Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015"

Transkript

1 Notat J.nr Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem til og med Med virkemidlet forlænges afgiftsfritagelsen til perioden med henblik på at fremme salget af elbiler, som udleder mindre CO 2 end traditionelle biler 1. Det forudsættes, at det alene er de elbiler, som sælges i , som også fritages for ejerafgift i samme periode. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen forudsættes at føre til et salg af i alt elbiler i perioden Det antages, at afgiftsfritagelsen ikke øger det samlede nybilsalg, men at de elbiler fuldt ud erstatter salget af benzin- og dieseldrevne biler. Det antages også at uden afgiftsfritagelsen, vil der (stort set) ikke blive solgt nogen elbiler. En elbil antages at erstatte en gennemsnitlig konventionel bil, hvor benzinbilen vægter 55 pct. og dieselbilen 45 pct. Det er meget usikkert at skønne over antallet af solgte elbiler, og det forudsatte salg på biler i perioden er behæftet med betydelig usikkerhed. Skyggeprisen er imidlertid ikke følsom overfor antallet af elbiler, som afgiftsfritages, hvis forudsætningerne i øvrigt holdes uændret. Et mindre (større) salg af elbiler vil således føre til et mindre (større) CO2-reduktionspotentiale, men også til en tilsvarende lavere (højere) samfundsøkonomisk gevinst. Ved et mere omfattende salg af elbiler vil forudsætningerne om samlet uændret nybilsalg og intet salg af elbiler uden afgiftsfritagelse dog givetvis ikke holde, og dette vil påvirke skyggeprisen. 1 Det bemærkes, at dette notat alene belyser virkemidlets budget- og samfundsøkonomiske omkostninger samt skyggeprisen ved indførelse af virkemidlet. Notatet og beregningerne er alene et første udkast, der skal danne baggrund for mere tilbundsgående analyser, hvis det besluttes, at undersøge virkemidlet nærmere. Herunder skal en række konsekvenser belyses nærmere som fordelingseffekter, beskæftigelseseffekter, statens provenu og de erhvervs- og administrative konsekvenser ligesom eventuelle statsstøtteelementer og forholdet til EU-retten skal belyses. 1 / 5

2 Antallet af solgte elbiler vil have betydning for statens provenu uanset omfanget jo flere biler som sælges, jo større vil statens mindreprovenu være. Initiativet vedrører alene afgiftsfritagelsen, og der er ikke forudsat omkostninger til investeringer i infrastruktur eller til drift af infrastruktur. Der er endvidere anvendt en langsigtet marginalbetragtning, hvilket har betydning for de anvendte forudsætninger om CO2-udledning og el-pris. 2. Reduktion af drivhusgasser Tabel 1. Skøn for reduktion af CO 2 i 2020, ton CO 2 -ækvivalent Kr./GJ Reduktion inden for kvoteområdet -1* Reduktion uden for kvoteområdet 17 * Der er tale om en forøgelse af udledningen indenfor kvoteområdet, hvilket er angivet som en negativ reduktion. Initiativet vil reducere CO 2 -udledningen i elbilernes levetid. Ved en forudsat levetid på 15 år må der forventes at være en effekt i perioden I 2020 skønnes reduktionen af CO 2 -udledningen at udgøre i alt ca tons, hvoraf udledningen reduceres med tons udenfor kvotesektoren, mens den forøges med tons indenfor kvotesektoren, jf. tabel 1. De færre konventionelle biler reducerer CO 2 -udledningen udenfor kvotesektoren, mens elbilernes udledning er indenfor kvotesektoren. Udledningen indenfor kvotesektoren tages med i beregningen, da den nationale målsætning om en reduktion af drivhusgasudledningen på 40 pct. i 2020 vedrører både kvotesektoren og de ikke-kvoteomfattede sektorer. Det er forudsat, at der køres gennemsnitligt km årligt pr. bil, uanset om der er tale om en konventionel bil eller en elbil. Ved opgørelsen af CO 2 -udledningen er der endvidere taget højde for et indhold af biobrændstoffer i benzin og diesel på hhv. 4,8 og 6,8 pct. frem til og med 2019 og 10 pct. i både benzin og diesel fra 2020, hvilket reducerer CO2- udledningen herfra. 3. Profil for reduktionspotentiale i perioden Gradvis indfasning af potentiale Nogenlunde konstant reduktion x Reduktionspotentialet indfases gradvist fra 2016 til 2020 med salget af de elbiler. 4. Skøn for velfærdsøkonomisk skyggepris med sideeffekter, kr./ton CO2-ækv > / 5

3 Skyggeprisen skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre kr. pr. ton CO2 (2012-priser, NPV ), jf. tabel 2. Skyggeprisen er opgjort inkl. sideeffekter, som udgøres af mindre støj som følge af udskiftningen af konventionelle biler med elbiler. Værdien af den mindre støj skønnes at udgøre i alt 112 mio. kr. (2012-priser, NPV ), opgjort med udgangspunkt i de marginale eksterne omkostninger i byen (middelomkostninger), jf. DTU Transports transportøkonomiske enhedspriser. Der er ikke indregnet en positiv sideeffekt som følge af mindre luftforurening, idet det forventes, at luftforureningen fra nye benzin- og dieselbiler i er begrænset med de skærpede Euronorm-krav. Hermed forventes værdien af sideeffekten også at være begrænset. Skyggeprisen ekskl. sideeffekter skønnes at udgøre kr. pr. ton CO2 (2012-priser, NPV ). Tabel 2. Velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris (mio. kr. NPV priser) Sideeffekter i alt Reduktion af støj Reduktion af luftforurening 0 Forbrugeroverskud, elbiler 654 Statsligt provenu i alt Arbejdsudbudseffekt af forbrugeroverskud Elbiler Konventionelle biler Tilbageløb (andre markeder) 38 Finansieringsbehov pga. tilbageløb -289 Skatteforvridningsgevinst ved finansiering -236 Samfundsøkonomisk gevinst i alt, kr CO2-besparelse ( ton) 145 Skyggepris pr. ton CO Skyggepris pr. ton CO2 uden sideeffekter Anm.: Den samfundsøkonomiske opgørelse er opgjort jf. beregningsmetoden til samfundsøkonomiske omkostninger ved virkemidler i klimaplan. Der kan således være afvigelser mellem Skatteministeriets sædvandlige opgørelsesmetode og metoden anvendt i klimaplanen. Med virkemidlet skønnes staten samlet at få et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 889 mio. kr. (2012-priser, NPV ), jf. afsnit 6. Ved beregningen af CO2-skyggeprisen er det forudsat, at mindreprovenuet finansieres via en skatteforhøjelse. For at finansiere mindreprovenuet, skal staten opkræve mio. kr. (889 mio. kr mio. kr.), opgjort i nutidsværdi (ved NAF på 32,5 pct.), idet der vil være et tilbageløb som følge af, at skatteforhøjelsen reducerer forbrugsmulighederne. Skatteforvridningstabet forbundet hermed skønnes at udgøre 236 mio. kr., opgjort i nutidsværdi, ved en skatteforvridningsfaktor på 20 pct. I skyggeprisberegningen indgår endvidere husholdningernes forbrugeroverskud som følge af afgiftsfritagelsen. Det er forbundet med væsentlig usikkerhed at opgøre forbrugeroverskuddet, da det afhænger af, hvor meget afgiften skal reduceres, før der sælges elbiler. 3 / 5

4 Under forudsætning af, at afgiften alene skal reduceres marginalt, før der sælges elbiler, skønnes forbrugeroverskuddet at udgøre i alt 654 mio. kr. (2012- priser, NPV ). Elbilen inklusiv registrerings- og ejerafgift er noget dyrere end en konventionel bil, og det er usikkert, om der vil blive solgt elbiler allerede ved en marginal reduktion af afgiften. Regnes følsomhed på forbrugeroverskuddet, hvor det alternativt forudsættes, at afgiften skal halveres, før der sælges elbiler, vil CO2- skyggeprisen inkl. sideeffekter ved fastholdte forudsætninger i øvrigt, udgøre ca kr. pr. ton CO2. 5. Sektorer som påvirkes økonomisk Indtægt Omkostning Husholdninger Industri Energi Landbrug Transport Staten Andre x De sektorer, som vælger at købe en elbil frem for en konventionel bil, berøres af tiltaget. Det er ved beregningerne forudsat, at alene husholdningerne køber elbil, da de forventes at købe langt hovedparten af elbilerne. Staten berøres endvidere af tiltaget, idet der vil være et mindreprovenu som følge af forlængelsen af afgiftsfritagelsen, jf. afsnit 6. For husholdningerne vil der være en reduktion i omkostningerne til konventionelle biler, svarende til omkostningerne ved at have diesel-/benzinbil for biler, mens der vil være en forøgelse af omkostningerne til elbiler, svarende til omkostningerne ved at have elbil for elbiler. Samlet skønnes husholdningernes omkostninger som følge af skiftet til elbiler at blive reduceret med 156 mio. kr., som kan forbruges på andre varer (2012- priser, NPV ). I de opgjorte omkostninger indgår bilens pris ekskl. registreringsafgift, ejerafgift samt udgifter til brændstof/el. For de konventionelle biler indgår endvidere registreringsafgift og for elbilerne omkostninger til batteri. 6. Statsfinansielle omkostninger Ja Nej Afgiftsfritagelsen vil give staten et mindreprovenu i elbilernes levetid, dvs. i perioden Nutidsværdien af mindreprovenuet skønnes at udgøre 889 mio. kr. (2012-priser, NPV ). Det største mindreprovenu ligger i årene og er tabet af registreringsafgift fra de konventionelle biler. Staten vil få et mindreprovenu fra mindrebilsalget af konventionelle biler fra registreringsafgift, moms på bilen, ejerafgift og brændstofafgift inkl. moms samt moms på brændstof. Dette skønnes i nutidsværdi at udgøre mio. kr. Mindreprovenuet fra de konventionelle biler vil kun delvist modsvares af et merprovenu fra merbilsalget af elbiler fra moms på elbilen, ejerafgift 4 / 5

5 efter 2018 og fra elafgift inkl. moms samt moms på el. Dette skønnes i nutidsværdi at udgøre 751 mio. kr. Samtidig får staten et provenu fra husholdningernes forbrug af andre varer på 156 mio. kr., jf. afsnit 5. Ved et forudsat afgiftsindholdet på 24,5 pct. (1- (1/NAF)) udgør statens provenu som følge heraf 38 mio. kr. opgjort i nutidsværdi. Endelig får staten et provenu som følge af, at afgiftsfritagelsen medfører en ændring i husholdningernes arbejdsudbud, som skønnes til 109 mio. kr. ved et forbrugeroverskud på 654 mio. kr. og en selvfinansieringsgrad på 16,66 pct. (svarende til en skatteforvridning på 20 pct.). 5 / 5

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL III.1 Indledning Nogle energiafgifter virker ikke velbegrundede CO 2 -mål Fokus på det nationale ansvar Dansk energi- og klimapolitik indeholder nogle vigtige målsætninger,

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark 1/2 2013 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse 22 November 2012 1. Resumé... 3 2. Introduktion... 4 3. Metode... 4 3.1 Totaløkonomi... 4 3.2 Elbilernes indtrængning...

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, september 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11 47 43, E-mail: ens@ens.dk,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere