L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give V E J L E K O M M U N E GIVE Give JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den Offentliggjort den

2 2 LOKALPLAN NR. 1178

3 L O K A L P L A N O M R Å D E T L O K A L P L A N N R Boligområde ved Søndermarken, Give Give Frederiksbjerg 1: Søndermarken!!!!!! A B 24A24B 24H24I 24K 24G 24C24F 24N 24M 24L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sdr. Ringvej Hestehaven B 18C A SE MANUAL Z:\Manualer\02-Lokalplan-layout-mm\xx-MAN Inden du gør noget, så gem filen med d Vælg også Page and print setup, se i næ Med page 112x190 vil kortet altid passe Se evt. også under punktet xxxx-side3-lokalplanen-standard-o Grønborgvej 15 1: Page an print setup (ArcMap) Vælg Adobe PDF som printer Gå ind under Properties, Adobe PD Signaturforklaring: Add en side, giv den evt. navnet side 3 oversigtskort 112x190 Lokalplanens afgrænsning (svarer til pladsen der er afsat i InD Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 7 Natura 2000-område 7 Habitatdirektivet 8 Museumsloven 8 Kommuneplan Lokalplan 9 Servitutter 9 Arkitekturpolitik 10 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 10 Tilgængelighed 10 Forsyning og spildevand 10 Miljøforhold 11 Miljøscreening af lokalplanforslaget 13 BESTEMMELSER 13 1 Formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 14 6 Miljøforhold 14 7 Bebyggelsens omfang og placering 14 8 Bebyggelsens udseende 15 9 Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold Illustrationer er udarbejdet af piakm 4 LOKALPLAN NR. 1178

5 F O R O R D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplanforløb Vedtagelse af forslag i Byrådet Offentlig høring Endelig vedtagelse i Byrådet Offentliggørelse Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. LOKALPLAN NR FORORD 5

6 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Vejle Kommune har besluttet at udarbejde lokalplan for matr. nr. 7cc Give By, Give for at kunne udstykke parceller til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet er ca. 1,1 ha. Der ønskes planlagt for 6 parceller. Parcellerne får en størrelse på ca m². Ved udstykning af matr. nr. 7cc til åben-lav boligbebyggelse vil området være fuldt udbygget. Lokalplanområdet ligger umiddelbart op til et velfungerende stisystem, som blandt andet forbinder området med midtbyen. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet er i byzone og er omfattet af byplanvedtægt nr. 14. Denne byplanvedtægt aflyses indenfor lokalplanområdet ved offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er ca. 1.1 ha og er beliggende i byzone. Området er ubebygget og henligger som brakmark. Afgrænsningen er vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger umiddelbart øst for Give Skole, Søndermarken og syd for bofællesskaberne for handicappede på Søndermarken. Området grænser mod syd op til Sdr. Ringvej. Syd for Sdr. Ringvej ligger et ubebygget område, som i Kommuneplan for Vejle Kommune er udlagt til boliger og offentlige formål. Området er i dag ubebygget og beliggende i landzone. Øst for lokalplanområdet ligger der et udbygget parcelhusområde, Hestehaven. Anvendelse Området kan anvendes til boligformål med åbenlav bebyggelse (parcelhuse). Udstykning og bebyggelse Udstykning skal foretages i princippet som vist på kortbilag 3. Grunde kan udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 700 m² og ikke større end 1200 m². Det er vigtigt, at deklarationsbæltet omkring naturgasledning tinglyst respekteres. Udstykningen skal også holdes minimum 30 m fra vejmidten på Sdr. Ringvej, for at støjgrænser på boligparcellerne kan overholdes. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager, med en maksimum højde på 8,5 m. Boligområde, Hestehaven, øst for lokalplanområdet 6 LOKALPLAN NR. 1178

7 R E D E G Ø R E L S E Bebyggelsen kan opføres med ydervægge i blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. Bebyggelsens placering på grunden reguleres gennem bebyggelsesreglementet. Dog skal garager, carporte og udhuse holdes 5 meter fra vejskel. Dette giver mulighed for, at der kan parkeres en ekstra bil. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søndermarken, som er en offentlig vej. Vejen udlægges som en privat fællesvej i en bredde på 8,5 meter med en kørebanebredde på 5,5 meter. Der etableres fortov med fast belægning i den nordlige siden af vejen, samt fortov/rabat med græs i den sydlige side af vejen. Se kortbilag 3. Den enkelte ejendom har mulighed for at etablere én udkørsel med en maksimumbredde på 6 meter. blot krydse Søndermarken for at komme over til stisystemet ved skolen. Ubebyggede arealer For visuelt at afskærme boligområdet mod bl.a. Sdr. Ringvej og Søndermarken skal der etableres beplantningsbælter, som vist på kortbilag 3. Beplantningsbælterne skal respektere tinglyst deklaration om naturgasledning, lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. Uddrag af deklarationsteksten fremgår af lokalplanens redegørelse, servitutter. Dette betyder, at deklarationsbæltet ikke må beplantes med træer med dybtgående rødder, der kan være til gene for ledningsanlægget. Derfor må der ikke foretages beplantning indenfor deklarationsbæltet, førend DONG Energy, som er påtaleberettiget på deklarationen, har godkendt plantevalget. Der etableres stiadgang fra vendeplads og til et velfungerende stisystem, som blandt andet forbinder lokalplanområdet med midtbyen, via cykel- og gangtunneller under jernbanen. Skolebørnene har mulighed for at benytte stisystemet langs Sdr. Ringvej og på den måde komme sikkert frem til Give Skole, Ikær-afdelingen. Give skole, Søndermarken er beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet, og man skal FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Natura 2000-område Lokalplanen berører ikke et Natura 2000-område. Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er Bofællesskab for handicappede, nord for lokalplanområdet LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Museumsloven Jordfaste fortidsminder som bo- og gravpladser, kulturlag og lignende er omfattet af museumslovens kapitel 8. Vejle Kommune har foretaget en arkivalsk kontrol af arealet ved Søndermarken i Give. Umiddelbart øst for området er der tidligere registreret spredte bopladsspor. Sådanne bopladsspor ligger tit i udkanten af bopladsområder og kunne således tyde på en nærliggende boplads. Der skal derfor foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet forud for boligudstykning. Vejle- Museerne skal kontaktes for nærmere vejledning. Kommuneplan Hovedstruktur I hovedstrukturen for Vejle Kommuneplan er det visionen, at Vejle Kommune fortsat skal være en attraktiv bosætningskommune med et bredt udbud af alsidige og spændende bomiljøer. Vejle Kommune har pt. ikke flere boliggrunde til salg i den sydlige del af Give, og udstykning af grunde indenfor lokalplanområdet er således med til at gøre udbuddet af grunde i Give mere alsidigt. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med visionen for boliger i Vejle Kommuneplan Rammer Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 2.O.5 i Vejle Kommuneplan Rammeområdet er udlagt til offentlige formål, og da der ønskes bygget boliger indenfor lokalplanområdet, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget overfører lokalplanområdet til det tilgrænsende rammeområde 2.B.10, som er et rammeområde til boligformål. Anvendelse indenfor rammeområde 2.B.10 fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Rammeområde 2.B.10 fastlægger, at der kun må bygges tæt-lav boligbebyggelse. Dette ændres således, at der kan etableres tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i hele rammeområdet. Rammeområde 2.B.10 er i forvejen et område med blandet lav boligbebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 13 har været i fordebat, da områdets anvendelse ændres fra offentlige Sdr. Ringvej, Søndermarken, syd for lokalplanområdet 8 LOKALPLAN NR. 1178

9 R E D E G Ø R E L S E formål og til boligformål. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med fordebatten. Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 14 (123094) for et offentligt område i Give By. Byplanvedtægten udlægger alene området til offentlige formål, og da der ikke kan dispenseres fra anvendelsen, skal der udarbejdes en ny lokalplan for at kunne opføre boligbebyggelse indenfor området. Byplanvedtægt nr. 14 ophæves indenfor lokalplanområdet og erstattes af nærværende lokalplan. Servitutter Indenfor lokalplanområdet er tinglyst en deklaration om naturgasledning lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. ning, kloak, elektriske kabler eller lignende ikke nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med DONG Energy. -må grøftegravning, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje ikke finde sted uden særlig tilladelse fra DONG Energy. -må ejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 meter fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af DONG Energy. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet. DONG har oplyst, at der gælder nedenstående begrænsninger for brugen af deklarationsområdet. Det er målet i arkitekturpolitikken at skabe boligog byområder, der har et bymiljø af høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og mulighed for socialt samvær. Indenfor et bælte på 2 x 5m omkring ledningens midte: -må arealet ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. -må drænledning, fjernvarmeledning, vandled- De omkringliggende boligområder samt institutioner er alle opført i teglsten. Da lokalplanområdet danner afslutningen på området nord for Sdr. Ringvej, er det hensigtsmæssigt, at det med hensyn til materialer får en karakter som den øvrige bebyggelse i området. Derfor skal ydervægge være opført i blank, vandskuret eller pudset Stisystem langs Søndermarken LOK ALPL AN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E Tilgængelighed Vejle Kommunes handicappolitik 2009 har til formål at skabe rammerne om et dynamisk og forpligtende samarbejde for at sikre Et Vejle med plads til alle. Kommunens handicapplan sætter fokus på, hvilke mål og handlinger der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Lokalplanområdet er beliggende i et kvarter, hvor der er gode og sammenhængende stiforbindelser, som gør, at det for eksempel som kørestolsbruger er forholdsvis nemt at komme rundt. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk, Give Vandværk. Varme Der er mulighed for kollektiv varmeforsyning i området. Forsyning vil endeligt blive vedtaget i forbindelse med byggemodning. Elopvarmningsforbud Der er forbud mod at etablere elopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) i bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse. Spildevand Området er delvis omfattet af gældende spildevandsplan. Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for en spildevandskloakering med privat håndtering af regn- og overfladevand. Miljøforhold Jordforureningsloven Området er undtaget fra områdeklassificeringen. Støj Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseteglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. Bæredygtighed, sundhed og trivsel Byerne skal være bæredygtige i forhold til identitet, sundhed og klima. Planlægningen skal være med til at skabe merværdi uden at belaste miljøet, og skal bidrage til at mindske energiforbruget samt tilpasse og forebygge klimaforandringer. Identitet og sundhed Identitet handler om, at byerne skal danne ramme om hele dagligdagen og funktioner og boligtyper, så der er liv i byområderne døgnet rundt, samt at kulturarven skal tilføre kvalitet til byerne og sikre forbindelsen bagud. Af hensyn til såvel sundhedsfremme som miljøet skal byerne planlægges, så det bliver naturligt at bevæge sig på cykel og til fods i dagligdagen. Lokalplanen åbner mulighed for, at man via stisystemer og gang- og cykeltunneller nemt kan komme til midtbyen samt byens skoler og institutioner til fods eller på cykel. Klima Bæredygtig planlægning i Vejle Kommune er også at forebygge klimaforandringer og tilpasse kommunen til de klimaændringer, som kommer i form af et varmere, vådere og vildere vejr. Retningslinjen for håndtering af tag- og overfladevand i Kommuneplan er, at ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres tættest muligt på kilden. Klimatilpasning skal inddrages på en måde, så det også tilfører områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for en spildevandskloakering med privat håndtering af regn- og overfladevand. Der etableres kun fortov i den nordlige side af vejen. Dette gør, at belægningsgraden bliver mindre, og der kan foretages nedsivning af vejvand. 10 LOKALPLAN NR. 1178

11 R E D E G Ø R E L S E værdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Lokalplanområdet ligger op til Sdr. Ringvej, som kan afstedkomme vejstøj. Ud fra trafiktælling er det vurderet, at der skal være en planlægningszone på ca. 30 meter fra vejmidte. Parcellerne i lokalplanområdet lægges mere end 30 meter fra vejmidte, og området påvirkes dermed ikke. Drikkevand Lokalplanområdet ligger i et særligt drikkevandsområde og i et indvindingsopland til Give Vandværks anlæg på Krohaven. Da der ikke er tale om nyudlæg til byudvikling, udløser lokalplanen ikke en redegørelse for, hvordan lokalplanlægningen forholder sig til drikkevandsinteresserne. Lokalplanområdet ligger uden for det boringsnære beskyttelsesområde og ca. 750 meter fra Give Vandværks kildeplads. På kildepladsen indvindes fra et forholdsvist dybtliggende magasin med et lerdække på 5-15 meter. Kildepladsen er i kortlægningen vurderet til at være ikke-nitratsårbar. Dette skyldes primært vandtypen, der er vandtype C og/ eller vandtype D. Råvandsanalyser på kildepladsen viser ikke tegn på forurening med hverken nitrat eller miljøfremmede stoffer. kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Lokalplanområdet ligger i et særligt drikkevandsområde og i et indvindingsopland til Give Vandværks anlæg på Krohaven. På trods af, at lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, vurderes det, på baggrund af grundvandsforholdene, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af grundvand. Lokalplanområdet ligger op til Sdr. Ringvej, som kan afstedkomme vejstøj. Ud fra trafiktælling er det vurderet, at der skal være en planlægningszone på ca. 30 meter fra vejmidte. Parcellerne i lokalplanområdet lægges mere end 30 meter fra vejmidte, og området påvirkes dermed ikke væsentligt. Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Kildepladsen ligger midt i Give by, hvor der er en del forureningskilder. Give Vandværks bestyrelse har oplyst, at de påregner at nedlægge kildepladsen og vandværket på Krohaven på sigt. På trods af, at lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, vurderer Vejle Kommune på baggrund af grundvandsforholdene, at der ikke skal stilles krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLA- GET Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om lokalplanens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 R E D E G Ø R E L S E 12 LOKALPLAN NR. 1178

13 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr Boligområde ved Søndermarken, Give Efter lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for at udbygge området med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). 2 Område og zonestatus 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 7cc Give By, Give. 2.2 Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.3 Området er beliggende i byzone. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Området skal anvendes til boligformål med åbenlav bebyggelse med én beboelsesbygning med én bolig. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes med en mindstegrundstørrelse på min. 700 m² og maks m². 4.2 Området kan udstykkes ifølge principperne på kortbilag Andel af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen. 4.4 Skel mod Sdr. Ringvej skal fastlægges mere end 30 meter fra vejmidten af Sdr. Ringvej. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang skal ske fra Søndermarken, offentlig vej som vist på kortbilag Vej udlægges som privat fællesvej i en bredde på 8,5 meter med en kørebanebredde på 5,5 meter. 5.3 Der etableres fortov med fast belægning i den nordlige side af vejen. Se kortbilag Der etableres fortov/rabat med græs i den sydlige side af vejen. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R 5.7 Vendepladser skal anlægges på minimum 12 x 14 meter. 5.8 Stier udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med en stibanebredde på 3,0 meter. 5.9 Stier skal anlægges med fast belægning I boligområder må der kun etableres én indkørsel til hver ejendom med en maksimum bredde på 6,0 meter Der skal udlægges 2 p-pladser pr. bolig på den enkelte ejendom Oversigtsforhold mod Søndermarken sikres efter gældende vejregler. 6 Miljøforhold 6 Miljøforhold 6.1 I lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er planlagt for området. 6.2 Udstykkede grunde skal holde en minimumsafstand på 30 meter fra vejmidten af Sdr. Ringvej. 6.3 Kobber, zink, andre metaller og materialer kan kun anvendes, hvis det afstrømmende vand fra facade, tage og belægninger, som tilledes kloaksystemet, ikke indeholder koncentrationer, der kan medføre problematiske koncentrationer i vandløb, søer eller havet. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Fælles friarealer, beplantningsbælter, private fællesveje og -stier skal ikke medregnes. 7.3 Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager. 7.4 Bebyggelse må opføres med en højde på maksimum 8,5 meter. 7.5 Garage, carporte og udhuse må ikke placeres nærmere vejskel end 5,0 meter og 0,5 meter til naboskel og sti. 8 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende 8.1 Ydervægge skal være blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk eller beton. Mindre partier kan udføres i træ eller andre materialer. 8.2 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget. 8.3 Solceller kan integreres i selve taget og facaden eller opsættes ovenpå taget og facaden. Solceller skal tilpasses taget eller facaden arkitektonisk. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, de skal opsættes i en firkant og med samme hældning som taget. Solceller kan opsættes på flade tage, hvis stativet ikke er synligt. Afskærmning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer. 14 LOKALPLAN NR. 1178

15 B E S T E M M E L S E R 8.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter. 8.5 Udvendige tekniske installationer skal indgå som afskærmede arkitektoniske elementer i bebyggelsen. 9 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 9.1 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skot- eller pullertbelysning. 9.2 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både. 9.3 Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg. 9.4 Solceller kan opsættes på terræn på egen grund, hvis de ikke er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Det højeste punkt på solcellerne må maksimum være 1,5 meter over terræn. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg. 9.5 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøller/ minimøller. 9.6 Alle hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 meter fra skel. 9.7 Der etableres beplantningsbælter, som vist på kortbilag Beplantningsbælterne skal respektere tinglyst deklaration om naturgasledning, lyst den (lbnr ). Deklarationsområdet fremgår af kortbilag 2. Uddrag af deklarationsteksten fremgår af lokalplanens redegørelse, servitutter. 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: de i 9 nævnte beplantningsbælter de i 5 nævnte veje og stier 10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

16 B E S T E M M E L S E R 11 Grundejerforening 12 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af området er bebygget. Det er grundejernes pligt at indkalde til generalforsamling og sørge for at få foreningens vedtægter godkendt af kommunen Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet optage grundejere fra tilgrænsende områder Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i 9 nævnte fællesarealer og fællesanlæg, når byrådet stiller krav herom. 12 Aflysning af lokalplaner 14 Lokalplanens retsvirkninger B 12.1 Byplanvedtægt nr. 14 (123094) for et offentligt område i Give By aflyses indenfor lokalplanområdet. 13 Lokalplanens retsvirkninger 14 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 16 LOKALPLAN NR. 1178

17 B E S T E M M E L S E R LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 7bv 7bæ 10ik Søndermarken 10ih m Sønderdal Søndermarken 7c Søndermarken 7bz Søndermarken 7bø 11gz 11gæ 11gø 7000as Søndermarken Hestehaven 11ha 11gy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7000bk 11gx 11gv 7000ck 11gp 11gq 11gr 7ci 7cc Give By, Give Hestehaven 11gs 11go 11gn 11gm 10im 7000an Sdr. Ringvej 7a 12a 11hc Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Matrikelskel Optaget vej Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Matr. nr. 7cc Give By, Give Kortbilag 1 Mål: 1:1.500 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

19 91,5 7bv 7bæ 10ik m 88 10ih 91,5 7bz 89 7c 92 89,5 Søndermarken 93,5 93 Bofælleskaber 93,5 7bø 11gz 11gæ 90,5 11gø ck 7ci P-arealer Give Skole 92,5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sti 7cc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11gy 11gp 88,5 Hestehaven 11ha 7000bk 11gx 11gv 11gq 11gr 11gs 11go 7000as Deklarationsbælte 2 x5 m Naturgasledning 11gn 11gm an Sti ,5 96,5 95,5 Sdr. Ringvej 94 10im 93,5 96,5 95, a 93,5 12a 11hc 97,5 94,5 94 Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning Deklarations bælte Matrikelskel Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: 1:1.500 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

20 Søndermarken m Søndermarken Bofælleskaber Sti Beplantningsbælte Hestehaven Søndermarken Fortov - fliser Sti Beplantningsbælte Fortov - græs Beplantningsbælte Sti Sdr. Ringvej Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Signatur!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning Meter Sti Udstykningsforslag Fortov Regnvandsbassin Beplantningsbælte Lokalplan nr Teknik & Miljø Plan Boligområde ved Søndermarken, Give Principper for udstykning Kortbilag 3 Mål: 1:1.000 Dato: Rev: 001 Init.: piakm

21 Teknik & Miljø - Plan Kirketorvet Vejle - Tlf.: E-post: - Internet:

22 Lokalplan 1178 og tillæg nr. 13 Endelig vedtagelse Endelig vedtagelse af lokalplan nr og tillæg nr. 13 Lokalplan nr og tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan er den 1. oktober 2014 vedtaget af Vejle Byråd. Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet med indsigelser til planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedtaget af byrådet, vedlagt. Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved henvendelse til eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle Side 1 af 1 J. nr.: P Kontaktperson: Pia Kjær Madsen Lokaltlf.: Mobil: Her bor vi: Kirketorvet 22, 7100 Vejle./. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annoncen for offentliggørelse af lokalplanen og tillægget, der offentliggøres den 6. oktober 2014 på kommunens hjemmeside. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planen/planerne. Venlig hilsen Pia Kjær Madsen landinspektør Fra den 1. november i år bliver Digital Post obligatorisk for alle borgere. Vejle Kommune er i gang med at indføre Digital Post, og vi sender så vidt muligt breve digitalt. Det betyder, at brevtyper, du tidligere har modtaget fra os som fysisk post, nu kan lande i din digitale postkasse. Du kan oprette postkassen allerede i dag se, hvordan du gør på Når du er tilmeldt Digital Post, så husk at tjekke din digitale postkasse, ligesom du også tømmer din fysiske postkasse. Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl , Torsdag kl , Fredag kl Reg. nr konto CVR Nr EAN Nr

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning

1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning L O K A L P L A N N R. 1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED Brejning BØRKOP Forslag godkendt i byrådet den 26.02.2014

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere