Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv"

Transkript

1 Notat om Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv Udført for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af Troels Fjordbak Larsen IT Energy ApS August 2011

2 Resume Notatet rummer en vurdering af det teoretiske, maksimale potentiale for fleksibelt elforbrug i boliger og mindre erhverv. Med fleksibelt elforbrug menes elforbrug der kan forskydes i tid hos forbrugeren, fx baseret på eksternt genererede styringssignaler eller forbrugerens egne handlinger. Der tages i vurderingen ikke hensyn til at dette vil kræve (omfattende) installation af kommunikations- og styringssystemer, men afgrænses alene af, hvad der vurderes muligt at få elforbrugere til at acceptere uden væsentlig service- og komfortnedgang. Baggrundsmaterialet for analysen er i hovedsagen data fra ELMODEL-bolig [1] samt foreløbige data fra det igangværende projekt ELMODEL-service [2]. Ifm. scenarier for øget brug af varmepumper og elbiler, er der yderligere hentet baggrundsdata fra Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september 2008 [3] og Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [4]. Desuden er der anvendt forudsætninger fra Energistyrelsens materiale om Forsøgsordningen for elbiler [5] samt REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER [6]. Resultaterne viser et vurderet potentiale for fleksibelt elforbrug i TWh på ca.: Tabel 1. Samlede teoretiske potentialer for fleksibelt elforbrug i boliger og SMV er, opdelt på fleksibilitetsdefinitioner. Sektor Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Boliger 5,4 (54%) 5,7 (56%) 5,7 (61%) SMV er 2,9 (44%) 3 (46%) 4 (62%) I alt 8,3 (50%) 8,7 (52%) 9,7 (61%) Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Boliger 3,2 (32%) 3,4 (34%) 3,7 (39%) SMV er 1,1 (18%) 1,3 (20%) 1,8 (28%) I alt 4,3 (26%) 4,7 (28%) 5,5 (34%) Anlægges en mere optimistisk forventning til udbredelsen af varmepumper og elbiler, fås disse resultater for boliger, i TWh: Tabel 2. Optimistisk scenarium for udbredelse af elbiler og varmepumper. Sektor Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Boliger 5,4 (54 %) 5,8 (57 %) 8,3 (70 %) Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Boliger 3,2 (32 %) 3,4 (34 %) 6,1 (51 %) I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 2

3 1 Indhold 2 Indledning Baggrund Metodik Boligers elforbrug Forbrugsfordeling Fleksibilitet pr. slutanvendelse Kombineret VP og elbil, specialcase Elforbrug i mindre erhverv (< kwh/år) Forbrugsfordeling Fleksibilitet pr. slutanvendelse Tidslig udvikling Standbyforbrug i SMV er Referencer...15 I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 3

4 2 Indledning 2.1 Baggrund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder på en analyse af det fleksible elmarked, herunder en teoretisk vurdering af det potentielle fleksible elforbrug i boliger og generelt elkunder med et ikke-timeaflæst forbrug, dvs. forbruger der bruger mindre end kwh/år, herefter blot refereret til som SMV er. ELMODEL-bolig, der ejes af Energistyrelsen, Dansk Energi, Energinet.dk samt Center for Energibesparelser, rummer tidsserier for elforbrug på større husholdningsapparater siden 1974, og arbejdet i en årrække med opdateringen af modellen har udvirket et stort kendskab til boligernes elforbrug generelt hos IT Energy. Det var derfor oplagt at anvende ELMODEL-bolig datagrundlaget samt IT Energys ekspertvurderinger til analysen af fleksibelt elforbrug i boliger. IT Energy arbejder for Energistyrelsen i mindre omfang med at etablere en pendant til ELMODEL-bolig for servicesektoren, nemlig ELMODEL-service. Det forhåndenværende datamateriale i det projekt er således anvendt til analysen af det potentielle, fleksible elforbrug i SMV er. Ifm. scenarier for øget brug af varmepumper og elbiler, er der yderligere hentet baggrundsdata fra Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september 2008 [3] og Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [4]. Desuden er der anvendt forudsætninger fra Energistyrelsens materiale om Forsøgsordningen for elbiler [5] samt REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER [6]. Det skal understreges, at trods det udmærkede datagrundlag for boliger, er de fundne resultater generelt forbundet med stor usikkerhed. 2.2 Metodik Metoden der anvendes til at vurdere fleksibelt elforbrug er som ELMODEL-bolig et bottom-up princip: at identificere mindre elforbrugsklumper, for hvilke man umiddelbart kan vurdere om de kan flyttes i tid eller ej, og derefter summere op for boliger og SMV er. For boliger er disse klumper de godt 30 større apparaters forbrug fra ELMODEL-bolig. For SMV er de traditionelle slutanvendelsesgrupper. Om et forbrug er fleksibelt eller ej, kan defineres på forskellige måder. Her er regnet på to definitioner: 1) kan det flyttes mindst 1 time i tid, uden mærkbare komfortændringer, er det fleksibelt. Valget 1 time henfører til den nuværende tidsopløsning i elprisfastsættelsen på Nordpool, og afspejler således at forbruget kan flyttes prismæssigt. Endvidere er det defineret, at kan et apparats forbrug flyttes, kan apparatets normale, samlede årsforbrug flyttes. Dette er naturligvis en forgrovelse, da fuld fleksibilitet umiddelbart skulle betyde at forbruget kan flyttes ubegrænset, og at dette ikke kan lade sig gøre uden komfortnedgang for en række køle/varme- apparater. Men nødvendigt både af I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 4

5 hensyn til at holde beregninger på et simpelt niveau, og for samtidigt sikre at der findes et maksimalt, men dog realistisk potentiale. 2) kan det flyttes i 12 timer, uden mærkbare komfortændringer, er det fleksibelt. Dog således at noget forbrug ligger i løbet af de 12 timer, men ikke ligger på maks. Denne definition er i tråd med definitionen anvendt hos Energinet.dk. Her vil kun en andel af det normale, årlige elforbrug kunne flyttes. Fx vurderes en række køl/frys apparaters forbrug at være fleksibelt under 1), da en fryser sagtens kan tåle en times afkobling, mens køl/frys forbruget under 2) kun delvist er fleksibelt. Forbrug til belysning regnes helt ufleksibelt, da man ønsker lys nu og her. Der tages således udgangspunkt i at personlige behov ikke kan udskydes, mens apparaters termostat-drevne behov er fleksible. Der opereres med disse apparatgrupper, apparater og slutanvendelsesgrupper: Tabel 3. Apparatgrupper og tilhørende apparater anvendt i analysen. Gruppe Apparat Køl/frys Kombiskab Køl m/boks Køl u/boks Kummefryser Skabsfryser Vask Vaskemaskine Opvaskemaskine Tørretumbler Madlavning Elbageovn Elkogeplader Mikrobølgeovn Emhætte Underholdning TV + udstyr PC/Bærbar + udstyr Belysning Samlet belysning Elbiler Samlet for elbiler Opvarmning Oliefyr/Gasfyr Elvandvarmer I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 5

6 Diverse Cirkpumpe Elvarme VP Samlet diverse Slutanvendelser (SMV er): Tabel 4. Anvendte slutanvendelsesgrupper. Slutanvendelse Omfatter typisk forbrug til Belysning Lysstofrør / elsparepærer IT Serverrum, PC ere, print/kopi osv. Elvarme Elpaneler Køling Mindre køleanlæg i bl. a. detailhandelen Motorer Elmotorer, omrørere, centrifuger, pressere, save, pakkemaskiner, værkstedsmaskiner, transportbånd, kraner osv. Procesvarme Opvarmning ifm. madlavning, rengøring, mv. Pumpning Væskepumper og vakuumpumper Trykluft Kompressorer der leverer trykluft Ventilation Ventilation af kontorer, serverrum osv., til blæsere i bl. a. kedler og til transportluft Diverse Øvrigt elforbrugende udstyr I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 6

7 3 Boligers elforbrug Det anførte elforbrug omfatter alle boligtyper, dvs. parcelhuse, lejligheder, landhusholdninger samt fritidshuse, herunder også boliger med elvarme som primær opvarmningskilde. For 2010 andrager det samlede forbrug knapt 10 TWh. 3.1 Forbrugsfordeling Den seneste ELMODEL-bolig opgørelse (2010) og fremskrivning rummer disse forbrugsfordelinger for årene 2010, 2015 og 2030: Figur 1. Forbrugsfordeling, basisfremskrivning fra ELMODEL-bolig. Det skal her (igen) bemærkes at fordelingerne er dannet ud fra de samlede elforbrug i boliger i Danmark, og rummer således også forbrug fra boliger m elvarme mm. Herved ser forbrugsfordelingen på apparatgrupper lidt anderledes ud end den normalt præsenteres, nemlig for parcelhuse uden elvarme. Mere detaljerede fordelingstal forefindes i det tilhørende regneark. I de anførte tal rummes også standby-forbrug. For 2010 peger ELMODEL-bolig på en andel af forbruget til standby på 9 %, eller ca. 900 GWh, faldende til 5 % (475 GWh) i For 2030 haves ikke troværdige tal, I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 7

8 da udviklingen er stærkt afhængig af teknologiudvikling og rammebetingelser, fx ifm. Ecodesign forordninger ift. netværks-standby. 3.2 Fleksibilitet pr. slutanvendelse For hovedparten af slutanvendelsesgrupperne, kan en samlet fleksibilitetsrate knyttes til generelt. Dog er der grupper hvor der skelnes på det enkelte apparat. Herunder er vist den samlede vurdering af fleksibiliteten pr. gruppe eller apparat, for de to definitioner: Tabel 5. Vurderede fleksibilitetsrater pr. apparatgruppe, definition 1. Gruppe Apparat Fleksibili- Kommentarer tetsrate Køl/frys Alle 100 De tåler alle mindst 1 times udkobling uden komfortnedgang Vask Alle 100 Alle vaske og tørringer kan udsættes 1 time uden væsentlig komfortnedgang. Madlavning Alle 50 Hvis prisen er fordelagtig nok, vil mange udskyde eller fremrykke måltidet 1 time. Andre har helt fast måltider, der ikke lader sig påvirke af elprisudsving. Underholdning TV + 0 Brug af TV er normalt programsat. Det kan ikke afvises, at man fremover vil kunne forskyde udsendelser, men pt. vurderes potentialet til PC brug i hjemmet er normalt behovsstyret, og derfor ikke umiddelbart flytbart uden komfortnedgang. Dog vurderes det at nogle vil flytte sig alligevel, hvis prisen er fordelagtig nok. PC/Bærbar + Belysning Alle typer 0 Lys er umiddelbart behovsstyret. Elbiler Alle typer 100 Teknologien er generelt lagt an på at kunne være fleksibel. Der kan være tale om akutbehov for kørsel, men det negligeres her. Opvarmning / varmt brugsvand mv. Oliefyr/Gasfyr Elvandvarmer 100 Generelt vurderes varmeapparater at kunne blive udskudt 1 time uden komfortnedgang. 100 Do. 0 Cirkulationspumpen starter normalt ved konkret Cirkpumpe vandforbrug, og er derfor ikke flytbar i tid. Elvarme 100 Som øvr. varmeapp. VP 100 Som øvr. varmeapp. Diverse Alle småapp. 50 Gruppen er meget svær at vurdere. Opladning af småapp. bør dog kunne udskydes, ligesom anvendelse af en række hobbyapparater må kunne, hvis prisen er fordelagtig nok. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 8

9 Tabel 6. Vurderede fleksibilitetsrater pr. apparatgruppe, definition 2. Gruppe Apparat Fleksibili- Kommentarer tetsrate Køl/frys Alle 50 Der kan slukkes i dyre perioder, i op til 2-3 timer af gangen, og tændes igen herefter i korte perioder så et vist temperaturniveau holdes. Samlet flytbarhed er yderst vanskelig at vurdere, men skønnes til halvdelen af forbruget. Vask Alle 100 Alle vaske og tørringer kan udsættes 12 timer uden væsentlig komfortnedgang. Mange maskiner kan i dag programmeres til at starte om natten. Madlavning Alle 0 Når der af prishensyn skal slukkes i 2-3 timer vil det typisk netop være i tidsrummet hvor madlavningsspidsen vil ligge. Derfor vil der i al væsentlighed ikke være noget fleksibelt elforbrug ifm. madlavning under definition 2. Underholdning TV + 0 Brug af TV er normalt programsat. Det kan ikke afvises, at man fremover vil kunne forskyde udsendelser, men pt. vurderes potentialet til 0. 0 Som for def. 1: PC brug i hjemmet er normalt behovsstyret, og derfor ikke umiddelbart flytbart uden komfortnedgang. Dog vurderes det at nogle vil flytte sig alligevel, hvis prisen er fordelagtig nok. Men ikke 12 timer, derfor er den nedjusteret til 0. PC/Bærbar + Belysning Alle typer 0 Lys er umiddelbart behovsstyret. Elbiler Alle typer 100 Teknologien er generelt lagt an på at kunne være fleksibel. Der kan være tale om akutbehov for kørsel, men det negligeres her. Opvarmning / varmt brugsvand mv. Oliefyr/Gasfyr 50 Generelt vurderes varmeapparater at kunne blive udskudt 1 time uden komfortnedgang. Men ikke 12 timer uden der skal kobles ind af og til. Som for køl/frys vurderes den resulterende fleksibilitetsrate at være halvdelen af forbruget. Elvandvarmer 50 Do. 0 Cirkulationspumpen starter normalt ved konkret Cirkpumpe vandforbrug, og er derfor ikke flytbar i tid. Elvarme 50 Som øvr. varmeapp. VP 50 Som øvr. varmeapp. Diverse Alle småapp. 50 Gruppen er meget svær at vurdere. Opladning af småapp. bør dog kunne udskydes, ligesom anvendelse af en række hobbyapparater må kunne, hvis prisen er fordelagtig nok. Også 12 timer. Kombineres tal fra figur 1 med tabel 5 og 6, fås disse tal for det fleksible elforbrug i boliger i Danmark: I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 9

10 Tabel 7. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 1, 2010, 2015 og % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen. Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 1,6 16 1,5 15 1,4 15 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 14 Madlavning Alle 0,4 4 0,4 4 0,3 4 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,1 1 0,1 1 0,1 1 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 0,6 6 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,2 2 0,2 2 0,1 2 varmt Elvandvarmer 0,7 7 0,7 7 0,6 6 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,3 3 0,2 3 0,1 1 VP 0,3 3 0,7 3 1,2 12 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,3 3 0,3 2 SUM 5,4 54 5,7 56 5,7 61 Tabel 8. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 2, 2010, 2015 og % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen. Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 0,8 8 0,8 8 0,7 7 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 14 Madlavning Alle 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 0,6 6 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,1 1 0,1 1 0,1 1 varmt Elvandvarmer 0,4 4 0,4 3 0,6 3 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,2 2 0,2 1 0,1 1 VP 0,1 1 0,1 4 1,2 6 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,2 2 0,3 2 SUM 3,2 32 3,4 34 3,7 39 Tallene for 2015 og 2030 er baseret på en bestand af VP på hhv , mod i 2010, og for elbiler en bestand på hhv i 2015 og 2030, mod 320 elbiler i I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 10

11 3.3 Kombineret VP og elbil, specialcase Antages en lidt mere aggressiv/optimistisk udvikling for udbredelsen af VP og elbiler, kan et alternativt scenario opstilles. Således er antaget ca hhv VP i 2015 og 2030 samt hhv elbiler i 2015 og I Energinet.dk s notat til EPU [4] er nævnt et tal på elbiler i Den forcerede udbredelse af VP påvirker bestanden af vandvarmere i helårshuse, da det antages at disse hovedsageligt vil være af typerne luft-vand eller væske-vand, og dermed også vil kunne substituere elvandvarmere ift. varmt brugsvand. Med disse forudsætninger fås følgende versioner af tabel 5-6: Tabel 9. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 1, 2010, 2015 og 2030 i et forceret scenario for 2015 og 2030 for VP (samt vandvarmere) og elbiler. % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 1,6 16 1,5 15 1,4 12 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 11 Madlavning Alle 0,4 4 0,4 4 0,3 3 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,1 1 0,1 1 0,1 1 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 2,8 23 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,2 2 0,2 2 0,1 2 varmt Elvandvarmer 0,7 7 0,6 6 0,6 6 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,3 3 0,2 3 0,1 1 VP 0,3 3 0,9 9 1,7 14 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,3 3 0,3 2 SUM 5,4 54 5,8 57 8,3 70 Op til 70 % af elforbruget i boligerne i 2030 vurderes således at kunne være fleksibelt. NB: det forudsætter at opladningen af elbiler sker i hjemmet, og ikke på ladestationer. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 11

12 Tabel 10. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 2, 2010, 2015 og 2030 i et forceret scenario for 2015 og 2030 for VP (samt vandvarmere) og elbiler. % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 0,8 8 0,8 7 0,7 6 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 11 Madlavning Alle 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 2,8 23 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,1 1 0,1 1 0,1 0 varmt Elvandvarmer 0,4 4 0,3 3 0,2 2 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,2 2 0,1 1 0,1 0 VP 0,1 1 0,5 5 0,8 7 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,2 1 0,2 1 SUM 3,2 32 3,4 34 6,1 51 Trods den noget skrappere Definition 2 ses alligevel et potentiale i 2030 på over halvdelen af elforbruget i boligerne. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 12

13 4 Elforbrug i mindre erhverv (< kwh/år) De mindre erhverv, her kaldet SMV er, defineres som den gruppe af elforbrugere, der bruger mindre end kwh/år og samtidigt ikke er en del af boligsektoren. Gruppen af timeaflæste elforbrugere (forbrug > kwh/år) udgør ca. 50 % af det samlede forbrug [4], der minus nettab og enkelte øvrige forbrugsklumper (såsom vejbelysning) er ca. 33 TWh (dog for 2009, men 2010 antages på niveau). SMV er samt boliger forbruger således ca GWh. Da boliger forbruger ca GWh/år, udgør SMV ernes årlige forbrug skønsmæssigt ca GWh. 4.1 Forbrugsfordeling Fra ELMODEL-service arbejdet [2] haves denne procentfordeling for forbruget på slutanvendelser (se tabel 2): Tabel 11. Elforbrug i SMV er fordelt på slutanvendelsesgrupper. Belysning IT Elvarme Køling Motorer Procesvarme Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Der haves ikke viden om andre kilder til en sådan fordeling, hvorfor den opfattes som det bedste bud pt., omend behæftet med stor usikkerhed. 4.2 Fleksibilitet pr. slutanvendelse Som for boliger er der herunder skønnet nogle fleksibilitetsrater, her pr. slutanvendelsesgruppe: Tabel 12. Skønnede fleksibilitetsrater, dvs. andele af det årlige elforbrug der er fleksibelt, pr. definition 1 og 2. Belysning IT Elvarme Køling Motorer Procesvarme Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Definition 1, kommentarer: Belysning er behovsdikteret, hvilket også gælder IT, der for den del der ikke er behovsstyret i overvejende grad er tændt uafbrudt i kommercielle sammenhænge. Procesvarme dækker hovedsageligt over madproduktion i kantiner, hvor der næppe kan påregnes den store fleksibilitet pt. Definition 2, kommentarer: Ift. def. 1 er det generelt vurderet at køl/frys og elvarme kan opretholde en andel på 50 %, jf. boligerne. For Ventilation er det derimod vurderet, kun 25 % af forbruget reelt kan flyttes, I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 13

14 hvis der samtidigt skal være mulighed for at ventilere uden væsentlig komfortnedgang, mens der er folk til stede i lokalerne. Kombineres de to tabeller med de årlige GWh i forbrug, fås disse potentialer for fleksibelt elforbrug i SMV er: Tabel 13. Potentiale for fleksibelt elforbrug i SMV'er, efter definition 1 og 2. Elvarme Køling Motorer Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Sum Andel Fleksibilitet = 1 times flytbarhed GWh/år % Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed GWh/år % For definition 1 et skønnet potentiale på ca. 2,9 TWh i 2010, eller 44 % af det årlige forbrug. For definition 2 et noget lavere potentiale på knapt 20 % af det årlige forbrug. 4.3 Tidslig udvikling Der haves stort set ikke data for at kunne pege på hvorledes det estimerede potentiale udvikler sig for SMV er. Dog må det antages at varmepumper også vil vinde frem i et omfang der minder om det i boliger. Det vil i høj grad reducere forbruget til direkte elvarme. Generelt må man dog forvente at flere teknologier, processer mv. orienteres mod at kunne være tidsmæssige fleksible, hvis det elpris-økonomiske incitament opstår og fortsættes. Det vurderes med store forbehold således at potentialet for def. 1 når op på 3 TWh i 2015, og stiger til minimum 4 TWh i 2030, sv. t. ca. 2 % p.a. For def. 2 vurderes tallene til 1300 GWh i 2015 og 1,8 TWh i Standbyforbrug i SMV er Som for apparater i boliger er der en række apparater i SMV er der står standby efter arbejdstid og i weekenderne. Det er hovedsageligt i slutanvendelsesgrupperne IT og Diverse. Der forekommer naturligvis et stort nat/weekend-forbrug i øvrige slutanvendelser også, ikke mindst ventilation og køling, men dette forbrug anses som en del af driften, hvor utilsigtet det end måtte være. Anvendes parallelle tal fra boligerne, på de to slutanvendelser IT og Diverse, vurderes at ca. 1/5 af IT forbruget er standby og at 1/3 af Diverse forbruget er standby. Herved henføres skønsmæssigt 260 GWh GWh = 375 GWh/år til standby i SMV er pr. 2010, eller ca. 6 % af det årlige forbrug i SMV er. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 14

15 5 Referencer [1] ELMODEL-bolig datagrundlag , IT Energy 2011 [2] ELMODEL-service, foreløbige data, IT Energy 2011 [3] Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september [4] Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [5] Forsøgsordningen for elbiler, Energistyrelsen, [6] REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER, arb.grp. under Klima- og energiministeriet, januar 2011 I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 15

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2010 Klaus Frederiksen, Teknologisk Institut Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Indledning...

Læs mere

SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse. Fremskrivning og scenarier

SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse. Fremskrivning og scenarier SBi 2006:06 Elforbrug i sommerhuse Fremskrivning og scenarier Elforbrug i sommerhuse Fremskrivning og scenarier Frits M. Andersen Morten Christensen Ole Michael Jensen Niels-Ulrik Kofoed Poul Erik Morthorst

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S 1 Titel Serietitel Lokalenergi 2006:2 Udgave 1 Udgivelsesår

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet 4.10.10 Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet Indledning Dette notat beskrivelse forbrugernes muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til et

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Informatik 8. Semester

Informatik 8. Semester 3 Informatik 8. Semester Titel: Forståelse af elforbrug - et rammeværktøj Synopsis: Tema: Organisationskommunikation og medier: Kultur, marked og offentlighed Projekt periode: 1. Februar - 23. Maj, 2012

Læs mere

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, september 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11 47 43, E-mail: ens@ens.dk,

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Fremtidens vedvarende energisystem

Fremtidens vedvarende energisystem Fremtidens vedvarende energisystem - et lysegrønt og et mørkegrønt scenarie Udarbejdet af: Bent Sørensen Lars Henrik Nielsen Sigurd Lauge Pedersen Klaus Illum Poul Erik Morthorst Indhold Henriette Hye-Knudsen

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere