Et perspektiv som baner vej for udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et perspektiv som baner vej for udvikling"

Transkript

1 Et perspektiv som baner vej for udvikling Af Bjørn Kassøe Andersen Mennesker tænker og prioriterer forskelligt Vi kender det fra privatlivet, vi møder det dagligt i arbejdslivet, og vi ser det udspille sig i det politiske liv, lokalt og globalt Mennesker, som lever i samme kvarter, samme by, samme land og på samme planet, kan befinde sig verdener fra hinanden Den udviklingsmodel, som er beskrevet i spiral dynamics-systemet, 1 giver hjælp til at forstå forskelle i menneskers tænkemåder Modellen giver et dynamisk helhedsorienteret perspektiv på, hvordan menneskers værdier og verdensbilleder udvikler sig Den har fokus på sammenhæng og overblik, og den kan bane vejen for samtidig udvikling af individers og deres organisationers potentialer Modellen er også brugbar til at vurdere, hvornår og hvordan det er muligt at skabe rum for transformation og nyorientering, baseret på nye værdier og tænkemåder Modellens grundlæggende idé er, at vores verdenssyn og værdisystemer udvikler sig trinvist og evolutionært, både historisk set og i vores individuelle liv Bestemte måder at tænke på (verdenssyn og værdier) skyller ind over mennesker, organisationer, befolkningsgrupper og lande som bølger med afsæt i de aktuelle livsomstændigheder I hver af i de forskellige bølger eller faser 2 fokuserer mennesker på forskellige værdier: BEIGE Overlevelse og næring Det instinktive Mad, vand, varme, sex VIOLET Tradition og sikkerhed Stamme/klan/familie Ære, forfædre og ånder Ritualer og symboler RØD Magt og handling Kontrol over andre Sanselig tilfredsstillelse Dem vs os BLÅ Stabilitet og orden Lydighed giver belønning Højere mening og vished Regelbundet tænkning ORANGE Konkurrencekraft og succes GRØN Effektivitet Fri udfoldelse Indflydelse og autonomi Menneskelighed og fællesskab Emotionel omsorg Fælles vækst Samhørighed og fællesskab GUL Sammenhæng og kompetence Uafhængighed og selvværd Fleksibilitet og sammenhænge Gode spørgsmål TURKIS Helhedssyn og balance Global øko-social balance klodens overlevelse kollektiv spirituel bevidsthed En kortlægning af verdenssyn og værdisystemer hos mennesker, organisationer, grupperinger og befolkninger vil altid fremvise flere farver Modellen lægger altså ikke op til en simpel typologisering af menneskers måde at tænke på, men fokuserer i højere grad på den systemiske dynamik og evolutionen i menneskers forståelse af den verden, de lever i Den evolutionære udvikling ses som en spiral, det vil sige et komplekst ikke-lineært mønster, hvor faserne udfoldes gradvist, samtidig med at forangående måder at agere på forbliver aktive eller latent tilgængelige Mange af de udviklingstendenser, vi ser omkring os, kan beskrives som overgangsfaser mellem to eller flere farver Nogle eksempler er: 1 De centrale tanker og teorier er oprindeligt udviklet og beskrevet af psykolog Dr Clare W Graves ( ) Don E Beck og Christopher C Cowan har, baseret på Graves forskning, udformet systemet spiral dynamics, hvilket også er titlen på deres fælles bog fra 1996 Denne artikel tager primært udgangspunkt i bogen Spiral Dynamics samt i artiklen A Mini-Course in Spiral Dynamics se litteraturhenvisningerne 2 Faserne beskrives også som niveauer i en spiral, heraf systemets navn Jeg har navngivet faserne ved hjælp af almindelige danske ord Beck og Cowan benytter i deres bog følgende navne: Beige: SurvivalSense Violet: KinSpirits Rød: PowerGods Blå: TruthForce Orange: StriveDrive Grøn: HumanBond Gul: FlexFlow Turkis: GlobalView Side 1 af 6

2 De skandinaviske landes velfærdsmodeller er i høj grad baseret på orange-grøn tænkning (den humane udgave af kapitalismen), og de udfordres i øjeblikket af altomfattende orange globalisering og blå islamisk og til dels også kristen fundamentalisme I Danmark forsøger et stigende antal mennesker at finde en form for gul tænkning, der kan rumme en stadig mere kompleks verden, uden at det grønt funderede velfærdssystem falder fra hinanden Fra 1980 erne og frem har den danske offentlige sektor været i en blå-orange bevægelse fra formelt bureaukrati til en mere effektiv orange målstyret drift Teleselskaberne og postvæsenet er ikke længere blå etater, men har omstillet sig til at operere på orange markedsvilkår Patentog Varemærkestyrelsen har forvandlet sig fra en langsomt arbejdende bureaukratisk og formalistisk instans (blå) til en velstruktureret serviceorienteret virksomhed (blå-orange), der kan operere i en verden, hvor viden og globale netværk (gult) får stadig større betydning Mange politiske aktivister befinder sig i den grøn-gule zone, hvor de ud fra humanistiske og politisk korrekte (grønne) værdier på gul vis forsøger at forbinde adskilte systemer og verdener med hinanden Et eksempel er Max Havelaar organisationen 3, som via netværks- og informationsarbejde samt etablering af nye handelskanaler arbejder for fair trade, det vil sige at give bønder og arbejdere i verdens fattigste lande en rimelig pris for deres kvalitetsprodukter Mange steder i Afrika udspilles de globale ubalancer i form af lokale rød-blå konflikter, og et stort antal fattigdoms-flygtninge søger mod Europa med drømmen om den form for orange succes, som de kan se via den vestlige verdens satellit-transmitterede tv-kanaler Rundt om Spaniens to nordafrikanske enklaver bygges 6-7 meter høje hegn med tilhørende infrarøde kameraer (forsøg på blå inddæmning), men når de økonomiske flygtninge først har forceret hegnet, bliver de i stort omfang omfattet af de grøn-orange idealer i flygtninge- og menneskerettighedskonventionerne, som de europæiske lande har tilsluttet sig Der ligger ofte store forandrings- og vækstpotentialer i de virksomheder og organisationer, som benytter gul tænkning Blandt de karakteristiske træk ved gule organisationer er: Konstant tilpasning og forandring Principper frem for regler Fokus på fleksibilitet eller struktur, afhængigt af den aktuelle situation Forretning, læring, leg, sociale begivenheder og familie kombineres Netværk og forbindelser frem for hierarkier og retlinede systemer, fokus på synergi og diversitet Fokus på tid og livskvalitet frem for status og materielle goder Større variation i hvor, hvordan og hvornår man arbejder Mindre loyalitet i forhold til gruppe og organisation, større loyalitet i forhold til funktion og profession samt egne behov Større fokus på sociale forhold, lokalt og globalt Multidimensionelle interesser og forventning om at kunne tilgodese både krop og ånd 4 Farvekoderne kan bruges til en skematisk og forenklet beskrivelse af overgange og udviklingstendenser Et eksempel: Når det danske samfund udfordres af tiltagende globalisering og flere indvandrere, vil nogle mennesker reagere ved at stivne i grønt og modsætte sig enhver omfortolkning af 3 4 Baseret på Spiral Dynamics: The Layers of Human Values in Strategy, p9 se litteraturlisten Side 2 af 6

3 menneskerettigheder og flygtningekonventioner Andre vil tænke gult og se udviklingen som en mulighed og en udfordring, der kræver tilpasning Nogle vil søge tilbage til en blå tros-baseret tænkning i forsøg på at genfinde danskhed og identitet, ja nogle går endnu længere og ender, baseret på rød-violet tænkning, i voldelig konfrontation med det nye og fremmede Selv i det enkelte menneske findes alle tidligere verdenssyn/værdisystemer repræsenteret Den driftige målrettede iværksætter (orange) er måske vokset op i et hjem med streng regelbaseret opdragelse (blå) og har måske været frontfigur i en violet-rød ungdoms-subkultur En juraprofessor, som er ekspert i menneskerettigheder (grøn-orange), udlever måske sine røde og orange sider ved at dyrke kampsport og har måske i sin ungdom flirtet med en totalitær venstreorienteret ideologi (blå) og er nu i stand til at rumme og vedstå sig alle disse tilsyneladende modstridende tænkemåder (gul) Pointen er, at det ene verdenssyn/værdisystem ikke er bedre eller dårligere end det andet De er alle nødvendige led i en udvikling, og de første faser er forudsætninger for de næste Modellen beskriver således også et ideelt udfoldet menneskeliv, der starter med spædbarnets totale afhængighed (beige) og bevæger sig frem gennem familie- og jeg-bevidsthed (violet-rød), søgen efter absolut mening (blå), fokus på selvstændighed og karriere (orange), emotionel modning (grøn) og en mere omfattende omsorg i forhold til efterkommeres og klodens fremtid (gul-turkis) Udviklingstrinene forløber i en pendulagtig svingning mellem det individuelle og det kollektive I beige tænkning fokuseres på individuel overlevelse, og organisering sker på løs basis I violet tænkning er det kollektivet, de rituelle handlinger og samlingen af forfædre, ånder eller andre, som bibringer sikkerhed I rød tænkning er det enkeltpersoner med en stærk jeg-bevidsthed, der på magtfuld vis kan vise handlingens vej I blå tænkning er den individuelle eksistens underlagt en højere magt Autoritet er sanktioneret af denne højere magt, og individer, der ikke adlyder autoriteten, rammes af skyld I orange tænkning bryder initiativrige individer ud af faste blå rammer og følger deres egen vej til succes I grøn tænkning ligger et opgør med den orange materialisme og igen fokus på det kollektive, nu med fællesskabet som højeste ideal og social udstødelse som sanktionerende kraft Med den gule tænkning svinger fokus tilbage på individet, der som en fri agent forsøger at skabe forbindelse og koordination mellem systemer, der er kommet ud af trit I den turkise tænkning, som har fokus på helhed og klodens overlevelse, har det kollektive aspekt endnu en gang overvægt Søger man med hjælp af farverne at visualisere udviklingsforløb eller aspekter af en person, et samfund eller en konflikt, vil man altså få nogle yderst komplekse billeder Udviklingsmodellen kan give mennesker en oplevelse af luft og plads til forandring Genkender du for eksempel situationen, hvor en organisation er ved at stivne i regler og sådan plejer vi at gøre (blå struktur), og hvor en orange bølge for eksempel fusion med en anden organisation for at opnå stordriftsfordele bliver mødt med protester og modstand Den leder, som formår at vise medarbejderne, at den orange tænkning vil give dem mere selvstændighed, større fremdrift og personlig succes, bliver efterhånden en velkommen agent for forandring Eller hvad med situationen, hvor alle skal høres, alle skal medvirke og bidrage og der ingenting sker Det er en typisk lukket situation i den grønne fase Det, der sker, er, at den grønne fases ideal, fællesskabet, bliver så ophøjet, at det kommer til at skygge for alt andet En orange effektiv person vil ikke være i stand til at skabe forandring; typisk vil vedkommende møde tavs modstand eller blive udsat for bebrejdelser, fordi grøn tænkning ikke kan være inkluderende i forhold til orange En lukket Side 3 af 6

4 situation af denne art kan derimod opløses af en gult tænkende person, der på én og samme tid kan kortslutte fællesskabs-logikken og udtrykke forståelse og respekt for de grønne værdier for eksempel ved at pege på de muligheder og den lettelse, det giver, hvis fællesskabet beder sine mest kompetente medlemmer i den aktuelle sag om at foreslå en løsning Disse eksempler illustrerer også en anden struktur i modellen: Tænkning baseret på ét paradigme (first tier) BEIGE VIOLET RØD BLÅ ORANGE GRØN Overlevelse og næring Tradition og sikkerhed Magt og handling Ideologi og sandhed Konkurrencekraft og succes Menneskelighed og fællesskab Tænkning som rummer flere paradigmer GUL Sammenhæng og kompetence (second tier) TURKIS Helhedssyn og balance Hvert af de første seks trin er præget af en form for tænkning, der kun rummer ét paradigme 5 Det vil sige, at mennesker med denne form for tænkning har vanskeligt ved at rumme andre former for tænkning Når to forskellige former for tænkning mødes, vil de involverede parter typisk definere sig i modsætning til hinanden, og begge sider have meget svært ved at acceptere, endsige forstå og anerkende det verdenssyn og de værdier, som modparten lever ud fra Blå tænkning vil med sit fokus på lov og orden se sig selv som bedre og mere rigtig end den røde tænkning og dens fokus på kontrol, magt og handling, som for eksempel ses hos rockerbander og hos regeringer i nogle udviklingslande Grøn-orange tænkning vil med fokus på fællesskab og lige rettigheder for alle stå uforstående over for de violet-røde livsomstændigheder, der skaber grobund for korruption, klanstrukturer og særlige ritualer, der skal overholdes Orange tænkende reformatorer vil se blå statslige systemer og religiøst begrundede blå hierarkier som forhindringer uden særlig værdi Til forskel herfra er tænkningen flerdimensional i den gule, den turkise og de efterfølgende faser (som i spiral dynamics-systemet endnu kun er beskrevet antydningsvis) Der er i den tænkende selv en viden om og erfaring af, at verdensbilleder og værdisystemer blot er værktøjer til at navigere i verden, ikke verden selv Gult tænkende mennesker forsøger for eksempel aktivt at omforme og forbinde den energi og de ressourcer, som ligger låst i konflikter eller blindgyder i de andre faser En gult tænkende person kan være utålmodig og skære igennem uden tøven Den gult tænkende person vil gå lige til sagen og samtidig være i stand til at møde og forstå tænkning fra andre faser, det være sig violets behov for ceremonielle handlinger, røds konfrontative udtryk, blås behov for formel struktur, oranges behov for individuel status og grøns behov for emotionel kontakt Gult tænkende personer har altså adgang til og kan fungere i de forudgående verdensbilleder og værdisystemer, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt og holdningen til de andre fasers tænkemåder er inklusiv og anerkendende og fri for vurderinger af, om de er rigtige eller forkerte 5 Beck og Cowan benytter begreberne first tier og second tier First tier beskrives med ordet subsistance (eksistens) mens second tier beskrives med ordet being (væren) De beskriver verdensopfattelsen i second tier som informationsrig, flerdimensionel og del af et komplekst interaktivt system Graves beskriver overgangen fra first tier til second tier som a momentous leap, det vil sige et betydningsfuldt spring Side 4 af 6

5 I hver af faserne kan tænkningen yderligere være enten åben, lukket eller låst Er den åben, vil mennesker være villige til forandring, så snart omstændighederne tillader det Er tænkningen lukket, vil forandring forudsætte nogen indsats eller større ændringer i omgivelserne Er tænkningen låst, er der ikke umiddelbart basis for forandring Der skal ske en markant forværring af de aktuelle livsomstændigheder, helt op til krig, før tilstrækkeligt mange mennesker, forårsaget af det ydre pres og ændrede livsomstændigheder, bliver agenter for forandring Ved at vurdere i hvilket omfang en situation er åben, lukket eller låst, kan man se, om det er sandsynligt, at en indsats kan bane vej for udvikling og forandring både i forhold til enkeltmennesker, organisationer og hele samfund Hvis situationen har lukkede eller låste aspekter, vil en konstruktiv videre udvikling forudsætte, at man forholder sig til det, som er lukket eller låst Følgende faktorer har betydning: Graden af parathed til at gå ind i en ny fase hos de involverede (åbent sind) Er den nuværende fases problemer blevet løst? Er der tilstrækkeligt klare tegn på, at forandring er nødvendig (for eksempel stigende utilfredshed eller mangel på kreativitet)? Er de nuværende barrierer identificeret? Hvad i det gældende verdensbillede hindrer fremdrift? Er der tilstrækkelig forståelse af årsagsmekanismer og mulige alternativer? Er der tilstrækkelig støtte til en ny forståelse af verden og dens fænomener? Anvendt på denne måde er spiral dynamics-systemet meget brugbart til at prioritere sin energi de steder, hvor udvikling og forandring har størst chance for at finde sted Modellens meta-sprog gør det muligt med få ord at begribe og indramme hele tænkemåder og værdisystemer og anskueliggøre, hvordan de interagerer med hinanden Den er kort sagt et præcist og nyttigt landkort i en tid præget af en stadig mere kompleks globaliseret udvikling Clare W Graves arbejde og spiral dynamics-systemet er blevet beskrevet som teorien, der forklarer alt 6 Tager man udsagnet for gode varer, så ligger det snublende nær at konkludere, at der ikke er brug for andre teorier, eller at gul og turkis tænkning er bedre end andre måder at forstå verden på Tænker man sådan, er man faldet ind i et blåt endimensionelt verdensbillede, hvor fokus ligger på sandhed, ideologi og højere mening Med denne lille advarsel kan det varmt anbefales at tage en tur op i helikopteren og benytte udviklingsmodellen til at få et overblik over egne og andres verdensbilleder og værdisystemer Bjørn Kassøe Andersen arbejder med udvikling og kommunikation Han er leder, grundlægger og ejer af konsulent- og rådgivningsvirksomheden Direction Seneste pdf-version af denne artikel kan hentes på wwwdirectiondk 6 Don E Beck benytter sloganet The Theory that Explains Everything på sit website, wwwspiraldynamicsnet Det canadiske Maclean s Magazine omtalte i 1967 Clare W Graves teoridannelser som a theory that explains everything Side 5 af 6

6 Litteratur og web-referencer, kommenteret: Don Edward Beck and Christopher C Cowan: Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change, 1996 Bogen er omfattende I bogen udfoldes det særlige begrebsapparat, som Beck og Cowan har udviklet på basis af Graves oprindelige arbejde Bogen giver en detaljeret beskrivelse af overgangsfaser og dynamikker Den forekommer mig at være lidt ustruktureret med en del gentagelser Bogen har ikke noget indeks, men det kan hentes her: A Mini-Course in Spiral Dynamics, NVC Consulting, En kort let tilgængelig artikel Det ser ud til at Cowan er forfatter eller medforfatter (artiklen ligger på hans organisations website) Christopher C Cowan and Natasha Todorovic: Spiral Dynamics: The Layers of Human Values in Strategy, Strategy & Leadership 28, 1, 2000, pp 4-11, MCB University Press, (skal købes) The Never-Ending Upward Quest An Interview with Dr Don Beck by Jessica Roemischer, En god og let læselig artikel med Beck som hovedkilde Artiklen er fra magasinet What is Enlightenment, der er grundlagt af den amerikanske spirituelle lærer, Andrew Cohen Beck og Cowan ophørte med at samarbejde i 1999 Beck har efterfølgende samarbejdet med Ken Wilber, se fx Wilber har i sin bog Integral Spirituality (2006) kritiseret Becks brug af spiral dynamics som en teori der forklarer alt Cowan er kritisk over for Wilbers brug af spiral dynamics-begreberne se fx Om ukritisk brug og videreformidling af spiral dynamics teorierne, se artiklen An SD Expert? A Dozen Tell-Tale Signs of the Amateur i nyhedsbrev fra Cowans organisation, marts 2005, Website for Don E Becks organisation: Website for Christopher C Cowans organisation: Fra begge disse websites er der henvisninger videre til andre websites, nyhedsbreve, artikler og bøger, herunder også materiale skrevet af Clare W Graves Side 6 af 6

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Synes godt om. Kreative unge mellem selvtillid og selvværd

Synes godt om. Kreative unge mellem selvtillid og selvværd Synes godt om Kreative unge mellem selvtillid og selvværd Moderne ungdom Resultat af lommepenge, fritid og familiehygge Unge køber symboler der bekræfter egen kultur Unge og generationer Den klassiske

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3:

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: 1) Beskriv nogle forhold ved det senmoderne arbejdsliv, der kan give anledning til opståelsen af psykiske konflikter og har betydning for

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm.

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm. xxx RITA-projektet er et projekt med vægt på rummelighed og IT-Analyser. Projektleder Steen Hilling, direktør (neuropsykolog & exam.certificeret personlighedspsykolog) Projektet er et samarbejde mellem

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

v/professor Janne Seemann Aalborg Universitet Samarbejde i sundhedsvæsenet succeskriterier implementering implikationer for ledelse på tværs

v/professor Janne Seemann Aalborg Universitet Samarbejde i sundhedsvæsenet succeskriterier implementering implikationer for ledelse på tværs v/professor Janne Seemann Aalborg Universitet Samarbejde i sundhedsvæsenet succeskriterier implementering implikationer for ledelse på tværs KRAKA Store udfordringer i 00 erne og frem Vi ser, hører om

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Samarbejde i særklassse - High performance teams / Teamudvikling Erfa-møde om lederpraktik - få inspiration til arbejdet med din talentudvikling Konstitueret som planchef

Læs mere

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen O OK Skole Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen udgør, forandrede krav til den professionelles

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

DISPOSITIONEN 1. HVAD VI GJORDE 2. MØNSTERBRYDNINGS BEGREBET 3. MØNSTERBRYDERDEF. 4. OM ELEMENTER I PROCESSERNE 5. OM DE ORDENTLIGE VOKSNE

DISPOSITIONEN 1. HVAD VI GJORDE 2. MØNSTERBRYDNINGS BEGREBET 3. MØNSTERBRYDERDEF. 4. OM ELEMENTER I PROCESSERNE 5. OM DE ORDENTLIGE VOKSNE DISPOSITIONEN 1. HVAD VI GJORDE 2. MØNSTERBRYDNINGS BEGREBET 3. MØNSTERBRYDERDEF. 4. OM ELEMENTER I PROCESSERNE 5. OM DE ORDENTLIGE VOKSNE DOMÆNE KATEGORIER sociologisk større enheder, populationer, klasser,

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Martin Langagergaard. EHF Mastercoach. Psykologi. Marts 2013 Kolding

Martin Langagergaard. EHF Mastercoach. Psykologi. Marts 2013 Kolding EHF Mastercoach Psykologi Marts 2013 Kolding Team filosofi Du vinder ingenting alene Team handler om relationer og præstationer! På banen, udenfor banen, rundt om banen Forbindelsen mellem værdier, relationer,

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

De fire spørgsmåls domæner

De fire spørgsmåls domæner De fire spørgsmåls domæner For det første opfattelse af forandring: hvad er det? Hvad er forandring, set i jeres optik? Hvad er forholdet mellem innovation og forandring? Hvilke former for sammenhæng og

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere