L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give V E J L E K O M M U N E GIVE Give JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den Offentliggjort den

2 2 LOKALPLAN NR. 1178

3 L O K A L P L A N O M R Å D E T L O K A L P L A N N R Boligområde ved Søndermarken, Give Give Frederiksbjerg 1: Søndermarken!!!!!! A B 24A24B 24H24I 24K 24G 24C24F 24N 24M 24L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sdr. Ringvej Hestehaven B 18C A SE MANUAL Z:\Manualer\02-Lokalplan-layout-mm\xx-MAN Inden du gør noget, så gem filen med d Vælg også Page and print setup, se i næ Med page 112x190 vil kortet altid passe Se evt. også under punktet xxxx-side3-lokalplanen-standard-o Grønborgvej 15 1: Page an print setup (ArcMap) Vælg Adobe PDF som printer Gå ind under Properties, Adobe PD Signaturforklaring: Add en side, giv den evt. navnet side 3 oversigtskort 112x190 Lokalplanens afgrænsning (svarer til pladsen der er afsat i InD Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 7 Natura 2000-område 7 Habitatdirektivet 8 Museumsloven 8 Kommuneplan Lokalplan 9 Servitutter 9 Arkitekturpolitik 10 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 10 Tilgængelighed 10 Forsyning og spildevand 10 Miljøforhold 11 Miljøscreening af lokalplanforslaget 13 BESTEMMELSER 13 1 Formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 14 6 Miljøforhold 14 7 Bebyggelsens omfang og placering 14 8 Bebyggelsens udseende 15 9 Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold Illustrationer er udarbejdet af piakm 4 LOKALPLAN NR. 1178

5 F O R O R D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplanforløb Vedtagelse af forslag i Byrådet Offentlig høring Endelig vedtagelse i Byrådet Offentliggørelse Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. LOKALPLAN NR FORORD 5

6 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Vejle Kommune har besluttet at udarbejde lokalplan for matr. nr. 7cc Give By, Give for at kunne udstykke parceller til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet er ca. 1,1 ha. Der ønskes planlagt for 6 parceller. Parcellerne får en størrelse på ca m². Ved udstykning af matr. nr. 7cc til åben-lav boligbebyggelse vil området være fuldt udbygget. Lokalplanområdet ligger umiddelbart op til et velfungerende stisystem, som blandt andet forbinder området med midtbyen. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet er i byzone og er omfattet af byplanvedtægt nr. 14. Denne byplanvedtægt aflyses indenfor lokalplanområdet ved offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er ca. 1.1 ha og er beliggende i byzone. Området er ubebygget og henligger som brakmark. Afgrænsningen er vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger umiddelbart øst for Give Skole, Søndermarken og syd for bofællesskaberne for handicappede på Søndermarken. Området grænser mod syd op til Sdr. Ringvej. Syd for Sdr. Ringvej ligger et ubebygget område, som i Kommuneplan for Vejle Kommune er udlagt til boliger og offentlige formål. Området er i dag ubebygget og beliggende i landzone. Øst for lokalplanområdet ligger der et udbygget parcelhusområde, Hestehaven. Anvendelse Området kan anvendes til boligformål med åbenlav bebyggelse (parcelhuse). Udstykning og bebyggelse Udstykning skal foretages i princippet som vist på kortbilag 3. Grunde kan udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 700 m² og ikke større end 1200 m². Det er vigtigt, at deklarationsbæltet omkring naturgasledning tinglyst respekteres. Udstykningen skal også holdes minimum 30 m fra vejmidten på Sdr. Ringvej, for at støjgrænser på boligparcellerne kan overholdes. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager, med en maksimum højde på 8,5 m. Boligområde, Hestehaven, øst for lokalplanområdet 6 LOKALPLAN NR. 1178

7 R E D E G Ø R E L S E Bebyggelsen kan opføres med ydervægge i blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. Bebyggelsens placering på grunden reguleres gennem bebyggelsesreglementet. Dog skal garager, carporte og udhuse holdes 5 meter fra vejskel. Dette giver mulighed for, at der kan parkeres en ekstra bil. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søndermarken, som er en offentlig vej. Vejen udlægges som en privat fællesvej i en bredde på 8,5 meter med en kørebanebredde på 5,5 meter. Der etableres fortov med fast belægning i den nordlige siden af vejen, samt fortov/rabat med græs i den sydlige side af vejen. Se kortbilag 3. Den enkelte ejendom har mulighed for at etablere én udkørsel med en maksimumbredde på 6 meter. blot krydse Søndermarken for at komme over til stisystemet ved skolen. Ubebyggede arealer For visuelt at afskærme boligområdet mod bl.a. Sdr. Ringvej og Søndermarken skal der etableres beplantningsbælter, som vist på kortbilag 3. Beplantningsbælterne skal respektere tinglyst deklaration om naturgasledning, lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. Uddrag af deklarationsteksten fremgår af lokalplanens redegørelse, servitutter. Dette betyder, at deklarationsbæltet ikke må beplantes med træer med dybtgående rødder, der kan være til gene for ledningsanlægget. Derfor må der ikke foretages beplantning indenfor deklarationsbæltet, førend DONG Energy, som er påtaleberettiget på deklarationen, har godkendt plantevalget. Der etableres stiadgang fra vendeplads og til et velfungerende stisystem, som blandt andet forbinder lokalplanområdet med midtbyen, via cykel- og gangtunneller under jernbanen. Skolebørnene har mulighed for at benytte stisystemet langs Sdr. Ringvej og på den måde komme sikkert frem til Give Skole, Ikær-afdelingen. Give skole, Søndermarken er beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet, og man skal FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Natura 2000-område Lokalplanen berører ikke et Natura 2000-område. Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er Bofællesskab for handicappede, nord for lokalplanområdet LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Museumsloven Jordfaste fortidsminder som bo- og gravpladser, kulturlag og lignende er omfattet af museumslovens kapitel 8. Vejle Kommune har foretaget en arkivalsk kontrol af arealet ved Søndermarken i Give. Umiddelbart øst for området er der tidligere registreret spredte bopladsspor. Sådanne bopladsspor ligger tit i udkanten af bopladsområder og kunne således tyde på en nærliggende boplads. Der skal derfor foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet forud for boligudstykning. Vejle- Museerne skal kontaktes for nærmere vejledning. Kommuneplan Hovedstruktur I hovedstrukturen for Vejle Kommuneplan er det visionen, at Vejle Kommune fortsat skal være en attraktiv bosætningskommune med et bredt udbud af alsidige og spændende bomiljøer. Vejle Kommune har pt. ikke flere boliggrunde til salg i den sydlige del af Give, og udstykning af grunde indenfor lokalplanområdet er således med til at gøre udbuddet af grunde i Give mere alsidigt. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med visionen for boliger i Vejle Kommuneplan Rammer Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 2.O.5 i Vejle Kommuneplan Rammeområdet er udlagt til offentlige formål, og da der ønskes bygget boliger indenfor lokalplanområdet, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget overfører lokalplanområdet til det tilgrænsende rammeområde 2.B.10, som er et rammeområde til boligformål. Anvendelse indenfor rammeområde 2.B.10 fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Rammeområde 2.B.10 fastlægger, at der kun må bygges tæt-lav boligbebyggelse. Dette ændres således, at der kan etableres tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i hele rammeområdet. Rammeområde 2.B.10 er i forvejen et område med blandet lav boligbebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 13 har været i fordebat, da områdets anvendelse ændres fra offentlige Sdr. Ringvej, Søndermarken, syd for lokalplanområdet 8 LOKALPLAN NR. 1178

9 R E D E G Ø R E L S E formål og til boligformål. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med fordebatten. Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 14 (123094) for et offentligt område i Give By. Byplanvedtægten udlægger alene området til offentlige formål, og da der ikke kan dispenseres fra anvendelsen, skal der udarbejdes en ny lokalplan for at kunne opføre boligbebyggelse indenfor området. Byplanvedtægt nr. 14 ophæves indenfor lokalplanområdet og erstattes af nærværende lokalplan. Servitutter Indenfor lokalplanområdet er tinglyst en deklaration om naturgasledning lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. ning, kloak, elektriske kabler eller lignende ikke nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med DONG Energy. -må grøftegravning, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje ikke finde sted uden særlig tilladelse fra DONG Energy. -må ejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 meter fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af DONG Energy. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet. DONG har oplyst, at der gælder nedenstående begrænsninger for brugen af deklarationsområdet. Det er målet i arkitekturpolitikken at skabe boligog byområder, der har et bymiljø af høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og mulighed for socialt samvær. Indenfor et bælte på 2 x 5m omkring ledningens midte: -må arealet ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. -må drænledning, fjernvarmeledning, vandled- De omkringliggende boligområder samt institutioner er alle opført i teglsten. Da lokalplanområdet danner afslutningen på området nord for Sdr. Ringvej, er det hensigtsmæssigt, at det med hensyn til materialer får en karakter som den øvrige bebyggelse i området. Derfor skal ydervægge være opført i blank, vandskuret eller pudset Stisystem langs Søndermarken LOK ALPL AN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E Tilgængelighed Vejle Kommunes handicappolitik 2009 har til formål at skabe rammerne om et dynamisk og forpligtende samarbejde for at sikre Et Vejle med plads til alle. Kommunens handicapplan sætter fokus på, hvilke mål og handlinger der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Lokalplanområdet er beliggende i et kvarter, hvor der er gode og sammenhængende stiforbindelser, som gør, at det for eksempel som kørestolsbruger er forholdsvis nemt at komme rundt. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk, Give Vandværk. Varme Der er mulighed for kollektiv varmeforsyning i området. Forsyning vil endeligt blive vedtaget i forbindelse med byggemodning. Elopvarmningsforbud Der er forbud mod at etablere elopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) i bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse. Spildevand Området er delvis omfattet af gældende spildevandsplan. Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for en spildevandskloakering med privat håndtering af regn- og overfladevand. Miljøforhold Jordforureningsloven Området er undtaget fra områdeklassificeringen. Støj Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseteglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. Bæredygtighed, sundhed og trivsel Byerne skal være bæredygtige i forhold til identitet, sundhed og klima. Planlægningen skal være med til at skabe merværdi uden at belaste miljøet, og skal bidrage til at mindske energiforbruget samt tilpasse og forebygge klimaforandringer. Identitet og sundhed Identitet handler om, at byerne skal danne ramme om hele dagligdagen og funktioner og boligtyper, så der er liv i byområderne døgnet rundt, samt at kulturarven skal tilføre kvalitet til byerne og sikre forbindelsen bagud. Af hensyn til såvel sundhedsfremme som miljøet skal byerne planlægges, så det bliver naturligt at bevæge sig på cykel og til fods i dagligdagen. Lokalplanen åbner mulighed for, at man via stisystemer og gang- og cykeltunneller nemt kan komme til midtbyen samt byens skoler og institutioner til fods eller på cykel. Klima Bæredygtig planlægning i Vejle Kommune er også at forebygge klimaforandringer og tilpasse kommunen til de klimaændringer, som kommer i form af et varmere, vådere og vildere vejr. Retningslinjen for håndtering af tag- og overfladevand i Kommuneplan er, at ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres tættest muligt på kilden. Klimatilpasning skal inddrages på en måde, så det også tilfører områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for en spildevandskloakering med privat håndtering af regn- og overfladevand. Der etableres kun fortov i den nordlige side af vejen. Dette gør, at belægningsgraden bliver mindre, og der kan foretages nedsivning af vejvand. 10 LOKALPLAN NR. 1178

11 R E D E G Ø R E L S E værdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Lokalplanområdet ligger op til Sdr. Ringvej, som kan afstedkomme vejstøj. Ud fra trafiktælling er det vurderet, at der skal være en planlægningszone på ca. 30 meter fra vejmidte. Parcellerne i lokalplanområdet lægges mere end 30 meter fra vejmidte, og området påvirkes dermed ikke. Drikkevand Lokalplanområdet ligger i et særligt drikkevandsområde og i et indvindingsopland til Give Vandværks anlæg på Krohaven. Da der ikke er tale om nyudlæg til byudvikling, udløser lokalplanen ikke en redegørelse for, hvordan lokalplanlægningen forholder sig til drikkevandsinteresserne. Lokalplanområdet ligger uden for det boringsnære beskyttelsesområde og ca. 750 meter fra Give Vandværks kildeplads. På kildepladsen indvindes fra et forholdsvist dybtliggende magasin med et lerdække på 5-15 meter. Kildepladsen er i kortlægningen vurderet til at være ikke-nitratsårbar. Dette skyldes primært vandtypen, der er vandtype C og/ eller vandtype D. Råvandsanalyser på kildepladsen viser ikke tegn på forurening med hverken nitrat eller miljøfremmede stoffer. kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Lokalplanområdet ligger i et særligt drikkevandsområde og i et indvindingsopland til Give Vandværks anlæg på Krohaven. På trods af, at lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, vurderes det, på baggrund af grundvandsforholdene, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af grundvand. Lokalplanområdet ligger op til Sdr. Ringvej, som kan afstedkomme vejstøj. Ud fra trafiktælling er det vurderet, at der skal være en planlægningszone på ca. 30 meter fra vejmidte. Parcellerne i lokalplanområdet lægges mere end 30 meter fra vejmidte, og området påvirkes dermed ikke væsentligt. Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Kildepladsen ligger midt i Give by, hvor der er en del forureningskilder. Give Vandværks bestyrelse har oplyst, at de påregner at nedlægge kildepladsen og vandværket på Krohaven på sigt. På trods af, at lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, vurderer Vejle Kommune på baggrund af grundvandsforholdene, at der ikke skal stilles krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLA- GET Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om lokalplanens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 R E D E G Ø R E L S E 12 LOKALPLAN NR. 1178

13 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr Boligområde ved Søndermarken, Give Efter lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for at udbygge området med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). 2 Område og zonestatus 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 7cc Give By, Give. 2.2 Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.3 Området er beliggende i byzone. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Området skal anvendes til boligformål med åbenlav bebyggelse med én beboelsesbygning med én bolig. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes med en mindstegrundstørrelse på min. 700 m² og maks m². 4.2 Området kan udstykkes ifølge principperne på kortbilag Andel af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen. 4.4 Skel mod Sdr. Ringvej skal fastlægges mere end 30 meter fra vejmidten af Sdr. Ringvej. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang skal ske fra Søndermarken, offentlig vej som vist på kortbilag Vej udlægges som privat fællesvej i en bredde på 8,5 meter med en kørebanebredde på 5,5 meter. 5.3 Der etableres fortov med fast belægning i den nordlige side af vejen. Se kortbilag Der etableres fortov/rabat med græs i den sydlige side af vejen. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R 5.7 Vendepladser skal anlægges på minimum 12 x 14 meter. 5.8 Stier udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med en stibanebredde på 3,0 meter. 5.9 Stier skal anlægges med fast belægning I boligområder må der kun etableres én indkørsel til hver ejendom med en maksimum bredde på 6,0 meter Der skal udlægges 2 p-pladser pr. bolig på den enkelte ejendom Oversigtsforhold mod Søndermarken sikres efter gældende vejregler. 6 Miljøforhold 6 Miljøforhold 6.1 I lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er planlagt for området. 6.2 Udstykkede grunde skal holde en minimumsafstand på 30 meter fra vejmidten af Sdr. Ringvej. 6.3 Kobber, zink, andre metaller og materialer kan kun anvendes, hvis det afstrømmende vand fra facade, tage og belægninger, som tilledes kloaksystemet, ikke indeholder koncentrationer, der kan medføre problematiske koncentrationer i vandløb, søer eller havet. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Fælles friarealer, beplantningsbælter, private fællesveje og -stier skal ikke medregnes. 7.3 Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager. 7.4 Bebyggelse må opføres med en højde på maksimum 8,5 meter. 7.5 Garage, carporte og udhuse må ikke placeres nærmere vejskel end 5,0 meter og 0,5 meter til naboskel og sti. 8 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende 8.1 Ydervægge skal være blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. 8.2 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget. 8.3 Solceller kan integreres i selve taget og facaden eller opsættes ovenpå taget og facaden. Solceller skal tilpasses taget eller facaden arkitektonisk. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, de skal opsættes i en firkant og med samme hældning som taget. Solceller kan opsættes på flade tage, hvis stativet ikke er synligt. Afskærmning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer. 14 LOKALPLAN NR. 1178

15 B E S T E M M E L S E R 8.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter. 8.5 Udvendige tekniske installationer skal indgå som afskærmede arkitektoniske elementer i bebyggelsen. 9 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 9.1 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skot- eller pullertbelysning. 9.2 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både. 9.3 Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg. 9.4 Solceller kan opsættes på terræn på egen grund, hvis de ikke er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Det højeste punkt på solcellerne må maksimum være 1,5 meter over terræn. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg. 9.5 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøller/ minimøller. 9.6 Alle hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 meter fra skel. 9.7 Der etableres beplantningsbælter, som vist på kortbilag Beplantningsbælterne skal respektere tinglyst deklaration om naturgasledning, lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. Uddrag af deklarationsteksten fremgår af lokalplanens redegørelse, servitutter. 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: de i 9 nævnte beplantningsbælter de i 5 nævnte veje og stier 10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

16 B E S T E M M E L S E R 11 Grundejerforening 12 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af området er bebygget. Det er grundejernes pligt at indkalde til generalforsamling og sørge for at få foreningens vedtægter godkendt af kommunen Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet optage grundejere fra tilgrænsende områder Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i 9 nævnte fællesarealer og fællesanlæg, når byrådet stiller krav herom. 12 Aflysning af lokalplaner 14 Lokalplanens retsvirkninger B 12.1 Byplanvedtægt nr. 14 (123094) for et offentligt område i Give By aflyses indenfor lokalplanområdet. 13 Lokalplanens retsvirkninger 14 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 16 LOKALPLAN NR. 1178

17 B E S T E M M E L S E R LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 7bv 7bæ 10ik Søndermarken 10ih m Sønderdal Søndermarken 7c Søndermarken 7bz Søndermarken 7bø 11gz 11gæ 11gø 7000as Søndermarken Hestehaven 11ha 11gy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7000bk 11gx 11gv 7000ck 11gp 11gq 11gr 7ci 7cc Give By, Give Hestehaven 11gs 11go 11gn 11gm 10im 7000an Sdr. Ringvej 7a 12a 11hc Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Matrikelskel Optaget vej Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Matr. nr. 7cc Give By, Give Kortbilag 1 Mål: 1:1.500 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

19 91,5 7bv 7bæ 10ik m 88 10ih 91,5 7bz 89 7c 92 89,5 Søndermarken 93,5 93 Bofælleskaber 93,5 7bø 11gz 11gæ 90,5 11gø ck 7ci P-arealer Give Skole 92,5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sti 7cc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11gy 11gp 88,5 Hestehaven 11ha 7000bk 11gx 11gv 11gq 11gr 11gs 11go 7000as Deklarationsbælte 2 x5 m Naturgasledning 11gn 11gm an Sti ,5 96,5 95,5 Sdr. Ringvej 94 10im 93,5 96,5 95, a 93,5 12a 11hc 97,5 94,5 94 Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning Deklarations bælte Matrikelskel Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: 1:1.500 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

20 Søndermarken m Søndermarken Bofælleskaber Sti Beplantningsbælte Hestehaven Søndermarken Fortov - fliser Sti Beplantningsbælte Fortov - græs Beplantningsbælte Sti Sdr. Ringvej Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Signatur!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning Meter Sti Udstykningsforslag Fortov Regnvandsbassin Beplantningsbælte Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Principper for udstykning Kortbilag 3 Mål: 1:1.000 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

21 Teknik & Miljø - Plan Kirketorvet Vejle - Tlf.: E-post: - Internet:

22 Lokalplan 1178 og tillæg nr. 13 Endelig vedtagelse Endelig vedtagelse af lokalplan nr og tillæg nr. 13 Lokalplan nr og tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan er den 1. oktober 2014 vedtaget af Vejle Byråd. Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet med indsigelser til planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedtaget af byrådet, vedlagt. Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved henvendelse til eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle Side 1 af 1 J. nr.: P Kontaktperson: Pia Kjær Madsen Lokaltlf.: Mobil: Her bor vi: Kirketorvet 22, 7100 Vejle./. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annoncen for offentliggørelse af lokalplanen og tillægget, der offentliggøres den 6. oktober 2014 på kommunens hjemmeside. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planen/planerne. Venlig hilsen Pia Kjær Madsen landinspektør Fra den 1. november i år bliver Digital Post obligatorisk for alle borgere. Vejle Kommune er i gang med at indføre Digital Post, og vi sender så vidt muligt breve digitalt. Det betyder, at brevtyper, du tidligere har modtaget fra os som fysisk post, nu kan lande i din digitale postkasse. Du kan oprette postkassen allerede i dag se, hvordan du gør på Når du er tilmeldt Digital Post, så husk at tjekke din digitale postkasse, ligesom du også tømmer din fysiske postkasse. Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl , Torsdag kl , Fredag kl Reg. nr konto CVR Nr EAN Nr

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere