt plantevalget. Der etableres stiadgang fra vendeplads og til et velfungerende stisystem, som blandt andet forbinder lokalplanområdet med midtbyen, via cykel- og gangtunneller under jernbanen. Skolebørnene har mulighed for at benytte stisystemet langs Sdr. Ringvej og på den måde komme sikkert frem til Give Skole, Ikær-afdelingen. Give skole, Søndermarken er beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet, og man skal FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Natura 2000-område Lokalplanen berører ikke et Natura 2000-område. Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er Bofællesskab for handicappede, nord for lokalplanområdet LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Museumsloven Jordfaste fortidsminder som bo- og gravpladser, kulturlag og lignende er omfattet af museumslovens kapitel 8. Vejle Kommune har foretaget en arkivalsk kontrol af arealet ved Søndermarken i Give. Umiddelbart øst for området er der tidligere registreret spredte bopladsspor. Sådanne bopladsspor ligger tit i udkanten af bopladsområder og kunne således tyde på en nærliggende boplads. Der skal derfor foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet forud for boligudstykning. Vejle- Museerne skal kontaktes for nærmere vejledning. Kommuneplan Hovedstruktur I hovedstrukturen for Vejle Kommuneplan er det visionen, at Vejle Kommune fortsat skal være en attraktiv bosætningskommune med et bredt udbud af alsidige og spændende bomiljøer. Vejle Kommune har pt. ikke flere boliggrunde til salg i den sydlige del af Give, og udstykning af grunde indenfor lokalplanområdet er således med til at gøre udbuddet af grunde i Give mere alsidigt. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med visionen for boliger i Vejle Kommuneplan Rammer Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 2.O.5 i Vejle Kommuneplan Rammeområdet er udlagt til offentlige formål, og da der ønskes bygget boliger indenfor lokalplanområdet, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget overfører lokalplanområdet til det tilgrænsende rammeområde 2.B.10, som er et rammeområde til boligformål. Anvendelse indenfor rammeområde 2.B.10 fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Rammeområde 2.B.10 fastlægger, at der kun må bygges tæt-lav boligbebyggelse. Dette ændres således, at der kan etableres tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i hele rammeområdet. Rammeområde 2.B.10 er i forvejen et område med blandet lav boligbebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 13 har været i fordebat, da områdets anvendelse ændres fra offentlige Sdr. Ringvej, Søndermarken, syd for lokalplanområdet 8 LOKALPLAN NR. 1178

9 R E D E G Ø R E L S E formål og til boligformål. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med fordebatten. Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 14 (123094) for et offentligt område i Give By. Byplanvedtægten udlægger alene området til offentlige formål, og da der ikke kan dispenseres fra anvendelsen, skal der udarbejdes en ny lokalplan for at kunne opføre boligbebyggelse indenfor området. Byplanvedtægt nr. 14 ophæves indenfor lokalplanområdet og erstattes af nærværende lokalplan. Servitutter Indenfor lokalplanområdet er tinglyst en deklaration om naturgasledning lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. ning, kloak, elektriske kabler eller lignende ikke nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med DONG Energy. -må grøftegravning, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje ikke finde sted uden særlig tilladelse fra DONG Energy. -må ejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 meter fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af DONG Energy. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet. DONG har oplyst, at der gælder nedenstående begrænsninger for brugen af deklarationsområdet. Det er målet i arkitekturpolitikken at skabe boligog byområder, der har et bymiljø af høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og mulighed for socialt samvær. Indenfor et bælte på 2 x 5m omkring ledningens midte: -må arealet ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. -må drænledning, fjernvarmeledning, vandled- De omkringliggende boligområder samt institutioner er alle opført i teglsten. Da lokalplanområdet danner afslutningen på området nord for Sdr. Ringvej, er det hensigtsmæssigt, at det med hensyn til materialer får en karakter som den øvrige bebyggelse i området. Derfor skal ydervægge være opført i blank, vandskuret eller pudset Stisystem langs Søndermarken LOK ALPL AN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E Tilgængelighed Vejle Kommunes handicappolitik 2009 har til formål at skabe rammerne om et dynamisk og forpligtende samarbejde for at sikre Et Vejle med plads til alle. Kommunens handicapplan sætter fokus på, hvilke mål og handlinger der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Lokalplanområdet er beliggende i et kvarter, hvor der er gode og sammenhængende stiforbindelser, som gør, at det for eksempel som kørestolsbruger er forholdsvis nemt at komme rundt. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk, Give Vandværk. Varme Der er mulighed for kollektiv varmeforsyning i området. Forsyning vil endeligt blive vedtaget i forbindelse med byggemodning. Elopvarmningsforbud Der er forbud mod at etablere elopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) i bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse. Spildevand Området er delvis omfattet af gældende spildevandsplan. Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for en spildevandskloakering med privat håndtering af regn- og overfladevand. Miljøforhold Jordforureningsloven Området er undtaget fra områdeklassificeringen. Støj Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseteglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. Bæredygtighed, sundhed og trivsel Byerne skal være bæredygtige i forhold til identitet, sundhed og klima. Planlægningen skal være med til at skabe merværdi uden at belaste miljøet, og skal bidrage til at mindske energiforbruget samt tilpasse og forebygge klimaforandringer. Identitet og sundhed Identitet handler om, at byerne skal danne ramme om hele dagligdagen og funktioner og boligtyper, så der er liv i byområderne døgnet rundt, samt at kulturarven skal tilføre kvalitet til byerne og sikre forbindelsen bagud. Af hensyn til såvel sundhedsfremme som miljøet skal byerne planlægges, så det bliver naturligt at bevæge sig på cykel og til fods i dagligdagen. Lokalplanen åbner mulighed for, at man via stisystemer og gang- og cykeltunneller nemt kan komme til midtbyen samt byens skoler og institutioner til fods eller på cykel. Klima Bæredygtig planlægning i Vejle Kommune er også at forebygge klimaforandringer og tilpasse kommunen til de klimaændringer, som kommer i form af et varmere, vådere og vildere vejr. Retningslinjen for håndtering af tag- og overfladevand i Kommuneplan er, at ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres tættest muligt på kilden. Klimatilpasning skal inddrages på en måde, så det også tilfører områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for en spildevandskloakering med privat håndtering af regn- og overfladevand. Der etableres kun fortov i den nordlige side af vejen. Dette gør, at belægningsgraden bliver mindre, og der kan foretages nedsivning af vejvand. 10 LOKALPLAN NR. 1178

11 R E D E G Ø R E L S E værdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Lokalplanområdet ligger op til Sdr. Ringvej, som kan afstedkomme vejstøj. Ud fra trafiktælling er det vurderet, at der skal være en planlægningszone på ca. 30 meter fra vejmidte. Parcellerne i lokalplanområdet lægges mere end 30 meter fra vejmidte, og området påvirkes dermed ikke. Drikkevand Lokalplanområdet ligger i et særligt drikkevandsområde og i et indvindingsopland til Give Vandværks anlæg på Krohaven. Da der ikke er tale om nyudlæg til byudvikling, udløser lokalplanen ikke en redegørelse for, hvordan lokalplanlægningen forholder sig til drikkevandsinteresserne. Lokalplanområdet ligger uden for det boringsnære beskyttelsesområde og ca. 750 meter fra Give Vandværks kildeplads. På kildepladsen indvindes fra et forholdsvist dybtliggende magasin med et lerdække på 5-15 meter. Kildepladsen er i kortlægningen vurderet til at være ikke-nitratsårbar. Dette skyldes primært vandtypen, der er vandtype C og/ eller vandtype D. Råvandsanalyser på kildepladsen viser ikke tegn på forurening med hverken nitrat eller miljøfremmede stoffer. kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Lokalplanområdet ligger i et særligt drikkevandsområde og i et indvindingsopland til Give Vandværks anlæg på Krohaven. På trods af, at lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, vurderes det, på baggrund af grundvandsforholdene, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af grundvand. Lokalplanområdet ligger op til Sdr. Ringvej, som kan afstedkomme vejstøj. Ud fra trafiktælling er det vurderet, at der skal være en planlægningszone på ca. 30 meter fra vejmidte. Parcellerne i lokalplanområdet lægges mere end 30 meter fra vejmidte, og området påvirkes dermed ikke væsentligt. Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Kildepladsen ligger midt i Give by, hvor der er en del forureningskilder. Give Vandværks bestyrelse har oplyst, at de påregner at nedlægge kildepladsen og vandværket på Krohaven på sigt. På trods af, at lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, vurderer Vejle Kommune på baggrund af grundvandsforholdene, at der ikke skal stilles krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLA- GET Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om lokalplanens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 R E D E G Ø R E L S E 12 LOKALPLAN NR. 1178

13 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr Boligområde ved Søndermarken, Give Efter lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for at udbygge området med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). 2 Område og zonestatus 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 7cc Give By, Give. 2.2 Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.3 Området er beliggende i byzone. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Området skal anvendes til boligformål med åbenlav bebyggelse med én beboelsesbygning med én bolig. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes med en mindstegrundstørrelse på min. 700 m² og maks m². 4.2 Området kan udstykkes ifølge principperne på kortbilag Andel af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen. 4.4 Skel mod Sdr. Ringvej skal fastlægges mere end 30 meter fra vejmidten af Sdr. Ringvej. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang skal ske fra Søndermarken, offentlig vej som vist på kortbilag Vej udlægges som privat fællesvej i en bredde på 8,5 meter med en kørebanebredde på 5,5 meter. 5.3 Der etableres fortov med fast belægning i den nordlige side af vejen. Se kortbilag Der etableres fortov/rabat med græs i den sydlige side af vejen. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R 5.7 Vendepladser skal anlægges på minimum 12 x 14 meter. 5.8 Stier udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med en stibanebredde på 3,0 meter. 5.9 Stier skal anlægges med fast belægning I boligområder må der kun etableres én indkørsel til hver ejendom med en maksimum bredde på 6,0 meter Der skal udlægges 2 p-pladser pr. bolig på den enkelte ejendom Oversigtsforhold mod Søndermarken sikres efter gældende vejregler. 6 Miljøforhold 6 Miljøforhold 6.1 I lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er planlagt for området. 6.2 Udstykkede grunde skal holde en minimumsafstand på 30 meter fra vejmidten af Sdr. Ringvej. 6.3 Kobber, zink, andre metaller og materialer kan kun anvendes, hvis det afstrømmende vand fra facade, tage og belægninger, som tilledes kloaksystemet, ikke indeholder koncentrationer, der kan medføre problematiske koncentrationer i vandløb, søer eller havet. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Fælles friarealer, beplantningsbælter, private fællesveje og -stier skal ikke medregnes. 7.3 Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager. 7.4 Bebyggelse må opføres med en højde på maksimum 8,5 meter. 7.5 Garage, carporte og udhuse må ikke placeres nærmere vejskel end 5,0 meter og 0,5 meter til naboskel og sti. 8 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende 8.1 Ydervægge skal være blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. 8.2 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget. 8.3 Solceller kan integreres i selve taget og facaden eller opsættes ovenpå taget og facaden. Solceller skal tilpasses taget eller facaden arkitektonisk. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, de skal opsættes i en firkant og med samme hældning som taget. Solceller kan opsættes på flade tage, hvis stativet ikke er synligt. Afskærmning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer. 14 LOKALPLAN NR. 1178

15 B E S T E M M E L S E R 8.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter. 8.5 Udvendige tekniske installationer skal indgå som afskærmede arkitektoniske elementer i bebyggelsen. 9 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 9.1 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skot- eller pullertbelysning. 9.2 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både. 9.3 Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg. 9.4 Solceller kan opsættes på terræn på egen grund, hvis de ikke er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Det højeste punkt på solcellerne må maksimum være 1,5 meter over terræn. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg. 9.5 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøller/ minimøller. 9.6 Alle hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 meter fra skel. 9.7 Der etableres beplantningsbælter, som vist på kortbilag Beplantningsbælterne skal respektere tinglyst deklaration om naturgasledning, lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. Uddrag af deklarationsteksten fremgår af lokalplanens redegørelse, servitutter. 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: de i 9 nævnte beplantningsbælter de i 5 nævnte veje og stier 10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

16 B E S T E M M E L S E R 11 Grundejerforening 12 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af området er bebygget. Det er grundejernes pligt at indkalde til generalforsamling og sørge for at få foreningens vedtægter godkendt af kommunen Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet optage grundejere fra tilgrænsende områder Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i 9 nævnte fællesarealer og fællesanlæg, når byrådet stiller krav herom. 12 Aflysning af lokalplaner 14 Lokalplanens retsvirkninger B 12.1 Byplanvedtægt nr. 14 (123094) for et offentligt område i Give By aflyses indenfor lokalplanområdet. 13 Lokalplanens retsvirkninger 14 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 16 LOKALPLAN NR. 1178

17 B E S T E M M E L S E R LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 7bv 7bæ 10ik Søndermarken 10ih m Sønderdal Søndermarken 7c Søndermarken 7bz Søndermarken 7bø 11gz 11gæ 11gø 7000as Søndermarken Hestehaven 11ha 11gy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7000bk 11gx 11gv 7000ck 11gp 11gq 11gr 7ci 7cc Give By, Give Hestehaven 11gs 11go 11gn 11gm 10im 7000an Sdr. Ringvej 7a 12a 11hc Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Matrikelskel Optaget vej Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Matr. nr. 7cc Give By, Give Kortbilag 1 Mål: 1:1.500 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

19 91,5 7bv 7bæ 10ik m 88 10ih 91,5 7bz 89 7c 92 89,5 Søndermarken 93,5 93 Bofælleskaber 93,5 7bø 11gz 11gæ 90,5 11gø ck 7ci P-arealer Give Skole 92,5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sti 7cc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11gy 11gp 88,5 Hestehaven 11ha 7000bk 11gx 11gv 11gq 11gr 11gs 11go 7000as Deklarationsbælte 2 x5 m Naturgasledning 11gn 11gm an Sti ,5 96,5 95,5 Sdr. Ringvej 94 10im 93,5 96,5 95, a 93,5 12a 11hc 97,5 94,5 94 Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning Deklarations bælte Matrikelskel Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: 1:1.500 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

20 Søndermarken m Søndermarken Bofælleskaber Sti Beplantningsbælte Hestehaven Søndermarken Fortov - fliser Sti Beplantningsbælte Fortov - græs Beplantningsbælte Sti Sdr. Ringvej Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Signatur!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning Meter Sti Udstykningsforslag Fortov Regnvandsbassin Beplantningsbælte Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Principper for udstykning Kortbilag 3 Mål: 1:1.000 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

21 Teknik & Miljø - Plan Kirketorvet Vejle - Tlf.: E-post: - Internet:

22 Lokalplan 1178 og tillæg nr. 13 Endelig vedtagelse Endelig vedtagelse af lokalplan nr og tillæg nr. 13 Lokalplan nr og tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan er den 1. oktober 2014 vedtaget af Vejle Byråd. Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet med indsigelser til planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedtaget af byrådet, vedlagt. Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved henvendelse til eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle Side 1 af 1 J. nr.: P Kontaktperson: Pia Kjær Madsen Lokaltlf.: Mobil: Her bor vi: Kirketorvet 22, 7100 Vejle./. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annoncen for offentliggørelse af lokalplanen og tillægget, der offentliggøres den 6. oktober 2014 på kommunens hjemmeside. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planen/planerne. Venlig hilsen Pia Kjær Madsen landinspektør Fra den 1. november i år bliver Digital Post obligatorisk for alle borgere. Vejle Kommune er i gang med at indføre Digital Post, og vi sender så vidt muligt breve digitalt. Det betyder, at brevtyper, du tidligere har modtaget fra os som fysisk post, nu kan lande i din digitale postkasse. Du kan oprette postkassen allerede i dag se, hvordan du gør på Når du er tilmeldt Digital Post, så husk at tjekke din digitale postkasse, ligesom du også tømmer din fysiske postkasse. Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl , Torsdag kl , Fredag kl Reg. nr konto CVR Nr EAN Nr

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej,

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, L O K A L P L A N N R. 1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, Børkop V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Hvidbjerg Endeligt vedtaget den 06.06.201 Offentligt

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle 1 1 6 2 V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE Vinding EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 03.04.2013 Offentligt fremlagt den

Læs mere

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle L O K A L P L A N N R. 1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Vejle VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 20.08.2014

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER T I L L Æ G N R. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt i Byrådet d. 30.06.2010 Offentligt

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 5

Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 5 Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan 033701 samt kommuneplantillæg nr. 5 Vejle Kommune ønsker at ophæve en del af Lokalplan nr. 033701 uden ændring af zonestatus. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde syd for Plantagevej, Jelling

L O K A L P L A N N R. Boligområde syd for Plantagevej, Jelling L O K A L P L A N N R. Boligområde syd for Plantagevej, Jelling 1 2 0 6 V E J L E K O M M U N E GIVE Jelling VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget den 13.04.2016 Offentligt bekendtgjort den 18.04.2016

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Skelvangen, Bredballe

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Skelvangen, Bredballe L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Skelvangen, Bredballe 1 1 2 8 V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Bredballe VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 19.08.2015 Offentligt fremlagt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 TIL EGTVED KOMMUNEPLAN 2005-2017 V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN EGTVED KOMMUNE M E N N E S K E R K U LT U R N AT U R U D V I K L I N G E G T V E D KO M M

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere