Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder"

Transkript

1 Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI

2 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner Foto: Scanpix, Regionshospitalet Viborg, Region Hovedstaden, Lemvig biogas, Siemens og UHI, Danske Regioner Oplag: 1000 Tryk ISBN nr Elektronisk ISBN nr

3 Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark resumé og anbefalinger Regionale partnerskaber for vækst Regionale styrkepositioner skal sikre fremtidens jobs Drivkræfter for vækst i yderområder Fremtidens arbejdspladser turisme, klima/energi og fødevarer Uddannelse - fra abc til ph.d. i alle regioner Infrastruktur bro mellem land og by Sundhed tryghed, kvalitet og sammenhæng til alle borgere 61 Bilag 67

4 4 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

5 Forord Mange billeder af Udkantsdanmark præger debatten i øjeblikket. Der tales om, at Danmark knækker over i to: I en del, der har velfærd, vokseværk og virksomheder - ofte centreret omkring storbyerne. Og i en del, der ikke har Udkantsdanmark. Men billedet er ikke så entydigt. Der er også yderområder i Danmark, der oplever vækst i både befolkning og erhvervsliv. De mange positive kvaliteter ved yderområderne har medført øget tilflytning, erhvervsliv og turisme i flere områder. Samtidig er der byområder, hvor den økonomiske krise er slået hårdt igennem i form af virksomhedslukninger og stigende ledighed. Men hvad skal der egentlig til for at skabe vækst i hele landet? Hvad skal der til for at skabe udvikling i de områder, der ligger uden for vækstcentrene? Det kommer Danske Regioner med 20 konkrete bud på i dette debatoplæg. For regionerne er valget klart: Det handler om et fornuftigt samspil mellem vækstcentre, byer og yderområder. Det handler om at skabe en regional udvikling, hvor vi udnytter de ressourcer og potentialer, der findes regionalt og lokalt. Det handler om at vælge vækstsporet. Bent Hansen Formand for Danske Regioner Carl Holst Næstformand for Danske Regioner Birgitte Josefsen Formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling DANSKE REGIONER JUNI

6 Vækst i hele Danmark Indledning Den globale konkurrence betyder, at nye job skal skabes inden for fremtidens væksterhverv. Krisen har sat turbo på omstillingen fra traditionelle industriarbejdspladser til nye erhvervsområder med et højt videns- og teknologiindhold. Omstillingen skal skabe ny vækst, og væksten skal trække udviklingen i hele landet også i yderområderne. Effektivisering og centralisering er et vilkår Store erhvervsvirksomheder centraliserer for at skære ned på udgifterne. Der sker sammenlægninger og fusioner i landbruget, der skaber større industrielle gårde med fokus på stordrift. Banker lukker filialer i yderområder og placerer sig i byer, hvor kundegrundlaget er større. Resten klares via og netbank. Danmark en del af en global tendens Centralisering og koncentration af befolkningen er ikke et særligt dansk fænomen. Det er en global trend. Over hele verden flytter folk mod byer, hvor der er flere uddannelses- og erhvervsmuligheder. Og spiralen fortsætter, når nye virksomheder placerer sig der, hvor den uddannede arbejdskraft er. Den åbne globale økonomi forstærker denne tendens over hele verden. Den internationale finanskrise og dens påvirkning af verdensøkonomien har betydet, at alle danske regioner står over for alvorlige udfordringer. Alle regioner oplever en lav produktivitetsvækst, og ledigheden er steget. Det er ikke kun produktionsvirksomheder, men også forskning og udvikling, der flytter ud af landet. Alle led i værdikæden udfordres. Også i den offentlige sektor er der sket en centralisering af opgaver og ressourcer for dermed at opnå større effektivitet, reducerede omkostninger og større gennemsigtighed i organiseringen. Behov for bedre faglige miljøer og skabelsen af attraktive arbejdspladser spiller også ind. Siden 2007 har Danmark haft flere større reformer inden for den offentlige sektor. Strukturreformen, skattereformen, politireformen og domstolsreformen er eksempler på centraliseringstiltag, der har haft stor betydning for indretningen af det danske samfund. Regionerne gennemfører over de kommende år en ny sygehusstruktur og samler akut- og specialfunktioner på færre og mere moderne sygehuse. 6 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

7 Denne udvikling kan og skal ikke rulles tilbage. Men en aktiv regional erhvervspolitik og strategisk planlægning for blandt andet infrastruktur og byudvikling kan sikre, at de områder, der ligger uden for vækstcentrene, også får gavn af udviklingen. Vækst er ikke et nul-sumsspil Det handler om et fornuftigt samspil mellem vækstcentre, byer og yderområder. Det er ikke et enten-eller. Hovedstaden er den største vækstmotor i Danmark. OECD s rapport Territorial Review Copenhagen fra 2009 efterlyser en stærkere national satsning på vækst i hovedstaden. Dette er ikke i modstrid med vækst i hele Danmark. Vækst er ikke et nul-sumsspil. Stærke vækstcentre skal sikre, at hele Danmark ikke bliver et yderområde. De konkrete udfordringer inden for uddannelse, innovation og etablering af nye virksomheder er ikke ens i hele landet. Der er regionale forskelle, som skal adresseres i de løsninger, vi vælger. Regionerne er stærkt engagerede i omstillingen fra krise til nye vækstmuligheder. Regionernes ansvar og rolle er at koordinere indsatser inden for f.eks. erhvervsudvikling, infrastruktur, uddannelse, beskæftigelse, kultur og sundhed områder der alle har stor betydning for at skabe vækst i hele Danmark. Debatoplægget giver en lang række bud på, hvordan Danmark kan komme tilbage på vækstsporet, også i yderområderne. Ved at satse på regionale styrkepositioner kan der ske en udvikling i Danmark, der også har stor betydning for de områder, der ligger uden for de store byer. De regionale partnerskaber for vækst både regionale vækstfora og partnerskaber om strategisk planlægning i regi af de regionale udviklingsplaner har unikke muligheder for at løfte opgaven. DANSKE REGIONER JUNI

8 8 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

9 Resumé og anbefalinger Regionale partnerskaber for vækst skaber innovation og beslutningskraft Det er især partnerskaber mellem offentlige myndigheder, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, der spiller en vigtig rolle for at skabe regionale vækstmuligheder. Det gælder både de regionale vækstfora og de regionale samarbejder om f.eks. infrastruktur og klima. Det sættes der fokus på i afsnit 1. ANBEFALINGER Regionerne bør sikre, at de regionale partnerskaber styrkes og videreudvikles gennem et stadigt tættere samarbejde med erhvervsliv, kommuner, organisationer samt viden- og uddannelsesinstitutioner i såvel det strategiske som det operationelle arbejde med vækst og fremtidige arbejdspladser. Alle nationale vækstinitiativer bør indeholde overvejelser om synergi og samarbejdsmuligheder i relation til de regionale partnerskaber. Mobiliseringen af de regionale ressourcer medfører større sandsynlighed for, at initiativernes strategiske mål nås. DANSKE REGIONER JUNI

10 Regionale styrkepositioner skaber fremtidens job De regionale vækstfora er omdrejningspunktet for den regionale erhvervsudvikling, der netop skal sikre vækst og øget velstand i hele landet - både Hovedstaden, i byerne, deres oplande og i yderområderne. De aktuelle udfordringer for erhvervsliv og arbejdskraft er forskellige i de enkelte områder af landet. Indsatsen for at skabe fremtidens arbejdspladser tager udgangspunkt i de særlige regionale udfordringer og styrkepositioner. I afsnit 2 tegnes et billede af de enkelte regioners vækstudfordringer, samt hvordan man via satsninger på de regionale styrkepositioner er i gang med at omstille til væksterhverv og nye job. ANBEFALING Regionale styrkepositioner Staten bør gennem de regionale partnerskabsaftaler bakke op om udbygningen af de regionale styrkepositioner, der skal være med til at sikre fremtidens job. 10 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

11 Særlige drivkræfter for vækst i yderområder Erhvervsudvikling, uddannelsesinstitutioner, de mellemstore byer og et lokalt engagement kan gøre en særlig forskel for udviklingen i yderområderne. Erhvervsudvikling skaber nye job og omsætning, ikke mindst via de særlige vækstmuligheder i yderområderne inden for turisme, klima/energi og fødevarer. Uddannelsesmuligheder er en forudsætning for udvikling både i forhold til bosætning og erhverv. Mellemstore byer har en palet af service og erhverv, som gør det muligt at fastholde bosætning i yderområderne og trække udviklingen i et stort opland. Det lokale engagement er årsagen til, at der er fremgang og liv i bestemte landsbyer. De fire drivkræfter for vækst bliver uddybet i afsnit 3. ANBEFALINGER Mellemstore byer Der skal skabes en sammenhængende strategisk planlægning for de mellemstore byer via kommuneplanstrategier, de regionale udviklingsplaner og landsplanlægningen. Ved aktivt at fokusere på at udvikle de mellemstore byer vil deres funktioner som vækstmotorer styrkes. Dermed kan de trække udviklingen i et stort opland i form af gode muligheder for job, uddannelse, indkøb og fritidstilbud. Lokalt engagement Landdistrikterne er i dag meget andet end landbrug, og EU s landdistriktsprogram bør derfor i højere grad bruges til indsatser, der skaber vækst og udvikling til gavn for alle dem, der lever, uddanner sig og arbejder i yderområderne. DANSKE REGIONER JUNI

12 Væksterhverv med potentialer i yderområder: Turisme, klima/energi og fødevarer Erhvervsudviklingen er under pres i mange yderområder. I de regionale erhvervsudviklingsstrategier er udvikling af yderområderne integreret i den samlede indsats for hele regionens erhvervsudvikling. Herved bygges der bro mellem yderområderne og resten af regionen. Inden for turisme, klima/energi og fødevarer er der imidlertid særlige erhvervsmæssige potentialer i yderområderne, hvilket der sættes fokus på i afsnit 4. ANBEFALINGER Turisme Regioner og kommuner skal i samarbejde med erhvervslivet udbygge og styrke fundamentet for at skabe innovation i produktudvikling i turismen gennem de regionale turismeselskaber og destinationer. For at styrke turismen i yderområderne er der brug for at udvikle og modne fyrtårne i turistlandskabet - eksempelvis i form af innovative attraktioner, der bygger på regionens / lokalområdets egne profiler, når det gælder kultur, historie, erhverv mv. Udviklingen og modningen af turisme-fyrtårne skal bygge på regionale partnerskaber bestående af private og offentlige aktører. Der er behov for differentieret planlægning i kystområderne, så der i udvalgte geografisk afgrænsede områder fremover kan sikres bedre muligheder for udvikling. 12 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

13 ANBEFALINGER Klima/energi Det grønne guld skal graves op i alle regioner lige fra landbrugets bidrag til produktion af biomasse til universiteternes udvikling af solceller. Det betyder eksempelvis, at Klimakommissionen i sine kommende anbefalinger bør adressere, hvordan Danmarks erhvervsmæssige styrkeposition inden for grøn energi kan optimeres ved at udnytte ressourcer, viden og potentialet i alle regioner, understøttet af et stærkt og strategisk offentligt-privat samspil. Fødevarer Det er nødvendigt at styrke fødevareerhvervenes evne til at udvikle nye produkter og tilpasse produktionen til forbrugernes kvalitetskrav. Derfor prioriterer de regionale vækstfora at bidrage til fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne i fødevareerhvervene. De lokale fødevarer skal udvikles, synliggøres og markedsføres over for potentielle kunder og dermed styrke omsætningen. Regioner, kommuner og landbrugsorganisationer bør derfor arbejde sammen for at skabe gode match mellem lokale fødevareproducenter og afsætningsled. DANSKE REGIONER JUNI

14 Forudsætningen for vækst: Adgang til kvalificeret arbejdskraft De regionale uddannelsesmiljøer er afgørende for uddannelsesniveauet og vækstbetingelserne i et område. Der skal derfor sikres stærke uddannelsesmiljøer, som giver gode uddannelsesmuligheder for borgerne i hele landet og leverer kvalificeret arbejdskraft til regionens virksomheder. Der sættes i afsnit 5 fokus på vigtigheden af, at hele uddannelseskæden fra folkeskolen til universitetet findes i alle regioner, fordi det sikrer vækst og erhvervsudvikling regionalt. ANBEFALINGER Der skal sikres et udbud, der får unge i alle dele af landet til at tage en uddannelse, og som samtidig sikrer, at det sker på så højt et fagligt niveau som muligt. Det er således nødvendigt at tage udgangspunkt i den konkrete geografi og tage hensyn til lokale og regionale styrkepositioner. Derfor skal der sikres et godt samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og arbejdsmarkedets parter om en regional koordinering af udbuddet. I bestræbelserne på at skabe stærke uddannelsesenheder, der samtidig når geografisk bredt ud, skal mulighederne for f.eks. forlagt undervisning, samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner og IT-støttet undervisning udnyttes. Ligesom campus idéen f.eks. kan benyttes i forhold til at sikre udbud af såvel STX og HHX i et geografisk område. Ungdomsuddannelse Sorte pletter på landkortet skal undgås. Unge skal have mulighed for at få en ungdomsuddannelse inden for en rimelig geografisk afstand. Afstand har betydning for uddannelsesvalg og frafald. Derfor skal der sikres et geografisk spredt og varieret udbud af alle gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler, og der er derfor behov for at koordinere kapacitet og elevfordeling, så kapaciteten udnyttes, og flere gymnasier kan overleve. 14 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

15 ANBEFALINGER Voksen- og efteruddannelse Der er i kølvandet på krisen brug for en massiv videreuddannelses- og omskolingsstrategi. De nyetablerede voksen- og efteruddannelsescentre bør i tæt samarbejde med regionsråd og regionale vækstfora koordinere en efteruddannelsesindsats, der målrettes ledige og ledighedstruede medarbejdere. Videregående uddannelse Der skal arbejdes for flere stærke, specialiserede uddannelsesmiljøer på tværs af ungdoms- og videregående uddannelser, der støtter op om erhvervsudviklingen også i yderområder, f.eks. inden for offshore, vindenergi, fiskeri mv. Det kan sikre erhvervslivet kvalificeret arbejdskraft også i yderområderne. Der skal skabes tættere samarbejder mellem vidensinstitutionerne og erhvervslivet. Stærkere økonomiske incitamenter bør bruges til at intensivere universiteternes samarbejde med erhvervslivet og dermed sikre større vidensoverførsel og innovation. Det kan eksempelvis blive reguleret gennem universiteternes eksisterende basisfinansiering. DANSKE REGIONER JUNI

16 Effektiv mobilitet skal understøtte fremtidens transportbehov og erhvervsudvikling Tilgængelighed har betydning for både bosætning, uddannelse og erhvervsliv i hele Danmark og er derfor en vigtig del af de regionale vækststrategier. Dette gives der eksempler på i afsnit 6. ANBEFALINGER Ved omlægning af bil- og kørselsafgifter til mere CO 2 -venlige løsninger skal adgangen til kollektiv trafik også indtænkes, så mobiliteten i yderområderne ikke forringes. Mere flextrafik og bedre koordinering af den offentligt betalte/tilskudsmodtagende kørsel, der er i forvejen (skolekørsel, ældretransport mm.) kan samlet set give et bedre tilbud og en mere effektiv drift. Timeplanen for togtrafik skal samtænkes med et forbedret regionalt busrutenet. Der skal således skabes større integration mellem mindre vækstcentre og de centrale knudepunkter i Danmark. Der skal anlægges hurtige bredbåndsforbindelser og mobildækning i yderområderne for at sikre både bosætning, uddannelse og erhvervsliv. 16 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

17 Tryghed, kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet og lige adgang uanset hvor man bor Samspillet mellem specialiserede sygehuse og borgernære tilbud i lokalområdet kan være med til at sikre dette. Afsnit 7 har fokus på det samlede sundhedsvæsens rolle i forhold til yderområderne og kommer med bl.a. følgende anbefalinger: ANBEFALINGER Når borgeren fremover ringer 1-1-2, vil sundhedsfagligt personale på regionernes vagtcentraler blive stillet med ind på samtalen. Alle ambulancer og andre præhospitale enheder i hele landet skal udstyres med en elektronisk ambulancejournal, så man kan sende information til sygehuset om patientens tilstand og den behandling, der er indledt. Der etableres en helikopterordning på baggrund af erfaringer fra pilotforsøget, som skal sikre speciallægehjælp på skadestedet til svært tilskadekomne i alle dele af landet og eventuel hurtig transport til det sygehus, hvor behandlingen skal foregå. De nære akuttilbud skal indgå som en integreret del i et sammenhængende sundhedsvæsen. Der skal etableres en døgnåben akuttelefon, så borgerne altid kan få akut hjælp, når egen læge ikke er tilgængelig. DANSKE REGIONER JUNI

18 18 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

19 1 Regionale partnerskaber for vækst Det er især partnerskaber mellem offentlige myndigheder, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, der spiller en vigtig rolle for at skabe regionale vækstmuligheder. Det gælder både de regionale vækstfora og de regionale samarbejder om f.eks. infrastruktur og klima. De regionale udviklingsplaner Den regionale udviklingsplan bygger på en strategisk helhedsplanlægning, som omfatter de regionale parters visioner for regionens udvikling på tværs af sektorer. Udviklingsplanen omfatter således regionens byer, men også landdistrikter og yderområder. Den strategiske planlægning ser på tværs af de sektorer, som betyder mest for yderområderne, f.eks. natur, miljø og rekreative formål, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse, infrastruktur, bosætning og kultur. De regionale udviklingsplaner er udarbejdet i et tæt samarbejde med kommunerne, erhvervslivet, organisationer og foreninger. mulighederne for at opretholde adgang til offentlige tilbud, forretninger mv. Alle regioner har sammen med kommunerne i regionen udarbejdet en vision for infrastrukturudviklingen. De regionale ønsker er bragt ind i arbejdet med trafikforliget Grøn Transport i Dette er en del af arbejdet med den strategiske planlægning i regi af de regionale udviklingsplaner (RUP). De regionale kommunekontaktudvalg De regionale kommunekontaktudvalg, der består af regionsrådsformanden og borgmestrene i regionens kommuner, er et af de fora, hvor de regionale udviklingsplaner drøftes. I udvalgene mødes de politiske ledere fra kommunerne og regionen jævnligt for at drøfte vigtige udfordringer og aktiviteter, der kræver fælles politisk indsats og beslutning også til gavn for regionens yderområder. Udviklingsplanerne fokuserer f.eks. på byernes funktioner og indbyrdes relationer og den betydning, det har for sammenhængen mellem by og land, herunder De regionale vækstfora I foråret 2010 er der nedsat nye vækstfora. De er nu i gang med at justere erhvervsudviklingsstrategierne DANSKE REGIONER JUNI

20 med udgangspunkt i de regionale styrkepositioner. Det vil bidrage til at få Danmark ud af krisen og i gang med at skabe fremtidens jobs. Erhvervsudviklingsstrategien tager udgangspunkt i rammevilkår og erhvervsspecialisering og fokuserer uden for Hovedstadsregionen også på, hvilken indsats der kan igangsættes for at styrke yderområderne. Regionsrådene har ansvaret for at nedsætte regionale vækstfora, der samler erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regionsråd og andre erhvervsfremmeaktører om en regional erhvervsudviklingsstrategi. Hvert år forpligter staten og parterne i vækstforaene hinanden i politiske partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne fokuserer blandt andet på synergi mellem de regionale og statslige initiativer. Alle vækstforumformænd er repræsenteret i Danmarks Vækstråd, der som vision har at bidrage til at gøre Danmark til et af de mest konkurrencedygtige samfund i verden, hvor alle dele af Danmark rustes til den globale konkurrence. Rådet ønsker at være et vigtigt bindeled mellem den nationale vækstpolitik, EU-indsatsen og den regionale erhvervsudviklingsindsats og bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark. Den danske vækstmodel I Danmark hænger indsatsen for vækst og arbejdspladser sammen på tværs af EU, nationalt og regionalt niveau. Det ses illustreret i følgende vækstmodel. Figur 1: Den sammenhængende danske vækstmodel Lissabonstrategien Globaliseringsstrategien Strukturfondsprogrammerne Regionale erhvervsudviklingsstrategier De regionale udviklingsplaner (RUP) Lokale strategier 20 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

21 ANBEFALINGER Regionerne bør sikre, at de regionale partnerskaber styrkes og videreudvikles gennem et stadigt tættere samarbejde med erhvervsliv, kommuner, organisationer samt viden- og uddannelsesinstitutioner i såvel det strategiske som det operationelle arbejde med vækst og fremtidige arbejdspladser. Alle nationale vækstinitiativer bør indeholde overvejelser om synergi og samarbejdsmuligheder i relation til de regionale partnerskaber. Mobiliseringen af de regionale ressourcer medfører større sandsynlighed for, at initiativernes strategiske mål nås. DANSKE REGIONER JUNI

22 22 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

23 2 Regionale styrkepositioner skal sikre fremtidens jobs De regionale vækstfora er omdrejningspunktet for den regionale erhvervsudvikling, der netop skal sikre vækst og øget velstand i hele landet - både Hovedstaden, i byerne, deres oplande og i yderområderne. De aktuelle udfordringer for erhvervsliv og arbejdskraft er forskellige i de enkelte områder af landet. Indsatsen for at skabe fremtidens arbejdspladser tager derfor udgangspunkt i de særlige regionale udfordringer og styrkepositioner. Figur 2: Regionale styrkepositioner Cross Media Teknologi og kreativitet Brains Business ikt-klyngen Det innovative vækstlag Klima og energi Sundhedsinnovation Erhvervsudvikling og Fødevarer innovation Logistik og handelshub Udvikling af Øresundsregionen Meet Denmark Mødeindustri Leg og læring Turisme og oplevelseserhverv Velfærdsteknologi og service Grøn offshoreenergi Udviklingssamarbejder med bla. Risø og RUC Projekt Klar til Fehmern Bælt 2012 Copenhagen Cleantech og Medicon Valley DANSKE REGIONER JUNI

24 Region Nordjylland er aktuelt hårdt ramt af arbejdsløshed. Langt mere end de øvrige regioner. Tilgangen af nye virksomheder er samtidig lav. Også på turismeområdet er Nordjylland ramt af mange år med stagnation og tilbagegang i dansk turisme. De nordjyske erhvervsmæssige styrkepositioner knytter sig bl.a. til informations- og kommunikationsteknologi, hvilket bl.a. skyldes et tæt samspil mellem virksomheder og det forsknings- og udviklingsmiljø, som findes på Aalborg Universitet. Samtidig er Nordjylland stadig den region i Danmark, der har den største andel af turismeskabt beskæftigelse (ca. seks pct.). Disse udfordringer og styrker afspejler sig i Vækstforum Nordjyllands strategiske satsninger, hvor målet er at skabe fremtidens jobs i det nordjyske. Under overskriften Brains Business udvikles eksempelvis 10 fokusområder inden for den stærke IKT-klynge. En af vækstforums store investeringer er gået til et globalt program for trådløs og mobil innovation ved Aalborg Universitet. Her arbejder forskere fra Institut for Produktion og nordjyske virksomheder f.eks. sammen om at udvikle en helt ny generation af logistiksystemer, der kan anvendes i satellitter og andet udstyr inden for rumfarts- og flyindustrien. Der arbejdes tilsvarende med at styrke turismeklyngen. Det sker f.eks. ved at udvikle krydsfeltet mellem teknologi og kreativitet. Et aktuelt eksempel er projektet Cross Media, der er et tværregionalt digitaliseringssamarbejde mellem nordjyske og midtjyske virksomheder og videninstitutioner. Målet er at skabe nye virksomheder og forretningsområder inden for spil, programmer til mobiltelefoner samt værktøjer til undervisning og formidling. Et tredje eksempel er satsningen på det innovative vækstlag af små virksomheder, hvor det største vækstprogram i Nordjylland nogensinde er igangsat. Det er målrettet virksomheder inden for eksporterhvervene og byggebranchen, som er blevet hårdt ramt af den globale krise. Hertil kommer en regional lånefond med 60 mio. kr. i risikovillig kapital, der er blevet til i samarbejde med de nordjyske pengeinstitutter. Den samlede yderområdeandel i Nordjyllands Vækstforums investeringer skønnes at udgøre 59 pct. 24 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

25 Region Midtjylland har mange traditionelle industriarbejdspladser og store landbrugsområder. Omstillingen til fremtidens globale væksterhverv er derfor en hovedprioritet for regionen og dens vækstforum. Fremtidens arbejdspladser skal bl.a. skabes via regionens styrkepositioner inden for energi- og miljøteknologi og på fødevareområdet. Hertil kommer, at regionen har stærke centre som udover Århus og Herning også omfatter en række andre store byer, der kan bidrage til vækst i hele regionen. Gode regionale rammebetingelser for omstillingen blev tilvejebragt gennem vækstforums hurtige udrulning af en række regionale programmer for iværksætteri og forretningsudvikling, kompetenceudvikling mv. i regi af væksthuset. Der er allerede indhøstet gode resultater af initiativerne som eksempelvis STARTmidt, VÆKSTmidt og EKSPORTmidt. Samtidig opdyrker vækstforum gennem tre megasatsninger regionens langsigtede vækstpotentialer. For det første inden for klima og energi med bl.a. vindenergi og biomasse som styrkepositioner. Som resultat heraf kunne man eksempelvis fra starten af 2009 på 75 århusianske tankstationer tanke diesel, der indeholder fem pct. biodiesel fremstillet af slagteriaffald og affald fra den danske landbrugsproduktion. For det andet på fødevareområdet, hvor de stærke videninstitutioner og mange små og store fødevarevirksomheder skal trække væksten. Og for det tredje gennem koblinger mellem erhvervsudvikling og innovationen med udgangspunkt i det kommende hospitalsbyggeri, hvor vækstforum faciliterer et tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, hospitaler og virksomheder om innovative projekter og herigennem får sundhedsrelaterede produkter med internationalt potentiale på markedet. Den samlede yderområdeandel af investeringerne i Region Midtjylland skønnes at udgøre knap 38 pct. Region Syddanmark er ramt af massive afskedigelser og udflytning af arbejdspladser. Det er bl.a. tilfældet på Als, området omkring Lindø/Munkebo samt LM glasfiber ved Kolding/Haderslev. Regionsrådet og vækstforum har derfor en vigtig fælles mission; at skabe vækst og nye arbejdspladser i regionen. Syddansk Vækstforum fokuserer på områder med de regionale styrkepositioner: Velfærdsteknologi og service, turisme og oplevelse samt stærke regionale klynger. En af vækstforums hovedsatsninger er Welfare Tech Region. Gennem samarbejdet mellem offentlige og private partnere fremmes nye forretningsområder og produkter inden for velfærdsteknologi. Det skaber flere virksomheder og arbejdspladser inden for udvikling, produktion og salg af velfærdsteknologiske produkter og løsninger. Inden for turisme- og oplevelseserhverv satser Syddanmark på leg og læring bl.a. med Danfoss Universe og LEGO. Muligheder i den nye naturpark Vadehavet (f.eks. østerssafari) er under udvikling. Gennem Oplevelsernes Academy koordinerer og tilbyder 28 syddanske uddannelsesinstitutioner kompetenceudvikling og uddannelsesforløb til over ansatte i turismeerhvervet. I arbejdet med at udvikle klynger fokuserer Syddansk Vækstforum på de sektorer og erhvervsområder, hvor regionen besidder styrkepositioner. Det er f.eks tilfældet med grønne off-shore aktiviteter i Nordsøen (Esbjerg), mekatronik, dvs. virksomheder, der producerer mekaniske og elektroniske komponenter, bl.a. til forskellige type energiløsninger (Sønderborg) og robotteknologi (Odense) samt energieffektive gartnerier på Fyn. Også gennem det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein er der fokus på erhvervsudvikling, klima og energi, uddannelse og kulturel sammenhængskraft. Det er med til at ændre området fra et grænseområde til en vækstregion. Den samlede yderområdeandel i Syddansk Vækstforums investeringer skønnes at udgøre 55 pct. DANSKE REGIONER JUNI

26 Region Sjælland er karakteriseret ved et relativt lavt uddannelsesniveau. Der er mange håndværksvirksomheder og andre små og mellemstore virksomheder, der ikke nødvendigvis besidder den fornødne innovationskraft. Region Hovedstaden er i skarp international konkurrence med andre metropoler. En OECD-analyse, som vækstforum har været en af hovedkræfterne bag, peger på regionens vækstudfordringer, f.eks. i relation til innovationsevne og attraktionsværdi. Det søger Vækstforum Sjælland at råde bod på bl.a. gennem udviklingskontrakter med Risø DTU, Teknologisk Institut og RUC Innovation samt etableringen af den regionale kapitalfond CAT Invest Zealand. Regionens position som hjemsted for den forbindelse, der mellem 2012 og 2018 etableres mellem Danmark og Tyskland, og beliggenheden tæt på Hovedstaden giver den samtidigt nogle helt unikke muligheder for fremtidig vækst og beskæftigelse. Vækstforum har investeret midler i projektet Klar til Fehmern Bælt 2012, der bl.a. skal sikre regionens små og mellemstore virksomheder del i anlægsarbejderne ved byggepladserne, servicering af de store entreprenørselskaber og internationalt samarbejde virksomheder får mulighed for at indgå i ledelses- og forretningsudviklingsforløb. I den første vækstforumperiode er der udviklet et tættere samarbejde mellem Sjælland og Hovedstaden - f.eks. om satsningen Copenhagen Cleantech Cluster og gennem Vækstforum Sjællands samarbejdskontrakt med Copenhagen Capacity. Sidstnævnte indebærer markedsføring og investeringsfremme af Region Sjælland som en del af Medicon Valley og en del af det nordisk/baltiske logistik- og transportcenter i den samlede Øresundsregion. Den samlede yderområdeandel i Vækstforum Sjællands investeringer skønnes at udgøre 39 pct. Samtidig har regionen en række stærke aktører og klynger, som gennem en sammenhængende og fokuseret indsats kan skabe nye arbejdspladser og konkurrenceevne inden for områder som IT, bio-sundhed og cleantech. Hovedstadens høje forsknings- og innovationsniveau bidrager generelt til sætte gang i vækst i hele Danmark. Arbejdet for at fastholde positionen som Nordeuropas Logistik og Handelshub, herunder Københavns Lufthavn som et centralt trafikknudepunkt ikke bare for hele Danmark, men for Skandinavien er et eksempel på, hvordan en stærk Hovedstadsregion er kilde til vækst i et meget større område end regionens geografiske udstrækning. Et andet eksempel er det stærke klyngesamarbejde i hele Øresundsregionen mellem virksomheder og videninstitutioner inden for Medicon Valley Alliance. Der er et stærkt politisk fokus på yderligere at øge integrationen hen over Øresund. Fokus er bl.a. på øget mobilitet, et fleksibelt arbejdsmarked, viden og innovation samt kultur og events. Det kommer bl.a. til udtryk i det politiske samarbejde i Øresundskomitteen og via en kommende øresundsregional udviklingsstrategi, som både Region Hovedstaden og Sjælland er nogle af initiativtagerne bag. Et andet eksempel er, at Wonderful Copenhagen står for sekretariatet og projektledelsen af den nationale satsning Meet Denmark, der skal skabe vækst i hele Danmarks mødeindustri. Ca. 60 internationale topkonferencer skal over projektets fire år bringe tilsammen delegerede til Danmark. 26 VÆKST I HELE DANMARK - YDEROMRÅDERNES UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre.

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Vækstens Anatomi er kompleks. Resultater fra REG LABs projekt om vækstkilder i de mellemstore byer viser overraskende konklusioner. Knap

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere