Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Martin Nielson, Katja Lindblad, Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen Erdal Colak Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden ØU - Salg af del af Golfsvinget 12 - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse for byggekredit til opførelse af seniorboliger på Stationstorvet ØU - Stationstorvet - Skema B ansøgning ØU - Regnskab ØU - Ring 3 Letbane - Godkendelse af ny udbudsstrategi ØU - Godkendelse af låneomlægning - Vallensbæk Boligselskab Højstrupparken ØU - Budgetopfølgning på beskæftigelsesområdet ØU - Budgetopfølgning Ishøj ØU - Opløsning af Vallensbæk Mose Pumpelag - Bemyndigelse af borgmester TMU - Letbanen - godkendelse af dispositionsforslag for anlæg TMU - VVM-Screening af regnvandsledning ved Højstrupparken og olieudskiller ved Tueholmsøen TMU - Forslag til spildevandsplan tillæg 2 om St. Vejleå BKU - Kvalitetsrapport - dagtilbud BKU - Vedtægter for DIAS som selvejende institution Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 24. juni

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Erdal Colak (F) har meddelt forfald til mødet. Begge kandidater på Socialistisk Folkepartis stedfortræderliste har meldt forfald. Så det har derfor ikke været muligt at indkalde en stedfortræder efter styrelseslovens 15, stk. 2. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

4 2. ØU - Salg af del af Golfsvinget 12 - LUKKET SAG Sagsnr.: 15/2647 Kommunalbestyrelsen, 24. juni

5 3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 24. juni

6 4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 24. juni

7 5. ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse for byggekredit til opførelse af seniorboliger på Stationstorvet Sagsnr.: 15/2775 Beslutningstema Vallensbæk Boligselskab har anmodet Vallensbæk Kommune om at afgive en kommunal lånegaranti på 25 mio. kr. i første del af opførelsesfasen af seniorboligerne på Vallensbæk Stationstorv. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der afgives en kommunal lånegaranti til en byggekredit til Vallensbæk Boligselskab på 25 mio. kr. i perioden fra den 1. februar 2016 til den 30. september 2016 Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales med den præcisering, at den kommunale lånegaranti først træder i kraft, når Vavsivan har opført råhuset til det nye center, så byggeriet af seniorboligerne kan påbegyndes. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Katja Lindblad var inhabil og forlod lokalet under behandling af dette punkt. Godkendt med Økonomiudvalgets præcisering. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at udsætte punktet til et ekstraordinært møde inden Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni Økonomiudvalget bad Center for Økonomi og Indkøb om at udarbejde en egentlig risikoanalyse inden Økonomiudvalgets ekstraordinære møde. Annette Eriksen (C) deltog ikke i behandling af sagen. Morten Schou Jørgensen (C) deltog som stedfortræder. Sagsfremstilling Vallensbæk Boligselskab ønsker at opføre et seniorbofællesskab med 49 almene boliger på Vallensbæk Stationstorv. Boligerne skal opføres ovenpå det nye butikscenter. Skema A, der indeholdt den første beskrivelse af boligprojektet, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. september Skema B, der bl.a. indeholder et opdateret budget for byggeriet, bliver også behandlet på dette møde. Godkendelsen af skema B er en forudsætning for igangsættelsen af byggeriet. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

8 Opførelsen af almene boliger bliver primært finansieret ved optagelse af realkreditlån, der udgør 88 % af finansieringen. De resterende udgifter dækkes af et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % og et beboerindskud på 2 %. Realkreditlånene bliver først optaget ved byggeriets afslutning. For at dække udgifterne før og under byggefasen optages der derfor normalt en byggekredit i perioden indtil byggeriets afslutning. Ved byggeriets afslutning bliver byggekreditten indløst med de optagne realkreditlån. Det har imidlertid ikke været muligt for Vallensbæk Boligselskab at få en byggekredit til opførelsen af boligerne på Stationstorvet. Dette skyldes det særlige forhold, at boligselskabet ikke ejer grunden, som boligerne skal opføres på. Grunden er ejet af ejendomsselskabet Vavsivan, og boligselskabet køber blot retten til at bygge oven på butikscenteret. Normalt vil grunden være ejet af det boligselskab, der skal opføre boligerne, og denne grund ville så tjene som sikkerhed for byggekreditten. Da denne form for sikkerhedsstillelse ikke kan gives, har det ikke været muligt for boligselskabet at opnå en byggekredit på nuværende tidspunkt. Vallensbæk Boligselskab anmoder derfor om, at Vallensbæk Kommune garanterer for en byggekredit på 25 mio. kr. med start i februar Garantien skal løbe indtil opførelsen af byggeriet er kommet så langt, at der er opført et såkaldt råhus. På dette tidspunkt kan de almene boliger udsondres fra resten af byggeriet, og boligselskabet kan opnå skøde på boligerne. På det tidspunkt vil det være muligt for boligselskabet at opnå en byggekredit uden kommunal garanti. Det er forventningen, at råhuset vil være færdigt i juli 2016, og at skødet vil blive udstedt i september Garantistillelsen forventes på nuværende tidspunkt derfor at løbe i 8 måneder. Hvis perioden for garantistillelsen ønskes forlænget, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der er i andre kommuner givet garantier for byggekreditter til gennemførelse af almene boligprojekter. Det drejer sig bl.a. om Sorø Kommune, hvor der er givet kommunal lånegaranti for en byggekredit til brug for en ombygning af almene ungdomsboliger til almene familieboliger. Boligselskabet har oplyst, at hvis det ikke får en kommunal lånegaranti, vil de forsøge at låne 25 mio. kr. af Vavsivan, der ejer centeret. Boligselskabet har oplyst, at Vavsivan er indstillet på at yde et lån til boligselskabet, men at et eventuelt lån fra Vavsivan vil have en betydelig højere rente end normalt for en byggekredit. Et lån optaget med kommunal garanti forventes derimod at have en årlig rente på under 1 %. Boligselskabet har forhandlet sig frem til, at betalingen for byggeretten til grundejeren Vavsivan først skal gennemføres, når boligselskabet har fået skøde på de almene boliger. Den kommunale lånegaranti skal således ikke dække betalingen for byggeretten, men kun bygge- og projekteringsomkostninger i den første fase af byggeprocessen. Hvis kommunalbestyrelsen godkender, at der bliver givet en garanti, skal boligselskabet løbende informere Vallensbæk Kommune om forløbet af byggeprocessen og udnyttelsen af byggekreditten i hele garantiperioden. Boligselskabets bygherrerådgiver fører i hele byggeprocessen tilsyn med, at betalingerne til entreprenøren og andre leverandører kun gennemføres, hvis de er modsvaret af konkrete leverancer og fremskridt i byggeprocessen. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

9 Tidsplanen for opførelsen af seniorboligerne og fordelingen af byggeudgifter i de forskellige hovedfaser af projektet er vist i hovedtræk i tabellen nedenfor: Periode Aktivitet Udgifter Status for udnyttelse af kommunalt garanteret lån Juli 2015 februar 2016 Februar 2016 juli 2016 Juli marts 2017 Projektering, myndighedsbehandling af byggeri og opstart af produktion af betonelementer mv. Opførelse af råhus til seniorboligerne Færdiggørelse af seniorboligerne og endelig betaling for byggeret 12 mio. kr. Udgifterne finansieres af grundkapitalindskuddet. Den kommunale garanti træder først i kraft februar mio. kr. Gradvis stigende udnyttelse af den kommunale garanti op til 25 mio. kr. i juli til september mio. kr. Den kommunale garanti bortfalder september 2016 Der er på nuværende tidspunkt allerede afholdt ca. 2 mio. kr. i udgifter til byggeriet. Den første hovedfase svarer til perioden, indtil butikscenteret i stueplan er opført i et omfang, hvor byggeriet af seniorboligerne kan gennemføres. I denne fase er der udgifter til projektering, myndighedsbehandling og opstart af produktion af betonelementer mv. Disse udgifter bliver primært finansieret af grundkapitalindskuddet på 12,5 mio. kr. Det vurderes, at den største risiko for projektets gennemførelse ligger i denne fase af byggeriet. Hvis opførelsen af butikscenteret af en eller anden grund bringes til standsning før dette tidspunkt, vil det ikke være muligt at opføre boligerne som planlagt. I denne periode er der ikke behov for en kommunalt garanteret byggekredit. Den næste hovedfase begynder, når Vavsivan har opført råhuset til det nye center, så byggeriet af seniorboligerne kan påbegyndes. I denne fase bliver råhuset til seniorboligerne opført, og byggeudgifterne i denne periode bliver primært finansieret af den byggekredit, der ønskes optaget med kommunal garanti. Finansieringen af de første to faser af byggeriet er desuden vist i det vedlagte notat fra KAB, der er forretningsfører for Vallensbæk Boligselskab. Den sidste hovedfase af byggeriet begynder, når råhuset til seniorboligerne er opført. På dette tidspunkt vil udgifterne blive finansieret af en byggekredit optaget med sikkerhed i skødet på råhuset og uden kommunal lånegaranti. Vallensbæk Kommune er efter byggeriets afslutning lovmæssigt forpligtiget til at stille garanti for en væsentlig del af de realkreditlån, der udgør den endelig finansiering af byggeriet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Afgivelsen af garantien medfører ingen umiddelbare udgifter for kommunen, men indebærer, at kommunen løber en risiko for at skulle dække byggeomkostningerne i tilfælde af, at projektet standser og ikke bliver gennemført. Et stop for byggeriet vil også være problematisk for Vallensbæk Boligselskab bl.a. fordi den kommunale grundkapital skal tilbagetales til Vallensbæk Kommune i tilfælde af, at projektet ikke gennemføres. Den almene boligsektor rummer imidlertid et system af dispositionsfonde både lokalt og på landsplan. Disse fonde, der er finansieret igennem bidrag fra lejerne i den almene sektor, har bl.a. til formål at yde støtte til almene boligafdelinger med økonomiske problemer. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

10 Afgivelsen af garantien medfører ikke krav om deponering af et tilsvarende beløb eller ledig låneramme. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Lov om almene boliger. Bilag: 1 Åben Udgiftsfordeling ved opførelse af seniorboliger.pdf 32877/15 2 Åben Risikoanalyse af byggeri af seniorboliger på Vallensbæk Stationstorv 35955/15 (2).pdf Kommunalbestyrelsen, 24. juni

11 6. ØU - Stationstorvet - Skema B ansøgning Sagsnr.: 14/6501 Beslutningstema Boligorganisationen KAB (KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a.) har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 49 seniorboliger på Vallensbæk Stationstorv. KAB er forretningsfører for Vallensbæk Boligselskab i forbindelse med opførelse af boligerne. Skema B indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger er baseret på de indkomne licitationsoplysninger. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi & Indkøb indstiller, at godkende skema B for opførelse af 49 seniorboliger efter lov om almene boliger mv. med en samlet anskaffelsessum på 125,256 mio. kr. inkl. moms at godkende, at den anskaffelsessum, der godkendes ved byggeriets igangsætning (skema B), ikke må overskrides ved ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) at godkende, at kommunalbestyrelsens tilsagn er betinget af, at byggeriet bliver opført under iagttagelse af alle gældende regler om opførelse af alment boligbyggeri at der meddeles tillægsbevilling i 2015 til det kommunale grundkapitalindskud på 0,226 mio. kr. at Vallensbæk Kommune stiller garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af kreditforeningens kapitaliserede lejeværdiberegning at godkende den foreløbige husleje på kr. pr. kvadratmeter at godkende det samlede byggeprogram for Vallensbæk Stationstorv at det tages til efterretning, at der først foreligger et skøde på ejendommen i september 2016, efter byggestart at godkende en række generelle bestemmelser herunder ABT 93 med tilføjelser samt en række bestemmelser vedrørende projektering, planlægning, byggeplads, kvalitetssikring og drift og vedligehold. (Som beskrevet i bilag 8) at orientering om de foreløbige oplysninger om byggesagens risikobehæftede forhold bliver godkendt Kommunalbestyrelsen, 24. juni

12 at godkende de beskrevne kriterier for tildelingen af boliger ved førstegangsudlejningen og at kriterierne for genudlejningen af boliger behandles af kommunalbestyrelsen i første halvår af 2016 Repræsentanter fra KAB deltager på Økonomiudvalgets møde under dette punkt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Katja Lindblad var inhabil og forlod lokalet under behandling af dette punkt. Godkendt med økonomiudvalgets bemærkning. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales med bemærkning om, at de bekrevne kriterier for tildeling af boliger skal suppleres med et kriterium om, at borgere der bor i Vallensbæk, skal have fortrinsret ved tildeling af boligerne. Annette Eriksen (C) deltog ikke i behandling af sagen. Morten Schou Jørgensen (C) deltog som stedfortræder. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. september 2014 skema A-ansøgning (tilsagn om offentlig støtte til byggeriet) vedrørende opførelse af på det tidspunkt 50 seniorboliger ved Stationstorvet i Vallensbæk Kommune. Den 2. juni 2015 modtog Vallensbæk Kommune en ansøgning fra boligorganisationen KAB, som er forretningsfører for Vallensbæk Boligselskab, om godkendelse af skema B, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet og samtidig godkender bygherrens påbegyndelse af byggeriet. Beskrivelse af projektet Det fremgår af skema B, at Vallensbæk Boligselskab ønsker at opføre et seniorbofællesskab med 49 almene boliger og et fælleslokale med et samlet areal på i alt kvadratmeter på Vallensbæk Stationstorv. Boligerne skal opføres oven på det nye butikscenter. Der skal i tilknytning til boligerne anlægges fælles terrassearealer og fælleshus. Der forventes byggestart for seniorboligerne december 2015 med en byggeperiode frem til april Der forventes indflytning for beboerne i maj Periode Aktivitet 2. juni 2015 Skema B indsendes 24. juni 2015 Godkendelse af skema B i KB December 2015 December 2015 til april 2017 Maj 2017 Byggestart Byggeperiode Aflevering/Indflytning Vallensbæk Boligselskab har siden september 2014 samlet en gruppe interesserede borgere, som ønsker at flytte ind i de nye seniorboliger. Der har i januar 2015 været afholdt fællesmøde og mindre workshops for de interesserede seniorer. Derudover har der været afholdt såkaldte gruppemøder den 4. marts og den 10. marts Kommunalbestyrelsen, 24. juni

13 I april 2015 blev der arrangeret to studieture med henblik på at indsamle erfaringer fra andre seniorfællesskaber. KAB oplyser, at der er meget stor tilmelding til disse møder, og KAB har p.t. 225 husstande på venteliste. I august 2015 vil interesserede seniorer blive bedt om at melde sig som fremtidige lejere. En formel, bindende lejeaftale kan dog først indgås tættere på indflytningstidspunktet. I august 2015 vil der desuden blive dannet en bofællesskabsforening. KAB vil tage foreningens bestyrelse med på råd omkring overordnede spørgsmål vedrørende fællesarealer og konkrete udformninger. Ligeledes stiller totalentreprenøren en kontaktperson til rådighed, i forhold til beboergruppen. Boliger Det samlede bruttoboligareal er ændret i forhold til skema A-godkendelsen. Som konsekvens af at søjlemodulet i butikscentret har ændret sig i projekteringsforløbet, er både arealer og fordeling af arealer mv. revideret. Dette betyder bl.a., at det samlede areal er opjusteret i forhold til skema A. Det samlede areal udgør således m2 mod de i skema A ansøgte kvadratmeter. Endvidere opereres der nu med 2-rums og 3- rums boliger i projektet. I forbindelse med skema A opererede man også med 4-rums boliger. Endelig er hele bebyggelsen rykket et modul mod nord i forhold til forslaget i forbindelse med skema A-ansøgningen. Bebyggelsen er som nævnt ovenfor baseret på en kombination af 2- og 3- rums boliger. De enkelte boliger varierer i størrelse fra 86 kvadratmeter til 113 kvadratmeter. Den gennemsnitslige størrelse af 2-rums lejligheder er 93 kvadratmeter og 109 kvadratmeter for 3-rumsboliger. Der opføres 12 stk. 2-rums boliger, og 37 stk. 3- rums boliger. Der lanceres 5-6 forskellige størrelser/type af boliger. 3-rums boligerne udføres med option på at kunne konvertere disse rum til 2-rums boliger. Nedenfor er skitseret ændringen af boligtyperne fra skema A til skema B. Antal m2 Samlet m2 Ved skema A: 2 værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder Fælleshus Total Ved skema B: 2 værelses lejligheder 12 3 værelses lejligheder 37 4 værelses fra 86 til 113 m lejligheder Fælleshus Total KAB oplyser i skema B-ansøgningen, at planforholdene for boligbyggeriet er opfyldt. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

14 Byggeriet er i overensstemmelse med lokalplan nr. 81, der gælder for området. Der er på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om byggetilladelse for boligbyggeriet. Jf. bilag 6, udbudstidsplanen vil Vallensbæk Kommune skulle foretage myndighedsbehandling fra den 24. august til den 16. oktober Udlejningskriterier Ved fastsættelsen af kriterierne for tildeling af en seniorbolig skelnes mellem kriterierne for førstegangsudledning, der bestemmer tildelingen af boliger til de første indflyttere i byggeriet, og kriterierne for genudlejning, der gælder for den efterfølgende tildeling af boliger. Bilag 14 til sagen indeholder en nærmere beskrivelse af kriterierne for tildelingen af boligerne ved førstegangsudlejningen. For at komme i betragtning til en bolig gælder bl.a. de følgende grundlæggende kriterier: Ansøger skal være fyldt 50 år ved indflytningstidspunktet og være uden hjemmeboende børn Ansøger skal være selvhjulpen ved indflytning På nuværende tidspunkt er antallet af interesserede langt større end antallet af boliger. Der er derfor sket en inddeling af ansøgerne i grupper, der udtrykker i hvor høj grad ansøgerne har været engageret i processen omkring udviklingen af seniorboligprojektet. Engagementet er opgjort ud fra antallet af møder, workshops og studieture vedrørende projektet, som ansøgerne har deltaget i. I gruppen af ansøgere med det højeste aktivitetsniveau er der på nuværende tidspunkt flere interesserede end der er boliger. Hvis dette også er tilfældet ved den endelige tildeling af boliger, vil der blive trukket lod om boligerne blandt ansøgerne. KAB har overfor administrationen oplyst, at der ikke benyttes kriterier om deltagelse i fællesspisning eller obligatorisk deltagelse i andre sociale aktiviteter ved tildelingen af boligerne. KAB har oplyst, at en meget stor del af de interesserede er bosiddende i Vallensbæk Kommune. Kriterierne for genudlejning af boligerne er ikke endeligt fastsat på nuværende tidspunkt. Disse skal formuleres i begyndelsen af 2016 af en seniorbofælleskabsgruppe, der består af kommende beboere i byggeriet. Bofælleskabsgruppen skal inden udgangen af første kvartal 2016 indstille et forslag til genudlejningsregler, der skal godkendes i boligorganisationens bestyrelse og i kommunalbestyrelsen. Forventet husleje Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fastsat et maksimumsbeløb på kr. pr. kvadratmeter i 2015 for alment boligbyggeri. Den samlede anskaffelsessum overholder det gældende rammebeløb for almene familieboliger i Hovedstadsregionen inklusive energitillæg. Der var i skema A en kvadratmeterpris på kr. svarende til den maksimale kvadratmeterpris i I skema B er beløbet pr. kvadratmeterpris steget og udgør kr. pr. kvadratmeter boligareal, som svarer til det maksimale rammebeløb i Den månedlige husleje er anslået til at udgøre: Eksemplet er to boliger med det gennemsnitlige antal kvadratmeter for henholdsvis 2- og 3- rums boliger. 2 rums boliger 93 kvadratmeter kr. pr. md med et indskud på kr. 3 rums boliger 109 kvadratmeter kr. pr. md med et indskud på kr. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

15 Huslejen bliver udregnet efter almenboliglovens regler, hvilket betyder at beboerne betaler samtlige udgifter til boligerne herunder låneudgifterne. Udgifterne til ydelse på realkreditlånet er pt. 2,80 % p.a. af anskaffelsessummen og en ydelse (bidrag) på 0,27 % af realkreditlånet. Samlede årlige kapitaludgifter er herefter på kr. Dette giver en årlig kapitaludgift pr. kvadratmeter på 740 kr. (beregnes ekskl. Fællesareal) Derudover udgør de årlige driftsudgifter 1,940 mio. kr. svarende til 377 kr. pr. kvadratmeter. Driftsudgifterne er fastsat ud fra nuværende kendskab til ejendomsskatter, offentlige afgifter og forventet bistand fra teknisk personale. Samlet årlig leje ekskl. forbrug pr. kvadratmeter udgør kr. Det er et lille fald i den samlede årlige leje ekskl. forbrug pr. kvadratmeter i forhold til skema A, hvor den samlede årlige leje ekskl. forbrug pr. kvadratmeter udgjorde kr. Endelig godkendelse af huslejens størrelse sker i forbindelse med ibrugtagning af byggeriet (Godkendelse af skema C). Forbrugsudgifter I skema B er aconto-varmebidraget foreløbigt beregnet til 100 kr. pr. kvadratmeter og vil blive opkrævet særskilt og afregnet efter målere i hver enkelt bolig. Aconto-vandbidraget er foreløbigt beregnet til ca. 60 kr. pr. kvadratmeter årligt og vil også blive opkrævet særskilt og afregnet efter målere i hver enkelt bolig. Kvadratmeterprisen på disse forbrugsudgifter er uændrede fra skema A. Anlægsøkonomi Den samlede anskaffelsessum i skema A udgjorde 122,452 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum i skema B udgør 125,256 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 2,810 mio. kr. I nedenstående opstilling vises forskellen mellem skema A og skema B: KR. Skema A Skema B Forskel Omkostningstype Grundudgifter Totalentreprise Administrative omkostninger Gebyrer Total Grundudgifterne dækker grundkøbet og tilslutningsafgifterne. Totalentreprisen dækker udgifter til opførelse af boligerne og de administrative omkostninger dækker blandt andet byggesagsomkostninger, advokater, ejendomsskatter mv. Den samlede anskaffelsessum er steget med 2,800 mio. kr. hovedsageligt på grund af en stigning i udgifterne til totalentreprisen. Stigningen i anskaffelsessummen skal også ses i relation til forøgelse af byggeriets areal. De administrative omkostninger er steget med 1,076 mio. kr. på grund af merudgifter til honorar til bygherrerådgiver og advokat. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

16 KR. Skema A Skema B Forskel Finansiering af udgifter: Beboerindskud 2 % Grundkapital 10 % Realkreditlån 88 % Total Finansiering og den kommunale garanti Grundkapitalindskuddet udgør ifølge lovgivningen 10 % af anskaffelsessummen. På baggrund af skema B oplysninger forventes det at udgøre 12,526 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har ved skema A godkendt og bevilget 12,300 mio. kr. Grundet stigning i den samlede anskaffelsessum stiger udgiften i forhold til kommunens finansiering af grundkapitalindskud. Merudgiften udgør 0,226 mio. kr. Grundkapitalindskuddet reguleres endeligt ved skema C, som indeholder de endelige regnskabstal for byggeriet. Vallensbæk Boligselskab optager som bygherre lån svarende til de 88 % af anskaffelsessummen. Lånet optages hos et realkreditinstitut. I forbindelse med Vallensbæk Boligselskabs optagelse af realkreditlånet vil der være en kommunal garantiforpligtelse over for realkreditinstituttet. Størrelsen af garantiforpligtelsen vil blive fastsat ud fra en konkret vurdering og fremgå af det kommende realkreditslåns-tilbud, som realkreditinstituttet udarbejder. Tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder denne garanti. Godkendelsen er godkendt i forbindelse med skema A. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme. Byggeriet skal overholde budgettet. Kommunalbestyrelsen pålægger derfor bygherren, at byggeregnskabet ikke må overskride den meddelte anskaffelsessum. Skøde Grunden, hvor de nye seniorboliger skal opføres, er ejet af ejendomsselskabet Vasivan, og boligselskabet køber retten til at bygge ovenpå butikscentret. Normalt vil grunden være ejet af det boligselskab, der skal opføre byggeriet. Byggeriet på Vallensbæk Stationstorv er en kombination af et privat og alment byggeri. Det betyder, at opførelsen af boligdelen først vil kunne påbegyndes, når råhuset i stueetagen står færdigt. Derefter skal råhuset for boligdelen opføres. Først når råhuset for boligdelen er opført, kan ejendommen udstykkes i to dele. (Centerdelen og boligdelen), hvorefter Vallensbæk boligselskab kan udtage skøde på deres ejendom. Herudover har Vallensbæk Boligselskab anmodet Vallensbæk Kommune om at afgive en kommunal lånegaranti i den del af byggefasen, hvor råhuset til seniorboligerne skal påbegyndes. Det er beskrevet i en særskilt sag som fremlægges på samme Økonomiudvalgsmøde. Gebyrer Gebyrerne i forbindelse med byggeriet ligger procentuelt set fast. De udgør henholdsvis 1 % til byggeskadefonden, 0,20 % til staten og 0,25 % til kommunen. På skema A tidspunktet udgjorde dette beløb 2,235 mio. kr. Beløbet er nu opjusteret til 2,287 mio. kr. grundet stigningen i den samlede anskaffelsessum. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

17 Totalentreprisen Bygherren har afholdt et EU-udbud for totalentreprisen i april 2015 og 5 totalentreprenører blev prækvalificeret. Vinder af totalentrepriseudbuddet blev NJ Gruppen i samarbejde med CASA arkitekter. Den samlede entreprisesum udgør 86,562 mio. kr. Entrepriseudgiften svarer til 69,1 % af den samlede anskaffelsessum. Der er afsat 3,000 mio. kr. til uforudsete udgifter og mindre reguleringer for boligdelen. Opførelse af arbejdet udføres i henhold til Almindelige Betingelser for Totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 93) med nævnte afvigelser, tilføjelser og uddybninger. Forvaltningen har gennemgået de nævnte afvigelser og finder, at der er ganske mange afvigelser fra ABT 93. Forvaltningen står uforstående overfor den valgte fremgangsmåde, men har i øvrigt ikke nogle kommentarer til det. Herudover orienteres Vallensbæk Kommune om nogle særlig risikobehæftede forhold i forhold til projektering og udførelse jf. BEK nr. 773 af 27/06/2011, Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. (jf. bilag 13) Totalentreprenøren skal have særlig fokus på byggesagens risikobehæftede forhold. Totalentreprenøren skal senest ved projektets afslutning udfylde erklæringen om risikobehæftede forhold til bygherre, hvorefter den bliver sendt til kommunen. Totalentreprenøren skal gennem sin kvalitetssikring sikre, at der føres en skærpet kvalitetssikring for de bygningsdele, som er risikobehæftede. Byggeprogrammet er vedlagt som bilag 4. Byggeriets udformning Bolighuset udføres i 4 etager ovenpå det kommende butikscenter, Vallensbæk Stationstorv som opføres 2015/16. Bebyggelsen står på søjler over tagparkeringsdækket til butikscentret. KAB vil på Økonomiudvalgets møde gøre nærmere rede for byggeriets udformning, herunder for ændringer i forhold til skema A. Videre proces Ved byggeriets afslutning skal der udarbejdes et såkaldt skema C-ansøgning, som viser de endelige regnskabstal for de enkelte udgifter. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør 125,256 mio. kr. inklusiv gebyr og moms. Seniorboligerne finansieres på følgende måde: 10 % af anskaffelsessummen bliver finansieret med kommunal grundkapital og udgør 12,526 mio. kr. at der meddeles tillægsbevilling i 2015 til det kommunale grundkapitalindskud på 0,226 mio. kr., svarende til forskellen imellem det godkendte kapitalindskud i skema A og det revideret kapitalindskud i skema B. 2 % af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud og udgør 2,505 mio. kr. 88 % af anskaffelsessummen bliver finansieret af realkreditlån og udgør 110,226 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

18 Anskaffelsessummen stiger med på 2,804 mio. kr. i forhold til skema A. Det betyder umiddelbart, at det kommunale grundkapitalindskud stiger med 0,226 mio. kr., beboerindskuddet stiger med 0,056 mio. kr., og realkreditlånet forøges med 2,468 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med skema A godkendt 12,3 mio. kr. i grundkapitalindskud. Der skal derfor tillægsbevilliges yderligere 0,226 mio. kr. i forhold til kommunens finansiering af grundkapitalindskud. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Kommunen vil løbende via hjemmesiden og i Vallensbæk NU orientere om projektet. Retsgrundlag Almenboligloven og bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen) Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. (BEK nr. 773 af 27/06/2011) Bilag: 1 Åben Ansøgningsbrev - skema B pr. 2. juni /15 2 Åben Bilag 1 skema B - 2. juni /15 3 Åben Bilag 2 Dispositionsforslag 32409/15 4 Åben Bilag 3 Byggeprogram 32410/15 5 Åben Bilag 4 budget 2. juni /15 6 Åben Bilag 5 Udbudstidsplan 32412/15 7 Åben Bilag 6 Evalueringsrapport 32417/15 8 Åben Bilag 7 Foreløbig Købsaftale 33081/15 9 Åben Bilag 8 Byggesagsbeskrivelse 32418/15 10 Åben Bilag 9 Byggepladstegning 32421/15 11 Åben Bilag 9 A Logistik 32419/15 12 Åben Bilag 10 Totaløkonomiske beregninger 32423/15 13 Åben Bilag 11 Risikobehæftede forhold 32425/15 14 Åben Bilag 12 Udlejningskriterier 32426/15 Kommunalbestyrelsen, 24. juni

19 7. ØU - Regnskab 2014 Sagsnr.: 14/8874 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen oversendte den 29. april 2015 årsregnskab 2014 til revision. Revisionen har afgivet sin afsluttende beretning, og Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet for 2014 inklusive revisionens beretning. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at årsregnskab 2014 og revisionens beretning bliver godkendt BDO Kommunernes Revision v. Verni Jensen og Morten Tufason deltager under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales Annette Eriksen (C) deltog ikke i behandling af sagen. Morten Schou Jørgensen (C) deltog som stedfortræder. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen oversendte den 29. april 2015 årsregnskabet for 2014 til kommunens revisor, BDO Kommunernes Revision. BDO har herefter afgivet en afsluttende beretning for årsregnskabet. Beretningen omfatter en finansiel revision og en løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen bliver foretaget på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder, herunder en personsagsgennemgang med afrapportering til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Revisionen af årsregnskab 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger. Som led i forvaltningsrevisionen er jobcentrets produktivitet og beskæftigelseseffekt undersøgt. Beskæftigelseseffekt defineres her som forskellen mellem den forventede og den faktiske andel offentlige forsørgede. For de undersøgte ydelser under ét ligger Jobcenter Vallensbæk over gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner på både produktivitet og beskæftigelseseffekt. For produktiviteten indtager jobcentret den anden højeste placering. Kommunalbestyrelsen, 24. juni

20 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Regnskab 2014 vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse være tilgængeligt i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus og på kommunens hjemmeside. Regnskabet samt revisionsberetningen bliver desuden sendt til Statsforvaltningen og til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Retsgrundlag Årsregnskabet bliver aflagt efter 45 og 57 i lov om kommunernes styrelse samt Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Redegørelserne til ressortministerierne er foretaget efter bekendtgørelse nr. 552 af 28. april Bilag: 1 Åben Afsluttende beretning nr R Endelig udg. modtaget / Åben Afsluttende beretning nr R Revisors underskrift 33394/15 Kommunalbestyrelsen, 24. juni

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum Seniorbofællesskabsmøde Hjortefarmen Mandag d. 4. april 2016 kl. 14-17 Kulturhuset, Farum Dagsorden 0. Valg af Referent. 1. Grundejerforening 2. Visitationsudvalg 3. Siden sidst - herunder bl.a. grundkøb

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Sundbakken -brugergruppemøde den 29. februar Skitse af Sundbakken udført af Ginnerup Arkitekter

Sundbakken -brugergruppemøde den 29. februar Skitse af Sundbakken udført af Ginnerup Arkitekter Sundbakken -brugergruppemøde den 29. februar 2016 Skitse af Sundbakken udført af Ginnerup Arkitekter Sundbakken - en helhed Mandag den 29. februar - mødegang nr. 2 kl. 13.00-16.00 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 7. december 2004 17:30 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ole Jørgensen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Høring vedrørende praksisplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia...

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia... Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl. 19.00 i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse 1. Permatopia... 2 Bilag 1: Hensigtserklæring...

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Højrupgård Højrupgårdsvej 1 2625 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 23. februar 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere