rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å lf: T g n a rg Å.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å."

Transkript

1 Nr. 6 December Årgang Tlf: Årsabonnement: 576,- incl. moms Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt Særtillæg KLIMA, ENERGI & MILJØ

2 Giv dine energimærker en vitaminindsprøjtning Som kunde hos os får du ikke bare energimærkning, som opfylder lovens krav, men et energimærke, der giver dig mest for pengene. Du kan se frem til et tæt samarbejde, hvor vi stiller vi krav til, hvad energimærket skal indeholde. Du vil let og overskueligt blive præsenteret for de aktiviteter, der giver din virksomhed eller organisation størst mulige energi- og CO 2 besparelser. Et eksempel på vores udarbejdelse af energimærker og bygningsgennemgange er Brøndby Kommune. Ud fra en vurdering af energibesparelser i forhold til investering foretager vi en prioritering af aktiviteter, der skal sættes i værk først, og udarbejder desuden en oversigt over besparelsesmulighederne. Grontmij Carl Bro energimærker ca. 100 ejendomme for Brøndby Kommune. Herunder kommunens ejendomme ved Brøndby Stadion. Har du mod på at stille krav til dine energimærker, så læs mere på

3 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN 3 KÆRE LÆSER Teknologi og offentlig-privat samarbejde er nøglen Af Anders Stouge, branchedirektør rende vækstrater, som andre områder har De tre områder er i dag hinandens forud- bejde. Energi til bygninger står i dag for for DI Energibranchen svært ved at kunne fremvise. I 2008 run- sætninger for, at vi på et tidspunkt kan nå næsten 40 pct. af det samlede energifor- dede eksporten på området hele 64 mia. målet om et CO2-neutralt og fossilt frit brug i Danmark og dertil kommer, at især I DI Energibranchen oplever vi hver dag kr., hvilket svarer til 11 pct. af den sam- Danmark samtidig med, at vi bibeholder den offentlige bygningsmasse står foran hvordan den energi- og klimapolitiske lede danske vareeksport. Det betyder vores højre velfærd. massive renoveringer. Her vil det være op- dagsorden buldrer frem som aldrig før. vækst og arbejdspladser til Danmark. Helt konkret skal det DI Energibranchens lagt at gøre brug af garanterede energi- Det gør den både i Danmark og i resten Men det er ikke en naturlov, at det bliver holdning at det offentlige skal gå forrest besparelser via ESCO-løsninger, som en- af verden. det samme billede i fremtiden. Globalt set og fungere som et marked for afprøvning kelte, fremsynede kommuner allerede gør Herhjemme har vi længe været eksponen- intensiveres arbejdet markant med at ud- af nye teknologier, der kommer fra de in- brug af. Konceptet giver stor sikkerhed ter for udvikling og indpasning af energi- vikle fremtidens energi- og klimaløsnin- novative virksomheder. Det offentlige skal for bygningsejeren, men endnu gøres der besparende og vedvarende energiløsnin- ger. Det kræver derfor hele tiden engage- efterspørge løsninger inden for energibe- langt fra systematisk brug af denne mulig- ger. Derfor har Danmark som et af meget ment og nytænkning, hvis Danmark skal sparende produkter, vind, solceller, el- og hed for på samme tid at spare penge på få lande i verden rent faktisk præsteret at bibeholde sin førerposition på et område, brintbiler, osv. Det offentlige skal desuden energiregningen. opnå betydelig økonomisk vækst uden som uden tvivl bliver et fremtidigt loko- sørge for at udnytte den viden der findes Fra DI Energibranchens side opfordrer vi samtidig at øge hverken energiforbrug el- motiv for vækst og beskæftigelse. om energisystemet herhjemme. Det er en til, at det offentlige i langt højere grad gør ler CO2-udledning. Det er noget som ud- Her spiller det offentlige en helt central unik dansk kompetence, at nye løsninger brug af ESCOs. Det vil gavne både økono- landet er imponeret over og som også gi- rolle. Sammen med danske virksomheder tænkes ind som en del af det samlede mien og serviceniveauet og virksomhe- ver genlyd i eksportstatistikkerne. har kommunerne, regionerne og staten energisystem. derne er klar til at hjælpe. År efter år sætter eksporten af dansk en unik mulighed for på én gang at sam- Energibesparelser i bygninger er et andet energi- og klimateknologi rekord i afsæt- tænke hensynet til klimaet, forsynings- område, hvor det offentlige og private ning, absolut set men vi ser også impone- sikkerhed og konkurrenceevne. virksomheder med stor fordel kan samar-

4 4 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Nye digitale værktøjer på nettet Arkitekter efterspørger i stigende grad digitale byggematerialer, der passer til deres tegneprogrammer, og nu kan Cembrit som noget helt nyt præsentere et showroom med en lang række intelligente facade- og tagplader på nettet. Cembrit har åbnet et nyt web-showroom, der giver arkitekter fri adgang til at opleve og downloade en lang række intelligente facade- og tag- vedligeholde digitale bygningsmateriale programmer til byggebranchen. Som producentleddet, så prøver vi at tage et ekstra skridt vi vil gerne positionere os som seriøse samarbejdspartnere,der kan byde ind med nye initiativer til hele byggebranchen. Cembrit lægger vægt på at lave et digitalt værktøj, hvor der er lige præcis det rette niveau af data, så det er hurtigt for arkitekter at skaffe sig den ønskede information. FREMTIDENS DIGITALE MULIGHEDER plader. De digitale produkter er baseret på Der sker en kolossal udvikling lige for tiden den nyeste software til bygningsdesign og INNOVATIV TÆNKNING mht. 3D modulering i byggeriet, og der er kan således hentes direkte ind i arkitekter- Da vi indledte arbejdet med det digitale flere bygherrer, som det offentlige, der stil- nes tredimensionelle bygningsmodeller. showroom, ledte vi efter folk eller projek- ler krav om, at man bruger digital projekte- ter, som vi kunne spejle os i, så vi kunne delt en W³ pris i både guld og sølv af The ring i byggeprocessen. For at 3D processen FOKUS PÅ SAMARBEJDE OG RÅDGIVNING bygge videre på deres erfaringer. Men det International Academy of Visual Arts. skal fungere optimalt, så kræver det, at alle Cembrit er en del af Cembrit Holding A/S, viste sig hurtigt, at der ikke er nogen, der Magnus Sommer udtaler i den forbindelse: oplysninger er valide. Her kan det digitale der er én af Europas førende virksomheder har prøvet at udvikle de her digitale værk- Vi er en virksomhed, der lægger vægt på showroom fra Cembrit være en garanti for, inden for fremstilling og salg af byggemate- tøjer, fortæller Magnus Sommer. innovation.vi er i den spæde fødsel for digi- at man anvender de rigtige oplysninger i sit rialer. Hovedprodukterne er fibercementba- Derfor har Cembrit været igennem en pro- talt byggeri, og derfor har der været mange projekt. serede løsninger til tag og facade. Med erfa- ces, hvor man har hentet input udefra. Man ildsjæle involveret i projektet, da der har lig- Vi er midt i en løbende proces, og når vi i ring fra store byggeprojekter i Danmark og har haft flere arkitektfirmaer i tale, hvor get en ægte udfordring i det for alle parter, 2010 får vi nye bipsstandarder, er der ingen udlandet samt omfattende investeringer i man har stillet spørgsmålet: Hvad skal en som man kan lære af. Man kan sige, at det er tvivl om, at vi gerne vil have det integreret produktion og produktudvikling lægger virk- byggeproducent kunne levere digitalt for at et logisk trin, men der skal jo være nogen til på hjemmesiden fra starten, siger Magnus somheden vægt på at være én af byggebran- lette arbejdsgangen? Magnus Sommer at træde de første spor i sneen. Og ved at Sommer. chens mest visionære samarbejdspartnere. fortsætter: være først har vi fået meget goodwill, samti- Vi har ikke været bange for at inddrage dig med at det har været muligt at gøre det NEM ADGANG ET REDSKAB TIL FREMTIDENS andre mennesker i den her proces, og det rigtigt første gang. Det nye showroom findes på BYGGEPROCES har været positivt at trække folk ind med dk, og selvom byggematerialerne er baseret Hos Cembrit ser man evnen til at kunne andre indgangsvinkler. Man skal huske på, VI TAGER VORES KUNDER SERIØST på Autodesk Revit, kan de nemt konverteres levere digitale byggematerialer til arkitek- at det stadig er ret unikt at tænke i de her For Cembrit er det alfa og omega, at vi til programmer som AutoCAD og Autodesk terne som et afgørende konkurrencepara- baner. Det betyder også, at vi har fået en kan implementere ris og ros fra vores kun- Architectural Desktop, der i vid udstrækning meter. Magnus Sommer,Teknisk Rådgiver utrolig god respons, og man kan tydeligt der. Derfor er der god ræson i at have en anvendes i byggebranchen. hos Cembrit har været på projektet fra start mærke, at folk er glade for, at der sker stor grad af brugerinddragelse på et udvik- Autodesk Revit er i dag godt på vej til at til slut; han udtaler: noget på det her område. lingsprojekt, som det digitale showroom. blive de facto-program til 3D-bygningsde- Det nye web-showroom er skabt i et tæt Med de nye redskaber håber vi, at det bliver sign og udvikling af BIM-modeller (Bygnings samarbejde mellem Cembrit og førende dan- AT TRÆDE DE FØRSTE SPOR I SNEEN nemmere at kommunikere klart og ligetil Informations Model), og det er den udvik- ske arkitektfirmaer samt IT-virksomheden Cembrit har før vundet priser for deres mellem producent og arkitekt, fortæller ling, Cembrit med den nye digitale produkt- GoGet-It,der er specialiseret i at udvikle og markedsføring på nettet, da de er blevet til- Magnus Sommer. portefølje nu tager konsekvensen af.

5 Hvordan sikrer man et både økonomisk og bæredygtigt offentligt byggeri? Få inspiration fra SKI på de næste sider

6 Energimærkning af offentlige bygninger Offentlig energimærkning Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt, ligesom for erhvervsejendomme (undtagen industri og landbrug m.m.), boliger mv. Formålet med energimærkningsordningen er at klarlægge de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning. I mange offentlige bygninger giver energimærkningen gode muligheder for at spare på energien, til gavn for både budgettet, samfundsøkonomien og miljøet. Desuden giver energiforbedringer ofte sidegevinster i form af et bedre indeklima. Energimærkning gennem SKI s rammeaftale SKI har gennem EU-udbud fastlagt en rammeaftale for rådgivende ingeniørydelser, som blandt andet dækker energimærkning. Aftalen har nummer 17.05, og hedder»rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning: drifts- og vedligeholdelsesplaner, delaftale 1«. Det er frivilligt at benytte rammeaftalen, medmindre den offentlige institutions indkøbsledelse har truffet afgørelse om andet. Fordele ved at benytte rammeaftalen Kvalificerede rådgivere udvalgt på referencer, kompetencer og pris Professionelt aftalegrundlag, hvor rammerne er fastlagt på forhånd Fritagelse for evt. pligt til at sende opgaven gennem ressourcekrævende euudbud, og dermed bl.a. tidsbesparelse Prisniveauet Arbejdet kan enten udføres for den timepris, som de forskellige leverandører hver for sig har fastlagt i rammeaftalen, eller med en samlet pris for hele opgaven, ved et såkaldt miniudbud. Det sidste er især en fordel ved større opgaver, hvor der er mulighed for at genåbne konkurrencen blandt leverandørerne på rammeaftalen. Her får leverandørerne mulighed for at tilbyde en ordrespecifik pris til kunden på en bestemt opgave, hvilket kan medføre en bedre pris for ordregiveren. Du kan læse mere om energimærkning på Minicase om energimærkning: Viborg Da ingeniør Maja Jensen fra Viborg Kommunes bygningsafdeling, ligesom en masse af sine kolleger rundt om i landet, skulle stå i spidsen for energimærkningen af samtlige offentlige bygninger i kommunen, var gode råd dyre. Viborg Kommune vurderede, at den samlede pris for deres energimærkning ville blive 6,4 mio. kr. Det betød, at opgaven skulle udsættes for eu-udbud.»vi overvejede at foretage udbuddet selv, men kravet om, at alle mærkninger skal være gennemført senest den 1. juli 2009, gjorde, at vi blev nødt til at spare tid, der hvor vi kunne. Dermed blev det aktuelt at se på SKI s rammeaftaler,«fortæller hun. Som alternativ til eget udbud valgte Viborg at køre et miniudbud gennem SKI s rammeaftale I kravspecifikationen blev ejendommene opdelt i syv puljer, hvor de bydende virksomheder havde mulighed for at give tilbud på en, flere eller alle puljer. Især to leverandører Leif Hansen Rådgivende Ingeniører og Kuben Ejendomsad- ministration skilte sig ud som mest fordelagtige. Puljerne blev derfor fordelt mellem disse to virksomheder. Dermed endte den samlede pris for opgaven på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en samlet besparelse på 40,6 pct. i forhold til det oprindelige estimat. Du kan læse fl ere cases på

7 Genudbud af rammeaftale Køb rådgivende ingeniørydelser gennem SKI SKI afholder lige nu et genudbud på rammeaftalen for bygge- og el-materialer, værktøj og beklædning. Den nye rammeaftale forventes at træde i kraft den 15. februar Tidssvarende rammeaftale Den offentlige sektor står for ca. 47 pct. af det samlede forbrug af rådgivende ingeniørydelser i Danmark. Det svarer til et årligt forbrug på omkring 4 mia. kr. i På grund af efterspørgslen har SKI udarbejdet fire rammeaftaler, der skal gøre det lettere at købe rådgivende ingeniørydelser. Rammeaftalerne dækker stort set alle områder indenfor teknisk rådgivning, og udover rådgivende ingeniørfirmaer er der tilmed valgt arkitektfirmaer på to af rammeaftalerne. De fire rammeaftaler dækker planlægning, bygherrerådgivning samt henholdsvis bygge- og anlægsprojekter. Det er let Frem for selv at skulle gennemføre EU-udbud, når du skal finde tekniske rådgivere, kan du bruge rammeaftalerne på rådgivende ingeniørydelser. Du får en overskuelig oversigt over leverandørernes kompetencer og gennemskuelige priser på tværs. Professionelt aftalegrundlag Derudover ligger der et professionelt aftalegrundlag bag, når du skal tegne kontrakt med leverandøren. Blandt andet er du sikret, at leverandøren til enhver tid kan stille med de kompetencer, som han har budt ind med, og du kan vælge at få den samme medarbejder tilknyttet gennem hele dit projekt. Da SKI skulle vælge leverandører på rådgivende ingeniører, var kvalitet og kompetencer en vigtig parameter. Du er derfor sikret en høj kvalitet i opgaveløsningen. Priserne spænder bredt indenfor aftalerne. De fi re rammeaftaler for rådgivende ingeniørydelser Planlægning (17.05) Bygherrerrådgivning (17.06) Projekter Anlæg (17.07) Rådgivningsydelser Drifts- og vedligeholdelsesplaner Forsynings- og udviklingsplaner IT-planlægning Masterplaner Planer Trafikplanlægning Anlæg Byggeri Forsyning Havne Miljø Sport/fritid/kultur Trafik og transport Leverandører, geografi sk dækning Der er 44 leverandører at vælge imellem på de i alt fire rammeaftaler. Du kan vælge mellem nogle af de største i branchen og en række mindre rådgivere. Leverandørerne befinder sig over hele landet, så uanset hvor du befinder dig, vil du kunne finde en leverandør i nærheden. Projekter Byggeri (17.08) Administration/Institution Forsyning Sundhed Undervisning/kultur/sport/fritid Værksteder o.l. Du kan læse mere om rammeaftalerne på Konference om effektiv bygningsdrift I marts 2010 afholder SKI og Undervisningsministeriet en konference for selvejende uddannelsesinstitutioner om effektiv forvaltning og opgaveløsning på bygnings- og serviceområdet. Den endelige dato bliver offentliggjort på Flere penge til dem, det egentlig handler om SKI er en indkøbscentral, der gennemfører EU-udbud på vegne af det offentlige. Det er en fordel at samle det offentliges udbudsforretninger, da det sparer tid, ressourcer og ofte giver bedre aftalver end den enkelte enhed selv kan opnå. Udbuddene udmønter sig i attraktive indkøbsaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed er et bidrag til at sikre den danske velfærd. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S Tlf Fax

8 Flere energibesparelser Øget energieffektivitet og energibesparelser vurderes at være en af de mest omkostningseffektive måder at reducere CO2-udlednin- Udfordringerne for den danske energi- og klimapolitik må således tage afsæt i rollefordelingen mellem dansk og europæisk energi- og klimapolitik. Både fra EU og dansk side er der ambitiøse mål om at reducere udslippet af klimagas- ger på. Reduceret energiforbrug vil udover ser og øge andelen af vedvarende energi. forbedret energiforsyningssikkerhed også Mål, som ikke kan nås, uden at der sættes gøre det lettere for Danmark at leve op til markant ind over for at mindske og effek- forpligtelser om mere vedvarende energi i tivisere vores energiforbrug. energiforsyningen senest i Endvidere Dette er ambitiøse forpligtelser, som kalder indebærer det danske mål om at reducere på seriøse og helhedsorienterede løsninger bruttoenergiforbruget med 2 pct. i 2011 og og også en nytænkning af den måde, vi tæn- 4 pct. i 2020 i forhold til 2006, at der skal ker energibesparelser på. sættes kraftigt ind på området, særligt mht. DI Energibranchens anbefalinger på områ- til at se energibesparelser ud fra en energi- det er præsenteret i debatpjecen NYT systemmæssig tanke. KLIMA FOR VÆKST en Bright Green er- Energipolitikken vil i fremtiden være hvervsklimastrategi båret af tre ben eller målsætninger: OMKOSTNINGER OG EFFEKTIVITET hensynet til klimaet Gennemførelsen af energibesparelser og hensynet til forsyningssikkerheden Endvidere er det afgørende at energispare- lige energieffektiviseringstiltag. Endelig kan energieffektiviseringer er en effektiv og ef- hensynet til vækst og udvikling indsatsen tager hensyn til hvordan virkemid- energieffektiviseringstiltag i forhold til en- ficient (økonomisk) måde at mindske vores Disse tre ben bør overordnet også karakte- lerne på energi- og klimaområdet i øvrigt er kelte sektorer og områder ikke ses isoleret miljøpåvirkning og til at gøre os uafhængige risere energispareindsatsen og bør have indrettet herunder ikke mindst CO2-kvote- og uafhængige af hinanden, idet energibe- af fossile brændsler. Men indrettes ind- indflydelse på valg af virkemidler og på reguleringen, hvor CO2-kvotesystemet, har sparelser skal vurderes og prioriteres ud satsen ikke på fornuftig vis, kan det meget organiseringen af energispareindsatsen. afgørende indflydelse på effekten af forskel- fra en systemtanke. vel vise sig, at effekten af tiltagene og om-

9 kostningerne ikke står i et fornuftigt forhold til hinanden. Samlet anvendes i Danmark direkte omkring 650 millioner kr. per år til virkemidler til energibesparelser: Ca. 300 millioner kr. for energiselskabernes energispareaktiviteter, 250 millioner kr. for energimærker til bygninger; 100 millioner kr. til Elsparefonden. Hertil skal lægges omkostningerne ved øvrige instrumenter, især energi- og CO2-afgifterne, som dog i dag mere har karakter af at være fiskale afgifter end afgifter, der er rettet mod at sænke energi- og CO2-forbruget. Skattereformen retter ikke op på det forhold. Endelig kommer brugernes omkostninger ved at gennemføre initiativerne. Den danske energispareindsats har ikke udviklet sig som et samlet system men har udviklet sig ved knopskydninger samtidig med, at rammerne for den danske indsats i væsentlig grad har ændret sig. NYE POLITISKE RAMMER Energipolitikken er ikke længere alene et anliggende for nationalstaten. Den er blevet international, hvor politiske tiltag ligeledes vedtages på EU-niveau med fælles initiativer og regelsæt for hele Europa. Den danske indsats skal derfor tilpasses de ændrede vilkår, og indsatsen skal prioriteres ud fra et helhedshensyn, hvor alle sektorer og anvendelser prioriteres i forhold til hinanden, således at indsatsen lægges der, hvor effekten og omkostningseffektiviteten er størst. Effekten af tiltagene er vigtig at prioritere, da der ikke altid er sammenhæng mellem de forskellige politiske mål, herunder specielt CO2-målet og energisparemålet, jf. nedenfor. Her melder der sig et centralt spørgsmål om hvorvidt det er det EU-retslige gældende CO2-mål, der har første prioritet som ledetråd for energispareindsatsen, eller om det er de nationalt fastsatte energisparemål, der har første prioritet. Dette gælder ikke mindst når disse, som beskrevet nedenfor, kan være i konflikt med hinanden. Det kan dog konstateres, at Danmark ikke kan løbe fra det EU-retslige gældende CO2-mål. ENERGIBESPARELSER ER IKKE ALTID CO2-BESPARENDE I henhold til EU s kvoteordning er alle større elproducenter og de større fjernvarmeproducenterreguleret via CO2-kvoter. CO2-kvotesystemet har betydning for virkningerne af de instrumenter, som bringes i anvendelse i forhold til udslippet af CO2. Energibesparende foranstaltninger rettet mod energi, der leveres til energiforbrugerne fra sektorer, der er omfattet af CO2- kvoter, vil ikke have nogen nævneværdig effekt på udslippet af CO2. Det skyldes at kvotesystemet vil sikre, at den udmeldte samlede kvote vil blive udnyttet, overskydende kvoter fra eksempelvis elproducenter/varmeproducenter, der opstårsom følge af eksempelvis elbesparelser/fjernvarmebesparelser, sælges videre til andre, der har behov for kvoterne, og som dermed udnytter disse.

10 10 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Regelmæssig energimærkning af offentligt byggeri Tekst af Marianne Bender, Energitjensten, FORMÅL MED ENERGIMÆRKNINGEN SÆRLIGE REGLER FOR STATSLIGE INDBERETNING OG REGISTRERING AF Nordjylland Formålet med energimærkningen af de of- BYGNINGER GÆLDER NU OGSÅ ENERGI- OG VANDFORBRUG fentlige bygninger er at give de offentlige KOMMUNER OG REGIONER De offentlige institutioner skal hvert år ind- Det offentlige skal gå foran og sikre, at energiforbruget i de offentlige bygninger er så lavt, som det er miljømæssigt og økonomisk beslutningstagere en viden om, hvor det er økonomisk rentabelt at foretage energibesparelser. Det positive er, at de politisk og økonomisk ansvarlige får en uvildig energikonsulents vurdering af, hvilke energispareaktiviteter, der er rentable, og derfor bør Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, der trådte i kraft den 27. april 2005 blev i oktober måned 2007 også tiltrådt af Kommunernes Landsforening og i februar 2008 af regionerne. Cirkulæret indeholder bl.a. bestemmelser om, at alle berette deres energi- og vandforbrug. Det skal ske hvert år inden første juni. Indberetningen tjener tre fornål: a) at sikre at der holdes fokus på forbruget b) at synliggøre indsatsen c) at kunne beregne den statslige indsats i forsvarligt. De offentlige bygninger skal der- gennemføres i de offentlige bygninger. institutioner skal have udpeget en energi- energispareaktiviteterne. for energimærkes jævnligt senest hvert ansvarlig person. Han eller hun får det over- Alle offentlige institutioner med et elfor- 5. år. Energimærkningen af de offentlige OFFENTLIGE BYGNINGER ordnede ansvar for, at adfærd og drift er så brug på mere end kwh om året bygninger gælder for alle bygninger med et Ved en offentlig bygning forstås en ejen- energieffektiv som muligt. Samtidig skal skal synliggøre elforbruget ved en løbende etageareal på 60 m 2 og derover. For større dom, som er i offentligt eje, og som huser: den energiansvarlige sikre, at alle indkøbte registrering af deres elforbrug på Internet- offentlige bygninger (på 1500 m 2 og der- a. Den statslige, regionale og kommunale produkter er energieffektive. tet på over) afløser den regelmæssige energi- forvaltning. mærkning den tidligere ELO-ordning. b. Institutioner, selskaber, foreninger m.v., PLIGT TIL AT GENNEMFØRE ENERGIKONSULENTER OG ENERGI- Siden 1. januar 2006 har det været lovplig- som finansieres af offentlige midler. ENERGIBESPARELSER MÆRKNING AF OFFENTLIGE BYGNINGER tigt at bygninger med et etageareal på 1500 c. Virksomheder, som ejes af det offentlige. De offentlige institutioner skal ligesom Kommuner har lov til at ansætte deres egen m2 og derover får foretaget en regelmæssig andre offentlige bygninger have gennem- energikonsulent til den regelmæssige energi- energimærkning. Siden 1. juli 2009 er den BYGNINGENS ENERGIFORBRUG SKAL ført en energimærkning hvert 5. år. I den mærkning af egne bygninger. Der må dog regelmæssige energimærkning trådt i kraft VÆRE SYNLIGT medfølgende energimærkningsrapport er ikke benyttes egne konsulenter til energi- for alle bygninger med et etageareal på 60 Energimærkningen af offentlige bygninger der en række foreslåede energispareaktivi- mærkning af bygninger, hvor der er tale m2 og derover.alle offentlige bygninger som f.eks. børneinstitutioner, skal være of- teter. I cirkulæret faslægges det, at disse skal om salg eller udlejning. I statslige bygninger med et etageareal på 60 m2 og derover skal fentligt tilgængelig, hvilket i praksis betyder, gennemføres, inden der er gået 4 år, hvis skal der også ved den regelmæssige energi- altså have gennemført den første regelmæs- at den skal opsættes, så den er synlig for tilbagebetalingstiden er skønnet til at være mærkning anvendes en uafhængig energi- sige energimærkning. alle, der færdes i bygningen. 5 år eller derunder. konsulent.

11 CEMBRIT METRO CEMBRIT EDGE CEMBRIT FUSION CEMBRIT TRUE HVORFOR HEDDER DET FACADE- BEKLÆDNING? LAYOUT: ARKITEMA ARCHITECTS Cembrit introducerer URBANNATURE. En kollektion af facadeplader i fibercement, der giver dig uanede muligheder for at variere dit facadeudtryk. En innovativ serie, der kombinerer en bred variation af teksturer og overfladebehandling. Gå ind på og find ud af hvorfor frihed er den nye sort. URBANNATURE

12 12 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Miljørigtig varme Valg af opvarmningsform er et spørgsmål om temperament, og huset du bor i. Om du foretrækker alternativ energi, som en varmepumpe der udnytter solens oplagrede varme i jorden, solfangere på taget, en biobrændsels-kedel, eller du i stedet hellere vil have en oliekedel, en gaskedel eller bibeholde fjernvarmen, er som oftest meget individuelt. Uanset, hvilken løsning du vælger, har BAXI en miljørigtig løsning til dig. VEDVARENDE ENERGI BAXI s produktprogram indeholder både varmepumper til brug ved jordvarme og solfangere der monteret på taget er miljørigtig opvarmning af det varme vand. CO2 NEUTRAL Biobrændselskedler der enten kan benyttes ved brug af fastbrændsel, flis eller træpiller, er CO2 neutral opvarmning af boligen, da der ved forbrænding af træ, piller eller flis i en biobrændselskedel fra BAXI udledes ikke mere CO2, end der gør ved træets naturlige nedbrydningsproces. TRADITIONEL OPVARMNING Men hvordan kan olie- og gaskedler så være miljørigtige? De olie- og gaskedler, BAXI i dag markedsfører, er alle kondenserende kedler med meget høje virkningsgrader. Dermed opnås størst mulig varmeudnyttelse, hvilket minimerer forbruget af olie eller gas. Det kalder vi miljørigtig opvarmning. FREMTIDENS OPVARMNINGSFORMER Udover at tilbyde en bred palette af kedler til miljørigtig opvarmning gør BAXI meget for at til stadighed at udvikle nye kedeltyper. En ny kedel der forventes at komme i salg i 2010 er en Mikro CHP, der er et mini kraftvarmeværk. Mikro CHP en er en gaskedel der samtidig med at den opvarmer huset også producerer strøm til huset. Kedlen kan producere 1 kw strøm samtidig med varmeproduktionen og kan dermed stå for op mod 60 % af husstandens strømforbrug.ved at producere strømmen i huset frem for langt væk fjernes det strømtab der er i ledningsnettet som er på ca.70 %.Dermed opnår en virkningsgrad på 100 % på elproduktionen frem for 30% på den strøm der købes ved energiforsyningsselskaberne. Brændselsceller regnes i dag for fremtidens brændsoft. BAXI har i dag 25 brændselscellekedler kørende i testopstillinger i tyske boliger. Hermed er BAXI s nyeste kedler tæt på at overhale forsyningssikkerheden, da det i dag pga. forsyningsproblemer rent faktisk ikke er muligt i bred målestok at opvarme private boliger med kedler, der udnytter brændselscelleteknologien. BAXI som koncern bruger mange ressourcer på at være innovativ og være med blandt dem, der tilbyder den nyeste teknologi

13 SOLO KONDENS MK4 Energirigtig nyhed ENERGIMÆRKE A BAXI kan nu tilbyde endnu en A-mærket oliekedel nemlig SOLO KONDENS MK 4. SOLO KONDENS MK 4 er i et tidløst design samtidig med, at det er en kompakt kedel, der ikke støjer meget. Den fås i en 18 og 24 kw udgave, og er med sin høje effektivitet tillige med en god pris en rigtig god kedel, der også tåler at stå, hvor den ses ofte. Varmeanlægget består ikke af oliekedlen alene. Den nye kondenserende oliekedel fra BAXI leveres inklusiv oliebrænder og klimastyring, men eksklusiv anlægspumpe og trykekspansion. Lodret, balanceret aftræk købes som standardpakke. Alt dette indebærer, at slutbrugeren opnår den størst mulige besparelse sammenlignet med de gamle traditionelle kedler. SOLO KONDENS MK4 giver med sin høje effektivitet 102 % en særdeles god fyringsøkonomi. Pluspunkter der overbeviser: A-mærket kedel med virkningsgrad på 102% Inklusiv oliebrænder Termostat med drifts- og overkogstermostat Moderne styring med vejrkompensering Kompakt kedel der kun måler 850x490x650 Tidløst design

14 14 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Limtræ det miljøvenlige alternativ Ved at satse på naturlige materialer, som limtræ, kan man nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at man får bygninger med et behageligt indeklima og høj brandsikkerhed. Tekst af Mikkel Dissing Sandahl nelsesinstitutionerne, hvilket er en svaghed ved det danske uddannelsessystem. Takket være klimakonference og nye energikrav, er der kommet fokus på miljørigtigt byggeri. Gennem mine 20 år i branchen har jeg sagt de samme ting, Når limtræet produceres, så sker der en sortering af træet inden limning, hvorved der kommer en anden knastfordeling. Og det betyder, at træet kan klare større belastning som en tommelfingerregel, er limtræ ca. dobbelt så stærkt som almindeligt træ. som jeg nu pludselig kan høre gentaget i medierne så det er skønt, at der nu er ved VÆRN MOD BRAND at være ørenlyd for den gamle sandhed, at Træ er branddrøjt, da det er svært at an- billige materialer giver dårlige byggerier, og tænde. Man kender det selv, når der skal ild at vi skal satse på CO2 neutralt byggeri, i en kævle,og det kræver meget store varme- som et materiale som træ kan garantere, grader, inden det kan lade sig gøre. Endelig udtaler Torben Høst fra Lami Limtræ, der danner træ glødeskal og brænder langsomt. er én af landets førende producenter inden Hvis man sammenligner med stål, så mister for miljøvenlige byggematerialer. en trækonstruktion sin styrke meget senere end en stålkonstruktion, da stål kollapser INDFØR EN SUBSTITUTIONSPLIGT FOR FRA VUGGE TIL GRAV til at se stål, aluminium, plast og jernbeton ved 500 grader celsius. Det betyder, at træ CO2 NEUTRALE BYGGEMATERIALER Tidens fokus på energirigtigt byggeri er en blive mere og mere erstattet af limtræ som giver tid til at redde værdier under en brand, Der er et EU lovkrav om, at offentlige byg- del af en holdningsændring, der måske kan alternativt konstruktionsmateriale. ligesom brandfolkene er sikre på, at bygnin- gerier skal bruge miljøvenlige materialer, blive nødvendig fremover, hvor man skal gen ikke vil kollapse. når det er muligt. Mange vælger stål- eller tænke helheden ind i forhold til et givent NEMT AT FORMSPÆNDE MANGE jern-beton uden større refleksion, men de produkt hvad er den samlede CO2 belast- MULIGHEDER ISOLERING OG INDEKLIMA fleste af bygningens enkeltdele kan erstat- ning i forløbet fra fremstilling til bortskaf- Limtræ er et yderst fleksibelt materiale, der Træ er et materiale, der er enormt god til at tes af træ i en ny konstruktion: felse? Man bliver pludselig nødt til at se på kan bruges til bjælker, buer, drager og søjler samarbejde med vejret, ligesom det har en Hvis grønt byggeri virkelig skulle vinde et produkts livscyklus fra vugge til grav. i alle typer af byggerier; kontorer, plejehjem, fornem isoleringsevne. I byggerier med frem, så er det vigtigt, at folk kender de Torben Høst udtaler: børnehaver, sygehuse og idrætshaller. jernbeton og stål er det svært helt at undgå miljøvenlige alternativer. Det kunne være Hvis vi ser på materialet limtræ i forhold Torben Høst fortæller: kuldebroer til forskel fra træ, der sikrer interessant, hvis der fra politisk hold blev til klimaspørgsmålet, så er der god CO2 Limtræ kan i realiteten bruges til hvad mod kuldebroer, samtidig med at byggeriet indført en slags substitutionspligt, lige som økonomi i at fælde ældre træer og gøre som helst. Sydpå bliver der tit bygget super- kan optage og afgive fugt, hvilket modvir- der har været på malingvarer med skadelige plads til et ungt træ, der optager langt markeder i træ, hvilket er spektakulære byg- ker dannelsen af kondens.træ kan som byg- stoffer, hvor vi nu skal anvende de mest mere CO2. gerier, der er udført i samme stil som de gemateriale være med til at regulerer inde- CO2 neutrale materialer, hvis det er muligt, Limtræ kan i princippet bruges i ethvert klassiske europæiske banegårde. Dernede klimaet, og på den måde opstår der ikke og økonomien er den samme. byggeri, og jeg er sikker på, at vi kommer er træ en markant del af pensum på uddan- skimmelsvamp.

15 LAMI ER GRØN FREMTID BYG MED LAMI LIMTRÆ, NÅR KVALITET, MILJØ OG KLIMA ER EN HJERTESAG... LAMI limtræ = CO2 neutral LAMI limtræ = Økonomisk LAMI limtræ = Branddrøjt LAMI limtræ = Høj kvalitet Fantastisk materiale fra naturen bearbejdet limtræ giver et behageligt indeklima til bolig og kontor

16 Pukkel af byggesager opløst af konsulenter Indtil for halvandet år siden voksede en pukkel af byggesager i Helsingør Kommunes tekniske forvaltning. Den gav utilfredse borgere, og den forhindrede kommunen i at føre en central del af sin erhvervspolitik ud i livet. Idag tager det to uger at opstarte sagsbehandlingen af en servitut på et skøde, hvis det skal ske i Helsingør Kommunes tekniske forvaltning. Det er en meget klar forbedring i forhold til for blot et år siden, hvor sagsbehandlingen kunne være op til et helt år. Derfor er Claus Bo Frederiksen fra kommunens tekniske forvaltning meget tilfreds med sin beslutning i forsommeren 2008 om at bede politikerne om penge til eksterne konsulenter. Han er afdelingschef for Byg, Plan og Infrastruktur og derfor ansvarlig for området. HØJKONJUNKTUREN SKABTE EN SAGSPUKKEL Især i årene fra 2006 til 2008 kom der mange flere byggesager ind end normalt, og det skabte vores sagspukkel, forklarer han. Den bestod af ansøgninger fra både virksomheder og private, for alle byggede og udvidede jo, når de fik råd til det dengang i højkonjunkturen. I dag skal der gang i byggeriet igen, og hvis vi skal understøtte vores bygherrer, så skal kommunen ikke være flaskehalsen. Den bedste erhvervsinvestering en kommune kan gøre er at nedbringe ventetiderne. Det var derfor, at vi valgte at bruge Grontmij Carl Bro s konsulenter, til vores sagspukkel var væk. For dels skal erhvervslivet jo ikke hindres af sagsbehandlingstiden, og dels har kommunen afsat penge til investeringer, som heller ikke kan komme i gang, når sagerne hober sig op. KONSULENTERNE VAR KLAR FRA START Claus Bo Petersen har været godt tilfreds med samarbejdet: Konsulenterne fra Grontmij Carl Bro havde kommunal, teknisk indsigt fra lignende opgaver i andre kommuner. Derfor var de hurtigt inde i de kommunale systemer og blev meget fortrolige med dem. Vi har endda brugt konsulenterne til at undervise nogle af vore medarbejdere.

17 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN 17 Marie Lundberg Hansen fra Grontmij Carl Bro er en af konsulenterne,som har arbejdet sammen med kommunens medarbejdere for at komme til bunds i byggesagerne. Netop i Helsingør Kommunes situation mener hun, at konsulenter var den oplagte løsning. Hvis kommunen har en helt konkret opgave, hvor man har brug for nogen til at løse den med det samme, så er det en god ide med konsulenter. For vi har ikke har brug for oplæring, vi kan arbejde selvstændigt, og vi kender spillereglerne omkring det politiske. Så vi kan umiddelbart gå ind i teamet sammen med kommunens egne sagsbehandlere, og vi behandler sagerne på kommunens egen måde.vi har udført tilsvarende opgaver for andre kommuner, og vi rådspørger os løbende og holder en tæt dialog med byggesagsteamet, så kommunen får det, den gerne vil have. ERFARING FRA STARTEN ER VIGTIG Konsulenternes tidligere erfaringer var også vigtige i Helsingør, fordi sagspuklen indeholdt alle slags sager. Nogle var teknisk komplicerede og tidskrævende, så de sad som propper i systemet.andre var forsinket på grund af kommunikationen med borgerne, eller fordi en medarbejder var blevet syg, havde fundet andet arbejde eller var gået på barsel. Vi arbejdede i halvandet år og nu er puklen nedbragt væsentligt. Havde de ansat vikarer, skulle de først oplære dem og give dem erfaring. Og når puklen var væk, skulle de eventuelt afskediges igen.vi sætter cirka syv timer af til oplæring i kommunens egne systemer - resten har vi erfaring med fra tilsvarende opgaver. PUKLER KAN UNDGÅS Selv om sagspuklen i Helsingør Kommune er fortid,så tror Marie Lundberg Hansen ikke, at hun kommer til at bruge ret lang tid på andre opgaver inde på kontoret i Grontmij Carl Bro. Der er rigtig mange forsinkede sager ude omkring i kommunerne, og det forhindrer dem jo i at føre mange af deres visioner ud i livet. Claus Bo Frederiksen i Helsingør Kommune føler sig dog sikret imod at se den slags igen: Vi forventer ikke, at puklen opstår igen, for under normale omstændigheder ligger vi på til sager om året, men lige i højkonjunkturen var der flere. Næste gang vi ser udsving, vil vi ansætte konsulenter igen.vi har nemlig skabt en god forbindelse med konsulenterne, så dem kan vi altid kalde ind. Og ved at forhøje vores byggesagsgebyrer lidt har vi fået plads til en konsulent i en kort periode af to til tre måneder om året.

18 Fremtidens isolering er her allerede Med den nyudviklede Isover 32 er grænserne for isoleringsevne endnu en gang blevet rykket. Men det er næsten mere vigtigt, at det nu er muligt at bygge væsentligt tyndere vægge, hvilket både giver større frihed til det arkitektoniske udtryk og større frihed i de overordnede energirammeberegninger for et byggeprojekt. Tekst af Mikkel Dissing Sandahl gen i en bolig, og dermed få flere kvadratmeter til rådighed ved et parcelhus på Med lanceringen af den nye lambda 32 isolering nærmer Isover sig de yderste grænser for hvad, der er teknisk mu- 200 m 2 sparer man rundt regnet 3 m 2 i forhold til almindelig isoleringsmateriale. Mette Nymann Nielsen fra Arkitektfirmaet C.F. Møller udtaler: Vi har faktisk gået og ventet lidt på et produkt som dette, der både minimerer linie- ligt, når det gælder høj isoleringsevne. Med tabet og giver mulighed for en slankere produktet kan man spare 5 cm vægtykkelse, konstruktion. Set ud fra en holistisk vurde- hvilket betyder mere luft i energiramme- ring er den et kæmpe plus. Netop mulig- beregninger. Salgs- og marketingdirektør i heden for at sende de kraftige lavenergi- Isover Jan Riis Nielsen udtaler: konstruktioner på slankekur gennem brug Med denne isolering kan man enten bygge af mere effektivt isoleringsmateriale passer tyndere konstruktioner med samme u-værdi, godt ind i vores tankegang. Jeg opfatter eller man kan vælge at bevare tykkelsen og ikke energioptimering som en trend; den er dermed øge isoleringsevnen.endelig kan tværtimod et udtryk for, at man forholder man gå til ekstremerne og anvende en bedre sig til fremtiden. isolering i en tykkere konstruktion og der- mer alle de skærpede krav, byggeriet vil jekter, der viser vejen inden for byggeriet. med få morgendagens byggeri. blive konfronteret med i de kommende Blandt andet KOMFORT HUSENE ved Vejle, LAVENERGI ER FREMTIDENS NORM revisioner af Bygningsreglementet. der er Danmarks største udviklingsprojekt Arkitektfirmaet C. F. Møller har specialiseret BEHOVET FOR BEDRE ISOLERING STIGER Isover udvikler og producerer innovative inden for passivhuse. sig i lavenergibyggeri og virksomheden har NU OG I FREMTIDEN og effektive isoleringsløsninger baseret på blandt andet tegnet Dragen i Odense, én af Isover er den eneste virksomhed, der kan glasuld.virksomheden er ledende på mar- STØRRE FRIHED FOR ARKITEKTER, de første institutioner, der opføres som pas- tilbyde den nye lambda 32 isolering i Dan- kedet, og klima, miljø og energieffektivitet RÅDGIVERE OG BRUGERNE sivhus i Danmark. mark. Det nye materiale er skabt til lavener- har høj prioritet i udviklingsarbejdet, og fir- Isover 32 er en super effektiv isolering, der Når man vil spare energi, bygger man tyk- gibyggeri og passivhuse, da det imødekom- maet er initiativtager til og deltager i pro- resulterer i, at man kan optimere isolerin- kere mure, men det fordyrer samtidig kon-

19 struktionerne. Jeg synes derfor, det er op- Det nye er, at man ved renovering efter lagt at gøre isoleringen mere effektiv, så KOMFORT HUS standarden benytter viden man kan optimere skallen - ligesom i en om velkendte principper og samspillet mel- flyvemaskine - og dermed opnå flere netto- lem de enkelte bygningsdele, således at kvadratmeter, udtaler arkitekt Gonzalo Gud- bygningen næsten ikke bruger energi til op- dat fra C. F. Møller. varmning og samtidig giver et godt inde- I lighed med sin kollega Mette Nymann klima. Nielsen mener han, at lavenergi hurtigt vil blive normen i byggeriet: LAVENERGIHUS I MINI-STØRRELSE Vi ved, at flere og flere mennesker i ver- OPFØRES PÅ HØJBRO PLADS den kræver energi, og at den vil blive dyrere Vi vil gerne benytte opmærksomheden og dyrere.vi har et politisk pres på os, som omkring COP 15 til at demonstrere vores vi må forholde os til.allerede nu bruger produkters potentiale. Derfor opfører vi et mange bygherrer gerne lidt mere på isole- lille, men yderst energieffektivt hus på 10 ring, for at få deres projekt op i lavenergi- m 2 på Højbro Plads i København, der står klasse 1. klart d. 7. december, udtaler Jan Riis Nielsen. Med lambda 32 kan energieffektviteten op- For Isover handler projektet om at vise timeres, uden at det får indflydelse på kon- hvad, der er muligt i dag. Man kan således struktionerne. både se det færdige resultat, og man kan se principperne bag. BEHOVET FOR BEDRE ISOLERING STIGER For os er det vigtigt at afmystificere den I FREMTIDEN her debat lavenergibyggeri er ikke frem- Der er øget fokus på at begrænse vores tidssnak, vi kan gøre utroligt meget nu med energiforbrug, og der er planlagt yderligere vores nuværende produkter. Hvis man ek- stramninger over den næste 10 års periode. eller bedre, og der arbejdes hele tiden på de danske etageejendomme til lavenergi- sempelvis opfører et almindeligt lavenergi De ekstra skridt, man tog for fem år siden flere lavenergiboliger over hele Danmark. standard, kan Danmark og dansk byggeri hus på 200 m 2, så vil udgiften til energi om for at fremtidssikre sit byggeri, kommer tæt- blive ledestjernen for, hvordan målene i året være ca kr. og hvis man sætter tere og tættere på de officielle krav i år ENERGIRENOVERINGER UNDERVEJS Kyoto-protokollen kan opnås. solceller på taget, så går energiregnskabet i 2020 behøver man således næsten ikke Det er vigtigt, at vi i Danmark har fokus på, nul her er vi allerede. varme sin bolig op, hvis den opfylder de at alt nyt byggeri udføres energimæssigt for- EJENDOMMEN UDEN RADIATORER gældende krav. Jan Riis Nielsen udtaler: svarligt for bygningerne skal som ud- Det lyder som ren magi, men faktum er, at Bygningsreglementet, som kommer i gangspunkt fungere i mere end 100 år. Det en etageejendom renoveret efter KOM bliver efter principperne i lavenergi- betyder også, at mere end 80 % af de byg- FORT HUS standarden udelukkende bygger klasse 2, men i princippet kunne vi gå ninger der er i Danmark om 20 år allerede på velkendte principper. Umiddelbart er direkte til lavenergiklasse 1. Både bygge- er bygget. Derfor er det ikke nok at foku- det svært at forestille sig en bolig uden radia- branchen, producenterne og forbrugerne sere på energibesparelser i nybyggeriet. torer, men på det punkt vender KOMFORT er klar til det, og der er rigtig mange penge Jan Riis Nielsen udtaler: HUS standarden op og ned på vore vante at spare til opvarmning ved at bygge i lav- Det er afgørende for det danske energi- forestillinger. Indblæsningsluften er dejlig energiklasse 1. forbrug, at vi straks reducerer det enorme varm, der er ingen radiatorer ved vinduet, I dag er der flere hundrede boliger i Dan- energiforbrug, der er i den eksisterende men ellers ligner alting sig selv, fortæller Jan mark, der er bygget efter lavenergiklasse 1 boligmasse. Hvis vi starter med at renovere Riis Nielsen.

20 20 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Betech Data i COP15-offensiv for grønt byggeri Den teknologiske udvikling inden for CAD-software er i dag så fremskreden, at den tegner til at blive en stor del af svaret på, hvordan byggeriet kan blive klimavenligt. Med Ecotect fra Autodesk er den avancerede grønne CAD-teknologi gjort brugervenlig, og det er præcis, hvad der skal til for at gøre energianalyser til en naturlig og tidlig del af ethvert byggeprojekt, siger Nicolai Karved og fortsætter: I Ecotect kan man få svar på, hvordan materialevalg og bygningens placering og dimensioner alt sammen påvirker bygningens samlede energiregnskab. Der er ofte store energibesparelser at hente ved at dreje bygningen få grader i forhold til solens bane eller ved at sikre sig kontrol med luftstrømmene inde i bygningen, der bl.a. styres af opvarmning og nedkøling af facaden. Det handler kort sagt om at træffe de rigtige beslutninger helt fra projekteringsfasen, og med Ecotect har vi fået det værktøj, der gør det nemt for både arkitekter og ingeniører at arbejde og samarbejde om bæredygtighed. Analyserne i Ecotect baseres på detaljerede verjdata fra hele verden, og Autodesk har oprettet et særligt web-baseret Green Building Studio, hvor alle vejrdataene samles og opdateres. Green Building Studio stiller også datakraft til rådighed for brugere med Ecotect-abonnement, idet analyserne er så detaljerede, at de kræver relativ stor datakraft. Betech Data går nu i offensiven for at sikre, at idealerne om energirigtigt og grønt byggeri rent faktisk bliver omsat til nye værktøjer og arbejdsprocesser Om få dage indtager COP15 København og resten af Danmark, og med topmødet aktualiseres endnu en gang tidens nok vig- tivt kan være med til at reducere byggeriets markante CO2-udledning. I forbindelse med COP15 etablerer Betech Data sig på den stort opslåede Bright Greenudstilling i Forum i København, der løber af Arkitektfirmaet schmidt hammer lassen er nogle af de første herhjemme, der har taget Ecotect til sig, men efterhånden som Ecotect bliver integreret i Autodesks øvrige software til byggebranchen, kommer det i byggebranchen. Som Autodesk-distributør i Danmark og Norge formidler Betech Data i dag teknologi, som fundamentalt kan ændre arkitekters og tigste og mest presserende spørgsmål, nemlig hvordan klimaforandringerne effektiv bremses. Ifølge US Department of Energy tegner byggebranchen sig for 30 pct. af klodens forbrug af råmaterialer, og husene i sig selv forbruger anslået 36 pct. af den energi, stablen d december parallelt med COP15. Bright Green samler mere end 160 af verdens førende virksomheder inden for grøn teknologi, og det er her, Betech Data ser en enestående mulighed for at vise politikere, virksomheder og andre interessenter, ifølge Nocolai Karved til at gå stærkt. Stort set alle virksomheder i byggebranchen arbejder med software fra Autodesk, og det betyder, at dele af funktionaliteten i Ecotect med tiden vil blive tilgængelig for ingeniørers arbejde til klimaets fordel. Det er den teknologi, som Betech Data nu sætter alle sejl til for at udbrede. vi har til rådighed. Det er baggrunden for, at Betech Data i forbindelse med det forestående COP15-topmøde sætter alle sejl til for at skabe opmærksomhed på den letanvendelige teknologi fra Autodesk, der effek- hvor nemt det er at bygge bæredygtigt. Ifølge Application Engineer i Betech Data Nicolai Karved er det særligt programmet Ecotect fra Autodesk, der har potentiale til at blive toneangivende i byggebranchen: rigtig mange ingeniører og arkitekter. Men lige nu handler det om at fortælle, at løsningerne er her, og at der ikke længere er nogen undskyldning for at bygge i andre farver end grøn, slutter Nicolai Karved.

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem olie Varme hjertet i dit hjem Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd National Energy Efficiency Action Plan! Den danske NEEAP indmelding til Kommissionen skete den 28.4.14!

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavenergi og fjernvarme

Lavenergi og fjernvarme Lavenergi og fjernvarme Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri Hvad skal der til? Hvad betyder det for ejer? Hvad kan AVA/Århus Kommune gøre? Lavenergi og fjernvarme Lovgivning Paradokser Byggeteknik

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Københavns Erhvervsakademi Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Potentiale Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i BRs energikrav

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere