rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å lf: T g n a rg Å.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å."

Transkript

1 Nr. 6 December Årgang Tlf: Årsabonnement: 576,- incl. moms Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt Særtillæg KLIMA, ENERGI & MILJØ

2 Giv dine energimærker en vitaminindsprøjtning Som kunde hos os får du ikke bare energimærkning, som opfylder lovens krav, men et energimærke, der giver dig mest for pengene. Du kan se frem til et tæt samarbejde, hvor vi stiller vi krav til, hvad energimærket skal indeholde. Du vil let og overskueligt blive præsenteret for de aktiviteter, der giver din virksomhed eller organisation størst mulige energi- og CO 2 besparelser. Et eksempel på vores udarbejdelse af energimærker og bygningsgennemgange er Brøndby Kommune. Ud fra en vurdering af energibesparelser i forhold til investering foretager vi en prioritering af aktiviteter, der skal sættes i værk først, og udarbejder desuden en oversigt over besparelsesmulighederne. Grontmij Carl Bro energimærker ca. 100 ejendomme for Brøndby Kommune. Herunder kommunens ejendomme ved Brøndby Stadion. Har du mod på at stille krav til dine energimærker, så læs mere på

3 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN 3 KÆRE LÆSER Teknologi og offentlig-privat samarbejde er nøglen Af Anders Stouge, branchedirektør rende vækstrater, som andre områder har De tre områder er i dag hinandens forud- bejde. Energi til bygninger står i dag for for DI Energibranchen svært ved at kunne fremvise. I 2008 run- sætninger for, at vi på et tidspunkt kan nå næsten 40 pct. af det samlede energifor- dede eksporten på området hele 64 mia. målet om et CO2-neutralt og fossilt frit brug i Danmark og dertil kommer, at især I DI Energibranchen oplever vi hver dag kr., hvilket svarer til 11 pct. af den sam- Danmark samtidig med, at vi bibeholder den offentlige bygningsmasse står foran hvordan den energi- og klimapolitiske lede danske vareeksport. Det betyder vores højre velfærd. massive renoveringer. Her vil det være op- dagsorden buldrer frem som aldrig før. vækst og arbejdspladser til Danmark. Helt konkret skal det DI Energibranchens lagt at gøre brug af garanterede energi- Det gør den både i Danmark og i resten Men det er ikke en naturlov, at det bliver holdning at det offentlige skal gå forrest besparelser via ESCO-løsninger, som en- af verden. det samme billede i fremtiden. Globalt set og fungere som et marked for afprøvning kelte, fremsynede kommuner allerede gør Herhjemme har vi længe været eksponen- intensiveres arbejdet markant med at ud- af nye teknologier, der kommer fra de in- brug af. Konceptet giver stor sikkerhed ter for udvikling og indpasning af energi- vikle fremtidens energi- og klimaløsnin- novative virksomheder. Det offentlige skal for bygningsejeren, men endnu gøres der besparende og vedvarende energiløsnin- ger. Det kræver derfor hele tiden engage- efterspørge løsninger inden for energibe- langt fra systematisk brug af denne mulig- ger. Derfor har Danmark som et af meget ment og nytænkning, hvis Danmark skal sparende produkter, vind, solceller, el- og hed for på samme tid at spare penge på få lande i verden rent faktisk præsteret at bibeholde sin førerposition på et område, brintbiler, osv. Det offentlige skal desuden energiregningen. opnå betydelig økonomisk vækst uden som uden tvivl bliver et fremtidigt loko- sørge for at udnytte den viden der findes Fra DI Energibranchens side opfordrer vi samtidig at øge hverken energiforbrug el- motiv for vækst og beskæftigelse. om energisystemet herhjemme. Det er en til, at det offentlige i langt højere grad gør ler CO2-udledning. Det er noget som ud- Her spiller det offentlige en helt central unik dansk kompetence, at nye løsninger brug af ESCOs. Det vil gavne både økono- landet er imponeret over og som også gi- rolle. Sammen med danske virksomheder tænkes ind som en del af det samlede mien og serviceniveauet og virksomhe- ver genlyd i eksportstatistikkerne. har kommunerne, regionerne og staten energisystem. derne er klar til at hjælpe. År efter år sætter eksporten af dansk en unik mulighed for på én gang at sam- Energibesparelser i bygninger er et andet energi- og klimateknologi rekord i afsæt- tænke hensynet til klimaet, forsynings- område, hvor det offentlige og private ning, absolut set men vi ser også impone- sikkerhed og konkurrenceevne. virksomheder med stor fordel kan samar-

4 4 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Nye digitale værktøjer på nettet Arkitekter efterspørger i stigende grad digitale byggematerialer, der passer til deres tegneprogrammer, og nu kan Cembrit som noget helt nyt præsentere et showroom med en lang række intelligente facade- og tagplader på nettet. Cembrit har åbnet et nyt web-showroom, der giver arkitekter fri adgang til at opleve og downloade en lang række intelligente facade- og tag- vedligeholde digitale bygningsmateriale programmer til byggebranchen. Som producentleddet, så prøver vi at tage et ekstra skridt vi vil gerne positionere os som seriøse samarbejdspartnere,der kan byde ind med nye initiativer til hele byggebranchen. Cembrit lægger vægt på at lave et digitalt værktøj, hvor der er lige præcis det rette niveau af data, så det er hurtigt for arkitekter at skaffe sig den ønskede information. FREMTIDENS DIGITALE MULIGHEDER plader. De digitale produkter er baseret på Der sker en kolossal udvikling lige for tiden den nyeste software til bygningsdesign og INNOVATIV TÆNKNING mht. 3D modulering i byggeriet, og der er kan således hentes direkte ind i arkitekter- Da vi indledte arbejdet med det digitale flere bygherrer, som det offentlige, der stil- nes tredimensionelle bygningsmodeller. showroom, ledte vi efter folk eller projek- ler krav om, at man bruger digital projekte- ter, som vi kunne spejle os i, så vi kunne delt en W³ pris i både guld og sølv af The ring i byggeprocessen. For at 3D processen FOKUS PÅ SAMARBEJDE OG RÅDGIVNING bygge videre på deres erfaringer. Men det International Academy of Visual Arts. skal fungere optimalt, så kræver det, at alle Cembrit er en del af Cembrit Holding A/S, viste sig hurtigt, at der ikke er nogen, der Magnus Sommer udtaler i den forbindelse: oplysninger er valide. Her kan det digitale der er én af Europas førende virksomheder har prøvet at udvikle de her digitale værk- Vi er en virksomhed, der lægger vægt på showroom fra Cembrit være en garanti for, inden for fremstilling og salg af byggemate- tøjer, fortæller Magnus Sommer. innovation.vi er i den spæde fødsel for digi- at man anvender de rigtige oplysninger i sit rialer. Hovedprodukterne er fibercementba- Derfor har Cembrit været igennem en pro- talt byggeri, og derfor har der været mange projekt. serede løsninger til tag og facade. Med erfa- ces, hvor man har hentet input udefra. Man ildsjæle involveret i projektet, da der har lig- Vi er midt i en løbende proces, og når vi i ring fra store byggeprojekter i Danmark og har haft flere arkitektfirmaer i tale, hvor get en ægte udfordring i det for alle parter, 2010 får vi nye bipsstandarder, er der ingen udlandet samt omfattende investeringer i man har stillet spørgsmålet: Hvad skal en som man kan lære af. Man kan sige, at det er tvivl om, at vi gerne vil have det integreret produktion og produktudvikling lægger virk- byggeproducent kunne levere digitalt for at et logisk trin, men der skal jo være nogen til på hjemmesiden fra starten, siger Magnus somheden vægt på at være én af byggebran- lette arbejdsgangen? Magnus Sommer at træde de første spor i sneen. Og ved at Sommer. chens mest visionære samarbejdspartnere. fortsætter: være først har vi fået meget goodwill, samti- Vi har ikke været bange for at inddrage dig med at det har været muligt at gøre det NEM ADGANG ET REDSKAB TIL FREMTIDENS andre mennesker i den her proces, og det rigtigt første gang. Det nye showroom findes på BYGGEPROCES har været positivt at trække folk ind med dk, og selvom byggematerialerne er baseret Hos Cembrit ser man evnen til at kunne andre indgangsvinkler. Man skal huske på, VI TAGER VORES KUNDER SERIØST på Autodesk Revit, kan de nemt konverteres levere digitale byggematerialer til arkitek- at det stadig er ret unikt at tænke i de her For Cembrit er det alfa og omega, at vi til programmer som AutoCAD og Autodesk terne som et afgørende konkurrencepara- baner. Det betyder også, at vi har fået en kan implementere ris og ros fra vores kun- Architectural Desktop, der i vid udstrækning meter. Magnus Sommer,Teknisk Rådgiver utrolig god respons, og man kan tydeligt der. Derfor er der god ræson i at have en anvendes i byggebranchen. hos Cembrit har været på projektet fra start mærke, at folk er glade for, at der sker stor grad af brugerinddragelse på et udvik- Autodesk Revit er i dag godt på vej til at til slut; han udtaler: noget på det her område. lingsprojekt, som det digitale showroom. blive de facto-program til 3D-bygningsde- Det nye web-showroom er skabt i et tæt Med de nye redskaber håber vi, at det bliver sign og udvikling af BIM-modeller (Bygnings samarbejde mellem Cembrit og førende dan- AT TRÆDE DE FØRSTE SPOR I SNEEN nemmere at kommunikere klart og ligetil Informations Model), og det er den udvik- ske arkitektfirmaer samt IT-virksomheden Cembrit har før vundet priser for deres mellem producent og arkitekt, fortæller ling, Cembrit med den nye digitale produkt- GoGet-It,der er specialiseret i at udvikle og markedsføring på nettet, da de er blevet til- Magnus Sommer. portefølje nu tager konsekvensen af.

5 Hvordan sikrer man et både økonomisk og bæredygtigt offentligt byggeri? Få inspiration fra SKI på de næste sider

6 Energimærkning af offentlige bygninger Offentlig energimærkning Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt, ligesom for erhvervsejendomme (undtagen industri og landbrug m.m.), boliger mv. Formålet med energimærkningsordningen er at klarlægge de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning. I mange offentlige bygninger giver energimærkningen gode muligheder for at spare på energien, til gavn for både budgettet, samfundsøkonomien og miljøet. Desuden giver energiforbedringer ofte sidegevinster i form af et bedre indeklima. Energimærkning gennem SKI s rammeaftale SKI har gennem EU-udbud fastlagt en rammeaftale for rådgivende ingeniørydelser, som blandt andet dækker energimærkning. Aftalen har nummer 17.05, og hedder»rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning: drifts- og vedligeholdelsesplaner, delaftale 1«. Det er frivilligt at benytte rammeaftalen, medmindre den offentlige institutions indkøbsledelse har truffet afgørelse om andet. Fordele ved at benytte rammeaftalen Kvalificerede rådgivere udvalgt på referencer, kompetencer og pris Professionelt aftalegrundlag, hvor rammerne er fastlagt på forhånd Fritagelse for evt. pligt til at sende opgaven gennem ressourcekrævende euudbud, og dermed bl.a. tidsbesparelse Prisniveauet Arbejdet kan enten udføres for den timepris, som de forskellige leverandører hver for sig har fastlagt i rammeaftalen, eller med en samlet pris for hele opgaven, ved et såkaldt miniudbud. Det sidste er især en fordel ved større opgaver, hvor der er mulighed for at genåbne konkurrencen blandt leverandørerne på rammeaftalen. Her får leverandørerne mulighed for at tilbyde en ordrespecifik pris til kunden på en bestemt opgave, hvilket kan medføre en bedre pris for ordregiveren. Du kan læse mere om energimærkning på Minicase om energimærkning: Viborg Da ingeniør Maja Jensen fra Viborg Kommunes bygningsafdeling, ligesom en masse af sine kolleger rundt om i landet, skulle stå i spidsen for energimærkningen af samtlige offentlige bygninger i kommunen, var gode råd dyre. Viborg Kommune vurderede, at den samlede pris for deres energimærkning ville blive 6,4 mio. kr. Det betød, at opgaven skulle udsættes for eu-udbud.»vi overvejede at foretage udbuddet selv, men kravet om, at alle mærkninger skal være gennemført senest den 1. juli 2009, gjorde, at vi blev nødt til at spare tid, der hvor vi kunne. Dermed blev det aktuelt at se på SKI s rammeaftaler,«fortæller hun. Som alternativ til eget udbud valgte Viborg at køre et miniudbud gennem SKI s rammeaftale I kravspecifikationen blev ejendommene opdelt i syv puljer, hvor de bydende virksomheder havde mulighed for at give tilbud på en, flere eller alle puljer. Især to leverandører Leif Hansen Rådgivende Ingeniører og Kuben Ejendomsad- ministration skilte sig ud som mest fordelagtige. Puljerne blev derfor fordelt mellem disse to virksomheder. Dermed endte den samlede pris for opgaven på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en samlet besparelse på 40,6 pct. i forhold til det oprindelige estimat. Du kan læse fl ere cases på

7 Genudbud af rammeaftale Køb rådgivende ingeniørydelser gennem SKI SKI afholder lige nu et genudbud på rammeaftalen for bygge- og el-materialer, værktøj og beklædning. Den nye rammeaftale forventes at træde i kraft den 15. februar Tidssvarende rammeaftale Den offentlige sektor står for ca. 47 pct. af det samlede forbrug af rådgivende ingeniørydelser i Danmark. Det svarer til et årligt forbrug på omkring 4 mia. kr. i På grund af efterspørgslen har SKI udarbejdet fire rammeaftaler, der skal gøre det lettere at købe rådgivende ingeniørydelser. Rammeaftalerne dækker stort set alle områder indenfor teknisk rådgivning, og udover rådgivende ingeniørfirmaer er der tilmed valgt arkitektfirmaer på to af rammeaftalerne. De fire rammeaftaler dækker planlægning, bygherrerådgivning samt henholdsvis bygge- og anlægsprojekter. Det er let Frem for selv at skulle gennemføre EU-udbud, når du skal finde tekniske rådgivere, kan du bruge rammeaftalerne på rådgivende ingeniørydelser. Du får en overskuelig oversigt over leverandørernes kompetencer og gennemskuelige priser på tværs. Professionelt aftalegrundlag Derudover ligger der et professionelt aftalegrundlag bag, når du skal tegne kontrakt med leverandøren. Blandt andet er du sikret, at leverandøren til enhver tid kan stille med de kompetencer, som han har budt ind med, og du kan vælge at få den samme medarbejder tilknyttet gennem hele dit projekt. Da SKI skulle vælge leverandører på rådgivende ingeniører, var kvalitet og kompetencer en vigtig parameter. Du er derfor sikret en høj kvalitet i opgaveløsningen. Priserne spænder bredt indenfor aftalerne. De fi re rammeaftaler for rådgivende ingeniørydelser Planlægning (17.05) Bygherrerrådgivning (17.06) Projekter Anlæg (17.07) Rådgivningsydelser Drifts- og vedligeholdelsesplaner Forsynings- og udviklingsplaner IT-planlægning Masterplaner Planer Trafikplanlægning Anlæg Byggeri Forsyning Havne Miljø Sport/fritid/kultur Trafik og transport Leverandører, geografi sk dækning Der er 44 leverandører at vælge imellem på de i alt fire rammeaftaler. Du kan vælge mellem nogle af de største i branchen og en række mindre rådgivere. Leverandørerne befinder sig over hele landet, så uanset hvor du befinder dig, vil du kunne finde en leverandør i nærheden. Projekter Byggeri (17.08) Administration/Institution Forsyning Sundhed Undervisning/kultur/sport/fritid Værksteder o.l. Du kan læse mere om rammeaftalerne på Konference om effektiv bygningsdrift I marts 2010 afholder SKI og Undervisningsministeriet en konference for selvejende uddannelsesinstitutioner om effektiv forvaltning og opgaveløsning på bygnings- og serviceområdet. Den endelige dato bliver offentliggjort på Flere penge til dem, det egentlig handler om SKI er en indkøbscentral, der gennemfører EU-udbud på vegne af det offentlige. Det er en fordel at samle det offentliges udbudsforretninger, da det sparer tid, ressourcer og ofte giver bedre aftalver end den enkelte enhed selv kan opnå. Udbuddene udmønter sig i attraktive indkøbsaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed er et bidrag til at sikre den danske velfærd. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S Tlf Fax

8 Flere energibesparelser Øget energieffektivitet og energibesparelser vurderes at være en af de mest omkostningseffektive måder at reducere CO2-udlednin- Udfordringerne for den danske energi- og klimapolitik må således tage afsæt i rollefordelingen mellem dansk og europæisk energi- og klimapolitik. Både fra EU og dansk side er der ambitiøse mål om at reducere udslippet af klimagas- ger på. Reduceret energiforbrug vil udover ser og øge andelen af vedvarende energi. forbedret energiforsyningssikkerhed også Mål, som ikke kan nås, uden at der sættes gøre det lettere for Danmark at leve op til markant ind over for at mindske og effek- forpligtelser om mere vedvarende energi i tivisere vores energiforbrug. energiforsyningen senest i Endvidere Dette er ambitiøse forpligtelser, som kalder indebærer det danske mål om at reducere på seriøse og helhedsorienterede løsninger bruttoenergiforbruget med 2 pct. i 2011 og og også en nytænkning af den måde, vi tæn- 4 pct. i 2020 i forhold til 2006, at der skal ker energibesparelser på. sættes kraftigt ind på området, særligt mht. DI Energibranchens anbefalinger på områ- til at se energibesparelser ud fra en energi- det er præsenteret i debatpjecen NYT systemmæssig tanke. KLIMA FOR VÆKST en Bright Green er- Energipolitikken vil i fremtiden være hvervsklimastrategi båret af tre ben eller målsætninger: OMKOSTNINGER OG EFFEKTIVITET hensynet til klimaet Gennemførelsen af energibesparelser og hensynet til forsyningssikkerheden Endvidere er det afgørende at energispare- lige energieffektiviseringstiltag. Endelig kan energieffektiviseringer er en effektiv og ef- hensynet til vækst og udvikling indsatsen tager hensyn til hvordan virkemid- energieffektiviseringstiltag i forhold til en- ficient (økonomisk) måde at mindske vores Disse tre ben bør overordnet også karakte- lerne på energi- og klimaområdet i øvrigt er kelte sektorer og områder ikke ses isoleret miljøpåvirkning og til at gøre os uafhængige risere energispareindsatsen og bør have indrettet herunder ikke mindst CO2-kvote- og uafhængige af hinanden, idet energibe- af fossile brændsler. Men indrettes ind- indflydelse på valg af virkemidler og på reguleringen, hvor CO2-kvotesystemet, har sparelser skal vurderes og prioriteres ud satsen ikke på fornuftig vis, kan det meget organiseringen af energispareindsatsen. afgørende indflydelse på effekten af forskel- fra en systemtanke. vel vise sig, at effekten af tiltagene og om-

9 kostningerne ikke står i et fornuftigt forhold til hinanden. Samlet anvendes i Danmark direkte omkring 650 millioner kr. per år til virkemidler til energibesparelser: Ca. 300 millioner kr. for energiselskabernes energispareaktiviteter, 250 millioner kr. for energimærker til bygninger; 100 millioner kr. til Elsparefonden. Hertil skal lægges omkostningerne ved øvrige instrumenter, især energi- og CO2-afgifterne, som dog i dag mere har karakter af at være fiskale afgifter end afgifter, der er rettet mod at sænke energi- og CO2-forbruget. Skattereformen retter ikke op på det forhold. Endelig kommer brugernes omkostninger ved at gennemføre initiativerne. Den danske energispareindsats har ikke udviklet sig som et samlet system men har udviklet sig ved knopskydninger samtidig med, at rammerne for den danske indsats i væsentlig grad har ændret sig. NYE POLITISKE RAMMER Energipolitikken er ikke længere alene et anliggende for nationalstaten. Den er blevet international, hvor politiske tiltag ligeledes vedtages på EU-niveau med fælles initiativer og regelsæt for hele Europa. Den danske indsats skal derfor tilpasses de ændrede vilkår, og indsatsen skal prioriteres ud fra et helhedshensyn, hvor alle sektorer og anvendelser prioriteres i forhold til hinanden, således at indsatsen lægges der, hvor effekten og omkostningseffektiviteten er størst. Effekten af tiltagene er vigtig at prioritere, da der ikke altid er sammenhæng mellem de forskellige politiske mål, herunder specielt CO2-målet og energisparemålet, jf. nedenfor. Her melder der sig et centralt spørgsmål om hvorvidt det er det EU-retslige gældende CO2-mål, der har første prioritet som ledetråd for energispareindsatsen, eller om det er de nationalt fastsatte energisparemål, der har første prioritet. Dette gælder ikke mindst når disse, som beskrevet nedenfor, kan være i konflikt med hinanden. Det kan dog konstateres, at Danmark ikke kan løbe fra det EU-retslige gældende CO2-mål. ENERGIBESPARELSER ER IKKE ALTID CO2-BESPARENDE I henhold til EU s kvoteordning er alle større elproducenter og de større fjernvarmeproducenterreguleret via CO2-kvoter. CO2-kvotesystemet har betydning for virkningerne af de instrumenter, som bringes i anvendelse i forhold til udslippet af CO2. Energibesparende foranstaltninger rettet mod energi, der leveres til energiforbrugerne fra sektorer, der er omfattet af CO2- kvoter, vil ikke have nogen nævneværdig effekt på udslippet af CO2. Det skyldes at kvotesystemet vil sikre, at den udmeldte samlede kvote vil blive udnyttet, overskydende kvoter fra eksempelvis elproducenter/varmeproducenter, der opstårsom følge af eksempelvis elbesparelser/fjernvarmebesparelser, sælges videre til andre, der har behov for kvoterne, og som dermed udnytter disse.

10 10 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Regelmæssig energimærkning af offentligt byggeri Tekst af Marianne Bender, Energitjensten, FORMÅL MED ENERGIMÆRKNINGEN SÆRLIGE REGLER FOR STATSLIGE INDBERETNING OG REGISTRERING AF Nordjylland Formålet med energimærkningen af de of- BYGNINGER GÆLDER NU OGSÅ ENERGI- OG VANDFORBRUG fentlige bygninger er at give de offentlige KOMMUNER OG REGIONER De offentlige institutioner skal hvert år ind- Det offentlige skal gå foran og sikre, at energiforbruget i de offentlige bygninger er så lavt, som det er miljømæssigt og økonomisk beslutningstagere en viden om, hvor det er økonomisk rentabelt at foretage energibesparelser. Det positive er, at de politisk og økonomisk ansvarlige får en uvildig energikonsulents vurdering af, hvilke energispareaktiviteter, der er rentable, og derfor bør Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, der trådte i kraft den 27. april 2005 blev i oktober måned 2007 også tiltrådt af Kommunernes Landsforening og i februar 2008 af regionerne. Cirkulæret indeholder bl.a. bestemmelser om, at alle berette deres energi- og vandforbrug. Det skal ske hvert år inden første juni. Indberetningen tjener tre fornål: a) at sikre at der holdes fokus på forbruget b) at synliggøre indsatsen c) at kunne beregne den statslige indsats i forsvarligt. De offentlige bygninger skal der- gennemføres i de offentlige bygninger. institutioner skal have udpeget en energi- energispareaktiviteterne. for energimærkes jævnligt senest hvert ansvarlig person. Han eller hun får det over- Alle offentlige institutioner med et elfor- 5. år. Energimærkningen af de offentlige OFFENTLIGE BYGNINGER ordnede ansvar for, at adfærd og drift er så brug på mere end kwh om året bygninger gælder for alle bygninger med et Ved en offentlig bygning forstås en ejen- energieffektiv som muligt. Samtidig skal skal synliggøre elforbruget ved en løbende etageareal på 60 m 2 og derover. For større dom, som er i offentligt eje, og som huser: den energiansvarlige sikre, at alle indkøbte registrering af deres elforbrug på Internet- offentlige bygninger (på 1500 m 2 og der- a. Den statslige, regionale og kommunale produkter er energieffektive. tet på over) afløser den regelmæssige energi- forvaltning. mærkning den tidligere ELO-ordning. b. Institutioner, selskaber, foreninger m.v., PLIGT TIL AT GENNEMFØRE ENERGIKONSULENTER OG ENERGI- Siden 1. januar 2006 har det været lovplig- som finansieres af offentlige midler. ENERGIBESPARELSER MÆRKNING AF OFFENTLIGE BYGNINGER tigt at bygninger med et etageareal på 1500 c. Virksomheder, som ejes af det offentlige. De offentlige institutioner skal ligesom Kommuner har lov til at ansætte deres egen m2 og derover får foretaget en regelmæssig andre offentlige bygninger have gennem- energikonsulent til den regelmæssige energi- energimærkning. Siden 1. juli 2009 er den BYGNINGENS ENERGIFORBRUG SKAL ført en energimærkning hvert 5. år. I den mærkning af egne bygninger. Der må dog regelmæssige energimærkning trådt i kraft VÆRE SYNLIGT medfølgende energimærkningsrapport er ikke benyttes egne konsulenter til energi- for alle bygninger med et etageareal på 60 Energimærkningen af offentlige bygninger der en række foreslåede energispareaktivi- mærkning af bygninger, hvor der er tale m2 og derover.alle offentlige bygninger som f.eks. børneinstitutioner, skal være of- teter. I cirkulæret faslægges det, at disse skal om salg eller udlejning. I statslige bygninger med et etageareal på 60 m2 og derover skal fentligt tilgængelig, hvilket i praksis betyder, gennemføres, inden der er gået 4 år, hvis skal der også ved den regelmæssige energi- altså have gennemført den første regelmæs- at den skal opsættes, så den er synlig for tilbagebetalingstiden er skønnet til at være mærkning anvendes en uafhængig energi- sige energimærkning. alle, der færdes i bygningen. 5 år eller derunder. konsulent.

11 CEMBRIT METRO CEMBRIT EDGE CEMBRIT FUSION CEMBRIT TRUE HVORFOR HEDDER DET FACADE- BEKLÆDNING? LAYOUT: ARKITEMA ARCHITECTS Cembrit introducerer URBANNATURE. En kollektion af facadeplader i fibercement, der giver dig uanede muligheder for at variere dit facadeudtryk. En innovativ serie, der kombinerer en bred variation af teksturer og overfladebehandling. Gå ind på og find ud af hvorfor frihed er den nye sort. URBANNATURE

12 12 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Miljørigtig varme Valg af opvarmningsform er et spørgsmål om temperament, og huset du bor i. Om du foretrækker alternativ energi, som en varmepumpe der udnytter solens oplagrede varme i jorden, solfangere på taget, en biobrændsels-kedel, eller du i stedet hellere vil have en oliekedel, en gaskedel eller bibeholde fjernvarmen, er som oftest meget individuelt. Uanset, hvilken løsning du vælger, har BAXI en miljørigtig løsning til dig. VEDVARENDE ENERGI BAXI s produktprogram indeholder både varmepumper til brug ved jordvarme og solfangere der monteret på taget er miljørigtig opvarmning af det varme vand. CO2 NEUTRAL Biobrændselskedler der enten kan benyttes ved brug af fastbrændsel, flis eller træpiller, er CO2 neutral opvarmning af boligen, da der ved forbrænding af træ, piller eller flis i en biobrændselskedel fra BAXI udledes ikke mere CO2, end der gør ved træets naturlige nedbrydningsproces. TRADITIONEL OPVARMNING Men hvordan kan olie- og gaskedler så være miljørigtige? De olie- og gaskedler, BAXI i dag markedsfører, er alle kondenserende kedler med meget høje virkningsgrader. Dermed opnås størst mulig varmeudnyttelse, hvilket minimerer forbruget af olie eller gas. Det kalder vi miljørigtig opvarmning. FREMTIDENS OPVARMNINGSFORMER Udover at tilbyde en bred palette af kedler til miljørigtig opvarmning gør BAXI meget for at til stadighed at udvikle nye kedeltyper. En ny kedel der forventes at komme i salg i 2010 er en Mikro CHP, der er et mini kraftvarmeværk. Mikro CHP en er en gaskedel der samtidig med at den opvarmer huset også producerer strøm til huset. Kedlen kan producere 1 kw strøm samtidig med varmeproduktionen og kan dermed stå for op mod 60 % af husstandens strømforbrug.ved at producere strømmen i huset frem for langt væk fjernes det strømtab der er i ledningsnettet som er på ca.70 %.Dermed opnår en virkningsgrad på 100 % på elproduktionen frem for 30% på den strøm der købes ved energiforsyningsselskaberne. Brændselsceller regnes i dag for fremtidens brændsoft. BAXI har i dag 25 brændselscellekedler kørende i testopstillinger i tyske boliger. Hermed er BAXI s nyeste kedler tæt på at overhale forsyningssikkerheden, da det i dag pga. forsyningsproblemer rent faktisk ikke er muligt i bred målestok at opvarme private boliger med kedler, der udnytter brændselscelleteknologien. BAXI som koncern bruger mange ressourcer på at være innovativ og være med blandt dem, der tilbyder den nyeste teknologi

13 SOLO KONDENS MK4 Energirigtig nyhed ENERGIMÆRKE A BAXI kan nu tilbyde endnu en A-mærket oliekedel nemlig SOLO KONDENS MK 4. SOLO KONDENS MK 4 er i et tidløst design samtidig med, at det er en kompakt kedel, der ikke støjer meget. Den fås i en 18 og 24 kw udgave, og er med sin høje effektivitet tillige med en god pris en rigtig god kedel, der også tåler at stå, hvor den ses ofte. Varmeanlægget består ikke af oliekedlen alene. Den nye kondenserende oliekedel fra BAXI leveres inklusiv oliebrænder og klimastyring, men eksklusiv anlægspumpe og trykekspansion. Lodret, balanceret aftræk købes som standardpakke. Alt dette indebærer, at slutbrugeren opnår den størst mulige besparelse sammenlignet med de gamle traditionelle kedler. SOLO KONDENS MK4 giver med sin høje effektivitet 102 % en særdeles god fyringsøkonomi. Pluspunkter der overbeviser: A-mærket kedel med virkningsgrad på 102% Inklusiv oliebrænder Termostat med drifts- og overkogstermostat Moderne styring med vejrkompensering Kompakt kedel der kun måler 850x490x650 Tidløst design

14 14 SÆRTILLÆG I KLIMA, ENERGI & MILJØ I BYGGE- & ANLÆGSAVISEN Limtræ det miljøvenlige alternativ Ved at satse på naturlige materialer, som limtræ, kan man nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at man får bygninger med et behageligt indeklima og høj brandsikkerhed. Tekst af Mikkel Dissing Sandahl nelsesinstitutionerne, hvilket er en svaghed ved det danske uddannelsessystem. Takket være klimakonference og nye energikrav, er der kommet fokus på miljørigtigt byggeri. Gennem mine 20 år i branchen har jeg sagt de samme ting, Når limtræet produceres, så sker der en sortering af træet inden limning, hvorved der kommer en anden knastfordeling. Og det betyder, at træet kan klare større belastning som en tommelfingerregel, er limtræ ca. dobbelt så stærkt som almindeligt træ. som jeg nu pludselig kan høre gentaget i medierne så det er skønt, at der nu er ved VÆRN MOD BRAND at være ørenlyd for den gamle sandhed, at Træ er branddrøjt, da det er svært at an- billige materialer giver dårlige byggerier, og tænde. Man kender det selv, når der skal ild at vi skal satse på CO2 neutralt byggeri, i en kævle,og det kræver meget store varme- som et materiale som træ kan garantere, grader, inden det kan lade sig gøre. Endelig udtaler Torben Høst fra Lami Limtræ, der danner træ glødeskal og brænder langsomt. er én af landets førende producenter inden Hvis man sammenligner med stål, så mister for miljøvenlige byggematerialer. en trækonstruktion sin styrke meget senere end en stålkonstruktion, da stål kollapser INDFØR EN SUBSTITUTIONSPLIGT FOR FRA VUGGE TIL GRAV til at se stål, aluminium, plast og jernbeton ved 500 grader celsius. Det betyder, at træ CO2 NEUTRALE BYGGEMATERIALER Tidens fokus på energirigtigt byggeri er en blive mere og mere erstattet af limtræ som giver tid til at redde værdier under en brand, Der er et EU lovkrav om, at offentlige byg- del af en holdningsændring, der måske kan alternativt konstruktionsmateriale. ligesom brandfolkene er sikre på, at bygnin- gerier skal bruge miljøvenlige materialer, blive nødvendig fremover, hvor man skal gen ikke vil kollapse. når det er muligt. Mange vælger stål- eller tænke helheden ind i forhold til et givent NEMT AT FORMSPÆNDE MANGE jern-beton uden større refleksion, men de produkt hvad er den samlede CO2 belast- MULIGHEDER ISOLERING OG INDEKLIMA fleste af bygningens enkeltdele kan erstat- ning i forløbet fra fremstilling til bortskaf- Limtræ er et yderst fleksibelt materiale, der Træ er et materiale, der er enormt god til at tes af træ i en ny konstruktion: felse? Man bliver pludselig nødt til at se på kan bruges til bjælker, buer, drager og søjler samarbejde med vejret, ligesom det har en Hvis grønt byggeri virkelig skulle vinde et produkts livscyklus fra vugge til grav. i alle typer af byggerier; kontorer, plejehjem, fornem isoleringsevne. I byggerier med frem, så er det vigtigt, at folk kender de Torben Høst udtaler: børnehaver, sygehuse og idrætshaller. jernbeton og stål er det svært helt at undgå miljøvenlige alternativer. Det kunne være Hvis vi ser på materialet limtræ i forhold Torben Høst fortæller: kuldebroer til forskel fra træ, der sikrer interessant, hvis der fra politisk hold blev til klimaspørgsmålet, så er der god CO2 Limtræ kan i realiteten bruges til hvad mod kuldebroer, samtidig med at byggeriet indført en slags substitutionspligt, lige som økonomi i at fælde ældre træer og gøre som helst. Sydpå bliver der tit bygget super- kan optage og afgive fugt, hvilket modvir- der har været på malingvarer med skadelige plads til et ungt træ, der optager langt markeder i træ, hvilket er spektakulære byg- ker dannelsen af kondens.træ kan som byg- stoffer, hvor vi nu skal anvende de mest mere CO2. gerier, der er udført i samme stil som de gemateriale være med til at regulerer inde- CO2 neutrale materialer, hvis det er muligt, Limtræ kan i princippet bruges i ethvert klassiske europæiske banegårde. Dernede klimaet, og på den måde opstår der ikke og økonomien er den samme. byggeri, og jeg er sikker på, at vi kommer er træ en markant del af pensum på uddan- skimmelsvamp.

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

NÆRKONTAKT. Bygninger skal have intelligent energiforbrug TEMA: Energieffektive bygninger

NÆRKONTAKT. Bygninger skal have intelligent energiforbrug TEMA: Energieffektive bygninger NR. 1 16. januar 2012 Læs mere på www.nyhedsbladet.danskenergi.dk TEMA: Energieffektive bygninger Bygninger skal have intelligent energiforbrug TREKløver. Revisorerne og rådgiverne hos KPMG er netop flyttet

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ENERGIØKONOMI - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 Energirådgivning sparer virksomheden for penge Når installatøren eller

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere