Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv"

Transkript

1 Notat om Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv Udført for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af Troels Fjordbak Larsen IT Energy ApS August 2011

2 Resume Notatet rummer en vurdering af det teoretiske, maksimale potentiale for fleksibelt elforbrug i boliger og mindre erhverv. Med fleksibelt elforbrug menes elforbrug der kan forskydes i tid hos forbrugeren, fx baseret på eksternt genererede styringssignaler eller forbrugerens egne handlinger. Der tages i vurderingen ikke hensyn til at dette vil kræve (omfattende) installation af kommunikations- og styringssystemer, men afgrænses alene af, hvad der vurderes muligt at få elforbrugere til at acceptere uden væsentlig service- og komfortnedgang. Baggrundsmaterialet for analysen er i hovedsagen data fra ELMODEL-bolig [1] samt foreløbige data fra det igangværende projekt ELMODEL-service [2]. Ifm. scenarier for øget brug af varmepumper og elbiler, er der yderligere hentet baggrundsdata fra Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september 2008 [3] og Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [4]. Desuden er der anvendt forudsætninger fra Energistyrelsens materiale om Forsøgsordningen for elbiler [5] samt REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER [6]. Resultaterne viser et vurderet potentiale for fleksibelt elforbrug i TWh på ca.: Tabel 1. Samlede teoretiske potentialer for fleksibelt elforbrug i boliger og SMV er, opdelt på fleksibilitetsdefinitioner. Sektor Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Boliger 5,4 (54%) 5,7 (56%) 5,7 (61%) SMV er 2,9 (44%) 3 (46%) 4 (62%) I alt 8,3 (50%) 8,7 (52%) 9,7 (61%) Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Boliger 3,2 (32%) 3,4 (34%) 3,7 (39%) SMV er 1,1 (18%) 1,3 (20%) 1,8 (28%) I alt 4,3 (26%) 4,7 (28%) 5,5 (34%) Anlægges en mere optimistisk forventning til udbredelsen af varmepumper og elbiler, fås disse resultater for boliger, i TWh: Tabel 2. Optimistisk scenarium for udbredelse af elbiler og varmepumper. Sektor Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Boliger 5,4 (54 %) 5,8 (57 %) 8,3 (70 %) Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Boliger 3,2 (32 %) 3,4 (34 %) 6,1 (51 %) I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 2

3 1 Indhold 2 Indledning Baggrund Metodik Boligers elforbrug Forbrugsfordeling Fleksibilitet pr. slutanvendelse Kombineret VP og elbil, specialcase Elforbrug i mindre erhverv (< kwh/år) Forbrugsfordeling Fleksibilitet pr. slutanvendelse Tidslig udvikling Standbyforbrug i SMV er Referencer...15 I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 3

4 2 Indledning 2.1 Baggrund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder på en analyse af det fleksible elmarked, herunder en teoretisk vurdering af det potentielle fleksible elforbrug i boliger og generelt elkunder med et ikke-timeaflæst forbrug, dvs. forbruger der bruger mindre end kwh/år, herefter blot refereret til som SMV er. ELMODEL-bolig, der ejes af Energistyrelsen, Dansk Energi, Energinet.dk samt Center for Energibesparelser, rummer tidsserier for elforbrug på større husholdningsapparater siden 1974, og arbejdet i en årrække med opdateringen af modellen har udvirket et stort kendskab til boligernes elforbrug generelt hos IT Energy. Det var derfor oplagt at anvende ELMODEL-bolig datagrundlaget samt IT Energys ekspertvurderinger til analysen af fleksibelt elforbrug i boliger. IT Energy arbejder for Energistyrelsen i mindre omfang med at etablere en pendant til ELMODEL-bolig for servicesektoren, nemlig ELMODEL-service. Det forhåndenværende datamateriale i det projekt er således anvendt til analysen af det potentielle, fleksible elforbrug i SMV er. Ifm. scenarier for øget brug af varmepumper og elbiler, er der yderligere hentet baggrundsdata fra Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september 2008 [3] og Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [4]. Desuden er der anvendt forudsætninger fra Energistyrelsens materiale om Forsøgsordningen for elbiler [5] samt REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER [6]. Det skal understreges, at trods det udmærkede datagrundlag for boliger, er de fundne resultater generelt forbundet med stor usikkerhed. 2.2 Metodik Metoden der anvendes til at vurdere fleksibelt elforbrug er som ELMODEL-bolig et bottom-up princip: at identificere mindre elforbrugsklumper, for hvilke man umiddelbart kan vurdere om de kan flyttes i tid eller ej, og derefter summere op for boliger og SMV er. For boliger er disse klumper de godt 30 større apparaters forbrug fra ELMODEL-bolig. For SMV er de traditionelle slutanvendelsesgrupper. Om et forbrug er fleksibelt eller ej, kan defineres på forskellige måder. Her er regnet på to definitioner: 1) kan det flyttes mindst 1 time i tid, uden mærkbare komfortændringer, er det fleksibelt. Valget 1 time henfører til den nuværende tidsopløsning i elprisfastsættelsen på Nordpool, og afspejler således at forbruget kan flyttes prismæssigt. Endvidere er det defineret, at kan et apparats forbrug flyttes, kan apparatets normale, samlede årsforbrug flyttes. Dette er naturligvis en forgrovelse, da fuld fleksibilitet umiddelbart skulle betyde at forbruget kan flyttes ubegrænset, og at dette ikke kan lade sig gøre uden komfortnedgang for en række køle/varme- apparater. Men nødvendigt både af I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 4

5 hensyn til at holde beregninger på et simpelt niveau, og for samtidigt sikre at der findes et maksimalt, men dog realistisk potentiale. 2) kan det flyttes i 12 timer, uden mærkbare komfortændringer, er det fleksibelt. Dog således at noget forbrug ligger i løbet af de 12 timer, men ikke ligger på maks. Denne definition er i tråd med definitionen anvendt hos Energinet.dk. Her vil kun en andel af det normale, årlige elforbrug kunne flyttes. Fx vurderes en række køl/frys apparaters forbrug at være fleksibelt under 1), da en fryser sagtens kan tåle en times afkobling, mens køl/frys forbruget under 2) kun delvist er fleksibelt. Forbrug til belysning regnes helt ufleksibelt, da man ønsker lys nu og her. Der tages således udgangspunkt i at personlige behov ikke kan udskydes, mens apparaters termostat-drevne behov er fleksible. Der opereres med disse apparatgrupper, apparater og slutanvendelsesgrupper: Tabel 3. Apparatgrupper og tilhørende apparater anvendt i analysen. Gruppe Apparat Køl/frys Kombiskab Køl m/boks Køl u/boks Kummefryser Skabsfryser Vask Vaskemaskine Opvaskemaskine Tørretumbler Madlavning Elbageovn Elkogeplader Mikrobølgeovn Emhætte Underholdning TV + udstyr PC/Bærbar + udstyr Belysning Samlet belysning Elbiler Samlet for elbiler Opvarmning Oliefyr/Gasfyr Elvandvarmer I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 5

6 Diverse Cirkpumpe Elvarme VP Samlet diverse Slutanvendelser (SMV er): Tabel 4. Anvendte slutanvendelsesgrupper. Slutanvendelse Omfatter typisk forbrug til Belysning Lysstofrør / elsparepærer IT Serverrum, PC ere, print/kopi osv. Elvarme Elpaneler Køling Mindre køleanlæg i bl. a. detailhandelen Motorer Elmotorer, omrørere, centrifuger, pressere, save, pakkemaskiner, værkstedsmaskiner, transportbånd, kraner osv. Procesvarme Opvarmning ifm. madlavning, rengøring, mv. Pumpning Væskepumper og vakuumpumper Trykluft Kompressorer der leverer trykluft Ventilation Ventilation af kontorer, serverrum osv., til blæsere i bl. a. kedler og til transportluft Diverse Øvrigt elforbrugende udstyr I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 6

7 3 Boligers elforbrug Det anførte elforbrug omfatter alle boligtyper, dvs. parcelhuse, lejligheder, landhusholdninger samt fritidshuse, herunder også boliger med elvarme som primær opvarmningskilde. For 2010 andrager det samlede forbrug knapt 10 TWh. 3.1 Forbrugsfordeling Den seneste ELMODEL-bolig opgørelse (2010) og fremskrivning rummer disse forbrugsfordelinger for årene 2010, 2015 og 2030: Figur 1. Forbrugsfordeling, basisfremskrivning fra ELMODEL-bolig. Det skal her (igen) bemærkes at fordelingerne er dannet ud fra de samlede elforbrug i boliger i Danmark, og rummer således også forbrug fra boliger m elvarme mm. Herved ser forbrugsfordelingen på apparatgrupper lidt anderledes ud end den normalt præsenteres, nemlig for parcelhuse uden elvarme. Mere detaljerede fordelingstal forefindes i det tilhørende regneark. I de anførte tal rummes også standby-forbrug. For 2010 peger ELMODEL-bolig på en andel af forbruget til standby på 9 %, eller ca. 900 GWh, faldende til 5 % (475 GWh) i For 2030 haves ikke troværdige tal, I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 7

8 da udviklingen er stærkt afhængig af teknologiudvikling og rammebetingelser, fx ifm. Ecodesign forordninger ift. netværks-standby. 3.2 Fleksibilitet pr. slutanvendelse For hovedparten af slutanvendelsesgrupperne, kan en samlet fleksibilitetsrate knyttes til generelt. Dog er der grupper hvor der skelnes på det enkelte apparat. Herunder er vist den samlede vurdering af fleksibiliteten pr. gruppe eller apparat, for de to definitioner: Tabel 5. Vurderede fleksibilitetsrater pr. apparatgruppe, definition 1. Gruppe Apparat Fleksibili- Kommentarer tetsrate Køl/frys Alle 100 De tåler alle mindst 1 times udkobling uden komfortnedgang Vask Alle 100 Alle vaske og tørringer kan udsættes 1 time uden væsentlig komfortnedgang. Madlavning Alle 50 Hvis prisen er fordelagtig nok, vil mange udskyde eller fremrykke måltidet 1 time. Andre har helt fast måltider, der ikke lader sig påvirke af elprisudsving. Underholdning TV + 0 Brug af TV er normalt programsat. Det kan ikke afvises, at man fremover vil kunne forskyde udsendelser, men pt. vurderes potentialet til PC brug i hjemmet er normalt behovsstyret, og derfor ikke umiddelbart flytbart uden komfortnedgang. Dog vurderes det at nogle vil flytte sig alligevel, hvis prisen er fordelagtig nok. PC/Bærbar + Belysning Alle typer 0 Lys er umiddelbart behovsstyret. Elbiler Alle typer 100 Teknologien er generelt lagt an på at kunne være fleksibel. Der kan være tale om akutbehov for kørsel, men det negligeres her. Opvarmning / varmt brugsvand mv. Oliefyr/Gasfyr Elvandvarmer 100 Generelt vurderes varmeapparater at kunne blive udskudt 1 time uden komfortnedgang. 100 Do. 0 Cirkulationspumpen starter normalt ved konkret Cirkpumpe vandforbrug, og er derfor ikke flytbar i tid. Elvarme 100 Som øvr. varmeapp. VP 100 Som øvr. varmeapp. Diverse Alle småapp. 50 Gruppen er meget svær at vurdere. Opladning af småapp. bør dog kunne udskydes, ligesom anvendelse af en række hobbyapparater må kunne, hvis prisen er fordelagtig nok. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 8

9 Tabel 6. Vurderede fleksibilitetsrater pr. apparatgruppe, definition 2. Gruppe Apparat Fleksibili- Kommentarer tetsrate Køl/frys Alle 50 Der kan slukkes i dyre perioder, i op til 2-3 timer af gangen, og tændes igen herefter i korte perioder så et vist temperaturniveau holdes. Samlet flytbarhed er yderst vanskelig at vurdere, men skønnes til halvdelen af forbruget. Vask Alle 100 Alle vaske og tørringer kan udsættes 12 timer uden væsentlig komfortnedgang. Mange maskiner kan i dag programmeres til at starte om natten. Madlavning Alle 0 Når der af prishensyn skal slukkes i 2-3 timer vil det typisk netop være i tidsrummet hvor madlavningsspidsen vil ligge. Derfor vil der i al væsentlighed ikke være noget fleksibelt elforbrug ifm. madlavning under definition 2. Underholdning TV + 0 Brug af TV er normalt programsat. Det kan ikke afvises, at man fremover vil kunne forskyde udsendelser, men pt. vurderes potentialet til 0. 0 Som for def. 1: PC brug i hjemmet er normalt behovsstyret, og derfor ikke umiddelbart flytbart uden komfortnedgang. Dog vurderes det at nogle vil flytte sig alligevel, hvis prisen er fordelagtig nok. Men ikke 12 timer, derfor er den nedjusteret til 0. PC/Bærbar + Belysning Alle typer 0 Lys er umiddelbart behovsstyret. Elbiler Alle typer 100 Teknologien er generelt lagt an på at kunne være fleksibel. Der kan være tale om akutbehov for kørsel, men det negligeres her. Opvarmning / varmt brugsvand mv. Oliefyr/Gasfyr 50 Generelt vurderes varmeapparater at kunne blive udskudt 1 time uden komfortnedgang. Men ikke 12 timer uden der skal kobles ind af og til. Som for køl/frys vurderes den resulterende fleksibilitetsrate at være halvdelen af forbruget. Elvandvarmer 50 Do. 0 Cirkulationspumpen starter normalt ved konkret Cirkpumpe vandforbrug, og er derfor ikke flytbar i tid. Elvarme 50 Som øvr. varmeapp. VP 50 Som øvr. varmeapp. Diverse Alle småapp. 50 Gruppen er meget svær at vurdere. Opladning af småapp. bør dog kunne udskydes, ligesom anvendelse af en række hobbyapparater må kunne, hvis prisen er fordelagtig nok. Også 12 timer. Kombineres tal fra figur 1 med tabel 5 og 6, fås disse tal for det fleksible elforbrug i boliger i Danmark: I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 9

10 Tabel 7. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 1, 2010, 2015 og % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen. Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 1,6 16 1,5 15 1,4 15 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 14 Madlavning Alle 0,4 4 0,4 4 0,3 4 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,1 1 0,1 1 0,1 1 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 0,6 6 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,2 2 0,2 2 0,1 2 varmt Elvandvarmer 0,7 7 0,7 7 0,6 6 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,3 3 0,2 3 0,1 1 VP 0,3 3 0,7 3 1,2 12 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,3 3 0,3 2 SUM 5,4 54 5,7 56 5,7 61 Tabel 8. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 2, 2010, 2015 og % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen. Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 0,8 8 0,8 8 0,7 7 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 14 Madlavning Alle 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 0,6 6 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,1 1 0,1 1 0,1 1 varmt Elvandvarmer 0,4 4 0,4 3 0,6 3 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,2 2 0,2 1 0,1 1 VP 0,1 1 0,1 4 1,2 6 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,2 2 0,3 2 SUM 3,2 32 3,4 34 3,7 39 Tallene for 2015 og 2030 er baseret på en bestand af VP på hhv , mod i 2010, og for elbiler en bestand på hhv i 2015 og 2030, mod 320 elbiler i I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 10

11 3.3 Kombineret VP og elbil, specialcase Antages en lidt mere aggressiv/optimistisk udvikling for udbredelsen af VP og elbiler, kan et alternativt scenario opstilles. Således er antaget ca hhv VP i 2015 og 2030 samt hhv elbiler i 2015 og I Energinet.dk s notat til EPU [4] er nævnt et tal på elbiler i Den forcerede udbredelse af VP påvirker bestanden af vandvarmere i helårshuse, da det antages at disse hovedsageligt vil være af typerne luft-vand eller væske-vand, og dermed også vil kunne substituere elvandvarmere ift. varmt brugsvand. Med disse forudsætninger fås følgende versioner af tabel 5-6: Tabel 9. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 1, 2010, 2015 og 2030 i et forceret scenario for 2015 og 2030 for VP (samt vandvarmere) og elbiler. % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 1,6 16 1,5 15 1,4 12 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 11 Madlavning Alle 0,4 4 0,4 4 0,3 3 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,1 1 0,1 1 0,1 1 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 2,8 23 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,2 2 0,2 2 0,1 2 varmt Elvandvarmer 0,7 7 0,6 6 0,6 6 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,3 3 0,2 3 0,1 1 VP 0,3 3 0,9 9 1,7 14 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,3 3 0,3 2 SUM 5,4 54 5,8 57 8,3 70 Op til 70 % af elforbruget i boligerne i 2030 vurderes således at kunne være fleksibelt. NB: det forudsætter at opladningen af elbiler sker i hjemmet, og ikke på ladestationer. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 11

12 Tabel 10. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 2, 2010, 2015 og 2030 i et forceret scenario for 2015 og 2030 for VP (samt vandvarmere) og elbiler. % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 0,8 8 0,8 7 0,7 6 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 11 Madlavning Alle 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 2,8 23 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,1 1 0,1 1 0,1 0 varmt Elvandvarmer 0,4 4 0,3 3 0,2 2 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,2 2 0,1 1 0,1 0 VP 0,1 1 0,5 5 0,8 7 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,2 1 0,2 1 SUM 3,2 32 3,4 34 6,1 51 Trods den noget skrappere Definition 2 ses alligevel et potentiale i 2030 på over halvdelen af elforbruget i boligerne. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 12

13 4 Elforbrug i mindre erhverv (< kwh/år) De mindre erhverv, her kaldet SMV er, defineres som den gruppe af elforbrugere, der bruger mindre end kwh/år og samtidigt ikke er en del af boligsektoren. Gruppen af timeaflæste elforbrugere (forbrug > kwh/år) udgør ca. 50 % af det samlede forbrug [4], der minus nettab og enkelte øvrige forbrugsklumper (såsom vejbelysning) er ca. 33 TWh (dog for 2009, men 2010 antages på niveau). SMV er samt boliger forbruger således ca GWh. Da boliger forbruger ca GWh/år, udgør SMV ernes årlige forbrug skønsmæssigt ca GWh. 4.1 Forbrugsfordeling Fra ELMODEL-service arbejdet [2] haves denne procentfordeling for forbruget på slutanvendelser (se tabel 2): Tabel 11. Elforbrug i SMV er fordelt på slutanvendelsesgrupper. Belysning IT Elvarme Køling Motorer Procesvarme Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Der haves ikke viden om andre kilder til en sådan fordeling, hvorfor den opfattes som det bedste bud pt., omend behæftet med stor usikkerhed. 4.2 Fleksibilitet pr. slutanvendelse Som for boliger er der herunder skønnet nogle fleksibilitetsrater, her pr. slutanvendelsesgruppe: Tabel 12. Skønnede fleksibilitetsrater, dvs. andele af det årlige elforbrug der er fleksibelt, pr. definition 1 og 2. Belysning IT Elvarme Køling Motorer Procesvarme Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Definition 1, kommentarer: Belysning er behovsdikteret, hvilket også gælder IT, der for den del der ikke er behovsstyret i overvejende grad er tændt uafbrudt i kommercielle sammenhænge. Procesvarme dækker hovedsageligt over madproduktion i kantiner, hvor der næppe kan påregnes den store fleksibilitet pt. Definition 2, kommentarer: Ift. def. 1 er det generelt vurderet at køl/frys og elvarme kan opretholde en andel på 50 %, jf. boligerne. For Ventilation er det derimod vurderet, kun 25 % af forbruget reelt kan flyttes, I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 13

14 hvis der samtidigt skal være mulighed for at ventilere uden væsentlig komfortnedgang, mens der er folk til stede i lokalerne. Kombineres de to tabeller med de årlige GWh i forbrug, fås disse potentialer for fleksibelt elforbrug i SMV er: Tabel 13. Potentiale for fleksibelt elforbrug i SMV'er, efter definition 1 og 2. Elvarme Køling Motorer Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Sum Andel Fleksibilitet = 1 times flytbarhed GWh/år % Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed GWh/år % For definition 1 et skønnet potentiale på ca. 2,9 TWh i 2010, eller 44 % af det årlige forbrug. For definition 2 et noget lavere potentiale på knapt 20 % af det årlige forbrug. 4.3 Tidslig udvikling Der haves stort set ikke data for at kunne pege på hvorledes det estimerede potentiale udvikler sig for SMV er. Dog må det antages at varmepumper også vil vinde frem i et omfang der minder om det i boliger. Det vil i høj grad reducere forbruget til direkte elvarme. Generelt må man dog forvente at flere teknologier, processer mv. orienteres mod at kunne være tidsmæssige fleksible, hvis det elpris-økonomiske incitament opstår og fortsættes. Det vurderes med store forbehold således at potentialet for def. 1 når op på 3 TWh i 2015, og stiger til minimum 4 TWh i 2030, sv. t. ca. 2 % p.a. For def. 2 vurderes tallene til 1300 GWh i 2015 og 1,8 TWh i Standbyforbrug i SMV er Som for apparater i boliger er der en række apparater i SMV er der står standby efter arbejdstid og i weekenderne. Det er hovedsageligt i slutanvendelsesgrupperne IT og Diverse. Der forekommer naturligvis et stort nat/weekend-forbrug i øvrige slutanvendelser også, ikke mindst ventilation og køling, men dette forbrug anses som en del af driften, hvor utilsigtet det end måtte være. Anvendes parallelle tal fra boligerne, på de to slutanvendelser IT og Diverse, vurderes at ca. 1/5 af IT forbruget er standby og at 1/3 af Diverse forbruget er standby. Herved henføres skønsmæssigt 260 GWh GWh = 375 GWh/år til standby i SMV er pr. 2010, eller ca. 6 % af det årlige forbrug i SMV er. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 14

15 5 Referencer [1] ELMODEL-bolig datagrundlag , IT Energy 2011 [2] ELMODEL-service, foreløbige data, IT Energy 2011 [3] Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september [4] Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [5] Forsøgsordningen for elbiler, Energistyrelsen, [6] REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER, arb.grp. under Klima- og energiministeriet, januar 2011 I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 15

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 ELMODEL-bolig Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 Juni 2013 Indhold Resume vigtigste nyheder 2012...3 Belysning...3 Underholdning...3 Madlavning...6 Køl/frys...6 Varme...8 Vask...9 Resume vigtigste

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Kvalitet og mangfoldighed

Kvalitet og mangfoldighed Kvalitet og mangfoldighed Boligdag 2009 SBi, 27. april 2009 Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Voksende energiforbrug Varmeforbrug i danske boliger PJ 250 200

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Trends i boligforbrugets udvikling

Trends i boligforbrugets udvikling Trends i boligforbrugets udvikling EU projekt REMODECE 2006-2008 Temadag hos Dansk Energi 24. sep. 2008 Casper Kofod, Energy piano ck@energypiano.dk REMODECE Team ISR-University of Coimbra, Portugal ENERTECH,

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe Klaus Ellehauge Energiforbrug i sommerhuse Varmepumper og solvarme i sommerhuse Økonomi af VE anlæg i udlejningssommerhuse Kombinationen af solvarme

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Energivejlederen -del af det kommunale projekt

Energivejlederen -del af det kommunale projekt Energivejlederen -del af det kommunale projekt Energivejlederen er en naturlig del af det lokale netværk. Bedre bygninger Bedre klima - Bedre beskæftigelse Projekt Styr Energien - et projekt fra Gate21

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

Informationsarbejdet vil primært knytte sig til formidling af demonstrationsprojekterne til øvrige virksomheder og til procesudstyrsleverandører.

Informationsarbejdet vil primært knytte sig til formidling af demonstrationsprojekterne til øvrige virksomheder og til procesudstyrsleverandører. F&U 2005-2015 syv roadmaps Industrielle processer - procesintegration og -styring * Elforbruget til elmotorer er ikke medtaget i denne opgørelse. Totalt forbrug i Energiforbrug til proces i Brutto besparelses

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 14:30-14:40 14:40-15:15 15:15 15:45 15:45-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren

Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Energistyrelsen 1996 Indhold Teknologikatalog - energibesparelser i boligsektoren Udgivet af MILJØ-OG

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af Lind & Risør A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af Lind & Risør A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Halfdan Rasmussens Vej 94 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033901-001 Energikonsulent: Christian Smedegaard Sørensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere