Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16."

Transkript

1 Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt danbolig Erhverv Johnny Hallas, tlf.: mail: 1

2 Salgsvilkår 1. Indledning Udbudsgrundlag Ejendommen Solrød Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (bilag 1). Storparcellerne Boligø 2, 4, 12, 13 og 14 som Solrød Kommune udbyder, er beliggende i Solrød Kommunes nye bydel, Trylleskov Strand (bilag 2). Vejledende pris Den vejledende pris for ejendommene er kr. + moms pr. etagemeter byggeret. Byggeret Boligø 2: etagemeter Boligø 4: etagemeter Boligø 12: etagemeter Boligø 13: etagemeter Boligø 14: etagemeter Byggeret = Grundareal x Bebyggelsesprocent (se punkt 3). Offentligt støttet byggeri Bopælspligt Der er ikke mulighed for at sælge med henblik på opførelse af offentligt støttet byggeri. Der vil være bopælspligt for de kommende boligejere jf. 3 i lokalplan Generelle vilkår Projektforslag Tilbudsgiver skal udarbejde et projektforslag, som skal vedlægges den udfyldte tilbudsblanket. Projektforslaget skal udarbejdes på dansk og på en entydig måde gøre det muligt at bedømme tilbuddets kvaliteter. Projektforslaget skal opfylde intentionerne i lokalplan (bilag 3) og Trylleskov Strand - Kvalitetsprogram 2010 (bilag 4). Det skal bemærkes, at Solrød Kommunes byråd ud fra en pædagogisk helhedsløsning har valgt, at udvide den nærliggende Munkekærskole i stedet for at bygge indskolingsskole i området. Der er udlagt areal til S-togsstationen, som byrådet arbejder for bliver realiseret. De viste typologier i kvalitetsprogrammet kan af- side 1 af 9 2

3 viges, hvis tæthed og kvalitet kan opretholdes. Overfladevandet ledes til søer frem for at spredes i terrænet. I projektforslaget skal der redegøres for følgende: Beskrivelse af bebyggelsens karakter med skitser eller referencebilleder Beskrivelse af kvalitet Boligtyper Beskrivelse af materialer Beregning af bebyggelsesprocent Beskrivelse af bebyggelsens miljømæssige forhold. Hvis der tages særlige miljømæssige hensyn (f.eks. miljørigtige materialer og løsninger) skal dette beskrives. Der er ikke noget krav om udarbejdelse af et fuldt skitseprojekt. Køber skal senest 10 uger efter indgåelse af betinget købsaftale udarbejde et fuldt skitseprojekt der forelægges Byrådet til endelig godkendelse som vilkår for handlen. Tilbud Tilbud skal afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 5) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket Købstilbud Trylleskov Strand Til Solrød Kommune Teknik og Miljø Solrød Center Solrød Strand Sidste frist for afgivelse af tilbud er 17. juni Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der udover tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: kr. over højest bydende, betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og side 2 af 9 3

4 navnet på køber blive offentliggjort. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske såfremt der herved varetages en saglig kommunal interesse. Kommunen forbeholder sig ret til at forhandle med tilbudsgiverne om de indkomne tilbud. Tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud i 3 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. Bedømmelse Betingelser Der vil ved bedømmelse af tilbuddene blive lagt vægt på Pris (50 %) Projektforlag (50 %) Kommunen vurderer primært projektforslaget på grundlag af Volumen af bebyggelsesplan. Opfyldelse af bebyggelsesprocenten på den enkelte Boligø skal i videst muligt omfang opfyldes. Hvorvidt bebyggelsen lever op til lokalplanens intentioner, kvalitetsprogrammet og samspillet med omgivelserne Arkitektonisk helhed og kvalitet Handlen er betinget af, at At der bliver godkendt en projektlokalplan, som muliggør at købers skitseprojekt kan realiseres Kort- og Matrikelstyrelsen godkender udstykning Såfremt de anførte betingelser ikke kan opfyldes bortfalder handlen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Købsaftale Køber vil fra kommunens advokat få tilsendt en betinget købsaftale til underskrift. Den fremsendte købsaftale skal returneres til kommunens advokat senest 10 hverdage efter fremsendelsesbrevets datering. Sikkerhed Den tilbudsgiver, hvis bud accepteres, skal senest 1 uge efter, at Kommunen har meddelt, at buddet accepteres, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden skal stilles som en ubetinget bankgaranti (anfordringsgaranti). side 3 af 9 4

5 Købesum Bankgarantien erstattes på overtagelsesdagen af kontant deponering i kommunens pengeinstitut Danske Bank, Solrød Afdeling, Solrød Center 15, 2680 Solrød Strand. Såfremt købesummen ikke er deponeret senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom. Misligholdelse Overtagelse Såfremt køber misligholder et af kommunen accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i salgsvilkårene nævnte tidsfrister, er kommunen berettiget til at hæve handlen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom, ligesom køber er forpligtet til at tilbageskøde ejendommen til kommunen for købers regning. Ejendommen overtages den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af projektlokalplan. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Uanset den fastsatte overtagelsesdato for ejendommen har kommunen, uden erstatningspligt overfor køber, rådighed over ejendommen i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre den overordnede byggemodning. Omkostninger ved udstykning Kommunen udstykker boligøen inkl. adgangsvej som én ejendom og afholder omkostningerne hertil. Køber forestår evt. videreudstykning og afholder omkostningerne hertil. Omkostninger til handlens berigtigelse Kommunens advokat forestår berigtigelsen og herunder tinglyser digitalt skøde, når udstykning er på plads, samt udarbejder refusionsopgørelse. Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af kommunen. Udarbejdelse af refusionsopgørelse betales af kommunen. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af kommunen. side 4 af 9 5

6 Omkostninger til rådgivere Køber opfordres til at lade sig repræsentere af egne rådgivere. Kommunens rådgivere må ikke være rådgiver for både kommunen og køber i samme handel. Udgifter til købers rådgivere betales af køber. 3. Oplysninger vedrørende grunden Grundareal Boligø 2: m 2. Boligø 4: m 2. Boligø 12: m 2. Boligø 13: m 2. Boligø 14: m 2. Bebyggelsesprocent Boligø 2: 65 %. Boligø 4: 65 %. Boligø 12: 65 %. Boligø 13: 65 %. Boligø 14: 45 %. Der henvises til vedlagte måleblade fra Landmålergården I/S (bilag 6). Der tages forbehold for, og køber skal acceptere mindre ændringer i arealernes arrondering og størrelse, idet ejendommene ikke er udstykket. 3.1 Tilstand Jordbundsforhold / Forurening Der henvises til vedlagte Orienterende geoteknisk og hydrogeologisk undersøgelse udarbejdet af Rambøll 14. maj 2007 (bilag 7). Region Sjælland har som det fremgår af vedlagte attest af 17. marts 2013 ingen oplysninger om jordforurening på matr. 12a og 12f Karlstrup By, Karlstrup (bilag 8). Køber er berettiget til for egen regning at foretage yderligere forurenings- og geotekniske undersøgelser. Sådanne undersøgelser skal være tilendebragt senest 4 uger efter underskrivelse af den betingede købsaftale. Køber skal indenfor samme frist gøre eventuelle indsigelser gældende skriftligt overfor kommunen, bilagt resultatet af de pågældende undersøgelser samt et økonomisk overslag over udgifternes omfang. Såfremt fristen ikke overholdes fortaber køber retten til at gøre eventuelle indsigelser gældende overfor kommunen. Såfremt køber konstaterer forurening eller jordbundsforhold, der nødvendiggør ekstrafundering og/eller pilotering og som overstiger 5 % af den samlede købe- side 5 af 9 6

7 sum, har køber mulighed for at hæve handlen. Køber har dog ikke adgang til at hæve handlen, hvis kommunen tilkendegiver at ville betale den del af udgifterne, der overstiger 5 % af købesummen. Såfremt de samlede udgifter ligger under 5 % af købesummen er disse udgifter således kommunen uvedkommende. Køber og kommunen kan ikke rette noget krav mod hinanden i anledning af købers eventuelle tilbagetræden. Køber er som en betingelse for tilbagetræden dog forpligtet til at foretage en fuldstændig retablering af arealet senest 14 dage efter afgivelse af tilbagetrædelseserklæringen. Hvis kommunen ikke har modtaget dokumenteret underretning om tilbagetræden inden fristen på 4 uger, er køber afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af grundens milø- og jordbundsforhold, det være sig krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse. Jorddepot Støj Rør og ledninger Fortidsminder Solrød Kommune foranstalter og afholder omkostningerne til, at jorddepoter på Boligø 2 og 4 fjernes. Der henvises til vedlagte notat af marts 2013 fra Solrød Kommune (bilag 9). Såfremt køber støder på rør / ledninger, som ikke er tinglyst på ejendommen, skal Solrød Kommune, Teknik og Miljø samt ledningsejerne kontaktes, som herefter tager stilling til om rørene / ledningerne skal afproppes eller omlægges. De direkte udgifter til afpropning / omlægning afholdes af ledningsejerne. Købers evt. udgifter som følge heraf er kommunen uvedkommende. Der henvises til vedlagte udaterede brev fra Køge Museum med tilhørende oversigtskort (bilag 10). En del af Boligø 14 vil blive udgravet i forår/sommer De andre ejendomme er udgravet og frigivet. 3.2 Anvendelse Plangrundlag Grunden er beliggende i byzone. Der henvises til lokalplan Lokalplanen vil blive revideret i løbet af 2013, fordi der løbende er foretaget projektjusteringer. Revisionen forventes ikke at berøre de 5 boligøer. Med udgangspunkt i købers projekt skal der udarbej- side 6 af 9 7

8 des en projektlokalplan for ejendommen, idet lokalplan alene fastsætter generelle bestemmelser for områdets anvendelse. Kommunen udarbejder og afholder udgifterne til projektlokalplanen, mens køber leverer tegninger. Følgende retningslinjer om vej- og parkeringsforhold vil være indeholdt i den kommende projektlokalplan: Vejadgang Der vil blive vejadgang til boligøen fra Trylleskov Allé / Jernen Allé, som vist på vedlagte oversigtskort (bilag 2) Trylleskov Allé vil blive asfalteret med slidlag i forsommeren 2013, men er i øvrigt færdiganlagt. Jernen Allé projekteres i foråret 2013 og anlægges når en købsaftale er indgået. Tidsplan for vejanlægget og byggestart på boligøen skal aftales nærmere med Solrød Kommune. Byggeriet vil tidligst kunne starte når Jernen Allé er anlagt med grus asfalt beton GAB. Adgangsvej Køber anlægger adgangsvej som forbinder Trylleskov Allé / Jernen Allé og boligøen. Adgangsvej udlægges i en bredde på 6 meter og med fortov på én eller begge sider. Projektet skal godkendes af Solrød Kommune. Lokalveje Køber skal anlægge de lokalveje som udlægges inde på selve boligøen. Da boligøens lokalveje bliver anlagt som blinde veje, skal der etableres vendepladser på den enkelte boligø. Der hvor der etableres parkeringspladser, skal kørebanen anlægges i 7 meters bredde. Grundejerforening og ejerlaug Solrød Kommune stiller krav om etablering af en grundejerforening for ejendommen med medlemspligt og køber skal acceptere at vedtægterne skal forelægges til kommunens godkendelse. Køber forpligter sig til at indgå i et ejerlaug for området, jf. deklaration om grundejerforening og ejerlaug m.v., som er vedlagt (bilag 11). Dvs. at de kommende beboere, udover vedligeholdelse på egen boligø også skal bidrage til drift og vedligeholdelse af byområdets fælles grønne områder, stier og søer. Forbud mod videresalg, byggepligt og kommunens tilbagekøbsret Ejendommen må ikke uden Solrød Kommunes samtykke videreoverdrages i ubebygget stand, jf. vedlagte deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand (bilag 12). Det skal bemærkes, at side 7 af 9 8

9 deklarationen er tinglyst, men ikke fremgår af nedenstående tingbogsattest og servituterklæring. Servitutter Der henvises til tingbogsattest for hovedejendommen (bilag 13) og servituterklæring fra Landmålergården I/S af 4. marts 2013 (bilag 14) samt deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand (bilag 12) jf. ovenfor. Køber skal respektere, at der på grunden tinglyses servitutter af offentligretlig karakter Som det fremgår på side 12 i lokalplan vil kommunen endvidere tinglyse et forbud mod anvendelse af kemiske sprøjtemidler i hele lokalplanområdet. 3.3 Økonomi Lån der overtages Ejendomsvurdering og Ejendomsskat mm. Finansiering Moms Byggemodning Forsyning Varme Grunden overtages uden lån Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet og skatteansat. Efter salg og udstykning vil ejendommen blive vurderet og der vil blive beregnet og opkrævet ejendomsskat, forbrugsafgifter mm. på normal vis. Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Der tillægges moms af kontantprisen, som betales af køber. Der henvises til vedlagt skema fra Solrød Kommune, Teknisk Administration (bilag 15). Der henvises til vedlagt skema fra Solrød Kommune, Teknisk Administration (bilag 15). Der henvises til vedlagt skema fra Solrød Kommune, Teknisk Administration (bilag 15). Bebyggelsen skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen. Byrådet i Solrød Kommune kan, jf. 17, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011, meddele dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. El Der henvises til vedlagt skema fra Solrød Kommune, Teknisk Administration (bilag 15). side 8 af 9 9

10 Telefon og internet Vand Kloak Der henvises til vedlagt skema fra Solrød Kommune, Teknisk Administration (bilag 15). Der henvises til vedlagt skema fra Solrød Kommune, Teknisk Administration (bilag 15). Der henvises til vedlagt skema fra Solrød Kommune, Teknisk Administration (bilag 15). Regnvand fra tagflader og faste belægninger skal føres til regnvandssøer i lukkede rør i henhold til kommunens masterplan. Der henvises til uddrag af masterplanen med tegningsliste (bilag 16). Olieudskiller Terræn Køber skal etablere olieudskiller med sandfang på alle boligøer til regnvand fra kørsels- og parkeringsarealerne. Vandet skal ledes til en af søerne i henhold til masterplanen for lokalplanområdet. Det er de enkelte grundejerforeninger, der skal vedligeholde disse anlæg. Boligøerne skal hæves ca. 70 cm. over det omgivne terræn, jf. 7, stk. 2 i lokalplan Terrænkoterne skal godkendes af bygningsmyndigheden. side 9 af 9 10

11 Bilagsfortegnelse for Boligø 2, 4, 12, 13 og 14 Trylleskov Strand Bilag 1: Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Oversigtskort Bilag 3: Lokalplan Bilag 4: Trylleskov Strand Kvalitetsprogram 2010 Bilag 5: Tilbudsblanketter for Boligø 2, 4, 12, 13 og 14 Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Måleblade Orienterende geoteknisk og hydrogeologisk undersøgelse Forurening Støj Fortidsminder Deklaration om grundejerforening og ejerlaug m.v. Deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand Tingbogsattest for hovedejendommen Servituterklæring Forsyning og Byggemodning Uddrag af Masterplan 11

12 Bilag 1 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af 12

13 Bilag 1 kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 Bertel Haarder / Christian Vigh 13

14 Bilag 2 Trylleskov Strand Oversigtskort Markstien Fåreager Karlstrup Mose Alé 10 9 Trylesløjfen Tryleskov Alé Skibsager m² 65% Tryleskov Alé m² 65% 23 Sti 24 6 S-Banen Jernen Alé % m² 65% Karlstrup Strandvej m² 45% Cementvej m Udbydes til salg Tegn. nr April

15 Bilag 2 København 30 km Karlstrup Trylleskov Strand Strandvejen Trylleskoven Daginstitution Butik Solrød Jernbane Munkekærskolen Karlstrup Strand Motorvejen s Solrød Strand Station Solrød Center Solrød Strand S-banen Strandvejen Jersie Strand Køge 11 km 0 1,000 kilometer Tegning nr

16 Bilag 2 16

17 LOKALPLAN Den nye bydel Trylleskov Strand Bilag 3 SOLRØD KOMMUNE 17

18 2 Bilag 3 18

19 3 Bilag 3 Lokalplan nr for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune i samarbejde med Rambøll Nyvig og med bidrag fra Elkjær og Ebbeskov arkitekter og SLA Landskabsarkitekter. Forslaget har været fremlagt til offentlig høring fra den 9. maj 2007 til den 4. juli 2007, begge dage medregnet. Der er i alt indkommet 13 indsigelser og bemærkninger, som har været forelagt for Byrådet. 19

20 4 Bilag 3 20

21 5 Bilag 3 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand INDHOLDSFORTEGNELSE Rammelokalplan for Trylleskoven Redegørelse side 7 Beskrivelse side 15 Rammelokalplanens bestemmelser side 21 Rammelokalplanens retsvirkninger ( 14) side 26 Bindende bestemmelser for delområde A, B og C side 27 Delområde A side 28 Delområde B side 32 Delområde C side 38 Vedtagelsespåtegning ( 15) side 42 Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning. Kortbilag 2: Lokalplanområdets delområder. Kortbilag 3: Lokalplanens bestemmelser. Kortbilag 4: Bindende bestemmelser for delområde A, B og C. Kortbilag 5: Illustrationsplan 21

22 6 Bilag 3 22

23 7 Bilag 3 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand REDEGØRELSE Indledning Byrådet har besluttet at udarbejde en rammelokalplan for den nye bydel Trylleskov Strand med boliger, skole, SFO, daginstitutioner, S-togsstation, butikker samt kontor og serviceerhverv. Rammelokalplanområdet er på 37 ha. og ligger ved Karlstrup Strand. Området afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, Køge Bugt motorvejen og området omkring Hovgårds Allé og bebyggelsen syd for Moseagervej. Køge Bugt-banen gennemskærer området i den østlige del. Rammelokalplanen fastsætter generelle bestemmelser for områdets anvendelse, mens der for delområde A, B og C er detaljerede bestemmelser. Rammelokalplanens bestemmelser for områderne D, E, F og G er ikke præcise nok til at opfylde lokalplanpligten. Det betyder, at der efterfølgende skal udarbejdes lokalplaner for området eller dele heraf, før det kan bebygges. Efter Byrådets vedtagelse af rammelokalplanen må ejendomme, der er omfattet af rammelokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med rammelokalplanens bestemmelser. Rammelokalplanen giver mulighed for at udvikle nye bosætningstilbud i et attraktivt område med natur i baghaven og Køge Bugt i forhaven. Den nye bydel bliver præget af eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet omgivet af grønne områder. I forbindelse med planlægningen af den nye bydel afholdt Solrød Kommune en arkitektkonkurrence, der resulterede i en strukturplan for områdets bebyggelse. Strukturplanen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside 23

24 8 Bilag 3 Områdets opdeling Området opdeles i 7 områder: Område A, B, C og F udlægges til boligformål. Område D udlægges til S-togsstation, detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv. Område Ds afgrænsning fastlægges først i forbindelse med den kommende lokalplanlægning og vil afhænge af om stationen etableres, og om der er interesse for at etablere erhverv i området. Område E udlægges til skole, SFO og daginstitution. Område G udlægges til støjvold og rekreativt område. Rammelokalplanens forhold til anden planlægning Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet Med kommunalreformen blev Roskilde Amt og Hovedstadens Udviklingsråd nedlagt ved udgangen af Ifølge Planloven har HUR's Regionplan 2005 herefter retsvirkning som landsplandirektiv. Miljøministeriet har udarbejdet et forslag til Fingerplan Forslaget er i høring indtil den 13. april 2007 og fungerer som Statens interesser i Hovedstadsområdet. Indtil Fingerplan 2007 er vedtaget af Folketinget, har det ingen retsvirkning. Miljøcenter Roskilde skal fremover føre tilsyn med, at den kommunale planlægning er i overensstemmelse med det gældende landsplandirektiv. Denne lokalplan er i overensstemmelse med Landsplandirektivet, hvor området er udlagt som eksisterende og planlagt byzone. Kommuneplanen , Solrød Kommune I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er der vedtaget et kommuneplantillæg 26. Lokalplanområdet er herefter beliggende i rammeområde 609, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: a) at området anvendes til boligformål, daginstitutioner, skole, detailhandel til servicering af Karlstrup Strand området, liberale erhverv, mindre kontor- og serviceerhverv samt en S-togsstation med tilknyttet P-plads. b) at antallet af boliger inden for området ikke overstiger 800 *). c) at grunde skal udstykkes med en minimumsstørrelse på 600 m 2 til parcelhuse 250 m 2 til tæt-lavt byggeri. d) at der gives mulighed for eksperimenterende bebyggelse. e) at bebyggelsen kan opføres i op til følgende højder 1½ etage i første husrække nærmest hhv Trylleskovsparken og parcelhusbebyggelsen omkring Hovgårds Allé 2 etager ind til 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 3 etager i afgrænsede dele af resten af området. f) at bebyggelsesprocenten for hele området ikke overstiger

25 9 Bilag 3 g) at bebyggelsesprocenten for boligbyggeri ikke overstiger 25 for parcelhuse, 45 for tæt-lavt byggeri 65 for etageboliger. f) at bebyggelsesprocenten for byggeri til centerformål ikke overstiger 60. g) at bebyggelsesprocenten for byggeri til skole, SFO og daginstitutioner ikke overstiger 35. h) at mindst 20 % af området anvendes til friarealer af forskellig karakter fælles for området. i) at den nye bydel skal have egen adgangsvej fra anlægsfasens start. j) at den nye bydel får en gennemgående vej fra Cementvej til Karlstrup Strandvej. k) at bebyggelse placeres med en afstand til veje og jernbane på mindst 25 meter fra Cementvejs nordlige vejskel 10 meter fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 25 meter fra Køge Bugt-banens midte (gælder ikke byggeri med tilknytning til station) l) at der etableres en ind til 10 m høj støjvold mod Køge Bugt Motorvejen. *) Antallet af boliger på 800 skyldes, at rammeområde omfatter de eksisterende tæt-lave boliger ved Trylleskovparken. I nærværende lokalplanområde kan der højst etableres 750 boliger. Detailhandelsplan Detailhandelsplanens mål for byudviklingen i Karlstrup Strand er, at der i forbindelse med udbygningen af Jernvejsgårdområdet planlægges et nyt lokalt detailhandelscenter i forbindelse med en kommende S-togsstation. For detailhandlen i Karlstrup Strand gælder følgende rammer for lokalplanlægningen i område 604 (Jernvejsgården Vest): En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: At der maksimalt gives mulighed for nybyggeri og omdannelse til butiksformål på i alt m 2. At der gives mulighed for dagligvarebutikker med en størrelse på maksimalt m 2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på maksimalt 500 m 2 inden for området. Ifølge Planloven skal der ved planlægning af butikker gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Det lokale detailhandelscenter skal bygges i tilknytning til den planlagte S- togsstation, så der opnås stationsnærhed til butikker, kontorlokaler og serviceerhverv. Arealet der benyttes til S-togsstation, butikker, kontorlokaler og serviceerhverv vil være belastet med støj fra Køge Bugt-banen. Butikker mv. er indendørsfunktioner, hvor bygningerne kan støjisoleres, så de der opholder sig i lokalerne ikke generes af støjen. Butikkerne vil give ekstra trafik til området. Når rammen for dagligvare- og udvalgsvarebutikker er brugt, forventes det at generere en biltrafik på ca. 440 biler pr. døgn, idet det er indregnet, at stationsnærheden til butikkerne betyder at færre 25

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE

LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2-291 FOR MØLLEMOSEPARKEN FORORD 3 BESTEMMELSER 6 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065 Lokalplan for boliger nord for alvejen i Vinge Vedtaget d. 2. april 2015 Lokalplan nr. 065 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold... 3 Baggrund

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere